Instytut   Rybactwa   Śródlądowego

im. STANISŁAWA  SAKOWICZAEXPRES INFORMACJA

NR  6/2003

 

 

 

                                                                              Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanowska

                                                                                                        mgr inż. Henryk Chmielewski

                                                                                                               inż. Jadwiga Cupiał

                                                                                                        mgr inż. Alicja Robak

 

 

 

Olsztyn 2003

irs.JPG

 

 

RYBACTWO

*00003*          pl                         

Opinia prawnicza w przedmiocie gospodarki rybackiej w parkach narodowych. Radecki, Wojciech. - Prz. Ryb.  2003 R. 28 nr 5 s. 24-34

Omówiono reżim prawny, plan ochrony i przedmiot zarządu parku narodowego oraz podział wód na obwody rybackie. W opinii prawnika na terenie parku narodowego może być prowadzona racjonalna gospodarka rybacka z wyjątkiem obszaru parku objętego ścisłą ochroną, gdzie jest możliwa tylko ochronna gospodarka rybacka.

 


*00004*          pl                         

Jak ARiMR [Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa] może pomóc gospodarstwom rybackim dotkniętym suszą?. Miłkowska,  Zofia. - Prz. Ryb.  2003 R. 28 nr 5 s. 35-38

Podano warunki, procedurę, wymagane dokumenty dla uruchomienia preferencyjnej linii kredytowej poszkodowanych w wyniku klęski suszy.  

 


*00006*          pl                         

Szkody wyrządzane w gospodarce stawowej przez bobry wymagają pilnego rozwiązania. Piwernetz, Dieter. - Prz. Ryb.  2003 R. 28 nr 5  s. 51-56

Przedstawiono przykłady strat wyrządzanych przez bobry w gospodarce stawowej Niemiec oraz propozycje ich zapobiegania. Podano żądania Związku Bawarskich Rybaków Zawodowych przedłożone odpowiednim władzom.

 


*00059*          pl                         

Własność gruntu pod zbiornikiem wodnym. Radecki, Wojciech. -  Komun. Ryb. 2003 nr 5(76)  s. 27-28

Prawnik analizuje czyją własnością będzie grunt pod zbiornikiem wodnym powstałym w wyniku piętrzenia rzeki za pomocą jazu, który przed wybudowaniem tej budowli stanowił własność osoby fizycznej oraz kto może być użytkownikiem rybackim tego zbiornika.

 


*00075*          pl                         

Zasady racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej. Cz. 2: Indywidualne i systemowe podejście. Wołos, Arkadiusz; Mickiewicz,  Maciej. - Nasze Wody 2003 R. 5 nr 2 s. 33-34, il.

Przedstawiono zasady racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej opartej na idywidualnym podejściu do obiektu wodnego z uwzględnieniem rachunku ekonomiczno-ekologicznego. Podejście systemowe obejmuje środowisko wodne z ichtiofauną, prowadzących eksploatację akwenów i rzek (rybaków i wędkarzy) oraz gospodarza,  który ustala zasady gospodarowania.

 


*00087*          pl                         

Nowe wymagania jakościowe dla wód śródlądowych będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Teleżyński, Andrzej.  W: Pstrągarstwo. Produkcja, środowisko, profilaktyka. Pod red.  Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2003    s. 41-44, il.

Uwzględniając wymogi Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z dniem 28 października 2002 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 4 października 2002 r. określające wymagania jakościowe wód śródlądowych w tym częstotliwość poboru próbek wody do badań,  metodyki referencyjne analiz fizykochemicznych wód oraz sposób oceny,  czy wody odpowiadają wymaganym warunkom. Omówiono najistotniejsze różnice w poziomie dopuszczalnych wartości podstawowych parametrów jakości wód będących środowiskiem życia ryb łososiowatych i karpiowatych według różnych normatywów.

 


*00089*          pl                         

Nowe przepisy dotyczące ośrodków hodowli ryb łososiowatych (stan prawny na dzień 1. 09. 2003 r. ). Behnke, Michał. W: Pstrągarstwo.  Produkcja, środowisko, profilaktyka. Pod red. Krzysztofa Goryczki.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2003    s. 51-56, il.

Omówiono zagadnienia prawne dotyczące nowej kwalifikacji prawnej obiektów hodowli ryb, definicji - wody poprodukcyjne a ścieki, opłaty za korzystanie ze środowiska na rzecz urzędów marszałkowskich oraz nowe plany zagospodarowania przestrzennego.

 


*00097*          pl                         

Chloramina T i B - zastosowanie w rybactwie. Terech-Majewska,  Elżbieta; Grudniewska, Joanna; Goryczko, Krzysztof; Kazuń, Krzysztof; Głąbski, Edward; Siwicki, Andrzej K. W: Pstrągarstwo. Produkcja,  środowisko, profilaktyka. Pod red. Krzysztofa Goryczki. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2003    s. 121-126 +bibliogr. 14 poz.

Scharakteryzowano zabieg dezynfekcji w rybactwie oraz stosowane środki. Omówiono działanie preparatów zawierających aktywny chlor: chloraminę T i chloraminę B, powszechnie stosowanych w rybactwie.  

 


 

 

HYDROBIOLOGIA RYBACKA

*00018*          en                         

Eutrophication rate and trophic state of Western Pomeranian coastal lakes. Tempo eutrofizacji oraz poziom trofii jezior przymorskich Pomorza Zachodniego. Kubiak, Jacek. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 141-158, il. bibliogr.  streszcz.

W latach 1981-2000 badano następujące jeziora: Czajcze,  Domysławskie, Grodno, Kołczewo, Koprowo, Liwia, Łuża, Rabiąż, Resko Przymorskie, Wisełka i Żółwińskie. Ich mała odporność na degradację powoduje, że ulegają one procesowi eutrofizacji. Na wysoki poziom trofii wskazują warunki tlenowe. W okresie letnim wody powierzchniowe są przetlenione (na poziomie 180-200 proc. ), a w warstwach przydennych występują deficyty.

 


*00029*          en                         

Assesment of Lake Miedwie water quality in 1998-2001. Ocena jakości wód jeziora Miedwie w latach 1998-2001. Tórz, Agnieszka;  Kubiak, Jacek; Chojnacki, Juliusz C. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 279-290, il. bibliogr. streszcz.

W wodzie głębokiego, polodowcowego jeziora Miedwie określono następujące parametry: pH, zawiesinę, chlorofil a, zawartość rozpuszczonego tlenu, BZT5, ChZT, ortofosforany, całkowitą zawartość fosforu, amoniak, azotyny, azotany, azot organiczny i całkowity, a także chlorki, siarczany, magnez i przewodność elektrolityczną.  Uzyskane wyniki pozwoliły zaliczyć wodę tego jeziora do I klasy czystości.

 


*00045*          en                         

Spatial diversity of phytoplankton in the Włocławek Reservoir.  Zróżnicowanie przestrzenne fitoplanktonu Zbiornika Włocławskiego.  Dembowska, Ewa. - Acta UNC Pr. Limn. 2002 nr 22  s. 3-51, il. bibliogr. streszcz.

W centralnej części zbiornika stwierdzono występowanie 215 taksonów glonów i sinic, z których najliczniejszymi w taksony gromadami okazały się okrzemki i zielenice. Dominującymi gatunkami były: Cyclotella meneghiniana, Ceolastrum astroideum, Dictyosphaerium elegans, Pediastrum boryanum, P. duplex. Opisano morfologię zbiornika.

 


*00046*          en                         

Settlement and growth of the zebra mussel (Dreissena polymorpha Pallas 1771, Bivalvia) larvae on wooden substrates. Osiadanie i wzrost larw racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha 1771, Bivalvia) na podłożach drewnianych. Kobak, Jarosław; Groszewska, Sylwia;  Wiśniewski, Ryszard. - Acta UNC Pr. Limn. 2002 nr 22 s. 53-69, il.   bibliogr. streszcz.

Badano osiadanie larw racicznicy zmiennej na drewnie dziewięciu gatunków drzew i rezokarcie (tworzywie sztucznym) w rzece Wiśle na głębokości 2 m. Korzystnym podłożem do osiadania małży był rezokart,  olcha, grusza i sosna, a unikanym przez larwy - osika, robinia, dąb i jarzębina. Natomiast w próbie czteromiesięcznej (w miejsce drewna śliwy użyto jako podłoża alumunium) nie stwierdzono istotnego statystycznie wpływu rodzaju podłoża na osiadanie małży. Omówiono różnice w rozmiarach małży osiadających na różnych podłożach.  

 


*00047*          en                         

Impact of leaves extracts and wood of several tree species on behaviour of the zebra mussel (Dreissena polymorpha Pallas 1771,  Bivalvia) juveniles. Wpływ drewna i wyciągów z liści różnych gatunków drzew na zachowanie osobników juwenilnych racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha Pallas 1771, Bivalvia). Kobak,  Jarosław; Grodecka, Sylwia; Wiśniewski, Ryszard. - Acta UNC Pr. Limn.  2002 nr 22 s. 71-88, il. bibliogr. streszcz.

W eksperymentach laboratoryjnych badano behawior osobników juwenilnych racicznicy zmiennej (wybór podłoża i przyczepianie się) na różnego rodzaju drewnianych podłożach i ekstraktach z liści wybranych gatunków drzew. Zaobserwowano, że ogólne liczebności małży na badanych podłożach były zbliżone do siebie. Wpływ na reakcje małży miały substancje wydzielane do toni wodnej jak i właściwości powierzchni badanych podłoży.

 


*00048*          en                         

Calculating biodiversity indices by means of Microsoft Excel user-defined functions. Obliczanie wskaźników bioróżnorodności za pomocą makropoleceń programu Microsoft Excel. Kobak, Jarosław. -  Acta UNC Pr. Limn. 2002 nr 22 s. 89-100, il. bibliogr. streszcz.

Omówiono możliwości prowadzenia obliczeń wybranych wskaźników bioróżnorodności w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel za pomocą funkcji napisanych w Visual Basic for Applications. Scharakteryzowano zalety prezentowanych funkcji.

 


*00049*          en                         

Daily changes in the activity of alkaline and acid phosphatases in the water of the Włocławek Dam Reservoir. Dobowe zmiany aktywności fosfatazy alkalicznej i kwaśnej w wodzie Zbiornika Włocławskiego. Seliwiak, Joanna A. - Acta UNC Pr. Limn. 2002 nr 22  s. 101-111, il. bibliogr. streszcz.

Omówiono zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej i alkalicznej w niefiltrowanych próbach wody ze Zbiornika Włocławskiego, króre badano we wrześniu 1999 r. i czerwcu 2000 r. Nie stwierdzono podobieństw ani wyraźnych cykli godzinowych w aktywności enzymów podczas dwóch kolejnych dób badań, ani podczas dwóch różnych sezonów.

 


*00070*          en                         

Impact of limited water flow in a pipeline on the thermal and oxygen conditions in a lake restored by hypolimnetic withdrawal method. Wpływ ograniczonego przepływu wody w rurociągu na termiczne i tlenowe warunki w jeziorze rekultywowanym przez usuwanie wód hypolimnionu . Dunalska, J. - Pol. J. Env. Stud. 2003 vol. 12 nr 4 s. 409-415, il. bibliogr.

Badania prowadzono w rekultywowanym od 1956 roku J. Kortowskim przy ograniczonym przepływie wody przez rurociąg (od 0. 25 do 0. 05 m3/s). Zmiany warunków termicznych i tlenowych w zbiorniku uzależnione były od ilości usuwanych wód hypolimnionu. W okresie ograniczonego przepływu wody przez rurociąg temperatura wody w warstwie przydennej rosła wolniej niż w okresie maksymalnej jego przepustowości.

 


*00071*          en                         

Two approaches to lake-naturalness determination - a case study from four mid-forest Polish lakes. Dwa podejścia do określenia naturalności jezior - studium czterech polskich jezior śródleśnych.  Pełechaty, M; Gąbka, M. - Pol. J. Env. Stud. 2003 vol. 12 nr 4 s. 447-451, il. bibliogr.

Określono stan ekologiczny czterech chronionych jezior śródleśnych położonych w środkowo-zachodniej części Polski.  Zastosowano i porównano dwie metody oceny: na podstawie bioróżnorodności (wyrażonej jako zróżnicowanie fitocenotyczne hydromakrofitów) oraz zróżnicowania siedliska (m in. morfometria,  stan troficzny, klasa czystości wód zbiornika). Stwierdzono wysoki stopień naturalności wszystkich badanych jezior. Ocena na podstawie zróżnicowania fitocenotycznego dokładniej odzwierciedlała status ekologiczny badanych jezior inż ocena na podstawie różnic siedliskowych.

 


*00073*          en                         

Limnological study of a lake formed in limestone quarry (Kraków,  Poland). I. Zooplankton community. Limnologiczne badania jeziora utworzonego w powapiennym wyrobisku (Kraków, Polska). I.

Zooplankton.  Ślusarczyk, A. - Pol. J. Env. Stud. 2003 vol. 12 nr 4  s. 489-493, il. bibliogr.

W latach 2000-2001 zooplankton jeziora Zakrzówek był ubogi zarówno pod względem składu gatunkowego (5 gatunków - wioślarek, 4 - widłonogów, 3 - wrotków), jak i liczebności. Przez cały okres badań gatunkiem dominującym była Daphnia longispina (maksymalnie 25 osobników na litr), występująca we wszystkich klasach wielkości (0. 4-1. 6 mm). Samice z rodzaju Daphnia składały najwięcej jaj w maju.  

 


*00079*          pl                         

Ocena stanu eutrofizacji zbiornika Kozłowa Góra. Zimoch,  Izabela; Falkus, Barbara. - Gaz Woda 2003 R. 77 nr 10 s. 373-376, il.   bibliogr.

Na podstawie wyników badań z lat 1991-2001 przedstawiono ocenę stanu zanieczyszczenia zbiornika Kozłowa Góra  oraz aktualny stan zagospodarowania jego zlewni. Omówiono zmienność temperatury,  koncentracji fosforu, azotu azotanowego i amonowego, zmiany ilości fitoplanktonu. Dokonano oceny stopnia eutrofizacji na podstawie indeksów troficzności Carlsona i średniego stężenia fosforu ogólnego w okresie cyrkulacji wiosennej (zalecenia OECD).

 
BIOLOGIA RYB

*00008*          en                         

Structural changes in the ichthyofauna of the Carpathian tributaries of the River Vistula caused by anthropogenic factors. Zmiany strukturalne ichtiofauny dopływów karpackich rzeki Wisły spowodowane czynnikami antropogenicznymi. Kukuła, Krzysztof. -  Suppl. Acta Hydrob. 2003 vol. 4 s. 1-63, il. bibliogr.

W latach 1993-2002 na 91 stanowiskach wielu mniejszych i większych (San, Wisłoka, Wisłok, Skawa) dopływów karpackich Wisły złowiono 21 tys. ryb. Zidentyfikowano 21 gatunków, spośród których pod względem liczebności dominowały: strzebla potokowa, kleń,  głowacz, a pod względem biomasy: kleń, pstrąg potokowy i świnka.  Uzyskane wyniki porównano z danymi z lat wcześniejszych. Omówiono zmiany składu gatunkowego ichtiofauny na tle czynników zagrażających,  którymi są: zanieczyszczenie wód, zabudowa rzek, dewastacja koryt i brzegów, wędkowanie i kłusownictwo.

 


*00050*          pl                         

Wykorzystanie mechanizmów biologicznych w praktyce rybackiej i ochronie środowiska. Epler, Piotr; Bieniarz, Krzysztof; Mikołajczyk,  Tomasz; Sokołowska-Mikołajczyk, Mirosława; Popek, Włodzimierz; Chyb,  Jarosław; Socha, Magdalena. - Komun. Ryb. 2003 nr 5(76)  s. 1-6, il.   bibliogr.

Przedstawiono wieloletnie badania nad procesami rozrodu ryb prowadzone w Krakowskiej Akademii Rolniczej. Omówiono wpływ miedzi i cynku na rozwój embrionalny karpia oraz wpływ azotanów, cynku, kadmu i rtęci na prędkość ruchu plemników karpia. Badano poziom cholesterolu i kwasów tłuszczowych w mięśniach karpia i innych ryb słodkowodnych. Opisano też badania ichtiofaunistyczne rzek południowej Polski.

 
HODOWLA RYB

*00014*          en                         

Elimination of nitrogen compounds in carp ponds fertilized with the biologically treated municipal sewage. Eliminacja związków azotu w stawach rybnych użyźnianych biologicznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi. Kolasa-Jamińska, Barbara; Kuczyński,  Mirosław; Lewkowicz, Stanisław; Pilarczyk, Maciej. - Acta

Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 105-114, il. bibliogr.  streszcz.

Stawy rybne (pow. 111 ha) użyźniano ściekami komunalnymi biologicznie oczyszczonymi w ilości 30000 m sześc. /dobę. Dwa stawy funkcjonowały w systemie paciorkowym, a trzy miały niezależny dopływ i odpływ. Stawy obsadzono karpiem, amurem i tołpygą. Eliminacja azotu zimą była mniejsza, wynosiła 20 proc. dla azotu amonowego i 13 proc.  dla azotu azotanowego, zaś latem odpowiednio 23 i 61 proc.  Zastosowanie ścieków komunalnych do użyźniania stawów rybnych uznano za korzystne.

 


*00031*          en                         

The characteristic of the bacterial microflora of water,  sturgeon, sturgeon hybrids and sheatfish in different objects of intensive culture. Charakterystyka mikroflory bakteryjnej wody,  jesiotra, hybrydów jesiotra oraz suma w różnych obiektach intensywnego chowu.  Zmysłowska, Izabella; Kolman, Ryszard; Krause,  Joanna; Gołaś, Iwona. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1  s. 317-328, il. bibliogr. streszcz.

Badania bakteriologiczne przeprowadzono w Doświadczalnym Obiekcie «Dgał» Instytutu Rybactwa Śródlądowego oraz w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Badano wodę i śluz z powierzchni skóry ryb. W badanych próbkach dominowały bakterie z rodzajów: Aeromonas, Pseudomonas, Flavobacterium i z rodziny Enterobacteriaceae.

 


*00040*          en                         

Bacteriological evaluation of water, feed and sturgeon (Acipenser baeri Brandt) fry quality during intensive rearing in cooling water. Bakteriologiczna ocena jakości wody, paszy i narybku jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri Brandt) podczas intensywnego chowu w wodach pochłodniczych. Zmysłowska, Izabella;  Kolman, Ryszard; Krause, Joanna. - Arch. Pol. Fish. 2003 vol. 11 fasc. 1  s. 91-98, il. bibliogr. streszcz.

Przeprowadzono ocenę bakteriologiczną wody oraz śluzu i treści przewodu pokarmowego jesiotra syberyjskiego, a także paszy podczas intensywnego chowu basenowego. W mikroflorze bakteryjnej treści przewodu pokarmowego narybku występowały najwyższe średnie liczebności bakterii, znacznie wyższe niż w śluzie, który jest prawdopodobnie bakteriobójczy. W paszy stwierdzono niewielkie liczebności bakterii. W wodzie dopływającej, odpływającej i w basenie porównywano liczebności bakterii amonifikacyjnych, proteolitycznych i nitryfikacyjnych.

 


*00061*          pl                         

Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Akwakultury (European Aquaculture Society - EAS) 8-12. 08. 2003,  Wystawa Aqua Nor 12-15. 08. 2003, Trondheim, Norwegia. Cieśla,  Mirosław. - Komun. Ryb. 2003 nr 5(76)  s. 30-32, il.

W czasie konferencji omówiono nowe gatunki wprowadzone do akwakultury oraz aspekty żywieniowe, zdrowotne, legislacyjne i ekonomiczne. Podano informacje nt. kolejnej konferencji pt.  «Ekstensywna produkcja stawowa», która odbędzie się w Czechach w 2005 roku.

 


*00080*          pl                         

Zasady gospodarowania populacjami łososi i troci w Polsce.  Bartel, Ryszard. - Wiad. Ryb. 2003 nr 9-10 (135) s. 10-11, il.

Opisano przyczyny wyginięcia populacji ryb wędrownych w Polsce: łososia, troci wiślanej i certy. Scharakteryzowano działania mające na celu kontrolowanie procesu pozyskiwania tarlaków, ikry oraz kierowanie zarybieniami wychowanym materiałem zarybieniowym: wylęgiem, narybkiem letnim i smoltami.

 
ROZRÓD RYB

*00024*          en                         

Survival of blastodermal cells isolated from zebrafish,  Brachydanio rerio (Hamilton, 1822) embryos: effects of dispersion technique and embryo’s developmental stage. Przeżywalność komórek blastodermalnych uzyskanych z zarodków danio pręgowanego Brachydanio rerio (Hamilton, 1822) - wpływ techniki pozyskiwania i stadium rozwojowego. Pokorny, Przemysław; Dobicki, Wojciech. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 219-226, il. bibliogr.  streszcz.

Określono wpływ różnych metod (mechanicznej w porównaniu do enzymatycznej) ropraszania blastoderm rybich na przykładzie danio pręgowanego oraz wpływ wieku (1. 25 i 4 godziny) zarodków na liczbę i przeżywalność pozyskanych komórek blastodermalnych (BCs). Stosowane metody nie miały wpływu na liczbę i żywotność pozyskanych BCs. BCs za starszych zarodków wykazywały większą żywotność.

 
ŻYWIENIE I ODŻYWIANIE SIĘ RYB

*00022*          en                         

Comaparison of nutritional usability of cereals as carbohydrate components of extruded feeds for common carp (Cyprinus carpio L. ) fry. Porównanie przydatności żywieniowej zbóż jako komponentu węglowodanowego ekstrudowanych mieszanek paszowych dla narybku karpia (Cyprinus carpio L. ).  Mazurkiewicz, Jan; Przybył, Antoni. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 195-205, il. bibliogr.  streszcz.

Oceniano wartość żywieniową mieszanek paszowych zawierających jęczmień, pszenicę, pszenżyto i żyto, stosowanych w chowie narybku karpia. Najwyższy przyrost masy ciała i tempo wzrostu uzyskano w przypadku żywienia narybku mieszanką zawierającą pszenicę. Nie stwierdzono jednak różnic statystycznie istotnych dla poszczególnych wariantów żywienia.

