Instytut   Rybactwa   Śródlądowego

im. STANISŁAWA  SAKOWICZAEXPRES INFORMACJA

NR  2/2005

 

 

 

                                                                                                                                      Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanowska

                                                                                                        mgr

                                                                                                               i                                                                                                     mgr inż. Alicja Robak

 

Olsztyn 2005

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja

 

Zespół redakcyjny:
mgr inż. Jadwiga Zdanowska
mgr inż. Henryk Chmielewski
inż. Jadwiga Cupiał
mgr inż. Alicja Robak

Kontakt:
Tel. (089) 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: din@infish.com.pl

© Copyright by
   Instytut Rybactwa Śródlądowego
   Olsztyn 2004

 

Wydawca:
Dział Wydawnictw
Instytutu Rybactwa Śródlądowego
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
Tel. (089) 524 10 15, 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl

 

 

Rekordy pochodzą z Bazy SIGŻ współtworzonej przez Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie oraz akademie rolnicze i instytuty badawcze. Dziękujemy za udostępnienie w ramach wymiany informacji.

Uwaga: opracowane czasopisma na terenie Olsztyna są dostępne w Czytelni Naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYBACTWO

 *00042*          pl                      

 Bibliografia polskiej literatury z zakresu rybactwa śródlądowego opublikowanej w 2001 roku. Nr 43. Zdanowska, Jadwiga [współaut. ]. Instytut Rybactwa Śródlądowego. Olsztyn: Wydaw. IRS 2003,  s. 161

Bibliografia obejmuje publikacje wydane w 2001 r. , a także te z lat wcześniejszych, które w wyniku opóźnień wydawniczych i dystrybucyjnych nie zostały uwzględnione w poprzednim opracowaniu.
HYDROBIOLOGIA RYBACKA

 *00001*          en                      

 Habitat diversity of some lakes in the Lublin Polesie Region. Różnorodność siedliskowa wybranych jezior Polesia Lubelskiego.  Adamczuk, M. - Acta Agrophys. 2002 nr 67 s. 7-13, il. bibliogr. streszcz.

Badaniami objęto 3 grupy jezior zróżnicowanych morfometrycznie i troficznie. Analizę różnorodności siedliskowej przeprowadzono wykorzystując: procentowy układ głębokości, udział poszczególnych typów litoralu w ogólnym obwodzie jeziora oraz udział wszystkich typów użytkowania ziemi na obwodzie jeziora. Analiza wykazała znaczne podobieństwa różnorodności siedliskowej w jeziorach o podobnych cechach morfometrycznych i tym samym statusie troficznym.


 *00002*          en                      

 Long-term changes in the macrophytes of the Zagłębocze Lake in the Lublin Polesie. Długoterminowe zmiany roślinności jeziora Zagłębocze na Polesiu Lubelskim. Ciecierska, H. ; Dziedzic, J. ;  Sender, J. - Acta Agrophys. 2002 nr 67 s. 25-36, il. bibliogr. streszcz.

Badania fitosocjologiczne roślinności jeziora Zagłębocze wykazały dużą przebudowę fitolitoralu w ostatnich 30-40 latach.


 *00003*          pl                      

 Aktywność biochemiczna wody i osadu dennego jezior Piaseczno i Głębokie (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Furczak, J. ; Szwed, A. -  Acta Agrophys. 2002 nr 67 s. 59-66, il. bibliogr. summ.

Pięcioletnimi badaniami objęto mezotroficzne jezioro Piaseczno oraz eutroficzne jezioro Głębokie. W wodzie i osadzie dennym różnych stref tych zbiorników określono aktywność procesów związanych z krążeniem azotu (proteaza, amonifikacja) i fosforu (fosfatazy zasadowe: ogólna, glonowa, bakteryjna, wolna). Zarówno w wodzie, jak i w osadzie dennym jeziora Głębokie odnotowano wyższą aktywność biochemiczną niż w zbiorniku Piaseczno.


*00004*          pl                      

 Aktywność mikrobiologiczna wody i osadu dennego jezior Piaseczno i Głębokie (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Korniłłowicz-Kowalska, T. ; Furczak, J. - Acta Agrophys. 2002 nr 67 s. 143-153, il. bibliogr. summ.

Pięcioletnie badania mikrobiologiczne mezotroficznego jeziora Piaseczno i eutroficznego jeziora Głębokie obejmowały: oznaczenie liczebności bakterii mezotroficznych, w tym bakterii barwnych, grzybów saprofitycznych z uwzględnieniem drożdży i grzybów strzępkowych oraz grzybów hydrolizujących białka i polisacharydy.


*00005*          pl                      

 Sezonowa dynamika zmian zespołów peryfitonowych płytkiego litoralu jeziora Uściwierz (Polesie Lubelskie). Mieczan, T. - Acta Agrophys. 2002 nr 67 s. 173-179, il. bibliogr. summ.

Celem pracy było określenie sezonowej dynamiki zmian struktury jakościowej i ilościowej orzęsków peryfitonowych w eutroficznym jeziorze Uścimierz (Polesie Lubelskie). Łącznie stwierdzono występowanie 54 taksonów orzęsków. Liczebność orzęsków wykazywała wyraźną sezonową dynamikę zmian. Najwyższe wartości zagęszczenia orzęsków notowano wiosną i jesienią, nieco mniejsze latem.


 *00006*          pl                      

 Kształtowanie się struktury jakościowej i ilościowej orzęsków peryfitonowych w zbiornikach zapadliskowych na Polesiu Lubelskim. Mieczan, T. - Acta Agrophys. 2002 nr 67 s. 181-188, il. bibliogr. summ.

W dwóch zbiornikach zapadliskowych analizowano od maja do listopada 2000 r. strukturę jakościową i ilościową orzęsków peryfitonowych oraz sezonową dynamikę zmian zespołu. Stwierdzono wyraźną sezonową dynamikę zmian struktury jakościowej i ilościowej mikroperyfitonu. W peryfitonie najliczniej notowano taksony charakterystyczne dla wód eutroficznych. W zgrupowaniach orzęsków wyraźnie dominowały gatunki bakteriożerne i glonożerne. Jesienią wzrastała liczebność taksonów wszystkożernych i histofagów.


*00007*          en                      

 Some abiotic and biotic factors of the six lakes of Łęczna-Włodawa Lakeland (Lublin Polesie Region) in summer period. Wybrane czynniki abiotyczne i biotyczne sześciu jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (Polesie Lubelskie) w okresie letnim.  Pasztaleniec, A. ; Mencfel, R. - Acta Agrophys. 2002 nr 67 s. 229-235,  il. bibliogr. streszcz.

Badania roślin jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (Zagłębocze, Czarne Sosnowickie, Głębokie, Uścimowskie, Rotcze, Sumin i Długie) przeprowadzono w okresie czerwiec - sierpień. Wybrane jeziora cechowała odmienna morfometria i status troficzny. Oznaczono parametry fizyczno-chemiczne (SD, pH, kondukcja, natlenienie, koncentracja pierwiastków biogennych) i biologiczne (stężenie chlorofilu a oraz liczebność i struktura jakościowa fitoplanktonu z uwzględnieniem gatunków i grup dominujących).

 


*00008*          en                      

 Seasonal changes of zoopleuston in the shallow littoral zone in the Uściwierz Lake (the Lublin Polesie Region). Sezonowa dynamika zmian zoopleustonu w płytkim litoralu jeziora Uściwierz (Polesie Lubelskie). Płaska, W. - Acta Agrophys. 2002 nr 67 s. 245-248, il. bibliogr. streszcz.

Ilościowe badania pleustonu eutroficznego jeziora Uściwierz wykazały występowanie 20 taksonów zoopleustonu. Najliczniejszymi dominantami były Collembola, które w listopadzie stanowiły 98,8 proc. ogólnej liczebności pleustonu, a we wrześniu i październiku ponad 80 proc. W zoopleustonie stwierdzono wyraźną zależność liczby gatunków i liczebności od sezonu. Stwierdzono dwa szczyty liczebności: letni (150 osobników/m kw. ) i jesienny - listopadowy (250 osobników/m kw. ).


 *00009*          en                      

 Zonality in the occurrence of zoopleuston in the shallow littoral zone of the Piaseczno Lake (Lublin Polesie Region). Strefowość występowania zoopleustonu w płytkim litoralu jeziora Piaseczno (Polesie Lubelskie). Płaska, W. - Acta Agrophys. 2002 nr 67 s. 249-254, il. bibliogr. streszcz.

W czterech strefach mezotroficznego jeziora Piaseczno stwierdzono łącznie występowanie 18 taksonów zoopleustonu, z których 11 należało do Heteroptera. Liczba gatunków w poszczególnych strefach kształtowała się zmiennie. Liczebność zoopleustonu największe wartości osiągała w strefie stykowej woda-ląd i wśród makrofitów zanurzonych, następnie stopniowo malała w kierunku trzcinowiska.


 *00010*          en                      

 Spatial structure of macrophytes in the Rotcze Lake (Lublin Polesie Region). Struktura przestrzenna roślinności zanurzonej jeziora Rotcze (Polesie Lubelskie). Sugier, P. ; Lorens, B. - Acta Agrophys. 2002 nr 67 s. 255-262, il. bibliogr. streszcz.

Badania terenowe nad roślinnością wodną jeziora Rotcze przeprowadzono w szczycie wegetacji w latach 2000 i 2001. Dane dotyczące rozmieszczenia i struktury przestrzennej makrofitów zanurzonych gromadzone były wzdłuż transektów łączących przeciwległe brzegi jeziora i przebiegających w pobliżu jego środka. W każdym z nich dokonywano oceny parametrów charakteryzujących roślinność wodną i liczebność poszczególnych grup.


*00011*          en                      

 Shallow Polesie lakes from the view point of the alternative stable states theory. Płytkie jeziora Polesia [Lubelskiego] z punktu widzenia teorii stabilnych stanów alternatywnych. Kornijów, R. ; Pęczuła, W. ; Lorens, B. ; Ligęza, S. ; Rechulicz, J. ; Kowalczyk-Pecka, D. - Acta Agrophys. 2002 nr 68 s. 61-72, il. bibliogr. streszcz.

Latem 2000 r. zbadano ekosystemy sześciu płytkich jezior Polesia Lubelskiego w celu zweryfikowania hipotezy, czy sformułowana w krajach Europy Zachodniej teoria alternatywnych stanów stabilnych jezior może być stosowana w odniesieniu do jezior polskich. Oznaczano zakres stężeń fosforu całkowitego, chlorofilu a, stopień rozwoju makrofitów, biomasę planktonu skorupiakowego, biomasę ryb. Przedyskutowano wpływ użytkowania zlewni oraz wewnętrznych systemów buforowych wykorzystujących interakcje troficzne w jeziorach i decydujących o przynależności jezior do poszczególnych stanów.


 *00012*          en                      

 Fauna of water mites (Hydrachnidia) in Polish and Belorussian parts of the Polesie region. Fauna wodopójek (Hydrochnidia) polskiej i białoruskiej części Polesia. Kowalik, W. ; Biesiadka, E. ; Moroz, M. D. ; Stryjecki, R. - Acta Agrophys. 2002 nr 68 s. 89-95,  il. bibliogr. streszcz.

Na Polesiu Lubelskim stwierdzono występowanie 136 gatunków wodopójek, na Polesiu Białoruskim 97 gatunków. W faunie wodopójek wyróżniono 7 grup ekologicznych gatunków: jeziorne stenotopowe związane ze strefami sublitoralu i profundalu; jeziorne eurytopowe związane z litoralem; drobnozbiornikowe; torfowiskowe; wiosennej fauny astatycznej; reobionty; reofile. Analizowano udział jakościowy i ilościowy tych grup.


 *00013*          en                      

 Differences in the chemical composition of bottom sediments in three lakes in the Polesie Lubelskie Region. Zróżnicowanie składu chemicznego osadów dennych trzech jezior Polesia Lubelskiego.  Misztal, M. ; Szafran, K. - Acta Agrophys. 2002 nr 68 s. 149-157, il. bibliogr. streszcz.

Celem badań było określenie składu chemicznego (materia organiczna, pierwiastki biogenne - N, P, makroelementy - Na, Ca, K, Mg) oraz stwierdzenie, czy występuje strefowe i sezonowe zróżnicowanie stężeń wybranych składników chemicznych w osadach dennych 3 badanych jezior. Próby osadów pobierano w dwóch sezonach, wiosennym (maj) i jesiennym (październik) ze stanowisk zlokalizowanych w strefie litoralu i śródjezierza poszczególnych jezior.


