Instytut   Rybactwa   Śródlądowego

im. STANISŁAWA  SAKOWICZAEXPRES INFORMACJA

NR  1/2005

 

 

 

                                                                                 Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanowska

                                                                                                 mgr inż. Henryk Chmielewski

                                                                                                      inż. Jadwiga Cupiał

                                                                                                 mgr inż. Alicja Robak

 

 

 

Olsztyn 2005

 

 

 

 

Redakcja

 

Zespół redakcyjny:
mgr inż. Jadwiga Zdanowska
mgr inż. Henryk Chmielewski
inż. Jadwiga Cupiał
mgr inż. Alicja Robak

Kontakt:
Tel. (089) 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: din@infish.com.pl

© Copyright by
   Instytut Rybactwa Śródlądowego
   Olsztyn 2004

 

Wydawca:
Dział Wydawnictw
Instytutu Rybactwa Śródlądowego
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
Tel. (089) 524 10 15, 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

RYBACTWO

*00001*          pl

W sejmie o rybactwie śródlądowym. Kustusz, Antoni. - Wiad. Węd.  2005 nr 1 (667) s. 56-57, il.

Przebieg dyskusji w czasie posiedzenia zespołu posłów SLD oraz przedstawicieli władz PZW, Ministerstw Środowiska i Rolnictwa, a także innych organów państwowych, które odbyło się w gmachu Sejmu dn.  1 grudnia 2004 r. Poruszono problemy stabilizacji gospodarki rybackiej w warunkach wolnorynkowych, omawiano m. in. konkursy na użytkowanie wód, stosowanie podrywki, limity połowu dorszy.


*00058*          pl

Vademecum prawne rybactwa śródlądowego. Radecki, Wojciech. W:  [Dziesiąta] X Konferencja Hodowców Karpia „Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych“. Kiekrz, 3-4 luty 2005.  Red. Wojciech Andrzejewski. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2005     s. 23-27

W opracowanym przez prawnika kompendium zawarto teksty aktów prawnych, ich wykładnię, interpretację i analizę oraz rozwiązania normatywne w rybactwie w kontekście prawa administracyjnego, cywilnego i karnego.


*00059*          pl

Pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód dotyczące chowu i hodowli ryb. Wiliński, Roman. W: [Dziesiąta] X Konferencja Hodowców Karpia „Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych“. Kiekrz, 3-4 luty 2005. Red. Wojciech Andrzejewski. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2005     s. 29-36

Omówiono podstawowe pojęcia występujące w ustawie „Prawo wodne“, dotyczące pozwoleń wodnoprawnych: urządzenia wodne, stawy, szczególne korzystanie z wód, ścieki, operat wodnoprawny. Podano szczegółowe warunki uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na chów i hodowlę ryb.


*00060*          pl

Gospodarstwa rybackie w Wielkopolsce i ich wycena. Witczak, Marian; Mastyński, Jerzy. Wojda, Ryszard [autor metody]. W:  [Dziesiąta] X Konferencja Hodowców Karpia „Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych“. Kiekrz, 3-4 luty 2005.  Red. Wojciech Andrzejewski. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2005

    s. 37-43, il.

Przedstawiono punktową metodę oceny użytkowej nieruchomości stawowych opracowaną przez prof. R. Wojdę. Głównymi cechami nieruchomości stawowych wpływające na ich wartośc użytkową są: warunki wodne i parametry hydrotechniczne stawów, zdolność produkcyjna stawów, stan techniczny obiektu oraz organizacja przestrzenna w aspekcie możliwości prowadzenia racjonalnej produkcji rybackiej.


*00073*          pl

Szkody wyrządzane przez dziki w urządzeniach stawowych. Radecki, Wojciech. - Prz. Ryb. 2004 R. 29 nr 6 s. 74-81, il. bibliogr.

Przedstawiono regulacje prawne dotyczące możliwości dochodzenia odszkodowania za wyrządzone przez dziki szkody w gospodarstwach stawowych, polegające na niszczeniu urządzeń stawowych: skarp rowów, koron i skarp grobli stawowych.
HYDROBIOLOGIA RYBACKA

*00013*          en

The role of bacteria growing on the root system of the common reed (Phragmites australis [Cav. ] Trin. ex Steudel) in the metabolism of organic compounds. Rola bakterii porastających system korzeniowy trzciny pospolitej (Phragmites australis [Cav. ] Trin. ex Steudel) w metaboliźmie związków organicznych.  Lalke-Porczyk, E. ;  Donderski, W. - Pol. J. Env. Stud. 2005 vol. 14 nr 1 s. 57-64, il.   bibliogr.

Badano właściwości fizjologiczne i liczebność bakterii heterotroficznych systemu korzeniowego trzciny pospolitej, rosnącej na dwóch różnych podłożach (mulistym i piaszczystym) w litoralu jeziora Jeziorak. Liczebność bakterii wykazywała zmienność sezonową.  Wśród wyizolowanych szczepów dominowały bakterie lipo-, proteo- i amylolityczne oraz amonifikacyjne. W ujęciu taksonomicznym dominowały bakterie z grupy Arthrobacter-Corynnebacterium oraz z rodzaju Achromobacter.


*00014*          en

Quality of the dissolved organic matter (DOM) in the water of Lake Wigry (spectrophotometry analysis). Jakość rozpuszczonej materii organicznej w wodzie jeziora Wigry (analiza spektrofotometryczna).  Dunalska, Jolanta; Zdanowski, Bogusław. -  Pol. J. Natur. Sci. 2004 vol. 16 nr 1 s. 213-221, il. bibliogr. streszcz.

Scharakteryzowano właściwości fragmentów widm absorbcji DOM w zakresie promieniowania ultrafioletowego 200-400 nm w wodach jeziora Wigry. Stwierdzono zróżnicowanie jakości materii organicznej w układzie sezonowym jak również i przestrzennym. Zaobserwowano skrajnie niskie i skrajnie wysokie wartości przemia DOM w zatoce Uklei i Zadworze, natomiast w pozostałych plosach jeziora Wigry nie stwierdzono wyraźnych różnic w wartościach parametrów przemian DOM.


*00015*          pl

Zbiornik Rozlewisko jako środowisko życia glonów planktonowych.  Ligęza, Sławomir; Wilk-Woźniak, Elżbieta. - Aura 2005 nr 1 s. 18-19,  il.

Scharakteryzowano wody zbiorników wód przemysłowych na przykładzie zbiornika Zakładów Azotowych w Puławach. Podano parametry chemiczne wody tego zbiornika oraz omówiono jego fitoplankton.  Najczęściej występującymi organizmami fitoplanktonowymi były zielenice chlorokokowe, okrzemki oraz eugleniny. Wśród glonów planktonowych dominowały gatunki o szerokiej skali tolerancji czynników środowiskowych.


*00074*          en

Odonata, Trichoptera, Coleoptera, and Hydrachnidia of springs in Kazimierski Landscape Park (Eastern Poland) and factors affecting the characters of these ecosystems. Odonata, Trichoptera, Coleoptera i Hydrachnidia potoków Kazimierskiego Parku Krajobrazowego (Wschodnia Polska) i wskaźniki oddziaływujące na charakter tych ekosystemów.   Buczyński, Paweł; Czachorowski, Stanisław; Moroz, Mikhail; Stryjecki, Robert. - Suppl. Acta Hydrob. 2003 vol. 5 s. 13-29, il. bibliogr.

Rozmieszczenie przestrzenne i skład gatunkowy wybranych taksonów stawonogów badano w 8 potokach zlokalizowanych na terenie parku krajobrazowego. Sporządzono dendrogramy ilościowego i jakościowego występowania poszczególnych taksonów. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie faunistyczne badanych potoków, co było spowodowane prawdopodobnie różnymi warunkami siedliskowymi.


*00075*          en

Seasonal distribution of rotifera fauna in Hazar Lake (Elazig, Turkey). Sezonowe rozmieszczenie fauny wrotków w jeziorze Hazar (Elazig, Turcja).  Tellioglu, Ayda; Sen, Dursun. - Suppl. Acta Hydrob. 2003 vol. 5 s. 69-74, il. bibliogr.

W latach 1994-1996 badano rozmieszczenie wrotków w jednym z największych jezior tureckich. Zidentyfikowano 16 gatunków należących do 8 rodzin. Zagęszczenie osobników zależało od sezonu i miejsca poboru prób na 4 stanowiskach. Zagęszczenie wrotków było najwyższe latem i wahało sie od 30365 do 69398 osob. /m3, a najniższe zimą od 5077 do 9448 osob. m3.


*00076*          en

Comparative studies of macroinvertebrate communities between the Poyang Lake, the largest freshwater lake in China, and neighboring reaches of the Changjiang (Yangtze) River. Badania porównanwcze zespołów makrobezkręgowców między Jeziorem Poyang, największym słodkowodnym jeziorem Chin, a sąsiadującą w pobliżu rzeką Changjiang (Jangcy).  Xie, Zhicai; Liu, RuiqiumCai, Qinghua. - Suppl. Acta Hydrob. 2003 vol. 5 s. 75-84, il. bibliogr.

Podczas badań bentosu w jeziorze i pobliskiej rzece w Chinach zidentyfikowano 80 gatunków makrobezkręgowców. W jeziorze średnie zagęszczenie w 1989 r. wynosiło 553 osob. /m2, a w 1998 r. - 555 osob. /m2, zaś średnia biomasa, odpowiednio, 228. 4 i 151. 2 mokrej masy g/m2. W rzece wartości te wynosiły odpowiednio 302 i 188 oraz 27. 49 i 1. 32. Większe zróżnicowanie gatunkowe bentosu, badane różnymi metodami, zaobserwowano w jeziorze.


