Instytut Rybactwa Śródlądowego

im. STANISŁAWA  SAKOWICZAEXPRES INFORMACJA
(czasopismo abstraktowe)

NR  4/2004

 

 

 

                                              Redakcja:     mgr inż. Jadwiga Zdanowska
                                                                              mgr inż. Henryk Chmielewski
                                                                    inż. Jadwiga Cupiał
                                                                          mgr inż. Alicja Robak

 

 

Olsztyn 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja

 

Zespół redakcyjny:
mgr inż. Jadwiga Zdanowska
mgr inż. Henryk Chmielewski
inż. Jadwiga Cupiał
mgr inż. Alicja Robak

 

Kontakt:

Tel. (089) 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail:
din@infish.com.pl

© Copyright by
   Instytut Rybactwa Śródlądowego
   Olsztyn 2004

 

Wydawca:

Dział Wydawnictw
Instytutu Rybactwa Śródlądowego
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
Tel. (089) 524 10 15, 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: mailto: wydawnictwo@infish.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYBACTWO

*00035*          pl                         

Gospodarstwo rybackie jako strona postępowania administracyjnego. Radecki, Wojciech. - Komun. Ryb. 2004 nr 3 (80)  s. 38-39

Prawnik analizuje czy na mocy obowiązującego prawa gospodarstwo rybackie, będące dzierżawcą obwodu rybackiego, jest stroną w postępowaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego innemu podmiotowi.  


*00060*          pl                         

Kryteria oceny jakości wód śródlądowych w Czechach i w Polsce (standardy urzędowe) wyznaczające środowiska dogodne do bytowania różnych gatunków ichtiofauny. Poleszczuk, G. ; Svobodova, Z. Jihoceska univerzita v Ceskych Budejovicach, Vyzkumny ustav rybarsky a hydrobiologicky ve Vodnanech. W: VII. Ceska Ichthyologicka Konference, 6-7. 05. 2004, Vodnany [Czechy]. Vodnany: 2004  s. 285-291, il. +bibliogr. summ.  

Kryteria oceny jakości wód śródlądowych stosowane urzędowo w Polsce i w Czechach w zasadzie odpowiadają zaleceniom „Dyrektywy wodnej“ Rady Europy. W obydwu krajach wody I klasy jakości mogłyby być uznane za biotop do bytowania ryb łososiowatych, a II klasy - dla pozostałych gatunków ryb. W obydwu systemach brakuje wskaźników jednoznacznie określających zdolność buforującą kwasowo-zasadową wód.  W systemie czeskim brakuje norm dla temperatury, pH oraz stężeń azotynów i amoniaku, natomiast w polskim jako dopuszczalne podano zbyt wysokie stężenia amoniaku, które w pewnych przypadkach (ekstremalne wartości pH i temperatury) mogą być stężeniami letalnymi dla ryb.


*00074*          pl                         

Społeczna szkodliwość kłusownictwa rybackiego. Radecki, Wojciech. - Węd. Pol. 2004 nr 6 (160) s. 68-73, il.

Skomentowano wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 23 maja 2003 - IV Ka 291/03, w którym sąd odwoławczy umorzył postępowanie karne wobec osób, które działając wspólnie usiłowały dokonać połowu ryb przy pomocy sieci, nie będąc uprawnionymi do rybactwa. Sąd ocenił, że czyn był szkodliwy społecznie w stopniu znikomym, a ponadto nie orzekł nawet przepadku sieci rybackich.


 

 

HYDROBIOLOGIA RYBACKA

*00008*          pl                         

Wpływ przebiegu wymiany gazowej między wodą a atmosferą na występowanie ostrego deficytu tlenowego w stawach. Lewkowicz, Stanisław. W: [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia.  Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2004  s. 47-52

Analizowano przyczyny powstawania ostrych deficytów tlenowych z uwzględnieniem roli glonów planktonowych w tym procesie. Wykazano, że w stawach z silną stratyfikacją termiczną i tlenową wzrost rozwoju fitoplanktonu powoduje ujemny bilans tlenu w wyniku ucieczki tego pierwiastka do atmosfery, a w wodzie pozostaje równoważna ilość nierozłożonej substancji organicznej. Stwierdzono, że płytka strefa trofogeniczna z gatunkami glonów skupionych przy powierzchni wody jest główną przyczyną ostrych deficytów rozpuszczonego tlenu w wodzie stawów i przyczyną strat w obsadzie ryb.


*00014*          pl                         

Charakterystyka rozwoju pokarmu naturalnego w „nietypowych“ przesadkach I, czyli gdzie ten plankton (z punktu widzenia bardzo małej rybki) ?. Cieśla, Mirosław; Śliwiński, Jerzy. W: [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2004     s. 85-86

W Rybackim Ośrodku Doświadczalnym SGGW „Łąki Jaktorowskie“ w charakterze przesadek I wykorzystywano karpiowe zimochowy narybkowe i kroczkowe oraz magazyny karpiowe, w celu wychowu karpiowatych ryb reofilnych. W „nietypowych“ przesadkach obserwowano dynamikę rozwoju planktonu. Stwierdzono, że w składzie ilościowym i jakościowym planktonu zdecydowanie dominują wrotki oraz widłonogi, a rozwój skorupiaków, charakterystyczny dla przesadek I, jest wolniejszy.  


*00037*          en                         

Assessment of anthropogenic influences on littoral-zone aquatic communities of Lake Texoma, Oklahoma-Texas, USA. Ocena antropogenicznych oddziaływań na zbiorowiska wodne w strefie litoralu Jeziora Texoma, Oklahoma-Teksas, USA.  Eggleton, Michael A. ; Gido, Keith B. ; Matthews, William J. ; Schnell, Gary D. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 2 s. 103-117, il. bibliogr.  

W latach 1999-2001 oceniano wpływ antropopresji na strukturę ryb występujących w litoralu jeziora i zespoły bezkręgowców bentosowych.  Struktura obu zbiorowisk była silnie powiązana z przezroczystością wody, poziomem chlorofilu-a oraz zależała od wyeksponowania danego stanowiska na działanie wiatru i fal. Ryby wykazywały mniejsze zróżnicowanie niż bezkręgowce. Wsród dominujących gatunków występowały większe fluktuacje roczne.


*00044*          en                         

Impact of extreme floods on fishes in rivers and their floodplains. Oddziaływanie ekstremalnych powodzi na ryby w rzekach i w strefie zalewowej.  Lusk, Stanislav; Hartvich, Petr; Halacka, Karel; Luskova, Vera; Holub, Milos. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 2 s. 173-181, il. bibliogr.

Badano wpływ wielkich powodzi na ichtiofaunę rzek czeskich: Morava, Dyje, Luznice. Podczas powodzi obserwowano aktywne przemieszczanie się ryb, boczne lub w górę rzeki takich gatunków jak: Aspius aspius, Alburnus alburnus i Carassius auratus, a także migrację w dół rzeki ryb „wymywanych“ ze stawów. U wielu gatunków nastąpiło opóźnienie tarła. W miejscach poniżej strefy powodziowej nastąpił 10-krotny wzrost liczebności i 5-krotny wzrost biomasy ryb.  


*00060*          pl                         

Kryteria oceny jakości wód śródlądowych w Czechach i w Polsce (standardy urzędowe) wyznaczające środowiska dogodne do bytowania różnych gatunków ichtiofauny. Poleszczuk, G. ; Svobodova, Z. Jihoceska univerzita v Ceskych Budejovicich, Vyzkumny ustav rybarsky a hydrobiologicky ve Vodnanech. W: VII. Ceska Ichthyologicka Konference, 6-7. 05. 2004, Vodnany [Czechy]. Vodnany: 2004    s. 285-291, il. +bibliogr. summ.  

Kryteria oceny jakości wód śródlądowych stosowane urzędowo w Polsce i w Czechach w zasadzie odpowiadają zaleceniom „Dyrektywy wodnej“ Rady Europy. W obydwu krajach wody I klasy jakości mogłyby być uznane za biotop do bytowania ryb łososiowatych, a II klasy - dla pozostałych gatunków ryb. W obydwu systemach brakuje wskaźników jednoznacznie określających zdolność buforującą kwasowo-zasadową wód.  W systemie czeskim brakuje norm dla temperatury, pH oraz stężeń azotynów i amoniaku, natomiast w polskim jako dopuszczalne podano zbyt wysokie stężenia amoniaku, które w pewnych przypadkach (ekstremalne watości pH i temperatury) mogą być stężeniami letalnymi dla ryb.


*00070*          pl                         

Modelowanie ekosystemów wodnych w Instytucie Ekologii PAN.  Szeligiewicz, Wojciech. - Kosmos 2004 t. 53 nr 1 s. 107-111, il.   bibliogr. summ.

Przedstawiono zarys historii modelowania wodnego prowadzonego w pracowni Modelowania Matematycznego. Prace te stały się podstawą opracowania Komputerowego Programu Ochrony Jezior, symulacyjnych modeli ekosystemów wodnych (na przykładzie Jeziora Głębokiego) oraz modelu symulującego wpływ organizmów bentosowych na wymianę fosforu między osadami dennymi i wodą przydenną.


*00071*          pl                         

Size structure of young Dreissena polymorpha Pall. in heterogeneous habitat conditions. Struktura wielkościowa młodocianej racicznicy, Dreissena polymorpha Pall. w zróżnicowanych warunkach siedliskowych.  Sinicyna, O. O. ; Zdanowski, B. -  Fol. Malacol. 2003 vol. 11 nr 3/4 s. 113

Przedstawiono wyniki badań dotyczące zróżnicowania struktury wielkościowej młodocianej racicznicy bytującej jako dominant lub subdominant w kompleksie podgrzanych jezior konińskich. Zróżnicowanie wielkości oszacowano na podstawie indeksu Shanona.


*00072*          pl                         

Can reed stands be good indicators of environmental conditions of the lake littoral? A synecoecological investigation of Phragmites australis - dominated phytocoenoses. Czy zespoły trzciny mogą być dobrymi wskaźnikami warunków środowiska w litoralu jeziora? Synekologiczne badania Phragmites australis - dominującej fitocenozy.  Pełechaty, M. - Pol. J. Env. Stud. 2004 vol. 13 nr 2  s. 177-183, il. bibliogr.

Przeprowadzono analizę porównawczą 112 fitocenoz zdominowanych przez trzcinę, Phragmites australis, w jeziorach o różnych warunkach troficznych. Niezależnie od typu jeziora, ww. zespoły roślinne zajmowały stanowiska ubogie w biodostępne składniki pokarmowe w wodzie oraz materię organiczną i sód w podłożu, co jest sprzeczne z panującą opinią, że zespoły trzciny są wskaźnikiem wysokiej trofii w jeziorach.


*00073*          pl                         

Analysis of the spatial and seasonal variablility of inorganic species of arsenic, antimony and selenium in a shallow lake subjetced to moderate anthropopressure. Analiza przestrzennej i sezonowej zmienności niorganicznych związków arsenu, antymonu i selenu w płytkich jeziorach będących przedmiotem umiarkownej antropopresji.  Pełechaty, M; Pełechata, A. ; Niedzielski, P. ; Siepak, M. ; Sobczyński, T. - Pol. J. Env. Stud. 2004 vol. 13 nr 2 s. 185-190, il. bibliogr.  

Badania przeprowadzono w Jeziorze Jarosławieckim na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego wczesną wiosną i latem 2002 r.  Całkowita zawartość badanych metaloidów latem była niższa niż wczesną wiosną, przy czym nie wszystkie formy badanych pierwiastków podlegały takim samym schematom zmian. Nie stwierdzono, aby roślinność miała istotny wpływ na zmiany koncentracji badanych pierwiastków w wodzie.  


*00077*          pl                         

Biologiczne metody oceny jakości wód rzecznych. Gorzel, Małgorzata; Kornijów, Ryszard. - Kosmos 2004 t. 53 nr 2 s. 183-191, il.   bibliogr. summ.

Omówiono biologiczne wskaźniki jakości wody. Scharakteryzowano biologiczne metody oceny jakości wód: system saprobowy, skale wrażliwości gatunków, metody indeksów biotycznych oraz program „Amoeba“ (metoda oparta o retrospekcję i analizę stanu aktualnego).


*00078*          en                         

Formation of phytoplankton in the first years of existence of the water supplying reservoir (southern Poland) against the background of increased eutrophication process. Formowanie się fitoplanktonu w pierwszym roku istnienia zbiornika zaopatrującego w wodę (południowa Polska) na tle pogłębiającej się eutrofizacji.   Pająk, Grażyna. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2003 vol. 32 nr 4 s. 5-77, il.   bibliogr.

W Dobczyckim Zbiorniku Zaporowym badano wpływ parametrów fizyko-chemicznych na strukturę i dynamikę fitoplanktonu. Określano skład taksonomiczny, liczebność i biomasę nanoplanktonu i fitoplanktonu. Wyróżniono 4 fazy: w I fazie decydujący wpływ na formowanie się fitoplanktonu wywierały temperatura, pH i poziom fosforanów. W II-giej fazie dominował nanoplankton, w III-ciej zielenice, a w IV fazie formy kryptofitów.


*00079*          en                         

Dispersion of Didymosphaenia geminata in the flowing waters of southern Poland - new sites of species occurrence in the Orawska watershed and the Orawska basin. Rozprzestrzenianie się Didymosphaenia geminata w wodach płynących Polski południowej - nowe stanowiska występowania gatunku w zlewni i dorzeczu Orawy.  Noga, Teresa. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2003 vol. 32 nr 4 s. 159-170, il.   bibliogr.

Okrzemkę, Didymosphaenia geminata, notowano w regionach górskich, borealnych, półkuli północnej. W Europie centralnej występowała rzadko w zimnych, oligotroficznych wodach o niskiej elektrolityczności. W Polsce spotykano ten gatunek sporadycznie w potokach tatrzańskich. W latach 90-tych okrzemka pojawiała się w karpackich dopływach Wisły. Były to rzeki: Soła, Skawa, Raba. Wysoką liczebność stwierdzono w Sanie poniżej zapory w środowisku mezotroficznym. Świadczy to o większych zdolnościach adaptacyjnych tej okrzemki niż dotąd sądzono.


*00081*          en                         

Preliminary investigations of psammon rotifers in two reservoirs in upper Silesia. Wstępne badania wrotków psammonowych w dwóch zbiornikach na Górnym Śląsku.  Bielańska-Grajner, Irena. -  Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2004 vol. 33 nr 1 s. 37-45, il. bibliogr.  

Wrotki psammonowe badano w dwóch zbiornikach wodnych różniących się trofią i stopniem zanieczyszczenia. Większą liczebność gatunków wrotków (28) stwierdzono w Zbiorniku Zaporowym Pławniowice niż w Zbiorniku Dzierżno Duże (18 gatunków), bardziej zeutrofizowanym i zanieczyszzconym. Zespoły wrotków psammonowych w Zbiorniku Pławniowickim były zbliżone do występujących w eutroficznych i hipertroficznych jeziorach, zaś w drugim zbiorniku zespoły te różniły się od występujących w jeziorach naturalnych.


*00082*          en                         

Indicator value of freshwater red algae in running waters for water quality assessment. Wartości wskaźnikowe krasnorostów w wodach płynących przy ocenie jakości wody.  Eloranta, Pertti;  Kwandrans, Janina. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2004 vol. 33 nr 1 s. 47-54,  il. bibliogr.

Słodkowodne krasnorosty występują głównie w wodach płynących, gdzie są wskaźnikiem wody dobrej jakości. Wiele z nich wchodzi w skład zgrożonych gatunków glonów. Poszczególne gatunki występują w określonych warunkach: odpowiednim przepływie, przewodności właściwej i zakresie pH. Klasyfikacje troficzne i saprobowe krasnorostów wydają się jednak zależeć raczej od warunków geograficznych niż od rzeczywistych preferencji ekologicznych.


*00083*          en                         

Monitoring phytoplankton populations and water quality parameters in estuarine rivers of Cheaspeake Bay, U. S. A. Populacje monitoringowane fitoplanktonu i parametry jakości wody w ustuariach rzek Zatoki Chesapeake (USA).  Marshall, Harold G. ; Burchardt, Lubomira. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2004 vol. 33 nr 1 s. 55-64, il.   bibliogr.

Program 16-letniego monitoringu określał istotne trendy w populacjach fitoplanktonowych i parametrach jakości wody kilku rzek amerykańskich (Rappahannock, James, York, Pamunkey). Stwierdzono tendencję wzrostową liczebności i biomasy fitoplanktonu. Wystąpiły trendy wzrostowe zasolenia w dolnych odcinkach rzek i obniżanie się koncentracji azotu. Koncentracje fosforu wzrastały tylko w rzece York, a w pozostałych były zmienne. Zaobserwowano pojawianie się zakwitów glonów, należących do bruzdnic i cyanoprokariota.  


*00084*          en                         

International and European standards for algal - based monitoring. Międzynarodowe i europejskie standardy monitoringu w oparciu o glony.  Kelly, Martyn. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2004  vol. 33 nr 1 s. 77-85, il. bibliogr.

Standardy monitoringu z uwzględnieniem glonów zostały opracowane przez ISO (International Standards Organisation) i CEN (Comite Europeen de Normalisation). Zostały one włączone do założeń Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej (2000/60/EC). Metodami biologicznymi zajmowało się 9 grup roboczych, które wytyczyły kierunki rozwoju.  Prace te zmierzają do „zapewnienia jakości“ wody. W kolejnych normach uwzględnia się inne organizmy wodne (np. bakterie, bentos, ryby).  


*00085*          en                         

Verification of measurement capabilities of flame atomic spectrometry for the determination of sodium, potassium, magnesium, and calcium in natural fresh water. Pt 1: Comparison of recommended methods. Weryfikacja możliwości pomiarowych płomieniowej spektrometrii atomowej w oznaczaniu sodu, potasu, magnezu i wapnia w naturalnych wodach słodkich. Cz. 1: Porównanie zalecanych metod.   Jońca, Z. ; Lewandowski, W. - Pol. J. Env. Stud. 2004 vol. 13 nr 3  s. 275-280, il. bibliogr.

Porównano obowiązujące w Polsce i zagranicą normy dotyczące standardów oznaczania sodu, potasu, magnezu i wapnia przy użyciu specjalistycznych metod: atomowej spektrometrii absorbcyjnej (AAS) i emisyjnej (AES). Omówiono normy dotyczące czułości pomiarów oraz zalecanych maksymalnych koncentracji tych pierwiastków w roztworach wodnych podczas przeprowadzania analiz.


*00086*          en                         

Verification of measurement capabilities of flame atomic spectrometry for the determination of sodium, potassium, magnesium, and calcium in natural fresh water. Pt 2: Measurement of recoveries.  Weryfikacja możliwości pomiarowych płomieniowej spektrometrii atomowej w oznaczaniu sodu, potasu, magnezu i wapnia w naturalnych wodach słodkich. Cz. 2: Pomiar pozostałości.  Jońca, Z. ;  Lewandowski, W. - Pol. J. Env. Stud. 2004 vol. 13 nr 3 s. 281-293, il.   bibliogr.

Pomiary koncentracji Na, K, Mg i Ca w wodach słodkich (niezmineralizowanych) mogą być przeprowadzane w takich samych roztworach (z lub bez rozcieńczenia) w obecności chlorków lantanu (La 15g/l) i cezu (Cs 1,0 g/l) oraz kwasu solnego (HCl 2,0 proc. ) przy użyciu płomieniowej spektrometrii emisyjnej albo absorbcyjnej. Badano wpływ substancji mogących zakłócać wynik pomiaru oraz odzysk badanych pierwiastków w roztworach testowych.


*00087*          en                         

Decomposition of anionic surface active substances by bacteria from the surface microlayer of Lake Jeziorak Mały. Rozkład anionowych substancji powierzchniowo czynnych przez bakterie mikrobłony powierzchniowej w jeziorze Jeziorak Mały.  Walczak, M. ;  Donderski, W. - Pol. J. Env. Stud. 2004 vol. 13 nr 3 s. 325-331, il.   bibliogr.

Koncentracja anionowych substancji powierzchniowo czynnych (ASAS) w próbkach wody pobranych z jeziora wynosiła około 2 mg/l.  Zaobserwowano, że biodegradacja ASAS w warstwie powierzchniowej (100-150 mikrom) przebiegała efektywniej, niż w podpowierzchniowej (do 20 cm) i charakteryzowała się zmiennością sezonową. Najniższą efektywność biodegradacyjną bakterii w ww. warstwach wody zanotowano wiosną (odpowiednio: 56,75 i 29,85 proc. ), a najwyższą jesienią (odpowiednio: 68,54 i 61,48 proc. ).


*00088*          en                         

Zoosporic fungi growing on eggs of Coregonus lavaretus holsatus Thienemann, 1916 from Lake Wdzydze in Kaszuby. Grzyby zoosporowe rozwijające się na ikrze siei holsztyńskiej, Coregonus lavaretus holsatus Thienemann, 1916 z jeziora Wdzydze na Kaszubach.   Czeczuga, B. ; Kiziewicz, B. ; Godlewska, A. - Pol. J. Env. Stud. 2004  vol. 13 nr 4 s. 355-359, il. bibliogr.

Na ikrze siei stwierdzono rozwój piętnastu następujących gatunków grzybów zoosporowych: Achlya americana, A. oblongata, A.  treleaseana, Aphanomyces frigidophilus, A. irregularis, A.  parasiticus, Aplanes androgynus, Saprolegnia ferax, S. parasitica, S.  salmonis, S. shikotsuensis, Pythium aquatile, P. pulchrum, P.  thalassium i P. torulosum. Dwa spośród ww. gatunków (Aphanomyces frigidophlus, Saprolegnia salmonis) nie było notowanych do tej pory w wodach polskich. Większość pozostałych gatunków grzybów to znane nekrotrofy lub pasożyty ryb.


*00089*          en                         

Pallasea quadrispinosa G. O. Sars specimens as vectors of aquatic zoosporic fungi parasiting on fish. Osobniki Pallasea quadrispinosa G. O. Sars jako nosiciele wodnych grzybów zoosporowych pasożytujących na rybach.  Czeczuga, B. ; Kiziewicz, B. ; Gruszka, P.  - Pol. J. Env. Stud. 2004 vol. 13 nr 4 s. 361-366, il. bibliogr.  

Badano mikroflorę rozwijającą się na martwych osobnikach Pallasea quadrispinosa, reliktowego skorupiaka z jeziora Hańcza.  Próbki wody do badań pochodziły z jezior Hańcza i Wigry, z rzeki Supraśl oraz stawu Fosa. Wśród 41 stwierdzonych gatunków grzybów zoosporowych, 17 to gatunki wywołujące grzbicę u ryb (głównie z rodzaju Achlya - 8 gatunków i z rodzaju Saprolegnia - 5 gatunków).  Pallasea quadrispinosa jako dobry substrat do rozwoju grzybów pasożytniczych może być źródłem zakażeń grzybiczych dla ryb.  


*00090*          en                         

Nitrification in the surface water of the Włocławek Dam Reservoir. The process contribution to biochemical oxygen demand (N-BOD). Nitryfikacja w wodach powierzchniowych Zbiornika Zaporowego Włocławskiego. Procesy składowe biochemicznego zapotrzebowania tlenu (N-BZT).  Polak, J. - Pol. J. Env. Stud. 2004  vol. 13 nr 4 s. 415-424, il. bibliogr.

Najwyższy poziom nitryfikacji (do 120 mikrog N/l/dobę) w badanym zbiorniku zaporowym obserwowano w pobliżu zapory w miejscach o mniejszym przepływie wody. Procesy nitryfikacyjne wzrastały wraz z przejściem ze strefy lotycznej do lenitycznej zbiornika. Wzrost udziału chemoautotroficznych nitryfikatorów w konsumpcji tlenu w zbiorniku był prawdopodobnie spowodowany przez sedymentację substancji allochtonicznej oraz istotną redukcję C-BZT5. Decydującym czynnikiem nitryfikacji powierzchniowej był jon amonowy uwalniany z osadu.


*00093*          pl                         

Ekosystemy wodne jako wyspy i korytarze ekologiczne. Oglęcki, Paweł. - Wiad. Węd. 2004 nr 8 (662) s. 76-77, il.

Opisano koncepcje zasad migracji gatunków i genów - teorię wysp oraz korytarzy ekologicznych. Wyspami ekologicznymi są izolowane obszary, które leżą na trasie potencjalnej wędrówki danego gatunku i mogą być przez niego zasiedlone, natomiast korytarze to liniowe elementy, przez które odbywa się migracja zwierząt i roślin.  


*00094*          pl                         

Połowy zooplanktonu na potrzeby akwarystyki, czyli jak zrobić dobrą siatkę planktonową. Robakowski, Piotr; Czerniejewski, Przemysław. - Nasze Akwarium 2004 nr 57 s. 30-33, il.

Przedstawiono ogólną charakterystykę zooplanktonu, uwzględniając zróżnicowanie systematyczne tych mikroskopowych zwierząt i ich znaczenie w odżywianiu się i wzroście narybku różnych gatunków ryb akwariowych. Opisano też zasady wyboru najdogodniejszych miejsc do poławiania, transportu i przechowywania zooplanktonu oraz przepis na samodzielne wykonanie dobrej siatki planktonowej.  


*00008*          pl                         

Wpływ przebiegu wymiany gazowej między wodą a atmosferą na występowanie ostrego deficytu tlenowego w stawach. Lewkowicz, Stanisław. W: [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia.  Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2004     s. 47-52

Analizowano przyczyny powstawania ostrych deficytów tlenowych z uwzględnieniem roli glonów planktonowych w tym procesie. Wykazano, że w stawach z silną stratyfikacją termiczną i tlenową wzrost rozwoju fitoplanktonu powoduje ujemny bilans tlenu w wyniku ucieczki tego pierwiastka do atmosfery, a w wodzie pozostaje równoważna ilość nierozłożonej substancji organicznej. Stwierdzono, że płytka strefa trofogeniczna z gatunkami glonów skupionych przy powierzchni wody jest główną przyczyną ostrych deficytów rozpuszczonego tlenu w wodzie stawów i przyczyną strat w obsadzie ryb.


*00060*          pl                         

Kryteria oceny jakości wód śródlądowych w Czechach i w Polsce (standardy urzędowe) wyznaczające środowiska dogodne do bytowania różnych gatunków ichtiofauny. Poleszczuk, G. ; Svobodova, Z. Jihoceska univerzita v Ceskych Budejovicich, Vyzkumny ustav rybarsky a hydrobiologicky ve Vodnanech. W: VII. Ceska Ichthyologicka Konference, 6-7. 05. 2004, Vodnany [Czechy]. Vodnany: 2004    s. 285-291, il. +bibliogr. summ.  

Kryteria oceny jakości wód śródlądowych stosowane urzędowo w Polsce i w Czechach w zasadzie odpowiadają zaleceniom „Dyrektywy wodnej“ Rady Europy. W obydwu krajach wody I klasy jakości mogłyby być uznane za biotop do bytowania ryb łososiowatych, a II klasy - dla pozostałych gatunków ryb. W obydwu systemach brakuje wskaźników jednoznacznie określających zdolność buforującą kwasowo-zasadową wód.  W systemie czeskim brakuje norm dla temperatury, pH oraz stężeń azotynów i amoniaku, natomiast w polskim jako dopuszczalne podano zbyt wysokie stężenia amoniaku, które w pewnych przypadkach (ekstremalne watości pH i temperatury) mogą być stężeniami letalnymi dla ryb.


*00073*          pl                         

Analysis of the spatial and seasonal variablility of inorganic species of arsenic, antimony and selenium in a shallow lake subjetced to moderate anthropopressure. Analiza przestrzennej i sezonowej zmienności niorganicznych związków arsenu, antymonu i selenu w płytkich jeziorach będących przedmiotem umiarkownej antropopresji.  Pełechaty, M; Pełechata, A. ; Niedzielski, P. ; Siepak, M. ; Sobczyński, T. - Pol. J. Env. Stud. 2004 vol. 13 nr 2 s. 185-190, il. bibliogr.  

Badania przeprowadzono w Jeziorze Jarosławieckim na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego wczesną wiosną i latem 2002 r.  Całkowita zawartość badanych metaloidów latem była niższa niż wczesną wiosną, przy czym nie wszystkie formy badanych pierwiastków podlegały takim samym schematom zmian. Nie stwierdzono, aby roślinność miała istotny wpływ na zmiany koncentracji badanych pierwiastków w wodzie.  


*00077*          pl                         

Biologiczne metody oceny jakości wód rzecznych. Gorzel, Małgorzata; Kornijów, Ryszard. - Kosmos 2004 t. 53 nr 2 s. 183-191, il.   bibliogr. summ.

Omówiono biologiczne wskaźniki jakości wody. Scharakteryzowano biologiczne metody oceny jakości wód: system saprobowy, skale wrażliwości gatunków, metody indeksów biotycznych oraz program „Amoeba“ (metoda oparta o retrospekcję i analizę stanu aktualnego).


*00085*          en                         

Verification of measurement capabilities of flame atomic spectrometry for the determination of sodium, potassium, magnesium, and calcium in natural fresh water. Pt 1: Comparison of recommended methods. Weryfikacja możliwości pomiarowych płomieniowej spektrometrii atomowej w oznaczaniu sodu, potasu, magnezu i wapnia w naturalnych wodach słodkich. Cz. 1: Porównanie zalecanych metod.   Jońca, Z. ; Lewandowski, W. - Pol. J. Env. Stud. 2004 vol. 13 nr 3  s. 275-280, il. bibliogr.

Porównano obowiązujące w Polsce i zagranicą normy dotyczące standardów oznaczania sodu, potasu, magnezu i wapnia przy użyciu specjalistycznych metod: atomowej spektrometrii absorbcyjnej (AAS) i emisyjnej (AES). Omówiono normy dotyczące czułości pomiarów oraz zalecanych maksymalnych koncentracji tych pierwiastków w roztworach wodnych podczas przeprowadzania analiz.


*00086*          en                         

Verification of measurement capabilities of flame atomic spectrometry for the determination of sodium, potassium, magnesium, and calcium in natural fresh water. Pt 2: Measurement of recoveries.  Weryfikacja możliwości pomiarowych płomieniowej spektrometrii atomowej w oznaczaniu sodu, potasu, magnezu i wapnia w naturalnych wodach słodkich. Cz. 2: Pomiar pozostałości.  Jońca, Z. ;  Lewandowski, W. - Pol. J. Env. Stud. 2004 vol. 13 nr 3 s. 281-293, il.   bibliogr.

Pomiary koncentracji Na, K, Mg i Ca w wodach słodkich (niezmineralizowanych) mogą być przeprowadzane w takich samych roztworach (z lub bez rozcieńczenia) w obecności chlorków lantanu (La 15g/l) i cezu (Cs 1,0 g/l) oraz kwasu solnego (HCl 2,0 proc. ) przy użyciu płomieniowej spektrometrii emisyjnej albo absorbcyjnej. Badano wpływ substancji mogących zakłócać wynik pomiaru oraz odzysk badanych pierwiastków w roztworach testowych.


*00087*          en                         

Decomposition of anionic surface active substances by bacteria from the surface microlayer of Lake Jeziorak Mały. Rozkład anionowych substancji powierzchniowo czynnych przez bakterie mikrobłony powierzchniowej w jeziorze Jeziorak Mały.  Walczak, M. ;  Donderski, W. - Pol. J. Env. Stud. 2004 vol. 13 nr 3 s. 325-331, il.   bibliogr.

Koncentracja anionowych substancji powierzchniowo czynnych (ASAS) w próbkach wody pobranych z jeziora wynosiła około 2 mg/l.  Zaobserwowano, że biodegradacja ASAS w warstwie powierzchniowej (100-150 mikrom) przebiegała efektywniej, niż w podpowierzchniowej (do 20 cm) i charakteryzowała się zmiennością sezonową. Najniższą efektywność biodegradacyjną bakterii w ww. warstwach wody zanotowano wiosną (odpowiednio: 56,75 i 29,85 proc. ), a najwyższą jesienią (odpowiednio: 68,54 i 61,48 proc. ).


*00090*          en                         

Nitrification in the surface water of the Włocławek Dam Reservoir. The process contribution to biochemical oxygen demand (N-BOD). Nitryfikacja w wodach powierzchniowych Zbiornika Zaporowego Włocławskiego. Procesy składowe biochemicznego zapotrzebowania tlenu (N-BZT).  Polak, J. - Pol. J. Env. Stud. 2004  vol. 13 nr 4 s. 415-424, il. bibliogr.

Najwyższy poziom nitryfikacji (do 120 mikrog N/l/dobę) w badanym zbiorniku zaporowym obserwowano w pobliżu zapory w miejscach o mniejszym przepływie wody. Procesy nitryfikacyjne wzrastały wraz z przejściem ze strefy lotycznej do lenitycznej zbiornika. Wzrost udziału chemoautotroficznych nitryfikatorów w konsumpcji tlenu w zbiorniku był prawdopodobnie spowodowany przez sedymentację substancji allochtonicznej oraz istotną redukcję C-BZT5. Decydującym czynnikiem nitryfikacji powierzchniowej był jon amonowy uwalniany z osadu.


 

AKWAKULTURA

*00023*          pl                         

Rozwój hodowli ryb na świecie. - Mag. Przem. Ryb. 2004 nr 2 (38)  s. 56, il.

W marcu 2004 r. w Bremie na konferencji FAO analizowano obecny stan i rozwój światowej akwakultury do 2030 r. Stwierdzono, że hodowla i chów ryb na świecie dostarczają rocznie 48,4 mln ton ryb.  Przedstawiono prognozę podaży i popytu ryb na świecie do 2030 r.  Omówiono działania na linii hodowla ryb - konsument.
HODOWLA RYB

*00001*          pl                         

Zagadnienia prawne poboru wody, odprowadzania ścieków i opłat za korzystanie ze środowiska w gospodarce stawowej. Radecki, Wojciech.  W: [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia. Poznań:  Pol. Tow. Ryb. 2004 s. 9-20

Rozważano prawne aspekty oddziaływania chowu lub hodowli ryb w stawach na środowisko w świetle obowiązujących przepisów. Podano wysokość opłat za korzystanie ze środowiska w gospodarce stawowej jak również związane z opłatami obowiązki rybaków stawowych w myśl przepisów Prawa ochrony środowiska.


*00002*          pl                         

Karp a wody otwarte. Andrzejewski, Wojciech; Mastyński, Jerzy.  W: [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia. Poznań:  Pol. Tow. Ryb. 2004 s. 21-22

Analizowano wpływ zarybiania karpiem jezior i zbiorników zaporowych. Dominującym gatunkiem w zarybianiu wód Polskiego Związku Wędkarskiego jest karp, który stanowi ponad 50 proc. masy wpuszczonych ryb. Przedstawiono zagrożenia mogące powstać na skutek zarybiania karpiem jezior i zbiorników zaporowych.


*00032*          pl                         

Genetyka ryb. [Cz. ] 11: Selekcja indywidualna (masowa).  Odziedziczalność zrealizowana (Hartl 1980). Łuczyński, Mirosław. -  Komun. Ryb. 2004 nr 3 (80) s. 30-32, il. bibliogr.

Podano schemat sztucznej selekcji, którą można nazwać selekcją odcinającą lub selekcją odbioru oraz wyjaśniono pojęcie różnicy selekcyjnej, postępu selekcyjnego i odziedziczalności.


*00033*          pl                         

Stawowa produkcja ryb w Polsce w 2003 roku w świetle badań ankietowych. Lirski, Andrzej; Myszkowski, Leszek. - Komun. Ryb. 2004  nr 3 (80) s. 32-34, il.

Dokonano analizy danych o powierzchniach stawowych wykorzystanych do produkcji karpia i innych gatunków ryb w 2003 r.  Omówiono produkcję karpia konsumpcyjnego i ryb dodatkowych w ostatnim dziesięcioleciu.


*00064*          pl                         

Zarybienia i odłowy 2004. - Nasze Wody 2004 nr 1 (25) s. 16-17,  il.

Przedstawiono tabelaryczne zestawienie zarybień jezior przeprowadzonych przez Okręg PZW w Toruniu. Podsumowano także wyniki produkcji wylęgarniczej i odłowów.
ROZRÓD RYB

*00029*          pl                         

Sztuczny rozród wiosłonosa amerykańskiego (Polyodon spathula Walb. ). Kolman, Ryszard; Onuchenko, A. E. ; Tretyak, A. M. - Komun. Ryb.  2004 nr 3 (80) s. 13-15, il. bibliogr.

Opisano przebieg eksperymentalnego tarła wiosłonosa amerykańskiego w gospodarstwie rybackim na Ukrainie. Wykazano skuteczność oddziaływania przysadki mózgowej leszcza na dojrzewanie oocytów i owulację oraz przydatność usypiania ryb roztworem Propiscinu.

 


*00055*          en                         

Characterization of gelatinolytic activity in seminal plasma of some teleost fish. Charakterystyka aktywności żelatynolitycznej plazmy nasienia kilku gatunków ryb kostnoszkieletowych.  Kowalski, R. ; Glogowski, J. ; Kucharczyk, D. ; Mak, M. ; Dobosz, S. ; Zakes, Z. ;  Ciereszko, A. - Aquacult. Int. 2004 vol. 12 nr 1 s. 57-68, il. bibliogr.  

Aktywność żelatynolityczną nasienia badano u dziesięciu gatunków ryb, były to: karp, leszcz, jaź, kleń, boleń, pstrąg tęczowy, łosoś, lipień, okoń, sandacz. Jako substratu używano żelatynę SDP-PAGA. U gatunków karpiowatych stwierdzono dwa profile aktywności żelatynolitycznej: 60-66 kDa dla metaloproteaz i 76-81 kDa dla proteaz serynowych, dla ryb łososiowatych wartości te wynosiły (odpowiednio) 64-75 kDa i 102-165 kDa. W plazmie kilku gatunków ryb stwierdzono występowanie proteazy, której dotąd nie sklasyfikowano.  

 


*00096*          en                         

Fine structure of sturgeons previtellogenic oocytes. Ultrastrukturalna budowa prewitelogenicznych oocytów ryb jesiotrowatych.  Kilarski, Wincenty; Biliński, Szczepan M. ; Kolman Ryszard. - Acta Biol. Cracov. -Botanica 2004 vol. 46 suppl. 1 s. 37

Analizowano subkomórkową budowę oocytów jesiotra syberyjskiego i wiosłonosa amerykańskiego. Materiał do badań pobierano metodą biopsji od niedojrzałych samic w 3 okresach prewitelogenezy (wczesnym, środkowym i późnym). Opisano zmiany zachodzące w poszczególnych organellach komórkowych oraz przedyskutowano rolę ciałka Balbianiego u ryb jesiotrowatych.

 
ŻYWIENIE I ODŻYWIANIE SIĘ RYB

*00025*          pl                         

Mączka sojowa w żywieniu ryb łososiowatych. Hardy, Ronald W. -  Mag. Przem. Ryb. 2004 nr 3 (39) s. 57-60, il.

Omówiono żywienie ryb łososiowatych i stosowane pasze oraz rozwój produkcji granulatów dla pstrągów i łososi. Scharakteryzowano żywieniowe aspekty stosowania mączki sojowej oraz rybnej w diecie ryb. Przedstawiono wpływ mączki sojowej na walory smakowe i zdrowotne mięsa pstrągów.
CHOROBY RYB

*00009*          pl                         

Odporność wrodzona a choroby ryb. Irnazarow, Ilgiz; Pilarczyk, Andrzej. W: [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2004     s. 53-56

Analizowano istnienie zmienności w zakresie odporności/podatności na choroby u ryb. Omówiono wyniki badań prowadzonych w Zakładzie Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu nad próbą określenia jaki jest udział komponenty genetycznej w kształtowaniu odporności ryb na choroby infekcyjne.


*00010*          pl                         

Przyczyny strat w hodowli i chowie karpia. Żelazny, Jan. W:  [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia. Poznań:  Pol. Tow. Ryb. 2004  s. 57-63 +bibliogr. 16 poz.

Omówiono przyczyny zwiększenia śmiertelności karpia hodowlanego w stawach. Opisano występowanie i przebieg następujących chorób karpi powodujących duże straty gospodarcze w hodowli: wiosenna wiremia karpia (SVC), posocznica karpi (MAS), flawobakterioza, branchiomykoza, ichtioftirioza oraz przyducha.


*00034*          pl                         

Nowa choroba wirusowa - dużym zagrożeniem dla chowu karpia w Polsce. Sadowski, Jacek; Kempter, Jolanta. - Komun. Ryb. 2004 nr 3 (80) s. 35-38, il. bibliogr.

Omówiono warunki środowiskowe rozwoju koi-herpes-virusa (KHV) - wirusa atakującego gospodarstwa karpiowe. Przedstawiono objawy chorobowe, diagnostykę, zabiegi dezynfekcyjne w gospodarstwie oraz zalecenia dla hodowców chcących uniknąć ataku wirusem KHV.  


*00050*          en                         

Insecticides and ionic regulation in teleosts: a review. Insektycydy a regulacja gospodarki jonowej u ryb kostnoszkieletowych: przegląd.  Singh, Narendra N. ; Das, Vijai K. ; Srivastava, Anil K. - Zool. Pol. 2002 vol. 47 fasc. 3-4 s. 49-64, il. bibliogr. streszcz.  

Omówiono zmiany zawartości jonów w płynach ciała i narządach ryb kostnoszkieletowych spowodowanych działaniem wysokich subletalnych lub letalnych dawek syntetycznych i naturalnych insektycydów.  Stwierdzono, że ostra i chroniczna ekspozycja ryb na insektycydy chloroorganiczne, fosforoorganiczne, karbaminiany i syntetyczne pyretroidy powoduje zwiększenie bądź obniżenie stężenia jonów sodu, potasu, wapnia, magnezu, chloru i fosforanów nieorganicznych.  


*00056*          cz                         

Poznamky k vyskytu raciho moru v Polsku. Uwagi na temat występowania dżumy raczej w Polsce.  Własow, T. ; Bernad, A. ;  Krzywosz, T. ; Hul, M. Jihoceska univerzita v Ceskych Budejovicich, Vyzkumny ustav rybarsky a hydrobiologicky ve Vodnanech. W: VII. Ceska Ichthyologicka Konference, 6-7. 05. 2004, Vodnany [Czechy]. Vodnany:  2004 s. 47-50, il. +bibliogr. summ.

Na podstawie 17 prób terenowych (n=274 sztuk) pochodzących z jezior, farm hodowlanych (stawów) oraz rzek, określono stan zdrowotny raka błotnego w północnej i południowo-wschodniej Polsce. Epidemię dżumy raczej (wywołaną przez grzyba Aphanomyces astaci) stwierdzono w dwóch próbach z farm hodowlanych. Miały one charakter masowych śnięć, a nie typowych dla tej choroby zaburzeń behawioralnych. U osobników chorych na dżumę stwierdzono towarzyszące zakażenia bakteryjne: Pseudomonas fluorescens w mięśniach, Aeromonas w mięśniach i wątrobotrzustce, a także inne grzybicze (Saprolegnia).


*00088*          en                         

Zoosporic fungi growing on eggs of Coregonus lavaretus holsatus Thienemann, 1916 from Lake Wdzydze in Kaszuby. Grzyby zoosporowe rozwijające się na ikrze siei holsztyńskiej, Coregonus lavaretus holsatus Thienemann, 1916 z jeziora Wdzydze na Kaszubach.   Czeczuga, B. ; Kiziewicz, B. ; Godlewska, A. - Pol. J. Env. Stud. 2004  vol. 13 nr 4 s. 355-359, il. bibliogr.

