Regulamin opiniowania

Regulaminu opiniowania operatrów rybackich:

Regulamin opiniowania operatów rybackich

 

WAŻNA INFORMACJA:

            Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 414, z późn. zm.), do „nowego” operatu rybackiego należy dołączyć kopię dotychczas obowiązującego operatu rybackiego oraz kopie dokumentacji gospodarki rybackiej, do której prowadzenia uprawniony do rybactwa jest obowiązany na podstawie przepisów o rybactwie śródlądowym (§ 2 ust. 1 pkt 1), z wyłączeniem przypadku, gdy dla danego obwodu rybackiego operat sporządza się po raz pierwszy (§ 7).

            Oznacza to, że „nowy” operat rybacki winien być zwartym, jednolitym opracowaniem, w skład którego wchodzi również kopia dotychczasowego operatu (jak również aneksu do niego, jeśli był sporządzany) oraz dokumentacji, do której prowadzenia uprawniony do rybactwa jest obowiązany na podstawie przepisów o rybactwie śródlądowym (kopie ksiąg gospodarczych z tych lat, na podstawie których analizowano gospodarkę rybacką w operacie, ewentualnie potwierdzone pieczęcią i podpisem uprawnionego do rybactwa zestawienia zbiorcze dla odłowów i zarybień prowadzonych w danym obwodzie rybackim – w przypadku, gdy składa się on z więcej niż jednego jeziora, zbiornika zaporowego, rzeki lub jej odcinka).

            Przypominamy również, że do zaopiniowania przesyła się 4 kopie operatu rybackiego, przy czym każda z nich winna zawierać ww. dokumenty oraz stanowić zwarte, jednolite opracowanie („nowy” i „stary” operat oraz dokumentacja jako jedno, razem oprawione opracowanie).

 

dr inż. Maciej Mickiewicz

Kierownik Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie