Instytut   Rybactwa   Śródlądowego

im. STANISŁAWA  SAKOWICZAEXPRES INFORMACJA

NR  3/2005

 

 

 

                                                                                                                                      Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanowska

 

 

Opracowanie:

mgr inż. Jadwiga Zdanowska
mgr inż. Henryk Chmielewski
inż. Jadwiga Cupiał
mgr inż. Alicja Robak

                                                                                                               inż. Jadwiga Cupiał
                                                                                                       mgr inż. Alicja Robak

 

 

 

Olsztyn 2005

 

 

 

 

 

REDAKCJA

Zespół redakcyjny:
mgr inż. Jadwiga Zdanowska
mgr inż. Henryk Chmielewski
inż. Jadwiga Cupiał
mgr inż. Alicja Robak

 

Kontakt:
Tel. (089) 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: din@infish.com.pl

 

© Copyright by
Instytut Rybactwa Śródlądowego
Olsztyn 2004

 

Wydawca:
Dział Wydawnictw
Instytutu Rybactwa Śródlądowego
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
Tel. (089) 524 10 15, 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl

 

 

 

 

RYBACTWO

*00073*          pl                         

Święto hodowców ryb i wędkarzy „Konecka Ryba 2004". Cieśla, Mirosław. - Komun. Ryb. 2005 nr 1 (84) s. 33-35, il.

Podczas spotkania hodowców karpia w województwie świętokrzyskim mówiono o obecnej sytuacji polskiego rybactwa stawowego po wejściu do UE, zagrożeniach i nowych możliwościach oraz roli agroturystyki w rozwoju społeczności lokalnej. Odbyły się zawody wędkarskie oraz festyn z promocją produktów rybnych lokalnych producentów.


*00074*          pl                         

Profesor John Emil Halver z wizytą i wykładami w Polsce. Dabrowski, Konrad. - Komun. Ryb. 2005 nr 1 (84) s. 35-36, bibliogr.

Życiorys, tematyka badawcza, osiągnięcia naukowe, kariera akademicka amerykańskiego profesora, specjalisty z dziedziny żywienia ryb, który w 2004 r. wygłosił na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim wykład pod tytułem „50 lat pracy w rybactwie i akwakulturze“. Poruszał w nim m. in. temat zapotrzebowania łososia pacyficznego na aminokwasy i witaminę C oraz omawiał etiologię nowotworu wątroby u pstrąga tęczowego.


*00082*          pl                         

[Pięćdziesiąt] 50 lat pracy naukowej dla gospodarki stawowej i rybactwa. [Szumiec, Maria]; [Szumiec, Jan]. - Komun. Ryb. 2005 nr 2 (85) s. 18-19, il.

Przedstawiono dorobek naukowy i osiągnięcia badawcze jubilatów z Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu. Prof. Maria A. Szumiec prowadzi badania środowiska stawów karpiowych oraz wpływu warunków meteorologicznych na hodowlę ryb. Doc. Jan Szumiec zajmuje się problematyką żywienia oraz doskonaleniem metod chowu karpia.


*00090*          pl                         

Vademecum prawne rybactwa śródlądowego. Radecki, Wojciech. -  Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 1 s. 26-30

Autor przedstawia swą nowo wydaną książkę pt. : „Kompendium Prawa Rybackiego“, która zawiera ustawy o rybactwie śródlądowym, o ochronie przyrody i Prawo wodne oraz ich interpretację prawną.


*00093*          pl                         

Profesor dr hab. Ryszard Bartel. [Bartel, Ryszard]. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 1 s. 68-70, il.

Życiorys, kariera zawodowa oraz osiągnięcia badawcze i naukowe prof. Ryszarda Bartla, specjalizującego się w hodowli i restytucji ryb łososiowatych. Profesor był kierownikiem tematu badawczego realizowanego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Iraku; współpracuje z wieloma instytutami zagranicznymi; posiada bogaty dorobek publikacyjny.


*00094*          pl                         

Stan i problemy gospodarstw rybackich w Polsce w 2004/2005. -  Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 2 s. 17-28

Przedstawiono główne korzyści stawowej hodowli ryb oraz problemy gospodarki rybackiej utrudniające hodowlę: susze, choroby, kradzieże, straty powodowane przez zwierzęta chronione. Omówiono stan prawny oraz pomoc Unii Europejskiej dla rybactwa śródlądowego w Polsce.
HYDROBIOLOGIA RYBACKA

*00020*          en                         

Ecohydrology and physical habitat modification for fish - the integrative approach for reversing decline of fish communities and good ecological status of freshwater ecosystems. Modyfikacja ekohydrologiczna i fizyczna siedlisk dla ryb - podejście integracyjne dla zahamowania zaniku zespołów ryb i dobrego statusu ekologicznego ekosystemów słodkowodnych. Zalewski, Maciej; Hickley, Phil. -  Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 4 s. 361-363, bibliogr.

Zaprezentowano tematykę międzynarodowego sympozjum p. tyt. : „Ekohydrologia a modyfikacje fizyczne siedlisk ryb w jeziorach“, które odbyło się w Mondsee (Austria), 26-28 listopada 2003 r. We wstępie do tomu zawierającego wybrane prace, omówiono zagrożenia dotyczące zespołów ryb i co zrobić, by przeciwdziałać załamywaniu się bioróżnorodności ichtiofauny i zmniejszaniu się połowów ryb.


*00022*          en                         

Assessment of human pressures and their hydromorphological impacts on lakeshores in Europe. Ocena antropopresji i jej hydromorfologicznych oddziaływań na brzegi jezior w Europie.  Ostendorp, Wolfgang; Schmieder, Klaus; Johnk, Klaus. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 4 s. 379-395, il. bibliogr.

Brzegi jezior pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu jeziora, kształtowaniu bioróżnorodności i są podatne na antropopresję. W pracy zdefiniowano takie pojęcia jak: litoral, linia brzegowa, strefa nadbrzeżna. Na przykładzie Jeziora Bodeńskiego zobrazowano powiązania między eutrofizacją, warunkami hydrologicznymi i modyfikacjami morfologicznymi brzegów jeziora. Przedyskutowano cztery metody oceny hydro-morfologicznej jakości brzegów jezior.


*00025*          en                         

Hydroacoustics as a tool for studies of fish and their habitat. Hydroakustyka jako narzędzie badań ryb i ich siedlisk.  Godlewska, Małgorzata; Świerzowski, Andrzej; Winfield, Ian J. -  Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 4 s. 417-427, il. bibliogr.

Przy pomocy echosond można obserwować wpływ modyfikacji siedlisk na populacje ryb. Przedstawiono przykłady takich badań z różnych polskich zbiorników wodnych. Uwzględniono wpływ eutrofizacji, zmiany poziomu wody, gradienty termiczno-tlenowe, podgrzanie. Metody hydroakustyczne wykorzystano też do oceny stopnia zarastania zbiorników oraz pomiarów roślin. Mają one szerokie zastosowanie, zwłaszcza do monitoringu i dynamiki zmian zachodzących w ekosystemach wodnych.


*00030*          en                         

Effects of water level variations on the dynamics of the reed belts of Lake Constance. Wpływ wahań poziomu wody na dynamikę pasów trzciny w Jeziorze Bodeńskim. Schmieder, Klaus; Dienst, Michael; Ostendorp, Wolfgang; Johnk, Klaus. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 4 s. 469-480, il. bibliogr.

Wielkie wezbranie wody w Jeziorze Bodeńskim w 1999 r. spowodowało straty ok. 30 ha (24 proc. ) pasów trzciny. W porównaniu do 1998 r. zanotowano ubytek 44 proc. biomasy trzciny. Wysunięto hipotezę, że wahania poziomu wody odgrywają główną rolę w dynamice występowania trzciny. Wykazano ścisłą zależność między procesami hydrologicznymi a dynamiką biocenoz. Uwzględnienie tego jest istotne dla właściwego zagospodarowania litoralu jeziora.


*00034*          en                         

Habitat degradation and subsequent fishery collapse in Lakes Naivasha and Baringo, Kenya. Degradacja siedlisk a w następstwie załamywanie się połowów rybackich w jeziorach Naivasha i Baringo, Kenia. Hickley, Phil; Muchiri, Mucai; Boar, Rosalind; Britton, Robert; Adams, Chris; Gichuru, Nicholas; Harper, David. -  Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 4 s. 503-517, il. bibliogr.

Jeziora afrykańskie: Naivasha o pow. 160 km kw. i Baringo o pow. 140 km kw. są płytkimi zbiornikami z dużymi wahaniami poziomu wody narażonymi na degradację. Pierwsze z nich, obrośnięte Cyperus papyrus, jest wykorzystywane do masowej produkcji kwiatów na rynki europejskie. Drugie, leżące w rejonie półsuchym, jest narażone na antropopresję wskutek rolniczego użytkowania jego strefy nadbrzeżnej. Niekorzystną sytuację pogłębiają komercyjne połowy rybackie. Wprowadzono okresy ochronne dla ryb, limity połowów i limity korzystania z zasobów wodnych jezior.


*00044*          en                         

Leeches of the littoral part of Lake Wigry, Northeastern Poland. Pijawki litoralowej części jeziora Wigry, północno-wschodnia Polska. Jabłońska-Barna, Izabela; Koszałka, Jacek; Bielecki, Aleksander. - Bull. Sea Fish. Inst. 2004 nr 3 (163) s. 39-44, il. bibliogr.

Badano skład gatunkowy, zagęszczenie oraz biomasę pijawek w litoralu jeziora Wigry. Stwierdzono występowaie 13 gatunków pijawek, w tym 2 gatunki niedawno odkryte: Piscicola pojmanskae, P. pomorskii. Średnie zagęszczenie i biomasa pijawek wynosiły odpowiednio 104 szt. i 1. 4 g/m kw. Gatunkiem dominującym pod względem liczebności (51 proc. ) i biomasy (16 proc. ) była Helobdella stagnalis.


*00048*          en                         

Dynamics of macroinvertebrate drift in a lowland river. Dynamika dryfu makrobezkręgowców w rzece nizinnej. Grzybkowska, Maria; Dukowska, Małgorzata; Figiel, Katarzyna; Szczerkowska, Eliza;  Tszydel, Mariusz. - Zool. Pol. 2004 vol. 49 fasc. 1-4 s. 111-127, il. bibliogr. streszcz.

Badania dryfu bezkręgowców w rzece Drzewiczka (dopływ Pilicy) prowadzono na różnych siedliskach od listopada 2000 r. do października 2001 r. Opisano skład i obfitość dryfu. Procentowy udział masy dryfujących bezkręgowców w całkowitej masie unoszonej materii organicznej był niski (od 0. 0005 do 0. 002 proc. ). Bezkręgowce lądowe stanowiły od 13. 1 do 49. 8 proc. całkowitej biomasy bezkręgowców w dryfie.


*00049*          en                         

Zooplankton exported from Lake Adamowo by the River Drawa. Zooplankton wynoszony z jeziora Adamowo przez rzekę Drawa.  Czerniawski, Robert. - Zool. Pol. 2004 vol. 49 fasc. 1-4 s. 129-147, il. bibliogr. streszcz.

W 2002 r. badano liczebność i biomasę zooplanktonu rzeki Drawa (Drawieński Park Narodowy) na I stanowisku, którym był wypływ Drawy z jeziora Adamowo oraz na II stanowisku - w odległości ok. 15 km od wypływu rzeki z jeziora. Najwyższą obfitość zooplanktonu zaobserwowano na stanowisku I w sierpniu, a najniższą w listopadzie. Na II stanowisku największa obfitość zooplanktonu wystąpiła w sierpniu, a najniższa w kwietniu. Określono wpływ rozlewiska Drawy na kształtowanie się stosunków ilościowych i jakościowych zooplanktonu.