 


*00039*          en                         

The usability of barothermally modified casein in feed mixes for Siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt) juveniles. Przydatność modyfikowanej barotermicznie kazeiny w mieszankach paszowych dla narybku jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri Brandt).  Mazurkiewicz, Jan; Przybył, Antoni. - Arch. Pol. Fish. 2003 vol. 11 fasc. 1  s. 79-90, il. bibliogr. streszcz.

W doświadczeniu żywieniowym z udziałem narybku jesiotra (o średniej masie 6. 77 g) testowano możliwość substytuowania mączki rybnej barotermicznie modyfikowaną kazeiną w ilościach: 0, 7, 14, 21,  28 i 35 proc. Oceniano efektywność chowu poprzez: współczynnik pokarmowy, dobowy przyrost masy jednostkowej, wskaźnik retencji białka paszowego, współczynnik wydajności wzrostowej białka. Za przydatny uznano udział kazeiny w paszy dla narybku na poziomie 7-21 proc.

 
CHOROBY RYB

*00009*          en                         

Relationship between age and heavy metal bioaccumulation by tissues of four fish species inhabiting Wojnowskie Lakes. Związek między wiekiem a bioakumulacją metali ciężkich w tkanakach czterech gatunków ryb z jezior wojnowskich. Dobicki, Wojciech; Polechoński,  Ryszard. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 27-44, il.   bibliogr. streszcz.

Badano zawartość chromu, miedzi, niklu , kadmu, ołowiu i cynku w tkankach (mięśniach, skrzelach, nerce i wątrobie) ryb pochodzących z jezior wojnowskich. Badaniami objęto gatunki dominujące w tych jeziorach: sandacza, okonia, leszcza i płoć. Zawartość metali poddano korelacjom z wiekiem ryb, ich masą i długością ciała. Zawartość metali ciężkich w tkankach badanych ryb była zróżnicowana.  

 


*00016*          en                         

The ingestion of Aeromonas salmonicida subsp. Salmonicida by fish blood phagocytes in vitro under influence of herbicids. Pochłanianie Aeromonas salmonicida subsp. Salmonicida przez fagocyty krwi ryb in vitro pod wpływem herbicydów.  Kolman, Halina;  Terech-Majewska, Elżbieta; Kolman, Ryszard; Szarek, Józef; Świątecki,  Aleksander. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 123-130, il.   bibliogr. streszcz.

Pochłanianie zjadliwych bakterii przez fagocyty krwi badano u jesiotra (Acipenser baeri), suma (Silurus glanis) i karpia (Cyprinus carpio). Aktywność pochłaniania bakterii przez neutrofile i trombocyty była różna u poszczególnych gatunków. Wpływ herbicydów Roundup, Avans i Azoprin nawet w bezpiecznych dawkach okazał się niekorzystny dla ryb.

 


*00025*          en                         

The effect of metals on yolk sac resorption and growth of starved and fed common carp (Cyprinus carpio L.) larvae. Wpływ metali na resorpcję woreczka żółtkowego i wzrost głodzonych i karmionych larw karpia (Cyprinus carpio L. ). Sarnowski, Piotr. -  Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 227-235, il. bibliogr.  streszcz.

Badano wpływ miedzi (Cu) i kadmu (Cd) osobno lub łącznie Cu+Cd w stężeniu 0. 2 mg/l na odżywianie się i wzrost larw karpia w warunkach laboratoryjnych. Potwierdzono, że obecność metali ciężkich wpływa hamująco na resorpcję woreczka żółtkowego. Następuje zwolnienie przemian metabolicznych, a w dalszej konsekwencji larwy osiągają mniejszy wzrost. Metale ciężkie powodują obniżenie aktywności ruchowej i zmniejszają apetyt.

 


*00026*          en                         

Application of anti-stress products in aquaculture: effect of Propiscin on the protection against furunculosis induced by immersion vaccine in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Zastosowanie środków antystresowych w akwakulturze: wpływ Propiscinu na odporność przeciw furunkulozie indukowaną szczepionką w immersji u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss). Siwicki, Andrzej K; Morand, Marc; Kazuń, Krzysztof; Głąbski, Edward; Trapkowska, Sylwia; Terech-Majewska, Elżbieta. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 237-245, il. bibliogr. streszcz.

Badano wpływ znieczulenia ogólnego preparatem Propiscin (IRS) na efektywność szczepionki Furogen przeciwko furunkulozie podawanej w postaci immersji zdrowym pstrągom tęczowym. Określono ogólną liczbę komórek produkujących przeciwciała (ISC) oraz swoiste przeciwciała (ASC), a także miano swoistych przeciwciał anti-Aeromonas salmonicida. Następnym etapem było zakażenie ryb. Ryby poddane szczepieniu w pełnym znieczuleniu wykazywały statystycznie istotnie wyższą odpowiedź immunologiczną oraz niższą śmiertelność.  

 


*00028*          en                         

The influence of herbicide Roundup on immunocompetent cells of carp (Cyprinus carpio) and European sheatfish (Silurus glanis). Wpływ herbicydu Roundup na komórki immunokompetentne karpia (Cyprinus carpio) i suma europejskiego (Silurus glanis). Terech-Majewska,  Elżbieta; Siwicki, Andrzej K; Szweda, Wojciech. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 269-278, il. bibliogr.  streszcz.

Herbicyd Roundup zawierający 41 proc. glifosatu jest stosowany w rolnictwie i akwakulturze. Badano wpływ glifosatu na metaboliczną i fagocytarną aktywność komórek PMN oraz proliferacyjną reakcję limfocytów T i B u karpia i suma. Roundup w dawce 100 mg/l podczas 10-minutowej kąpieli wyraźnie obniża aktywność leukocytów i odpowiedź proliferacyjną limfocytów.

 


*00037*          en                         

Histopathological changes in juvenile carp Cyprinus carpio L.  continuously exposed to high nitrite levels from hatching. Zmiany histopatologiczne u młodocianego karpia, Cyprinus carpio L. ,  poddanego działaniu azotynów.  Korwin-Kossakowski, Michał;  Ostaszewska, Teresa. - Arch. Pol. Fish. 2003 vol. 11 fasc. 1 s. 57-67, il.   bibliogr. streszcz.

Podchów karpia od 3 do 30 dnia po wylęgu odbywał się w wodzie zawierającej 7 mg NO2-N/l. Badania histologiczne ujawniły patologiczny wpływ azotynów na nabłonek gardzieli, skrzela, serce,  krew, pęcherz pławny, wątrobę i nerki badanych ryb. Zmiany te znajdują odzwierciedlenie w zaburzeniu oddychania i wzrostu. Karpie w wodzie zawierającej azotyny były mniejszej długości i o niższym ciężarze (odpowiednio o 30 i 70 proc. w stosunku do grupy kontrolnej), a ich przeżywalność wynosiła 62 proc. (w kontroli wynosiła 92 proc. ).

 


*00056*          pl                         

Zastosowanie metody kometowej w wykrywaniu genotoksyczności substancji chemicznych u ryb. Jurczyk,  Łukasz; Lewandowska, Renata;  Brzuzan, Paweł; Woźnicki, Paweł. - Komun. Ryb. 2003 nr 5(76)  s. 20-22,   il. bibliogr.

Objaśniono poszczególne etapy metody kometowej (Comet Assay) polegającej na elektroforezie pojedynczych jąder w żelu agarozowym.  Za pomocą tej metody można badać uszkodzenia DNA powstałe przez działanie czynnika genotoksycznego.

 


*00090*          pl                         

Polski Plan Gotowości Zwalczania IHN. Mazur, Witold;  Antychowicz, Jerzy; Pławiński, Andrzej. W: Pstrągarstwo. Produkcja,  środowisko, profilaktyka. Pod red. Krzysztofa Goryczki. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2003    s. 57-61

Opisano podstawy prawne powołujące do życia Polski Plan Gotowości Zwalczania IHN (zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych) oraz zasady jego działania. Celem planu jest stworzenie jednolitych metod postępowania Inspekcji Weterynaryjnej i współpracujących służb na ewentualność stanu zagrożenia i wystąpienia wirusowych chorób ryb łososiowatych.

 


*00091*          pl                         

Najnowsze osiągnięcia w ochronie zdrowia ryb - zastosowanie nowej generacji szczepionek podawanych per os w granulacie w profilaktyce furunkulozy i jersiniozy u ryb łososiowatych. Siwicki,  Andrzej K; Baranowski, Piotr; Dobosz, Stefan; Kuźmiński, Henryk;  Grudniewska, Joanna; Kazuń, Krzysztof; Głąbski, Edward; Kazuń,  Barbara; Terech-Majewska, Elżbieta; Trapkowska, Sylwia. W:  Pstrągarstwo. Produkcja, środowisko, profilaktyka. Pod red.  Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2003    s. 63-68

Omówiono funkcjonowanie układu immunologicznego przewodu pokarmowego oraz immunoprofilaktykę u ryb. Analizowano działanie szczepionki w granulacie przeciwko jersiniozie i furunkulozie podawanej rybom łososiowatym drogą pokarmową (per os).

 


*00092*          pl                         

Występowanie wirusów VHS, IHN i IPN w Polsce w latach 2000-2003 - źródła zarażania ryb tymi wirusami. Antychowicz, Jerzy. W:  Pstrągarstwo. Produkcja, środowisko, profilaktyka. Pod red.  Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2003    s. 69-78, il. +bibliogr. 47 poz.

Przedstawiono niedociągnięcia obecnego systemu monitorowania i zwalczania infekcji ryb wirusem VHS w Polsce. Omówiono działanie infekcyjne wirusa VHS poza rybą, zarówno w wodzie jak i w osadach dennych oraz wyizolowanego «morskiego» wirusa VHS. Scharakteryzowano doświadczenia służb weterynaryjnych w Danii w zwalczaniu VHS.  

 


*00093*          pl                         

Racjonalne stosowanie chemioterapeutyków w akwakulturze: wymóg chwili czy konieczność. Siwicki, Andrzej K; Terech-Majewska,  Elżbieta; Kazuń, Barbara; Kazuń, Krzysztof; Głąbski, Edward;  Trapkowska, Sylwia. W: Pstrągarstwo. Produkcja, środowisko,  profilaktyka. Pod red. Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2003     s. 79-84

Zdefiniowano znaczenie terminów: antybiotyk oraz chemioterapeutyki. Omówiono sposoby powstawania i rozwoju lekoodporności u ryb. Scharakteryzowano zasady racjonalnego stosowania antybiotyków w akwakulturze.

 

RYBY KARPIOWATE

BIOLOGIA KARPIA

*00032*          en                         

Naltrexone stimulates LH secretion in vitro from the common carp (Cyprinus carpio L. ) pituitary gland. Wpływ naltreksonu na sekrecję LH z komórek przysadki mózgowej karpia (Cyprinus carpio L. ) in vitro. Socha, Magdalena; Sokołowska-Mikołajczyk, Mirosława;  Mikołajczyk, Tomasz; Chyb, Jarosław; Epler, Piotr. - Arch. Pol. Fish.  2003 vol. 11 fasc. 1 s. 5-16, il. bibliogr. streszcz.

Badano in vitro wpływ naltreksonu (peptydu opioidowego) na sekrecję LH - hormonu luteinizującego - z całych przysadek mózgowych karpia lub z komórek zdyspersowanych tego organu. Podczas peryfuzji całych przysadek jak i w hodowli komórkowej zaobserwowano istotny wzrost sekrecji LH w medium. Stwierdzono, że naltrekson bezpośrednio oddziałuje na komórki przysadki mózgowej i stymuluje uwalnianie LH.  