*00083*          en

Relationship between the abundance of larvae and juvenile stage assemblages and the occurrence of macrophytes in the shallow littoral of Lake Licheńskie. Relacje pomiędzy liczebnością, biomasą i bogactwem gatunkowym zespołów narybku a występowaniem makrofitów w płytkim litoralu Jeziora Licheńskiego.  Kapusta, Andrzej. -  Arch. Pol. Fish. 2004 vol. 12 fasc. 2 s. 163-176, il. bibliogr. streszcz.

Badano zależność między stopniem pokrycia dna jeziora przez makrofity, a charakterem młodocianych zespołów ryb. Obserwacje przeprowadzono w latach 2001-2003 w podgrzanym Jeziorze Licheńskim, wchodzącym w skład kompleksu konińskiego. Zwiększenie obfitości roślin w litoralu powodowało wzrost bioróżnorodności, złowiono 41000 larw należących do 20 gatunków ryb. W miejscach pozbawionych roślin występowały obfite skupiska jednogatunkowe.
RYBACKIE ZAGOSPODAROWANIE WÓD

*00068*          pl

Rybackie zagospodarowanie małych zbiorników śródlądowych.  Guziur, Janusz. W: [Dziesiąta] X Konferencja Hodowców Karpia „Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych“.  Kiekrz, 3-4 luty 2005. Red. Wojciech Andrzejewski. Poznań:  Pol. Tow. Ryb. 2005     s. 83-87, il.

Przedstawiono klasyfikację i typy małych zbiorników śródlądowych, które w Polsce zajmują powierzchnię 0,6 mln ha.  Omówiono kierunki i formy ich rybackiego zagospodarowania oraz ich wydajność naturalną.
BIOLOGIA RYB

*00024*          pl

Identyfikacja przynależności podgatunkowej tarlaków jesiotra rosyjskiego hodowanych w Karmanowskim Gospodarstwie Rybackim. Podushka, S. B. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K.  Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004  s. 59-61, il. +bibliogr. 4 poz.

W 2003 r. przeprowadzono przyżyciowe liczenie tarcz kostnych w rzędzie grzbietowym, bocznym i brzusznym jesiotra hodowanego w Karmanowskim Gospodarstwie Rybackim (Rosja) w celu stwierdzenia jego przynależności podgatunkowej. Na podstawie uzyskanych danych ustalono, że badane jesiotry należą do podgatunku azowskiego Acipenser gueldenstaedti tanaicus.


*00084*          en

The passage of fish through the fishway at Rożnów Dam in the 1997-2003 period. Przechodzenie ryb przez przepławkę w zaporze Zbiornika Rożnów w latach 1997-2003.  Epler, Piotr; Bartel, Ryszard; Woźniewski, Michał; Duc, M. ; Olejarski, D. - Arch. Pol. Fish.  2004 vol. 12 fasc. 2 s. 177-186, il. bibliogr. streszcz.

Określono skład gatunkowy i biomasę ryb przechodzących w różnych porach roku (jesienią, wiosną i latem) przez przepławkę. Próby ryb uzyskiwano przy pomocy elektropołowów w komorze szczytowej zbiornika.  Stwierdzono obecność 17 gatunków ryb, wśród których dominowała ukleja, a następnie okoń, płoć, leszcz i brzana. U złowionych ryb określano wiek, masę i długość. Przez przepławkę przechodziły głównie osobniki starsze, niektóre gatunki odbywały tą drogą wędrówki tarłowe.


 

HODOWLA RYB

*00023*          pl

Stan i perspektywy rozrodu wiosłonosa w akwakulturze centralnych i północnych regionów Ukrainy. Trietiak, A. ; Onuchenko, A. ;  Gankiewich, B. ; Piekarskii, A. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K.  Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 55-58 +bibliogr. xx poz.

Omówiono etapy tworzenia stada tarłowego, stymulacji hormonalnej, inkubacji ikry oraz podchowu narybku wiosłonosa w stawach kombinatu „Odessarybchoz“. Stwierdzono, że w latach 2010-2112 można oczekiwać istotnego wzrostu produkcji jesiotra na Ukrainie, co nastąpi po osiągnięciu dojrzałości płciowej przez większość osobników w tworzonych obecnie stadach tarłowych.


*00028*          pl

Modelowanie i prognozowanie efektywności biotechniki produkcji jesiotra rosyjskiego. Sherman, I. M. ; Korniyenko, V. A. ; Shevchenko, V. Y. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T.  Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 79-80 +bibliogr. 3 poz.

Opracowano proste modele matematyczne umożliwiające ocenę wpływu szeregu parametrów technologicznych na efektywność podchowu basenowego wylęgu jesiora rosyjskiego. Przedstawiono równania regresji, które zapewniają zadawalającą wiarygodność opisu zależności między badanymi wskaźnikami, a parametrami podchowu.


*00033*          pl

Chów sumów i jesiotrów w polikulturze. Ulikowski, Dariusz. W:  Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków.  Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 97-101, il. +bibliogr. 2 poz.

Przeprowadzono chów sumów w obsadach jednogatunkowych oraz mieszanych z jesiotrami w chowie stawowym i basenowym w obiegach recyrkulacyjnych. Stwierdzono, że jesiotry wpływają dodatnio na tempo wzrostu sumów i efektywność wykorzystania paszy jak również wpływają korzystnie na jakość wody, ponieważ oczyszczają baseny i stawy z resztek nie zjedzonej paszy i innych osadów.


*00066*          pl

Praktyczne aspekty badań realizowanych w minionym dziesięcioleciu w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu. Pilarczyk, Andrzej. W: [Dziesiąta] X Konferencja Hodowców Karpia „Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych“. Kiekrz, 3-4 luty 2005. Red. Wojciech Andrzejewski. Poznań:  Pol. Tow. Ryb. 2005    s. 71-74

Przedstawiono historię działalności placówki Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu. Omówiono tematy badawcze realizowane przez Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w latach 1994-2004. Dotyczyły one głównie badań genetycznych i optymalizacji technologii chowu ryb.
ROZRÓD RYB

*00016*          pl

Wybrane problemy dotyczące rozrodu i podchowu wylęgu ryb jesiotrowatych. Kolman, Ryszard. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K.  Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004   s. 7-18, il. +bibliogr. 30 poz.

Na początku lat 90-tych w Instytucie Rybactwa Śródlądowego rozpoczęto prace naukowo-badawcze w celu opracowania nowoczesnych technologii intensywnego chowu ryb jesiotrowatych. Omówiono sztuczny rozród ryb jesiotrowatych, zapłodnienie ikry i jej inkubację oraz podchów wylęgu. W zamkniętych obiegach wody można uzyskać narybek o masie 30-50 g, a po dwóch latach chowu - jesiotra towarowego o masie ciała 2 kg.


*00017*          pl

Porównanie efektywności działania preparatów hormonalnych do stymulacji dojrzewania jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii).  Kolman, Ryszard; Fopp, Elżbieta; Fopp, Andrzej. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z.  Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2004    s. 19-23, il. +bibliogr. 10 poz.

Analizowno efektywność stymulowania dojrzewania samic jesiotra syberyjskiego za pomocą zawiesiny z przysadki leszcza (HL), wyciągiem glicerynowym z przysadki jesiotra (HJ) oraz syntetycznym analogiem LH-RH (S) produkwanym w Rosji. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy samicami stymulowanymi HJ i S, natomiast zarówno procent zapłodnienia, jak i przeżywalność do wczesnej gastruli były istotnie niższe w grupie stymulowanej HL.


*00018*          pl

Metody hormonalnej stymulacji tarlaków ryb jesiotrowatych.  Kozovkova, N. A. ; Krylova, W. D. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K.  Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004   s. 25-29, il.

Przedstawiono wyniki stosowanych na skalę przemysłową metod stymulacji hormonalnej tarlaków ryb jesiotrowatych w dwóch rosyjskich gospodarstwach rybackich (Konakowskie i Wołgogradzkie Zakłady Hodowli Ryb Jesiotrowatych). Stwierdzono, że Surfagon (synetyczny odpowiednik luliberyny) jest wysokoefektywnym stymulatorem dojrzewania samic jesiotra syberyjskiego; jego optymalna dawka wynosi 0. 7 mikrograma na 1 kg masy ciała samicy.


*00019*          pl

Porównanie efektywności preparatów hormonalnych do stymulacji rozrodu wiosłonosa. Sherman, I. M. ; Shewchenko, V. J. ; Korniyenko, V. A. ; Gorshkova, N. A. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K.  Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 31-34, il. +bibliogr. 2 poz.

Omówiono możliwość wykorzystania Surfagonu (syntetycznego odpowiednika luliberyny) oraz przysadki mózgowej jesiotra do stymulacji rozrodu wiosłonosa. Zaobserwowano podczas badań przeprowadzonych w latach 2001-2003, że Surfagon - w dawkach 30 mikrograma/sztukę dla samic i 2 mikrograma/sztukę dla samców, jest wysoce efektywnym stymulatorem dojrzewania tarlaków wiosłonosa.


*00020*          pl

Biologia nasienia ryb jesiotrowatych i jego kriokonserwcja.  Glogowski, Jan; Kolman, Ryszard; Rzemieniecki, Adam; Dietrich, Grzegorz; Demianowicz, Wiesław; Sieczyński, Piotr; Sarosiek, Beata;  Wysocka, Joanna; Kowalski, Radosław; Wojtczak, Mariola; Ciereszko, Andrzej. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T.  Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 35-42, il. +bibliogr. 11 poz.

Scharakteryzowano wyznaczniki jakościowe mlecza czterech gatunków jesiotra i ich dwóch krzyżówek. Przy użyciu komputerowej analizy ruchu plemników (CASA) analizowano wybrane parametry ruchu plemników badanych ryb. Omówiono biotechnikę kriokonserwacji nasienia oraz parametry ruchu kriokonserwowanych plemników jesiotra syberyjskiego i sterleta.


*00046*          pl

Określenie różnic w biotechnicznych wariantach rozrodu ryb pelagofilnych. Rylov, V. G. ; Pilipenko, Y. V. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z.  Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2004    s. 165-167, il. +bibliogr. 4 poz.

Przeprowadzono analizę porównawczą efektywności dwóch metod sztucznego rozrodu amura i tołpygi pstrej: tradycyjne zapłodnienie metodą „na sucho“ i tarło samorzutne w basenach, gdzie imitowany jest naturalny przepływ wody. Lepsze rezultaty rozrodu uzyskano w wariancie tradycyjnym.
ŻYWIENIE I ODŻYWIANIE SIĘ RYB

*00025*          pl

Zastosowanie różnych pasz w podchowie wstępnym larw jesiotrów.  Szczepkowski, Mirosław; Kolman, Ryszard; Szczepkowska, Bożena. W:  Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków.  Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 63-67, il. +bibliogr. 4 poz.

Badano przydatność starterów: Gemma, Perla Larva Proactive i Nutra AB (Francja) do podchowu larw krzyżówki jesiotra syberyjskiego z jesiotrem zielonym oraz larw bestera. Wykazano, że wszystkie testowane pasze mogą być stosowane we wstępnym podchowie larw jesiotrów. Najlepsze wyniki uzyskano przy użyciu paszy Gemma, jednak ze względu na jej wysoką cenę, celowe jest jej stosowanie jedynie przy wychowie bardzo cennych gatunków jesiotrów.


*00026*          pl

Odżywianie się i żywienie wiosłonosa we wczesnym okresie postembrionalnym. Sherman, I. M. ; Kolman, R. ; Shevchenko, V. Y. ;  Gorshkova, N. A. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 69-74, il. +bibliogr. 6 poz.

Scharakteryzowano odżywianie się prelarw wiosłonosa w warunkach naturalnych i hodowlanych. Omówiono zastosowanie w różnych proporcjach pokarmu naturalnego (wioślarek) i paszy sztucznej (Nutra) na efektywność podchowu narybku wiosłonosa we wczesnym okresie postembrionalnym.


*00027*          pl

Porównanie wybranych wskaźników biotechnicznych młodocianego sterleta (Acipenser ruthenus) i jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedti). Szczepkowski, Mirosław; Kolman, Ryszard;  Szczepkowska, Bożena. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K.  Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004   s. 75-78, il.

Porównano wzrost, wykorzystanie paszy i wydalanie amoniaku w czasie chowu narybku sterleta i jesiotra rosyjskiego. Stwierdzono, że młodociane sterlety i jesiotry rosyjskie charakteryzują się wysokim tempem wzrostu masy ciała, przy dobryn wykorzystaniu przez nie paszy oraz zbliżonym tempem wzrostu i wskaźnikami metabolizmu.


*00029*          pl

Zastosowanie beta-karotenu w mieszankach pasz sztucznych dla narybku jesiotrowatych. Gamygin, E. A. ; Ponomariov, S. V. ; Tiurienkov, A. A. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T.  Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 81-86, il. +bibliogr. 10 poz.

Omówiono wskaźniki chowu larw i narybku jesiotra rosyjskiego na paszach sztucznych z dodatkiem preparatu Vitation zawierającego 8 proc. beta karotenu pochodzenia naturalnego. Wykazano, że dodawanie preparatu Vitation do pasz sztucznych dla narybku jesiotrowatych ma dodatni wpływ na ich wzrost, stan fizjologiczny, stopień wykorzystania substancji odżywczych oraz zwiększa odporność na mykobaketriozę.


*00030*          pl

Wpływ chitozanu na wzrost i niektóre wskaźniki fizjologiczne ryb jesiotrowatych. Perednya, A. A. ; Gamygin, E. A. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z.  Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2004    s. 87-90, il. +bibliogr. 7 poz.

Omówiono wyniki chowu larw, narybku i dwulatków bieługi żywionej paszą sztuczną zawierającą mączkę rybną w ilościach 45-55 proc. i z dodatkiem chitozanu w dawkach: 0. 05, 0. 25 i 0. 55 proc. masy paszy.  Stwierdzono, że dodanie chitozanu do paszy stymulowało wzrost ryb, pozwalało na zaoszczędzenie paszy, a wskaźniki fizjologiczno-biochemiczne ryb nie wykazywały odchyleń od normy.


*00031*          pl

Zapotrzebowanie na witaminy C oraz E u ryb jesiotrowatych.  Dabrowski, Konrad. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K.  Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 91

W „normalnych“ warunkach środowiskowych i żywieniowych jesiotr wytwarza kwas askorbinowy w ilościach zapewniających wzrost, natomiast przy długotrwałym braku dostępnego kwasu askorbinowego obserwuje się istotny spadek witaminy C w wątrobie. U jesiotrów żywionych pokarmem z dodatkiem witaminy E zawartość tokoferolu w wątrobie wynosiła 99,5 mikrograma/g, zaś brak witaminy E powodował spadek tokoferolu w wątrobie do 10 mikrogramów/g w ciągu 7 tygodni.


*00032*          pl

Wpływ dawki paszy na wzrost, konsumpcję tlenu i wydalanie amoniaku przez narybek bestera (Huso huso x Acipenser ruthenus).  Szczepkowski, Mirosław; Kolman, Ryszard; Szczepkowska, Bożena. W:  Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków.  Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 93-96, il.

Przedstawiono wyniki chowu, konsumpcję tlenu i wydalanie amoniaku przez narybek bestera karmionego dwoma wariantami racji dobowej paszy. W grupie A: rację zmniejszano stopniowo z 4. 8 do 3. 4 proc. biomasy ryb; w grupie B: racja była o 50 proc. wyższa (zmniejszono z 7. 2 do 5. 1 proc. biomasy ryb). Optymalna dawka paszy dla narybku bestera mieściła się pomiędzy dawkami zastosowanymi w eksperymencie.
CHOROBY RYB

*00008*          en

The occurrence of the fish louse Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758) on fishes in the fish farm of the SGGW - Łąki Jaktorowskie and in the Długa River (Masovian Lowland). Występowanie splewki Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758) na rybach w Gospodarstwie Stawowym SGGW - Łąki Jaktorowskie oraz w rzece Długiej (Nizina Mazowiecka).  Franikowska, Hanna; Olszewski, Maciej; Sulgostowska, Teresa. -  Ann. WAU Anim. Sci. 2004 nr 42 s. 17-25, il. bibliogr. streszcz.

Przebadano 371 ryb w celu określenia ogólnej liczby osobników zarażonych przez splewkę oraz stopień zarażenia. Najwyższe zarażenie splewką stwierdzono u dwuletnich karpi (67. 5 proc. ) w stawach hodowlanych. Najwyższą ekstensywność i intensywność zarażenia obserwowano jesienią, natomiast płeć ryb nie miała istotnego wpływu na występowanie splewki.


*00021*          pl

Zastosowanie komputerowej analizy ruchu plemników (CASA) do określenia wpływu subletalnych dawek metali ciężkich na plemniki ryb jesiotrowatych. Dietrich, Grzegorz; Kowalski, Radosław; Wojtczak, Mariola; Rzemieniecki, Adam; Ciereszko, Andrzej; Glogowski, Jan. W:  Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków.  Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 43-48, il. +bibliogr. 14 poz.

Wpływ subletalnych dawek kadmu i rtęci na parametry ruchu plemników jesiotra syberyjskiego określono za pomocą komputerowej analizy ruchu plemników (CASA). Stwierdzono, że szkodliwe działanie jonów obu metali ciężkich nasila się w miarę upływu czasu ekspozycji.  Ich szkodliwe działanie objawiło się pogorszeniem większości z 14 analizowanych parametrów ruchu plemników.


*00048*          pl

Ochrona zdrowia tarlaków w intensywnych systemach chowu.  Siwicki, Andrzej K. ; Kazuń, Krzysztof; Terech-Majewska, Elżbieta;  Głąbski, Edward; Trapkowska, Sylwia. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R.  Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 177-182

Przedstawiono najczęściej występujące zaburzenia w rozrodzie kontrolowanym ryb, których przyczynami są: awitaminozy, otłuszczenie, niewłaściwe obchodzenie się z tarlakami przed i po tarle oraz intoksykacja spowodowana skażeniem środowiska.


*00049*          pl

Etiologiczne aspekty deformacji ciała ryb. Kowalska, Agata;  Zakęś, Zdzisław. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 183-194, il. +bibliogr. 36 poz.

Omówiono zmiany anatomopatologiczne spotykane u ryb. Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu deformacji są zaburzenia genetyczne, nieodpowiednio zbilansowana dieta oraz niekorzystne warunki środowiskowe.


*00050*          pl

Chloramina T i B - zastosowanie w akwakulturze. Terech-Majewska, Elżbieta; Grudniewska, Joanna; Goryczko, Krzysztof; Kolman, Halina;  Kazuń, Krzysztof; Głąbski, Edward; Siwicki, Andrzej K. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red.  Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2004    s. 195-199 +bibliogr. 19 poz.

Omówiono zabiegi dezynfekcyjne stosowane w rybactwie oraz środki wykorzystywane do tego celu. Scharakteryzowano działanie preparatów zawierających aktywny chlor - chloraminę T i chloraminę B.


*00062*          pl

Zagrożenie występowania nowych jednostek chorobowych u karpia.  Żelazny, Jan. W: [Dziesiąta] X Konferencja Hodowców Karpia „Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych“. Kiekrz, 3-4 luty 2005. Red. Wojciech Andrzejewski. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2005     s. 49-53 +bibliogr. 10 poz.

Przedstawiono czynniki wywołujące bądź wpływające na wystąpienie choroby u karpi. Omówiono etiologię, objawy kliniczne oraz profilaktykę infekcji herpeswirusa koi karpia (KHV), flawobakteriozy i pseudomonadozy, chorób stanowiących poważne zagrożenie w hodowli karpia.


*00063*          pl

Historia KHV w Polsce i co z tego wynika. Sadowski, Jacek;  Kempter, Jolanta. W: [Dziesiąta] X Konferencja Hodowców Karpia „Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych“.  Kiekrz, 3-4 luty 2005. Red. Wojciech Andrzejewski. Poznań:  Pol. Tow. Ryb. 2005     s. 55-58

Po raz pierwszy koi-herpesvirus został zidentyfikowany wiosną 1998 r. w Izraelu. Aktualnie KHV stwierdzono w USA, Europie, RPA oraz Azji. W Polsce wirus pojawił się „oficjalnie“ w 2004 r. , chociaż pewne informacje świadczą, że pojawił się już wcześniej. Omówiono sposoby zwalczania KHV w gospodarstwach rybackich.


*00069*          pl

„Koi - Herpes - virus (KHV)“. Seminarium Kielce, 14 września 2004. - Prz. Ryb. 2004 R. 29 nr 6 s. 13-23, bibliogr.

Podczas konferencji omówiono występowanie wirusa KHV w Europie i na świecie, metody diagnozowania choroby, badania nad nosicielstwem oraz możliwości profilaktyki.


*00070*          pl

Koi-Herpesvirus (KHV) - diagnozowanie i potwierdzanie. Bergmann, Sven M. ; Fichtner, Dieter. Kempter, Jolanta [tł. ]. - Prz. Ryb. 2004  R. 29 nr 6 s. 24-27, il.

Opisano symptomy choroby, diagnozowanie metodą reakcji PCR i metodą kultur komórkowych (KF-1 lub CCB) oraz zapobieganie i zwalczanie choroby wywoływanej przez Koi-Herpesvirusa.


*00071*          pl

Infekcja KHV u karpi. Strategia Państwowego Instytutu Weterynarii (PIW) w obliczu zagrożenia hodowli karpia w Polsce.  Antychowicz, Jerzy. - Prz. Ryb. 2004 R. 29 nr 6 s. 27-52, il.

Przedstawiono podjęte oraz proponowane do realizacji działania Zakładu Chorób Ryb i Zakładu Anatomii Patologicznej PIW w Puławach w celu ograniczenia i stopniowej likwidacji infekcji KHV. Załączono nieautoryzowany skrót dyskusji na ten temat z udziałem naukowców, lekarzy weterynarii i hodwców karpia.


*00091*          en

Enumeration of selected potentially pathogenic bacteria in post-cooling waters used in fish fattening. Oszacowanie wybranych bakterii potencjalnie chorobotwórczych w wodach pochłodniczych wykorzystywanych do tuczu ryb.  Harnisz, Monika; Zmysłowska, Izabella. - Bull. Sea Fish. Inst. 2004 nr 2 (162) s. 32-39, il. bibliogr.

Określano wpływ intensywnego tuczu ryb w wodach pochłodniczych elektrowni w Ostrołęce na liczebność bytującej w nich flory bakteryjnej z rodzaju Aeromonas, Pseudomonas i Staphylococcus oraz rodziny Enterobacteriaceae. Istotne statystycznie zmiany wzrostu liczebności bakterii w kolejnych odcinkach kanału stwierdzono wyłącznie w przypadku Enterobacteriaceae. Było to prawodopodobnie związane z uwalnianiem do wody bakterii z przewodu pokarmowego ryb.
RYBY KARPIOWATE

CHÓW I HODOWLA KARPIA

*00044*          pl

Stosowanie biostymulatorów w sztucznym rozrodzie ryb karpiowatych. Olifirenko, V. V. ; Pilipenko, E. Y. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z.  Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2004    s. 159-160 +bibliogr. 3 poz.

Zapłodnioną ikrę karpia poddano działaniu kwasu askorbinowego z diemksydem jako nośnikiem chemicznym oraz z użyciem biologicznego stymulatora o nazwie Katozal. Ustalono optymalny czas ekspozycji ikry na działanie preparatów oraz optymalne koncentracje stymulatorów przy 5-min. czasie ekspozycji. Dodatek Katozalu wpływał na podniesienie efektywności inkubacji ikry.


*00053*          pl

[Dziesięć] 10 Lat Krajowych Konferencji Hodowców Karpia.  Mastyński, Jerzy; Andrzejewski, Wojciech. W: [Dziesiąta] X Konferencja Hodowców Karpia „Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych“. Kiekrz, 3-4 luty 2005. Red. Wojciech Andrzejewski. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2005    s. 5-7

Przedstawiono terminy, miejsca, organizatorów i uczestników oraz tematykę kolejnych, począwszy od 1996 r. , dziesięciu konferencji hodowców karpia. Ideą tych spotkań była wymiana informacji, poznanie nowych technologii oraz analiza sytuacji rynkowej.


*00054*          pl

Efekty hodowlane w 2004 i prognozy produkcji karpia w 2005 roku.  Lirski, Andrzej; Myszkowski, Leszek. W: [Dziesiąta] X Konferencja Hodowców Karpia „Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych“. Kiekrz, 3-4 luty 2005. Red. Wojciech Andrzejewski. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2005    s. 9-12, il.

Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na początku i pod koniec 2004 r. w gospodarstwach karpiowych analizowano wielkość produkcji karpia handlowego i materiału zarybieniowego. Podano przyczyny spadku produkcji oraz prognozy na rok 2005.


*00056*          pl

Marketing karpia - już konkrety. Towarzystwo Promocji Rybactwa i Produktów Rybnych. W: [Dziesiąta] X Konferencja Hodowców Karpia „Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych“.  Kiekrz, 3-4 luty 2005. Red. Wojciech Andrzejewski. Poznań:  Pol. Tow. Ryb. 2005    s. 15-16

Przedstawiono zamierzenia i pierwsze działania towarzystwa utworzonego w listopadzie 2004 r. Ma ono na celu profesjonalne propagowanie polskiego karpia. W 2005 r. jest planowana kampania reklamowa.


*00061*          pl

Kierunki doskonalenia pełnoporcjowych mieszanek paszowych dla karpi. Przybył, Antoni; Mazurkiewicz, Jan. W: [Dziesiąta] X Konferencja Hodowców Karpia „Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych“. Kiekrz, 3-4 luty 2005. Red. Wojciech Andrzejewski. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2005    s. 45-47

Przedstawiono charakterystykę pełnoporcjowych mieszanek paszowych dla ryb. Omówiono działania przemysłu paszowego i hodowców ryb w celu doskonalenia pełnoporcjowych mieszanek dla ryb karpiowatych.


*00067*          pl

Karp, a Polski Związek Wędkarski. Wojda, Ryszard. W: [Dziesiąta] X Konferencja Hodowców Karpia „Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych“. Kiekrz, 3-4 luty 2005. Red. Wojciech Andrzejewski. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2005    s. 75-82, il.

Scharakteryzowano działania umożliwiające zwiększenie zdolności produkcyjnej gospodarstw stawowych. Omówiono wielkość produkcji karpia w ośrodkach PZW w latach 1995-2003. Przedstawiono zapotrzebowanie na materiał zarybieniowy karpia przeznaczonego do zarybiania wód użytkowanych przez PZW.


*00072*          pl

Refleksje po międzynarodowej konferencji karpiowej w Niemczech.  Lirski, Andrzej. - Prz. Ryb. 2004 R. 29 nr 6 s. 58-63, il.

Podczas konferencji w Bautzen (Budziszyn) poruszano tematy związane z ekologicznym chowem karpia, marketingiem karpia w Unii Europejskiej, „eko-etykietowaniem“ - czyli specjalnym oznaczaniem ryb ekologicznych oraz Europejskim Funduszem Rybactwa.


*00078*          en

The influence of nutrative lipid sources on the growth and chemical and fatty acid composition of carp (Cyprinus carpio L. ).  Wpływ lipidów różnego pochodzenia na skład chemiczny i zawartość kwasów tłuszczowych w ciele karpia (Cyprinus carpio L. ).   Hadjinikolova, Liliana. - Arch. Pol. Fish. 2004 vol. 12 fasc. 2 s. 111-119,  il. bibliogr. streszcz.

Badano wpływ różnego rodzaju tłuszczów, roślinnych i zwierzęcych (oleju sojowego, słonecznikowego i talowego, lecytyny z ziaren słonecznika, tranu z wątroby dorsza) wchodzących w skład ośmiu izokalorycznych pasz granulowanych, na skład ciała karpi żywionych tymi paszami. W przeprowadzonych trzech doświadczeniach stwierdzono, że tłuszcze w paszach stymulowały wzrost, absorbcję białek i magazynowanie białek i tłuszczów w mięśniach ryb. Profile kwasów tłuszczowych zależały od źródła tłuszczu w paszach, którymi żywiono karpie.


*00081*          en

Inheritance of orange pigmentation and scale pattern in common carp (Cyprinus carpio L. ). Dziedziczenie pomarańczowego ubarwienia i ułuszczenia u karpia (Cyprinus carpio L. ).  Białowąs, Henryk. -  Arch. Pol. Fish. 2004 vol. 12 fasc. 2 s. 145-150, il. bibliogr. streszcz.

Badano genetyczne uwarunkowania pomarańczowego ubarwienia i modelu ułuszczenia u karpia. Ryby rodzicielskie pochodziły z dwóch linii hodowlanych: polskiej starzawskiej S i węgierskiej C. Kojarzone pary tarlaków hodowano w stawach. Fenotyp ułuszczenia cechował się frekwencją 3:1, a typu ubarwienia 15:1. Obie cechy były dziedziczone niezależnie. Analiza frekwencji genotypów wykazała, że badane tarlaki są podwójnymi heterozygotami pod względem ułuszczenia i ubarwienia.
INNE KARPIOWATE

*00005*          pl

Strzebla błotna - rybka mało znana. Wolnicki, Jacek. - Węd. Świat 2005 nr 1 (109) s. 84-85, il.

Strzebla błotna (przekopowa) Eupallasella perenurus zamieszkuje bezodpływowe, bardzo małe i silnie zarośnięte zbiorniki wodne, m. in.  kwaśne zbiorniki torfowiskowe oraz eutroficzne zbiorniki śródpolne i śródłąkowe. Jest to obecnie najrzadszy i najbardziej zagrożony wyginięciem gatunek w Polsce. Znanych jest zaledwie 20 stanowisk tej ryby w Polsce.


*00006*          pl

Złota rybka [karaś]. Hapke, Wojciech. - Nasze Akwarium 2004 nr 62/63 s. 5-18, il.

Opisano jedną z odmian karasia (Carassius auratus), długość życia tego gatunku, sposób pielęgnacji w akwarium, karmienie, dobór tarlaków, rozmnażanie, wychów narybku oraz zasady selekcji. Ta odmiana zwana złotą rybką jest hodowana od co najmniej tysiąca lat, a naturalnie występuje w Azji. Na obszar Europy po raz pierwszy została sprowadzona prawdopodobnie do Portugalii, a w Anglii jest znana od 1691 r.


*00045*          pl

Sztuczny rozród certy (Vimba vimba L. ) w warunkach obwodu kaliningradzkiego. Serpunin, G. G. ; Khrustalev, E. I. ; Khainovskii, K. B. ; Kurpapova, T. M. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K.  Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 161-164 +bibliogr. 4 poz.

Opisano etapy i czynności podczas eksperymentalnego rozrodu i wstępnego podchowu certy, przeprowadzonego w Doświadczalnym Ośrodku Zarybieniowym Kaliningradzkiego Państwowego Instytutu Technicznego.  Procent zapłodnienia ikry wahał się od 96 do 98, procent wyklucia od 60 do 80. Stwierdzono zależność masy ciała i długości larw od średnicy ikry.


*00046*          pl

Określenie różnic w biotechnicznych wariantach rozrodu ryb pelagofilnych. Rylov, V. G. ; Pilipenko, Y. V. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z.  Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2004     s. 165-167, il. +bibliogr. 4 poz.

Przeprowadzono analizę porównawczą efektywności dwóch metod sztucznego rozrodu amura i tołpygi pstrej: tradycyjne zapłodnienie metodą „na sucho“ i tarło samorzutne w basenach, gdzie imitowany jest naturalny przepływ wody. Lepsze rezultaty rozrodu uzyskano w wariancie tradycyjnym.


*00080*          en

Artificial gynogenesis in common bream (Abramis brama (L. )) induced by cold-temperature shock. Kontrolowana gynogeneza u leszcza (Abramis brama (L. )) wywołana zastosowaniem szoku termicznego zimnego.  Kucharczyk, Dariusz; Łuczyński, Marek J. ; Szczerbowski, Andrzej; Woźnicki, Paweł; Łuczyński, Mirosław; Targońska-Dietrich, Katarzyna; Kujawa, Roman J. ; Mamcarz, Andrzej. - Arch. Pol. Fish. 2004  vol. 12 fasc. 2 s. 133-143, il. bibliogr. streszcz.

Ikrę leszcza zapłodniono inaktywowanym genetycznie nasieniem (promieniowaniem UV), a następnie eksponowano na działanie szoku termicznego. Obserwowano opóźnienie rozwoju i jego zaburzenia (syndrom haploidalny). Wydajność procesu gynogenezy była niska, uzyskano dwukrotnie niższą przeżywalność niż u grupy kontrolnej.  Wśród ryb kontrolnych stosunek płci wynosił 1:1, a u ryb gynogenetycznych wszystkie ryby były samicami.


*00082*          en

Development of hepatocytes in nase (Chondrostoma nasus (L. )) larvae following hatch. Rozwój hepatocytów podczas organogenezy świnki (Chondrostoma nasus (L. )).  Ostaszewska, Teresa; Sysa, Paweł. - Arch. Pol. Fish. 2004 vol. 12 fasc. 2 s. 151-161, il. bibliogr.  streszcz.

Przeprowadzono badania histologiczne i ultrastrukturalne podczas organogenezy wątroby u larw świnki. Obserwowano trzy fazy rozwoju hepatocytów, podobne jak u innych ryb kostnoszkieletowych, związane z fazami odżywiania się. Podczas okresu endotroficznego hepatocyty zaczynają się różnicować. W okresie odżywiania się endo-egzotroficznego następuje wzrost aktywności aparatu Golgiego i zaczynają się wytwarzać lipidy żółciowe. W trzecim okresie całkowitego odżywiania się egzogennego w wątrobie są już magazynowane i odtwarzane zapasy glikogenu i lipidów.


*00085*          en

Meiotic gynogenesis in ide (Leuciscus idus L. ) induced by high-temperature shock. Mejotyczna gynogeneza u jazia (Leuciscus idus L. ) wywołana szokiem termicznym.  Kucharczyk, Dariusz;  Łuczyński, Marek J. ; Szczerbowski, Andrzej; Targońska-Dietrich, Katarzyna; Krejszeff, Sławomir; Babiak, Igor. - Arch. Pol. Fish. 2004  vol. 12 fasc. 2 s. 187-190, il. bibliogr. streszcz.

Plemniki jazia inaktywowano genetycznie przy pomocy promieniowania ultrafioletowego UV. Najwyższą przeżywalność embrionów haploidalnych odnotowano w grupie, gdzie zastosowano UV przez 5 min.  (dawka 1920 J/m2). Szok termiczny oddziaływał w oocytach jazia na ciałka kierunkowe. Najwyższą przeżywalność diploidalnych gynogenotów uzsykano w grupie poddanej szokowi trwającemu 3 min. zastosowanemu w 12 min. od aktywacji oocytów.


*00086*          en

Larval rearing of ide (Leuciscus idus (L. )) using decapsulated Artemia. Podchów larw jazia (Leuciscus idus (L. )) z użyciem dekapsulowanych cyst solowca (Artemia sp. ).  Harzevili, Alireza S. ; Vught, Inne; Auwerx, Johan; De Charleroy, Daniel. - Arch. Pol. Fish.  2004 vol. 12 fasc. 2 s. 191-195, il. bibliogr. streszcz.

W podchowie larw jazia po 3 dniach od wylęgu zastosowano pięć diet: dekapsulowane suszone cysty solowca; naupliusy solowca; przez 7 dni naupliusy solowca, a następnie starter pstrągowy; komercyjną paszę sztuczną stosowaną w żywieniu larw ryb morskich; starter pstrągowy. Po 21 dniach podchowu najwyższą przeżywalność uzyskano w grupie żywionej dekapsulowanymi cystami solowca. Na paszach sztucznych uzyskano niższą przeżywalność, a także najwolniejsze tempo wzrostu.
RYBY ŁOSOSIOWATE

CHÓW I HODOWLA PSTRĄGA

*00051*          pl

Skuteczność ozonowania wody podczas inkubacji ikry pstrąga tęczowego. Grudniewska, Joanna; Brzezicka, Ewa; Szabuniewicz, Alicja.  W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T.  Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 201-207, il. +bibliogr. 7 poz.

Przedstawiono występowanie, właściwości i rolę ozonu w przyrodzie. Omówiono przebieg i wyniki dwóch eksperymentów z ozonowaniem wody podczas inkubacji ikry pstrąga tęczowego.


*00088*          pl

Udział czynników gonadowych w regulacji uwalniania FSH i LH z przysadki mózgowej samic pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walbaum). (Rozpr. habilit. ). Chyb, Jarosław. - Arch. Pol. Fish. 2004  vol. 12 suppl. 1 s. 5-71, il. bibliogr. summ.

Oceniano wpływ hormonów steroidowych (testosteronu, 17beta-estradiolu i 17 alfa,20beta-dihydroksyprogesteronu) oraz substancji niesteroidowych (płynu jajnikowego pstrąga, oczyszczonej ludzkiej aktywiny oraz rekombinowanej ludzkiej inhibiny) na uwalnianie hormonów FSH i LH z przysadki mózgowej 72 samic pstrąga tęczowego badanych „in vivo“ i u 145 samic w badaniach „in vitro“.  Testosteron i estradiol stymulowały sekrecję FSH i LH u niedojrzałych samic i dawały sygnał do rozpoczęcia witellogenezy. Aktywina, inhibina, testosteron i 17beta-estradiol „informowały“ przysadkę mózgową o stanie dojrzałości gonad. Substancje te w różnych stadiach dojrzewania oocytów wpływały modyfikująco na poziom FSH i LH.


 

RYBY SZCZUPAKOWATE

*00039*          pl

Optymalizacja biotechniki sztucznego rozrodu szczupaka (Esox lucius L. ) w basenie Zalewu Kurońskiego. Lesnikova, E. G. ; Khrustalev, E. I. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T.  Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 135-138 +bibliogr. 8 poz.

W rzece Niemen w 2003 r. stwierdzono fale wędrówek szczupaka na tarło, uzależnione od zmian temperatury i poziomu wody. Analizowano masę i długość ciała oraz stadium dojrzałości migrujących tarlaków szczupaka.


*00040*          pl

Zastosowanie hydrolizatu rybnego w starterach dla larw szczupaka (Esox lucius L. ). Przybył, Antoni; Mazurkiewicz, Jan; Wudarczak, Bartosz; Golski, Janusz. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K.  Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 139-140

Wylęg szczupaka podchowywano w warunkach kontrolowanych żywiąc ryby mieszankami paszowymi, w których czynnikiem różnicującym był główny komponent białkowy: mączka rybna i hydrolizat rybny C. P. S. P. Special G. Nie wykazano istotnych różnic w masie i długości oraz przeżywalności wylęgu karmionego różnymi paszami.
RYBY OKONIOWATE

*00034*          pl

Stymulacja fototermiczna i hormonalna rozrodu sandacza w warunkach kontrolowanych. Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna;  Szczepkowski, Mirosław. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K.  Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 103-112, il. +bibliogr. 13 poz.

Opisano stymulację termiczną, fotoperiodem oraz hormonalną w kontrolowanym rozrodzie sandacza. Stwierdzono, że zastosowanie prostej stymulacji fototermicznej, a następnie iniekcji hormonalnej pozwala na przeprowadzenie tarła sandacza 3 miesiące przed terminem naturalnego tarła.


*00035*          pl

Zastosowanie komputerowej analizy ruchu plemników (CASA) oraz analizy komet w celu określenia przydatności nasienia sandacza do krótkookresowego przechowywania. Kowalski, Radosław; Sarosiek, Beata; Zakęś, Zdzisław; Szpyrka, Aneta; Cejko, Beata; Ciereszko, Andrzej;  Glogowski, Jan. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 113-118, il. +bibliogr. 15 poz.

Scharakteryzowano metody komputerowej analizy ruchu plemników i analizę komet. Za pomocą obu metod badano parametry ruchu plemników pięciu samców sandacza. Wykazano, że analiza komet w połączeniu z systemem CASA pozwala na wybór nasienia o najlepszej ruchliwości i jakości materiału genetycznego, ma to istotne znaczenie przy kriokonserwacji nasienia bądź jego krótkookresowego przechowywania.


*00036*          pl

Charakterystyka parametrów ruchu plemników sandacza wyznaczonych przy zastosowaniu komputerowej analizy ruchu plemników (CASA).  Sarosiek, Beata; Kowalski, Radosław; Zakęś, Zdzisław; Dietrich, Grzegorz; Cejko, Beata; Glogowski, Jan. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z.  Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2004    s. 119-126, il. +bibliogr. 17 poz.

Badano wpływ pH, stężenia NaCl i KCl oraz zależność od czasu po aktywacji na zmiany parametrów ruchu plemników. Określono następujące parametry: prędkość ruchu, częstość uderzeń witki, amplitudę odchyleń główki, liniowość ruchu oraz ruchliwość.


*00037*          pl

Wykorzystanie manipulacji genomowych w akwakulturze okonia (Perca fluviatilis L. ). Łuczyński, Marek J. ; Szczerbowski, Andrzej;  Kucharczyk, Dariusz. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K.  Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 127-129 +bibliogr. 6 poz.

Omówiono zalety i wady bezpośredniej metody otrzymywania jednopłciowych samiczych stad okonia poprzez wywoływanie sztucznej gynogenezy oraz pośredniej z zastosowaniem hormonów sterydowych.


*00038*          pl

Tucz okonia (Perca fluviatilis) w zamkniętych obiegach wody.  Szczerbowski, Andrzej; Łuczyński, Marek J. ; Kucharczyk, Dariusz. W:  Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków.  Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 131-134, il. +bibliogr. 4 poz.

Badano wpływ zagęszczenia obsad na tempo wzrostu i przeżywalność narybku okonia podchowywanego w obiegu zamkniętym. Nawet duże zagęszczenie nie wpływało na tempo wzrostu, zaś okoń najlepiej przyrastał w temperaturze 22-24 st. C. Bardzo dobre wyniki podchowu okonia uzyskano w nowoczesnej farmie w Danii.


*00087*          en

The feeding of sexually mature European perch (Perca fluviatilis L. ) in Lake Kortowskie in the autumn-winter period. Odżywianie się dojrzałego płciowo okonia (Perca fluviatilis L. ) w Jeziorze Kortowskim w okresie jesienno-zimowym.  Wziątek, Bogdan;  Poczyczyński, Paweł; Kozłowski, Jacek; Wojnar, Kamil. - Arch. Pol. Fish. 2004 vol. 12 fasc. 2 s. 197-201, il. bibliogr. streszcz.

W Jeziorze Kortowskim od października 2001 do marca 2002 złowiono 81 okoni, wśród których zidentyfikowano 20,2 proc. samców i 69,1 proc. samic (7 ryb nie zidentyfikowano). Skład pokarmu okoni był bardzo zróżnicowany. Zooplankton był najistotniejszym pokarmem okoni pod koniec jesieni (54 proc. częstości występowania), a ryby i larwy owadów dominowały zimą. W pokarmie samców brakowało ryb. Różnice dotyczyły też klas długości, okonie o długości powyżej 20 cm były drapieżnikami.


 

RYBY LIPIENIOWATE

*00009*          pl

Tu są lipienie!. Wołos, Arkadiusz. - Wiad. Węd. 2005 nr 2 (668)  s. 68-69, il.

Opisano ranking łowisk lipieniowych w dorzeczu górnej Odry i Wisły, który został stworzony na podstawie ok. 50 tys. rejestrów z 339 łowisk. Przyjęto następujące kryteria oceny: udział procentowy w odłowach, średnia masa złowionych osobników, średni odłów lipienia przez 1 wędkarza. Wśród najlepszych 20 łowisk, znalazło się 14 odrzańskich i 6 wiślanych.


 

RYBY SIEJOWATE

*00043*          pl

Porównanie przydatności mrożonego zooplanktonu i paszy pstrągowej w długotrwałym podchowie basenowym larw siei (Coregonus lavaretus). Poczyczyński, Paweł; Chybowski, Łucjan; Ulikowski, Dariusz; Kozłowski, Jacek. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K.  Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 155-158, il. +bibliogr. 6 poz.

Analizowano wyniki podchowu (masę ciała, długość, przeżywalność) larw siei żywionych paszą sztuczną i mrożonym zooplanktonem. Ryby żywione zooplanktonem wykazywały niższe tempo wzrostu i wyższą przeżywalność, zaś żywione paszą sztuczną - odwrotnie. Końcowe biomasy obu grup żywieniowych były takie same.


 

RYBY SUMOWATE

*00033*          pl

Chów sumów i jesiotrów w polikulturze. Ulikowski, Dariusz. W:  Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków.  Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 97-101, il. +bibliogr. 2 poz.

Przeprowadzono chów sumów w obsadach jednogatunkowych oraz mieszanych z jesiotrami w chowie stawowym i basenowym w obiegach recyrkulacyjnych. Stwierdzono, że jesiotry wpływają dodatnio na tempo wzrostu sumów i efektywność wykorzystania paszy jak również wpływają korzystnie na jakość wody, ponieważ oczyszczają baseny i stawy z resztek nie zjedzonej paszy i innych osadów.


*00041*          pl

Wpływ wielkości dawki i rodzaju paszy na podstawowe wskaźniki chowu narybku suma afrykańskiego (Clarias gariepinus (Burchell 1822)) w obiegu recyrkulacyjnym. Adamek, Jerzy; Sadowski, Jacek;  Wielopolska, Magdalena; Kiełpiński, Maciej. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z.  Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2004    s. 141-149, il. +bibliogr. 12 poz.

Narybek suma afrykańskiego żywiono różnymi dawkami pasz: SGP493Krystal, Uni-Starter oraz Futura, różniącymi się zawartością białka, tłuszczu, węglowodanów i włókna. Obliczono wskaźniki chowu: przeżywalność, tempo wzrostu, współczynnik pokarmowy oraz wartość retencji białka, energii i tłuszczu. Najefektywniejszą okazała się pasza Futura.


*00042*          pl

Wpływ 17 alfa-metylotestosteronu na wzrost larw suma europejskiego (Silurus glanis). Kozłowski, Jacek; Chybowski, Łucjan;  Poczyczyński, Paweł; Krzywosz, Joanna. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z.  Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2004    s. 151-153, il. +bibliogr. 4 poz.