*00078*          pl                         

Zooplankton naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych oraz perspektywy jego wykorzystania do podchowu narybku. Czerniawski, Robert; Półgęsek, Mirosław. - Komun. Ryb. 2005 nr 2 (85) s. 8-15, il. bibliogr.

Badano zależności pomiędzy warunkami chemicznymi wody a składem jakościowym i ilościowym fauny planktonowej zasiedlającej zbiorniki wodne (stawy, jeziora, baseny przeciwpożarowe, zbiorniki stabilizacyjne oczyszczalni ścieków). Przedstawiono perspektywy wykorzystania zooplanktonu zasiedlającego te zbiorniki do podchowu wylęgu ryb i narybku.


 

AKWAKULTURA

*00063*          pl                         

Relacja z konferencji naukowej Aquacultura America 2005. teka [oprac. ]. - Mag. Przem. Ryb. 2005 nr 1 (43) s. 48-49

W dn. 17-20 stycznia 2005 r. w USA (Nowy Orlean) odbyła się konferencja naukowa, na której zaprezentowano ponad 500 prac naukowo-badawczych z dziedziny akwakultury. Przedstawiono na niej też wyniki prac zespołów badawczych z Polski na temat podchowu wylęgu i narybku karpia i bolenia. W badaniach tych skupiono uwagę na kompozycji pasz i metod żywienia wczesnych stadiów hodowlanych ryb. Wiele referatów, zwłaszcza amerykańskich i azjatyckich, dotyczyło możliwości zastąpienia mączki rybnej innymi źródłami białka w paszy. Były też prace o innych problemach hodowlanych (np. odstraszanie ptaków) i z zakresu przetwórstwa ryb.


*00070*          pl                         

Akwakultura na Tajwanie. Kamiński, Rafał. - Komun. Ryb. 2005 nr 1 (84) s. 26-28, il.

Przedstawiono warunki geograficzne, klimatyczne i kulturowe akwakultury tajwańskiej, zarówno morskiej jak i śródlądowej. Podstawowymi produktami są krewetki, mięczaki, ryby i glony jadalne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i intensywnych metod produkcji, akwakultura jest tam ważną dziedziną gospodarki.


 

RYBACKIE ZAGOSPODAROWANIE WÓD

*00023*          en                         

Ecohydrological management of Lake Kinneret: A case study. Ekohydrologiczne nadzorowanie Jeziora Kinneret: opis badań.  Gophen, Moshe. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 4 s. 397-408,  il. bibliogr.

Susze w latach 1989-1991 i 1999-2001 oraz użytkowanie wody spowodowały obniżenie poziomu wody w jeziorze Kinneret (Izrael). Późniejsze ulewy (1992, 2003) odwróciły te sytuację. Nagłe podwyższenie poziomu wody poprawiło warunki reprodukcji ryb, np. ryby karpiowatej Acanthobrama spp. Zarybianie i ograniczanie połowów wpłynęło na poprawę stanu populacji tilapii (Sarotherodon galilaeus). Rozważano powiązania pomiędzy fizycznymi a biologicznymi czynnikami umożliwiającymi zagospodarowanie jeziora do celów rybackich i ekohydrologicznych.


 

BIOLOGIA RYB

*00029*          en                         

Drift of juveniles after riverine spawning of fishes from the Romov reservoir, Czech Republic. Dryf osobników młodocianych po tarle rzecznym ryb ze zbiornika Rimov (Republika Czech). Peterka, Jiri; Vasek, Mojmir; Kubecka, Jan; Hladik, Milan; Hohausova, Eva. -  Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 4 s. 459-468, il. bibliogr.

Dryf ikry, larw i narybku badano w dopływie zbiornika Rimow (rzeka Malse) od końca kwietnia do połowy czerwca. Dryf ikry był bimodalny ze szczytem na początku maja. W okresie tym wśród dryfujących gatunków ryb dominował boleń, a w pozostałym okresie płoć. W połowie maja zanotowano też znaczący udział głowacza białopłetwego. Nie stwierdzono obecności uklei i leszcza, mimo licznego występowania tych  gatunków w zbiorniku. Analizowano przestrzenne i czasowe (dobowe) rozmieszczenie dryfu.


*00089*          pl                         

Nasze ryby. Babka piaskowa. (Pomatoschistus microps). - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 1 s. 24-25, il.

Budowa, występowanie, tryb życia i odżywianie się małej dennej ryby wód morskich i słonawych - babki piaskowej.


 

HODOWLA RYB

*00005*          cs                         

Zpusoby krmeni a rust jesetra siberskeho, Acipenser baeri Br. a lina obecneho, Tinca tinca L. v rybnicni akvakulture. Odżywianie się i wzrost jesiotra syberyjskiego, Acipenser baeri Br. i lina, Tinca tinca L. w hodowli stawowej. Pyka, J. ; Kolman, R. -  Bull. VURH Vodnany 2004 vol. 40 nr 3 s. 109-116, il. bibliogr. summ.

Badania przeprowadzono od czerwca do listopada na jesiotrach o średnim ciężarze 405 g i linach - 84,5 g. Dominującym składnikiem pokarmu obu gatunków ryb była fauna bezkręgowa z rodzaju Cladocera i Diptera. Tempo wzrostu i intensywność żerowania były determinowane przez temperaturę wody. Najwyższe przyrosty odnotowano latem, a wraz ze spadkiem temperatrury wody poniżej 8 st. C u lina wystąpiło zahamowanie wzrostu, a u jesiotra - regres wzrostu.


*00012*          ru                         

Ocenka vozvrotnogo gibrida sibirskogo i sakhalinskogo osetrov (Acipenser baeri x (A. baeri x A. medirostris). Ocena zwrotnej krzyżówki jesiotra syberyjskiego i sachalińskiego (Acipenser baeri x (A. baeri x A. medirostris). Kolman, R. ; Szczepkowski, M. W:  Akvakul’tura osetrovykh ryb: dostizhenija i perspektivy razvitija. Astrakhan (Russia): Nauchno-Proizzved. Centr. Osetr. 2004     s. 37-40, il. +bibliogr. 8 poz.

Porównano tempo wzrostu, przeżywalność i wybrane cechy mierzalne jesiotra syberyjskiego i jego zwrotnych krzyżówek z jesiotrem sachalińskim w okresie od wyklucia do uzyskania narybku o masie powyżej 0. 5 kg. Rezultaty badań biometrycznych potwierdziły wcześniejszą hipotezę, że dziedziczenie eksterioru u jesiotrów odbywa się głównie po linii ojcowskiej.


*00017*          ru                         

Rol’ gibridizacii v osetrovodstve na primere novogo vozvrotnogo gibrida sibirskogo osetra (Acipenser baeri stenorhynchus Nikolski) s sakhalinskim (Acipenser medirostris Ayres). Rola hybrydyzacji jesiotrowatych na przykładzie nowego hybryda zwrotnego jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri stenorhynchus Nikolski) z jesiotrem sachalińskim (Acipenser medirostris Ayres). Kolman, R. ; Jankowska, B. ; Szczepkowski, M. ; Kwiatkowska, A. W: Innovacii v nauke i obrazovanii - 2004. Kaliningrad (Russia): Min. Sel’sk. Khoz. 2004     s. 45-46

Hybrydyzację jesiotrowatych wykorzystuje się w celu zwiększenia efektywności hodowli. Przykładem takiego działania było skrzyżowanie jesiotra syberyjskiego z sachalińskim (krzyżówka SZ). W pierwszym pokoleniu krzyżówka SZ wykazywała wyższe tempo wzrostu (o 70 proc. ) niż jesiotr syberyjski i charaketryzowała się podobną jakością i wydajnością rzeźną mięsa jak jesiotr sachaliński. Zwrotna hybrydyzacja krzyżówki SZ z jesiotrem sachalińskim spowodowała obniżenie przyrostów ciała, ale jakość mięsa pozostała bez zmian.


*00069*          pl                         

Genetyka ryb. [15]: Selekcja kierunkowa (Tave 1986). Łuczyński, Mirosław. - Komun. Ryb. 2005 nr 1 (84) s. 21+24-25, il. bibliogr.

Podano etapy prac podczas selekcji kierunkowej, stosowanej w celu zmiany danej cechy użytkowej. Omówiono cel i plan programu hodowlanego, zmienność doskonalonej cechy fenotypowej oraz intensywność selekcji.


*00071*          pl                        

Warunki hydrologiczno-meteorologiczne w sezonach hodowlanym 2004 i zimowym 2003/2004 na terenie Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Stawowej PAN w Gołyszu. Augustyn, Danuta. - Komun. Ryb. 2005 nr 1 (84) s. 28-30, il.

Podano charakterystykę meteorologiczną wybranych sezonów hodowlanych: temperaturę wody i powietrza, usłonecznienie, opady. Omówiono temperatury wody w zimochowach i okres zalegania pokrywy lodowej oraz obliczono różnice między temperaturą wody w stawach gołyskich i w stawach położonych w innych regionach kraju.


*00075*          pl                         

Stawowa produkcja ryb w Polsce w 2004 roku w świetle badań ankietowych. Lirski, Andrzej; Myszkowski, Leszek. - Komun. Ryb. 2005  nr 2 (85) s. 1-3, il.

Na podstawie ankiet wypełnionych przez producentów ryb przedstawiono efekty chowu karpia i innych gatunków ryb w stawach, podano powierzchnie stawowe wykorzystane do produkcji oraz problemy chowu i zbytu ryb konsumpcyjnych w sezonie 2004 roku. Porównano wyniki produkcji karpia w Polsce od 1993 do 2004 roku.


*00076*          pl                         

Siła przeżycia, czyli jak raki radziły sobie z drapieżnikami. Ulikowski, Dariusz. - Komun. Ryb. 2005 nr 2 (85) s. 4-5, il. bibliogr.

Obserwowano zachowania się raków błotnych w stawie z obsadą ryb drapieżnych: sumem i jesiotrem. Porównano średnią masę i długość całkowitą jednolatków raka ze stawu z rybami drapieżnymi i z trzech stawów bez ryb. Różnice były istotne statystycznie.


*00083*          pl                         

Genetyka ryb. [Cz. ] 16: Selekcja tandemowa. Selekcja niezależnego odboru (Tave 1986). Łuczyński, Mirosław. - Komun. Ryb. 2005 nr 2 (85) s. 21-23, il. bibliogr.

Przedstawiono przykłady korelacji występujących pomiędzy wartościami par cech fenotypowych podczas mało efektywnej selekcji tandemowej. Podano schemat selekcji niezależnego doboru stosowany podczas selekcji dwóch lub większej ilości cech fenotypowych.


*00103*          pl                         

Problemy i perspektywy sektora akwakultury na Węgrzech po przyłączeniu do Unii Europejskiej. Varadi, Laszlo. - Prz. Ryb. 2005  R. 30 nr 2 s. 73-81, il. bibliogr.

Przedstawiono produkcję akwakultury na Węgrzech w latach 1983-2003 w stawach i w systemach intensywnych. Wymieniono dominujące w hodowli gatunki ryb. Omówiono silne i słabe strony akwakultury węgierskiej oraz jej szanse i zagrożenia. Podano główne problemy strategii zrównoważonego rozwoju produkcji rybnej po wejściu Węgier do UE.


 

ROZRÓD RYB

*00019*          ru                        

Primenenie tanina dlja obeskleivanija ikry osetrovykh ryb. Zastoswanie taniny do odklejania ikry ryb jesiotrowatych. Kolman, R. ; Szczepkowski, M. W: Problemy vosproizvodstva aborigennykh vidov ryb. Kiev (Ukraina): 2004     s. 29-33, il. +bibliogr. 7 poz.

Porównanie efektywności odklejania ikry bestera, jesiotra syberyjskiego i sterleta roztworami wodnymi taniny w stężeniach od 1:1000 do 1:3000 i mleka 1:3. Stwierdzono, że optymalne stężenie taniny wynosi 1:2000. W porównaniu do mleka tanina znacząco skracała czas odklejania ikry (w ciągu 45 sek. w stosunku do 60 min. ) i wykluwania wylęgu (w ciągu 36 h wobec 52 h). Ponadto tanina nie miała negatywnego wpływu na przeżywalność ikry i wylęgu i zaobserwowano też zmniejszenie podatności na pleśnienie.


*00028*          en                         

The effect of water level fluctuation on tributary spawning migration of reservoir fish. Wpływ wahania poziomu wody na migracje tarłowe ryb w zbiorniku zaporowym. Hladik, Milan;  Kubecka, Jan. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 4 s. 449-457,  il. bibliogr.

W czeskim zbiorniku zaporowym Rimov i jego dopływie Malse łowiono żakami przez 4 sezony (2000-2003) ryby wędrujące na tarło. Największy udział w migracjach tarłowych wykazywały ryby karpiowate. Przez pierwsze trzy sezony poziom wody był stabilny z maskimum na początku wiosny, co było korzystne dla tarła ryb fitofilnych. W 2003 r. poziom wody obniżył się o 2 m, zabrakło roślinnego substratu tarłowego, więc oczekiwano masowej migracji ryb do rzeki. Jednak zanotowano tylko większą liczbę krąpi i nieco większą liczbę leszczy. Przeanalizowano udział poszczególnych gatunków w tarle w zbiorniku i w rzece.


*00037*          pl                         

Determinacja płci i zachowań seksualnych u ryb: rola czynników hormonalnych i środowiskowych. Kleszczyńska, Agnieszka; Kulczykowska, Ewa. - Prz. Zool. 2004 vol. 48 z. 1-2 s. 29-44, il. bibliogr. summ.

Omówiono uwarunkowania genetyczne płci u ryb. Scharakteryzowano wpływ czynników hormonalnych i środowiskowych na różnicowanie się gonad. Opisano zachowania rozrodcze ryb rozdzielnopłciowych. Przedstawiono uwarunkowania hormonalne i środowiskowe zachowań transseksualnych u ryb.


*00080*          pl                         

Zmodyfikowane krześlisko dla zbiorników zaporowych. Augustyn, Leszek. - Komun. Ryb. 2005 nr 2 (85) s. 16, il. bibliogr.

Opisano konstrukcję drewnianego krześliska zastosowanego w Rożnowskim Zbiorniku Zaporowym w celu wspomagania naturalnego rozrodu ryb.


 

ŻYWIENIE I ODŻYWIANIE SIĘ RYB

*00014*          ru                         

Podrashhivanie lichinok sibirskogo osetra (Acipenser baeri Brandt) na iskusstvennykh kormakh. Podchów wylęgu jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri Brandt) na paszach sztucznych.  Kolman, R. - Rib. Gospod. 2004 vyp. 63 s. 133-136, il. bibliogr. summ.

Analizowano tempo wzrostu i przeżywalność larw jesiotra syberyjskiego żywionych dwoma paszami sztucznymi: Perla Larva Proactiv - komercyjnym starterem dla ryb morskich lub ASTA-AC - eksperymentalnym starterem dla ryb jesiotrowatych. Larwy żywione paszą Perla osiagnęły po 26 dniach wychowu w temperaturze 18 st. C o 23 proc. wyższą masę ciała (0. 266 g/szt. ), ale też wyższą śmiertelność (4. 21 proc. ) niż ryby żywione paszą ASTA-AC (średni ciężar 0. 202 g/szt i 2. 26 proc. śmiertelność).


*00043*          en                         

Oxygen consumption and ammonia excretion in the mysid shrimp Neomysis integer and early developmental stages of the smelt Osmerus eperlanus from the Vistula Lagoon. Konsumpcja tlenu i wydalanie amoniaku u lasonoga pospolitego Neomysis integer i wczesnych stadiów rozwojowych stynki Osmerus eperlanus z Zalewu Wiślanego.  Maciejewska, Krystyna; Opaliński, Krzysztof W. ; Wawrzyniak, Leonard. - Bull. Sea Fish. Inst. 2004 nr 3 (163) s. 31-38, il. bibliogr.

Średnia konsumpcja tlenu (O) i wydalanie amoniaku (N) u lasonoga, krewetki o rozmiarach 15. 3 mm i masie 22. 6 mg wynosiły odpowiednio 23. 68 mm3 i 0. 071 mikromola/osob. /h. Stosunek O:N wynosił około 18. Te same parametry u stynki wynosiły odpowiednio 91. 53 mm i 0. 481 mikromola/osob. /h, a stosunek O:N wynosił około 10.  Przedyskutowano efektywność odżywiania się badanych gatunków oraz konkurencję pokarmową występującą między nimi.


*00054*          en                         

Growth and survival of rohu, Labeo rohita (Hamilton, 1822) spawn fed diets fermented with intestinal bacterium, Bacillus circulans. Wzrost i przeżywalność wylęgu grubowarga, Labeo rohita (Hamilton, 1822) żywionego paszami fermentowanymi bakteriami jelitowymi, Bacillus circulans. Ghosh, Koushik; Sen, Sukanta K. ; Ray, Arun K. - Acta Ichth. Piscat. 2004 vol. 34 nr 2 s. 155-165, il. bibliogr.

Wylęg grubowarga żywiono pięcioma izokalorycznymi i izonitrogenicznymi paszami zawierającymi 32 proc. mączki rybnej, 34 proc. oleju z makuchów gorczycy, 30 proc. otrębów ryżowych i 2 proc. oleju z wątroby dorsza. Pasze fermetowano dodając komórki Bacillus circulans  w ilości 10(8) komórek na gram paszy w temperaturze 37 st. C przez 1-5 dni. Wylęg żywiony paszami fermentowanymi przez 4 i 5 dni osiągał największy wzrost i najwyższą przeżywalność. Fermentację uznano za dobry sposób przyrządzania pasz starterów dla wylęgu ryb.


*00058*          en                         

Inclusion of extruded grass pea, Lathyrus sativus seed meal in compound diets for rohu, Labeo rohita (Hamilton, 1822) fingerlings. Włączenie mączki z ekstrudowanych nasion lędźwianu siewnego, Lathyrus sativus, w skład diety dla palczaków grubowarga, Labeo rohita (Hamilton, 1822). Ramachandran, Sarita; Ray, Arun K. - Acta Ichth. Piscat. 2004 vol. 34 nr 2 s. 205-218, il. bibliogr.

Sporządzono 6 pasz izokalorycznych i izonitrogenicznych, do których dodano ekstruderat z nasion lędźwianu siewnego (zwanego też groszkiem siewnym) w ilościach 20, 30 lub 40 proc. zawartości paszy. Paszami tymi żywiono palczaki grubowarga dawką 30 proc. masy ciała przez okres 60 dni. Ekstruzja okazała się efektywną metodą usuwania z nasion strączkowych składników antyżywieniowych (garbnika taniny i kwasu beta-szczawianowo- dwuamino-propionowego).


*00078*          pl                         

Zooplankton naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych oraz perspektywy jego wykorzystania do podchowu narybku. Czerniawski, Robert; Półgęsek, Mirosław. - Komun. Ryb. 2005 nr 2 (85) s. 8-15, il. bibliogr.

Badano zależności pomiędzy warunkami chemicznymi wody a składem jakościowym i ilościowym fauny planktonowej zasiedlającej zbiorniki wodne (stawy, jeziora, baseny przeciwpożarowe, zbiorniki stabilizacyjne oczyszczalni ścieków). Przedstawiono perspektywy wykorzystania zooplanktonu zasiedlającego te zbiorniki do podchowu wylęgu ryb i narybku.


*00088*          pl                         

Intensywny podchów wczesnych stadiów ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych. Wolnicki, Jacek. - Arch. Pol. Fish. 2005  vol. 13 suppl. 1 s. 5-87, il. bibliogr. summ.   (Praca habilit. )

Doświadczenia laboratoryjne dotyczące żywienia larw i stadiów młodocianych certy, bolenia i lina przeprowadzono w akwariach. Ryby żywiono według różnych schematów: tylko pokarmem naturalnym (larwami solowca) lub tylko starterem, do 11 dnia pokarmem naturalnym, a następnie starterem, lub odwrotnie, najpierw starterem, a potem pokarmem naturalnym. Dodatkowo analizowano wpływ temperatury na tempo wzrostu larw, stosowano temperatury w zakresie 20-25 st. C, ale optymalny dla ryb karpiowatych zakres wynosi 25-30 st. C. Za najlepszy uznano pokarm naturalny, ponieważ wszystkie stosowane obecnie startery jedynie w ograniczonym stopniu spełnieją wymagania pokarmowe wczesnych stadiów rozwojowych ryb karpiowatych.


 

CHOROBY RYB

*00003*          en                         

The effect of feeding the leucine metabolite beta-hydroxy-beta- methylbutyrate (HMB) on cell-mediated immunity and protection against Yersinia ruckeri in pikeperch (Sander lucioperca). Wpływ żywienia metabolitem leucyny beta-hydroksy-beta- metylomaślanem (HMB) na odporność komórkową i ochronę przeciwko Yersinia ruckeri u sandacza (Sander lucioperca). Siwicki, Andrzej K. ; Zakęś, Zdzisław; Fuller, John C. Jr. ; Nissen, Steven; Trapkowska, Sylwia; Głąbski, Edward;  Kazuń, Krzysztof; Kowalska, Agata; Terech-Majewska, Elżbieta. -  Aquacult. Res. 2005 vol. 36 nr 1 s. 16-21, il. bibliogr.

Podawanie immunomodulatora HMB w dawce 50 mg/kg paszy przez 8 tyg. może poprawić mechanizmy nieswoistej odporności komórkowej narybku sandacza. Stymulacja HMB powodowała również wzrost odporności na bakterie Yersinia ruckeri wywołującej chorobę ERM (jersiniozę zwaną też „chorobą czerwonego pyska“). Śmiertelność osobników stymulowanych HMB po eksperymentalnym zakażeniu, była dwukrotnie niższa (35 proc. ) niż w grupie kontrolnej (65 proc. ).


*00004*          cs                         

Poznamky k vyskytu raciho moru v Polsku. Przypadki występowania dżumy raczej w Polsce. Własow, T. ; Bernad, A. ;  Krzywosz, T. ; Hul, M. - Bull. VURH Vodnany 2004 vol. 40 nr 3 s. 95-100,  il. bibliogr. summ.

Stwierdzono dwa przypadki dżumy raczej w Polsce u raków błotnych hodowanych w stawach. Przebieg epidemii był nietypowy, nastąpiły masowe śnięcia zamiast typowych zmian behawioralnych. Chorobie towarzyszyły też infekcje bakteryjne (Pseudomonas fluorescens w mięśniach, Aeromonas hydrophila i A. cavine w mięśniach i wątrobotrzustce) oraz grzybicze powodowane przez Saprolegnia.


*00016*          ru                         

Vlijanie temperatury i pH sredy inkubacii na baketrioliticheskuju aktivnost’ lizozima plazmy krovi russkogo osetra (Acipenser gueldenstaedti Brandt, 1833). Wpływ temperatury i pH w trakcie inkubacji na aktywność bakteriolityczną lizozymu surowicy krwi jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedti Brandt, 1833). Kolman, G. ; Kolman, R. - Izv. KGTU 2004 nr 5 s. 23-27, il. bibliogr. summ.

Badania przeprowadzono in vitro wykorzystując gramdodatnie bakterie Micrococcus lysodeicticus. Aktywność lizozymu określano w zmiennych warunkach pH (od 5,0 do 7,2) i stałej temperaturze 28 st. C lub przy stałym pH (6,4) i zmiennej temperaturze (od 18 do 30 st. C). Stwierdzono, że maksymalna aktywność bakteriolityczna lizozymu krwi jesiotra rosyjskiego ma miejsce w temperaturze od 26 do 28 st. C i pH od 6,0 do 6,4.


*00039*          pl                         

Ektopasożyty ryb z rodzaju Gyrodactylus Nordmann, 1832 (Monogenea, Gyrodactylidae): taksonomia, biologia i ewolucja. Ziętara, Marek S. - Prz. Zool. 2004 vol. 48 z. 3-4 s. 127-140, il. bibliogr. summ.

Scharakteryzowano taksonomię żyropalców - ektopasożytów bytujących głównie na skrzelach i skórze ryb. Omówiono cykl rozwojowy żyropalców (Gyrodactylus), które są obupłciowe i żyworodne. Przedyskutowano badania nad ich filogenezą. Badania te podjęto w latach siedemdziesiątych, a obecnie dzięki technikom molekularnym możliwe jest dokładne prześledzenie powstawania poszczególnych gatunków.


*00045*          en                         

Comparison of molecular phylogeny and morphological systematics in fish parasite genus Gyrodactylus Nordman, 1832 (Monogenea, Gyrodactylidae). Porównanie molekularnej filogenezy i morfologicznej systematyki pasożytów ryb z rodzaju Gyrodactylus Nordman, 1832 (Monogenea, Gyrodactylidae).  Ziętara, Marek S. ;  Lumme, Jaakko. - Zool. Pol. 2004 vol. 49 fasc. 1-4 s. 5-28, il. bibliogr. streszcz.

Przedstawiono hipotezę filogenetyczną obejmującą 68 gatunków Gyrodactylus spośród 6 podrodzajów opisanych przez Malmberga (1970). Scharakteryzowano związki filogenetyczne w obrębie poszczególnych kladów filogenetycznych (wydzielonych grup monofiletycznych powstałych w wyniku kladogenezy, czyli rozszczepienia linii ewolucyjnej na linie potomne). Omówiono różnice w różnorodności żywicieli w obrębie poszczególnych kladów pasożytów.


*00046*          en                         

Larvae of Anguillicola crassus (Nematoda, Dracunculoidea) in stickleback (Gasterosteus aculeatus) and smelt (Osmerus eperlanus) from the Gulf of Gdańsk and the Vistula Lagoon. Larwy Anguillicola crassus (Nematoda, Dracunculoidea) u ciernika (Gasterosteus aculeatus) i stynki (Osmerus eperlanus) z Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. Rolbiecki, Leszek. - Zool. Pol. 2004 vol. 49 fasc. 1-4  s. 29-35, il. bibliogr. streszcz.

W latach 2000-2001 w Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym analizowano rolę stynek i cierników w cyklu życiowym nicienia Anguillicola crassus, azjatyckiego nicienia introdukowanego do Europy. U badanych stynek (650 szt. ) i cierników (1523 szt. ) zaobserwowano larwy pasożyta w III i IV stadium rozwoju. Poziom zarażenia u obu gatunków ryb wynosił ponad 8 proc. Jest to pierwsze w Polsce stwierdzenie tego nicienia u stynki i ciernika.


*00047*          en                         

Aquatic fungi growing on the muscle of vendace (Coregonus albula L. ), alpine bullhead (Cottus poecilopus H. ) and lake trout (Salmo trutta lacustris L. ) from Lake Hańcza (NE Poland). Grzyby wodne występujące na mięśniach sielawy (Coregonus albula L. ), głowacza pręgopłetwego (Cottus poecilopus H. ) oraz troci jeziorowej (Salmo trutta lacustris L. ) z jeziora Hańcza (NE Polska). Kiziewicz, Bożena. - Zool. Pol. 2004 vol. 49 fasc. 1-4 s. 85-95, il. bibliogr. streszcz.

Na mięśniach głowacza, sielawy i troci stwierdzono 33 gatunki grzybów należących do klas: Ascomycetes (2), Chytridiomycetes (2) i Peronsporomycetes (29). Na mięśniach sielawy zaobserwowano najwięcej gatunków grzybów (20), najmniej na mięśniach głowacza pręgopłetwego (10). Gatunki grzybów: Achlya debaryana, A. klebsiana i Saprolegnia ferax, wykryto na mięśniach wszystkich badanych ryb.


*00055*          en                         

Elimination dynamics of cadmium, administered by a single intraperitoneal injection, in common carp, Cyprinus carpio L. Dynamika eliminacji kadmu podawanego w pojedynczej iniekcji dootrzewnowej u karpia Cyprinus carpio L. Brucka-Jastrzębska, Ewa; Protasowicki, Mikołaj. - Acta Ichth. Piscat. 2004 vol. 34 nr 2  s. 167-179, il. bibliogr.

Oceniano wpływ kadmu na karpia, a następnie eliminację tego metalu u ryb przeniesionych do czystej wody. Karpie otrzymywały jednorazowo, podawaną dootrzewnowo, dawkę subletalną kadmu  - 10 mikrog/kg masy ciała. W ciągu 60-dniowego eksperymentu u ryb badano wątrobę, nerki, skórę, skrzela, przewód pokarmowy i mięśnie. W zależności od organu eliminacja kadmu odbywała się w tempie od 0. 001 do 0. 006 mikrog/dzień. Wskutek toksykacji kadmem u ryb stwierdzono około 10 proc. ubytek ciężaru ciała.


*00056*          en                         

Elimination dynamics of nickel, administered by a single intraperitoneal injection, in common carp, Cyprinus carpio L. Dynamika eliminacji niklu podawanego w pojedynczej iniekcji dootrzewnowej u karpia Cyprinus carpio L. Brucka-Jastrzębska, Ewa; Protasowicki, Mikołaj. - Acta Ichth. Piscat. 2004 vol. 34 nr 2  s. 181-192, il. bibliogr.

Badano wpływ związków niklu na karpia i tempo detoksykacji tego metalu. Ryby poddano iniekcji dawką azotanu niklu w wysokości 60 mikrog/kg masy ciała. Karpie po zatruciu zmieniły zachowanie, były apatyczne, gromadziły się przy dnie zbiornika doświadczalnego, reagowały wolniej na światło i dźwięk niż ryby kontrolne. Po przeniesieniu do wody czystej eliminacja niklu odbywała się w tempie od 0. 003 do 0. 008 mikrog/dzień.


*00081*          pl                         

Helmintofauna leszcza Abramis brama (L. ) z jeziora Mauda. Dzika, Ewa; Łukaszewska, Marzena. - Komun. Ryb. 2005 nr 2 (85) s. 16-17+20-21,  il. bibliogr.

Przedstawiono strukturę gatunkową pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych u leszcza z jeziora Mauda na Pojezierzu Suwalskim. Podano ekstensywność i intensywność zarażenia, zagęszczenie pasożytów oraz liczebność poszczególnych gatunków. Spośród stwierdzonych 7 gatunków, najliczniej występował Caryophyllaeus laticeps.


*00092*          pl                         

Z praktyki weterynaryjnej. . . [choroby ryb]. Kramer, Irena;  Przybysz-Raczko, Monika. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 1 s. 57-65, il. bibliogr.

Porównano objawy kliniczne choroby środowiskowej ryb - branchionekrozy i choroby spowodowanej przez wirusa KHV. Omówiono przypadki wystąpienia chorób w stawach i w hodowli sadzowej i w różnych warunkach środowiskowych.


 

RYBY KARPIOWATE

*00065*          pl                         

Wykorzystanie recyrkulacyjnego systemu inkubacyjnego do podchowu młodych stadiów ryb karpiowatych. Sikorska, Justyna; Wolnicki, Jacek. - Komun. Ryb. 2005 nr 1 (84) s. 5-7, il.

Uzyskano dobre efekty podchowu wczesnych stadiów młodocianych ryb karpiowatych: bolenia, brzany, karpia i świnki w recyrkulacyjnym systemie inkubacyjnym, składającym się z 6 laminowanych zbiorników. Intensywne karmienie obsad zapewniało zadowalający wzrost wszystkich gatunków przy ekonomicznym zużyciu pasz i bardzo dobrą jakość wody w systemie. Badano też praktyczną wydajność prototypowego filtra biologiczno-mechanicznego na podstawie jego zdolności do utylizacji paszy podczas podchowu.


 

BIOLOGIA KARPIA

*00052*          en                        

The effects of Propiscin (etomidate) on the behaviour, heart rate, and ventilation of common carp, Cyprinus carpio L. Wpływ Propiscinu (etomidatu) na zachowanie się, tętno i wentylację karpia, Cyprinus carpio L. Hajek, Grzegorz J. ; Kłyszejko, Bernard. - Acta Ichth. Piscat. 2004 vol. 34 nr 2 s. 129-143, il. bibliogr.

Przeprowadzono anestezję karpia przy pomocy Propiscinu (polskiego środka zawierającego etomidat) stosując dawki 1 i 2 ml/l. Tętno ryb badano przy pomocy elektrokardiografu, zaś wentylację oceniano na podstawie poruszania się wieczek skrzelowych. Wskutek anestezji obniżyło się tempo wentylacji i wystąpiła bradykardia (spowolnienie pracy serca). Stwierdzono wysoką korelację między tętnem a tempem respiracji, które jest ważnym wskaźnikiem anestezji.


*00053*          en                         

The effects of Propiscin on the cardiac rate of isolated heart of common carp, Cyprinus carpio L. Wpływ Propiscinu na tętno wyizolowanego serca karpia, Cyprinus carpio L. Hajek, Grzegorz J. ; Kłyszejko, Bernard; Dziaman, Robert; Paczkowska, Edyta. - Acta Ichth. Piscat. 2004 vol. 34 nr 2 s. 145-153, il. bibliogr.

Stosowanie anestezji w akwakulturze wymaga specyficznych badań fizjologicznych. Aktywność wyizolowanego serca karpia badano przy pomocy elektrokadiografu dodając do środowiska Propiscin w różnych dawkach. Zaobserwowano, że dawka 2 ml/l nie wpłynęła na pracę serca, zaś dawka 10 ml/l stymulowała pracę serca, a w koncentracji 100 ml/l następowało obniżenie akcji serca. Uznano, że Propiscin w dawkach 1-2 ml/l nie wpływa bezpośrednio na serce karpia podczas anestezji.


 

CHÓW I HODOWLA KARPIA

*00075*          pl                         

Stawowa produkcja ryb w Polsce w 2004 roku w świetle badań ankietowych. Lirski, Andrzej; Myszkowski, Leszek. - Komun. Ryb. 2005  nr 2 (85) s. 1-3, il.

Na podstawie ankiet wypełnionych przez producentów ryb przedstawiono efekty chowu karpia i innych gatunków ryb w stawach, podano powierzchnie stawowe wykorzystane do produkcji oraz problemy chowu i zbytu ryb konsumpcyjnych w sezonie 2004 roku. Porównano wyniki produkcji karpia w Polsce od 1993 do 2004 roku.


 

INNE KARPIOWATE

*00042*          en                         

Fecundity of asp Aspius aspius (L. , 1758) from Międzyodrze waters. Płodność bolenia Aspius aspius (L. , 1758) w wodach Międzyodrza. Kompowski, Andrzej; Neja, Zbigniew. - Bull. Sea Fish. Inst. 2004 nr 3 (163) s. 23-30, il. bibliogr.

Dojrzała część populacji bolenia w wodach Międzyodrza składała sie głównie z osobników w wieku od 5 do 7 lat. Stosunek dojrzałych samic do samców wynosił blisko 1:1. Płodność absolutna wahała się od 63044 do 324833 ziaren ikry i wzrastała (liniowo) wraz ze wzrostem i wiekiem ikrzyc. Płodność względna wahała się od 35,11 do 107,94 ziaren ikry na gram masy ikrzycy (bez wnętrzności) i nie była skorelowana ani z wiekiem, ani z rozmiarami (masą i długością) ikrzyc.


*00050*          en                         

Histology of gonads in hybrids of roach Rutilus rutilus (L. ) and bream Abramis brama (L. ) upon sexual maturity. Histologia gonad mieszańców płoci Rutilus rutilus (L. ) i leszcza Abramis brama (L. ) w okresie osiągania dojrzałości płciowej. Kopiejewska, Wiesława;  Terlecki, Janusz; Chybowski, Łucjan. - Zool. Pol. 2004 vol. 49 fasc. 1-4 s. 149-158, il. bibliogr. streszcz.

Badano prawidłowość budowy gonad i stopień zaawansowania rozwoju komórek płciowych w okresie dojrzewania płciowego u 118 trzy- i czteroletnich mieszańców płoci i leszcza. U 113 osobników (95,8 proc. ) nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w budowie gonad i zaawansowaniu rozwoju komórek płciowych. Zaobserwowano, że u większości mieszańców płoci i leszcza rozwój gonad oraz proces zarówno żeńskiej jak i męskiej gametogenezy przebiega prawidłowo.


*00054*          en                         

Growth and survival of rohu, Labeo rohita (Hamilton, 1822) spawn fed diets fermented with intestinal bacterium, Bacillus circulans. Wzrost i przeżywalność wylęgu grubowarga, Labeo rohita (Hamilton, 1822) żywionego paszami fermentowanymi bakteriami jelitowymi, Bacillus circulans. Ghosh, Koushik; Sen, Sukanta K. ; Ray, Arun K. - Acta Ichth. Piscat. 2004 vol. 34 nr 2 s. 155-165, il. bibliogr.

Wylęg grubowarga żywiono pięcioma izokalorycznymi i izonitrogenicznymi paszami zawierającymi 32 proc. mączki rybnej, 34 proc. oleju z makuchów gorczycy, 30 proc. otrębów ryżowych i 2 proc. oleju z wątroby dorsza. Pasze fermetowano dodając komórki Bacillus circulans  w ilości 10(8) komórek na gram paszy w temperaturze 37 st. C przez 1-5 dni. Wylęg żywiony paszami fermentowanymi przez 4 i 5 dni osiągał największy wzrost i najwyższą przeżywalność. Fermentację uznano za dobry sposób przyrządzania pasz starterów dla wylęgu ryb.


*00058*          en                         

Inclusion of extruded grass pea, Lathyrus sativus seed meal in compound diets for rohu, Labeo rohita (Hamilton, 1822) fingerlings. Włączenie mączki z ekstrudowanych nasion lędźwianu siewnego, Lathyrus sativus, w skład diety dla palczaków grubowarga, Labeo rohita (Hamilton, 1822). Ramachandran, Sarita; Ray, Arun K. - Acta Ichth. Piscat. 2004 vol. 34 nr 2 s. 205-218, il. bibliogr.

Sporządzono 6 pasz izokalorycznych i izonitrogenicznych, do których dodano ekstruderat z nasion lędźwianu siewnego (zwanego też groszkiem siewnym) w ilościach 20, 30 lub 40 proc. zawartości paszy. Paszami tymi żywiono palczaki grubowarga dawką 30 proc. masy ciała przez okres 60 dni. Ekstruzja okazała się efektywną metodą usuwania z nasion strączkowych składników antyżywieniowych (garbnika taniny i kwasu beta-szczawianowo- dwuamino-propionowego).


*00088*          pl                         

Intensywny podchów wczesnych stadiów ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych. Wolnicki, Jacek. - Arch. Pol. Fish. 2005  vol. 13 suppl. 1 s. 5-87, il. bibliogr. summ.     (Praca habilit. )

Doświadczenia laboratoryjne dotyczące żywienia larw i stadiów młodocianych certy, bolenia i lina przeprowadzono w akwariach. Ryby żywiono według różnych schematów: tylko pokarmem naturalnym (larwami solowca) lub tylko starterem, do 11 dnia pokarmem naturalnym, a następnie starterem, lub odwrotnie, najpierw starterem, a potem pokarmem naturalnym. Dodatkowo analizowano wpływ temperatury na tempo wzrostu larw, stosowano temperatury w zakresie 20-25 st. C, ale optymalny dla ryb karpiowatych zakres wynosi 25-30 st. C. Za najlepszy uznano pokarm naturalny, ponieważ wszystkie stosowane obecnie startery jedynie w ograniczonym stopniu spełnieją wymagania pokarmowe wczesnych stadiów rozwojowych ryb karpiowatych.


 

RYBY ŁOSOSIOWATE

BIOLOGIA PSTRĄGA

*00006*          en                         

Blood cell alteration in triploid brook trout Salvelinus fontinalis (Mitchill). Zmiany w komórkach krwi u triploidalnego pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis (Mitchill). Własow, T. ;  Kuzminski, H. ; Woznicki, P. ; Ziomek, E. - Acta Vet. Brno 2004 vol. 73 nr 1 s. 115-118, il. bibliogr. shrn.

Badano budowę komórek krwi diploidalnego (2n) i triploidalnego (3n) narybku pstrąga źródlanego. Stwierdzono, że charakterystycznymi cechami komórek krwi osobników 3n była tendencja do fragmentacji jądra w erytrocytach i granulocytach oraz większa niż u osobników 2n ilość patologicznie rozszczepionych limfocytów (1,5 wobec 0,3 proc. ).


 

CHÓW I HODOWLA PSTRĄGA

*00002*          en                         

Assessment of water turbidity for evaluation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) egg quality. Badanie mętności wody w celu oceny jakości ikry pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss).  Wojtczak, Mariola; Kowalski, Radosław; Dobosz, Stefan; Goryczko, Krzysztof; Kuźmiński, Henryk; Glogowski, Jan; Ciereszko, Andrzej. -  Aquaculture 2004 vol. 242 nr 1-4 s. 617-624, il. bibliogr.

Wykazano, że ikra pstrąga tęczowego, która po zanurzeniu w wodzie powodowała jej zmętnienie, charakteryzowała się później bardzo niską przeżywalnością (15 proc. na etapie zaoczkowania).  Przeżywalność ikry, która nie powodowała zmętnienia wody wynosiła ponad 67 proc. Stwierdzono, że roztwory soli (dwuwęglan sodowy) stosowane jako medium przy zapłodnieniu, powodowały wzrost przeżywalności ikry (powyżej 80 proc. ). Uznano, że test mętności może być przydatny przy wstępnej ocenie jakości ikry pstrąga.


*00008*          en                         

Blood cells in rainbow trout Oncorhynchus mykiss milt: relation to milt collection method and sampling period. Komórki krwi w nasieniu pstrąga tęczowego Oncorhynchus mykiss w zależności od metody i okresu jego pobierania. Ciereszko, A. ; Wlasow, T. ; Dobosz, S. ;  Goryczko, K. ; Glogowski, J. - Theriogenology 2004 vol. 62 iss. 7  s. 1353-1364, il. bibliogr.

Badano nasienie pstrąga tęczowego pobierane za pomocą katetera, pod kątem obecności komórek krwi. Nasienie pobierano w drugiej połowie sezonu rozrodczego. Przeanalizowano podstawowe parametry biologiczne i biochemiczne nasienia i plazmy. Obecność komórek krwi nie miała wpływu na ruchliwość plemników, koncentrację protein i aktywność LDH nasienia przetrzymywanego do 5 dni.


*00011*          en                         

The stability of telomereless chromosome fragments in adult androgenetic rainbow trout. Trwałość beztelomerowych odcinków chromosomów u dorosłego androgenota pstrąga tęczowego. Ocalewicz, K. ; Babiak, I. ; Dobosz, S. ; Nowaczyk, J. ; Goryczko, K. - J. Exp. Biol. 2004 vol. 207 iss. 13 s. 2229-2236, il. bibliogr.

Chromosomy androgenetycznego pstrąga tęczowego badano używając konwencjonalnych i molekularnych metod cytogenetycznych. Stwierdzono, że w procesie androgenezy, pomimo inaktywacji promieniami UV, część genomu matczynego prawdopodobnie przedostaje się do organizmu potomstwa. Sytuację taką stwierdzono u 5 na 16 badanych osobników. W chromosomach takich osobników występowały odcinki nie zakończone telomerami. Analizowano przyczyny tego zjawiska.


 

INNE ŁOSOSIOWATE

*00100*          pl                         

Głowacica w literaturze polskiej od XVI do XIX w. Cios, Stanisław. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 2 s. 56-64, il. bibliogr.

Opisano najstarsze, najciekawsze informacje o biologii, występowaniu, połowach i znaczeniu głowacicy - cennej ryby z rodziny łososiowatych.


 

RYBY SZCZUPAKOWATE

*00057*          en                         

Effects of the magnetic field on different forms of embryonic locomotor activity of Northern pike, Esox lucius L. Wpływ pola magnetycznego na różne formy aktywności lokomotorycznej embrionów szczupaka, Esox lucius L. Winnicki, Aleksander; Korzelecka-Orkisz, Agata; Sobociński, Andrzej; Tański, Adam; Formicki, Krzysztof. - Acta Ichth. Piscat. 2004 vol. 34 nr 2 s. 193-203, il. bibliogr.

Ikrę szczupaka po okresie adaptacji poddano działaniu pola magnetycznego przez 30 min. Zmiany aktywności (motoryki) embrionów obserwowano pod mikroskopem i notowano na taśmie video. Pole magnetyczne oddziaływało na następujące aspekty embriogenezy: quasi-perystaltyczne, akcję mięśnia sercowego, motorykę somatyczną. Zaobserwowano też bezpośredni wpływ na srukturę aktiomiozyny (białka mięśni) oraz na rozwój serca i systemu nerwowego.


*00084*          pl                         

Wywoływanie gynogenezy homozygotycznej u szczupaka (Esox lucius) za pomocą szoku ciśnieniowego. Łuczyński, Marek J. - Komun. Ryb. 2005  nr 2 (85) s. 23-25, il. bibliogr.

Szok ciśnieniowy (600 atm. , czas trwania 3 min. ) stosowano po 60, 75, 90, 105, 120 i 135 minutach od momentu aktywacji gamet szczupaka. Spowodowano w ten sposób przerwanie pierwszego podziału mitotycznego i uzyskano wylęg gynogenetyczny w większości grup doświadczalnych. Najlepsze rezultaty uzyskano po upływie 75 min. od momentu zaplemnienia ikry, nieksuteczne - po upływie 105, 120 i 135 min. od zaplemnienia.


 

RYBY OKONIOWATE

*00003*          en                         

The effect of feeding the leucine metabolite beta-hydroxy-beta- methylbutyrate (HMB) on cell-mediated immunity and protection against Yersinia ruckeri in pikeperch (Sander lucioperca). Wpływ żywienia metabolitem leucyny beta-hydroksy-beta- metylomaślanem (HMB) na odporność komórkową i ochronę przeciwko Yersinia ruckeri u sandacza (Sander lucioperca). Siwicki, Andrzej K. ; Zakęś, Zdzisław; Fuller, John C. Jr. ; Nissen, Steven; Trapkowska, Sylwia; Głąbski, Edward;  Kazuń, Krzysztof; Kowalska, Agata; Terech-Majewska, Elżbieta. -  Aquacult. Res. 2005 vol. 36 nr 1 s. 16-21, il. bibliogr.

Podawanie immunomodulatora HMB w dawce 50 mg/kg paszy przez 8 tyg. może poprawić mechanizmy nieswoistej odporności komórkowej narybku sandacza. Stymulacja HMB powodowała również wzrost odporności na bakterie Yersinia ruckeri wywołującej chorobę ERM (jersiniozę zwaną też „chorobą czerwonego pyska“). Śmiertelność osobników stymulowanych HMB po eksperymentalnym zakażeniu, była dwukrotnie niższa (35 proc. ) niż w grupie kontrolnej (65 proc. ).