 
CHÓW I HODOWLA KARPIA

*00019*          en                         

Production of the two-years old carp in ponds supplied with biologically pre-treated municipal sewage. Produkcja materiału obsadowego karpia w stawach zasilanych biologicznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi. Kuczyński, Mirosław; Kolasa-Jamińska,  Barbara; Lewkowicz, Stanisław; Pilarczyk, Maciej. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 159-168, il. bibliogr.  streszcz.

Ścieki z miasta Bielsko-Biała w ilości 30000 m sześc. /dobę wprowadzono do stawów (o powierzchni 40. 1 ha) zarybionych narybkiem karpia o średniej masie osobniczej ok. 20 g. Zagęszczenie obsad było zróżnicowane. Uzyskano przyrosty w zakresie od 1280 do 2319 kg/ha, a masa jednostkowa ryb wynosiła od 372 do 474 g, przy przeżywalności 76-90 proc. Za optymalną uznano gęstość obsady narybku karpia w ilości 7000 szt. /ha.

 


*00022*          en                         

Comaparison of nutritional usability of cereals as carbohydrate components of extruded feeds for common carp (Cyprinus carpio L. ) fry. Porównanie przydatności żywieniowej zbóż jako komponentu węglowodanowego ekstrudowanych mieszanek paszowych dla narybku karpia (Cyprinus carpio L. ). Mazurkiewicz, Jan; Przybył, Antoni. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 195-205, il. bibliogr.  streszcz.

Oceniano wartość żywieniową mieszanek paszowych zawierających jęczmień, pszenicę, pszenżyto i żyto, stosowanych w chowie narybku karpia. Najwyższy przyrost masy ciała i tempo wzrostu uzyskano w przypadku żywienia narybku mieszanką zawierającą pszenicę. Nie stwierdzono jednak różnic statystycznie istotnych dla poszczególnych wariantów żywienia.

 


*00025*          en                         

The effect of metals on yolk sac resorption and growth of starved and fed common carp (Cyprinus carpio L. ) larvae. Wpływ metali na resorpcję woreczka żółtkowego i wzrost głodzonych i karmionych larw karpia (Cyprinus carpio L. ). Sarnowski, Piotr. -  Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 227-235, il. bibliogr.  streszcz.

Badano wpływ miedzi (Cu) i kadmu (Cd) osobno lub łącznie Cu+Cd w stężeniu 0. 2 mg/l na odżywianie się i wzrost larw karpia w warunkach laboratoryjnych. Potwierdzono, że obecność metali ciężkich wpływa hamująco na resorpcję woreczka żółtkowego. Następuje zwolnienie przemian metabolicznych, a w dalszej konsekwencji larwy osiągają mniejszy wzrost. Metale ciężkie powodują obniżenie aktywności ruchowej i zmniejszają apetyt.

 


*00027*          en                         

Effects of different contents of carbohydrates and fat in commercial feeds on concentrations of selected biochemical components in the blood, chemical composition of the body, and basic culture efficiency indices of carp (Cyprinus carpio L. ), cage-reared in heated water. Wpływ różnego udziału węglowodanów i tłuszczu w paszach przemysłowych na stężenia wybranych składników biochemicznych krwi, skład chemiczny ciała oraz na podstawowe wskaźniki chowu karpia (Cyprinus carpio L. ) w sadzach w wodzie pochłodniczej.  Stepanowska, Katarzyna; Kwarta, Konrad. - Acta Scient. Pol. -Piscaria  2003 vol. 2 nr 1 s. 255-267, il. bibliogr. streszcz.

Kroczki karpia o śr. masie 384 g podzielono na dwie grupy doświadczalne stosując w żywieniu pasze izobiałkowe o podwyższonym  udziale węglowodanów (33. 3 proc. ) lub tłuszczu (39. 3 proc. ). Między badanymi grupami stwierdzono istotne różnice w stężeniach składników biochemicznych krwi, składzie ciała i we wskaźnikach hodowlanych.  Różnice te jednak nie przekraczały fizjologicznych możliwości adaptacyjnych karpi w przyswajaniu użytych pasz.

 


*00037*          en                         

Histopathological changes in juvenile carp Cyprinus carpio L.  continuously exposed to high nitrite levels from hatching. Zmiany histopatologiczne u młodocianego karpia, Cyprinus carpio L. ,  poddanego działaniu azotynów.  Korwin-Kossakowski, Michał;  Ostaszewska, Teresa. - Arch. Pol. Fish. 2003 vol. 11 fasc. 1 s. 57-67, il.   bibliogr. streszcz.

Podchów karpia od 3 do 30 dnia po wylęgu odbywał się w wodzie zawierającej 7 mg NO2-N/l. Badania histologiczne ujawniły patologiczny wpływ azotynów na nabłonek gardzieli, skrzela, serce,  krew, pęcherz pławny, wątrobę i nerki badanych ryb. Zmiany te znajdują odzwierciedlenie w zaburzeniu oddychania i wzrostu. Karpie w wodzie zawierającej azotyny były mniejszej długości i o niższym ciężarze (odpowiednio o 30 i 70 proc. w stosunku do grupy kontrolnej), a ich przeżywalność wynosiła 62 proc. (w kontroli wynosiła 92 proc. ).

 


*00050*          pl                         

Wykorzystanie mechanizmów biologicznych w praktyce rybackiej i ochronie środowiska. Epler, Piotr; Bieniarz, Krzysztof; Mikołajczyk,  Tomasz; Sokołowska-Mikołajczyk, Mirosława; Popek, Włodzimierz; Chyb,  Jarosław; Socha, Magdalena. - Komun. Ryb. 2003 nr 5(76)  s. 1-6, il.   bibliogr.

Przedstawiono wieloletnie badania nad procesami rozrodu ryb prowadzone w Krakowskiej Akademii Rolniczej. Omówiono wpływ miedzi i cynku na rozwój embrionalny karpia oraz wpływ azotanów, cynku, kadmu i rtęci na prędkość ruchu plemników karpia. Badano poziom cholesterolu i kwasów tłuszczowych w mięśniach karpia i innych ryb słodkowodnych. Opisano też badania ichtiofaunistyczne rzek południowej Polski.

 


*00063*          pl                         

Inżynier ekosystemu. Witkowski, Andrzej. - Węd. Pol. 2003 nr 8 (150) s. 54-55, il.

Omówiono negatywne skutki zarybiania zbiorników wodnych karpiem.  Żerowanie tego gatunku w dnie powoduje mieszanie osadów dennych, co zwiększa zmętnienie wody, a w konsekwencji ogranicza rozwój roślinności zanurzonej, przez co rodzime gatunki ryb tracą miejsca rozrodu.

 
INNE KARPIOWATE

*00012*          en                         

Fecundity of roach Rutilus rutilus (L. ) from the coastal Lakes Gardno and ,ebsko. Płodność płoci Rutilus rutilus (L. ) z jezior przymorskich Gardna i Łebska. Hornatkiewicz-Żbik, Anna. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 71-85, il. bibliogr. streszcz.

Oceniono płodność samic płoci złowionych w latach 1998-2001 w jeziorach Gardno (169 szt. ) i Łebsko (210 szt. ). Określono zależność między długością ciała, ciężarem i wiekiem samic, a ich płodnością.  Pierwsze tarło samice odbywały w wieku 3+, a najstarsze uczestniczące w tarle miały 13 lat. Samice o długości 20 cm produkowały w J. Gardno średnio 26400 ziaren ikry, a w J. Łebsko - 25800 ziaren ikry. W porównaniu z innymi populacjami europejskimi są to wyniki średnie.  

 


*00030*          en                         

The bacterial microflora in the fish and water of Lake OÉwin.  Mikroflora bakteryjna ryb i wody jeziora Oświn. Zmysłowska,  Izabella; Gołaś, Iwona; Harnisz, Monika. - Acta Scient. Pol. -Piscaria  2003 vol. 2 nr 1 s. 305-316, il. bibliogr. streszcz.

Sezonowe badania ilościowe mikroflory bakteryjnej dotyczyły wody i ryb z jeziora Oświn położonego na Pojezierzu Mazurskim. Analizowano śluz i treść przewodów pokarmowych płoci i szczupaka. Najmniejsza liczba bakterii występowała jesienią (w porównaniu do wiosny i lata).  Spośród bakterii potencjalnie chorobotwórczych najliczniej występowały Pseudomonas fluorescens i P. aeruginosa.

 


*00035*          en                         

Varied somatic growth and sex cell development in reciprocal hybrids of roach Rutilus rutilus (L. ) and ide Leuciscus idus (L. ).  Zróżnicowanie wzrostu somatycznego oraz rozwój komórek płciowych u obustronnych mieszańców międzyrodzajowych płoci Rutilus rutilus (L. ) i jazia Leuciscus idus (L.). Kopiejewska, Wiesława; Terlecki,  Janusz; Chybowski, Łucjan. - Arch. Pol. Fish. 2003 vol. 11 fasc. 1  s. 33-44, il. bibliogr. streszcz.

W wyniku sztucznego rozrodu uzyskano mieszańce pochodzące ze skrzyżowania samic płoci i samców jazia (które osiągały większe rozmiary) oraz samic jazia i samców płoci. Badania rozwoju komórek płciowych ujawniły w wieku 1. 5 roku u samic II stadium rozwoju gonad,  a u samców I lub II stadium dojrzałości. W wieku trzech lat dojrzałość płciową osiągnęło dwie trzecie samic mieszańców jazia i płoci i tylko jedna samica mieszańców płoci i jazia. Jądra samców trzyletnich wykazywały II stadium dojrzałości.

 


*00053*          pl                         

Wielka mała strzebla - największy osobnik strzebli błotnej w Polsce. Kamiński, Rafał; Buras, Paweł; Myszkowski, Leszek; Wolnicki,  Jacek. - Komun. Ryb. 2003 nr 5(76)  s. 12-13, il.

Opisano wygląd i wymiary osobnika strzebli błotnej, złowionego w zbiorniku Glinianka na Mazowszu.

 


*00065*          pl                         

Spojrzenie z drugiej strony. Borys, Waldemar. - Węd. Pol. 2003 nr 10 (152) s. 56-57, il.

Opisano obronne zachowania pojedynczych ryb oraz ławic płoci w wodach przezroczystych i mętnych, w sytuacji gdy w pobliżu jest drapieżnik - szczupak. Ławice mogą wykonać aż kilkanaście manewrów obronnych m. in.: zagęszczenie ławicy, «wizyta inspekcyjna», efekt zamieszania, utworzenie pustej przestrzeni wokół płynącego szczupaka (tzw. wakuola lub pęcherz), strumień i błyskawiczne rozproszenie.  

 


*00067*          pl                         

Certa - urodzona wędrowniczka. Wróblewski, Józef. - Wiad. Węd.  2003 nr 10 (652) s. 36-37, il.

Opisano charakterystyczne cechy morfologiczne certy oraz miejsca, na których najchętniej żeruje i odbywa tarło, a także najlepsze przynęty, zanęty i metody połowu. W latach 60-tych i 70-tych certę o masie od 1 do 1. 5 kg często łowiono w Noteci, Drawie i Gwdzie. W latach 80-tych występowanie tego gatunku w Polsce było zagrożone, ale stan ten ulega obecnie poprawie.

 


*00069*          pl                         

Nowe stanowisko strzebli błotnej Eupallasella perenurus (Pallas) na Mazowszu. Ligięza, Janusz; Wolnicki, Jacek. - Chrońmy Przyr. Ojcz.  2003 R. 59 z. 4 s. 103-105

Przedstawiono występowanie strzebli błotnej w Polsce oraz jej usytuowanie w systematyce zoologicznej. Stwierdzono obecność tego gatunku w gliniance we wsi Dąbrówka i w jeziorze Krogulec (znanego też pod nazwą Kręgulec). Scharakteryzowano warunki środowiskowe obu stanowisk strzebli.

 
RYBY ŁOSOSIOWATE

*00086*          pl                         

O roli nauki w akwakulturze i coś jeszcze. Backiel, Tadeusz. W:  Pstrągarstwo. Produkcja, środowisko, profilaktyka. Pod red.  Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2003    s. 37-40

W oparciu o treści zawarte w referatach wygłaszanych na kolejnych konferencjach hodowców ryb łososiowatych przedstawiono znaczenie nauki w zdobywaniu wiedzy i stosowaniu zdobytych umiejętności w praktyce przez hodowców ryb.

 
CHÓW I HODOWLA PSTR¥GA

*00002*          pl                         

Analiza produkcji i sprzedaży pstrągów tęczowych w 2002 r.  Bontemps, Stanisław. - Prz. Ryb.  2003 R. 28 nr 5 s. 15-23, il.

Na podstawie ankiet przesłanych od 152 hodowców scharakteryzowano produkcję i sprzedaż pstrągów tęczowych oraz stan i produkcję ikry w 2002 roku. Omówiono zdrowotność, stosowane pasze oraz zawarto uwagi i postulaty hodowców dot. produkcji pstrągów.  

 


*00084*          pl                         

Co dalej? Pytań zeszłorocznych ciąg dalszy. Goryczko, Krzysztof.  W: Pstrągarstwo. Produkcja, środowisko, profilaktyka. Pod red.  Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2003    s. 5-7

Perspektywy rozwoju pstrągarstwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Aktualne problemy hodowców pstrąga.

 


*00085*          pl                         

Analiza produkcji i sprzedaży pstrągów tęczowych w 2002 r.  Bontemps, Stanisław. W: Pstrągarstwo. Produkcja, środowisko,  profilaktyka. Pod red. Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2003     s. 9-35, il.

Omówiono genezę powstania konferencji pstrągarskich oraz zmiany zachodzące w ich tematyce. W 2002 r. wielkość produkcji pstrągów tęczowych wyniosła 10. 708, 6 ton. W oparciu o ankiety otrzymane od hodowców pstrągów tęczowych analizowano zdrowotność ryb, stosowane pasze, inne gatunki ryb hodowane w gospodarstwach pstrągowych,  łowiska wędkarskie oraz sprzedaż pstrągów tęczowych w 2002 roku.  

*00096*          pl                         

Możliwości zwiększenia skuteczności rozrodu pstrąga tęczowego: ocena jakości ikry oraz użycie płynów do zapłodnienia. Ciereszko,  Andrzej; Wojtczak, Mariola; Kowalski, Radosław; Dobosz, Stefan;  Goryczko, Krzysztof; Kuźmiński, Henryk; Glogowski, Jan. W:  Pstrągarstwo. Produkcja, środowisko, profilaktyka. Pod red.  Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2003    s. 115-119, il. +bibliogr. 5 poz.

W 2003 r. w ZHRŁ w Rutkach badano użycie roztworów soli zamiast wody do zapłodnienia ikry pstrąga tęczowego, które przeciwdziałają wytrącaniu żółtka i powodują przedłużenie żywotności plemników.  Wykazano, że stosowanie roztworów soli gwarantuje wysoki odsetek zapłodnienia ikry powodującej zmętnienie. Wykazano zasadność stosowania roztworów soli do zapłodnienia ryb łososiowatych.  

 


*00098*          pl                         

Pstrągarstwo. Produkcja, środowisko, profilaktyka. Goryczko,  Krzysztof [red. ]; Siwicki, Andrzej K. [red. nauk. ]. Olsztyn: Wydaw.  IRS 2003, 126 s. , il. +bibliogr.

Zbiór prac dotyczących różnych aspektów hodowli ryb łososiowatych, zwłaszcza pstrąga tęczowego. W szerokim zakresie poruszano problemy stanu zdrowia ryb hodowlanych, omówiono choroby najczęściej występujące u ryb łososiowatych. Najskuteczniejszym zabiegiem profilaktycznym jest prowadzenie hodowli ryb w wodzie o odpowiedniej jakości.

 
INNE ŁOSOSIOWATE

*00010*          en                         

Stage of gonadal development of cultured salmon (Salmo salar L. ) during their second year of life. Stan rozwoju gonad łososi (Salmo salar L. ) z hodowli w drugim roku ich życia. Domagała, Józef;  Dziewulska, Katarzyna. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1  s. 45-53, il. bibliogr. streszcz.

Oceniano stan rozwoju gonad w drugim roku życia samic i samców (ikrzyc i mleczaków) łososia z grupy wolniej rosnącej, która nie uległa smoltyfikacji w pierwszym roku życia. Średnia długość samic wynosiła 10. 25 cm, a samców - 10. 45 cm. Indeks gonadosomatyczny wahał się od 0. 03 do 0. 38 u samic i 0. 01 do 6. 22 u samców. Stan rozwoju gonad u samic był podobny, zaś u samców zróżnicowany, u 72. 4 proc.  osobników znajdowano wy;ocznie spermatogonia A.

 


*00013*          en                         

Osteological characteristics of selected cranium bones of salmon (Salmo salar L. , 1758) and sea trout (Salmo trutta m. trutta L. ,  1758). Analiza osteologiczna wybranych kości czaszki łososia (Salmo salar L., 1758) i troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L. ,  1758).  Kirczuk, Lucyna; Domagała, Józef. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 87-103, il. bibliogr.  streszcz.

Analizowano 4 kości czaszki: sitową, językową, przedszczękową i lemiesz u 68 łososi i 144 troci w różnym wieku. Kość sitowa młodocianych i dorosłych łososi była węższa i bardziej opływowa niż u troci. Kształt blaszki lemiesza był pięciokątny u łososia, a trójkątny u troci. Liczba zębów u troci była taka sama w różnym wieku, zaś łososie dorosłe miały mniej zębów niż osobniki młodociane. Budowa i szerokość kości przedszczękowych były rożne dla obu gatunków. Badania osteologiczne mogą być przydatne do analizy gatunkowej ryb.

 


*00055*          pl                         

Propozycje partycypacji dzierżawców obwodów rybackich w kosztach zarybiania rzek, w których prowadzone są zarybienia łososiami i trociami. Bartel, Ryszard. - Komun. Ryb. 2003 nr 5(76)  s. 15-17, il.

Podano proponowane liczby materiału zarybieniowego łososia i troci wypuszczanych do Wisły i jej dopływów, do Odry z jej dopływami i do rzek pomorskich finansowane ze środków z budżetu państwa na zarybienia polskich obszarów morskich oraz rozważano udział w kosztach zarybiebnia użytkowników obwodów rybackich.

 


*00076*          pl                         

Zasady gospodarowania populacjami łososi i troci w Polsce.  Bartel, Ryszard. - Nasze Wody 2003 R. 5 nr 2 s. 35-36, il.

Zwrócono uwagę na drastyczne zanikanie w naszych rzekach, a szczególnie na odcinku dolnej Wisły, populacji wielu cenych gatunków ryb. Zachowanie bioróżnorodności i ochrona przed mieszaniem populacji troci oraz utrzymanie gospodarki łososiowej na obecnym poziomie związane jest z kontrolowanym procesem pozyskiwania tarlaków i ikry,  a także z zarybianiem materiałem zarybieniowym rzeki, z której ryby pochodziły.

 


*00081*          pl                         

Propozycje partycypacji dziarżawców obwodów rybackich w kosztach zarybiania rzek łososiami i trociami. Bartel, Ryszard. - Wiad. Ryb.  2003 nr 9-10 (135) s. 12-13, il.

Przedstawiono propozycje nakładów finansowych na zarybianie dzierżawionego obwodu rybackiego jakie winien ponieść jego dzierżawca. Analizowano udział obwodów rybackich w kosztach zarybiania rzek łososiami i trocią w zależności od wysokości środków z budżetu państwa przyznanych na ten cel oraz od rodzaju gospodarki prowadzonej na użytkowanych wodach.

 


*00094*          pl                        

Kriokonserwacja nasienia głowacicy (Hucho hucho). Glogowski,  Jan; Kowalewski, Mieczysław; Demianowicz, Wiesław; Dietrich,  Grzegorz; Wojtczak, Mariola; Kowalski, Radosław; Sarosiek, Beata;  Ciereszko, Andrzej. W: Pstrągarstwo. Produkcja, środowisko,  profilaktyka. Pod red. Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2003     s. 85-95, il. +bibliogr. 5 poz.

W 2000 i 2003 r. w Ośrodku Zarybieniowym PZW w Łopusznej dokonano kriokonserwacji nasienia głowacicy (rozrzedzonego czterema różnymi rozcieńczalnikami) dwoma sposobami: w kulkach i słomkach.  Omówiono wyniki wyklucia larw z ikry głowacicy zapłodnionej poszczególnymi wariantami kriokonserwowanego mlecza. Stwierdzono, że kriokonserwacja nasienia głowacicy w słomkach i metanolem jako krioprotektorem może stanowić praktyczny sposób do długookresowego jego przechowywania.

 
RYBY SZCZUPAKOWATE

*00030*          en                         

The bacterial microflora in the fish and water of Lake OÉwin.  Mikroflora bakteryjna ryb i wody jeziora Oświn. Zmysłowska,  Izabella; Gołaś, Iwona; Harnisz, Monika. - Acta Scient. Pol. -Piscaria  2003 vol. 2 nr 1 s. 305-316, il. bibliogr. streszcz.

Sezonowe badania ilościowe mikroflory bakteryjnej dotyczyły wody i ryb z jeziora Oświn położonego na Pojezierzu Mazurskim. Analizowano śluz i treść przewodów pokarmowych płoci i szczupaka. Najmniejsza liczba bakterii występowała jesienią (w porównaniu do wiosny i lata).  Spośród bakterii potencjalnie chorobotwórczych najliczniej występowały Pseudomonas fluorescens i P. aeruginosa.

 
RYBY OKONIOWATE

*00011*          en                         

The exploitation of pikeperch in the Polish part of the Szczecin Lagoon. Eksploatacja sandacza w polskiej części Zalewu Szczecińskiego.  Draganik, Bogdan. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 55-69, il. bibliogr. streszcz.

Przedstawiono statystykę połowów sandacza oraz kształtowanie się cen na rynku europejskim. Roczne połowy sandacza w Polsce  w latach 1993-2002 wahały się od 274 do 438 ton, z czego 60-70 proc.  pochodziło z zalewów (Szczecińskiego i Wiślanego). Dokładniej przeanalizowano produktywność eksploatowanej populacji sandacza z Zalewu Szczecińskiego, zbadano wzrost, wiek i śmiertelność ryb.  

 


*00033*          en                         

Selected hematological and biochemical parameters of pikeperch Sander lucioperca (L. ) from intensive culture. Wybrane parametry hematologiczne i biochemiczne u sandacza (Sander lucioperca (L. )) z intensywnej hodowli. Siwicki, Andrzej K; Zakęś, Zdzisław;  Trapkowska, Sylwia; Kowalska, Agata; Kazuń, Krzysztof; Głąbski,  Edward. - Arch. Pol. Fish. 2003 vol. 11 fasc. 1 s. 17-22, il. bibliogr.  streszcz.

Sandacz stał się jednym z intensywnie hodowanych gatunków w akwakulturze europejskiej, a wiedza na temat jego fizjologii jest dość skąpa, co wymaga dokładniejszych badań. We krwi sandacza określono liczbę erytrocytów i leukocytów, leukogram, hematokryt,  poziom hemoglobiny oraz MCV, MHC i MCHC. W plazmie określono aktywność AST, ALT, ALP, poziom bilirubiny, cholesterol, glukozę,  mocznik i białko całkowite. Uzyskane wyniki wskazywały na dobrą kondycję sandacza, a parametry jego krwi były podobne jak u hodowlanego pstrąga tęczowego.

 


*00036*          en                         

The development of the swim bladder of pikeperch Sander lucioperca (L. ) reared in intensive culture. Rozwój pęcherza pławnego sandacza Sander lucioperca (L. ) w warunkach intensywnego podchowu. Demska-Zakęś, Krystyna; Kowalska, Agata; Zakęś,  Zdzisław. - Arch. Pol. Fish. 2003 vol. 11 fasc. 1 s. 45-55, il. bibliogr.  streszcz.

Opisano rozwój pęcherza pławnego larw sandacza podczas 30-dniowego podchowu w obiegu recyrkulacyjnym. W 6-dniu pojawiły się zawiązki gruczołu gazowego i owala, a objętość pęcherza pławnego u prawidłowo rozwijających się larw w kolejnych dniach stopniowo się zwiększała. Od 11 do 13 dnia po wykluciu następowało stopniowe zarastanie przewodu powietrznego ale jego obecność u niektórych larw utrzymywała sie jeszcze w 23 dniu. Larwy te cechowały się nie napełnionym pęcherzem pławnym i wykazywały anomalie rozwojowe.  

 


*00041*          en                         

Growth and diet of the pikeperch Sander lucioperca (L. ) in two French reservoirs. Wzrost i odżywianie sandacza Sander lucioperca (L. ) w dwóch francuskich zbiornikach.  Argillier, Christine;  Barral, Marc; Irz, Pascal. - Arch. Pol. Fish. 2003 vol. 11 fasc. 1  s. 99-114, il. bibliogr. streszcz.

Badano wzrost i odżywianie się sandacza w dwóch zbiornikach wodnych położonych na południu Francji. Lepsze przyrosty ciała uzyskiwał sandacz w eutroficznym zbiorniku Treignac niż w oligotroficznym, głębszym zbiorniku Castillon. Badanie zawartości żołądków sandaczy ujawniło obecność skorupiaków, owadów i ryb.  Przejście całkowite na drapieżny tryb życia wobec innych ryb z wyraźnie zaznaczonym kanibalizmem, następowało u sandaczy około 3-letnich (o długości powyżej 330 mm).

 


*00052*          pl                         

Porównanie wartości rzeźnej i składu chemicznego filetów sandacza dzikiego i hodowlanego. Zakęś, Zdzisław; Jankowska, Barbara; Żmijewski, Tomasz; Szczepkowski, Mirosław. - Komun. Ryb. 2003 nr 5(76)  s. 9-12, il.

Wartość rzeźna sandacza hodowlanego karmionego paszą pstrągową w obiegu recyrkulacyjnym była nieznacznie niższa niż u sandacza dzikiego, pozyskanego z jezior. Mięso sandacza hodowlanego zawierało mniej wody, a więcej tłuszczu, zaś poziom białka i składników mineralnych był zbliżony.

 


*00054*          pl                         

Pojawienie się labraksa Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) w Zalewie Kamieńskim. Keszka, Sławomir; Raczyński, Mariusz; Śmietana,  Przemysław. - Komun. Ryb. 2003 nr 5(76)  s. 13-15, il. bibliogr.

Omówiono cechy mierzalne i policzalne, wygląd i naturalny obszar rozsiedlenia labraksa, tasonomicznie zaliczonego do rzędu okoniokształtnych. Gatunek ten jest ceniony ze względu na walory smakowe mięsa.

 


*00060*          pl                         

Trzecie Międzynarodowe Sympozjum Ryb Okoniowatych - Percis III.  Ostaszewska, Teresa; Dąbrowski, Konrad. - Komun. Ryb. 2003 nr 5(76)   s. 28-30, il.

Tematami sesji sympozjum zorganizowanego przez Uniwersytet Wisconsin w USA była hodowla okonia amerykańskiego, biologia ogólna ryb okoniowatych, ekologia, akwakultura oraz zasady gospodarki rybami okoniowatymi.

 


*00064*          pl                         

Sandacze w zbiornikach zaporowych. Borys, Waldemar. - Węd. Pol.  2003 nr 10 (152) s. 39, il.

Opisano przyczyny zwiększonej aktywności sandaczy w zbiornikach zaporowych i jeziorach. W duńskim zbiorniku Bygholm samice pokonywały w ciągu roku średnio 560 km, a samce - 400 km. Ruchliwość sandaczy w zbiornikach zaporowych wynika prawdopodobnie z dużej zmienności warunków środowiskowych (temperatury, oświetlenia, zmian poziomu wody i zmętnienia) oraz migracji innych gatunków ryb.

 
RYBY SIEJOWATE

*00023*          en                         

Using fluorescence immersion marking in the restitution of whitefish in the Puck Bay. Zastosowanie immersyjnego znakowania fluorescencyjnego w restytucji siei w Zatoce Puckiej. Pelczarski,  Wojciech; Czerkies, Piotr. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 207-217, il. bibliogr. streszcz.

Materiał zarybieniowy siei (343830 osobników) poznakowano fluorescencyjnie przez immersję w barwniku alizarin Red (S) przed wpuszczeniem do Zatoki Puckiej w latach 1997-1999. Analiza obecności barwnika w otolitach siei złowionych w latach 1999-2002 w zatoce i rzece Redzie wykazała obecność ryb pochodzących z tarła naturalnego w ilości 6. 2 do 12. 8 proc. Znakowanie można odczytać nawet po 4 latach.  

 


*00034*          en                         

The influence of temperature on the sex differentiation process in peled Coregonus peled (Gmel. ). Wpływ temperetury na proces dyferencjacji płci u pelugi Coregonus Peled (Gmel. ). Król,  Jarosław; Demska-Zakęś, Krystyna; Hliwa, Piotr; Korzeniowska,  Grażyna. - Arch. Pol. Fish. 2003 vol. 11 fasc. 1 s. 23-31, il. bibliogr.  streszcz.

Przebieg dyferencjacji płci u pelugi polega na przekształcaniu się niezróżnicowanych zawiązków gonad bezpośrednio w gonady. Na tempo różnicowania się płci ryb pośrednio wpływała temperatura wody poprzez oddziaływanie na zwiększenie tempa wzrostu ryb. W temperaturach 17 i 21 st. C zauważono symptomy anatomicznej dyferencjacji gonad w 81 dni po wykluciu. W niższej temperaturze wody (10 st. C) dopiero w 102 dni po wykluciu pojawiły się pierwsze komórki płciowe, ale tylko żeńskie.  

 
RYBY SUMOWATE

*00017*          en                         

Brown bullhead (Ictalurus nebulosus Le Sueur) in ichthyofauna of several Polesie lakes differing in trophic status. Sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus Le Sueur) jako obcy element w ichtiofaunie płytkich jezior poleskich o różnej trofii. Kornijów, Ryszard;  Rechulicz, Jacek; Halkiewicz, Anna. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003  vol. 2 nr 1 s. 131-139, il. bibliogr. streszcz.

W latach 2000-2001 przeprowadzono połowy ryb przy pomocy agragatu prądotwórczego, sieci i żaków w pięciu jeziorach poleskich.  Były to: Kleszczów, Roztocze, Sumin, Głębokie, Syczyńskie. Liczbowy udział sumika w ichtiofaunie wynosił 70. 7-3. 6 proc. , a jego udział w biomasie wynosił 43. 0-2. 4 proc. Spadek tych wartości następował wraz ze wzrostem trofii jeziora. Badano też selektywność narzędzi połowów stosowanych w badaniach.

 


*00021*          en                        

Evaluation of production efficiency of selected feed mixes at intensive culture of European wels (Silurus glanis L. ). Określenie wydajności produkcyjnej wybranych mieszanek paszowych w intensywnym chowie suma europejskiego (Silurus glanis L. ). Mares, Jan;  Wognarova, Silvie; Spurny, Petr. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003  vol. 2 nr 1 s. 183-194, il. bibliogr. streszcz.

Chów basenowy suma europejskiego o masie jednostkowej 450 g prowadzono przez 112 dni w temp. 23 st. C. Ryby żywiono czterema mieszankami paszowymi: Aqualife 14, 17 i T70 oraz Dan-ex 1344 o różnej zawartości tłuszczu. Badano przeżywalność i przyrosty ryb,  retencję białka i tłuszczu, skład chemiczny ciała ryb, wybrane wskaźniki hematologiczne i biochemiczne plazmy krwi. Najlepsze korzyÉci uzyskano stosujoc paszL Aqualife 17.

 


*00042*          en                         

Growth of wels (Silurus glanis L. ) in the Vistula River and the ZegrzyZski Reservoir. Wzrost suma (Silurus glanis L. ) w rzece Wiśle i Zbiorniku Zegrzyńskim. Horoszewicz, Lidia; Backiel,  Tadeusz. - Arch. Pol. Fish. 2003 vol. 11 fasc. 1 s. 115-121, il. bibliogr.  streszcz.

Wzrost i wiek sumów bytujących w Wiśle i Zbiorniku Zegrzyńskim obliczano na podstawie promieni płetw piersiowych oraz pomiarów ciała. Stwierdzono, że kolejne pierścienie roczne zakładały się na przełomie maja i czerwca. Najstarsze okazy badanej populacji miały 13 lat. W Wiśle średnia długość osobników najmłodszych spośród badanych wynosiła 46. 8 cm, a najstarszych sumów 148. 5 cm, zaś w Zbiorniku Zegrzyńskim odpowiednio 37. 7 cm i 125 cm.

 


*00044*          en                         

The feeding selectivity of wels (Silurus glanis L. ) in Lake Góreckie. Wybiórczość pokarmowa suma (Silurus glanis L. ) w Jeziorze Góreckim. Czarnecki, Maciej; Andrzejewski, Wojciech;  Mastyński, Jerzy. - Arch. Pol. Fish. 2003 vol. 11 fasc. 1 s. 141-147, il.   bibliogr. streszcz.

W 1997 r. do jeziora położonego na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego wpuszczono 375 sztuk hodowlanego suma o śr. ciężarze 1350 g. W latach 1998-1999 przeprowadzono połowy kontrolne i zbadano pokarm suma. Rak pręgowaty Orconectes limosus Raf. wystąpił w pokarmie 51 proc. złowionych ryb. Udział raka w pokarmie suma w kolejnych latach badań wynosił 81. 5 i 16. 6 proc. Spadek tego udziału w późniejszym okresie wynika ze zmiany żerowisk sumów starszych.  Zarybianie jezior sumem może przyczynić się do ograniczenia liczebności raka.