Na ikrze siei stwierdzono rozwój piętnastu następujących gatunków grzybów zoosporowych: Achlya americana, A. oblongata, A.  treleaseana, Aphanomyces frigidophilus, A. irregularis, A.  parasiticus, Aplanes androgynus, Saprolegnia ferax, S. parasitica, S.  salmonis, S. shikotsuensis, Pythium aquatile, P. pulchrum, P.  thalassium i P. torulosum. Dwa spośród ww. gatunków (Aphanomyces frigidophlus, Saprolegnia salmonis) nie było notowanych do tej pory w wodach polskich. Większość pozostałych gatunków grzybów to znane nekrotrofy lub pasożyty ryb.


*00089*          en                         

Pallasea quadrispinosa G. O. Sars specimens as vectors of aquatic zoosporic fungi parasiting on fish. Osobniki Pallasea quadrispinosa G. O. Sars jako nosiciele wodnych grzybów zoosporowych pasożytujących na rybach.  Czeczuga, B. ; Kiziewicz, B. ; Gruszka, P.  - Pol. J. Env. Stud. 2004 vol. 13 nr 4 s. 361-366, il. bibliogr.  

Badano mikroflorę rozwijającą się na martwych osobnikach Pallasea quadrispinosa, reliktowego skorupiaka z jeziora Hańcza.  Próbki wody do badań pochodziły z jezior Hańcza i Wigry, z rzeki Supraśl oraz stawu Fosa. Wśród 41 stwierdzonych gatunków grzybów zoosporowych, 17 to gatunki wywołujące grzbicę u ryb (głównie z rodzaju Achlya - 8 gatunków i z rodzaju Saprolegnia - 5 gatunków).  Pallasea quadrispinosa jako dobry substrat do rozwoju grzybów pasożytniczych może być źródłem zakażeń grzybiczych dla ryb.  
RYBY KARPIOWATE

CHÓW I HODOWLA KARPIA

*00003*          pl                         

Wpływ dodatku preparatów probiotycznych zawierających bakterie fermentcji mlekowej na efekty produkcyjne w podchowie narybku karpia (Cyprinus carpio L. ). Przybył, Antoni; Mazurkiewicz, Jan; Sip, Anna;  Grajek, Włodzimierz. W: [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2004 s. 23-28, il. +bibliogr. 6 poz.  

Scharakteryzowano bakterie fermentacji mlekowej oraz ich zastosowanie w żywieniu ryb. Opisano wyniki badań przeprowadzonych w 2002 r. , w których wczesny narybek karpia żywiono paszami: CD zawierającymi bakterie Carnobacterium divergens, CP-bakterie C.  piscicola, CDP-obydwa szczepy oraz mieszankę kontrolną (brak preparatu probiotycznego). Zaobserwowano pozytywny wpływ zastosowania preparatów probiotycznych jako dodatku paszowego w testowanych dietach na końcowy rezultat podchowu narybku karpia, najlepsze wartości odnotowano w wariancie CD.


*00004*          pl                         

Przydatność wybranych surowców paszowych pochodzenia roślinnego w mieszankach tuczowych dla karpia (Cyprinus carpio L. ).  Mazurkiewicz, Jan; Przybył, Antoni; Wudarczak, Bartosz. W:  [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia. Poznań:  Pol. Tow. Ryb. 2004  s. 29-33, il.

W 2003 r. badano przydatność w żywieniu kroczka karpia czterech pasz, w których źródłem białka były mączki pochodzenia zwierzęcego oraz produkty pochodzenia roślinnego. Stwierdzono, że skład chemiczny ciała karpia na początku i na końcu testu żywieniowego był wyrównany, co wskazuje na możliwość zastąpienia mączek pochodzenia zwierzęcego roślinnymi komponentami białkowymi.


*00005*          pl                         

Efekty żywienia karpi (Cyprinus carpio L. ) paszami komercyjnymi firmy ALLER PASZ Sp. z o. o. Golub-Dobrzyń. Wudarczak, Bartosz;  Mazurkiewicz, Jan; Przybył, Antoni. W: [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2004  s. 35-40, il.  

W 2003 r. karpiom o masie jednostkowej 800 g zadawano pasze firmy ALLER Pasz Sp. z o. o.: ALLER 37/12 4. 0 i ALLER 37/12 S za pomocą automatycznych karmników taśmowych oraz raz dziennie na karmiska wysypane piaskiem. Wykazano, że obie pasze pozwalają na szybkie tempo wzrostu ryb oraz wzrost zawartości tłuszczu w ich ciele. Stwierdzono, że zastosowanie karmników automatycznych było korzystniejszym sposobem zadawania pasz od jednokrotnego karmienia w ciągu doby.  


*00006*          pl                         

Chów karpia konsumpcyjnego w świetle zmian warunków cieplnych.  Szumiec, Maria Anna. W: [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2004     s. 41-42

Analizowano wpływ wzrostu temperatury wody w stawach w ostatnich kilkunastu sezonach hodowlanych na wyniki chowu karpia. Porównano wychów karpia konsumpcyjnego w najchłodniejszych i najcieplejszych sezonach hodowlanych.


*00011*          pl                         

Analiza wyników produkcji stawowej w Czeskiej Republice i formy jej wykorzystania. Kourzil, Jan; Guziur, Janusz. W: [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2004     s. 65-72, il.

Scharakteryzowano dzieje i aktualny stan czeskiego stawiarstwa.  Ogólna powierzchnia wód śródlądowych w Czeskiej Republice wynosi 159000 ha, z czego 51300 ha stanowią stawy hodowlane, głównie typu karpiowego. W 2002 r. wielkość produkcji ryb handlowych w Czeskiej Republice wyniosła 19,2 tys. ton. Scharakteryzowano skład gatunkowy produkcji ryb towarowych.


*00016*          pl                         

Rozważania nad dokarmianiem karpi towarowych w stawach przy nisko intensywnym systemie chowu. Wojda, Ryszard. W: [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2004     s. 95-97

Omówiono problemy związane z żywieniem karpi towarowych w stawach z uwzględnieniem zabiegu dokarmiania. Scharakteryzowano metody oraz rodzaje pasz służące dokarmianiu karpi.


*00033*          pl                         

Stawowa produkcja ryb w Polsce w 2003 roku w świetle badań ankietowych. Lirski, Andrzej; Myszkowski, Leszek. - Komun. Ryb. 2004  nr 3 (80) s. 32-34, il.

Dokonano analizy danych o powierzchniach stawowych wykorzystanych do produkcji karpia i innych gatunków ryb w 2003 r.  Omówiono produkcję karpia konsumpcyjnego i ryb dodatkowych w ostatnim dziesięcioleciu.
INNE KARPIOWATE

*00015*          pl                         

Karaś srebrzysty - „chwast“, czy cenny gospodarczo gatunek ?.  Łakomy, Andrzej. W: [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia.  Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2004  s. 87-93 +bibliogr. 30 poz.

Analizowano zarybianie karasiem gospodarstw i jezior użytkowanych rybacko. Scharakteryzowano wielkość odłowów karasia srebrzystego z jezior gospodarstwa rybackiego Osieczna. Stwierdzono, że karaś srebrzysty jest chętnie poławiany przez wędkarzy oraz wiele gospodarstw rybackich widzi w karasiu srebrzystym szansę realizacji racjonalnej gospodarki rybackiej. W opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody jest gatunkiem warunkowo dopuszczonym do zarybiania wód otwartych.


*00018*          pl                         

Nasze ryby. Ciosa. (Pelecus cultratus Linnaeus 1758) Historyczny opis gatunku prawnie chronionego. Rozwadowski, J. - Prz. Ryb. 2004  R. 29 nr 3 s. 7-9, il.

Opisano budowę, biologię oraz występowanie ryby karpiowatej - ciosy. Gatunek ten często bytuje w rzekach, ale również spotykany jest w jeziorze oraz wodach morskich. Mięso ciosy jest ościste i niezbyt smaczne.


*00020*          pl                         

Karaś srebrzysty - „chwast“, czy cenny gospodarczo gatunek?.  Łakomy, Andrzej. - Prz. Ryb. 2004 R. 29 nr 3 s. 24-28, il.  

Omówiono znaczenie karasia srebrzystego w gospodarce jeziorowej i jego rolę jako materiału zarybieniowego. Przedstawiono wielkość zarybień, połowów oraz sprzedaży karasia z jezior na południu Wielkopolski w ostatnim dziesięcioleciu.


*00036*          en                         

An overview of recruitment patterns of roach Rutilus rutilus (L. ) between 1969 and 2001 in the rivers of England and their influence on population abundance. Przegląd modeli rekrutacji płoci Rutilus rutilus (L. ) w latach 1969-2001 w rzekach Anglii i ich oddziaływanie na liczebność populacji.  Britton, John R. ; Cowx, Ian G. ; Axford, Stephen N. ; Frear, Paul A. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol.  2004 vol. 4 nr 2 s. 91-102, il. bibliogr.

Sukces rekrutacyjny płoci w rzekach angielskich był zmienny w badanym okresie. Silne roczniki wystąpiły w latach 1975/77, 1983/85, 1989/90 i 1995/96. Na poszczególne kohorty największy wpływ wywierały: zmienność temperatury i wielkość przepływu. Silne roczniki „produkowały“ większą liczebność potomstwa (zmienność liczebności wynosiła 25 proc. ). Biomasa płoci była względnie stabilna (jej zmienność między poszczególnymi latami nie przekraczała 9 proc. ).  


*00043*          en                         

Changes of ploidy and sexuality status of „Carassius auratus“ populations in the drainage area of the River Dyje (Czech Republic).  Zmiany ploidalności i status płciowości populacji Carassius auratus w dorzeczu rzeki Dyje (Republika Czech).  Luskova, Vera;  Halacka, Karel; Vetesnik, Lukas; Lusk, Stanislav. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 2 s. 165-171, il. bibliogr.  

Pierwsza populacja karasia, Carassius auratus, nierodzimego gatunku ryb występującego w wodach czeskich od 1976 r. , była jednopłciowa i składała się z triploidalnych samic. Rozmnażały się one drogą gynogenezy. Pierwsze samce zaobserwowano w rzece Dyje po 1990 r. Jak dotąd obecność samców w tej populacji karasia nie przekracza 10 proc. Większość samic jest triploidala, niewielka liczba to diploidy lub tetraploidy. Samce są głównie diploidalne.  Karasie tworzą stabilne populacje, które zaczynają dominować w tamtej ichtiofaunie.


*00045*          en                         

Growth of barbel, Barbus barbus (L. ) in the upper Warta River, Odra River system. Wzrost brzany, Babus barbus (L. ) w górnej Warcie w dorzeczu Odry. Przybylski, Mirosław; Boroń, Alicja; Kruk, Andrzej. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 2 s. 183-190, il.   bibliogr.

Liczebność brzany w dorzeczu Warty załamała się wskutek przekształceń antropogenicznych. Badano wzrost tego gatunku na podstawie 59 osobników reprezentujących 7 klas wieku (od 3+ do 9+).  Maksymalną długość obserwowano u ryb najstarszych i wynosiła ona 58,4 cm. Średni współczynnik kondycji Fultona wynosił 0.844 i był podobny we wszystkich klasach wiekowych. Środowisko Warty okazało się korzystne dla brzany i uznano, że populacja tego gatunku powinna być chroniona.


*00048*          en                         

Age and growth of European bitterling (Rhodeus sericeus) in the Wieprz-Krzna Canal, Poland. Wiek i wzrost różanki europejskiej (Rhodeus sericeus) w Kanale Wieprz-Krzna, Polska.  Przybylski, Mirosław; Garcia-Berthou, Emili. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004  vol. 4 nr 2 s. 207-213, il. bibliogr.

Badano populację różanki, małej, euro-azjatyckiej ryby karpiowatej. Populacja składała się z pięciu grup wiekowych od 0+ do 4+. Analiza pierścieni na łuskach pozwoliła dokładnie określić wiek, a obraz ten korespondował z przyrostami operculum. Maksymalna długość samic różanki wynosiła 74 mm przy ciężarze 5. 46 g, a samców 75 mm i 5. 73 g. Krzywa zależności między ciężarem a długością u obu płci była podobna.


*00049*          en                         

Morphometric characteristics and growth of Carassius auratus in the lower part of the River Dyje (Czech Republic). Charakterystyka morfometryczna i wzrost Carassius auratus w dolnym biegu rzeki Dyje (Republika Czech). Vetesnik, Lukas; Lusk, Stanislav; Halacka, Karel; Spurny, Petr. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 2  s. 215-221, il. bibliogr.

Karaś srebrzysty (Carassius auratus Linn. ) nie jest gatunkiem rodzimym dla ichtiofauny wód czeskich. Pierwsze osobniki wystąpiły w rzekach Morawa i Dyje w 1975 r. Gatunek ten zaaklimatyzował się tam i utworzył stabilne populacje. Zbadano cechy merystyczne i plastyczne karasi oraz ich przyrosty długości. Charakter siedlisk wpływał na tempo wzrostu ryb.


*00051*          en                         

Haematological indices and circulating blood picture in the sunbleak, Leucaspius delineatus (Heckel, 1843). Wskaźniki hematologiczne i obraz krwi obwodowej słonecznicy, Leucaspius delineatus (Heckel, 1843).  Homątowska, Agata; Wojtaszek, Jan;  Adamowicz, Anna. - Zool. Pol. 2002 vol. 47 fasc. 3-4 s. 85-96, il.   bibliogr. streszcz.

Badano cechy ilościowe i jakościowe krwi obwodowej u 250 osobników słonecznicy. Wyniki badań cytomorfometrycznych upostaciowanych składników krwi wzbogacono o dokumentację mikrofotograficzną. Porównano parametry układu czerwonokrwinkowego słonecznicy z układem karpia i karasia złocistego.


*00053*          en                         

The first attempt to artificially reproduce the endangered cyprinid lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas). Pierwsza próba sztucznego rozrodu strzebli błotnej, Eupallasella perenurus (Pallas) - zagrożonego gatunku z rodziny ryb karpiowatych.   Kamiński, Rafał; Kusznierz, Jan; Myszkowski, Leszek; Wolnicki, Jacek.  - Aquacult. Int. 2004 vol. 12 nr 1 s. 3-10, il. bibliogr.  

Określano efektywność sztucznego rozrodu strzebli błotnej (przekopowej), gatunku zagrożonego w Polsce wyginięciem. Zastosowao standardową procedurę rozmnażania komercyjnych ryb karpiowatych z użyciem Ovopelu (analog GnRH). Efektywność rozrodu, mierzona odsetkiem owulujących samic, zależała od ilości stosowanych dawek hormonu i wahała się od 25 do 70 proc. Osobniczy wskaźnik wylęgania się był bardzo wysoki (98,4-100 proc. ), a przeżywalność od zapłodnienia ikry do etapu larw żerujących wynosiła od 91,1 do 96,5 proc.


*00058*          cz                         

Urceni doby pruchodu potravy travicim traktem larev jelce prudnika (Leuciscus leuciscus) v laboratornich podminkach. Ustalenie czasu pasażu pokarmu przez przewód pokarmowy larw jelca (Leuciscus leuciscus) w warunkach laboratoryjnych.  Lepicova, A. ;  Adamek, Z. ; Kozak, P. ; Hamackova, J. ; Lepic, P. Jihoceska univerzita v Ceskych Budejovicich, Vyzkumny ustav rybarsky a hydrobiologicky ve Vodnanech. W: VII. Ceska Ichthyologicka Konference, 6-7. 05. 2004, Vodnany [Czechy]. Vodnany: 2004  s. 84-87, il. +bibliogr. summ.  

Badania przeprowadzono na larwach jelca o średniej masie ciała 2,67 g (+-0,29 g) żywionych „ad libitum“ zooplanktonem (o wielkości ok. 220 mikronów do 7 dnia podchowu larw, a następnie o wielkości powyżej 300 mikronów) oraz naupliusami solowca, Artemia salina. Czas pasażu pokarmu w okresie od pierwszego do dziewiątego dnia odżywiania egzogennego w temperaturze wody 16,5 st. Cel. (+-0,82 st. Cel. ) wahał się od 4 do 5,5 godzin.
RYBY ŁOSOSIOWATE

*00025*          pl                         

Mączka sojowa w żywieniu ryb łososiowatych. Hardy, Ronald W. -  Mag. Przem. Ryb. 2004 nr 3 (39) s. 57-60, il.

Omówiono żywienie ryb łososiowatych i stosowane pasze oraz rozwój produkcji granulatów dla pstrągów i łososi. Scharakteryzowano żywieniowe aspekty stosowania mączki sojowej oraz rybnej w diecie ryb. Przedstawiono wpływ mączki sojowej na walory smakowe i zdrowotne mięsa pstrągów.
CHÓW I HODOWLA PSTRĄGA

*00059*          pl                         

Wpływ żywienia pstrąga tęczowego, Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) paszami z dodatkiem różnego rodzaju tłuszczu na wyniki chowu i wartości dietetyczne mięsa. Wielopolska, M. ; Sadowski, J. ;  Trzebiatowski, R. ; Bartłomiejczyk, M. Jihoceska univerzita v Ceskych Budejovicich, Vyzkumny ustav rybarsky a hydrobiologicky ve Vodnanech.  W: VII. Ceska Ichthyologicka Konference, 6-7. 05. 2004, Vodnany [Czechy]. Vodnany: 2004  s. 259-265, il. +bibliogr. summ.  

Pomino zatosowania w paszach różnych komponentów lipidowych (olej sojowy, lniany, rzepakowy i rybny w ilości 8 proc. mokrej masy pasz) efekty chowu wyrażone tempem wzrostu, zużyciem paszy i przeżywalnością pstrąga tęczowego były zbliżone, natomiast rodzaj zastosowanego komponenta lipidowego oddziaływał na skład chemiczny mięsa ryb. Zawartość kwasów tłuszczowych w ciele ryb korespondowała z udziałem tych kwasów w skarmianych paszach.
INNE ŁOSOSIOWATE

*00017*          en                         

The Polish attempts for salmon (Salmo salar L. ) restoration and their effects. Polskie próby restytucji łososia (Salmo salar L. ) i ich efekty.  Bartel, Ryszard. W: Species differentiation and population identification in the sturgeons Acipenser sturio L. and Acipenser oxyrhinchus. Proceed. Int. Expert Workshop, June 27-28, 2002, Blossin (Germany). Bonn: Federal Agency for Nature Conservation 2004     s. 111-118, il. +bibliogr. 15 poz.

W wyniku zanieczyszczenia wód, budowy urządzeń hydrotechnicznych i przełowienia stad, doprowadzono do całkowitego załamania gospodarki łososiem w Polsce. Ostatnia dziko żyjąca populacja w rzece Drawie wyginęła w połowie lat 80-tych XX w. Restytucję gatunku podjęto w 1985 r. , sprowadzając przez kolejne 10 lat zapłodnioną ikrę z rzeki Daugava na Litwie. Pozyskany materiał podchowywano do wielkości smolta, znakowano i wsiedlano do rzek. W 1996 r. zaobserwowano pierwsze osobniki powracające na tarło. Od 1988 r. ilość ikry, pozyskiwana od osobników wstępujących, jest wystarczająca do kontynuacji programu restytucji.


*00030*          pl                         

Zasady odbioru smoltów oraz narybku troci i łososia do zarybiania polskich obszarów morskich. Bartel, Ryszard. - Komun. Ryb.  2004 nr 3 (80) s. 15-21+24, il.

Omówiono jakie formalności należy spełnić przed zarybianiem: wymagane dokumenty, czynności przed odbiorem ryb, odbiór ryb, ważenie, załadunek, przewóz, zarybianie oraz znakowanie ryb. Podano wzory formularzy.


*00042*          en                         

Brown trout migration and flow variability. Wędrówki troci a zmienność przepływu.  Slavik, Ondrej; Bartos, Ludek. -  Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 2 s. 157-163, il. bibliogr.  

Obserwowano wielkość przepływu i liczbę troci w przepławce usytuowanej na rzece Ohre (Czechy) od kwietnia 1997 do marca 1998.  Uwzględniono zarówno tarłowe jak i nietarłowe wędrówki ryb. W okresie tarłowym troć preferuje niski, ale stabilny przepływ wody, zaś wysokie wahania wody powodują pojawianie się ryb, które nie są tarlakami. Migracje tarłowe troci, które odbywają się jesienią, są mniej liczebne niż migracje zimowe.


*00095*          pl                         

Zasady odbioru smoltów i narybku troci i łososia dla celów zarybiania polskich obszarów morskich. Bartel, Ryszard. - Wiad. Ryb.  2004 nr 1-2 (137) s. 9

Uzasadniono konieczność zarybiania rybami wędrownymi akwenów wodnych w Polsce. Wielkość tego zarybienia jest uzależniona od środków finansowych przyznawanych na zarybienia polskich obszarów morskich. Przedstawiono podstawowe dokumenty oraz zasady ogólne odbioru i zachowania wymagań jakościowych materiału zarybieniowego.  
RYBY SZCZUPAKOWATE

*00061*          pl                         

Szczupak w jeziorach Polski. Wołos, Arkadiusz. - Wiad. Węd. 2004  nr 5 (659) s. 92-94, il.

Zasygnalizowno problem ochrony szczupaka w polskich wodach.  Przedstawiono wyniki badań ankietowych, z których wynika, że wędkarskie odłowy tego gatunku w latach 1978-79 można oszacować na 1600 ton rocznie, czyli 3-4 razy więcej niż wynoszą odłowy gospodarcze. W latach 2000-02 wędkarze łowili ok. 1300 ton, a podmioty gospodarcze średnio 272 tony szczupaka.

 


*00063*          pl                         

Szczupak w Przedsiębiorstwie Rybackim Złocieniec. Bryła, Mariusz. - Wiad. Węd. 2004 nr 6 (660) s. 96-97, il.

W ramach cyklu artykułów poświęconych ochronie szczupaka, przedstawiono efekty intensywnego zarybiania szczupakiem jezior, na których od 1995 r. gospodaruje przedsiębiorstwo. Omówiono historię utworzenia w 2001 r. łowiska specjalnego na jeziorze Karpno o powierzchni 16 ha.

 
RYBY OKONIOWATE

*00028*          pl                         

Wiek, wzrost i kondycja sandacza (Stizostedion lucioperca L. ) z jeziora Steklno (Pomorze Zachodnie). Czerniejewski, Przemysław;  Rybczyk, Agnieszka; Siwek, Grzegorz. - Komun. Ryb. 2004 nr 3 (80)  s. 9-12, il. bibliogr.

Dokonano wstępnej analizy wieku, kondycji, tempa wzrostu i masy populacji endemicznej sandacza z jeziora Steklno na Pojezierzu Myśliborskim oraz porównano uzyskane dane z innymi akwenami północnej Polski.

 


*00054*          en                         

Induction of out-of-season spawning of pikeperch, Sander lucioperca (L. ). Pozasezonowe tarło sandacza, Sander lucioperca (L. ).  Zakes, Zdzislaw; Szczepkowski, Miroslaw. - Aquacult. Int.  2004 vol. 12 nr 1 s. 11-18, il. bibliogr.

W wyniku stymulacji fototermalnej i hormonalnej (hCG) doprowadzono do wcześniejszego (3 miesiące przed terminem) rozrodu sandacza. Stosowano trzy warianty stymulacji hormonalnej u samic (dawkę jednokrotną - 200 IU hCG/kg; dwukrotną - 200 IU/kg, po 48 godz. 400 IU/kg; trzykrotną - 200 IU/kg w odstępach co 24 godz. ), a u samców dawkę jednokrotną - 200 IU hCG/kg. Owulacja następowała w okresie od 66 do 71 h po pierwszej iniekcji. Przeżywalność ikry była stosunkowo wysoka (71,7 - 77,5 proc. ) i nie zależała od dawki hormonu.

 


*00066*          pl                        

Jesienny dobowy cykl odżywiania okonia Perca fluviatilis L. w jeziorze Bachotek (Pojezierze Brodnickie). Próba określenia dobowej racji pokarmowej. Pyka, Julian; Szkudlarek, Maciej. - Nasze Wody 2004 nr 1 (25) s. 30-31, il.

Przedstawiono wyniki badań dobowego cyklu odżywiania się okonia o masie ciała 3. 08-11. 40 g i długości 7. 2-10. 5 cm w drugim roku życia ryb. Ryby łowiono przez całą dobę w 3-godzinnych odstępach w litoralu jeziora. Obliczono wskaźniki udziału wagowego pokarmu, częstość występowania i intensywność żerowania, wskaźniki dominacji poszczególnych komponentów oraz dobowe zapotrzebowanie na pokarm.  

 


*00068*          pl                         

Drapieżne ryby krajowe w akwarium. Okoń (Perca fuviatlis L. ).  Kujawa, Roman. - Nasze Akwarium 2004 nr 56 s. 37-40, il.

Opisano wygląd okonia (charakterystykę płetw, zielonkawe ubarwienie z ciemnymi smugami), sposób składania ikry, warunki inkubacji oraz tryb życia wylęgu. Okoń uważany jest za gatunek nadający się do hodowli akwaryjnej. Dorosłe osobniki można pozyskać z wód naturalnych, ale hodowlę akwaryjną można też rozpocząć od inkubacji ikry.

 


 

RYBY SUMOWATE

*00057*          cz                         

Vyvoj zazivaciho traktu sumce velkeho (Silurus glanis L. ) v larvalni periode. Rozwój przewodu pokarmowego suma europejskiego (Silurus glanis L. ) w okresie larwalnym. Wognarova, S. ; Mares, J. ; Spurny, P. Jihoceska univerzita v Ceskych Budejovicich, Vyzkumny ustav rybarsky a hydrobiologicky ve Vodnanech. W: VII. Ceska Ichthyologicka Konference, 6-7. 05. 2004, Vodnany [Czechy]. Vodnany:  2004  s. 57-60, il. +bibliogr. summ.

Przeprowadzono 27-dniowy podchów larw suma na paszy sztucznej (dwa warianty żywieniowe - Dana Feed lub Bio Optimal C80) i pokarmie naturalnym (solowiec - Artemia sp. ). Porównano przeżywalność, tempo wzrostu oraz długość przewodu pokarmowego i stopień zaawansowania rozwoju osobniczego. Najwyższe wskaźniki hodowlane uzyskano na paszy Bio Optimal C80. Wykazano, że do 20 dnia od wyklucia larwy suma mogą być żywione solowcem, ale potem bardziej wskazane są pasze sztuczne, ze względu na wyższą wartość energetyczną.

 


*00067*          pl                        

Uwagi o hodowli „spacerujących sumów“ - Clarais batrachus.  Robakowski, Piotr; Czerniejewski, Przemysław. - Nasze Akwarium 2004  nr 56 s. 31-34, il.

Ryba akwariowa Clarias batrachus pochodząca z Azji, jest przystosowana do życia w tropikalnych, często prawie beztlenowych zbiornikach, dlatego nadaje się do hodowli na polach ryżowych. W ostatniej dekadzie gatunek ten został wprowadzony do około 20 krajów, a na Florydzie rozprzestrzenił się w wodach naturalnych.

 
INNE RYBY SŁODKOWODNE

*00029*          pl                         

Sztuczny rozród wiosłonosa amerykańskiego (Polyodon spathula Walb. ). Kolman, Ryszard; Onuchenko, A. E. ; Tretyak, A. M. - Komun. Ryb.  2004 nr 3 (80) s. 13-15, il. bibliogr.

Opisano przebieg eksperymentalnego tarła wiosłonosa amerykańskiego w gospodarstwie rybackim na Ukrainie. Wykazano skuteczność oddziaływania przysadki mózgowej leszcza na dojrzewanie oocytów i owulację oraz przydatność usypiania ryb roztworem Propiscinu.

 


*00046*          en                        

Changes in sterlet (Acipenser ruthenus L. ) catch and length frequency distribution in the Serbian part of the Danube River during the twentieth century. Zmienność połowów i rozkładu długości sterleta (Acipenser ruthenus L. ) w serbskiej części Dunaju w XX wieku.  Lenhardt, Mirjana; Cakic, Predrag; Kolarevic, Jelena;  Mickovic, Branislav; Nikcevic, Miroslav. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol.  2004 vol. 4 nr 2 s. 193-197, il. bibliogr.

Analizowano dane o 262 sterletach złowionych w Dunaju w latach 1948-67 porównując je z aktualnymi danymi o osobnikach złowionych włokiem między wrześniem 2002 a majem 2003. Zarówno klasy długości jak i krzywa częstotliwości wykazywały tendencję malejącą. Po 1990 r.  istotnie zmniejszyły się połowy sterleta. Na niekorzystne warunki dla tego gatunku składają się: zmniejszenie siedlisk, przełowienie, wyławianie tarlaków. Zalecono działania ochronne.

 
POŁOWY RYB, SPRZĘT POŁOWOWY

*00024*          pl                         

Rybacy zalewowi aktywnie uczestniczą w gospodarowaniu zasobami ryb. Draganik, Bohdan. - Mag. Przem. Ryb. 2004 nr 3 (39) s. 9-11, il.  

Analizowano konieczność dostosowania konstrukcji narzędzi połowowych do rozmiaru ryb w nich zatrzymywanych w celu racjonalnego eksploatowania zasobów ryb występujących w danym akwenie.  Scharakteryzowano wpływ żaków stosowanych do połowów węgorza na przeżywalność młodzieży sandacza w zalewach: Wiślanym i Szczecińskim.  Omówiono konstrukcję i funkcjonowanie sit „ramowych“ i sit „zastawkowych“ zastosowanych w żakach.

 
WĘDKARSTWO

*00024*          pl                         

Rybacy zalewowi aktywnie uczestniczą w gospodarowaniu zasobami ryb. Draganik, Bohdan. - Mag. Przem. Ryb. 2004 nr 3 (39) s. 9-11, il.  

Analizowano konieczność dostosowania konstrukcji narzędzi połowowych do rozmiaru ryb w nich zatrzymywanych w celu racjonalnego eksploatowania zasobów ryb występujących w danym akwenie.  Scharakteryzowano wpływ żaków stosowanych do połowów węgorza na przeżywalność młodzieży sandacza w zalewach: Wiślanym i Szczecińskim.  Omówiono konstrukcję i funkcjonowanie sit „ramowych“ i sit „zastawkowych“ zastosowanych w żakach.

 


 

 

EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

*00013*          pl                         

Wycena stawowych obiektów karpiowych. Turkowski, Konrad. W:  [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia. Poznań:  Pol. Tow. Ryb. 2004

    s. 83-84

Przedstawiono pięć głównych celów, dla których zachodzi konieczność wyceny stawowych obiektów karpiowych: transfer praw do nieruchomości, finansowanie przedsięwzięć, szacowanie wysokości odszkodowań do celów podatkowych i opłat lokalnych oraz do podejmowania decyzji inwestycyjnych i gospodarczych.

 


*00021*          pl                         

Europejskie fundusze na rozwój rybactwa śródlądowego. Seminarium w Przysieku. Wołos, Arkadiusz; Czerwiński, Piotr; Okoniewski, Zygmunt. - Prz. Ryb. 2004 R. 29 nr 3 s. 32-38, il.

Przedstawiono zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych, które będą udostępnione podmiotom z branży rybackiej w ramach Finansowego Instrumentu Sterowania Rybactwem. Omówiono podział i wielkość funduszy przeznaczonych na realizację projektów w zakresie chowu i hodowli ryb oraz rybactwa śródlądowego.

 


*00031*          pl                         

Wysokość udziału organizacji producentów ryb w rynku produktów pochodzących z chowu i hodowli. Stachowiak, Piotr M. - Komun. Ryb.  2004 nr 3 (80) s. 24-29

Skomentowano rozporządzenie Rady UE nr 104/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa oraz chowu i hodowli ryb. Omówiono warunki uznania (dopuszczenia do działania) udziału w krajowym rynku produktów rybnych, obszary produkcyjne oraz rodzaje produkcji.

 
URZĄDZENIA DO CHOWU I HODOWLI RYB

*00007*          pl                         

Kaskadowy układ stawów jako tania i efektywna metoda obniżania ładunków zanieczyszczeń w wodzie. Pilarczyk, Maciej; Lewkowicz, Stanisław; Kuczyński, Mirosław; Jamińska-Kolasa, Barbara. W:  [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia. Poznań:  Pol. Tow. Ryb. 2004    s. 43-46, il.

W celu oczyszczania wody dopływającej lub odpływającej z obiektów hodowlanych zaproponowano system składający się z dwóch stawów o zbliżonej powierzchni, pierwszy obsadzony rybami intensywnie żerującymi w dnie, drugi rybami planktono- i roślinożernymi. Wyniki analiz podstawowych wskaźników zanieczyszczeń w wodzie zasilającej oraz odpływającej z poszczególnych stawów wykazały znaczny spadek podstawowych form pierwiastków biogennych.

