Instytut   Rybactwa   Śródlądowego

im. STANISŁAWA  SAKOWICZAEXPRESS INFORMACJA

NR  6/2005

 

 

 

                                                                                                                                      Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanowska

                                                                                                        mgr inż. Henryk Chmielewski

                                                                                                               inż. Jadwiga Cupiał
                                                                                                       mgr inż. Alicja Robak

 

 

 

Olsztyn 2005

 

 

 

 

 

REDAKCJA

Zespół redakcyjny:
mgr inż. Jadwiga Zdanowska
mgr inż. Henryk Chmielewski
inż. Jadwiga Cupiał
mgr inż. Alicja Robak

 

Kontakt:
Tel. 089 524 01 71, fax 089 524 05 05
E-mail: din@infish.com.pl

 

© Copyright by
Instytut Rybactwa Śródlądowego
Olsztyn 2004

 

Wydawca:
Dział Wydawnictw
Instytutu Rybactwa Śródlądowego
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
Tel. 089 524 10 15, 524 01 71, fax 089 524 05 05
E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

RYBACTWO

*00023*          pl                         

Narodowa Strategia Rozwoju Rybołówstwa na lata 2007-2013.  (Wyciąg dotyczący rybactwa śródlądowego). Projekt - Wersja 1. 0 z dnia 22 lipca 2005 r. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 5 s. 23-40, il.  

Omówiono mocne i słabe strony sektora polskiego rybołówstwa, szanse, zagrożenia, cele i priorytety. W latach 2007-2013 niezbędne jest podjęcie działań w obszarze zrównoważonego rozwoju akwakultury, kapitału ludzkiego oraz terytorialnego wymiaru Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb), ochrony środowiska oraz właściwego zarządzania WPRyb.


*00025*          pl                         

Czy rybackie zasoby mogą być wykorzystywane i jednocześnie chronione, czy też takie wykorzystywanie wyklucza efektywną ochronę.  Arlinghaus, Robert. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 5 s. 75-83  (Wg. Fischer and Teichwirt 2005 nr 2)

Przedstawiono tematykę IV [Czwartego] Światowego Kongresu Rybackiego w Vancouver (Kanada) w maju 2004 r. Omówiono kluczowe zagadnienia dla rybactwa śródlądowego w Niemczech, wymiar społecznego zarządzania rybactwem, ulepszanie struktury siedlisk dla ryb oraz kontrolowane zarybienia zbiorników wodnych.


*00030*          pl                         

Uwagi do Narodowej Strategii Rozwoju Rybołówstwa na lata 2007-2013, z uwzględnieniem potrzeb rybactwa w ekosystemach rzecznych. Wiśniewolski, Wiesław. - Komun. Ryb. 2005 nr 5 (88) s. 13-17,  bibliogr.

Przedstawiono problemy ochrony i gospodarowania populacjami ryb w ekosystemach rzecznych, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach „Narodowej Strategii. . . “. Dotyczyłyby one gospodarki rybacko-wędkarskiej, restytucji ryb wędrownych, ekologicznej ciągłości ekosystemów rzecznych oraz regulacji pogłowia ryb w zbiornikach zaporowych.


*00035*          pl                         

Powołanie Sieci Centrów Akwakultury Centralno-Wschodniej Europy (NACEE). Zakęś, Zdzisław; Kolman, Ryszard. - Komun. Ryb. 2005 nr 5(88) s. 27-29, il.  

W 2004 r. w Szarvas (Węgry) 45 uczestników z 12 krajów europejskich, reprezentujących 22 instytucje, podpisało dokument założycielski Sieci Centrów Akwakultury. Podczas drugiego spotkania w Astrachaniu (Rosja) w 2005 r. omówiono zasady współpracy. Ma ona polegać na wymianie informacji, zobowiązano się do wspólnego tworzenia strony internetowej NACEE.


*00036*          pl                         

Uprawniony do rybactwa jako poszkodowany w rozumieniu prawa cywilnego. Radecki, Wojciech. - Komun. Ryb. 2005 nr 5 (88) s. 29-30

Prawnik dowodzi w jakich okolicznościach uprawnionemu do rybactwa na jeziorach przysługuje odszkodowanie za poniesione straty z tytułu wydania zezwolenia na używanie jednostek pływających oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego innym użytkownikom wód.


*00037*          pl                         

[Dwudziesta] XX Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.  Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-FARM w Poznaniu. Pyka, Jakub;  Zdanowski, Kamil. - Komun. Ryb. 2005 nr 5 (88) s. 31-33, il.  

Przedstawiono wystawców reprezentujących branżę rybacką oraz eksponaty, które zainteresowały producentów, dystrybutorów oraz przedstawicieli nauki i prasy podczas największych polskich targów rolniczych (6-9 października 2005).
HYDROBIOLOGIA

*00008*          en                         

Long-term trends in the macrozoobenthos of the Vistula Lagoon, southeastern Baltic Sea. Species composition and biomass distribution. Wieloletnie tendencje w makrozoobentosie Zalewu Wiślanego, południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego. Skład gatunkowy i rozkład biomasy.  Ezhova, Elena; Żmudziński, Ludwik;  Maciejewska, Krystyna. - Bull. Sea Fish. Inst. 2005 nr 1 (164) s. 55-73,  il. bibliogr.

Próby makrobezkręgowców zbierano w zachodniej (polskiej) części Zalewu Wiślanego w latach 1952-54, 1988, 1992 i 1994. Biomasa zoobentosu w badanym okresie wzrosła kilkakrotnie (do 1980 r. nie przekraczała 20-36 g/m kw. , a w latach 90-tych wzrosła do 81-103 g/m kw. ). Przedyskutowano wpływ zmian hydrologicznych, eutrofizacji oraz bioinwazji (np. północnoamerykańskiego skąposzczeta Marenzelleria cf.  viridis) na zoobentos zalewu.


*00053*          en                         

Towards natural flood reduction strategies. Warsaw Agricultural University, 6-13 September 2003. Strategie na rzecz redukcji naturalnych powodzi. Okruszko, Tomasz [Ed. ]; Kotowski, Wiktor [Ed. ]; Platteeuw, Maarten [Ed. ]. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2005  vol. 5 nr 1 s. 3-102, il. bibliogr. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 6-13 września 2003)

Na międzynarodowej konferencji poświęconej powodziom występującym w Europie, rozważano możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom powowdzi z zastosowaniem metod naturalnych.  Szczególną uwagę zwrócono na rolę makrofitów. Ważnym problemem jest ochrona i restauracja dolin rzecznych, okolicznych łąk, terenów podmokłych, czy torfowisk. Należy też uwzględnić jakość i poziom wód gruntowych. Ekosystemy rzek podatnych na występowanie powodzi są zależne od wielu zjawisk hydrologicznych i biologicznych. Wśród omawianych rzek europejskich, polskie publikacje dotyczyły rzeki Narew i rzeki Biebrzy.


*00054*          en                         

Physiological properties and generic composition of heterotrophic bacteria capable of decomposition of humic substances.  Właściwości fizjologiczne i skład rodzajowy bakterii heterotroficznych zdolnych do rozkładu substancji humusowych.  Burkowska, Aleksandra; Donderski, Wojciech. - Acta UNC Pr. Limn. 2005  nr 25 s. 21-33, il. bibliogr. streszcz.

Przeprowadzono badania bakteriologiczne w jeziorach: Jasne, Stęgowica, Jeziorak (na Pojezierzu Iławskim). Wśród bakterii heterotroficznych wyizolowano szczepy zdolne do wykorzystania substancji humusowych (SH) jako jedynego źródła pokarmu i energii.  Dokonano ich identyfikacji i opisano właściwości fizjologiczno-biochemiczne. Skład rodzajowy bakterii rozkładających i nie rozkładających SH okazał się zbliżony, przeważały rodzaje: Aeromonas, Bacillus, Staphylococcus, Enterobacter.


*00055*          en                         

Respiratory activity of heterotrophic bacterioneuston and bacterioplankton isolated from coastal lake Dołgie Wielkie. Aktywność oddechowa bakterii neustonowych i planktonowych wyizolowanych z przymorskiego jeziora Dołgie Wielkie.  Dwulit, Marta; Mudryk, Zbigniew; Skórczewski, Piotr. - Acta UNC Pr. Limn. 2005 nr 25 s. 35-44, il. bibliogr. streszcz.

W celu oznaczenia intensywności oddechowej bakterii wyizolowanych na trzech stanowiskach w przymorskim jeziorze Dołgie Wielkie (Słowiński Park Narodowy), zastosowano pięć różnych substratów respirometrycznych: hydrolizat kazeiny, glukoza, celobioza, pirogronian sodu, skrobia. Wykazano, że najbardziej preferowanymi przez mikroflorę bakteryjną substratami oddechowymi były glukoza i hydrolizat kazeiny, a najmniej - celobioza i skrobia.


*00056*          en                         

Changeability of structures and activities of bacteriobenthos of shallow lakes of Mazurian Landscape Park (north-east Poland). Zmienność struktury i aktywności bakteriobentosu w płytkich jeziorach Mazurskiego Parku Krajobrazowego (północno-wschodnia Polska).  Górniak, Dorota; Dunalska, Julita. - Acta UNC Pr. Limn. 2005 nr 25  s. 45-56, il. bibliogr. streszcz.

W 17 płytkich, polimiktycznych jeziorach mazurskich badano osady denne w celu oceny roli bakterii w utrzymaniu i regulacji procesów homeostatycznych w jeziorach o różnej trofii. Stwierdzono, że baketriocenoza osadów dennych aktywnie uczestniczy w procesach transformacji i utylizacji materii organicznej odkładanej w osadach.  Aktywność metabolioczna bakteriocenozy w znacznym stopniu zależy od morfometrii jeziora, natlenienia strefy przydennej, temperatury oraz dostępności substancji odżywczych.


*00057*          en                         

Spatial and seasonal changes in viability of bacterioplankton in different status trophic lakes. Przestrzenne i sezonowe zmiany w żywotności bakterioplanktonu w jeziorach o różnym statusie troficznym.  Lew, Sylwia; Świątecki, Aleksander. - Acta UNC Pr. Limn. 2005 nr 25 s. 57-64, il. bibliogr. streszcz.