 
INNE RYBY SŁODKOWODNE

*00001*          pl                         

Nasze ryby. Sterlet, czeczuga Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758.  Kolman, Ryszard. - Prz. Ryb.  2003 R. 28 nr 5 s. 9-14, il.

Przedstawiono cechy taksonomiczne, zasięg występowania, biologię oraz znaczenie gospodarcze jesiotrowatej ryby - sterleta.  

 


*00015*          en                         

Biometric analysis of the American paddlefish Polyodon spatula (Walbaum, 1792). Analiza biometryczna wiosłonosa amerykańskiego,  Polyodon spatula (Walbaum, 1792). Kolman, Ryszard; Szczepkowski,  Mirosław. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 115-121 , il.   bibliogr. streszcz.

Charakterystykę biometryczną wiosłonosa amerykańskiego przeprowadzono u osobników w wieku 6+. Średni ciężar ciała samic był o 13. 6 proc. wyższy niż u samców, co było równoznaczne z większą długością samic. Wysokość płetw piersiowych i brzusznych były różne u samic i u samców. Korelacje zachodziły między długością głowy i długością rostrum oraz długością całkowitą a długością ciała.  

 


*00039*          en                         

The usability of barothermally modified casein in feed mixes for Siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt) juveniles. Przydatność modyfikowanej barotermicznie kazeiny w mieszankach paszowych dla narybku jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri Brandt).  Mazurkiewicz, Jan; Przybył, Antoni. - Arch. Pol. Fish. 2003 vol. 11 fasc. 1  s. 79-90, il. bibliogr. streszcz.

W doświadczeniu żywieniowym z udziałem narybku jesiotra (o średniej masie 6. 77 g) testowano możliwość substytuowania mączki rybnej barotermicznie modyfikowaną kazeiną w ilościach: 0, 7, 14, 21,  28 i 35 proc. Oceniano efektywność chowu poprzez: współczynnik pokarmowy, dobowy przyrost masy jednostkowej, wskaźnik retencji białka paszowego, współczynnik wydajności wzrostowej białka. Za przydatny uznano udział kazeiny w paszy dla narybku na poziomie 7-21 proc.

 


*00051*          pl                         

Biologiczno-hodowlana charakterystyka tarlaków wiosłonosa Polyodon spatula (Walb. ) na tle problemów związanych z udomowieniem gatunku w warunkach gospodarstw rybackich Ukrainy. Sherman, I. M;  Kolman, Ryszard; Shevchenko, V. Yu; Korniyenko, V. A. - Komun. Ryb. 2003 nr 5(76)  s. 6-8, il. bibliogr.

Przedstawiono prace nad formowaniem stad tarlaków wiosłonosa amerykańskiego w gospodarstwach rybackich we wschodniej Europie w ostatnich kilkudziesięciu latach. Podano hodowlano-biologiczną charakterystykę oraz procedury stosowane podczas udomowienia wiosłonosa w Dnieprowskim Jesiotrowym Ośrodku Zarybieniowym.  

 


*00057*          pl                         

Zbiory ichtiologiczne Muzeum im. Prof. Janiny Wengris w Katedrze Zoologii. [Cz.] 2: Ryby chrzęstnoszkieletowe (Chondrichthyes) i mięśniopłetwe (Sarcopterygii) Afryki. Boroń, Alicja; Szlachciak,  Jolanta. - Komun. Ryb. 2003 nr 5(76)  s. 22-25, il. bibliogr.

Omówiono stanowisko systematyczne, występowanie, biologię,  budowę i znaczenie kilku gatunków ryb afrykańskich, znajdujących się w zbiorach muzeum.

 
RYBY MORSKIE

*00057*          pl                         

Zbiory ichtiologiczne Muzeum im. Prof. Janiny Wengris w Katedrze Zoologii. [Cz.] 2: Ryby chrzęstnoszkieletowe (Chondrichthyes) i mięśniopłetwe (Sarcopterygii) Afryki. Boroń, Alicja; Szlachciak,  Jolanta. - Komun. Ryb. 2003 nr 5(76)  s. 22-25, il. bibliogr.

Omówiono stanowisko systematyczne, występowanie, biologię,  budowę i znaczenie kilku gatunków ryb afrykańskich, znajdujących się w zbiorach muzeum.

 
POŁOWY RYB, SPRZĘT POŁOWOWY

*00005*          pl                         

Badania uszkodzeń kręgosłupa ryb powstałych podczas połowów prądem elektrycznym. Rummler, F; Schreckenbach, K; Schiewe, S. -  Prz. Ryb.  2003 R. 28 nr 5 s. 39-50, il.

    Za: Fischer & Teichwirt 6/2003

Podano rodzaj prądu, obszar połowu, średnią masę i długość pstrągów potokowych z rzeki Apfelstadt oraz szczupaków z jeziora Sacrower odławianych prądem elektrycznym. Omówiono ilość uszkodzeń oraz udział procentowy uszkodzeń u ryb w zależności od zastosowanego rodzaju prądu.

 


*00043*          en                         

Effectiveness of fisheries management in eutrophic lakes near Mrągowo (Northeastern Poland). Efektywność gospodarki rybackiej w eutroficznych jeziorach okolic Mrągowa (Polska północno-wschodnia).  Mickiewicz, Maciej; Wołos, Arkadiusz;  Leopold, Marian. - Arch. Pol. Fish. 2003 vol. 11 fasc. 1 s. 123-139, il.   bibliogr. streszcz.

Analizowano dane połowowe i o zarybieniach z 40-letniego okresu (1958-1997) dla 25 wybranych jezior położonych na Pojezierzu Mrągowskim. Uzyskane wyniki wskazują, że jeziora w badanym okresie uległy eutrofizacji, a stan ich środowiska pogarszał się. Znalazło to odzwierciedlenie w zmianach jakościowych odłowów ryb oraz w spadku efektywności gospodarki rybackiej, która uległa poprawie dopiero w ostatnich latach. Wykazano przydatność zastosowanych metod.  

 


*00062*          pl                         

Minogi - dziwne ryby. Raczyński, Mariusz. - Węd. Pol. 2003 nr 8 (150) s. 14-16, il.

Opisano biologię minoga rzecznego występującego w Polsce jedynie w 13 rzekach i akwenach. Minogi były łowione przy ujściu Wisły już przeszło 200 lat temu, a w okresie międzywojennym ich dzienne połowy dochodziły do 50 ton. Gatunek ten wpisany jest na Czerwoną Listę Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce.

 
WĘDKARSTWO

*00066*          pl                         

Rzeka Wadąg. Paruzel, Marian. - Wiad. Węd. 2003 nr 10 (652)  s. 32-33, il.

Podano opis łowisk rzeki Wadąg liczącej zaledwie 10 km. Rzeka wypływa z jeziora Wadąg i uchodzi do Łyny, a na odcinku od jeziora do elektrowni ma charakter rzeki nizinnej. Bytują tu ryby białe oraz szczupaki i okonie. Poniżej elektrowni rzeka płynie wartko, dno staje się twarde, w rzece pojawiają się klenie i jelce. Poza elektrownią w Kieźlinach rozpoczyna się najpiękniejszy odcinek rzeki, w którym ichtiofauna jest bardzo urozmaicona.

 


*00068*          pl                         

Jezioro Łęsk. Miller, Przemysław. - Wiad. Węd. 2003 nr 11 (653)  s. 28-29, il.

Opisano położone w dorzeczu rzeki Omulew rynnowe jezioro Łęsk (pow. 116, 9 ha, gł. maks. 39, 5 m, gł. śred. ok. 11 m). Prawie połowę linii brzegowej porasta pałka szerokolistna. Hydrofity zanurzone są reprezentowane przez moczarkę kanadyjską, rogatka i ramienice. W jeziorze występują: szczupak, okoń, leszcz, węgorz, sielawa, ukleja,  płoć i lin.

 
EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

*00043*          en                        

Effectiveness of fisheries management in eutrophic lakes near Mrogowo (Northeastern Poland). Efektywność gospodarki rybackiej w eutroficznych jeziorach okolic Mrągowa (Polska północno-wschodnia).  Mickiewicz, Maciej; Wołos, Arkadiusz;  Leopold, Marian. - Arch. Pol. Fish. 2003 vol. 11 fasc. 1 s. 123-139, il.   bibliogr. streszcz.

Analizowano dane połowowe i o zarybieniach z 40-letniego okresu (1958-1997) dla 25 wybranych jezior położonych na Pojezierzu Mrągowskim. Uzyskane wyniki wskazują, że jeziora w badanym okresie uległy eutrofizacji, a stan ich środowiska pogarszał się. Znalazło to odzwierciedlenie w zmianach jakościowych odłowów ryb oraz w spadku efektywności gospodarki rybackiej, która uległa poprawie dopiero w ostatnich latach. Wykazano przydatność zastosowanych metod.  

 


*00055*          pl                         

Propozycje partycypacji dzierżawców obwodów rybackich w kosztach zarybiania rzek, w których prowadzone są zarybienia łososiami i trociami. Bartel, Ryszard. - Komun. Ryb. 2003 nr 5(76)  s. 15-17, il.

Podano proponowane liczby materiału zarybieniowego łososia i troci wypuszczanych do Wisły i jej dopływów, do Odry z jej dopływami i do rzek pomorskich finansowane ze środków z budżetu państwa na zarybienia polskich obszarów morskich oraz rozważano udział w kosztach zarybiebnia użytkowników obwodów rybackich.

 


*00058*          pl                         

Badanie powiązania wybranych wskaźników ekonomicznych z wydajnością pracy w stawowych gospodarstwach karpiowych. Worniałło,  Jerzy. - Komun. Ryb. 2003 nr 5(76)  s. 25-27, il.

Wyraźny duży wpływ na wydajność pracy w stawowych gospodarstwach wykazały wielkość majątku obrotowego przypadająca na jednego pracownika oraz produktywność majątku ogółem. Nieduże powiązanie z wydajnością wykazała wielkość wyniku finansowego i wielkość majątku trwałego przypadającego na jednego pracownika.

 


*00081*          pl                         

Propozycje partycypacji dziarżawców obwodów rybackich w kosztach zarybiania rzek łososiami i trociami. Bartel, Ryszard. - Wiad. Ryb.  2003 nr 9-10 (135) s. 12-13, il.

Przedstawiono propozycje nakładów finansowych na zarybianie dzierżawionego obwodu rybackiego jakie winien ponieść jego dzierżawca. Analizowano udział obwodów rybackich w kosztach zarybiania rzek łososiami i trocią w zależności od wysokości środków z budżetu państwa przyznanych na ten cel oraz od rodzaju gospodarki prowadzonej na użytkowanych wodach.

 
BUDOWNICTWO WODNE

*00007*          pl                         

Przemieszczanie się ryb a poprzeczna zabudowa wód - przyczynek do dyskusji. Ritzmann, Axel. - Prz. Ryb.  2003 R. 28 nr 5 s. 57-61, il.

Omówiono i zilustrowano różne warianty zabudowy poprzecznej wód: 1) urządzenia piętrzące jako alternatywa jazu; 2) ukośne ustawienie jazu ze zintegrowaną przepławką; 3) elektrownia wodna; 4) prosty jaz z regulacją piętrzenia.