 *00014*          en                      

 Morphometric parameter for an estimation of a trophic status of lakes. Morfometryczny parametr do oceny stanu troficznego jezior. Panasjuk, V. ; Koshovijj, V. ; Tzikhan, O. ; Romanishin, I. - Acta Agrophys. 2002 nr 68 s. 169-174, il. bibliogr. streszcz. Nazwa aut. w dok. : Panasyuk, V. ; Koshovyy, V. ; Tzykhan, O. ; Romanyshyn, I.

Zaproponowano zintegrowany parametr do oceny stanu troficznego jezior. Tym parametrem jest stosunek obwodu do powierzchni lustra wody jeziora. Analiza troficzności jezior na terenie Szackiego Parku Narodowego wykazała przydatność proponowanego parametru.


 *00015*          pl                      

 Kształtowanie się czynników fizycznych i chemicznych wody i osadów dennych w zbiornikach zapadliskowych na Polesiu Lubelskim. Radwan, S. ; Misztal, M. ; Stępień, B. ; Bojar, W. - Acta Agrophys. 2002 nr 68 s. 185-192, il. bibliogr. summ.

Celem pracy była analiza czynników fizycznych i składu chemicznego wody oraz osadów dennych (odczyn, zawiesina, przewodnictwo elektrolityczne, zasolenie, całkowita ilość rozpuszczonych soli, natlenienie, ChZT, BZT, węgiel organiczny, związki biogenne, Ca, Mg, Na, K, Fe, Mn, Zn, Pb, Cu, Cd) zbiorników zapadliskowych powstałych w wyniku osiadania terenów leżących nad pokładami węgla eksploatowanymi przez kopalnię Bogdanka.


 *00016*          pl                      

 Wieloletnie zmiany fitoplanktonu letniego jako wskaźnik trofii wybranych jezior. Wojciechowska, W. ; Poniewozik, M. ; Pasztaleniec, A. - Acta Agrophys. 2002 nr 68 s. 255-265, il. bibliogr. summ.

Na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego prowadzono wieloletnie badania zbiorowiska fitoplanktonu letniego w jeziorach głębokich i płytkich. W charakterystyce fitoplanktonu uwzględniono jego strukturę jakościową i ilościową, w tym ilość gatunków, gatunki dominujące, udział procentowy grup taksonomicznych (klasy i gromady) oraz liczebność fitoplanktonu i koncentrację chlorofilu a.


 *00017*          en                      

 Chytridium caloneidis sp. nov. [Nowy gatunek] Chytridium caloneidis sp. nov. Kadłubowska, Joanna Zofia. - Acta Mycol. 2001  vol. 36 z. 1 s. 3-6, il. bibliogr. streszcz.

Opisano i zilustrowano nowy gatunek Chytridium caloneidis Kadłubowska. Zidentyfikowano go w próbce małej rzeczki Brześnia koło Jędrzejowa. Gatunek ten różni się od innych gatunków roślin Chytridium pofałdowaną ścianą sporangium.


 *00018*          en                      

 Cytotaxonomic characteristics of the genus Glyptotendipes Kieffer (Chironomidae, Diptera) from fish and retention ponds (Silesia, Southern Poland). Cytotaksonomiczna charakterystyka rodzaju Glyptotendipes Kieffer (należącego do ochotkowatych Chironomidae, Diptera) ze stawu rybnego i zbiornika retencyjnego Śląsk, Polska Południowa). Michailova, Paraskeva; Warchałowska-Śliwa, Elżbieta; Kownacki, Andrzej. - Fol. Biol. 2001  vol. 49 nr 3/4 s. 163-173, il. bibliogr.

Opisano gatunki Glyptotendipes: G. glaucus, G. paripes, G. barbipes pochodzące ze stawu w miejscowości Gołysz i zbiornika wód ściekowych Cukrowni Chybie. U wszystkich 2n=8. Badania cytogenetyczne wykazały, że G. glaucus pochodzi ze skrzyżowania tego gatunku z G. pallens. U G. paripes stwierdzono obecność prążków charakterystycznych dla populacji syberyjskiej. U G. barbipes stwierdzono perycentryczną inwersję chromosomu AB. We wszystkich gatunkach występują nowe puffy na chromosomach politenicznych.


 *00020*          pl                      

 Zbiorniki śródpolne i śródleśne południowego skraju Wysoczyzny Świeckiej (Pojezierze Krajeńskie). Mikroflora, makrofity i środowisko. Paczuska, Bogna; Paczuski, Ryszard; Krasicka-Korczyńska, Ewa. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy. Bydgoszcz: Wydaw. AT-R 2002 91 s. , il. , 24 cm

Podjęto badania nad zbiorowiskami glonów w wybranych zbiornikach śródpolnych i śródleśnych na południowym skraju Wysoczyzny Świeckiej. Uwzględniając antropogeniczne przekształcenia krajobrazu, które nasilają się w ostatnich latach, te niewielkie zbiorniki można zaliczyć do ekosystemów zagrożonych.


 *00021*          pl                      

 Ekologia wód śródlądowych. Lampert, Winfried; Sommer, Ulrich. Pijanowska, Joanna [tł. ]. Wyd. 2 zm Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN 2001,  415 s. , il. , 24 cm

W podręczniku ekologii wód śródlądowych niemieckich autorów biologia organizmów wodnych w ich środowisku jest pretekstem do pokazania, jak działa dobór naturalny i czym jest dostosowanie osobnika, jaka jest struktura populacji i zależności między poziomami troficznymi, wreszcie do omówienia zjawiska sezonowej sukcesji i obiegu materii w ekosystemie. Funkcjonowanie wyższych poziomów organizacji przyrody: populacji, biocenoz, zespołów i ekosystemów jest rozumiane jako wynik aktywności organizmów i oddziaływań ze środowiskiem abiotycznym i biotycznym. W książce przedstawiono problematykę limnologiczną zgodnie z mechanistyczną i darwinowską wizją przyrody.


 *00022*          en                      

 Leeches (Hirudinea) in the central part of brackish Lake Gardno. Pijawki (Hirudinea) śródjezierza słonawowodnego jeziora Gardno. Jabłońska-Barna, Izabela; Bielecki, Aleksander. - Pol. J. Natur. Sci. 2002 nr 3(12) s. 235-242, il. bibliogr. streszcz.

Badano zgrupowanie pijawek w śródjeziornej strefie słonawowodnego jeziora Gardno. Wyniki badań potwierdzają tezę, że gatunek ten pod względem ilościowego występowania jest związany z litoralem, będącym pod wpływem zanieczyszczeń antropogennych.


 *00029*          en                      

 Impact of the dam reservoir on river macrobenthic community: long-term study of Jeziorsko Reservoir and the Warta River in Central Poland. Wpływ zbiornika zaporowego na rzeczną biocenozę bentosową: długookresowe badania zbiornika Jeziorsko i rzeki Warty w centralnej Polsce. Grzybkowska, Maria; Dukowska, Małgorzata. - Pol. J. Ecol. 2001 vol. 49 nr 3 s. 243-259, il. bibliogr.

Badano wpływ fizycznych i chemicznych warunków środowiska na biocenozę bezkręgowców w 2 miejscach: powyżej spiętrzenia wody oraz w wodzie odpływającej ze zbiornika. W obu miejscach odnotowano dominację Chironomidae i Oligochaeta. W początkowym okresie funkcjonowania zbiornika przestrzenne rozmieszczenie makrobentosu było podobne w obu miejscach. W ostatnich latach zmniejszenie sezonowej zmienności przepływu spowodowało największe zmiany w biocenozie.


 *00030*          en                      

 Changes in the vegetation of softwater lakes under the influence of humic substances. Zmiany obserwowane u roślinności podwodnej jezior pod wpływem substancji humusowych. Bociąg, Katarzyna;  Szmeja, Józef. - Pol. J. Ecol. 2001 vol. 49 nr 4 s. 319-326, il. bibliogr.

Badano hipotezę, czy wzrost koncentracji rozpuszczonych substancji humusowych pochodzących ze zlewni jeziora powoduje zakłócenia budowy i wegetacji roślin podwodnych. Obserwowane zmiany dotyczyły: ograniczenia liczby gatunków, zmiany składu gatunkowego, zmniejszenia biomasy, częstotliwości występowania, jak również zaburzeń w układzie strefowym roślin.


 *00031*          en                      

 Effects of the density of larvae and type of substrate on Chironomus plumosus L. (Diptera: Chironomidae) population. Laboratory experiments. Wpływ liczebności larw i rodzaju substratu na populację Chironomus plumosus L. (Muchówki: Ochotkowate). Badania laboratoryjne. Kajak, Zdzisław; Prus, Paweł. - Pol. J. Ecol. 2001  vol. 49 nr 4 s. 369-378, il. bibliogr.

Badano wpływ rodzaju substratu (2 substraty mineralne: bentonit, kreda i kombinacje substratów mineralnych z organicznymi (osad ze zbiorników eutroficznych) i początkowego zagęszczenia larw na populację Chironomus plumosus L. , gdy inne czynniki były korzystne, stałe i kontrolowane. Jako wskaźniki stanu populacji brano pod uwagę: liczbę budowanych rurek larwalnych, śmiertelność i czas wychodzenia owada z poczwarki.


 *00032*          en                      

 Does biotic patchiness in a lake conform to chemical heterogeneity?. Czy różnorodność biotyczna jeziora dostosowuje się do różnorodności chemicznej?. Kufel, Irena; Kufel, Lech. -  Pol. J. Ecol. 2001 vol. 49 nr 4 s. 427-430, il. bibliogr.

Artykuł stanowi wstępną analizę kontrolującą relacje między składem chemicznym wody w jeziorze, stężeniem chlorofilu oraz różnorodnością i zmiennością chemiczną i biotyczną.


 *00033*          en                      

 New aquatic sites of the fungus Sommerstorffia spinosa. Nowe wodne stanowiska grzyba Sommerstorffia spinosa. Czeczuga, Bazyli;  Mazalska, Bożenna; Orłowska, Mirosława. - Acta Mycol. 2000 vol. 35 z. 2 s. 261-268,[1] k. tabl. , il. bibliogr. streszcz.

Ten gatunek grzyba wodnego stwierdzono w jeziorach Białym i Wigry, stawie Fosa i wodzie rzeki Białej Wody w północno-wschodniej Polsce. Opisano poszczególne stadia rozwojowe S. spinosa w środowisku wodnym.


*00038*          pl                      

 Zastosowanie metody luminescencyjnej do oznaczania chlorofilu a w fitoplanktonie. Murkowski, Antoni; Prokowski, Zdzisław. - Acta Agrophys. 2003 nr 93 cz. 2 s. 43-54, il. bibliogr. summ.

Omówiono rolę fitoplanktonu w ekosystemach wodnych oraz zagrożenia, jakie może stworzyć eutrofizacja zbiorników wodnych wykorzystywanych dla celów komunalnych i rolniczych. Przedstawiono zestaw pomiarowy oraz metodę luminescencyjnego określania zawartości chlorofilu a w fotosyntetycznie aktywnym fitoplanktonie. Porównano metodę luminescencyjną z ogólnie stosowaną metodą spektrofotometrycznego określania zawartości chlorofilu a.


 *00039*          pl                      

 Ocena stanu jeziora Krzywego (Ukiel) w Olsztynie metodą makrofitoindykacji (MFI). Ciecierska, Hanna. - Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 2003 z. 492 s. 59-66, il. bibliogr. summ.

Próba oceny stanu ekosystemu jeziora Ukiel poprzez roślinność litoralu tego zbiornika. We wszystkich częściach jeziora w fitolitoralu dominowały lub współdominowały fitocenozy Ceratophylletum demersi, co wskazuje na daleko posuniętą eutrofizację roślinności całego zbiornika.


 *00044*          pl                      

 [Piętnaste] 15. Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Sinicowego (IAC) „Cyanobacteria/Cyanoprokaryota/Cyanophyte - morfologia, taksonomia, ekologia“ (Barcelona, Hiszpania 3-7 IX 2001 r. ). Pociecha, Agnieszka; Wilk-Woźniak, Elżbieta. - Wiad. Ekol. 2002  t. 48 z. 1 s. 35-38, il.

Obrady poświęcone były badaniom nad różnorodnością fenotypową i molekularną sinic z różnych zakątków świata. Prace dotyczyły ultrastruktur pikoplanktonu sinicowego, trudności taksonomicznych, specjacji sinic bentonicznych, zbieżności morfologicznej różnych form oraz charakterystyki molekularnej sinic w aspekcie ewolucyjnym. Ponadto oceniano występowanie sinic w różnych ekosystemach oraz ekofizjologię i autekologię sinic.


 *00045*          pl                      

 [Drugie] 2. Sympozjum Europejskich Nauk o Wodach Słodkich (Tuluza, [Francja], 8-12 VII 2001 r. ). Ejsmont-Karabin, Jolanta. -  Wiad. Ekol. 2002 t. 48 z. 1 s. 58-60

Najwięcej referatów poświęcono ekologii zespołów wodnych oraz wpływowi człowieka, dynamice pierwiastków biofilnych, modelowaniu ekosystemów wodnych i ekologii wód gruntowych. Tematy związane z ekologią behawioralną, genetyką i ekologią populacji, ekotoksykologią i ekofizjologią stanowiły mniejszą część sympozjum.


*00046*          pl                      

 Międzynarodowa konferencja na temat „Zastosowanie ekohydrologii w ochronie i gospodarowaniu zasobami wodnymi“ (Wenecja, [Włochy], 16-18 IX 2001 r. ). Hillbricht-Ilkowska, Anna. - Wiad. Ekol. 2002 t. 48 z. 1 s. 60-64, il.

Poruszono problemy typowe dla współczesnej ekohydrologii: zlewnia i ekosystem wodny, ruch mas wodnych w przestrzeni przyrodniczej, współzależność między procesami hydrologicznymi i ekologicznymi.


 *00047*          pl                      

 Oddziaływania roślinożernych bezkręgowców na makrofity zanurzone. Pieczyńska, Ewa. - Wiad. Ekol. 2002 t. 48 z. 2 s. 71-98,  bibliogr. summ.

Przedstawiono oddziaływania zwierząt bezkręgowych na rośliny zanurzone, powodujące zarówno eliminację i uszkodzenia roślin w zbiorniku, jak też stymulujące wzrost roślin. Omówiono też reakcje roślin minimalizujące straty, które może powodować roślinożerca.


*00048*          pl                      

 [Ósme] VIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne (Mikołajki, 10-12 V 2001 r.). Grużewski, Mirosław. - Wiad. Ekol. 2002 t. 48 z. 2  s. 163-165


 *00049*          en                      

 Occurrence of mollusc communities in a lowland dam reservoir colonized by Dreissena polymorpha (Pallas) (Sulejów Reservoir, Central Poland). Występowanie zbiorowisk mięczaków w nizinnym zbiorniku zaporowym zasiedlonym przez racicznicę zmienną (Dreissena polymorpha (Pallas) (Zbiornik Sulejowski, centralna Polska).  Jurkiewicz-Karnkowska, Ewa. - Pol. J. Ecol. 2002 vol. 50 nr 1 s. 5-16, il. bibliogr.

Celem pracy było badanie składu gatunkowego, dominacji, zagęszczenia, biomasy fauny dennej oraz analiza zróżnicowania zbiorowiska mięczaków pod wpływem czynników środowiska, takich jak głębokość, odległość od koryta rzeki, charakteru osadów dennych, występowania makrofitów oraz od skolonizowania środowiska przez racicznicę zmienną.


 *00050*          en                      

 Effect of acidification on feeding in guppy fish (Lebistes reticulatus vel Poecilia reticulata). Wpływ zakwaszenia wody na odżywianie się gupików (Lebistes reticulatus vel Poecilia

reticulata).  Urban-Jezierska, Ewa. - Pol. J. Ecol. 2002 vol. 50 nr 1  s. 25-43, il. bibliogr.

Gupiki są odpowiednim organizmem testowym, łatwym w hodowli, wykorzystywanym do badań wpływu pH na metabolizm ryb. Badano 4 grupy zwierząt (młode, samice zapłodnione i niezapłodnione, osobniki dorosłe) w wodzie o 3 stopniach zakwaszenia. W silnie zakwaszonej wodzie metabolizm ryb ulegał modyfikacji. Reakcja ryb na zakwaszenie wód była najbardziej wyraźna jeśli chodzi o zużycie tlenu i zawartość energii w odchodach.


 *00051*          en                      

 Autotrophic picoplankton (APP) in four lakes of different trophic status: composition, dynamics and relation to phytoplankton. Autotroficzny pikoplankton (APP) w 4 jeziorach o różnym stanie troficzności: skład biocenozy, dynamika i relacje do fitoplanktonu.  Jasser, Iwona. - Pol. J. Ecol. 2002 vol. 50 nr 3  s. 341-355, il. bibliogr.

Celem badań prowadzonych w 4 jeziorach: mezo-, digo-, eutroficznym i dystroficznym była identyfikacja głównych grup APP, badanie ich obfitości, modelu sezonowego występowania, rozmieszczenia pionowego, znalezienie zależności między stanem troficzności jezior a biomasą fitoplanktonu i pikoplanktonu, określenie wpływu APP na fitoplankton oraz porównanie wielkości zmian APP i fitoplanktonu pod wpływem eutrofizacji.


*00052*          en                      

 The relative contributions by phytoplankton and macrophytes to primary production of two shallow lakes (Karelian Isthumus, Russia). Względny udział fitoplanktonu i makrofitów w produkcji pierwotnej dwóch płytkich jezior (Karelia, Rosja). Trifonova, Irina;  Denisova, Irina; Stanislavskaja, Elena; Afanaseva, Anna; Uljanova, Dina. - Pol. J. Ecol. 2002 vol. 50 nr 3 s. 357-370, il. bibliogr. Nazwa aut. w dok: Stanislavskaia, Elena; Aphanasieva, Anna; Ulianova, Dina

Celem pracy było zbadanie odmiennych typów produkcji pierwotnej w dwóch połączonych płytkich jeziorach eutroficznych w kolejnych dwóch latach. Porównano strukturę i produktywność biomasy głównych zbiorowisk autotroficznych (makrofitów, peryfitonu, fitoplanktonu) oraz opisano warunki determinujące różne typy produkcji pierwotnej.


*00053*          en                      

 Catchment impact on lakes: long-term studies of the rivers-lake system in diversified landscape. Oddziaływanie zlewni na jeziora: długoletnie badania układu rzeka-jezioro w urozmaiconym krajobrazie Pojezierza Mazurskiego. Polish Academy of Sciences - Institute of Ecology zob. Polska Akademia Nauk - Instytut Ekologii. Polska Akademia Nauk - Instytut Ekologii. Dziekanów Leśny: Wydaw. PAN 2002  s. 411-550, il. , 27 cm (Polish Journal of Ecology / Polish Academy of Sciences - Institute of Ecology, ISSN 1505-2245 ; vol. 50 nr 4). Polska Akademia Nauk - Instytut Ekologii.

Praca zawiera obserwacje dotyczące ekologii krajobrazu, funkcjonowania zlewni, eutrofizacji jezior. Badaniami objęto: jeziora jako element krajobrazu, badania modelowe w zlewni, przemieszczanie ładunku składników pokarmowych - ich przeobrażenia i retencja w jeziorach, specyfikę łańcuchów jezior (układy rzeka-jezioro), tereny wilgotne jako ekotony na granicy jezioro-ląd, odpowiedzialne za usuwanie składników pokarmowych. Ogólną charakterystykę układu rzeka-jezioro prowadzono na podstawie badań rzeki Jorka na Pojezierzu Mazurskim.


 *00054*          pl                      

 Sposoby i koszty obrony przed drapieżnikami wśród bezkręgowców dennych. Brodacki, Michał. - Wiad. Ekol. 2003 t. 49 z. 1 s. 27-47, il. bibliogr. summ.

Omówiono różnorodność strategii obronnych wśród zwierząt dennych, ze szczególnym uwzględnieniem małżów, wśród których w ostatnich latach wykryto wiele interesujących zjawisk związanych z obroną przed drapieżnictwem. Przedstawiono koszty związane ze stosowaniem każdej strategii i zastanawiano się, jakie okoliczności mogą sprzyjać, a jakie zapobiegać stosowaniu rozmaitych sposobów obrony.


*00055*          pl                      

 [Czwarta] IV Międzynarodowa Konferencja na temat „Limnologia zbiorników zaporowych i jakość wód“ (Czeskie Budziejowice, 12-16 VIII 2002 r. ). Pociecha, Agnieszka; Wilk-Woźniak, Elżbieta. - Wiad. Ekol. 2003 t. 49 z. 1 s. 82-86, il.

Główne tematy konferencji poświęcone były problemom strategii utrzymywania dobrej jakości wody w zbiornikach zaporowych całego świata, wypracowaniu porozumienia między limnologami i inżynierami przy budowie zbiorników, szerszemu korzystaniu z modeli matematycznych i ich dużej użyteczności w badaniach naukowych. Mówiono też o potrzebie stworzenia zintegrowanego systemu monitoringu wód zgodnego z dyrektywami Unii Europejskiej.


 *00056*          en                      

 Rotifera of lake psammon: community structure versus trophic state of lake waters. Wrotki w jeziorach psammonowych: struktura zbiorowości a stan troficzny wód jezior. Ejsmont-Karabin, Jolanta. - Pol. J. Ecol. 2003 vol. 51 nr 1 s. 5-35, il. bibliogr.

Zbiorowiska wrotków zasiedlające wilgotne piaski plaż jezior są zależne w swoim funkcjonowaniu od stałego dopływu substancji organicznej z sąsiednich miejsc. Celem badań było testowanie hipotez, że obfitość składników pokarmowych międzykomórkowych i/lub woda w jeziorze mają wpływ na zagęszczenie i strukturę zbiorowości wrotków.


 *00057*          en                      

 Year-to-year stability of aggregations of Viviparus viviparus (Linnaeus 1758) in littoral zone of lowland, rheophilic reservoir (Central Poland). Coroczna stabilność skupisk żyworódki rzecznej w strefie przybrzeżnej nizinnych zbiorników wodnych (centralna Polska). Jakubik, Beata. - Pol. J. Ecol. 2003 vol. 51 nr 1 s. 53-66,  il. bibliogr.

Obserwowano skupiska żyworódki rzecznej w tych samych miejscach w strefie przybrzeżnej Zalewu Zegrzyńskiego w ciągu 5 lat (1990-1994). Zagęszczenie ślimaków w skupiskach różniło się między miejscami badań i wykazywało sezonowe zmiany z maksimum liczebności w lecie i minimum wiosną. Tendencje do formowania większych konglomeratów wynikały z dopływu substancji organicznej będącej podstawą zabezpieczenia pokarmowego dla tych organizmów.


 *00058*          en                      

 Leech (Hirudinea) communities of post-exploitation water bodies in industrial region (Upper Silesia, Poland). Zbiorowiska pijawki lekarskiej w poeksploatacyjnych zbiornikach wodnych w regionie przemysłowym (Górny Śląsk, Polska). Krodkiewska, Mariola. -  Pol. J. Ecol. 2003 vol. 51 nr 1 s. 101-108, il. bibliogr.

Badania prowadzono w poeksploatacyjnych zbiornikach wodnych położonych na terenach zurbanizowanych i wokół regionów przemysłowych Górnego Śląska. Najmniejsza różnorodność pijawek występowała w wysychających zbiornikach zapadliskowych (kałużach, sadzawkach) ze względu na bardzo wysoką koncentrację chlorków, siarczanów i fosforanów w wodzie.


 *00059*          pl                      

 Zróżnicowanie florystyczne litoralu Jeziora Modzerowskiego a ważniejsze parametry fizyczno-chemiczne wody. Staniszewski, Ryszard;  Szoszkiewicz, Józef. - Pr. Komis. Nauk Rol. Leś. PTPN Rol. 2002 t. 93  s. 29-38, il. bibliogr. summ.

W pracy podjęto próbę uchwycenia aktualnego stanu strefy litoralnej pod względem zróżnicowania zbiorowisk roślinnych. Badania nad składem botanicznym litoralu Jeziora Modzerowskiego prowadzono w latach 1997-2001, wykorzystując metodę Braun-Blanqueta. Przeprowadzono też szczegółową ocenę jakości wód jeziornych.


 *00060*          pl                      

 Charakterystyka geobotaniczna strefy litoralnej Jeziora Tomickiego. Ławniczak, Agnieszka. - Pr. Komis. Nauk Rol. Leś. PTPN Rol. 2002 t. 93 s. 53-64, il. bibliogr. summ.

Celem pracy była inwentaryzacja zespołów roślinnych strefy litoralnej Jeziora Tomickiego, określenie wielkości biomasy oraz oszacowanie kumulacji składników odżywczych w fitomasie dominujących zbiorowisk.


 *00061*          pl                      

 [Piąta] Międzynarodowa Konferencja „Płytkie jeziora 2002" (Balatonfuered, Węgry, 25-30 V 2002 r. ). Kuczyńska-Kippen, Natalia. - Wiad. Ekol. 2003 t. 49 z. 2 s. 171-175, il.


 *00062*          pl                      

 [Szóste] VI Międzynarodowe Sympozjum na temat Cladocera (Wierzba, 19-23 VIII 2002 r. ). Wolińska, Justyna. - Wiad. Ekol. 2003  t. 49 z. 2 s. 175-177

W tematyce sympozjum dominowały zagadnienia systematyczne, dotyczące relacji drapieżnik-ofiara, plastyczności fenotypowej, roli wioślarek w łańcuchu pokarmowym, dobowych migracji wioślarek, wykorzystania metod molekularnych w genetyce wioślarek.


 *00063*          pl                      

 Planktonowa fauna skorupiakowa wybranych zbiorników zapadliskowych województwa śląskiego. Deryło, Antoni; Kostecki, Maciej; Kowalczyk, Danuta; Szilman, Piotr. - Arch. Ochr. Środ. 2002 nr 3 s. 99-111, il. bibliogr. summ.

Przedstawiono skład gatunkowy oraz liczebność zespołów skorupiaków planktonowych na tle wstępnej charakterystyki hydrochemicznej wody i osadów dennych sześciu zbiorników zapadliskowych w centralnej części województwa śląskiego. W badanych 6 zbiornikach stwierdzono ogółem występowanie 20 gatunków wioślarek i 14 gatunków widłonogów. W strefie bentosowej odnotowano 18 gatunków Cladocera i 14 gatunków Copepoda, a w toni wodnej 19 gatunków wioślarek i 10 gatunków widłonogów.


 *00064*          pl                      

 Wrotki (Rotifera) planktonowe w zapadlisku na rzece Łąkawce (Bojszowy-Jedlina). Bielańska-Grajner, Irena; Niesler, Anna. -  Arch. Ochr. Środ. 2002 nr 4 s. 81-88, il. bibliogr. summ.

Badano wrotki planktonowe w nowo powstałym na skutek działalności górniczej zapadlisku na rzece Łąkawce w gminie Bojszowy. Wśród 71 taksonów występował nowy dla Górnego Śląska gatunek Erignatha clastopis (Gosse). Skład jakościowy zgrupowania wrotków w tym zapadlisku różnił się od składu wrotków w innych badanych zapadliskach. Struktura dominacji i stałości zgrupowania wskazywała na zrównoważony charakter pomimo oznak wysokiej trofii.


 *00066*          en                      

 Long-term changes in the flora and vegetation of Lake Mikołajskie (Poland) as a result of its eutrophication. Wieloletnie zmiany flory i roślinności Jeziora Mikołajskiego jako skutek jego eutrofizacji. Solińska-Górnicka, Barbara; Symonides, Ewa. - Acta Soc. Bot. Pol. 2001 vol. 70 nr 4 s. 323-334, il. bibliogr. streszcz.

W wyniku 30-letniej eutrofizacji strefa litoralu zmniejszyła z 6 do 2 m, o połowę zmniejszyła się liczba zanurzonych gatunków makrofitów, a liczebność tych, które przetrwały spadła wielokrotnie. Wycofały się wszystkie gatunki z rodzaju Chara, Potamogeton obtusifolius, P. natans, Hydrocharis morsus-ranae. Swój areał zwiększył natomiast P. perfoliatus. Z 26 zespołów roślinności wodnej i szuwarowej znikło 12, a wykształciły się 4 nowe typy zbiorowisk. Pomimo spadku trofii jeziora w latach 90. nie nastąpiło zróżnicowanie florystyczne i zwiększenie zasięgu łąk podwodnych.


 *00070*          pl                      

 Zooplankton zbiornika Pierzchalskiego - zasobność, struktura taksonomiczna i troficzna. Bowszys, Magdalena. - Biul. Nauk. 2002 nr 17 s. 143-159, il. bibliogr. summ.

Celem opracowania było określenie liczebności, biomasy, struktury i bioróżnorodności zooplanktonu zbiornika Pierzchalskiego na rzece Pasłęce. Zbiornik charakteryzuje się stosunkowo niską ogólną liczebnością i biomasą zooplanktonu.


 *00072*          pl                      

 Zespoły hydromakrofitów jeziora Karczewnik w Chodzieży (Wielkopolska Północna). Grzybowski, Mirosław; Endler, Zbigniew. -  Biul. Nauk. 2003 nr 23 s. 113-122, il. bibliogr. summ.

Przedstawiono charakterystykę fitosocjologiczną eutroficznego jeziora Karczewnik, leżącego na terenie miasta Chodzież, na Pojezierzu Chodzieskim. Wśród roślinności stwierdzono 11 zdefiniowanych zespołów roślinnych hydromakrofitów. Najliczniej reprezentowana była roślinność szuwarowa.


 *00076*          pl                      

 Bioróżnorodność organizmów wodnych - bentofauny i fauny naroślinnej w starorzeczach - przegląd literatury. Gromadzińska-Graczyk, Hanna; Jezierska-Madziar, Maria. - Rocz. Nauk. Zoot. 2000 supl. z. 9 s. 61-66, bibliogr.

Dane literaturowe dotyczące różnorodności biologicznej zespołów ekologicznych w starorzeczach Polski są bardzo ubogie, pochodzą głównie z lat 60. i podają jedynie liczebność poszczególnych grup taksonomicznych, ewentualnie wykaz gatunków i dominację w różnych typach środowisk. Omówiono badania przeprowadzone w latach 1998-1999 dotyczące wpływu podwyższonych stężeń związków fluoru w starorzeczu rzeki Warty na kształtowanie się biocenozy tego ekosystemu oraz badania dotyczące występowania w dnie larw Chironomidae.


 *00083*          pl                      

 Zmiany w sestonowych zespołach wrotków występujących w potoku Ślepiotka poniżej spływu wód ze stawu śródleśnego. Niesler, Anna. -  Arch. Ochr. Środ. 2001 nr 4 s. 129-141, il. bibliogr. summ.

Od marca do listopada 1999 r. badano zespoły Rotifera w potoku Ślepiotka zanieczyszczonym ściekami bytowo-komunalnymi. Badano również faunę wrotków małego stawu śródleśnego, którego wody były odprowadzone do potoku. Dzięki dokładnej analizie ilościowej i jakościowej stwierdzono, że dopływ wody ze stawu spowodował trwały wzrost bogactwa gatunkowego, zagęszczenia oraz stabilności w zespołach wrotków w potoku poniżej miejsca dopływu. Wyniki analiz fizykochemicznych wody potwierdziły dane biologiczne o pozytywnym wpływie wód stawu na faunę i jakość wody w potoku.


 *00092*          pl                      

 Jętki (Ephemeroptera) piaszczystych ławic Bugu i Narwi. Głazaczow, Adam. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań:  Wydaw. UAM 2004, 122 s. ,[4] s. tabl. , il. , 24 cm (Seria Zoologiczna / Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8136 ; nr 27).

Na piaszczystych ławicach rzek nizinnych rozwija się fauna piaskolubna - psammofile. Psammofilne jętki występują tylko w kilku gatunkach. Larwy tych gatunków mają opływowy kszałt ciała i długie pazurki na odnóżach. U gatunków, u których larwy zagrzebują się w piasku, pazurki są zredukowane. Larwy jętek odżywiają się detrytusem lub glonami, niektóre są drapieżne. W Bugu stwierdzono występowanie 6 gatunków psammofilnych jętek, a w Narwi tylko 4 gatunki (z 300 europejskich).


 *00094*          pl                      

 Enzymatyczna regeneracja ortofosforanu w wodach jezior. Siuda, Waldemar. - Post. Mikrobiol. 2001 t. 40 z. 2 s. 187-217, il. bibliogr. summ.

Dopływ fosforu wykazuje fluktuacje sezonowe. Jedną ze strategii pozwalającej konkurować o ten pierwiastek jest zdolność do syntezy ektoenzymów hydrolitycznych pozwalających na regenerację jonu fosforanowego ze związków organicznych. Jednym z mechanizmów jest synteza niespecyficznych fosfomonoesteraz, drugim 5(‘)-nukleotydazy. Ten drugi mechanizm jest bardziej wydajny.


 *00095*          pl                      

 Konsumpcja bakterii przez pierwotniaki w ekosystemach wodnych. Koton-Czarnecka, Marta; Chróst, Ryszard J. - Post. Mikrobiol. 2001  t. 40 z. 2 s. 219-240, il. bibliogr. summ.

Bakteriożerne pierwotniaki przyczyniają się do transferu materii organicznej z bakterii heterotroficznych do wyższych poziomów troficznych, do regulacji liczebności bakterii i udziału komórek aktywnych metabolicznie w bakterioplanktonie. Pomiar tempa konsumpcji jest ważny przy badaniu wydajności pętli mikrobiologicznej w utylizacji węgla organicznego.


 *00096*          en                      

 Diel vertical distribution of Cladocera in mesotrophic lake Piaseczno and its causes. Dobowe rozmieszczenie liczebności wioślarek (Cladocera) w mezotroficznym jeziorze Piaseczno i jego przyczyny. Adamczuk, Małgorzata. - Acta Agrophys. 2003 vol. 1(88) z. 3 s. 361-368, il. bibliogr. streszcz.

Badania prowadzono na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w głębokim jeziorze mezotroficznym Piaseczno. Materiał do badań gromadzono od 10 do 13 lipca 2001 r. Próby pobierano w najgłębszym miejscu jeziora w 5 seriach w ciągu doby. Uzyskiwane wyniki wskazują, że największa liczebność wioślarek występowała w epilimnionie w ciągu całego okresu badań. Zmiany temperatury oraz zawartości tlenu w ciągu doby wpływają wyraźnie na dobowe pionowe rozmieszczenie wioślarek. Pełnią one prawdopodobnie rolę czynnika informacyjnego organizmu o bezpośrednim zagrożeniu ze strony drapieżników.


 *00097*          pl                      

 Kształtowanie się liczebności i biomasy wrotków (Rotatoria) w sześciu płytkich jeziorach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Demetraki-Paleolog, Andrzej. - Acta Agrophys. 2003 vol. 1(88) z. 3  s. 385-393, il. bibliogr. summ.

W jeziorach o wyższej trofii różnorodność gatunkowa jest niższa, a liczebność i biomasa przyjmują wyższe wartości. Najwyższe wartości biomasa wrotków osiągała wiosną i ku jesieni zmniejszała się. Badania wskazują na wzrost trofii omawianych jezior, a co za tym idzie powodować będzie wzrost liczebności i biomasy wrotków planktonowych w tych jeziorach pod wpływem zwiększanego udziału gruntów ornych w ich zlewniach.


 *00098*          en                      

 Organic matter in a lowland river of strongly modified discharge. Pt. 1: Seasonal dynamics of benthic and transported organic matter in diverse habitats - response of the benthofauna. Materia organiczna w nizinnej rzece o silnie modyfikowanym przepływie. Cz. 1: Dynamika sezonowa bentonicznej i transportowanej materii organicznej w rozmaitych siedliskach - reakcja bentofauny. Dukowska, Małgorzata; Grzybkowska, Maria; Szczerkowska, Eliza; Tszydel, Mariusz. - Acta Agrophys. 2003 vol. 1(88) z. 3 s. 403-416, il. bibliogr. streszcz.

Reżim hydrologiczny (sumaryczny efekt spiętrzenia wody oraz codziennego krótkotrwałego, ale gwałtownego uwalniania wody) spowodował silną mozaikowatość siedlisk odcinka rzeki poniżej tamy. Znalazło to odzwierciedlenie w dynamice przestrzennej i sezonowej bentofauny oraz w składzie migrujących zwierząt bentonicznych.


 *00099*          pl                      

 Roślinność wodnego użytku ekologicznego „Stawek przy ulicy Śródleśnej“ w Szczecinie. Gamrat, Renata; Raniszewska, Małgorzata. -  Acta Agrophys. 2003 vol. 1(88) z. 3 s. 427-432, il. bibliogr. summ.

Przedstawiono wyniki badań florystyczno-fitosocjologicznych przeprowadzonych w latach 1996-2002 w obrębie użytku ekologicznego „Stawek przy ulicy Śródleśnej“ w Szczecinie. Bogactwo siedlisk spowodowało wystąpienie 131 gatunków roślin naczyniowych. Dokonano analizy flory w trzech strefach roślinnych (wodnej, przybrzeżnej, skarpy) i wyróżniono kilka siedlisk.


 *00100*          pl                      

 Zmienność wybranych parametrów fizykochemicznych wód gruntowych torfowiska i przyległego litoralu jeziora Piaseczno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Ligęza, Sławomir; Smal, Halina; Misztal, Modest. - Acta Agrophys. 2003 vol. 1(88) z. 3 s. 465-470, il. bibliogr. summ.

Celem pracy była analiza sezonowej dynamiki stężeń podstawowych kationów metalicznych, przewodnictwa właściwego i pH wód litoralu jeziora Piaseczno oraz wód gruntowych przyległego torfowiska w strefie ich kontaktu.


 *00101*          pl                      

 Dynamika sezonowych zmian peryfitonowych orzęsków (Ciliata) w eutroficznym jeziorze Rotcze. Mieczan, Tomasz. - Acta Agrophys. 2003  vol. 1(88) z. 3 s. 471-477, il. bibliogr. summ.

W litoralu eutroficznego jeziora Rotcze (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) stwierdzono występowanie 49 taksonów orzęsków należących do 10 rzędów. Najwyższa różnorodność gatunków występowała z reguły w maju i listopadzie, zaś najniższa w czerwcu. Dwa wyraźne szczyty rozwojowe orzęsków występowały w maju i listopadzie. Najniższą liczebność obserwowano w czerwcu.


 *00102*          en                      

 Preliminary study on planktonic ciliates in slightly eutrophic Lake Uściwierz. Wstępne badania nad planktonowymi orzęskami (Ciliata) lekko eutroficznego jeziora Uściwierz. Mieczan, Tomasz. - Acta Agrophys. 2003 vol. 1(88) z. 3 s. 479-484, il. bibliogr. streszcz.

W jeziorze Uściwierz (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) stwierdzono występowanie 29 taksonów orzęsków należących do 8 rzędów. W jeziorze dominowały 3 gatunki orzęsków.


 *00103*          en                      

 Structure of the biocenosis in three Polesie Lubelskie region (Eastern Poland) shallow lakes of different trophy. Struktura biocenoz wodnych trzech płytkich jezior Polesia Lubelskiego (wschodnia Polska) o różnej trofii. Radwan, Stanisław; Płaska, Wojciech; Sender, Joanna; Zwolski, Włodzimierz; Wojciechowska, Władysława. - Acta Agrophys. 2003 vol. 1(88) z. 3 s. 501-512, il. bibliogr. streszcz.

Struktura fitoplanktonu, makrofitów wynurzonych, zooplanktonu oraz zoobentosu była badana w trzech płytkich jeziorach Polesia Lubelskiego: lekko eutroficznym jeziorze Uściwierz, eutroficznym jeziorze Rotcze i dystroficznym jeziorze Moszne. Najwięcej gatunków fitoplanktonowych (53) występowało w eutroficznym jeziorze, a najmniej (22) w jeziorze dystroficznym. Największa liczba gatunków makrofitów wynurzonych (6) występowała w jeziorze Uściwierz, a najniższa (2) w jeziorze Rotcze. Zooplankton i zoobentos osiągał największą różnorodność w jeziorze Rotcze, a najmniejszą w jeziorze Moszne.


 *00104*          pl                      

 Sezonowe zmiany produkcji pierwotnej i koncentracji chlorofilu-a glonów śródjezierza i strefy przybrzeżnej mezotroficznego jeziora Piaseczno w latach 2001-2002. Serafin, Artur; Czernaś, Krzysztof. -  Acta Agrophys. 2003 vol. 1(88) z. 3 s. 521-527, il. bibliogr. summ.

Porównanie wyników badań przeprowadzonych w latach 2001-2002 z wynikami badań z lat 80. i 90. XX w. wskazuje na zmniejszanie się wartości produkcji pierwotnej i koncentracji chlorofilu-a, jednak przy zachowanej wysokiej wartości liczby asymilacyjnej. Zjawisko to sugeruje dalszy wysoki poziom procesów eutrofizacyjnych związanych ze zmianą użytkowania zlewni (z presji rolniczej w kierunku presji rekreacyjnej). Na podstawie zróżnicowanych wyników badań można wnioskować o zaburzeniach w strukturach biocenotycznych jeziora warunkujących utrzymanie homeostazy środowiskowej.


 *00105*          en                      

 Organic matter in a lowland river of strongly modified discharge. Pt. 2: Discharge volume and „resistance“ of habitats. Materia organiczna w nizinnej rzece o silnie modyfikowanym przepływie. Cz. 2: Wysokość przepływu a „oporność“ siedlisk.  Szczerkowska, Eliza; Grzybkowska, Maria; Dukowska, Małgorzata;  Tszydel, Mariusz. - Acta Agrophys. 2003 vol. 1(88) z. 3 s. 557-567, il. bibliogr. streszcz.

Rozważano jaka wartość progowa przepływu wywołuje destabilizację dominujących siedlisk rzeki Drzewiczki. W okresie 2-3-tyg. utrzymywano przepływ na naturalnym poziomie, a następnie uwalniano ze zbiornika duże masy wody. Trzykrotny wzrost przepływu spowodował destabilizację nieorganicznego podłoża, osadów organicznych i peryfitonu tylko w siedlisku położonym najbliżej tamy. Najwyższy, ponad 16-krotny przepływ, był przyczyną destabilizacji podłoża, przy czym najmniejsze zmiany odnotowano w stagnującym przybrzeżnym siedlisku, porośniętym zanurzonymi makrofitami.


 *00106*          en                      

 Populational parameters of trichopterans (Trichoptera) in dominant habitats of a permanently disturbed lowland river. Parametry populacyjne chruścików (Trichoptera) w dominujących siedliskach rzeki o permanentnie zmienianym przepływie. Tszydel, Mariusz; Szczerkowska, Eliza; Grzybkowska, Maria; Dukowska, Małgorzata. - Acta Agrophys. 2003 vol. 1(88) z. 3 s. 585-593, il. bibliogr. streszcz.

Celem badań prowadzonych na rzece Drzewiczka o permanentnie zmienianym przepływie było poznanie heterogenności warunków środowiskowych i powstałej bogatej, zróżnicowanej bentofauny z dominującymi owadami Chironomidae, Ephemeroptera i Trichoptera. W cyklu rocznym stwierdzono znaczne różnice w rozmieszczeniu chruścików.


 *00107*          en                      

 Function of phytopsammon in capturing biogenes at the land/water ecotone in mesotrophic lake Piaseczno. Funkcja fitopsammonu w przepływie biogenów na styku ląd/woda w mezotroficznym jeziorze Piaseczno. Czernaś, Krzysztof. - Acta Agrophys. 2003 vol. 1(86) z. 1 s. 47-53, il. bibliogr. streszcz.

Badano aktywność fotosyntetyczną zbiorowisk glonów psammonowych i planktonowych psammolitoralu w przybrzeżnej strefie jeziora Piaseczno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Na podstawie wagowego stosunku C:N:P w procesie fotosyntezy wyliczono ilości węgla, azotu i fosforu pobierane przez zbiorowiska fitopsammonowe i fitoplanktonowe w ciągu 1 dnia. Najwyższe wartości zasymilowanych pierwiastków odnotowano w fitoplanktonie psammolitoralu. Uznano, że badane zbiorwiska pełniły rolę bariery ochronnej w zatrzymywaniu spływających ze zlewni do jeziora substancji biogennych.


 *00108*          en                      

 Light conditions of photosynthetic production of eupsammic algal community in sandy beach of lake Piaseczno (Łęczna-Włodawa Lakeland). Warunki świetlne fotosyntetycznej produkcji zbiorowiska glonów eupsammonowych w piaszczystej plaży jeziora Piaseczno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Czernaś, Krzysztof; Wojciechowski, Iwo. -  Acta Agrophys. 2003 vol. 1(86) z. 1 s. 61-67, il. bibliogr. streszcz.

Terenowe badania pierwotnej produktywności eupsammonowego zbiorowiska glonów żyjących w piaszczystej plaży jeziora Piaseczno wykazały pionową stratyfikację produkcji pierwotnej glonów i koncentracji chlorofilu. Koncentracja chlorofilu równomiernie zmniejszała się od powierzchni gruntu, albo jej największe wartości stwierdzono na głębokości 1-2 cm. Natomiast produkcja pierwotna była największa na głębokości 3-4 cm. Wymierne wartości intensywności światła sięgały tylko do głębokości 0,6 cm.


 *00109*          pl                      

 Aktualny stan pła torfowcowego w dystroficznym jeziorze Smolak 28 lat po zakończeniu wapnowania i nawożenia mineralnego. Hutorowicz, Andrzej. - Acta Agrophys. 2003 vol. 1(86) z. 1 s. 97-107, il. bibliogr. summ.

Przeprowadzono pomiary szerokości oraz powierzchni zajmowanej przez pływający pomost torfowcowy w humusowym jeziorze Smolak. Stwierdzono postępujące zanikanie pła torfowego objawiające się powstawaniem i powiększaniem istniejących oczek wody w pasie torfowców okalającym jezioro. W 2002 roku pło torfowcowe zajmowało nieco ponad 3 proc. całkowitej powierzchni jeziora. Przyczyną zanikania jest niewątpliwie zasadowy odczyn wody.


 *00110*          pl                      

 Struktura i produktywność fitoplanktonu w zapadliskowym zbiorniku Nadrybie przy Kopalni Bogdanka na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Krupa, Danuta; Czernaś, Krzysztof. - Acta Agrophys. 2003 vol. 1(86) z. 1 s. 123-129, il. bibliogr. summ.

Stwierdzono eutroficzny charakter zbiornika, o czym świadczą: mała przezroczystość, wysoka wartość przewodnictwa elektrolitycznego, odczyn dochodzący do pH 10,2, wysoka liczebność fitoplanktonu i zawartość chlorofilu-a, intensywnie sinicowe lub zielenicowe zakwity wody. W latach 1999-2000 fitoplankton był zdominowany wiosną przez sinice - Anabaena spiroides i Rhabdoderma lineare, jesienią zaś przez zielenicę Golenkinia radiata. W 2001 roku zarówno wiosną, jak i jesienią dominowały zielenice.


 *00111*          pl                      

 Fitoplankton i jego produktywność w jeziorach Płotycze k. Urszulina i Wereszczyńskim w otulinie Poleskiego Parku Narodowego. Krupa, Danuta; Czernaś, Krzysztof. - Acta Agrophys. 2003 vol. 1(86) z. 1 s. 131-138, il. bibliogr. summ.

Celem pracy było przeprowadzenie podstawowych badań hydrobiologicznych określających czynniki fizyczno-chemiczne i biologiczne przyczyniające się do niekorzystnych przekształceń ekosystemów jeziornych i wodno-torfowiskowych.


 *00113*          pl                      

 Batrachofauna śródleśnych zbiorników wodnych w Puszczy Goleniowskiej. Raniszewska, Małgorzata; Gamrat, Renata. - Acta Agrophys. 2003 vol. 1(86) z. 1 s. 163-168, bibliogr. summ.

W wyniku przeprowadzonych badań socjologicznych na obszarze śródleśnych oczek wodnych oznaczono 201 gatunków roślin należących do 56 rodzin. Oznaczono 10 gatunków płazów i wyróżniono cechy charakterystyczne ich siedlisk. Dzięki temu ustalono preferencje poszczególnych gatunków do zbiorowisk roślinnych.


 *00114*          en                      

 Seasonal changes of selected morphometrical features of emergent macrophytes in trophically different lakes. Sezonowa zmienność wybranych cech morfometrycznych makrofitów wynurzonych w jeziorach o różnej trofii [Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie]. Sender, Joanna. - Acta Agrophys. 2003 vol. 1(86) z. 1 s. 169-175, il. bibliogr. streszcz.

Badania prowadzono w 4 jeziorach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego: mezotroficznym jeziorze Piaseczno, lekko eutroficznym jeziorze Uściwierz, eutroficznym jeziorze Łukie oraz hipertroficznym jeziorze Głębokie Uścimowskie. Określono zmienność sezonową cech morfometrycznych, a także biomasę i zagęszczenie trzech gatunków helofitów i Schoenoplectus lacustris, Typha latifolia, Typha angustifolia. We wszystkich badanych jeziorach maksymalne wartości badanych cech wystąpiły w sezonie letnim, najmniejsze wczesną wiosną i jesienią.


 *00115*          en                      

 Caddisflies (Trichoptera) of waters in the vicinity of Radzyń Podlaski (Eastern Poland). Chruściki (Trichoptera) wód okolic Radzynia Podlaskiego (Polska Wschodnia). Serafin, Edyta. - Acta Agrophys. 2003 vol. 1(86) z. 1 s. 177-182, il. bibliogr. streszcz.

Praca przedstawia listę Trichoptera opracowaną na podstawie stadiów larwalnych. Znaleziono 6 nowych gatunków dla Podlasia. Interesujący jest prawie zupełny brak chruścików bezdomkowych oraz drapieżników. Być może ubóstwo gatunkowe badanego terenu związane jest z jego intensywnym użytkowaniem rolniczym.