W 18 jeziorach kompleksu Wielkich Jezior Mazurskich badano przestrzenne i sezonowe zmiany liczebności i żywotności bakterioplanktonu. Stwierdzono sezonowe i przestrzenne zmiany w występowaniu bakterii z nieuszkodzoną ścianą komórkową a najwyższy ich udział zanotowano w warstwie epilimnionu podczas stagnacji letniej. Wykazano, że w zbiornikach wodnych bakterie żywe stanowią małą część bakterioplanktonu.


*00058*          en                         

Heterotrophic bacteria from selected lobelia lakes and their role in biodegradation of organic compounds. Heterotroficzne bakterie z wybranych jezior lobeliowych i ich rola w biodegradacji związków organicznych.  Lewicka, Katarzyna. - Acta UNC Pr. Limn.  2005 nr 25 s. 65-74, il. bibliogr. streszcz.

Przedstawiono charakterystykę heterotroficznych bakterii psychrofilnych występujących w wodach trzech płytkich jezior lobeliowych o różnej trofii (Chlewo, Pniewo, Szare). W jeziorach Chlewo i Pniewo zaobserwowano największą liczbę bakterii heterotroficznych, zaś w wodach jeziora Szarego było ich wyraźnie mniej. Najliczniej występowały bakterie proteolityczne i amylolityczne, a bakterie wykazujące zdolność do hydrolizy tłuszczów stanowiły grupę mniej liczną.


*00059*          en                         

Microbiological destruction dynamics in heated Konin lakes. Dynamika mikrobiologicznych procesów destrukcji w podgrzanych jeziorach konińskich.  Marchlik, Wojciech D. ; Świątecki, Aleksander; Stawecki, Konrad. - Acta UNC Pr. Limn. 2005 nr 25 s. 75-83,  il. bibliogr. streszcz.

Opisano funkcjonowanie systemu chłodzenia elektrowni Pątnów i Konin. Badano sezonową i przestrzenną dynamikę procesów mikrobiologicznych zachodzących w jeziorach konińskich (Mikorzyńskim, Licheńskim, Ślesińskim) oraz w kanale chłodzącym i zbiorniku wstępnym. Scharakteryzowano istotne zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi parametrami bakterioplanktonu a właściwościami fizykochemicznymi badanych wód. Wzrost temperatury wody wpływał na intensywność procesów mikrobiologicznych.


*00060*          en                         

Presence of nitrogen cycle bacteria in the water of a eutrophic lake (Lake Bartąg), planned to supply the Olsztyn municipal waterworks. Obecność bakterii cyklu azotowego w wodach eutroficznego jeziora (Jezioro Bartąg) planowanego jako zaopatrzenie olsztyńskich wodociągów.  Niewolak, Stanisław; Filipkowska, Zofia;  Korzeniewska, Ewa. - Acta UNC Pr. Limn. 2005 nr 25 s. 85-103, il.   bibliogr. streszcz.

W latach 1974-1980 badano liczebność bakterii amonifikacyjnych, nitryfikacyjnych I i II fazy, denitryfikacyjnych oraz wiążących azot atmosferyczny w warunkach tlenowych i beztlenowych na dwóch stanowiskach w pelagialu jeziora Bartąg oraz jego dopływie i odpływie. Stwierdzono, że krzywe liczebności badanych bakterii cyklu azotowego na wszystkich stanowiskach były zbliżone do siebie i charakteryzowały się maksymalnymi wartościami w okresie wiosenno-letnim.


*00061*          en                         

Seasonal changes in the numbers of nitrogen cycle bacteria in the water, soil and plants of the wetlands near Olsztyn. Sezonowe zmiany liczebności bakterii cyklu azotowego w wodzie, glebie i roślinach na bagnach okolic Olsztyna.  Niewolak, Stanisław;  Korzeniewska, Ewa; Filipkowska, Zofia. - Acta UNC Pr. Limn. 2005 nr 25 s. 105-122, il. bibliogr. streszcz.

W latach 1993-94 na terenie bagiennym w pobliżu Olsztyna badano sezonowe zmiany liczebności bakterii amonifikacyjnych, nitryfikacyjnych, denitryfikacyjncyh oraz wiążących wolny azot atmosferyczny w warunkach tlenowych i beztlenowych w wodzie, glebie i na powierzchni różnych części turzycy błotnej. Wszystkie badane grupy bakterii cyklu azotowego występowały w najmniejszych ilościach w wodzie i na powierzchni liści turzycy, a w największych ilościach na powierzchni fragmentów zanurzonych rośliny oraz w jej korzeniach i w glebie.


*00062*          en                         

The bacterial diversity in lake studied via cloning and sequencing of 16S rRNA genes. Różnorodność bakterii w jeziorze badana poprzez klonowanie i sekwencjonowanie genów 16S rRNA.   Skowrońska, Agnieszka; Świątecki, Aleksander. - Acta UNC Pr. Limn.  2005 nr 25 s. 157-163, il. bibliogr. streszcz.

Dokonano identyfikacji i charakterystyki zespołów mikroorganizmów w wodzie jeziornej metodą amplifikacji genów rybosomalnego RNA (rRNA). Przedstawiono wyniki badań struktury bakterioplanktonu w jeziorze Mamry za pomocą techniki łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) i klonowania oraz sekwencjonowania genów 16S rRNA. Stwierdzono, że równoległa analiza strukturalna i funkcjonalna baketrioplanktonu z wykorzystaniem metod standardowych i molekularnych, pozwala wykazać jakiego typu mikroorganizmy przeważają w danym środowisku.


*00063*          en                         

Dynamism of changes of bacterioneuston number and activity. Dynamika zmian liczebności i aktywności bakterioneustonu.  Walczak, Maciej; Donderski, Wojciech. - Acta UNC Pr. Limn. 2005 nr 25 s. 173-185,  il. bibliogr. streszcz.

W jeziorze Jeziorak Mały (Iława) stwierdzono, że aktywność i liczebność bakterii mikrowarstwy powierzchniowej wody ulegają silnym zmianom w ciągu doby, do czego częściowo przyczynia się fluktuacja czynników fizyko-chemicznych. Ogólna liczba bakterii w mikrowarstwie powierzchniowej najwyższe wartości osiągała w nocy, natomiast najwyższą aktywność enzymów hydrolitycznych zanotowano w godzinach południowych. W badanej mikrowarstwie znajdują się mikroorganizmy, które potrafią wykorzystać duże stężenie substancji odżywczych i wzrost temperatury w ciągu dnia, co powoduje wzrost tempa ich przemian metabolicznych.


*00080*          pl                         

Szata roślinna kompleksu stawów rybnych w Lipie (Kotlina Sandomierska) jako lokalne centrum bioróżnorodności. Krawczyk, Rafał.  - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2005 R. 61 z. 4 s. 34-45, il. bibliogr. summ.  

W latach 2002-04 prowadzono badania florystyczne stawów rybnych w Lipie (gmina Zaklików). Cały kompleks stawów składa się z 11 zbiorników o łącznej powierzchni 370 ha. Stwierdzono tam występowanie 320 gatunków roślin naczyniowych, z czego 20 uznano za rzadkie w skali kraju, a 6 gatunków jest objętych ścisłą ochroną. Badana roślinność należy do 13 klas, wśród których niewątpliwym walorem jest obecność roślinności trofowiskowej.  


*00083*          pl                         

Ochrona jezior i krajobrazu pojeziernego - problemy, procesy, perspektywy. Hillbricht-Ilkowska, Anna. - Kosmos 2005 t. 54 nr 2-3  s. 285-302, bibliogr. summ.

Szeroko omówiono problemy badawcze i znaczenie siedliskotwórcze mozaikowatej struktury, różnorodności krajobrazu pojeziernego, określanej pojęciem „plamistości“. Składnikiem tej różnorodności jest sieć wód powierzchniowych, zagłębienia bezodpływowe, lokalne warunki fizyczno-geograficzne oraz użytkowanie rolnicze. Sformułowano pięć zasad ochrony krajobrazu pojeziernego.


*00089*          en                         

Preliminary studies of sediments from the Dobczyce drinking water reservoir. Wstępne badania osadów dennych ze zbiornika wody pitnej Dobczyce.  Gołaś, J. ; Kubica, B. ; Reczyński, W. ; Kwiatek, W. ; Jakubowska, M. ; Skiba, M. ; Stobiński, M. ; Dutkiewicz, E. ; Posmyk, G. ; Jones, K. ; Olko, M. ; Górecki, J. - Pol. J. Env. Stud. 2005 vol. 14 nr 5 s. 577-584, il. bibliogr.

Badano strukturę fizyczną i chemiczną osadów dennych w profilu pionowym do głębokości 90 cm. Oznaczenia wykonano stosując nowoczesne metody analityczne. Stwierdzono małe różnice właściwości fizyko-chemicznych najstarszych (najgłębszych) i najnowszych (najpłytszych) warstw osadów dennych. Uznano, że dopływ zanieczyszczeń i biogenów do zbiornika od momentu jego konstrukcji nie uległ zmianom.


*00090*          en                         

Zoosporic microorganisms isolated from Dermacentor reticulatus F. ticks found in surface waters of the Białowieża National Park. Mikroorganizmy zoosporowe występujące w wodach powierzchniowych Parku Narodowego Białowieża wyizolowane z kleszczy, Dermacentor reticulatus F.  Kiziewicz, B. - Pol. J. Env. Stud. 2005 vol. 14 nr 5 s. 691-698, il.   bibliogr.

Zostało zidentyfikowanych 46 gatunków mikroorganizmów zoosporowych rozwijających się na kleszczach przetrzymywanych w hodowli in vitro w wodzie pobranej z rzeki Narewka i stawów naturalnych z terenu parku narodowego. Najwięcej gatunków (35) należało do klasy Peronosporomycetes. Liczebność mikroorganizmów zależała od poziomu utlenialności w przypadku wody rzecznej i zawartości azotanów w wodzie stawowej.


