Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe – profesora nadzwyczajnego

DYR. 022-65/12

     Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Do konkursu mogą przystąpić osoby które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

-         tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk rolniczych;

-         udokumentowany dorobek naukowy w zakresie rybactwa (w tym publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej);

-         doświadczenie w przygotowywaniu i kierowaniu projektami badawczymi;

-         dobra znajomość języka nowożytnego.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

1)       podanie,

2)       CV,

3)       kwestionariusz osobowy,

4)       dokument potwierdzający uzyskanie tytułu naukowego profesora

5)       wykaz publikacji i opis dorobku naukowego,

6)       oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy, Instytut będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Dokumenty należy złożyć:

Dział ds. Pracowniczych

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 14.08.2012 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  24.08.2012 r.

 

        Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).