 


*00026*          pl                         

Przechodzenie ryb przez przepławkę „Wały Śląskie“ na Odrze.  Witkowski, Andrzej; Kotusz, Jan; Baran, Mateusz; Błachuta, Jan;  Napora, Karol. - Komun. Ryb. 2004 nr 3 (80) s. 1-4, il. bibliogr.  

Od marca 2002 do lutego 2003 analizowano natężenie migracji 22 gatunków ryb przepływających przez pierwszą od dołu rzeki przepławkę, uwzględniając stan techniczny i temperaturę wody. Omówiono wady konstrukcyjne przepławki utrudniające wędrówkę ryb.

 
ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD

*00001*          pl                         

Zagadnienia prawne poboru wody, odprowadzania ścieków i opłat za korzystanie ze środowiska w gospodarce stawowej. Radecki, Wojciech.  W: [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia. Poznań:  Pol. Tow. Ryb. 2004    s. 9-20

Rozważano prawne aspekty oddziaływania chowu lub hodowli ryb w stawach na środowisko w świetle obowiązujących przepisów. Podano wysokość opłat za korzystanie ze środowiska w gospodarce stawowej jak również związane z opłatami obowiązki rybaków stawowych w myśl przepisów Prawa ochrony środowiska.

 


*00007*          pl                         

Kaskadowy układ stawów jako tania i efektywna metoda obniżania ładunków zanieczyszczeń w wodzie. Pilarczyk, Maciej; Lewkowicz, Stanisław; Kuczyński, Mirosław; Jamińska-Kolasa, Barbara. W:  [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia. Poznań:  Pol. Tow. Ryb. 2004    s. 43-46, il.

W celu oczyszczania wody dopływającej lub odpływającej z obiektów hodowlanych zaproponowano system składający się z dwóch stawów o zbliżonej powierzchni, pierwszy obsadzony rybami intensywnie żerującymi w dnie, drugi rybami planktono- i roślinożernymi. Wyniki analiz podstawowych wskaźników zanieczyszczeń w wodzie zasilającej oraz odpływającej z poszczególnych stawów wykazały znaczny spadek podstawowych form pierwiastków biogennych.

 


*00012*          pl                         

Neutralizacja zanieczyszczeń z farm rybackich poprzez kondycjonowanie ich nieorganicznymi koagulantami metali (Fe, Al, Ca).  Rynkiewicz, Marek; Guziur, Janusz. W: [Dziewiąta] IX Kurso-konferencja Hodowców Karpia. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2004     s. 73-82, il. +bibliogr. 11 poz.

Omówiono wpływ tuczu ryb na jakość wód. Osady z gospodarsw rybackich charakteryzują się uwodnieniem wynoszącym do 95,3 proc.  oraz konsystencją ciekłą. Opisano proces ich odwadniania za pomocą technologii zwanej kondycjonowaniem. Stwierdzono, że zastosowanie tej metody do oczyszczania wód poprodukcyjnych, odprowadzanych z gospodarstw pstrągowych, ogranicza ilość zanieczyszczeń trafiających do odbiornika, zapobiegając zanieczyszczeniu środowiska wodnego.  

 


*00065*          pl                         

Śmierć jeziora. Romeyko-Bacciarelli, Krystyna. - Nasze Wody 2004 nr 1 (25) s. 14-15, il.

W ciągu ostatniego stulecia znacznie obniżył się poziom lustra wody w jeziorze Gopło - będącego ostoją wielu gatunków ptaków. Brak zwartych lasów w zlewni tego zbiornika, obciążenie ściekami, doprowadziły do powstania zakwitów glonów, spadku przezroczystości wody i zanieczyszczenia bakteriologicznego. Jezioro jest zaliczane do typu sandaczowego.

 


*00080*          en                         

Benthic diatoms in polluted river sections of Central Poland.  Okrzemki bentosowe w zanieczyszczonych odcinkach rzek Polski Centralnej. Rakowska, Barbara. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2004  vol. 33 nr 1 s. 11-21, il. bibliogr.

Jakość wód badano w najbardziej zanieczyszczonych odcinkach trzech rzek: Rawki, Jeziorki i Bzury. Zastosowano metodę wskaźnikową Lange-Bertalota uwzględniającą tolerancję okrzemek na zanieczyszczenie oraz indeks saprobowy Pantlego i Bucka. Przedstawiono spis gatunków okrzemek najliczniej występujących, najbardziej tolerancyjnych i najbardziej odpornych. Badane wody zaliczono do II i III klasy czystości.

 


*00091*          pl                         

Podstawy prawne ochrony ekosystemów wodnych. Oglęcki, Paweł. -  Wiad. Węd. 2004 nr 7 (661) s. 78-79, il.

Omówiono międzynarodowe inicjatywy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, m. in. europejski system obszarów chronionych „Natura 2000" (w Polsce objął on 10 proc. powierzchni kraju); program UNESCO “Człowiek i Biosfera"; Konwencję Ramsarską RAMSAR - dotyczącą ekosystemów wodno-błotnych; projekt ekologicznych korytarzy - ECONET oraz inwentaryzację najcenniejszych ekosystemów - CORINE BIOTOPES.  

 
OCHRONA GATUNKOWA

*00018*          pl                         

Nasze ryby. Ciosa. (Pelecus cultratus Linnaeus 1758) Historyczny opis gatunku prawnie chronionego. Rozwadowski, J. - Prz. Ryb. 2004  R. 29 nr 3 s. 7-9, il.

Opisano budowę, biologię oraz występowanie ryby karpiowatej - ciosy. Gatunek ten często bytuje w rzekach, ale również spotykany jest w jeziorze oraz wodach morskich. Mięso ciosy jest ościste i niezbyt smaczne.

 


*00027*          pl                         

Wstępna ocena efektów restytucji ryb łososiowatych w wodach Skrwy Prawej na tle stanu ichtiofauny tej rzeki. Wiśniewolski, Wiesław; Wołos, Arkadiusz; Buras, Paweł; Czerwiński, Tomasz. -  Komun. Ryb. 2004 nr 3 (80) s. 5-9, il. bibliogr.

Przedstawiono strukturę ichtiofauny, zakresy długości i masy osobników reprezentujących gatunki ryb odłowione na dwóch stanowiskach rzeki Skrwy. Sklasyfikowano gatunki ryb według ich przynależności do różnych grup ekologicznych. Wykazano przydatność rzeki do zarybienia rybami łososiowatymi.

*00038*          en                         

Artificial wetlands - yes or no?. Sztuczne mokradła - tak czy nie?.  Horak, Vaclav; Lusk, Stanislav; Halacka, Karel; Luskova, Vera. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 2 s. 119-127, il.   bibliogr.

Regulacja stosunków wodnych w Republice Czeskiej doprowadziła do zubożenia bogactwa gatunkowego ryb. Rozważano możliwości restauracji siedlisk i rekolonizacji pewnych gatunków ryb do tych miejsc. Ryby mogą w nich pełnić rolę bioindykatorów jakości wód. Badano trzy sztuczne jeziora i mokradła usytuowane na rzece Morawa, w których ichtiofauna składała się z 9 do 19 gatunków ryb. Wśród nich występowały też gatunki rzadko spotykane.

 


*00048*          en                         

Age and growth of European bitterling (Rhodeus sericeus) in the Wieprz-Krzna Canal, Poland. Wiek i wzrost różanki europejskiej (Rhodeus sericeus) w Kanale Wieprz-Krzna, Polska. Przybylski, Mirosław; Garcia-Berthou, Emili. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004  vol. 4 nr 2 s. 207-213, il. bibliogr.

Badano populację różanki, małej, euro-azjatyckiej ryby karpiowatej. Populacja składała się z pięciu grup wiekowych od 0+ do 4+. Analiza pierścieni na łuskach pozwoliła dokładnie określić wiek, a obraz ten korespondował z przyrostami operculum. Maksymalna długość samic różanki wynosiła 74 mm przy ciężarze 5. 46 g, a samców 75 mm i 5. 73 g. Krzywa zależności między ciężarem a długością u obu płci była podobna.

 


*00053*          en                         

The first attempt to artificially reproduce the endangered cyprinid lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas). Pierwsza próba sztucznego rozrodu strzebli błotnej, Eupallasella perenurus (Pallas) - zagrożonego gatunku z rodziny ryb karpiowatych.   Kamiński, Rafał; Kusznierz, Jan; Myszkowski, Leszek; Wolnicki, Jacek.  - Aquacult. Int. 2004 vol. 12 nr 1 s. 3-10, il. bibliogr.  

Określano efektywność sztucznego rozrodu strzebli błotnej (przekopowej), gatunku zagrożonego w Polsce wyginięciem. Zastosowao standardową procedurę rozmnażania komercyjnych ryb karpiowatych z użyciem Ovopelu (analog GnRH). Efektywność rozrodu, mierzona odsetkiem owulujących samic, zależała od ilości stosowanych dawek hormonu i wahała się od 25 do 70 proc. Osobniczy wskaźnik wylęgania się był bardzo wysoki (98,4-100 proc. ), a przeżywalność od zapłodnienia ikry do etapu larw żerujących wynosiła od 91,1 do 96,5 proc.

 


*00069*          pl                         

Troć i certa wracają do polskich rzek. Czudak-Kiersz, Jolanta. - Parki Nar. 2004 nr 2 s. 22-23, il.

Gwałtowny spadek populacji certy, gatunku uznanego za szczególnie zagrożony wyginięciem, był spowodowany pogorszeniem się jakości wód i regulacjami koryt wielu rzek oraz budową zapory na Wiśle we Włocławku. Opisano działania, których celem jest restytucja ryb wędrownych w Polsce, zarybianie certą wytypowanych wód zlokalizowanych w pięciu rejonach Polski, a także zarybianie trocią wędrowną i trocią jeziorową.

 
PRZETWÓRSTWO RYBNE

*00019*          pl                         

Regionalne produkty rybne. Sikorski, Zdzisław E. - Prz. Ryb. 2004 R. 29 nr 3 s. 10-24, il.

Omówiono rodzaje, właściwości, sposób wytwarzania i znaczenie tradycyjnych przetworów suszonych, solonych, fermentowanych, marynowanych i galaretek wytwarzanych z ryb, skorupiaków i mięczaków.  

 


*00022*          pl                         

Monitoring i archiwizacja parametrów procesu wędzenia. Stawiany, Ireneusz. - Mag. Przem. Ryb. 2004 nr 2 (38) s. 33-34, il.  

Omówiono funkcje programu monitorującego i archiwizującego parametry wędzenia niemieckiej firmy Aditec GmbH - „Aditec VisuNet“.  Program może obsługiwać jednocześnie 24 komory wędzarnicze, rejestrując temperaturę w komorze i w produkcie, wilgotność względną oraz liczbę sterylizacji Fc jak również przechowywać dane dotyczące wędzenia przez 10 lat.