*00093*          en                         

Malacocoenoses of large lowland dam reservoirs of the Vistula River basin and selected aspects of their function. Malakocenozy dużych nizinnych zbiorników zaporowych dorzecza Wisły i wybrane aspekty ich funkcji.  Jurkiewicz-Karnkowska, Ewa. - Folia Malacol.  2005 vol. 12 nr 1 s. 1-56, il. bibliogr.

Przedstawiono przestrzenno-czasowe zmiany w zespołach malakofauny trzech zbiorników zaporowych (Zegrzyński, Siemianówka, Sulejowski). Określono m. in. zmiany składu gatunkowego, zagęszczenie i biomasę, strukturę dominacji oraz akumulację metali ciężkich i fosforu. Omówiono rolę małży w obiegu materii w zbiornikach zaporowych, w tym aspekty związane z akumulacją i transferem metali ciężkich i fosforu.


*00094*          en                         

Corbicula fluminea (O. F. Mueller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) - a species new to the Polish malacofauna. Corbicula fluminea (O. F. Mueller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) - nowy gatunek dla polskiej malakofauny. Domagała, Józef; Łabęcka, Anna M. ;  Pilecka-Rapacz, Małgorzata; Migdalska, Blandyna. - Folia Malacol.  2005 vol. 12 nr 3 s. 145-148, il. bibliogr.

Przedstawiono wyniki badań morfologicznych muszli małża Corbicula fluminea pochodzącego z Azji, a od 2003 r. notowanego także w Polsce, w kanale zrzutowym wód pochłodniczych elektrowni Dolna Odra. Wykonano pomiary konchologiczne, które posłużyły do wyznaczenia wskaźników wysokości, wypukłości oraz grubości skorupy muszli.  


*00100*          pl                         

Osobliwości faunistyczne oczka polodowcowego w pobliżu jeziora Skanda w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie). Cichocka, Maria;  Lewandowski, Krzysztof. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2005 R. 61 z. 5 s. 87-92,  il. bibliogr. summ.

Na tle geomorfologii południowo-wschodniej części Olsztyna scharakteryzowano morfometrię zbiornika („oczka wodnego“) o powierzchni 150 m kw. i maksymalnej głębokości 2. 5 m, położonego w pobliżu jeziora Skanda. Południowy i wschodni brzeg zbiornika jest porośnięty skrzypem bagiennym i trzciną, a w pozostałej części występują wyłącznie rośliny zanurzone. W zbiorniku bytuje zagrożony wyginięciem małż - szczeżuja wielka oraz zasiedla go różanka, gatunek ryb objęty całkowitą ochroną (umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt). Scharakteryzowano bogatą faunę owadów i płazów.  


*00045*          en                         

Tentative assessment of the phytoplankton in the Vistula between Płock and Toruń (with the Włocławek Reservoir), Poland. Wstępne rozpoznanie fitoplanktonu Wisły od Płocka do Torunia [łącznie ze zbiornikiem zaporowym Włocławek].  Dembowska, Ewa. - Acta UNC Pr. Limn. 2005 nr 24 s. 19-43, il. bibliogr. streszcz.

W latach 1994-95 prowadzono badania fitoplanktonu na 4 stanowiskach odcinka dolnego Wisły od Płocka do Torunia, w obrębie którego jest usytuowany zbiornik zaporowy Włocławski. Wykazano obecność 350 taksonów mikroflory, wśród której decydującą rolę w składzie gatunkowym, liczebności i biomasie odgrywały okrzemki centryczne i zielenice z rzędu Chlorococcales. Opisano fitoplankton Zbiornika Włocławskiego i wpływ zbiornika na fitoplankton Wisły.  


*00046*          en                         

The phytoplankton of the lake Gościąż. Fitoplankton jeziora Gościąż.  Dembowska, Ewa. - Acta UNC Pr. Limn. 2005 nr 24 s. 45-59,  il. bibliogr. streszcz.

W 1993 r. badano fitoplankton jeziora Gościąż, położonego w Gostyńsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym. W składzie gatunkowym fitoplanktonu stwierdzono występowanie 267 taksonów glonów, głównie Bacillariophyceae, Chlorophyta i Cyanoprocaryota. Najwyższą biomasę zaobserwowano w miesiącach letnich z największym udziałem brudznic, okrzemek i sinic. Stwierdzono, że według współczynnika Thunmarka i Nygaarda, zbiornik jest zdecydowanie eutroficzny. Na podstawie wielkości biomasy i wskaźnika trofizmu oraz udziału Ceratium hirudinella, zakwalifikowano go do zbiorników umiarkowanie eutroficznych.


*00047*          en                         

Diurnal variability of zooplankton in the limnetic part of the Włocławek Reservoir. Dobowa zmienność zooplanktonu w części rozlewiskowej Zbiornika Włocławskiego.  Napiórkowski, Paweł;  Jaździńska, Eliza. - Acta UNC Pr. Limn. 2005 nr 24 s. 69-83, il.   bibliogr.

W 1999 r. podczas badań części rozlewiskowej Zbiornika Włocławskiego stwierdzono występowanie 61 gatunków zooplanktonu, w tym 32 gatunki Rotifera, 13 gatunków Cladocera i 16 gatunków Copepoda. Zaobserwowano dużą zmienność liczebności i biomasy zooplanktonu w ciągu doby na głębokości 1m i 3 m, której główną przyczyną może być pionowa migracja bezkręgowców.
RYBACKIE ZAGOSPODAROWANIE WÓD

*00064*          pl                         

Jezioro Okmin Duży. Radaszkiewicz, Andrzej. - Węd. Pol. 2005 nr 8 (174) s. 66-67, il.

Opisano, położone osiem kilometrów od Suwałk, jezioro Okmin (pow. 115 ha), w którym żyją niemal wszystkie rodzime gatunki ryb jeziorowych, a przede wszystkim płoć, leszcz, ukleja, okoń i szczupak. Na podstawie postanowienia sądowego, które uwzględniło nawet carskie ukazy, gospodarkę rybacką na tym zbiorniku prowadzi spółka miejscowych rolników.


*00066*          pl                         

Jezioro Morzycko. Dębicki, Wiesław. - Węd. Pol. 2005 nr 9 (175)  s. 32-37, il.

Opisano historię jeziora Morzycko i położonego na jego brzegu miasteczka Moryń. Nadmierne odławianie sieciami i agregatami przez ostatnie kilkanaście lat, gdy jeziorem gospodarował dzierżawca, doprowadziło do dużych zmian w środowisku. Od roku na wodach tego jeziora gospodaruje szczecińskie koło PZW, jezioro zarybiono szczupakiem, nie odławia się agregatem.


*00070*          pl                         

Na Miedwiu jak na pustyni. Dębicki, Wiesław. - Węd. Pol. 2005 nr 10 (176) s. 72-75, il.

Jednym z najciekawszych łowisk w okolicach Szczecina jest jezioro Miedwie o powierzchni 3500 ha (gł. 43 m). Bytuje w nim lokalna (endemiczna) forma siei, która osiąga ciężar 6-9 kg. Poza tym jest tu niezwykłe bogactwo okoni, a także sandacze i szczupaki.  Aktualnie gospodarzem jest spółka z siedzibą w Wierzchlądzie, która zamierza zarybiać jezioro sieją miedwiańską - materiałem pochodzącym z powstającej wylęgarni.


 

BIOLOGIA RYB

*00001*          pl                         

Ichtiofauna dorzecza Pasłęki. Dębowski, Piotr; Radtke, Grzegorz; Cegiel, Krzysztof. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2004 t. 17 s. 5-33, il.   bibliogr. summ.

W latach 2002-03 na 81 stanowiskach w dorzeczu rzeki Pasłęki złowiono 19063 szt. ryb i minogów, należących do 33 gatunków.  Najczęściej spotykanymi gatunkami były: kiełbie, strzebla potokowa, płoć. Największą część całkowitego połowu stanowiły strzeble, piekielnice i kiełbie. Przedstawiono wykaz gatunków występujących w dorzeczu rzeki Pasłęki, poziom ich ochrony, stałość występowania i dominację. Omówiono wpływ hydroelektrowni na ichtiofaunę dorzecza oraz zachodzące w niej zmiany.


*00002*          pl                         

Ichtiofauna rzeki Łyny oraz Gubra, Dajny i Sajny. Terlecki, Janusz; Kozłowski, Jacek; Dostatni, Dariusz; Hliwa, Piotr; Jozsa, Vilmos; Martyniak, Andrzej; Przybylski, Mirosław; Wziątek, Bogdan. -  Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2004 t. 17 s. 35-53, il. bibliogr. summ.  

W latach 2001-2002 przeprowadzono monitoring ichtiofauny rzeki Łyny i jej dopływów. Łącznie odłowiono 4929 ryb należących do 27 gatunków oraz 1 gatunek minoga. Pod względem liczebności dominowała płoć (53,6 proc. złowionych ryb). Ukleja stanowiła 9,4 proc. , kiełb 6,8 proc. , okoń 6,7 proc. oraz koza 4,3 proc. złowionych ryb. Wśród badanej ichtiofauny 8 gatunków ryb podlega całkowitej lub częściowej ochronie, a dalsze 12 gatunków podlega ochronie sezonowej lub posiada wymiar ochronny.


*00003*          pl                         

Ichtiofauna systemu rzeki Prosny. Cz. 2: Dopływy Prosny. Penczak, Tadusz; Kruk, Andrzej; Marszał, Lidia; Zięba, Grzegorz; Kostrzewa, Joanna; Koszaliński, Henryk; Tybulczuk, Szymon. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2004 t. 17 s. 55-76, il. bibliogr. summ.  

W 2003 r. w wyniku badań składu gatunkowego ichtiofauny dopływów rzeki Prosny, stwierdzono występowanie 28 gatunków ryb. Dominantem wśród rybostanu był kiełb, który stanowił 82,5 proc. liczebności i 40,23 proc. masy odłowionych ryb. Omówiono dominację i stałość występowania poszczególnych gatunków ryb oraz podział na grupy rozrodcze. Dokonano porównania różnorodności ichtiofauny w rzece Prosna i jej dopływach.


*00004*          pl                         

Monitoring ichtiofauny systemu rzecznego Skrwy Prawej. Marszał, Lidia; Zięba, Grzegorz; Przybylski, Mirosław; Grabowska, Joanna;  Kaczkowski, Zbigniew. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2004 t. 17 s. 77-98, il.   bibliogr. summ.

W latach 2002-03 przeprowadzono badania ichtiofauny rzeki Skrwy Prawej (dopływu Wisły) wpadającej do Zbiornika Włocławskiego oraz jej dopływów. W cieku głównym odłowiono 3849 osobników należących do 32 gatunków ryb oraz 1 gatunek minoga strumieniowego, natomiast w dopływach stwierdzono występowanie 13 gatunków. Wśród złowionych ryb pod względem liczebności i biomasy dominowała płoć. Omówiono program restytucji ryb łososiowatych i gatunków reofilnych zainicjowany przez Polski Związek Wędkarski.


*00031*          pl                         

Ilościowe i jakościowe zmiany w ichtiofaunie potoku Rogoźnik w okresie ostatnich 40 lat. Augustyn, Leszek; Epler, Piotr;  Łuszczek-Trojnar, Ewa. - Komun. Ryb. 2005 nr 5 (88) s. 17+20-21, il.   bibliogr.

Podano skład gatunkowy, liczbę i masę złowionych w potoku Rogoźnik (dopływie Czarnego Dunajca) ryb w sierpniu 2004 r.  Porównanie wyników z badaniami z lat sześćdziesiątych wykazało istotne zmiany jakościowe, ilościowe i strukturalne ichtiofauny.  
HODOWLA RYB

*00033*          pl                         

Genetyka ryb. Cz. 19: Hybrydyzacja jako program hodowlany.  Heterozja (Tave 1986). Łuczyński, Mirosław. - Komun. Ryb. 2005 nr 5 (88) s. 23-25, il. bibliogr.

Omówiono sposoby wykorzystania hybrydyzacji w programach hodowlanych: podniesienie produktywności stada, jako ostatni element programu selekcyjnego do wyhodowania nowych linii albo nowych ras ryb; do uzyskania jednopłciowych stad ryb i bezpłodnych hybryd międzygatunkowych. Podano definicję pojęcia heterozja oraz sposób jej wyliczania.


*00043*          pl                         

Nowe urządzenie do podczyszczania ścieków oraz natleniania wody w hodowlach. Inne zastosowanie - hodowla pstrąga. teka [oprac. ]. -  Mag. Przem. Ryb. 2005 nr 4 (46) s. 30, il.

Omówiono działanie przenośnego systemu oczyszczania ścieków Oxy-Dep VSA, składającego się z generatora tlenu typu VSA zintegrowanego z energooszczędnym mieszadłem natleniającym. Opisano hodowlę pstrągów w gospodarstwie hodowlanym w Wielkiej Brytanii, w którym do napowietrzania wody użyto czystego tlenu. Zastosowanie nowego rozwiązania przyczyniło się do znacznego wzrostu produkcji ryb.
ŻYWIENIE I ODŻYWIANIE SIĘ RYB

*00009*          en                         

Freshwater fish - an important source of n-3 polyunsaturated fatty acids: a review. Ryby słodkowodne - ważne źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny n-3: przegląd.   Steffens, Werner; Wirth, Manfred. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 1 s. 5-16, il. bibliogr. streszcz.

Przeanalizowano profile kwasów tłuszczowych ryb, gatunków słodkowodnych o dużym znaczeniu gospodarczym. Były to: karp, amur, tołpyga biała i pstra, lin, pstrąg tęczowy, sum europejski, sielawa.  Stwierdzono, że lipidy wchodzące w skład diety ryb determinują skład chemiczny kwasów tłuszczowych mięsa ryb. W zasadzie stosunek kwasów n-3 i n-6 w ciele ryb słodkowodnych jest zrównoważony. Ryby słodkowodne uznano za ważny składnik zdrowej żywności dla ludzi.  


 

CHOROBY RYB

*00074*          pl                         

Nowe spojrzenie na Flavobacteriozę. Międła, Piotr. - Nasze Akwarium 2005 nr 68 s. 39-44, il.

Flavobacterium columnare jest gram-ujemną pałeczką umiejscawiającą się na nabłonku skóry, skrzeli, lub płetw ryb.  Powoduje znaczne uszkodzenia skóry (nawet mięśni) upośledzając jej funkcje (np. utratę zdolności regulacji wymiany jonowej), a także uszkodzić może skrzela doprowadzając do zaburzenia wymiany gazowej.  Często obserwuje się znaczne zniszczenie płetw prowadzące do upośledzenia ruchowego ryb. Podano zasady profilaktyki i leczenia flawobakteriozy.


*00091*          en                         

Influence of the preparation Roundup on the selected functions of fish immune cells - in vitro study. Wpływ preparatu Roundup na wybrane funkcje komórek odpornościowych ryb - badania in vitro.   Rymuszka, A. ; Siwicki, A. K. ; Sierosławska, A. - Pol. J. Env. Stud. 2005  vol. 14 suppl. 2 Pt 2 s. 721-724, il. bibliogr.   (XIIth Congress of Polish Society of Clinical and Experimental Immunology)

Badano wpływ czterech koncentracji (1, 2, 2. 5 i 5 mikrog/ml) glyfosatu (czynnego składnika herbicydu Roundup) na wyizolowane z krwi immunokompetentne komórki 200-gramowych pstrągów tęczowych.  Badania wykazały, że glyfosat w koncentracji 2. 5 i 5 mikrog/ml w medium powoduje obniżenie aktywności metabolicznej fagocytów oraz redukcję limfocytów. Obserwowano też upośledzenie mitogennej odpowiedzi limfocytów B.


*00092*          en                         

The influence of norfloxacin nicotinate on the selected immune functions in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Oddziaływanie [antybiotyku] Norfloxacinu na wybrane funkcje odpornościowe u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss).  Sierosławska, A. ; Siwicki, A. K. ;  Terech-Majewska, E. ; Rymuszka, A. - Pol. J. Env. Stud. 2005 vol. 14 suppl. 2 Pt 2 s. 751-756, il. bibliogr. (XIIth Congress of Polish Society of Clinical and Experimental Immunology)

Badano oddziaływanie antybiotyku Norfloxacinu podawanego śródotrzewnowo pstrągom tęczowym (o średnim ciężarze 200 g) w dawkach 20, 40 i 60 mg/kg masy ciała. Żadna z dawek antybiotyku nie miała wpływu na aktywność fagocytów. Supresyjne działanie na zdolność proliferacyjną limfocytów B zaobserwowano po 24 h po iniekcji antybiotyków w dawce 60 mg/kg. Oceniano również wpływ antybiotyku na system immunologiczny pstrągów uodparnianych szczepionką przeciwko jersiniozie.


 

RYBY KARPIOWATE

CHÓW I HODOWLA KARPIA

*00015*          en                         

Effect of water exchange on water quality and the production of ornamental carp (Cyprinus carpio var. koi L. ) cultured in concrete tanks manured with poultry excreta. Wpływ częstotliwości wymiany wody na jej jakość i produkcję karpia koi (Cyprinus carpio var. koi L. ) w basenach betonowych nawożonych organicznie.  Jha, Prithwiraj; Barat, Sudip. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 1 s. 77-90, il.   bibliogr. streszcz.

Podchów larw karpia koi o początkowym ciężarze 0,09 g odbywał się w basenach o pojemności 2000 l w laboratorium (Indie). Baseny nawożono co 10 dni obornikiem kurzym w dawce 0,26 kg/m sześc. wody.  Wymiana wody w ilości 100 l odbywała się w kilku wariantach: codziennie, co drugi dzień, dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, bez wymiany (grupa kontrolna). Badano wskaźniki jakości wody, zagęszczenie planktonu, biomasę ryb. Najlepsze efekty hodowlane uzyskano przy codziennej wymianie wody.


*00016*          en                         

Climate warming and the growth of warm water fish in ponds in the temperate zone. Ocieplenie klimatu i wzrost ryb ciepłolubnych w stawach strefy umiarkowanej.  Szumiec, Maria A. - Arch. Pol. Fish.  2005 vol. 13 fasc. 1 s. 91-98, il. bibliogr. streszcz.

Przeanalizowano wpływ ocieplenia klimatu w Europie na warunki termiczne hodowli karpia na podstawie monitoringu temperatury wody stawów w Gołyszu. Określono granice temperatury efektywnej dla karpia. W latach 1981-2003 (w porównaniu do okresu 1958-1980) zaobserwowano tendencję wzrostową sum temperatury efektywnej. Za górny próg wzrostu temperatury efektywnej uznano 25 st. C.  
RYBY ŁOSOSIOWATE

CHÓW I HODOWLA PSTRĄGA

*00050*          pl                         

ZHP Zapora-Mylof: jeden z liderów produkcji pstrąga. Kulikowski, Tomasz. - Mag. Przem. Ryb. 2005 nr 5 (47) s. 18, il.

Opisano prawie trzydziestoletnią historię i działalność Zakładu Hodowli Pstrąga Zapora-Mylof Sp. z o. o. W 2001 r. zakład ten stał się jednym z największych producentów pstrąga tęczowego w Polsce odnotowując 1200 ton produkcji rocznej. Zakład posiada kategorię A uprawniającą do produkcji na rynek krajowy, unijny i eksport.  Najważniejszymi produktami zakładu są pstrąg patroszony (świeży na lodzie) oraz pstrąg wędzony.


 

INNE ŁOSOSIOWATE

*00012*          en                         

The occurrence of M74 syndrome in sea trout (Salmo trutta m.  trutta L. ) individuals returning to spawn in the Polish rivers of the Vistula catchment area. Występowanie syndromu M74 u troci (Salmo trutta m. trutta L. ) wchodzących na tarło do rzek polskich w dorzeczu Wisły.  Czeczuga, Bazyli; Bartel, Ryszard; Czeczuga-Semeniuk, Ewa;  Kosieliński, Przemysław; Grochowski, Adam. - Arch. Pol. Fish. 2005  vol. 13 fasc. 1 s. 39-49, il. bibliogr. streszcz.

Badano występowanie syndromu M74 dotyczącego zaburzeń w ubarwieniu samic troci (ich ikra ma kolor żółty) u dwóch populacji wchodzących na tarło do rzek polskich jesienią 2003 r. oraz u trzeciej populacji troci hodowlanej. Przy pomocy metod chromatograficznych oznaczono w ikrze zawartość karotenoidów o zabarwieniu czerwonym (astaksantyna, kantaksantyna) i żółtym (luteina, zeaksantyna). Ikrę można było podzielić na trzy grupy: żółtą, żółto-pomarańczową, pomarańczową. Syndrom M74 występował u 35 (14 proc. ) samic troci.


*00018*          en                         

Preliminary field observations of lake trout (Salmo trutta m.  lacustris L. ) redd structure, and fry emergence in the upper Wda River system (northern Poland). Wstępne obserwacje struktury gniazd i wychodzenia wylęgu troci jeziorowej (Salmo trutta m.  lacustris L.) w dorzeczu górnej Wdy (północna Polska).  Radtke, Grzegorz. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 1 s. 111-119, il. bibliogr.   streszcz.

Parametry gniazd tarłowych troci i pojawianie się wylęgu badano w górnej części dorzecza Wdy. Gniazda te zlokalizowano pod koniec jesieni 2003 r. , zbadano ich strukturę, zmierzono przepływ wody i udział frakcji substratu, z którego były zbudowane. Piasek stanowił od 51 do 24,8 proc. budulca gniazda ryb. Wylęg pojawiał się od końca kwietnia do połowy maja, gdy temperatura wody wahała się w zakresie 11-16 st. C. Najliczniej wylęg pojawiał sie w dwóch największych gniazdach, które cechowały się najmniejszym udziałem piasku i największym przepływem wody.


*00019*          en                         

Dependence of egg diameter on the size and age of cultivated female lake trout (Salmo trutta m. lacustris L. ). Zależność między średnicą ikry a wielkością i wiekiem hodowanych samic troci jeziorowej (Salmo trutta m. lacustris L. ).  Bartel, Ryszard;  Fałowska, Barbara; Bieniarz, Krzysztof; Epler, Piotr. -

Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 1 s. 121-126, il. bibliogr. streszcz.  

Badano ikrę 310 samic troci pochodzących z gospodarstwa hodowlanego Olszówka (południowa Polska). Długość całkowita ryb wahała się od 30 do 53 cm, a ich wiek wynosił 3-7 lat. Średnica ikry wahała się od 4,08 do 5,85 mm. Stwierdzono, że wielkość ikry zależała istotnie od wielkości samic, a w mniejszym stopniu od ich wieku.  


*00027*          pl                         

Wpływ żywienia różnymi paszami na wzrost oraz przeżywalność larw głowacicy (Hucho hucho L. ). Kowalewska-Hryc, Iwona; Hryc, Marcin;  Epler, Piotr. - Komun. Ryb. 2005 nr 5 (88) s. 5-7, il. bibliogr.  

Określono średnią długość i masę ciała, współczynnik kondycji oraz przeżywalność larw i narybku głowacicy. Ryby żywiono duńskim starterem Aller Futura, mrożonym planktonem zwierzęcym, solowcem oraz suszonym kiełżem zdrojowym. Pełne zaspokojenie potrzeb pokarmowych, dobrą kondycję i niską śmiertelność uzyskano podczas karmienia starterem pstrągowym.


*00028*          pl                         

Próba porównania ubarwienia dwóch form biologicznych troci (Salmo trutta) utrzymywanych w warunkach stawowych. Dębowski, Piotr;  Dobosz, Stefan; Grudniewska, Joanna; Kuźmiński, Henryk. - Komun. Ryb.  2005 nr 5 (88) s. 7-10, il. bibliogr.

Analizowano wpływ różnych czynników (pochodzenia, dojrzałości płciowej, płci i stopnia osiągania smoltyfikacji) na ubarwienie formy osiadłej - pstrąga potokowego i wędrownej - troci morskiej. Wykazano, że ubarwienie troci związane z obecnością cętek na ciele ryb, jest dziedziczne, ale zależy także od środowiska wzrostu ryb (morze, rzeka) i wieku osiągania dojrzałości płciowej.


*00039*          pl                         

Światowa produkcja łososia atlantyckiego. Przykładowy cykl produkcyjny łososia. teka [oprac. ]. - Mag. Przem. Ryb. 2005 nr 3 (45)  s. 6, il.

Scharakteryzowano rynek łososia i jego produkcję światową.  Czołowymi producentami łososi na świecie są Norwegia i Chile, które łącznie w 2003 r. dostarczyły 70 proc. produkcji. Opisano cykl produkcyjny łososia w gospodarstwie hodowlanym w Norwegii, który jest oparty o dane z systemu identyfikowalności (SeaTraq).


*00088*          pl                         

Naturalne tarło. Wysocki, Artur. - Wiad. Węd. 2005 nr 11 (677)  s. 78-79, il.

Opisano realizację programu „Ochrona i wspomaganie tarła naturalnego troci i łososia w dorzeczu Słupi“. Na rzece Głaźnej, prawobrzeżnym dopływie Słupi, powstało pierwsze sztuczne tarlisko, oraz drugie na Słupi koło Baszty Czarownic w centrum Słupska. Po pierwszym roku funkcjonowania tarliska na Głaźnej odłowiono tam kontrolnie ponad 500 szt. małych troci o długości 9-12 cm.  Modernizacja przepławki na Słupi będzie kolejnym etapem wspomagania tarła naturalnego troci.
RYBY SZCZUPAKOWATE

*00072*          pl                         

Szczupaki w akwarium. Kusznierz, Jan. - Węd. Pol. 2005 nr 11 (177) s. 49-51, il.

Obserwowano tempo wzrostu i zachowanie się trzech 18-cm szczupaków umieszczonych w akwariach i karmionych z różną częstotliwością. Jako pokarm podawano: czebaczki amurskie, karasie, okonie, kiełbie, kijanki, drobne żaby i owady wodne. Badano preferowaną wielkość ofiar. Szczupaki chętniej zjadały 2-gramowe czebaczki o wydłużonym ciele niż 8-gramowe, bardziej wygrzbiecone karasie. Badano też skuteczność ataków szczupaka wyrażoną jako stosunek liczby ryb zjedzonych do zaatakowanych.


 

RYBY OKONIOWATE

*00014*          en                         

Artificial spawning of pikeperch (Sander lucioperca (L. )) stimulated with human chorionic gonadotropin (hCG) and mammalian GnRH analogue with a dopamine inhibitor. Sztuczny rozród sandacza (Sander lucioperca (L. )) stymulowany hormonalnie ludzką gonadotropiną kosmówkową (hCG) i ssaczym analogiem GnRH z inhibitorem dopaminowym.  Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna. -  Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 1 s. 63-75, il. bibliogr. streszcz.  

Ludzką gonadotropinę kosmówkową (hCG) i analog ssaków GnRH z Ovopelem (inhibitorem dopaminowym) użyto do stymulacji hormonalnej rozrodu sandacza. Tarlaki pochodziły z jezior Tałty i Tałtowisko na Pojezierzu Mazurskim, gdzie złowiono je przy pomocy żaków w okresie przedtarłowym. Najlepsze efekty uzyskano w grupie ryb stymulowanych hCG (83. 3 i 100 proc. owulujących samic), przy czym wielkość dawki (400 i 700 IU/kg) nie miała wpływu na czas latencji i jakość gamet.  Przy stymulacji Ovopelem uzyskano niskie efekty.


*00017*          en                         

Occurrence of pikeperch (Sander lucioperca (L. )) and its habitats in northeastern Poland in 1951-1994. Występowanie sandacza (Sander lucioperca (L. )) i jego siedliska w północno-wschodniej Polsce w latach 1951-1994.  Skrzypczak, Andrzej; Mamcarz, Andrzej. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 1  s. 99-110, il. bibliogr. streszcz.

Przeanalizowano występowanie sandacza w 619 jeziorach o łącznej powierzchni 116,2 tys. ha. Na podstawie ksiąg gospodarczych omówiono połowy tego gatunku i przeprowadzono kategoryzację siedlisk.  Scharakteryzowano dynamikę zmian czasowych w tych jeziorach oraz wykreślono linie trendu. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się sandacza były jego wędrówki, a także zarybienia. Preferowane siedliska to jeziora określane w typologii rybackiej jako jeziora sandaczowe.


*00026*          pl                         

Efekty podchowu juwenalnego sandacza żywionego paszą o różnej zawartości tłuszczu. Zakęś, Zdzisław; Przybył, Antoni; Woźniak, Małgorzata; Szczepkowski, Mirosław; Mazurkiewicz, Jan; Kowalski, Wojciech. - Komun. Ryb. 2005 nr 5 (88) s. 1-4, il. bibliogr.  

Badano wpływ poziomu tłuszczu w paszy eksperymentalnej na wzrost i skład chemiczny sandacza (Sander lucioperca) podchowywanego w obiegach recyrkulacyjnych. Optymalna zawartość tłuszczu w paszy, gwarantująca najszybszy wzrost masy ciała i efektywne wykorzystanie paszy, wynosiła 10 proc.


*00065*          pl                         

Na okonia innym okiem. - Węd. Pol. 2005 nr 8 (174) s. 74-75, il.  

Przedstawiono wyniki badań nad zachowaniem się okonia, które dowiodły, że zimowiska, tarliska i miejsca letniego żerowania tego gatunku są stałe. Zachowania ryb bardzo zmieniają się w zależności od zasobności środowisk w pokarm (np. opóźnienie momentu rozpoczęcia lub zaniechania letnich wędrówek po tarle).


*00068*          pl                         

Zmysły [okonia]. WS [Oprac. ]. - Węd. Pol. 2005 nr 10 (176) s. 61,  il.

Opisano funkcjonowanie i znaczenie zmysłów (wzroku, linii bocznej, słuchu i węchu) u okoni. Wzrok umożliwia polowanie nocą, a dniem gwarantuje rozróżnianie barw i ich odcieni. Okonie słyszą dźwięki o częstotliwości 20-3000 Hz - zwłaszcza dochodzące z boku.  Linia boczna umożliwia im określenie położenia względem ławicy ryb, prądów wody i przedmiotów. W nawigacji okonie kierują się pozycją słońca.


*00079*          pl                         

Sandacz - drapieżca i opiekun. Pietrzak, Roman. - Węd. Świat 2005 nr 10 (118) s. 76-77, il.

Opisano biologię sandacza, typy zbiorników w których występuje, tempo wzrostu, terytorializm, płodność, tarło. Gatunek ten jest rybą drapieżną, pochodzącą ze zlewisk Morza Czarnego, Kaspijskiego i Aralskiego. Począwszy od XVI wieku sandacz był wprowadzany do różnych zbiorników Europy. Obecnie występuje od Francji do Uralu, a na północy do południowej Skandynawii.
RYBY WĘGORZOWATE

*00007*          pl                         

Liczebność i rozmiary węgorzyków migrujących do Parsęty i Wieprzy. Domagała, Józef; Nyk, Janusz; Połomski, Sławomir; Rochowicz, Andrzej; Pilecka-Rapacz, Małgorzata. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2004  t. 17 s. 121-128, il. bibliogr. summ.

W latach 2000-02 na rzece Radwi (dopływ Parsęty) w okresie od czerwca do września odłowiono ok. 45 kg węgorzy o długości 10-39 cm i masie osobniczej 2-65 g. W Darłowie na rzece Wieprzy odłowiono zaledwie kilka kilogramów węgorzyków w ciągu roku, zaś w pobliskiej przepławce w 1999 r. pojawiło się 372 , a w 2000 r. - 408 węgorzyków.  Stwierdzono, że do rzek migruje niewiele węgorzy wstępujących, stąd wskazane byłoby budowanie przepławek umożliwiających im migrację w górę rzeki.


*00029*          pl                         

Stosunek płci oraz rozmiary samców i samic węgorza europejskiego w Wielkich Jeziorach Mazurskich. Robak, Stanisław. - Komun. Ryb. 2005  nr 5 (88) s. 10-13, il. bibliogr.

W próbie 7051 węgorzy (Anguilla anguilla), pozyskanych w latach 1986-1990 z kompleksu Wielkich Jezior Mazurskich, określano długość całkowitą ryb, masę ciała oraz ustalono płeć i dojrzałość płciową.  Udział samców w odniesieniu do całej populacji wyniósł 1,03 proc. Pod względem wielkości bardziej zróżnicowaną grupę stanowiły samice, a współczynniki zmienności długości i masy ciała osiągały wartości dwukrotnie wyższe niż u samców.


*00051*          pl                         

Europa zaczyna dbać o zasoby węgorza. - Mag. Przem. Ryb. 2005 nr 5 (47) s. 19, il.

W celu odnowy zdziesiątkowanych zasobów węgorza i ochrony tego gatunku Komisja Europejska proponuje wprowadzenie sezonowych zakazów połowu. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej powinno przygotować plan zarządzania zasobami węgorza (będzie on obowiązywać od 1 lipca 2007 r. ).


*00084*          pl                         

Ratujmy węgorza. P. B. [oprac. ]. - Wiad. Węd. 2005 nr 9 (675) s. 61, il.  

Przedstawiono tekst apelu z jakim do Komisji Europejskiej zwróciły się: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Rybackie, gospodarstwa rybackie - Śniardwy, Mrągowo i Olsztyn. Występowanie węgorza w naszych wodach zależy od zarybień, tymczasem drastyczny wzrost cen materiału zarybieniowego spowodował, że stało sie to całkowicie nieopłacalne. Dlatego konieczna jest pomoc finansowa państwa na zarybienia i ochronę tego gatunku.
RYBY SIEJOWATE

*00011*          en                         

Carotenoid content in the body of whitefish (Coregonus lavaretus lavaretus (L. )) from Lake Łebsko (Northern Poland). Zawartość karotenoidów w organizmie siei (Coregonus lavaretus lavaretus (L. )) z Jeziora Łebsko (Północna Polska).  Woźniak, Małgorzata; Martyniak, Andrzej; Kozłowski, Jacek; Wziątek, Bogdan; Sobocki, Marek. -  Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 1 s. 31-38, il. bibliogr. streszcz.  

Badano zawartość karotenoidów (z wyszczególnieniem betakarotenu, luteiny, astaksantyny, kantaksantyny, zeaksantyny) w skórze, mięśniach i wątrobie siei w zależności od płci. Jedynie w skórze nie stwierdzono istotnych różnic w zawartości karotenoidów między płciami. Natomiast w mięśniach samców karotenoidy stanowiły 0,90 mikrog/g mokrej masy, a u samic - 0,78 mikrog/g mokrej masy. W wątrobie zawartość karotenoidów wynosiła u samic i samców odpowiednio 1,36 i 1,55 mikrog/g mokrej masy.


*00069*          pl                         

Sieje w naszych wodach. Czerniejewski, Przemysław. - Węd. Pol.  2005 nr 10 (176) s. 70-71, il.

Przedstawiono najczęściej stosowaną w Polsce klasyfikację siei, którą zaproponowała Gąsowska w 1970 r. Podstawą klasyfikacji tego niezwykle plastycznego gatunku jest liczba wyrostków filtracyjnych na pierwszym łuku skrzelowym. Wyróżniono pięć podgatunków: sieję wędrowną (22-25 wyrostków), sieję holsztyńską (19-27 wyrostków), sieję miedwiańską (27-35 wyrostków), sieję szlachetną (37-45 wyrostków) i sieję pejpuską (32-45 wyrostków).


 

RYBY SUMOWATE

*00010*          en                         

Fatty acids profile in dorsal and ventral sections of fillets from European catfish (Silurus glanis L. ) fed various feeds. Profile kwasów tłuszczowych części grzbietowej i brzusznej fileta suma europejskiego (Silurus glanis L. ) żywionego różnym pokarmem.  Jankowska, Barbara; Zakęś, Zdzisław; Żmijewski, Tomasz; Ulikowski, Dariusz; Kowalska, Agata. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 1 s. 17-29,  il. bibliogr. streszcz.

Profile kwasów tłuszczowych filetów suma pochodzącego ze stawów ziemnych i odżywiającego się pokarmem naturalnym porównano z filetami suma żywionego paszą sztuczną w obiegu recyrkulacyjnym. Filety części grzbietowej suma ze stawu zawierały mniej tłuszczu, a więcej wody, czym różniły się od filetów części brzusznej. U suma żywionego paszą, takich różnic nie stwierdzono.


*00038*          pl                         

„Wylęgarnia 2005" Ślesin-Tokary 8-10. 09. 2005. Ryby sumokształtne. Szczepkowski, Mirosław. - Komun. Ryb. 2005 nr 5 (88)  s. 33-34, il.

Tematyka referatów na konferencji dotyczącej możliwości chowu ryb sumowatych obejmowała chów w sadzach, obiegach recyrkulacyjnych i stawach. Przedstawiono osiągnięcia w dziedzinie rozrodu, sposoby sterowania płcią oraz problemy zdrowotne ryb sumowatych.


 

INNE RYBY SŁODKOWODNE

*00034*          pl                         

Analiza filogenetyczna archiwalnych prób jesiotra zachodniego (Acipenser sturio L. ). Fopp-Bayat, Dorota; Ciesielski, Sławomir;  Łuczyński, Mirosław. - Komun. Ryb. 2005 nr 5 (88) s. 25-27, il.   bibliogr.

Na podstawie badań genetycznych eksponatów muzealnych jesiotra zachodniego, pochodzącego z rzek polskich, skonstruowano drzewo filogenetyczne, które pokazuje stopień pokrewieństwa wybranych gatunków ryb jesiotrowatych.


*00075*          pl                         

Wiosłonosy w Polsce. Hapke, Wojciech. - Nasze Akwarium 2005 nr 68 s. 45-47, il.

Polyodon spathula to jedyny przedstawiciel jesiotrokształtnych o charakterystycznym, długim nosie, odżywiający się przez całe życie planktonem. Naturalnie gatunek ten występuje w dorzeczu Mississipi i w jeziorze Erie. Ryby te osiągają nawet 2 m długości i 70 kg ciężaru.  Tarło odbywa się wczesną wiosną w temperaturze 14-15 st. C. W tym roku pojawiły się po raz pierwszy w handlu osobniki tego gatunku wyhodowane w Polsce z zapłodnionej ikry sprowadzonej z USA.  


 

RYBY MORSKIE

*00020*          pl                         

Nasze ryby. Babka czarnoplamka. (Gobiusculus flavescens). -  Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 5 s. 8-9, il.

Budowa, występowanie, tryb życia i odżywianie się babki czarnoplamkiej, ryby rozprzestrzeniającej się w Bałtyku.
WĘDKARSTWO

*00065*          pl                         

Na okonia innym okiem. - Węd. Pol. 2005 nr 8 (174) s. 74-75, il.  

Przedstawiono wyniki badań nad zachowaniem się okonia, które dowiodły, że zimowiska, tarliska i miejsca letniego żerowania tego gatunku są stałe. Zachowania ryb bardzo zmieniają się w zależności od zasobności środowisk w pokarm (np. opóźnienie momentu rozpoczęcia lub zaniechania letnich wędrówek po tarle).


*00067*          pl                         

Reda - rzeka nadziei i szans. Narloch, Piotr; Tracz, Robert. -  Węd. Pol. 2005 nr 9 (175) s. 72-73, il.

Opisano historię wieloletnich zagrożeń (regulacja kanałowa, przegrody, kłusownictwo) rzeki Redy, która po 1974 r. stała sie rzeką niczyją. Działania ochronne (zarybienia, modernizacja przepławki w Ciechocinie) podjęto po 1997 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Redy oraz okręg PZW w Gdańsku. Niepokój budzi realna możliwość przegrania kolejnego przetargu przez PZW i zaprzepaszczenia dotychczasowych dokonań.


*00071*          pl                         

Jezioro Myśliborskie. Czerniejewski, Przemysław. - Węd. Pol. 2005 nr 11 (177) s. 36-38, il.