Suma europejskiego podchowywano przez 15 dni w obiegu zamkniętym. Ryby żywiono paszą z dodatkiem różnych dawek 17 alfa-metylotestosteronu. Nie stwierdzono różnic w średniej długości i masie ryb pomiędzy grupami żywieniowymi, różnice wystąpiły w przeżywalności obsad.


*00077*          en

Impact of diet on the fatty acids profile of European catfish (Silurus glanis L. ). Wpływ pokarmu na profile kwasów tłuszczowych suma europejskiego (Silurus glanis L. ).  Jankowska, Barbara; Zakęś, Zdzisław; Żmijewski, Tomasz; Ulikowski, Dariusz; Kowalska, Agata. -  Arch. Pol. Fish. 2004 vol. 12 fasc. 2 s. 99-110, il. bibliogr. streszcz.

Porównano profile kwasów tłuszczowych suma europejskiego ze stawów, w których ryby odżywiały się pokarmem naturalnym oraz z obiegu zamkniętego, gdzie ryby żywiono paszą sztuczną. Wykazano różnice w składzie tłuszczowym mięsa obu grup ryb. Łączna zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych i nienasyconych była zbliżona. Sumy żywione paszą sztuczną cechowały się wyższą zawartością kwasów polienowych z grupy n-3, a niższą z grupy n-6; w ich mięsie występowały dwa dodatkowe kwasy tłuszczowe pochodzące z paszy.


*00079*          en

European catfish (Silurus glanis L. ) reproduction outside of the spawning season. Rozród suma europejskiego (Silurus glanis L. ) poza sezonem tarłowym.  Ulikowski, Dariusz. - Arch. Pol. Fish. 2004  vol. 12 fasc. 2 s. 121-131, il. bibliogr. streszcz.

Owulację samic suma wywoływano poza naturalnym terminem rozrodu przy użyciu stymulacji termicznej i hormonalnej. Sumy łowione w temperaturze 3-5 st. C. umieszczano w systemie recyrkulacyjnym, gdzie temperaturę utrzymywano na stałym poziomie 18 st. C. Do stymulacji hormonalnej używano przysadek mózgowych karpia oraz Ovopel, którego dawki wpływały na wcześniejszy termin tarła. Zastosowanie dwóch dawek zamiast jednej wpływało na podwyższenie efektywności rozrodu suma.


*00089*          en

The microbiological state of fish feed, water, and Silurus glanis L. skin of fry during intensive rearing. Stan mikrobiologiczny paszy, wody i skóry narybku suma, Silurus glanis L. , w czasie intensywnego podchowu.  Gołaś, Iwona; Zmysłowska, Izabella; Harnisz, Monika; Teodorowicz, Mariusz; Lewandowska, Dorota; Szarek, Józef. - Bull. Sea Fish. Inst. 2004 nr 1 (161) s. 3-14, il.   bibliogr.

Przeprowadzono dokładną analizę ilościową i jakościową bakterii (heterotroficznych, potencjalnie chorobotwórczych, wskaźnikowych stopnia zanieczyszczenia i stanu sanitarnego) oraz grzybów (drożdży i pleśni) w trakcie tuczu narybku suma w zamkniętym obiegu stawowym.  Badania wykazały, że liczebność ww. mikroorganizmów znajdujących się na skórze ryb, była dodatnio skorelowana z ich liczebnością w pokarmie i w wodzie.
INNE RYBY SŁODKOWODNE

*00016*          pl

Wybrane problemy dotyczące rozrodu i podchowu wylęgu ryb jesiotrowatych. Kolman, Ryszard. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K.  Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 7-18, il. +bibliogr. 30 poz.

Na początku lat 90-tych w Instytucie Rybactwa Śródlądowego rozpoczęto prace naukowo-badawcze w celu opracowania nowoczesnych technologii intensywnego chowu ryb jesiotrowatych. Omówiono sztuczny rozród ryb jesiotrowatych, zapłodnienie ikry i jej inkubację oraz podchów wylęgu. W zamkniętych obiegach wody można uzyskać narybek o masie 30-50 g, a po dwóch latach chowu - jesiotra towarowego o masie ciała 2 kg.


*00017*          pl

Porównanie efektywności działania preparatów hormonalnych do stymulacji dojrzewania jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii).  Kolman, Ryszard; Fopp, Elżbieta; Fopp, Andrzej. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z.  Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2004    s. 19-23, il. +bibliogr. 10 poz.

Analizowno efektywność stymulowania dojrzewania samic jesiotra syberyjskiego za pomocą zawiesiny z przysadki leszcza (HL), wyciągiem glicerynowym z przysadki jesiotra (HJ) oraz syntetycznym analogiem LH-RH (S) produkwanym w Rosji. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy samicami stymulowanymi HJ i S, natomiast zarówno procent zapłodnienia, jak i przeżywalność do wczesnej gastruli były istotnie niższe w grupie stymulowanej HL.


*00020*          pl

Biologia nasienia ryb jesiotrowatych i jego kriokonserwcja.  Glogowski, Jan; Kolman, Ryszard; Rzemieniecki, Adam; Dietrich, Grzegorz; Demianowicz, Wiesław; Sieczyński, Piotr; Sarosiek, Beata;  Wysocka, Joanna; Kowalski, Radosław; Wojtczak, Mariola; Ciereszko, Andrzej. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T.  Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 35-42, il. +bibliogr. 11 poz.

Scharakteryzowano wyznaczniki jakościowe mlecza czterech gatunków jesiotra i ich dwóch krzyżówek. Przy użyciu komputerowej analizy ruchu plemników (CASA) analizowano wybrane parametry ruchu plemników badanych ryb. Omówiono biotechnikę kriokonserwacji nasienia oraz parametry ruchu kriokonserwowanych plemników jesiotra syberyjskiego i sterleta.


*00022*          pl

Status hodowli ryb jesiotrowaych (Acipenseridae) w Turcji.  Memis, Devrim; Ercan, Ertan. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K.  Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 49-54, il. +bibliogr. 13 poz.

Opisano występowanie i wykaz gatunków Acipenseridae u tureckich wybrzeży Morza Czarnego. Omówiono prawne ograniczenia połowu jesiotrów w Turcji w latach 1971-2004 wprowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa. Scharakteryzowano tureckie badania dotyczące opracowywania metod hodowli oraz zwiększania liczebności ryb jesiotrowatych w naturalnych siedliskach.


*00027*          pl

Porównanie wybranych wskaźników biotechnicznych młodocianego sterleta (Acipenser ruthenus) i jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedti). Szczepkowski, Mirosław; Kolman, Ryszard;  Szczepkowska, Bożena. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K.  Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 75-78, il.

Porównano wzrost, wykorzystanie paszy i wydalanie amoniaku w czasie chowu narybku sterleta i jesiotra rosyjskiego. Stwierdzono, że młodociane sterlety i jesiotry rosyjskie charakteryzują się wysokim tempem wzrostu masy ciała, przy dobryn wykorzystaniu przez nie paszy oraz zbliżonym tempem wzrostu i wskaźnikami metabolizmu.


*00032*          pl

Wpływ dawki paszy na wzrost, konsumpcję tlenu i wydalanie amoniaku przez narybek bestera (Huso huso x Acipenser ruthenus).  Szczepkowski, Mirosław; Kolman, Ryszard; Szczepkowska, Bożena. W:  Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków.  Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 93-96, il.

Przedstawiono wyniki chowu, konsumpcję tlenu i wydalanie amoniaku przez narybek bestera karmionego dwoma wariantami racji dobowej paszy. W grupie A: rację zmniejszano stopniowo z 4. 8 do 3. 4 proc. biomasy ryb; w grupie B: racja była o 50 proc. wyższa (zmniejszono z 7. 2 do 5. 1 proc. biomasy ryb). Optymalna dawka paszy dla narybku bestera mieściła się pomiędzy dawkami zastosowanymi w eksperymencie.


RYBY MORSKIE

*00090*          en

Production and oxygen consumption in the early life stages of herring and smelt in the Vistula Lagoon (Baltic Sea). Produkcja i konsumpcja tlenu u wczesnych stadiów rozwojowych śledzia i stynki w Zalewie Wiślanym.  Opaliński, Krzysztof W. ; Maciejewska, Krystyna;  Krajewska-Sołtys, Alina; Fey, Dariusz P. - Bull. Sea Fish. Inst. 2004  nr 2 (162) s. 13-22, il. bibliogr.

Badania przeprowadzono na larwach i narybku śledzia oraz stynki o długości ciała, odpowiednio, 10. 14 i 24. 49 oraz 11. 3 i 21. 89 mm.  Poziom produkcji biomasy dla obu gatunków był zbliżony. Z energetycznego punktu widzenia, względne tempo metabolizmu śledzia było dwa razy wyższe niż stynki. Produkcja biomasy ciała stynek była bardziej efektywna.


EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

*00064*          pl

Rola i miejsce akwakultury w Europejskim Funduszu Rybactwa na lata 2007-2013. Okoniewski, Zygmunt J. W: [Dziesiąta] X Konferencja Hodowców Karpia „Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych“. Kiekrz, 3-4 luty 2005. Red. Wojciech Andrzejewski. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2005     s. 59-61

Przedstawiono stanowisko Komisarza ds. Rolnictwa UE w sprawie Europejskiego Funduszu Rybactwa. Zaprezentowano propozycje zmian w zasadach przydzielania pomocy finansowej przez EFR.