 *00117*          pl                      

 Rozkład fitomasy Chara tomentosa L. i gatunków współwystępujących w gradiencie głębokości czterech jezior Pojezierza Mazurskiego. Hirsz, Ewa; Endler, Zbigniew. - Biul. Nauk. 2004 nr 24  s. 109-118, il. bibliogr. summ.

Zbadano fitomasę Ch. tomentosa i gatunków współwystępujących w gradiencie głębokości jezior oraz ich udział w biomasie roślin zanurzonych. Wyznaczono zakres głębokości, w którym osiągnęły one optimum rozwoju.


 *00119*          en                      

 Seasonal and year-to-year variation of numbers of Chironomus plumosus L. and Tubificidae in a lowland reservoir: regularities, causes, mechanisms. Sezonowa i coroczna zmienność liczby ochotkowatych i skąposzczetów w nizinnych zbiornikach wodnych: regularność, przyczyny, mechanizmy. Kajak, Zdzisław; Prus, Paweł. - Pol. J. Ecol. 2003 vol. 51 nr 3 s. 339-351, il. bibliogr.

Podczas 9 lat badań prowadzonych w Zbiorniku Zegrzyńskim obserwowano 2 szczyty obfitości ochotkowatych: najwyższy wiosną (utrzymujący się około 3 tygodnie) i znacznie niższy jesienią. Badano zależność między obfitością ochotkowatych a koncentracją chlorofilu w zbiorniku, przepływem wody i obecnością skąposzczetów.


 *00120*          en                     

 Stone - dwelling leeches (Hirudinea, Clitellata) of Lake Hańcza (Poland): different sampling methods different sampling methods determine different taxonomic structures. Pijawki (Hirundinea, Clitaellata) zasiedlające podłoże kamieniste jeziora Hańcza (Polska): różne metody pobierania próbek określające strukturę taksonomiczną.  Koperski, Paweł. - Pol. J. Ecol. 2003 vol. 51 nr 3  s. 353-361, il. bibliogr.

Badano strukturę taksonomiczną i zagęszczenie zbiorowisk pijawek zasiedlających kamienistą strefę przybrzeżną oligotroficznego jeziora Hańcza. Próbki pobierane ręcznie z powierzchni korzeni porównywano z tymi, które znaleziono na podłożu sztucznym (wykonanym z PCV).


 *00121*          pl                      

 Mikrowarstwa powierzchniowa wód: charakterystyka i metody badań. Kostrzewska-Szlakowska, Iwona. - Wiad. Ekol. 2003 t. 49 z. 3 s. 183-203,  bibliogr. summ.

Przybliżono zagadnienie mikrostrefy powierzchniowej wód słodkich i słonych, oraz zapoznano z innymi układami granicznymi, z budową mikrowarstwy powierzchniowej i procesami fizycznymi tu zachodzącymi, występującymi organizmami, metodami pobierania wody z tej strefy, a także historią badań zarówno na świecie, jak i w Polsce. Praca ma charakter przeglądu literatury na omawiane tematy.


 *00122*          pl                      

 [Dziesiąte] X Międzynarodowe Sympozjum na temat wrotków (Illmitz, Austria, 7-13 VI 2003 r. ). Ejsmont-Karabin, Jolanta;  Kuczyńska-Kippen, Natalia. - Wiad. Ekol. 2003 t. 49 z. 3 s. 243-347, il.

Tematyka sympozjum skupiała się w głównej części na problemach molekularnych, genetycznych, ewolucyjnych i filogenetycznych, choć nie brakowało również aspektów behawioralnych, ekologicznych czy też związanych z fizjologią i ekotoksykologią.


 *00123*          pl                      

 [Dziesiąte] X Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne (Ciążeń, 8-10 V 2003 r. ). Grużewski, Mirosław. - Wiad. Ekol. 2003 t. 49 z. 3  s. 247-249

Najczęściej obiektem zainteresowania badaczy prezentujących wyniki swych prac był makrobentos bądź bentosowe owady, ale ponadto wystąpienia dotyczyły mięczaków, małżoraczków, brzuchorzęsków i mikrosporidiów przywr. Omawiane badania prowadzone były w jeziorach, rzekach, zbiornikach zaporowych, drobnych zbiornikach, torfowiskach i w laboratorium.


 *00124*          en                      

 Patterns and processes in freshwater ecotones: perspectives and  case studies. [national conference „Fresh water ecotones - structure and functioning“, Janów Lubelski, 24-25 IX 1998 r. ]. Modele i procesy zachodzące w ekotonach wód słodkich. Krajowa konferencja „Słodkowodne ekotony - struktura i funkcjonowanie“, Janów Lubelski, 24-25 IX 1998 r. ]. Polish Academy of Sciences - Institute of Ecology zob. Polska Akademia Nauk - Instytut Ekologii. Polska Akademia Nauk - Instytut Ekologii. Dziekanów Leśny: Wydaw. PAN 2003  260 s. , il. , 27 cm (Polish Journal of Ecology / Polish Academy of Sciences - Institute of Ecology, ISSN 1505-2249 ; vol. 51 nr 2).   Polska Akademia Nauk - Instytut Ekologii.

Zestaw artykułów poświęcony jest problemom struktury i typów ekotonów wód słodkich, mechanizmom ich funkcjonowania i roli ochronnej jaką pełnią w kształtowaniu krajobrazu i procesach zachodzących w ekosystemach.
RYBACKIE ZAGOSPODAROWANIE WÓD

 *00023*          pl                      

 Zbiornik zaporowy Rożnów jako obiekt gospodarki rybackiej. Mastyński, Jerzy. - Gosp. Wod. 2001 R. 61 nr 10 s. 416, il. bibliogr.

Scharakteryzowano zbiornik zaporowy Rożnów pod kątem eksploatacji rybackiej.


 *00035*          pl                      

 Rybactwo stawowe w stawach karpiowych, urządzeniach przemysłowych oraz małych zbiornikach śródlądowych. Guziur, Janusz;  Białowąs, Henryk; Milczarzewicz, Witold. Warszawa: „Hoża“ 2003 384 s. ,[44] s. tabl. , il. , 25 cm

Przedstawiono podstawowe (klasyczne) metody hodowli ryb w stawach (wraz z ich ważniejszymi modyfikacjami) oraz nowoczesne technologie przemysłowego chowu - tuczu ryb w stawach, sadzach, basenach i obiegach zamkniętych, stosowane w kraju i zagranicą.


 *00041*          pl                      

 Kształtowanie się elementów obiegu materii w systemach stawów o funkcji gospodarczej i ekologicznej. Pawlik-Dobrowolski, Jacek [red. nauk. ]; Łempicka, Anna [red. nauk. ]. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. Falenty: Wydaw. IMUZ 2003 88 s. , 24 cm

Kształtowanie się bilansu wodnego w kompleksie stawów rybnych; zanieczyszczenia atmosferyczne i ich wpływ na żyzność wody w stawach; zróżnicowanie roślinności w strefie szuwarów; rola zgrupowania ptaków wodno-błotnych w ekosystemie stawów rybnych oraz analiza wyników produkcyjnych chowu ryb na tle biotycznych i abiotycznych elementów ekosystemu.


 *00043*          pl                     

 [Ósme] Międzynarodowe Sympozjum na temat „Zależności pomiędzy rybami i ptakami: wnioski dla praktyki“ (Hull, Wielka Brytania, 3-6 IV 2001 r. ). Gwiazda, Robert; Stempniewicz, Lech. - Wiad. Ekol. 2001  t. 47 z. 4 s. 337-340

Cele sympozjum były następujące: prezentacja i wymiana poglądów na temat interakcji między ptakami rybożernymi i populacjami ryb, określenie wpływu ptaków rybożernych na rybactwo i vice versa, synteza informacji dotycząca konfliktów pomiędzy ptakami rybożernymi i rybactwem wraz ze sposobami ich rozwiązywania, opracowanie strategii ochrony ptaków rybożernych z uwzględnieniem interesów rybactwa.
BIOLOGIA RYB

 *00112*          pl                      

 Ichtiofauna środkowego biegu rzeki Bug. Radwan, Stanisław;  Girsztowtt, Zbigniew; Kolejko, Marcin. - Acta Agrophys. 2003  vol. 1(86) z. 1 s. 153-161, il. bibliogr. summ.

Określano podstawowe czynniki fizyczno-chemicznych wody i aktualny stan ichtiofauny w środkowym biegu rzeki Bug. Ogółem stwierdzono 33 gatunki ryb należące do 10 rodzin, w tym 5 gatunków prawnie chronionych, a 7 gatunków obcych - introdukowanych lub zawleczonych. Najliczniej występującymi gatunkami były: ukleja, płoć, leszcz, szczupak i okoń. Nie stwierdzono 5 gatunków ryb zasiedlających rzekę Bug do końca lat 80. Były to: kiełb białopłetwy, brzana, certa, koza złotawa i głowacz białopłetwy. Ponadto kilka gatunków ryb występujących tu niegdyś licznie, obecnie spotykane są pojedynczo.
CHOROBY RYB

 *00019*          pl                      

 Choroby nerek u ryb. Antychowicz, Jerzy. - Mag. Wet. 2002 vol. 11 nr 6(69) s. 43-47, il. bibliogr.

Nerki u ryb zaczynają się za skrzelami i przebiegają przez całą długość ciała. W miąższu nerek obok kłębuszków, urzęsionych lejków i kanalików występuje również tkanka krwiotwórcza, limfatyczna oraz centra melanomakrofagowe. Nerki ryb są docelowym narządem dla wirusów, bakterii, jak i pasożytów. Zakaźna martwica układu krwiotwórczego (IHN), wirusowa krwotoczna posocznica (VHS), bakteryjna choroba nerek (BKD), przerostowa choroba nerek (PKD), hoferelioza, sferosporoza nerek karpi zostały omówione szczegółowo i zilustrowane fotografiami.


 *00065*          pl                     

 Akumulacja metali ciężkich w rybach z Zalewu Wiślanego i Zalewu Szczecińskiego. Polak-Juszczak, Lucyna. - Żyw. Człow. Metab. 2003 R. 30 nr 3/4 s. 1137-1141, il. bibliogr. summ.

Ryby z Zalewu Wiślanego i z Zalewu Szczecińskiego charakteryzują się wysokim stężeniem rtęci i niskim arsenu. Zawartość rtęci nie przekracza wartości bezpiecznej dla zdrowia konsumentów.


 *00068*          pl                      

 Pasożyty (Metazoa) płoci Rutilus rutilus (L. ) w jeziorach Pojezierza Mazurskiego jako wskaźnik jakości środowiska wodnego. (Praca habilitacyjna). Dzika, Ewa. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn: Wydaw. UWM 2003, 81 s. , il. , 24 cm (Rozprawy i Monografie (Dissertations and Monographs) / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISSN 1509-3018 ; nr 73).

Przeprowadzono badania parazytologiczne zgrupowań pasożytów płoci w 4 jeziorach Pojezierza Mazurskiego, leżących w tej samej strefie klimatycznej, różniących się morfometrią, stopniem eutrofizacji i zanieczyszczeniem.


 *00073*          pl                      

 Występowanie pasożytniczych Metazoa leszcza (Abramis brama) w zbiornikach naturalnych i sztucznych w Polsce. Kędra, Aleksander H. ;  Sikora, Bożena. - Wiad. Parazyt. 2003 t. 49 z. 1 s. 21-29, il. bibliogr.

Na podstawie piśmiennictwa i badań własnych autorzy przedstawili występowanie pasożytniczych Metazoa u leszcza w następujących zbiornikach wodnych: jeziora - Bełdany, Mikołajskie, Łebsko, Łódzko-Dymaczewskie i Witobelskie; zalewy - Rożnowski, Siemianówka i Zegrzyński. Uwzględniono pasożyty: Monogenea, Digenea, Cestoda, Nematoda, Acanthocephala, Hirudinea i Crustacea. Omówiono wpływy czynników środowiskowych na występowanie pasożytów.


 *00074*          en                      

 Diversity of the parasite fauna of cyprinid (Cyprinidae) and percid (Percidae) fishes in the Vistula Lagoon, Poland. Różnorodność fauny pasożytniczej u ryb karpiowatych (Cyprinidae) i okoniowatych (Percidae) w Zalewie Wiślanym. Rolbiecki, Leszek. -  Wiad. Parazyt. 2003 t. 49 z. 2 s. 125-164, il. bibliogr.

Badaniami objęto 2398 ryb złowionych w Zalewie Wiślanym od grudnia 1994 r. do marca 1997 r. Stwierdzone u nich pasożyty należały do 63 grup taksonomicznych. Na wykresach przedstawiono sezonowość występowania niektórych pasożytów z następujących grup: Microsporea, Myxozoa, Protozoa, Monogenea, Digenea, Cestoda, Nematoda, Acanthocephala, Hirudinea, Copepoda, Branchiura i Mollusca. Fauna pasożytnicza była zdominowana przez gatunki słodkowodne.