*00009*          en                        

Growth performance of juvenile pikeperch, Sander lucioperca (L. ) fed graded levels of dietary lipids. Wyniki wzrostu młodocianego sandacza, Sander lucioperca (L. ) żywionego stopniowaną dawką pokarmową lipidów. Zakes, Z. ; Przybyl, A. ; Wozniak, M. ;  Szczepkowski, M. ; Mazurkiewicz, J. - Czech. J. Anim. Sci. 2004 vol. 49 nr 4 s. 156-163, il. bibliogr. shrn.

Badano tempo wzrostu i skład chemiczny ciała narybku sandacza (śr. ciężar 210 g) żywionego izoproteinową paszą eksperymentalną o 45 proc. zawartości białka i różnym poziomie lipidów (6, 10 i 14 proc. ). Najwyższe przyrosty ryb i wskaźniki wykorzystania paszy (FCR i PER) uzyskano w grupie, która otrzymywała paszę z 10 proc. zwartością lipidów. Dawki lipidów w paszy miały istotny wpływ na zawartość tłuszczu w trzewiach ryb, natomiast zawartość tłuszczu w mięśniach była u wszystkich grup zbliżona (ok. 7. 7 proc. ).


*00027*          en                         

Effect of meteorological conditions and water level fluctuations on the year-class strength of pikeperch (Sander lucioperca L. ) and perch (Perca fluviatilis L. ) in a French reservoir. Wpływ warunków meteorologicznych i wahań poziomu wody na wielkość roczników sandacza (Sander lucioperca L. ) i okonia (Perca fluviatilis L. ) we francuskim zbiorniku wodnym. Argillier, Christine; Poulet, Nicolas; Irz, Pascal. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 4 s. 441-448, il. bibliogr.

Wpływ warunków środowiskowych na ryby badano w zbiorniku Eguzon (Francja) wykorzystywanym przez elektrownię wodną. Analizowano zależność między wahaniami poziomu wody, danymi meteorologicznymi a wielkością roczników (WR). Dla okonia i sandacza nie stwierdzono takiej zależności. Słabą zależność obserwowano między zmianami poziomu wody, średnią temperaturą podczas tarła a WR u sandacza. Letnia temperatura po tarle była jedynie zmiennie pozytywnie skorelowana z WR okonia.


 

RYBY LIPIENIOWATE

*00060*          en                         

Histological structure of the skin of Arctic charr, Salvelinus alpinus (L. ) from Spitsbergen. Budowa histologiczna skóry lipienia, Salvelinus alpinus (L. ) ze Spitsbergenu. Witkowski, Andrzej; Kaleta, Katarzyna; Kuryszko, Jan; Kusznierz, Jan. - Acta Ichth. Piscat. 2004 vol. 34 nr 2 s. 241-251, il. bibliogr.

Badania histologiczne skóry przeprowadzono u trzech form lipienia: anadromicznej (wędrownej), jeziorowej i karłowatej (rzecznej). U samic, niezależnie od formy, skóra była grubsza i zawierała więcej komórek śluzowych niż u samców. W części brzusznej skóra była grubsza niż w grzbietowej. Wśród form najgrubszą skórę i najwięcej komórek śluzowych miała forma jeziorowa lipienia. Skóra samic lipienia pełni rolę ochronną, zwłaszcza w części brzusznej narażonej na mechaniczne uszkodzenia podczas budowy gniazda.


*00086*          pl                         

Aktualny stan prac poświęconych aktywnej ochronie lipienia europejskiego (Thymallus thymallus L. ). Szmyt, Mariusz; Grudniewska, Joanna. - Komun. Ryb. 2005 nr 2 (85) s. 27-30, il. bibliogr.

Przedstawiono działania mające na celu zapobieganie spadkowi pogłowia lipienia w wodach polskich. Zaleca się systematyczne i racjonalne zarybianie, znakowanie larw, optymalizację technologii kontrolowanego rozrodu, tworzenie stad tarłowych, opanowanie biotechniki chowu, zabiegi sanitarne oraz przestrzeganie norm prawno-administracyjnych.


 

RYBY SIEJOWATE

*00024*          en                         

Modelling the impacts of water level fluctuations on the population dynamics of whitefish (Coregonus lavaretus (L. )) in Haweswater, U. K. Modelowanie oddziaływania wahań poziomu wody na dynamikę populacji siei (Coregonus lavaretus (L. )) w Haweswater, Wielka Brytania. Winfield, Ian J. ; Fletcher, Janice M. ; James, Ben J. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 4 s. 409-416, il. bibliogr.

Jezioro Haweswater zostało przekształcone w zbiornik zaporowy po wybudowaniu zapory w 1940 r. W latach 80-tych zaobserowowano w tym zbiorniku zauważalne załamywanie się liczebności siei. Model populacji uwzględniający śmiertelność ikry przewiduje stopniowe odradzanie się populacji tego gatunku. Będzie to możliwe jeśli utrzyma się odpowiedni poziom wody i będzie kontrolowane drapieżnictwo kormoranów.


*00035*          en                         

Stock and fishery dynamics of Coregonus lavaretus in changing ecological conditions of Lake Sevan, Armenia. Zasoby i dynamika połowów Coregonus lavaretus w warunkach ekologicznie zmienionego Jeziora Sevan, Armenia. Gabrielyan, Bardukh; Khosrovyan, Alla. -  Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 4 s. 519-525, il. bibliogr.

Obniżanie się poziomu wody w jeziorze Sevan od 1939 r. spowodowało zmiany jego warunków ekologicznych. W jeziorze tym przeanalizowano dynamikę zasobów siei, Coregonus lavaretus, w latach 1978-1998 oraz przedstawiono krótkoterminową prognozę odłowów tego gatunku. Od 1990 r. obserwowano tendencję odmładzania zasobów przy jednoczesnym obniżaniu się liczebności siei. Głównym czynnikiem limitującym populację jest presja rybacka i kłusownictwo.


*00036*          en                         

Mass hermaphroditism in forms of Coregonus lavaretus (L. ) as a reaction to high water temperature. Masowy hermafrodytyzm u form Coregonus lavaretus (L. ) jako reakcja na wysoką temperaturę wody.  Bogdanova, Vera A. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 4  s. 527-534, il. bibliogr.

Badanie gonad siei, Coregonus lavaretus baeri (Kessler) w warunkach eksperymentalnych ujawniło zjawisko masowego hermafrodytyzmu jako reakcji na oddziaływanie wysokiej temperatury wody dochodzącej do 27 st. C. Prawie wszystkie młodociane samice w wieku 3 miesięcy miały tkanki jąder. Później (wiosną i latem) tkanki samców w jajnikach ulegały resorpcji. Jednak jesienią pojedyncze komórki płciowe męskie były obecne u wielu samic.


*00051*          en                         

Age, growth and condition of vendace Coregonus albula (L. ) from lakes Morzyczko and Pełcz (NW Poland). Wiek, wzrost i kondycja sielawy Coregonus albula (L. ) z jezior Morzyczko i Pełcz (Północno-zachodnia Polska).  Czerniejewski, Przemysław;  Czerniawski, Robert. - Zool. Pol. 2004 vol. 49 fasc. 1-4 s. 159-170, il. bibliogr. streszcz.

W jesiennych połowach gospodarczych sielawy przeprowadzonych w jeziorach Pełcz i Morzyczko wykazano dominację samic. Sielawa z jeziora Pełcz charakteryzowała się mniejszą długością całkowitą i mniejszą masą jednostkową w porównaniu do sielawy z jeziora Morzyczko. Analiza wieku ryb wykazała dominację osobników 2+ letnich w obu zbiornikach. Tempo wzrostu sielawy w jeziorze Morzyczko określono jako dobre, natomiast w jeziorze Pełcz - jako przeciętne.


*00059*          en                         

Selected biological characteristics of the catch-available part of population of vendace, Coregonus albula (L. ) from Lake Miedwie, Poland. Wybrane właściwości biologiczne łownej części populacji sielawy, Coregonus albula (L. ) z jeziora Miedwie, Polska.  Czerniejewski, Przemysław; Filipiak, Jarosław; Poleszczuk, Gorzysław; Wawrzyniak, Wawrzyniec. - Acta Ichth. Piscat. 2004 vol. 34 nr 2  s. 219-233, il. bibliogr.

Charakterystykę biologiczną sielawy z jeziora Miedwie sporządzono na podstawie 451 osobników złowionych w różnych porach roku. Wiek i tempo wzrostu określano na podstawie łusek, kondycję ryb na podstawie współczynników Fultona i Clarka. Długość złowionych ryb mieściła się w zakresie 180-294 mm, a ciężar 45. 2-176. 3 g. Wiosną i latem współczynniki kondycji wynosiły odpowiednio 0. 70 i 0. 80, a jesienią 0. 75. Wśród złowionych ryb 47. 2 proc. osobników było w wieku 1+, a 50. 8 proc. - w wieku 2+. Tempo wzrostu sielawy w badanym jeziorze uznano za bardzo dobre.


 

RYBY SUMOWATE

*00007*          en                        

Effect of HMB (beta-hydroxy-beta-methylbutyrate) on in vitro proliferative responses of sheatfish (Silurus glanis) and catfish (Ictalurus melas) lymphocytes stimulated by mitogens. Wpływ HMB (beta-hydroksy-beta-metylomaślanu) in vitro na proliferacyjną odpowiedź limfocytów suma (Silurus glanis) i sumika czarnego (Ictalurus melas) stymulowaną przez mitogeny. Siwicki, A. K. ;  Fuller, J. C. ; Nissen, S. ; Morand, M. ; Pozet, F. ; Vincent, F. ; Kazun, B. - Acta Vet. Brno 2004 vol. 73 nr 1 s. 119-122, il. bibliogr. shrn.

Badania in vitro przeprowadzono na limfocytach wyizolowanych z nerki głowowej ryb. Limfocyty stymulowano dwoma mitogenami: Con A lub LPS (koncentracje, odpowiednio: 64 i 160 mikrog/l) w temperaturze 20 i 30 st. C. Odpowiedź proliferacyjną limfocytów określano metodą MTT. Dawki 10, 50 i 100 mikrog/ml medium powodowały istotny wzrost zdolności proliferacyjnych limfocytów u badanych gatunków ryb, zwłaszcza w temperaturze 30 st. C. Świadczy to o możliwości wykorzystania HMB do stymulowania nieswoistej odporności komórkowej ryb sumowatych.


*00061*          en                         

Cyclic changes in gonadal maturation and histological observations of threatened freshawter catfish „narikeliru“ Mystus montanus (Jerdon, 1849). Zmiany cykliczne w dojrzewaniu gonad i obserwacje histologiczne słodkowodnej ryby sumowatej, Mystus montanus (Jerdon, 1849) zagrożonej wyginięciem. Arockiaraj, Antonysiluvai J. ; Haniffa, Mohammed A. ; Seetharaman, Sankaran; Singh, Shriprakash. - Acta Ichth. Piscat. 2004 vol. 34 nr 2 s. 253-266, il. bibliogr.

Ryby, Mystus montanus, złowiono w rzece Tambaraparani (Indie), a następnie aklimatyzowano w cementowych zbiornikach i umieszczono w stawach hodowlanych. Przeprowadzono obserwacje makroskopowe i mikroskopowe rozwoju gonad, obliczono indeks gonado-somatyczny oraz wskaźnik kondycji ryb. Pierwszą dojrzałość notowano u samców o długości 10-11 cm i ciężarze 8-12 g, a u samic odpowiednio, 13-14 cm i 14-16 g. Zilustrowano 5 faz rozwoju gonad tego gatunku.