 
ZANIECZYSZCZENIA I OCHRONA WÓD

*00014*          en                         

Elimination of nitrogen compounds in carp ponds fertilized with the biologically treated municipal sewage. Eliminacja związków azotu w stawach rybnych użyźnianych biologicznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi. Kolasa-Jamińska, Barbara; Kuczyński,  Mirosław; Lewkowicz, Stanisław; Pilarczyk, Maciej. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 105-114, il. bibliogr.  streszcz.

Stawy rybne (pow. 111 ha) użyźniano ściekami komunalnymi biologicznie oczyszczonymi w ilości 30000 m sześc. /dobę. Dwa stawy funkcjonowały w systemie paciorkowym, a trzy miały niezależny dopływ i odpływ. Stawy obsadzono karpiem, amurem i tołpygą. Eliminacja azotu zimą była mniejsza, wynosiła 20 proc. dla azotu amonowego i 13 proc.  dla azotu azotanowego, zaś latem odpowiednio 23 i 61 proc.  Zastosowanie ścieków komunalnych do użyźniania stawów rybnych uznano za korzystne.

*00020*          en                         

Seasonal changes in the degree of phosphorus elimination from municipal sewage from Bielsko-Bia;a municipality used for fishpond fertilization. Sezonowe zmiany stopnia eliminacji fosforu ze ścieków komunalnych miasta Bielsko-Biała użyźniających stawy rybne. Lewkowicz, Stanisław; Kolasa-Jamińska, Barbara; Kuczyński,  Mirosław; Pilarczyk, Maciej. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2003 vol. 2 nr 1 s. 169-181, il. bibliogr. streszcz.

Badano przebieg eliminacji fosforu w cyklu rocznym w stawach rybnych zasilanych ściekami komunalnymi. Zimą dochodziło do 30 proc.  spadku koncentracji fosforu przy 10-dniowej retencji ścieków w stawach bez obsady ryb. Latem eliminacja fosforu okresowo przekraczała 80 proc.

 


*00070*          en                         

Impact of limited water flow in a pipeline on the thermal and oxygen conditions in a lake restored by hypolimnetic withdrawal method. Wpływ ograniczonego przepływu wody w rurociągu na termiczne i tlenowe warunki w jeziorze rekultywowanym przez usuwanie wód hypolimnionu . Dunalska, J. - Pol. J. Env. Stud. 2003 vol. 12 nr 4 s. 409-415, il. bibliogr.

Badania prowadzono w rekultywowanym od 1956 roku J. Kortowskim przy ograniczonym przepływie wody przez rurociąg (od 0. 25 do 0. 05 m3/s). Zmiany warunków termicznych i tlenowych w zbiorniku uzależnione były od ilości usuwanych wód hypolimnionu. W okresie ograniczonego przepływu wody przez rurociąg temperatura wody w warstwie przydennej rosła wolniej niż w okresie maksymalnej jego przepustowości.

 


*00074*          pl                         

Mętne wody rzek. Romeyko-Bacciarelli, Krystyna. - Nasze Wody  2003 R. 5 nr 2 s. 6-7, il.

Informacje o stanie czystości rzek województwa kujawsko-pomorskiego w 2001 r. Do wód pozaklasowych zaliczono odcinki następujących rzek: Wisły (109. 9 km), Drwęcy (33 km) , Strugi Toruńskiej (51. 3 km), Osy (51 km), Lutryny (29 km), Strugi Radzyńskiej (23 km) oraz odcinek ujściowy Pręczawy w zlewni Osy. Zły stan rzek jest spowodowany zanieczyszczeniami sanitarnymi, nadmiarem biogenów i chlorofilu a.

 


@E = *00077*          pl                         

Woda w jeziorach. krb [oprac. ]. - Nasze Wody 2003 R. 5 nr 2  s. 37-38, il.

Informacje o stanie czystości jezior województwa kujawsko-pomorskiego w 2001 r. Do I klasy czystości zaliczono jeziora Okonin i Piaseczno. W II klasie czystości są 53 jeziora, w III - 78 jezior, natomiast aż 63 jeziora posiadają wody pozaklasowe. Z 26 badanych akwenów w 2001 r. osiem posiadało wodę nie odpowiadającą normom.

 


*00078*          pl                         

Stan zanieczyszczenia wody związkami azotu w profilach ujściowych rzek Polski w świetle dostosowywania prawa polskiego do dyrektyw Unii Europejskiej. Bogdanowicz, Robert. - Gaz Woda 2003 R. 77 nr 10 s. 326-328, il. bibliogr.

Omówiono nowe kryteria oceny zanieczyszczenia wód płynących związkami azotu i porównano je z obowiązującymi w Polsce do 2002 r.  Konsekwencje zmiany kryteriów przedstawiono na podstawie wielkości i zmienności stężeń związków azotu (amoniaku, azotynów, azotanów, azotu w związkach organicznych i azotu ogólnego) w profilach ujściowych w latach hydrologicznych 1989-1998 rzek: Iny, Redy, Odry, Wisły.  

 


*00083*          pl                         

Oczka wodne w agroekosystemach. Kalbarczyk, Robert. - Aura 2003  nr 12 s. 24-25, il.

Oczka wodne wraz z otaczającą biocenozą tworzą wyspy i korytarze ekologiczne w monotonnej przestrzeni agroekosystemów, są ostoją zwierząt (miejscami żerowania i gnieżdenia się) oraz stanowiskami rzadkich i chronionych roślin. Omówiono przyczyny i skutki ich degradacji oraz sposoby ochrony tych drobnych, śródpolnych zbiorników wodnych.

 


*00088*          pl                         

Ocena wpływu obiektów pstrągowych na jakość wód poprodukcyjnych.  Sobociński, Zbigniew; Teleżyński, Andrzej; Goryczko, Krzysztof. W:  Pstrągarstwo. Produkcja, środowisko, profilaktyka. Pod red.  Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2003    s. 45-49, il.

W latach 2001-2002 na terenie siedmiu gospodarstw pstrągowych woj. pomorskiego badano stężenia podstawowych wskaźników zanieczyszczeń między dopływem a odpływem oraz badania bakteriologiczne w czterech gospodarstwach. Uzyskane wyniki wykazały wysoką efektywność urządzeń oczyszczających, a tym samym minimalny wpływ obiektów na środowisko.

 
GOSPODARKA WODNA

*00072*          en                        

Model assessing changes of the Raba River runoff caused by the Dobczyce Reservoir (Poland). Model oceny zmian odpływu rzeki Raby spowodowanych przez Zbiornik Dobczycki (Polska). Pociask-Karteczka, J; Czulak, J; Niedbała, J; Niedbała, J. -  Pol. J. Env. Stud. 2003 vol. 12 nr 4 s. 485-488, il. bibliogr.

Analizowano zmiany przepływu wody w rzece Rabie przed (lata 1961-1983) i po (lata 1987-1995) wybudowaniu zbiornika zaporowego Dobczyce koło Myślenic. Stwierdzono wzrost odpływu średniego minimalnego (z 0.86 do 1. 11 m3/s) i maksymalnego (z 223 do 336 m3/s) oraz obniżenie średniego (z 11.2 do 8.86 m3/s) odpływu miesięcznego.  Po wybudowniu zbiornika prawie cała (96 proc. ) zawiesina jest deponowana w jego dnie.

 
OCHRONA GATUNKOWA

*00069*          pl                         

Nowe stanowisko strzebli błotnej Eupallasella perenurus (Pallas) na Mazowszu. Ligięza, Janusz; Wolnicki, Jacek. - Chrońmy Przyr. Ojcz.  2003 R. 59 z. 4 s. 103-105

Przedstawiono występowanie strzebli błotnej w Polsce oraz jej usytuowanie w systematyce zoologicznej. Stwierdzono obecność tego gatunku w gliniance we wsi Dąbrówka i w jeziorze Krogulec (znanego też pod nazwą Kręgulec). Scharakteryzowano warunki środowiskowe obu stanowisk strzebli.

 


*00080*          pl                         

Zasady gospodarowania populacjami łososi i troci w Polsce.  Bartel, Ryszard. - Wiad. Ryb. 2003 nr 9-10 (135) s. 10-11, il.

Opisano przyczyny wyginięcia populacji ryb wędrownych w Polsce: łososia, troci wiślanej i certy. Scharakteryzowano działania mające na celu kontrolowanie procesu pozyskiwania tarlaków, ikry oraz kierowanie zarybieniami wychowanym materiałem zarybieniowym: wylęgiem, narybkiem letnim i smoltami.

 
SKORUPIAKI I MIĘCZAKI UŻYTKOWE

*00038*          en                         

Histological analyses of gonad development in female spiny-cheek crayfish Orconectes limosus Raf. Analiza histologiczna rozwoju gonad samic raka pręgowatego Orconectes limosus Raf. w cyklu rocznym.  Juchno, Dorota; Chybowski, Łucjan. - Arch. Pol. Fish. 2003  vol. 11 fasc. 1 s. 69-78, il. bibliogr. streszcz.

Przedstawiono fazy rozwoju jajników raka pręgowatego. W maju jajniki były wypełnione oocytami prewitelogenicznymi (wczesna faza wzrostu oocytów). Latem stopniowo zwiększała się objętość oocytów,  ale jeszcze w sierpniu u części samic gonady były wypełnione oocytami fazy I, a u części oocytami fazy II. Jesienią, zimą i wiosną jajniki raka były wypełnione głównie oocytami witelogenicznymi II, które w coraz większym stopniu zwiększały swoją objętość. Współczynnik gonadosomatyczny był najwyższy w marcu (5. 83) przed złożeniem jaj, a najniższy (0. 41) w czerwcu - po z;o)eniu jaj.

 


*00044*          en                        

The feeding selectivity of wels (Silurus glanis L. ) in Lake Góreckie. Wybiórczość pokarmowa suma (Silurus glanis L. ) w Jeziorze Góreckim. Czarnecki, Maciej; Andrzejewski, Wojciech;  Mastyński, Jerzy. - Arch. Pol. Fish. 2003 vol. 11 fasc. 1 s. 141-147, il.   bibliogr. streszcz.

W 1997 r. do jeziora położonego na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego wpuszczono 375 sztuk hodowlanego suma o śr. ciężarze 1350 g. W latach 1998-1999 przeprowadzono połowy kontrolne i zbadano pokarm suma. Rak pręgowaty Orconectes limosus Raf. wystąpił w pokarmie 51 proc. złowionych ryb. Udział raka w pokarmie suma w kolejnych latach badań wynosił 81. 5 i 16. 6 proc. Spadek tego udziału w późniejszym okresie wynika ze zmiany żerowisk sumów starszych.  Zarybianie jezior sumem może przyczynić się do ograniczenia liczebności raka.

 

PRZETWÓRSTWO RYBNE

*00095*          pl                         

Polskie przetwórstwo rybne w przeddzień akcesji Polski do Unii Europejskiej - próba oceny. Bykowski, Piotr J. W: Pstrągarstwo.  Produkcja, środowisko, profilaktyka. Pod red. Krzysztofa Goryczki.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2003    s. 97-114, il. +bibliogr. 7 poz.

Opisano rozwój przetwórstwa rybnego w Polsce. Scharakteryzowano dane dotyczące przetwórstwa rybnego w latach 1999-2002 oraz problemy związane z dostosowaniem się polskich zakładów do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.