 *00079*          pl                      

 Akumulacja kadmu w mięśniach karasia Carassius auratus przy żywieniu paszą z różną koncentracją CdCl2. Szczerbik, Paweł;  Mikołajczyk, Tomasz; Socha, Magdalena; Chyb, Jarosław; Epler, Piotr. - Rocz. Nauk. Zoot. 2001 supl. z. 12 s. 253-259, il. bibliogr. summ.

Badano wpływ żywienia paszą o różnej zawartości Cd na akumulację tego pierwiastka w mięśniach i wzrost karasia srebrzystego (Carassius auratus). Uzyskane wyniki sugerują, że poprzez skarmianie paszy zawierającej kadm możliwe jest uzyskanie wzrostu koncentracji kadmu w tkankach ryb oraz że kadm istotnie wpływa na wzrost ryb.


 *00084*          pl                      

 Choroby karpi w Polsce wywoływane przez pasożyty gromady Myxosporea (Buetschli 1881). Antychowicz, Jerzy. - Med. Wet. 2003 R. 59 nr 9 s. 762-766, il. bibliogr. summ.

Pasożyty z gromady Myxosporea zaliczane są do Protozoa, lecz badania ich genów wykazały, iż winny być włączone do Metazoa. Atakują one różne narządy ryb. Przedstawiono etiologię, występowanie i patogenezę pasożytów. W tablicy podano 9 gatunków pasożytów występujących w Polsce u karpia. Na wykresie przedstawiono rozwój pasożytów, a na zdjęciach spory i sporocysty Myxobolus encephalicus.


 *00085*          pl                      

 Występowanie Dictyuchus monosporus Leitgeb u ryb w niektórych wodach północno-wschodniej Polski. Kiziewicz, Bożena; Czeczuga, Bazyli. - Med. Wet. 2003 R. 59 nr 9 s. 797-801, il. bibliogr. summ.

Dictyuchus monosporus jest grzybem pasożytnicznym wywołującym tzw. pleśniawkę u ryb. Badanie wykonano w okolicach Białegostoku. Wykazano, iż ten pasożyt najlepiej rozwija się w wodach zimnych o temp. 5-6 st. C. Częściej stwierdza się go w źródłach niż w nurcie rzek. W rzekach występuje częściej jesienią i na wiosnę niż w lecie. Najmniej pasożytów było w wodzie Supraśli, w której było najmniejsze stężenie materii organicznej oraz wapnia i siarczanów.


 *00086*          en                     

 Seasonal variation of parasite infection of three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus L. ) in the Southern Baltic. Sezonowa zmienność infekcji pasożytniczej u ciernika (Gasterosteus aculeatus L. ) w południowym Bałtyku. Morozińska-Gogol, Jolanta. -  Wiad. Parazyt. 2002 t. 48 z. 4 s. 359-373, il. bibliogr.

Ekstensywność i intensywność infekcji pasożytniczej przebadano u 2880 cierników, schwytanych siecią w Zatoce Gdańskiej. U badanych ryb stwierdzono występowanie 25 gatunków pasożytów, jednakże tylko 8 z nich występowało w ciągu całego roku. Scharakteryzowano występowanie 4 ektopasożytów i 4 endopasożytów w poszczególnych miesiącach. Najwięcej ektopasożytów stwierdzono na wiosnę i w lecie. Tasiemce występowały rzadko.


 *00087*          pl                      

 Ichtioftirioza - inwazja, którą coraz trudniej zwalczać. Zientek, Hubert. - Mag. Wet. 2003 vol. 12 nr 11(84) s. 58-60, il.

Ichtioftiriozę, zwaną też „rybią ospą”, wywołuje pierwotniak, kulorzęsek (Ichthyophthirius multifiliis). Wybuchowi sprzyja pogorszenie się warunków środowiskowych i osłabienie organizmu. Autor przedstawia chorobę w następujących rozdziałach: stres - wyzwalacz choroby, objawy kliniczne, rozpoznanie, okresy największej wrażliwości pasożyta na preparaty lecznicze, leczenie choroby, zapobieganie inwazjom i reinwazjom. W tabeli podano 9-dniowy schemat leczenia ichtioftiriozy.


 *00088*          en                      

 Observations on the transmission and the seasonality of infection of the nematode Cystidicoloides ephemeridarum in Salmo trutta fario in a small trout stream in North Bohemia, the Czech Republic. Obserwacje przenoszenia i sezonowości infekcji nicienia Cystidicoloides ephemeridarum u pstrąga potokowego Salmo trutta fario w małym strumieniu w północnych Czechach, Republika Czeska.  Moravec, Frantisek; Frantova, Denisa. - Acta Parasit. 2003 vol. 48 nr 1 s. 41-46, il. bibliogr.

Badania nad występowaniem wymienionego nicienia u pstrąga prowadzono od kwietnia 2000 r. do maja 2001 r. Stwierdzono, iż larwy jętki Ephemera danica (Mueller) są głównym pośrednim gospodarzem pasożyta. Stwierdzono, że śliz (Barbatula barbatula (L. )) jest również gospodarzem omawianego pasożyta. Ryby zakażają się pasożytem przez cały rok, głównie od września do maja następnego roku. Cykl dojrzewania pasożyta zależy od temperatury i liczebności populacji jętek.


 *00089*          en                      

 Detection of extracellular protease activity of Aeromonas hydrophila strains isolated from MAS diseased carp. Badanie aktywności pozakomórkowych proteaz Aeromonas hydrophila izolowanych od karpi chorych na MAS. Guz, Leszek. - Ann. UMCS Sect. DD 2003  vol. 58 s. 81-88, il. bibliogr. streszcz.

Bakterie z rodzaju Aeromonas są patogenne dla ryb. W pracy badano aktywność proteaz zewnątrzkomórkowych szczepów A. hydrophila izolowanych z klinicznych przypadków MAS karpi. Zaobserwowano wyższą aktywność kazeinazową, elastazową i żelatynazową u patogennych szczepów A. hydrophila. Natomiast szczepy niepatogenne miały niską aktywność. To, że szczepy patogenne mają wyższą aktywność proteolityczną może świadczyć o znaczącej roli proteaz pozakomorkowych A. hydrophila w patogenezie MAS.


 *00090*          en                      

 Citrobacter freundii isolated from diseased Tropheus brichardi. Izolacja Citrobacter freundii od pielęgnicy Tropheus brichardi. Guz, Leszek. - Ann. UMCS Sect. DD 2003 vol. 58 s. 89-92, il. bibliogr. streszcz.

Od pielęgnicy izolowano po raz pierwszy Citrobacter freundii. Bakterie izolowano od chorej ryby z nerki, wątroby, krwi i przewodu pokarmowego. Bakteria jest wrażliwa na oksytetracyklinę, enrofloksacynę, kwas oksolinowy, flumechinę. Jest oporna na tiamfenikol.


*00091*          pl                      

 Toksyczność pyretroidów dla ryb. Lutnicka, Hanna. - Ann. UMCS Sect. DD 2003 vol. 58 s. 93-102, bibliogr. summ.

Syntetyczne pyretroidy są silnie toksyczne dla biocenozy wodnej, w tym i ryb. Praca ma charakter przeglądowy. Opisano mechanizm neurotoksyczności, przedstawiono objawy chorobowe występujące u ryb, zmiany występujące w parametrach hematologicznych, szczególnie dotyczy to leukocytów. Efektem tego jest immunosupresja. Destrukcyjne zmiany pod wpływem pyretroidów obserwowano w wewnętrznej błonie mitochondrialnej.


 *00093*          pl                     

 Nowe dane o klasyfikacji i różnicowaniu bakterii z rodzaju Aeromonas i ich praktyczne znaczenie w ichtiopatologii. Kozińska, Alicja. - Post. Mikrobiol. 2001 t. 40 z. 1 s. 43-62, il. bibliogr. summ.

Bakterie z rodzaju Aeromonas dzielą się na grupę psychrofilnych nieruchomych A. salmonicida typowych pasożytów ryb i grupę ruchliwych mezofilnych Aeromonas bardzo rozpowszechnionych w wodach, osadach dennych czy florze przewodu pokarmowego ryb. Niektóre szczepy są chorobotwórcze i wywołują posocznicę (MAS) lub infekcje (MAI). Nowa klasyfikacja uwzględnia cechę chorobotwórczości i wykorzystuje pośrednie wskaźniki biochemiczne, hodowlane, aktywność enzymatyczną, antygenową strukturę powierzchni.


 *00118*          pl                      

 Występowanie Yersinia ruckeri u ryb łososiowatych w Polsce i fenotypowa charakterystyka izolatów. Kozińska, Alicja; Pękala, Agnieszka. - Med. Wet. 2004 R. 60 nr 8 s. 880-882, il. bibliogr. summ.

Badaniem objęto pstrągi tęczowe i źródlane z 25 obiektów rybackich. W 5 obiektach występowały śnięcia pstrąga. Ze śniętych ryb wyizolowano 20 szczepów Yersinia ruckeri. 72 proc. izolatów wykazywało właściwości chorobotwórcze dla pstrąga tęczowego. Chorobotwórcze były tylko te izolaty, które były dodatnie w testach serologicznych z surowicami immunizowanych królików komórkami Y8, Yer 1 oraz szczepu NCIMB 1315.


 *00125*          en                      

 Influence of methisoprinol on the replication of rhabdoviruses isolated from carp (Cyprinus carpio) and catfish (Ictalurus melas): in vitro study. Wpływ metisporinolu na replikację rabdowirusów wyizolowanych z karpia (Cyprinus carpio) i z suma (Ictalurus melas): badania in vitro. Siwicki, A. K. ; Pozet, F. ; Morand, M. ; Kazuń, B. ; Trapkowska, S. ; Małaczewska, J. - Pol. J. Vet. Sci. 2003 vol. 6 nr 1  s. 47-50, il. bibliogr.

Wykazano silne zahamowanie inkorporacji 3H-urydyby do rabdowirusów karpia i suma w hodowli komórkowej, zawierającej metisoprinol w różnych stężeniach. Najwyższą inhibicję zanotowano 72 h po infekcji komórek wyizolowanych z karpia i suma dwoma wirusami, przy stężeniu metisoprinolu 400 i 500 mikro/ml.


 *00126*          pl                      

 Szczepionki genetyczne przeciw chorobom wirusowym ryb. Prost, Maria. - Med. Wet. 2003 R. 59 nr 7 s. 564-567, bibliogr. summ.

Przedstawiono nowe szczepionki posocznicy wirusowej łososiowatych (VHS) oraz zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN). Szczepionki rekombinowane zawierające białka wirusowe z epitopami, wiążącymi przeciwciała, okazały się mało skuteczne. Dobre wyniki uzyskano stosując szczepionki DNA. Produkcja ich polegała na wbudowaniu do plazmidu E. coli uaktywnionego genu, kodującego białko G, po uprzednim uzyskaniu DNA z RNA wirusa. Omówiono wpływ wieku i masy ciała ryby na wyniki szczepień oraz efektywny sposób podania szczepionki.


 *00129*          en                      

 Biochemical and haematological changes in fish exposed to sublethal concentrations of linear alkylbenzene sulphonate (LAS). Biochemiczne i hematologiczne zmiany u ryb wywołane przez subletalne stężenia sulfonianu alkilobenzenowego (LAS). Turkmen, Gulhan;  Keles, Oya; Aslan, Murat; Bakirel, Tulay; Arun, Seckin. - Med. Wet. 2004 R. 60 nr 2 s. 143-146, il. bibliogr.

LAS jest związkiem organicznym wykorzystywanym w produkcji detergentów i tekstyliów. Na zanieczyszczenie wody tym związkiem szczególnie wrażliwe są ryby, ponieważ LAS powoduje uszkodzenie nabłonków skrzeli, narządów chemoreceptorowych oraz naskórka. Badania przeprowadzono w Turcji na 120 pstrągach tęczowych. Badano wpływ subletalnych stężeń LAS w wodzie (0,2 i 0,4 mg/l) na ryby w ciągu 54 dni. Patologicznych zmian u ryb nie stwierdzono, jednak wykazano spadek aktywności niektórych enzymów w wątrobie i nerkach oraz wzrost aktywności LDH w skrzelach.
RYBY KARPIOWATE

BIOLOGIA KARPIA

 *00036*          pl                      

 Zmiany domestykacyjne u ryb [łososiowatych i karpia]. Życzyński, Andrzej. - Zesz. Nauk. PTZ Prz. Hod. 2002 nr 66 s. 89-96, bibliogr. summ.