Jezioro Myśliborskie (pow. 600 ha) jest położone na Pojezierzu Myśliborskim; ma część północną ze słabo rozwiniętą linią brzegową i położoną pośrodku rynną o głębokości 15-25 m, natomiast mniejsza, południowa część posiada liczne zatoki i półwyspy. W jeziorze występuje 29 gatunków ryb, w tym 18 gatunków karpiowatych.  Najliczniej występują szczupaki, sandacze, węgorze i okonie. Wśród białej ryby dominują płocie, leszcze, liny, krąpie, wzdręgi, amury, tołpygi i karpie. Występuje także sieja.


*00073*          pl                         

Jezioro Staw Płociczno. Radaszkiewicz, Andrzej. - Węd. Pol. 2005  nr 11 (177) s. 64-65, il.

Opisano płytkie jezioro - Staw Płociczno (o pow. 20 ha i średniej głębokości 2,5 m, z dwoma głęboczkami - 9,5 i 15 m), które jest położone blisko jeziora Wigry. Woda w jeziorze jest czysta, w dużym stopniu dzięki zasilaniu przez denne źródliska. Dno jeziora w 80 proc. porasta moczarka kanadyjska i rdestnice. W odłowach dokonywanych przez PZW udział porcentowy poszczególnych gatunków ryb wynosi: lina 52, szczupaka 22, płoci 10, węgorza 9 i okonia 7.  Jezioro jest atrakcyjne dla wędkarzy.


*00078*          pl                         

Komorze. Jezioro dla odkrywców. Janaszek, Krzysztof. - Węd. Świat 2005 nr 9 (117) s. 34-35, il.

Rynnowe jezioro Komorze (pow. 387 ha, gł. maks. 35 m) jest położone na Pojezierzu Drawskim. Wody jeziora charakteryzują się dużą przezroczystością, są one zaliczane do I klasy czystości. Brzegi jeziora porasta trzcina, a głębiej występują takie gatunki roślin wodnych jak moczarka kanadyjska, rdesntica i rogatek. W jeziorze bytują szczupaki, okonie, płocie, leszcze, liny, węgorze i sumy.  Podwodne rumowiska zasiedlają kolonie raków.


*00085*          pl                         

Jeziorsko pełne niezgody. Kustusz, Antoni. - Wiad. Węd. 2005 nr 10 (676) s. 60-62, il.

Opisano konflikt pomiędzy zarządami okręgów PZW w Sieradzu i Poznaniu, którego przedmiotem jest prawo do wędkarsko-rybackiego gospodarowania na Jeziorsku - największym sztucznym zbiorniku retencyjnym w centrum Polski. Konflikt powstał po wygaśnięciu w 2003 r. umowy zawartej pomiędzy obu okręgami. Oba zarządy złożyły oferty niezależnie, a po unieważnieniu konkursu przez RZGW straciły prawo do gospodarowania na tym zbiorniku.


*00086*          pl                         

Jezioro Drwęckie (basen północny). Zieliński, Andrzej. -  Wiad. Węd. 2005 nr 10 (676) s. 74-75, il.

Opisano północny basen Jeziora Drwęckiego (pow. 870 ha, gł.  maks. 22 m) o bardzo zróżnicowanym dnie, bogato porośniętym roślinnością podwodną. Żyją w nim szczupaki, sandacze, okonie, płocie, wzdręgi, liny, karpie oraz węgorze. Skład ichtiofauny jest atrakcyjny dla wędkarzy.


*00087*          pl                         

Okonie i Sasek Wielki. Paruzel, Marian. - Wiad. Węd. 2005 nr 11 (677) s. 72-73, il.

W powiecie szczycieńskim największym jeziorem rynnowym jest Sasek Wielki (pow. 869 ha, gł. maks. 38 m). Zbiornik ten na początku lat siedemdziesiątych zaliczono do typu sielawowego, ale współcześnie, ze względu na znaczne zeutrofizowanie, można go zaliczyć do typu leszczowego. Ichtiofauna jeziora jest dość bogata, dlatego warto go polecić wędkarzom.


*00095*          pl                         

Jezioro Kalejty. Niczyporowicz, Janusz. - Węd. Pol. 2005 nr 12 (178) s. 36-37, il.

Opisano jezioro Kalejty znane też jako Długie lub Długie Augustowskie o powierzchni 159,7 ha (głębokości: maksymalna 12 m, średnia 2,5 m). Jezioro leży na terenie rezerwatu przyrody. Ma bardzo urozmaiconą linię brzegową, otoczone jest borem i ma skąpo porośnięte brzegi, natomiast hydrofity (grążel, grzybień, rdestnica i osoka) pokrywają prawie jedną trzecią lustra wody. Wędkarze w jeziorze tym łowią wiele różnych gatunków ryb. Licencje sprzedaje dzierżawca.  


*00096*          pl                        

Jezioro Głazowskie nazywane też Łubie. Czerniejewski, Przemysław. - Węd. Pol. 2005 nr 12 (178) s. 52-53, il.

Jezioro Głazowskie (Łubie) o powierzchni 200 ha i głębokości maksymalnej 9 m jest położone na Pojezierzu Myśliborskim. Jest to zbiornik przepływowy, połączony z trzema jeziorami: Chłop, Będzin i Grochacz. Linia brzegowa jest rozczłonkowana a przewężenia utrudniają mieszanie wody, dlatego nie ma w nim ryb tlenolubnych. W połowach przeważają leszcze, płocie, sandacze, okonie, szczupaki, karasie i węgorze.


*00097*          pl                         

Jezioro Lubikowskie. Sobota, Wojciech. - Węd. Pol. 2005 nr 12 (178) s. 62-66, il.

Opisano Jezioro Lubikowskie (powierzchnia - 314. 4 ha; głęboczki - 25. 3 m, 28. 5 i 35. 5 m), które jest położone na Pojezierzu Lubuskim.  Linia brzegowa jest bardzo urozmaicona. Wody jeziora cechuje przezroczystość od 5 do 7 m, zaliczane są do I klasy czystości. Jezioro mieści się w typie rybackim sielawowym. Wędkarze łowią tu szczupaki, okonie, płocie, leszcze, węgorze, miętusy, liny i wzdręgi.  


*00098*          pl                         

Jezioro Ciecz (Trześniowskie). Olczak, Roman. - Węd. Pol. 2005 nr 12 (178) s. 71-73, il.

Opisano najgłębsze na Pojezierzu Lubuskim Jezioro Ciecz (Trześniowskie) o pow. 183 ha i gł. maks. 59 m, zaliczane do typu rybackiego sielawowego. Wody jeziora utrzymują się w I klasie czystości i są zasilane podwodnymi źródłami oraz dwoma ciekami powierzchniowymi. Wędkarze w tym jeziorze łowią wiele cennych gatunków ryb, ale największą atrakcją jest troć jeziorowa.  


*00099*          pl                         

Jezioro Roś - basen wschodni. Zieliński, Andrzej. - Wiad. Węd.  2005 nr 12 (678) s. 68-69, il.

Jezioro Roś (pow. 1888 ha, gł. maks. 31. 8 m) jest położone na północny-wschód od Pisza. W basenie wschodnim najbardziej urozmaiconym w podwodne grzbiety i liczne zatoki, bujnie porośniętym roślinnością (rogatek, rdestnice), wędkarze oprócz płoci i leszczy poszukują okazów szczupaków i okoni, a także węgorza i bolenia.  
EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

*00049*          pl                        

Uwagi na temat handlu żywym karpiem. Lirski, Andrzej.  Myszkowski, Leszek [fot. ]. - Mag. Przem. Ryb. 2005 nr 5 (47) s. 13-15,  il.

W oparciu o dane pochodzące z badań ankietowych ze 140-150 gospodarstw stawowych w Polsce przeprowadzonych w Zakładzie Rybactwa Stawowego IRS w latach 2003-2005, przeanalizowano formę i strukturę sprzedaży karpia żywego. Stwierdzono, że jedynie 41. 6 proc.  ankietowanych gospodarstw zdołało sprzedać całą produkcję do końca 2004 r. Omówiono problemy w zbycie karpia handlowego w 2004 r.  
URZĄDZENIA DO CHOWU I HODOWLI RYB

*00005*          pl                         

Funkcjonowanie przepławki dla ryb na rzece Wieprzy w Darłowie.  Cz. 1: Ocena parametrów prędkości i ilości przepływającej wody. Nyk, Janusz; Połomski, Sławomir; Rochowicz, Andrzej; Domagała, Józef;  Lubieniecki, Bogusław; Jarociński, Włodzimierz. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2004 t. 17 s. 99-110, il. bibliogr. summ.  

Opisano podstawowe parametry nowej przepławki dla ryb, która ma charakter kamiennej pochylni z komorami. Została ona wybudowana w 1997 r. na Wieprzy, 2 km przed jej ujściem do morza. W 2000 r. w przepławce badano ilość i prędkość przepływającej wody przy pomocy młynka hydrometrycznego w trzech punktach: 20 cm pod powierzchnią wody, w połowie głębokości, 10-20 cm nad dnem. Omówiono uzyskane wyniki określające warunki przepływu wody.


*00006*          pl                         

Funkcjonowanie przepławki dla ryb na rzece Wieprzy w Darłowie.  Cz. 2: Ocena ilości i gatunków ryb migrujących przez przepławkę. Nyk, Janusz; Połomski, Sławomir; Rochowicz, Andrzej; Domagała, Józef. -  Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2004 t. 17 s. 111-119, il. bibliogr. summ.  

W latach 1999-2000 badano ilość migrujących przez przepławkę ryb oraz ich skład gatunkowy. W przeprowadzonych odłowach kontrolnych stwierdzono występowanie 11 gatunków ryb i dwóch gatunków minogów.  Zaobserwowano masowe migracje minoga rzecznego, troci wędrownej i letniego węgorza wstępującego. Przedstawiono ilość gatunków i ryb odłowionych oraz zarejestrowanych w badanym okresie podwodną kamerą w przepławce.


*00043*          pl                         

Nowe urządzenie do podczyszczania ścieków oraz natleniania wody w hodowlach. Inne zastosowanie - hodowla pstrąga. teka [oprac. ]. -  Mag. Przem. Ryb. 2005 nr 4 (46) s. 30, il.