 

INNE RYBY SŁODKOWODNE

*00010*          en                         

Characteristics of arylosulfatase in Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedti) semen. Właściwości arylosulfatazy nasienia jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedti). Sarosiek, Beata;  Ciereszko, Andrzej; Kolman, Ryszard; Glogowski, Jan. - Copm. Biochem. Physiol. Part B 2004 vol. 139 iss. 4 s. 571-579, il. bibliogr.

Plemniki ryb jesiotrowatych w odróżnieniu od plemników ryb kostnoszkieletowych posiadają akrosom. Przedstawiono wyniki badań biochemicznych dotyczących akrosomalnego enzymu - arylosulfatazy (As) wyizolowanego z nasienia jesiotra rosyjskiego. Parametry kinetyczne enzymu wskazują, że należy on do arylosulfataz typu A. Przedyskutowano fizjologiczne znaczenie tego enzymu w procesie zapłodnienia.


*00013*          ru                         

Ustanovlenie fazy aktivnojj adaptacii k raznym temperaturam na baze koncentracii ceruloplazmina u ryb osetrovykh. Określenie fazy aktywnej adaptacji do różnych temperatur na bazie koncentracji ceruloplazminy u ryb jesiotrowatych. Kolman, H. ; Kolman, R. -  Rib. Gospod. 2004 vyp. 63 s. 129-132, il. bibliogr. summ.

Badano poziom ceruloplazminy (Cp) w osoczu krwi narybku jesiotra syberyjskiego i sterleta w temperaturach powyżej i poniżej termicznego optimum wzrostu. W przypadku jesiotra syberyjskiego wyższy poziom Cp zanotowano zarówno poniżej (16 st. C) jak i powyżej (24 st. C) temperatury optymalnej (20 st. C) i wynosił on odpowiednio: 2. 5, 1. 6 i 1. 3 mikromola/l. U sterleta wzrost Cp zanotowano jedynie powyżej (24 st. C) temperatury optymalnej (18 st. C) i wynosił on odpowiednio 4. 12 i 0. 37 mikromola/l.


*00031*          en                         

Effects of seasonal water level fluctuations on the benthic fish community in lakes - a case study of juvenile burbot Lota lota L. Wpływ sezonowości wahań poziomu wody na zespoły ryb bentosowych w jeziorach - badanie młodocianych miętusów Lota lota L. Fischer, Philipp; Ohl, Uta; Wacker, Nadja. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004  vol. 4 nr 4 s. 481-486, il. bibliogr.

Zanotowano istotne nieścisłości między oczekiwanymi (modelowymi) a rzeczywistymi rozmiarami ryb w cohortach na przykładzie miętusa występującego w Jeziorze Bodeńskim. W pierwszym roku życia ryb w litoralu od września występowały osobniki o mniejszej długości niż w profundalu. Wykazano, że wahania poziomu wody oddziaływują nie tylko na behawior i rozmieszczenie poszczególnych osobników, ale mogą regulować czasowy i przestrzenny model rozmieszczenia poszczególnych gatunków w całym ekosystemie jeziora.


*00079*          pl                         

Pojawienie się cierniczka Pungitius pungitius (L. ) w dorzeczu Trzebiochy. Radtke, Grzegorz. - Komun. Ryb. 2005 nr 2 (85) s. 15, il.

W 2004 r. zaobserwowano obecność cierniczka na tarliskach troci w Trzebiosze, pomiędzy Grzybowskim Młynem a ujściem Wdy oraz w przyujściowym odcinku dopływu z jeziora Kramsko na Pomorzu.


*00095*          pl                         

Nasze ryby. Pocierniec. (Spinachia spinachia). - Prz. Ryb. 2005  R. 30 nr 2 s. 29, il.

Budowa zewnętrzna, występowanie, tryb życia i odżywianie się największego przedstawiciela rodziny ciernikowatych, ryby o nazwie - pocierniec.


EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

*00062*          pl                         

Pomoc finansowa państwa na rzecz restrukturyzacji rybactwa. Miłkowska, Zofia. - Mag. Przem. Ryb. 2005 nr 1 (43) s. 41-42

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża fundusze strukturalne funkcjonujące w Unii Europejskiej, m. in. fundusz nazwany Instrumentem Finansowego Wspierania Rybołówstwa (FIFG). Opisano główne cele i sposoby realizacji polityki rybackiej w najbliższych latach określone w Sektorowym Programie Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Omówiono kierunki finansowego wsparcia działalności w sektorze rybackim.


*00064*          pl                         

Analiza korzyści i kosztów w sektorze rybactwa śródlądowego po akcesji do Unii Europejskiej. Wołos, Arkadiusz; Worniałło, Jerzy;  Mickiewicz, Maciej; Czerwiński, Tomasz. - Komun. Ryb. 2005 nr 1 (84)  s. 1-5

Badania ankietowe różnych podmiotów działających w sektorze rybactwa śródlądowego po ośmiu miesiącach od wstąpienia do UE wykazały korzyści: możliwość skorzystania z funduszy, wzrost kontaktów handlowych, ułatwienia eksportowo-importowe, ale też straty w postaci wzrostu kosztów działalności gospodarczej oraz związanych z dostosowaniem się do przepisów obowiązujących w UE - weterynaryjnych i o ochronie środowiska.


*00068*          pl                         

Działalność organizacji producentów ryb w sektorze rybactwa śródlądowego. Stachowiak, Piotr M. - Komun. Ryb. 2005 nr 1 (84)  s. 14-20

Przedstawiono komentarz do Rozporządzenia Rady WE nr 104/2000 z 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa oraz chowu i hodowli ryb. Omówiono statut organizacji producentów ryb, uznanie organizacji przez państwo, działalność, porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki organizacji międzybranżowych, pomoc finansową, formę prawną, warunki sprzedaży, podaż i zbyt produktów.


*00072*          pl                         

Szkody wyrządzane przez kormorany w jeziorowych gospodarstwach rybackich. Radecki, Wojciech. - Komun. Ryb. 2005 nr 1 (84) s. 31-33

Prawnik rozważa problem zabijania kormoranów czarnych w gospodarstwach rybackich na jeziorach, gdzie ptaki te są objęte ochrona gatunkową. Warunkiem legalności jest zezwolenie wojewody wydawane na wniosek zainteresowanego.


*00091*          pl                         

Rola i miejsce akwakultury w Europejskim Funduszu Rybactwa na lata 2007-2013. Okoniewski, Zygmunt J. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 1  s. 32-34

Zawarto uwagi, opinie i propozycje Departamentu Rybołówstwa MRiRW oraz rybaków - praktyków dotyczące rozdziału funduszy pochodzących z EFF - European Fisheries Fund (Europejskiego Funduszu Rybactwa).


*00096*          pl                         

Rybactwo śródlądowe po wejściu do UE. Szczepański, Zbigniew. -  Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 2 s. 30-33

Przedstawiono problemy poruszone podczas konferencji hodowców karpia: niedostateczne wykorzystanie środków z funduszy SAPARD, gorsze traktowanie rybaków na tle rolników oraz straty spowodowane chorobą KHV.


*00097*          pl                         

Działania ARiMR na rzecz restrukturyzacji rybactwa. Miłkowska, Zofia. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 2 s. 34-38

Omówiono rolę i zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w uzyskaniu wsparcia finansowego przez rybaków w ramach funduszu strukturalnego UE, zwanego Instrumentem Finansowego Wsparcia Rybołówstwa (FIFG) oraz Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".


 

POŁOWY RYB, SPRZĘT POŁOWOWY

*00032*          en                         

The influence of water level fluctuations and associated hypoxia on the fishery of Lake Vortsjarv, Estonia. Oddziaływanie wahań poziomu wody i powiązanych z nimi deficytów tlenowych na połowy ryb w jeziorze Vortsjarv, Estonia. Jarvalt, Ain; Laas, Alo; Noges, Peeter; Pihu, Ervin. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 4  s. 487-497, il. bibliogr.

Vortsjarv jest dużym (o pow. 270 km kw. ), płytkim (maks. gł. 6 m) jeziorem eutroficznym, w którym głównymi gatunkami ważnymi gospodarczo są: węgorz, sandacz, szczupak, leszcz, a na drugim miejscu: okoń i miętus. Wysoki poziom wody wpływa korzystnie na wielkość połowów ryb. Natomiast niski poziom  wody i towarzyszące mu przyduchy powodują śnięcia ryb. Gwałtowne załamywanie połowów obserwuje się, gdy poziom tlenu 1 m pod lodem spada poniżej 4 mgO2/l.


*00033*          en                         

Influence of the HEPS Djerdap I and Djerdap II dam construction on catch of economically important fish species in the Danube River. Oddziaływanie konstrukcji zapór HEPS Djerdap I i Djerdap II na połowy ważnych pod względem ekonomicznym gatunków ryb w rzece Dunaj. Lenhardt, Mirjana; Cakic, Predrag; Kolarevic, Jelena. -  Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 4 s. 499-502, il. bibliogr.

Budowa zapór HEPS na Dunaju w 1970 na 934 km i w 1984 na 863 km biegu rzeki wywarła wielki wpływ na morfologię rzeki oraz na jakościową i ilościową strukturę jej ichtiofauny. Analizowano połowy ważnych gospodarczo gatunków ryb w latach od 1960 do 1997. Po wybudowaniu zapór w połowach znacznie obniżył się udział ryb jesiotrowatych. Za to dogodne warunki znalazły leszcz, amur, tołpyga, wykazując tendencję wzrastającą w połowach.


*00034*          en                         

Habitat degradation and subsequent fishery collapse in Lakes Naivasha and Baringo, Kenya. Degradacja siedlisk a w następstwie załamywanie się połowów rybackich w jeziorach Naivasha i Baringo, Kenia. Hickley, Phil; Muchiri, Mucai; Boar, Rosalind; Britton, Robert; Adams, Chris; Gichuru, Nicholas; Harper, David. -  Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 4 s. 503-517, il. bibliogr.

Jeziora afrykańskie: Naivasha o pow. 160 km kw. i Baringo o pow. 140 km kw. są płytkimi zbiornikami z dużymi wahaniami poziomu wody narażonymi na degradację. Pierwsze z nich, obrośnięte Cyperus papyrus, jest wykorzystywane do masowej produkcji kwiatów na rynki europejskie. Drugie, leżące w rejonie półsuchym, jest narażone na antropopresję wskutek rolniczego użytkowania jego strefy nadbrzeżnej. Niekorzystną sytuację pogłębiają komercyjne połowy rybackie. Wprowadzono okresy ochronne dla ryb, limity połowów i limity korzystania z zasobów wodnych jezior.


*00038*          pl                         

Rozwój światowego rybołówstwa w XX wieku. Żmudziński, Ludwik. -  Prz. Zool. 2004 vol. 48 z. 1-2 s. 45-53, il. bibliogr. summ.

Omówiono wielkość światowych połowów ryb i bezkręgowców z wód morskich i śródlądowych w latach 1938-1998. Światowe połowy ryb wzrosły 3,8 razy, mięczaków - 5,5 razy, a skorupiaków ponad 10 razy. Pod względem wielkości połowów dominowały następujące rzędy ryb: okoniokształtne, śledziokształtne oraz płastugokształtne. Wśród bezkręgowców przeważały gromady skorupiaków, małży i głowonogów.


*00041*          en                         

Protective sieves as a method to reduce by-catch in fyke-net eel fishery of the Vistula Lagoon. Sita zabezpieczające jako metoda redukcji przyłowu w połowach żakowych węgorza na Zalewie Wiślanym. Draganik, Bohdan; Psuty-Lipska, Iwona; Borowski, Władysław. - Bull. Sea Fish. Inst. 2004 nr 3 (163) s. 3-11, il. bibliogr.