 
WĘDKARSTWO

*00002*          pl

Tu są pstrągi. Wołos, Arkadiusz. - Wiad. Węd. 2005 nr 1 (667)  s. 66-67, il.

Na podstawie rejestracji połowów wędkarskich w 2002 r.  przeprowadzono ranking najlepszych łowisk - górskich rzek i strumieni położonych w dorzeczu Wisły i Odry w okręgach PZW: bielskim, częstochowskim, katowickim, jeleniogórskim, legnickim, wałbrzyskim i wrocławskim. Wśród 20 najlepszych łowisk - 10 było z dorzecza Wisły i Odry.


*00004*          pl

Wędkarz klientem. Goryczko, Krzysztof. - Węd. Świat 2005 nr 1 (109) s. 46-47, il.

Ochronę i zrównoważone wykorzystanie ekosystemów wodnych mogą zapewnić mieszkańcy nadbrzeżnych osiedli, którzy docenią korzyści płynące z turystyki wędkarskiej. Każde łowisko wędkarskie jest bowiem towarem, wędkarz klientem, a troska o to aby łowisko było atrakcyjne i przyciągało coraz więcej klientów może zaowocować likwidacją kłusownictwa, nielegalnego wysypywania śmieci i zanieczyszczania rzek.


*00010*          pl

Zalew jak rzeka. Paruzel. Marian. - Wiad. Węd. 2005 nr 2 (668)  s. 74-75, il.

Opisano położenie oraz historię powstania w latach 1914-1923, podczas budowy elektrowni wodnej, zbiornika Gródek na rzece Wdzie.  Szerokość zalewu nie przekracza 200 m, a jego głębokość przy zaporze wynosi 10 m. Ichtiofauna zbiornika składa się z płoci, leszczy, linów, szczupaków, rzadsze są okonie i sandacze. Występują tu także troć jeziorowa i pstrąg potokowy.


*00012*          pl

Łopuszna - magiczne miejsce. Goryczko, Krzysztof. - Węd. Świat  2005 nr 2 (110) s. 78-79, il.

Opisano historię budowy Domu Kultury i ośrodka zarybieniowego w Łopusznej. Pomysł budowy zrodził się prawdopodobnie ok. 1936 r. i wiąże się z osobą Bronisława Romaniszyna - prezesa Krajowego Towarzystwa Rybackiego, którego imieniem nazwano ten dom. Budowę podjęto w 1938, a ukończono w 1948 r.
SKORUPIAKI I MIĘCZAKI UŻYTKOWE

*00047*          pl

Wpływ konkurencji międzygatunkowej na wyniki chowu raków błotnych (Astacus leptodactylus Esch. ) i sygnałowych (Pacifastacus leniusculus Dana). Ulikowski, Dariusz; Krzywosz, Tadeusz. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków. Pod red.  Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2004    s. 169-176, il. +bibliogr. 9 poz.

Porównano wyniki intensywnego chowu raków błotnych i sygnałowych oraz wpływ konkurencji między obu gatunkami na uzyskiwane rezultaty.  Raki błotne wykazywały wyższą przeżywalność obsad i podobne tempo wzrostu jak raki sygnałowe. Oba gatunki rosły szybciej w warunkach konkurencji międzygatunkowej niż w obsadach jednogatunkowych.


 

URZĄDZENIA DO CHOWU I HODOWLI RYB

*00052*          pl

Modernizacja wylęgarni ryb Zakładu Rybactwa Stawowego w Żabieńcu. Wolnicki, Jacek; Galli, Andrzej; Karpiński, Andrzej. W:  Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków.  Pod red. Z. Zakęsia, R. Kolmana, K. Demskiej-Zakęś, T. Krzywosza.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2004    s. 209-215, il.

W wyniku modernizacji wylęgarni powstały trzy systemy technologiczne: podchowowo-hodowlany z pełną recyrkulacją wody, recyrkulacyjny do inkubacji ikry i w układzie otwartym do prowadzenia kwarantanny ryb pochodzących z zewnątrz.


*00084*          en

The passage of fish through the fishway at Rożnów Dam in the 1997-2003 period. Przechodzenie ryb przez przepławkę w zaporze Zbiornika Rożnów w latach 1997-2003.  Epler, Piotr; Bartel, Ryszard; Woźniewski, Michał; Duc, M. ; Olejarski, D. - Arch. Pol. Fish.  2004 vol. 12 fasc. 2 s. 177-186, il. bibliogr. streszcz.

Określono skład gatunkowy i biomasę ryb przechodzących w różnych porach roku (jesienią, wiosną i latem) przez przepławkę. Próby ryb uzyskiwano przy pomocy elektropołowów w komorze szczytowej zbiornika.  Stwierdzono obecność 17 gatunków ryb, wśród których dominowała ukleja, a następnie okoń, płoć, leszcz i brzana. U złowionych ryb określano wiek, masę i długość. Przez przepławkę przechodziły głównie osobniki starsze, niektóre gatunki odbywały tą drogą wędrówki tarłowe.
ZANIECZYSZCZENIA I OCHRONA WÓD

*00003*          pl

Problemy ochrony jezior. Oglęcki, Paweł. - Wiad. Węd. 2005 nr 1 (667) s. 76-77, il.

Przyczynami gwałtownej eutrofizacji jezior mogą być: nadmierna „dzika“ turystyka oraz stosowanie ogromnych dawek nawozów sztucznych w rolnictwie. Omówiono główne metody rekultywacji przeżyźnionych zbiorników. W porównaniu z rzekami, które są ekosystemami bardzo dynamicznymi, jeziora (nawet przepływowe) są pozbawione możliwości samooczyszczania się.


*00011*          pl

Znaczenie i ochrona małych zbiorników wodnych. Oglęcki, Paweł. - Wiad. Węd. 2005 nr 2 (668) s. 78-79, il.

Małe zbiorniki wodne mogą pełnić rolę wodopojów, a także być siedliskami łącznikowymi dla ptaków błotnych. Często występują w nich specyficzne zespoły fauny (szczególnie bezkręgowce), rzadko jednak uzyskują status użytków ekologicznych. Ich waloryzacja powinna uwzględniać położenie oraz występowanie strefy roślinności naczyniowej.
OCHRONA GATUNKOWA

*00005*          pl

Strzebla błotna - rybka mało znana. Wolnicki, Jacek. - Węd. Świat 2005 nr 1 (109) s. 84-85, il.

Strzebla błotna (przekopowa) Eupallasella perenurus zamieszkuje bezodpływowe, bardzo małe i silnie zarośnięte zbiorniki wodne, m. in.  kwaśne zbiorniki torfowiskowe oraz eutroficzne zbiorniki śródpolne i śródłąkowe. Jest to obecnie najrzadszy i najbardziej zagrożony wyginięciem gatunek w Polsce. Znanych jest zaledwie 20 stanowisk tej ryby w Polsce.
PRZETWÓRSTWO RYBNE

*00007*          pl

Czy można jeść karpia nie dławiąc się ośćmi?. Dutkiewicz, Daniel. - Wiad. Węd. 2004 nr 11-12 (142) s. 18-19, il.

Przedstawiono rozmieszczenie ości w tuszce karpia. Opisano prace nad zmechanizowaniem przecinania ości bez naruszenia struktury szkieletowej w ciele tuszki i innych gatunków ryb należących do rodziny karpiowatych.


*00055*          pl

Preferencje konsumenckie w zakresie spożycia produktów rybnych.  Lirski, Andrzej; Seremak-Bulge, Jadwiga. W: [Dziesiąta] X Konferencja Hodowców Karpia „Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych“. Kiekrz, 3-4 luty 2005. Red. Wojciech Andrzejewski. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2005    s. 13-14

Spożycie ryb w Polsce w 2003 r. wyniosło 10,5 kg na 1 mieszkańca i należało do najmniejszych w Europie i na świecie. Spożywano głównie ryby morskie takich gatunków jak śledź, mintaj, morszczuk, a ze słodkowodnych - karpia i pstrąga.


*00057*          pl

Produkty innowacyjne z ryb wobec rosnących oczekiwań konsumentów na rynku żywnościowym. Konieczny, Piotr; Górecka, Danuta;  Andrzejewski, Wojciech. W: [Dziesiąta] X Konferencja Hodowców Karpia „Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych“.  Kiekrz, 3-4 luty 2005. Red. Wojciech Andrzejewski. Poznań:  Pol. Tow. Ryb. 2005     s. 17-22 +bibliogr. 12 poz.

Omówiono trendy rozwojowe w dziedzinie technologii i nauki o żywności. Podano wartość żywieniową ryb i przetworów rybnych, skład chemiczny mięsa ryb oraz rolę ryb jako żywności funkcjonalnej.  Wymieniono nowe rodzaje przetworów otrzymywanych z surowców pochodzenia wodnego.


*00065*          pl

Przetwórstwo karpia. Borczochowski, Mieczysław. W: [Dziesiąta] X Konferencja Hodowców Karpia „Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych“. Kiekrz, 3-4 luty 2005. Red. Wojciech Andrzejewski. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2005     s. 63-70, il. +bibliogr. 5 poz.

Opisano planowanie budowy, projektowanie i wyposażenie przetwórni ryb. Przedstawiono przykłady rozwiązań pomieszczeń w przetwórni. Wskazano na części jadalne i niejadalne u karpia.  Zamieszczono zdjęcia maszyn do obróbki karpia, płatownicy i nacinarki.