Omówiono działanie przenośnego systemu oczyszczania ścieków Oxy-Dep VSA, składającego się z generatora tlenu typu VSA zintegrowanego z energooszczędnym mieszadłem natleniającym. Opisano hodowlę pstrągów w gospodarstwie hodowlanym w Wielkiej Brytanii, w którym do napowietrzania wody użyto czystego tlenu. Zastosowanie nowego rozwiązania przyczyniło się do znacznego wzrostu produkcji ryb.


 

ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD

*00013*          en                        

The influence of weight and length on the mercury content in the muscle tissue of fish from four lakes in the Olsztyn Lake District (Poland). Wpływ masy i długości ciała na zawartość rtęci w tkance mięśniowej ryb z czterech jezior Pojezierza Olsztyńskiego (Polska).  Łuczyńska, Joanna. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 1  s. 51-61, il. bibliogr. streszcz.

Zawartość rtęci zbadano u 423 ryb złowionych w jeziorach Pojezierza Olsztyńskiego (Łańskie, Pluszne, Dłużek, Maróz). Stężenie całkowite rtęci w tkance mięśniowej w mg/kg mokrej masy wynosiło: u szczupaka od 0,076 do 0,902; u okonia od 0,104 do 1,277; u płoci od 0,074 do 0,278. Zbadano też współczynnik korelacji liniowej między koncentracją rtęci a masą ciała i długością ryb. W większości przypadków był on dodatni.


*00022*          pl                         

Rekultywacja chemiczna jezior ratunkiem dla jeziorowej gospodarki rybackiej. Mastyński, Jerzy; Sawczyn, Piotr. - Prz. Ryb.  2005 R. 30 nr 5 s. 20-22

Przedstawiono metodę inaktywacji fosforu (chemiczne strącanie fosforu za pomocą koagulantów) jako efektywny sposób polepszania stanu jeziora zdegradowanego.


*00024*          pl                         

Bioakumulacja ołowiu w tkankach ryb z jeziora Sława.  Polechoński, Ryszard. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 5 s. 64-74, il. bibliogr.  

Badano zawartość ołowiu w tkankach i narządach ryb (skrzela, wątroba, nerki, mięśnie), obliczono współczynnik kumulacji ołowiu w odniesieniu do wody jeziora oraz określono zależności pomiędzy stężeniem ołowiu a wiekiem ryb. Najwyższe stężenia wystąpiły u ryb drapieżnych (sandacz, szczupak), niższe u płoci i tołpyg, a najniższe u leszczy.


*00048*          en                         

Application of goethite for immobilisation of phosphorus in lake sediments. Zastosowanie getytu w immobilizacji fosforu w osadach jeziornych. Kentzer, Andrzej; Buczkowski, Roman; Kentzer, Agnieszka. - Acta UNC Pr. Limn. 2005 nr 24 s. 85-101, il. bibliogr.  

Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem getytu (minerału, wodorotlenku żelaza) do immobilizacji fosforu uwalnianego z osadów dennych jeziora Gościąż. Wykazano, że getyt jest bardzo dobrym sorbentem jonów fosforu, 1 gram getytu może adsorbować ok. 3,4 mg fosforu. Warunki tlenowe nie mają zasadniczego wpływu na ten proces.  Nie stwierdzono też znaczących różnic w ilości adsorbowanego fosforu przy pH=7-8,5. Użycie getytu do redukcji fosforu w jeziorze może być alternatywną metodą wobec koagulacji chlorkiem żelaza lub siarczanem glinu.


*00082*          pl                         

Wolffia arrhiza - najmniejsza roślina naczyniowa o największych możliwościach adaptacji i zastosowania. Czerpak, Romuald; Piotrowska, Alicja. - Kosmos 2005 t. 54 nr 2-3 s. 241-250, il. bibliogr. summ.  

Opisano budowę wolfii bezkorzeniowej, jej rozmnażanie się, warunki życia, skład chemiczny, możliwość heterotroficznego trybu życia i możliwości praktycznego wykorzystania tej rośliny przy oczyszczaniu ścieków. Gatunek ten, należący do rodziny rzęsowatych (Lemnaceae), pochodzi z tropikalnych i subtropikalnych rejonów Azji i Afryki.


*00083*          pl                         

Ochrona jezior i krajobrazu pojeziernego - problemy, procesy, perspektywy. Hillbricht-Ilkowska, Anna. - Kosmos 2005 t. 54 nr 2-3  s. 285-302, bibliogr. summ.

Szeroko omówiono problemy badawcze i znaczenie siedliskotwórcze mozaikowatej struktury, różnorodności krajobrazu pojeziernego, określanej pojęciem „plamistości“. Składnikiem tej różnorodności jest sieć wód powierzchniowych, zagłębienia bezodpływowe, lokalne warunki fizyczno-geograficzne oraz użytkowanie rolnicze. Sformułowano pięć zasad ochrony krajobrazu pojeziernego.
OCHRONA GATUNKOWA

*00081*          pl                         

Nowe stanowisko lobelii jeziornej Lobelia dortmanna L. w Parku Narodowym „Bory Tucholskie“. Kochanowska, Magdalena. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2005 R. 61 z. 4 s. 102-104, il. bibliogr.

Stwierdzono występowanie lobelii jeziornej w jeziorze Wielkie Krzywce, którego powierzchnia wynosi 26,5 ha a głębokość 15 m, położonym na terenie parku narodowego w Borach Tucholskich.  Stanowisko lobelii znajduje się na powierzchni 200 m kw. , na północno-wschodnim brzegu zachodniej odnogi jeziora. Scharakteryzowano miejsce zasiedlone przez lobelię.
GOSPODARKA WODNA

*00053*          en                         

Towards natural flood reduction strategies. Warsaw Agricultural University, 6-13 September 2003. Strategie na rzecz redukcji naturalnych powodzi. Okruszko, Tomasz [Ed. ]; Kotowski, Wiktor [Ed. ]; Platteeuw, Maarten [Ed. ]. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2005  vol. 5 nr 1 s. 3-102, il. bibliogr.   (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 6-13 września 2003)

Na międzynarodowej konferencji poświęconej powodziom występującym w Europie, rozważano możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom powowdzi z zastosowaniem metod naturalnych.  Szczególną uwagę zwrócono na rolę makrofitów. Ważnym problemem jest ochrona i restauracja dolin rzecznych, okolicznych łąk, terenów podmokłych, czy torfowisk. Należy też uwzględnić jakość i poziom wód gruntowych. Ekosystemy rzek podatnych na występowanie powodzi są zależne od wielu zjawisk hydrologicznych i biologicznych. Wśród omawianych rzek europejskich, polskie publikacje dotyczyły rzeki Narew i rzeki Biebrzy.
SKORUPIAKI I MIĘCZAKI UŻYTKOWE

*00052*          pl                         

Nierybne zasoby wodne. Nazewnictwo naukowe, angielskie, polskie.  Jackowski, Edward. - Mag. Przem. Ryb. 2005 nr 5 (47) s. I-XV, il.      (Wkładka do czasopisma)

Przedstawiono nazwy łacińskie, angielskie i polskie wielu gatunków zwierząt użytkowych, występujących w wodach słodkich i morskich. Są to mięczaki (ślimaki, małże, głowonogi) oraz stawonogi, głównie skorupiaki, a także płazy, gady (żółwie), delfiny oraz ine gatunki zaliczane do nierybnych zasobów wód.


*00076*          pl                         

Akwarium bez ryb? Dlaczego nie. Bezkręgowce. Tomaszewski, Dominik. - Nasze Akwarium 2005 nr 69 s. 38-41, il.

Opisano chów i rozród niebieskiej odmiany raka florydzkiego (Procambarus alleni). Dorasta on do 10 cm długości, a dojrzałość płciową osiąga przy długości 6-7 cm. Rak ten może być hodowany w akwarium z innymi rybami np. neonami, zbrojnikami lub kiryskami.  Zaproponowano też akwaryjną hodowlę przekopnic. Omówiono ich biologię i sposób hodowli tych skorupiaków.
PRZETWÓRSTWO RYBNE

*00040*          pl                         

FRIGOSCANDIA: mrożenie filetów w tunelach ADVANTEC. -  Mag. Przem. Ryb. 2005 nr 3 (45) s. 16-17, il.  (Oprac. na podstawie wystąpienia Magnusa Hoffsteina)

Omówiono działanie tunelu zamrażalniczego ADVANTEC. Podstawą nowej technologii szybkiego mrożenia produktów żywnościowych jest gwałtowne oziębienie produktu zimnym powietrzem wydmuchiwanym pod dużym ciśnieniem równocześnie na górną i dolną powierzchnię produktu.  Przedstawiono szacunkową szybkość i wydajność mrożenia w omawianym tunelu. Ubytki masy filetów ryb w tych warunkach wynoszą zaledwie 0,4 proc.


*00042*          pl                         

Systemy wędzenia stosowane w komorach typu LAMBDA. -  Mag. Przem. Ryb. 2005 nr 3 (45) s. 61, il.

Jedynym krajowym producentem komór wędzarniczych z zamkniętym obiegiem dymu w Polsce jest firma LAMBDA-H-1. Omówiono funkcjonowanie komory wędzarniczej i parametry dymu wędzarniczego. Dym jest wytwarzany metodą pośrednią między żarzeniem a metodą wytwarzania pary. Ryby wędzone tym systemem posiadają piękną barwę równomiernie rozłożoną.


*00044*          pl                        

Nowe urządzenia do zimnego wędzenia firmy STAWIANY. -  Mag. Przem. Ryb. 2005 nr 4 (46) s. 41-42, il.

Scharakteryzowano parametry techniczne i funkcjonowanie komory wędzarniczej typu KWGZ-80-CH oraz szafy wędzarniczej typu HOBBY produkowanych przez firmę STAWIANY. Komora wędzarnicza jest przeznaczona do gorącego i zimnego wędzenia ryb, mięsa i wędlin, szczególnie jest polecana do wędzenia na zimno łososia, zaś szafa wędzarnicza służy do wędzenia na gorąco. Opisano skład dymu wędzarniczego.