Porównano skuteczność sit o różnych rozmiarach otworów (18x30, 22x36, 20x65 mm) umieszczonych w ostatniej komorze żaków węgorzowych, jako zabezpieczenie przed przyłowem niewymiarowych leszczy i sandaczy. Pozytywne rezultaty uzyskano tylko dla ryb o rozmiarach poniżej 20 cm. Stwierdzono, że sita o rozmiarach otworów 20x65 mm mogą częściowo ograniczać śmiertelność połowową osobników niewymiarowych.
SKORUPIAKI I MIĘCZAKI UŻYTKOWE

*00001*          en                         

Review of the national restocking programme „Active protection of native crayfish in Poland“ 1999-2001. Przegląd krajowego programu restytucji - „Aktywna ochrona rodzimych raków w Polsce“ 1999-2001. Śmietana, P. ; Krzywosz, T. ; Strużyński, W. -  Bull. Franc. Peche Piscic. 2004 nr 372-373 s. 289-299, il. bibliogr. res.

Przedstawiono cele i wyniki programu restytucji rodzimych gatunków raków w Polsce. W latach 1999-2001 wprowadzono 45200 sztuk raków szlachetnych i 9800 sztuk raków błotnych do 54 zbiorników wodnych; najwyższa dawka zaraczania wód wynosiła 2,5 tys. szt. /ha. Na podstawie monitoringu przeprowadzonego w latach 2001-2002 stwierdzono, że około 50 proc. przypadków introdukcji zakończyło się sukcesem.


*00038*          pl                         

Rozwój światowego rybołówstwa w XX wieku. Żmudziński, Ludwik. -  Prz. Zool. 2004 vol. 48 z. 1-2 s. 45-53, il. bibliogr. summ.

Omówiono wielkość światowych połowów ryb i bezkręgowców z wód morskich i śródlądowych w latach 1938-1998. Światowe połowy ryb wzrosły 3,8 razy, mięczaków - 5,5 razy, a skorupiaków ponad 10 razy. Pod względem wielkości połowów dominowały następujące rzędy ryb: okoniokształtne, śledziokształtne oraz płastugokształtne. Wśród bezkręgowców przeważały gromady skorupiaków, małży i głowonogów.


*00040*          pl                         

Inwazyjne skorupiaki obunogie (Crustacea, Amphipoda) w wodach Polski. Konopacka, Alicja. - Prz. Zool. 2004 vol. 48 z. 3-4 s. 141-162,  il. bibliogr. summ.

Omówiono wieloletnie badania skorupiaków obunogich oraz zmiany zasięgu występowania gatunków pochodzenia pontokaspijskiego w Europie i Polsce. Opisano morfologię, występowanie oraz rysunki gatunków od niedawna występujących w polskich wodach: Cheliocorophium curvispinum, Chaetogammarus ischnus, Pontogammarus robustoides, Obesogammarus crassus, Dikerogammarus haemobaphes, D. villosus, Gammarus tigrinus.


*00067*          pl                         

Wpływ dokarmiania raków błotnych (Astacus leptodactylus Esch. ) paszami granulowanymi na wzrost i przeżywalność jednolatków w stawach. Ulikowski, Dariusz. - Komun. Ryb. 2005 nr 1 (84) s. 11-14, il. bibliogr.

W modelowym systemie stawowym z recyrkulacją wody przez 2,5 miesiąca podchowywano miesięczne osobniki raka błotnego. Dokarmianie raków paszami granulowanymi wpływało znacząco na wzrost i przeżywalność obsad. Obserwowano zachowanie się raków w zbiornikach podczas chowu.


*00076*          pl                         

Siła przeżycia, czyli jak raki radziły sobie z drapieżnikami. Ulikowski, Dariusz. - Komun. Ryb. 2005 nr 2 (85) s. 4-5, il. bibliogr.

Obserwowano zachowania się raków błotnych w stawie z obsadą ryb drapieżnych: sumem i jesiotrem. Porównano średnią masę i długość całkowitą jednolatków raka ze stawu z rybami drapieżnymi i z trzech stawów bez ryb. Różnice były istotne statystycznie.


 

PRZETWÓRSTWO RYBNE

*00066*          pl                         

Produkty innowacyjne z ryb wobec rosnących oczekiwań konsumentów na rynku żywnościowym. Konieczny, Piotr; Górecka, Danuta;  Andrzejewski, Wojciech; Mastyński, Jerzy. - Komun. Ryb. 2005 nr 1 (84) s. 7-11, il. bibliogr.

Przedstawiono trendy rozwojowe w dziedzinie technologii i nauki o żywności. Omówiono wartość żywieniową ryb i przetworów rybnych, skład chemiczny mięsa ryb, wskaźniki biologicznej przydatności białek surowego mięsa ryb oraz rolę ryb jako żywności funkcjonalnej. Podano przykłady nowych rodzajów przetworów otrzymywanych z surowców pochodzenia wodnego.


*00085*          pl                        

Zastosowanie analiz molekularnych do genetycznej identyfikacji czarnego kawioru. Fopp-Bayat, Dorota. - Komun. Ryb. 2005 nr 2 (85)  s. 25-27, il. bibliogr.

Do identyfikacji ryb jesiotrowatych oraz czarnego kawioru stosuje się analizę molekularną opartą na technice PCR, gdzie markerami są fragmenty mitochondrialnego i jądrowego DNA. Identyfikacja pochodzenia kawioru może zapobiec oszustwom handlowym oraz eksploatacji gatunków zagrożonych wyginięciem.


 

URZĄDZENIA DO CHOWU I HODOWLI RYB

*00018*          ru                         

Ustanovki s zamknutym vodoobmenom v osetrovodstve. Urządzenia w zamkniętym obiegu wody do hodowli ryb jesiotrowatych. Kolman, R. W: Strategia razvitija akvakul’tury v uslovijahk XXI veka. Minsk (Belarusia): ODO Tonpik 2004    s. 53-58, il. +bibliogr. 9 poz.

Przedstawiono budowę systemów recyrkulacyjnych do inkubacji ikry i podchowu ryb jesiotrowatych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów biologicznego oczyszczania (usuwanie amoniaku) i dezynfekcji (promienie UV) wody. Podano informacje na temat zasad hodowlanych oraz wymagań środowiskowych (zapotrzebowanie tlenu i wydalanie amoniaku) stadiów młodocianych wybranych gatunków jesiotrów.


 

ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD

*00077*          pl                         

Porównanie ichtiofauny dwóch potoków górskich przekształconych przez działalność ludzką. Augustyn, Leszek; Epler, Piotr; Socha, Magdalena. - Komun. Ryb. 2005 nr 2 (85) s. 6-7, il. bibliogr.

Badano skład i strukturę ichtiofauny dwóch dopływów Dunajca: uregulowanego potoku Lepietnica i zanieczyszczonego potoku Leśnica. W Lepietnicy występowały: pstrąg potokowy, jako gatunek dominujący oraz strzebla, lipień i śliz, zaś w Leśnicy: brzanka, śliz i strzebla. Zanieczyszczenie potoku Leśnica spowodowało zanik ryb łososiowatych.


 

OCHRONA GATUNKOWA

*00015*          ru                         

Proshloje i budushhee baltijjskogo osetra (obzor). Historia i przyszłość jesiotra bałtyckiego (przegląd). Kolman, R. - Izv. KGTU  2004 nr 5 s. 18-22, il. bibliogr. summ.

Przeanalizowano połowy i poziom spożycia jesiotra bałtyckiego w okresie od X w. do czasów współczesnych. Obecnie, ze względu na całkowity zanik tego gatunku na terytorium Polski, podjęto prace mające na celu restytucję jesiotra. Najbardziej zbliżonym genetycznie jest jesiotr atlantycki (Acipenser oxyrynchus), zamieszkujący przybrzeżne wody Ameryki Północnej.


*00086*          pl                         

Aktualny stan prac poświęconych aktywnej ochronie lipienia europejskiego (Thymallus thymallus L. ). Szmyt, Mariusz; Grudniewska, Joanna. - Komun. Ryb. 2005 nr 2 (85) s. 27-30, il. bibliogr.

Przedstawiono działania mające na celu zapobieganie spadkowi pogłowia lipienia w wodach polskich. Zaleca się systematyczne i racjonalne zarybianie, znakowanie larw, optymalizację technologii kontrolowanego rozrodu, tworzenie stad tarłowych, opanowanie biotechniki chowu, zabiegi sanitarne oraz przestrzeganie norm prawno-administracyjnych.


*00098*          pl                        

Program Rolnośrodowiskowy może być szansą dla rybactwa stawowego. Błaszkowska, Bogumiła. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 2 s. 39-42

Przedstawiono propozycje wsparcia finansowego dla gospodarstw stawowych chroniących środowisko, opracowane przez Ogólnpolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego. Omówiono cele, warunki i dostępność pakietu: „Ochrona stawów rybnych“.


*00099*          pl                         

Wpływ zwierząt łownych oraz obszarów chronionych na produkcję rolną. Ilnicki, Piotr. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 2 s. 43-53, il.

Podano stan liczebny oraz wielkość odstrzału ważniejszych gatunków zwierząt łownych w Polsce. Omówiono rodzaje i wielkość szkód wywoływanych przez dziki, bobry, kormorany, czaple siwe, wydry, łosie, sarny i inne zwierzęta w uprawach polowych i rybostanach. Przedstawiono ograniczenia obowiązujące w produkcji rolnej w parkach i rezerwatach.


*00101*          pl                        

Szkody wyrządzane przez bobry, mogące stanowić niebezpieczeństwo. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 2 s. 65-70, il. (Wg „Fischer and Teichwirt“ 2004 nr 12 s. 926-927)

Opisano i zilustrowano fotograficznie przypadki niebezpiecznych dla ludzi działań bobrów: pojawienie się szczelin w groblach stawowych spowodowanych przez korytarze bobrów oraz zapadnięcie się kombajnu zbożowego w taki korytarz. Postulowano o zmiany w prawodawstwie.


*00102*          pl                         

Szkody ekologiczne wśród ryb spowodowane przez bobry. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 2 s. 71-72, il. (Wg „Fischer and Teichwirt“ 2004 nr 10 s. 861)

Omówiono skutki zasiedlenia bobra dla ichtiofauny potoku Fleithbach (Wittenbergia, Niemcy). Gatunki potokowe: minog, śliz, pstrąg, rak szlachetny zostały zastąpione przez płoć, leszcza, krąpia i inne gatunki stagnofilne i eurytopowe.


 

GOSPODARKA WODNA

*00026*          en                         

Hydrology and angler’s catches in the Czech reservoirs. Hydrologia a połowy wędkarskie w zbiornikach zaporowych Czech.  Drastik, Vladislav; Kubecka, Jan; Sovcik, Pavol. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 4 s. 429-439, il. bibliogr.

Zbadano statystykę połowów wędkarskich w celu ustalenia składu gatunkowego ryb w 15 czeskich zbiornikach różniących się warunkami hydrologicznymi: 1) o warunkach zbliżonych do naturalnych; 2) kaskadowe; 3) o warunkach ekstremalnych, które są wykorzystywane w energetyce. Skład gatunkowy ichtiofauny był zróżnicowany. Ustalono, że stosunek połowów leszcza do okonia jest przydatnym kryterium oceny tego zróżnicowania. Najniższy wskaźnik występował w zbiornikach kaskadowych i wynosił 0. 5-0. 1 (czyli łowiono 2-10 razy więcej okonia).


*00087*          pl                         

Odpowiedzialnosć za szkody spowodowane spływem wód. Radecki, Wojciech. - Komun. Ryb. 2005 nr 2 (85) s. 30-31

W oparciu o przepisy Prawa wodnego, do naprawienia szkody spowodowanych spływem wód opadowych i roztopowych na sąsiednie nieruchomości jest zobowiązany właściciel gruntu, z którego spływają wody.