Przedstawiono zmiany zachodzące z przyczyn hodowlanych w cechach morfologicznych karpi i ryb łososiowatych.
CHÓW I HODOWLA KARPIA

 *00075*          pl                      

 Przydatność bielma nasion ostropestu plamistego (Sylibum marianum L. Gaertn. ) oraz koncentratu silimaryny w żywieniu karpia (Cyprinus carpio L. ). Ciupa, Artur; Przybył, Antoni. - Rocz. Nauk. Zoot. 2000 supl. z. 9 s. 31-35, bibliogr.

W przeprowadzonym teście żywieniowym wyższe przyrosty masy ciała osiągnęły karpie żywione paszą z udziałem poekstrakcyjnej śruty z ostropestu plamistego: 1320,02 g/szt. , przy relatywnie wysokiej przeżywalności 84,4 proc. i niskim współczynniku pokarmowym 1,54. Badanie histologiczne i histochemiczne wykazało prawidłowe funkcjonowanie wątroby. W grupie kontrolnej żywionej paszą komercyjną obraz mikroskopowy wątroby wykazał pewne uszkodzenie hepatocytów. Planowane są badania dotyczące określenia przydatności bielma nasion ostropestu plamistego oraz koncentratu kompleksu silimaryny w pełnoporcjowych mieszankach paszowych dla różnych sortymentów karpia.


 *00080*          pl                      

 Wpływ wielokrotnych iniekcji naltreksonu na stymulowaną analogiem sGnRH sekrecję gonadotropiny dojrzewania (GtH-II) z przysadki mózgowej samic karpia (Cyprinus carpio L. ). Socha, Magdalena; Sokołowska-Mikołajczyk, Mirosława; Janda, Marcin; Zając, Anna; Epler, Piotr. - Rocz. Nauk. Zoot. 2001 supl. z. 12 s. 91-97, il. bibliogr. summ.

Dootrzewnowe iniekcje naltreksonu - antagonisty receptorów opioidowych w dawce 50 lub 500 mikrog/kg spowodowały u samic karpia w okresie okołotarłowym wzrost poziomu gonadotropiny (GtH-II).


 *00081*          pl                      

 Zawartość tłuszczu, kwasów tłuszczowych i cholesterolu w mięśniach karpi (Cyprinus carpio L. ) chowanych w różnych warunkach pokarmowych. Bieniarz, Krzysztof; Borowiec, Franciszek; Okoniewski, Zygmunt. - Rocz. Nauk. Zoot. 2001 supl. z. 12 s. 129-135, il. bibliogr. summ.

Udowodniono, że karpie, otrzymujące wyłącznie pokarm naturalny, charakteryzują się znacznie mniejszą zawartością tłuszczu i cholesterolu oraz znacznie wyższym procentowym udziałem wśród kwasów tłuszczowych, kwasów wielonienasyconych.


 *00116*          en                      

 The occurrence of microorganisms in post-cooling water during the wintering of carp (Cyprinus carpio L.). Występowanie drobnoustrojów w wodach pochłodniczych podczas zimowania karpia (Cyprinus carpio L. ). Zmysłowska, Izabella; Harnisz, Monika;  Krause, Joanna. - Pol. J. Natur. Sci. 2003 nr 3(15) s. 679-687, il. bibliogr. streszcz.

Badano zanieczyszczenie mikrobiologiczne wód pochłodniczych podczas zimowania karpia. Oznaczono ogólną liczbę grzybów drożdżoidalnych i nitkowatych oraz liczbę różnych grup bakterii.


 *00130*          pl                     

 Możliwości wykorzystania kukurydzy w żywieniu karpi. Przybył, Antoni; Mazurkiewicz, Jan. - Kukurydza 2004 nr 2(24) s. 39-40, il.

Omówiono wykorzystanie kukurydzy w żywieniu ryb karpiowatych jako: ziarna suszonego w żywieniu monodietetycznym, ziarna suszonego lub kiszonego, jako komponentu pełnoporcjowych mieszanek paszowych CCM (cornco bmix), jako komponentu w tuczowych mieszankach paszowych.
INNE KARPIOWATE

 *00127*          pl                      

 Troć i certa wracają do polskich rzek. Czudak-Kiersz, Jolanta. - Parki Nar. 2004 nr 2 s. 22-23, il.


 

RYBY ŁOSOSIOWATE

 *00036*          pl                     

 Zmiany domestykacyjne u ryb [łososiowatych i karpia]. Życzyński, Andrzej. - Zesz. Nauk. PTZ Prz. Hod. 2002 nr 66 s. 89-96, bibliogr. summ.

Przedstawiono zmiany zachodzące z przyczyn hodowlanych w cechach morfologicznych karpi i ryb łososiowatych.
BIOLOGIA PSTR¥GA

 *00026*          pl                      

 Pstrąg i lipień. Błachuta, Jan; Zacharczyk, Karol. Warszawa:  „Multico“ 2000, 206 s. , il. , 20 cm

Opisano warunki bytowania, cechy biologiczne, rozród, odżywianie, wzrost i wiek pstrąga potokowego i lipienia.
INNE ŁOSOSIOWATE

 *00127*          pl                      

 Troć i certa wracają do polskich rzek. Czudak-Kiersz, Jolanta. - Parki Nar. 2004 nr 2 s. 22-23, il.
RYBY OKONIOWATE

 *00027*          pl                      

 Sandacz. Zalewski, Zbigniew. Warszawa: „Multico“ 2002, 172 s. , il. , 20 cm

Przedstawiono biologię sandacza oraz sprzęt i metody jego połowów.


 

RYBY WĘGORZOWATE

 *00024*          en                      

 Carotenoid content in Anguilla anguilla (L. ) individuals undertaking spawning migration. Zawartość karotenoidów u osobników węgorza migrujących w celu złożenia ikry. Czeczuga, Bazyli;  Czeczuga-Semeniuk, Ewa. - Fol. Biol. 2000 vol. 48 nr 1/2 s. 1-6, il. bibliogr.

Karotenoidy badano w różnych częściach ciała zwierzęcia i o różnych porach roku, na wiosnę, latem i na jesieni. Metodami chromatografii kolumnowej i cienkowarstwowej stwierdzono występowanie 15 karotenoidów. W październiku stwierdzono duże zróżnicowanie pomiędzy osobnikami. Zimą, gdy ryby nie pobierały pokarmu, zawartość tych substancji zmalała, a wiosną wzrosła raptownie w ciągu pierwszego miesiąca aktywności, zaś szczyt osiągnęła w lecie.
RYBY LIPINIOWATE

 *00026*          pl                      

 Pstrąg i lipień. Błachuta, Jan; Zacharczyk, Karol. Warszawa:  „Multico“ 2000, 206 s. , il. , 20 cm

Opisano warunki bytowania, cechy biologiczne, rozród, odżywianie, wzrost i wiek pstrąga potokowego i lipienia.
RYBY SIEJOWATE

 *00025*          en                     

 Mitochondrial DNA sequence from an extinct population of European vendace, Coregonus albula L. Sekwencja mitochondrialnego DNA z wymarłej populacji sielawy Coregonus albula L. Brzuzan, Paweł; Ciesielski, Sławomir. - Fol. Biol. 2000 vol. 48 nr 3/4 s. 151-154,  il. bibliogr.

Badanie DNA z próbek pobranych z utrwalonego i od 39 lat przechowywanego w formalinie osobnika, a także porównanie ich z próbkami 2 osobników współczesnych wykazało substytucje nukleotydowe oraz różnice wywołane punktową mutacją heteroplazmatyczną.
RYBY SUMOWATE

 *00028*          pl                      

 Sum. Napora, Karol S. ; Kleszcz, Mariusz. Warszawa: „Multico“  2001, 157 s. , il. , 20 cm

Omówiono biologię suma, stosowany sprzęt wędkarski i przynęty oraz sposoby łowienia tej ryby.
RYBY MORSKIE

 *00034*          pl                      

 Biologia i rozmieszczenie nototenii falklandzkiej Patagonotothen ramsayi (Regan, 1913) na szelfie patagońskim. Wyniki polskich badań, 1979-1993. Sosiński, Józef; Janusz, Jerzy. Morski Instytut Rybacki. Gdynia: Wydaw. MIR 2003 63 s. , il. , 25 cm

Ryba ta miała drugorzędne znaczenie w połowach prowadzonych u wybrzeży Argentyny na południowo-zachodnim Atlantyku. W pracy badaniami objęto dwa stada występujące na szelfie patagońskim, północne i południowe, różniące się fenotypowo takimi cechami, jak okres tarła i tempo wzrostu.


 *00082*          pl                      

 Babka okrągła Neogobius melanostomus (Pallas, 1811) - nowy komponent ichtiocenozy południowego Bałtyku. Rola w ekosystemie i rybołówstwie. Wandzel, Tomasz. Morski Instytut Rybacki. Gdynia:  Wydaw. MIR 2003, 76 s. , il. , 25 cm

Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie realizacji niniejszej pracy wskazują, że babka okrągła ma negatywny wpływ na komercyjne rybołówstwo przybrzeżne Zatoki Puckiej. W najbliższym czasie nie przewiduje się możliwości przemysłowego wykorzystywania ryb tego gatunku. Pozytywnym wpływem na rybołówstwo regionu jest jedynie liczne występowanie babki okrągłej w rekreacyjnych połowach sportowych. W Zatoce Puckiej babka okrągła jest pokarmem większych drapieżników.
WĘDKARSTWO

 *00027*          pl                      

 Sandacz. Zalewski, Zbigniew. Warszawa: „Multico“ 2002, 172 s. , il. , 20 cm

Przedstawiono biologię sandacza oraz sprzęt i metody jego połowów.


 *00028*          pl                      

 Sum. Napora, Karol S. ; Kleszcz, Mariusz. Warszawa: „Multico“  2001, 157 s. , il. , 20 cm

Omówiono biologię suma, stosowany sprzęt wędkarski i przynęty oraz sposoby łowienia tej ryby.
EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

 *00037*          en                      

 Fishery - a description of situation. Rybołówstwo - opis sytuacji. - Pol. Food 2002 vol. 1(26) s. 11, il.


 *00040*          pl                      

 Uwarunkowania i ocena perspektyw rozwoju polskiego rybołówstwa bałtyckiego i rybactwa śródlądowego w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zieziula, Jolanta. - Wieś i Rol. 2003 nr 3(120)  s. 113-140, il. bibliogr. summ.

W ramach przygotowań do integracji z UE, opracowany został Sektorowy Program Operacyjny (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Przedstawiono w nim propozycje przemian strukturalnych oraz funkcjonowania gospodarki rybnej uwzględniające dostępność krajowych funduszy publicznych i możliwości wykorzystania środków z UE z tzw. FIFG. Na podstawie danych statystycznych z lat 1999-2002 analizowano stan gospodarki rybackiej i scharakteryzowano podstawowe założenia i kierunki działania SPO.


 *00067*          pl                      

 Metody pomiaru potencjału połowowego w polskim bałtyckim rybołówstwie kutrowym. Urbaniak, Maciej; Dul-Urbaniak, Małgorzata. -  Fol. Univ. Agricult. Stetin. Oecon. 2002 z. 41(230) s. 251-260, il. bibliogr. summ.

Wskazano metody pomiaru potencjału połowowego ryb, które pozwolą na dopasowanie wielkości floty połowowej do charakteru eksploatowanych zasobów.


 *00069*          pl                     

Uwarunkowania ekonomicznej efektywności zarybień jezior koregonidami. (Praca habilitacyjna). Turkowski, Konrad. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn: Wydaw. UWM 2002, 86 s. , il. (Rozprawy i Monografie (Dissertations and Monographs) / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISSN 1509-3018 ; nr 68).

Efektywność ekonomiczną zarybień koregonidami badano na podstawie zarybień i odłowów jezior: Maróz Duży, Dłużek, Kownatki, Mielno i Pluszne. Jeziora były intensywnie zarybiane wylęgiem i materiałem podchowanym: sielawy, siei oraz pelugi. Przedstawiono ogólny model uwarunkowań ekonomicznych efektywności zarybień oraz sformułowano praktyczne wnioski dotyczące analizowanej grupy jezior.


 *00128*          pl                      

 Korzystanie z carskich serwitutów brzegowych w XXI wieku. Skiruć, Zdzisław; Ambrosiewicz, Maciej. - Gosp. Wod. 2004 R. 64 nr 3  s. 99-102, il. rez. summ.

   Przedstawiono rys historyczny gospodarki rybackiej w jeziorze Wigry na tle zmieniających się regulacji prawnych.