Instytut   Rybactwa   Śródlądowego

im. STANISŁAWA  SAKOWICZAEXPRESS INFORMACJA

NR  1/2006

 

 

 

 

 

 

 

Olsztyn 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA

Zespół redakcyjny:
mgr inż. Jadwiga Zdanowska
mgr inż. Henryk Chmielewski
inż. Jadwiga Cupiał
mgr inż. Alicja Robak

 

Kontakt:
Tel. (089) 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: din@infish.com.pl

 

© Copyright by
Instytut Rybactwa Śródlądowego
Olsztyn 2004

 

Wydawca:
Dział Wydawnictw
Instytutu Rybactwa Śródlądowego
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
Tel. (089) 524 10 15, 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl

 

 

 

RYBACTWO

 *00054*          pl                         

 Ryzyko nadmiernych zdolności produkcyjnych w chowie i hodowli ryb. Stachowiak, Piotr M. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 6 s. 34-46, bibliogr.  

Skomentowano zagadnienie nadmiernych zdolności produkcyjnych podnoszone w dokumentach programowych i przepisach szczegółowych dotyczących udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".  Podano kryteria i przesłanki sporządzania opinii wymaganej przy realizacji dofinansowywanych projektów.


 *00055*          pl                         

 Narodowa pomoc krajowa dla branży rybackiej, nowe przepisy bezpośredniego finansowania inwestycji rybackich. Okoniewski, Zygmunt J. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 6 47-52

 Dokonano bilansu zysków i strat w polskim rybactwie po wejściu do Unii Europejskiej. Przedstawiono nowe szanse na dofinansowanie rybactwa stawowego poprzez Europejski Fundusz Rybactwa 2007-2013, Narodową Strategię Rozwoju Rybactwa oraz Rozporządzenie Komisji WE Nr 1595/2004.


 *00057*          pl                         

 Ze świata. Z pola naukowego i badawczego. Nowa elektrownia modernizuje przepławkę dla ryb; Potok Toplitz - renaturalizacja; Niemiecka gospodarka rybna kładzie nacisk na konieczność hodowli ryb w Niemczech. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 6 s. 58-63, il.

 Tłumaczenia artykułów z Oesterreichs Fischerei (2003 R. 56 z. 11/12) na temat przepławki dla ryb na dopływie alpejskim Renu koło Feldkirch i o renaturalizacji potoku w Austrii oraz z czasopisma Fischer and Teichwirt (2003 nr 7) o przyszłości gospodarki rybnej w Niemczech.


 *00079*          pl                         

 [Piętnaście] 15 lat Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Chmielewski, Henryk. - Komun. Ryb. 2005 nr 6 (89) s. 33-35,  il.

 W dorobku wydawniczym Wydawnictwa IRS są dwa czasopisma: Komunikaty Rybackie i Archives of Polish Fisheries/Archiwum Rybactwa Polskiego, serie wydawnicze (poradniki hodowców ryb, przewodniki z planami batymetrycznymi jezior, monografie gatunków ryb, broszury rybackie) oraz książki (razem ponad 150 tytułów).


 *00080*          pl                         

 Pokrzywdzony w sprawach o przestępstwa i wykroczenia kłusownicze. Radecki, Wojciech. - Komun. Ryb. 2005 nr 6 (89) s. 35-37

Prawnik analizuje tryb postępowania w sprawach o przestępstwo i w sprawach o wykroczenia, gdy pokrzywdzonym jest uprawniony do rybactwa. Wymienia przysługujące mu uprawnienia procesowe.
HYDROBIOLOGIA RYBACKA

 *00002*          pl                         

 Chemiczne wskaźniki trofii jeziora Hańcza. Stawecki, Konrad;  Zdanowski, Bogusław; Mieczkowski, Jacek. W: Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne - procesy przyrodnicze oraz znaczenie społeczno-gospodarcze. Sosnowiec: Wydaw. Uniw. Śląski 2005     s. 213-220, il. +bibliogr. 25 poz. summ.

 W latach 2000-2002 przeprowadzono badania fizykochemiczne wody jeziora Hańcza w trzech sezonach: wiosną, latem i jesienią.  Przedstawiono wyniki pomiaru stratyfikacji termicznej i zawartości tlenu, widzialności krążka Secchiego, zawartości chlorofilu, fosforu i azotu całkowitego. Podano pomiary przewodności elektrolitycznej oraz zawartości wapnia i żelaza ogólnego. Wykazano, że jezioro Hańcza można zaklasyfikować do zbiorników mezotroficznych. Jezioro charakteryzuje się korzystnymi uwarunkowaniami hydrologicznymi, morfologicznymi i zlewniowymi.


 *00044*          pl                         

 Jeziora wśród pól i lasów. krb [oprac. ]. - Nasze Wody 2005 nr 2 (28) s. 18-20, il.

 Opisano 14 jezior położonych w prawobrzeżnej części województwa kujawsko-pomorskiego (Ciche, Chalińskie, Chełmica, Duże, Grodno, Nadorskie, Ruduskie, Płowęż, Sarnowskie, Łąkie, Sosno, Wądzyńskie, Zamkowe, Frydek). Jeziora te posiadają zróżnicowane warunki morfometryczne, różną powierzchnię i sposób zagospodarowania zlewni.  W ich krótkiej charakterystyce uwzględniono stężenie biogenów, warunki tlenowe, widzialność, rozwój fitoplanktonu i badania sanitarne.


 *00049*          en                         

 Benthic bacteria of Lake Chełmżyńskie (Poland). Bakterie bentosowe Jeziora Chełmżyńskiego (Polska).  Kalwasińska, A.;  Donderski, W. - Pol. J. Env. Stud. 2005 vol. 14 nr 6 s. 761-766, il.   bibliogr.

 Liczebność bakterii psychrofilnych i heterotroficznych występujących w osadzie dennym badanego jeziora oraz bakteryjna produkcja wtórna podlegały wahaniom sezonowym (maksimum występowało w lecie) i zależały od miejsca poboru próby i rodzaju osadu.  Najliczniej występowały bakterie należące do szczepów hydrolizujących tłuszcze (32-71 proc. ), białka (38-68 proc. ) lub celulozę (48-71 proc. ). Najmniej liczną grupę wśród bakterii bentosowych stanowiły bakterie pektynolityczne (1. 0-2. 5 proc. ) oraz chitynolityczne (2. 5-5. 0 proc. ).


  *00050*          en                         

 Chromosome aberrations induction in freshwater mussel Dreissena polymorpha on 3-methylcholanthrene exposure. Wywołanie aberracji chromosomowej u słodkowodnego małża Dreissena polymorpha w wyniku działania 3-metylocholantrenu.  Woznicki, P. - Pol. J. Env. Stud. 2005 vol. 14 nr 6 s. 837-840, il. bibliogr.

 Badano wpływ policyklicznego węglowodoru aromatycznego 3-metylocholantrenu w dwóch stężeniach (20 i 200 ppb), który wykazywał właściwości genotoksyczne wobec larw racicznicy. Próbę kontrolną stanowił rozcieńczalnik DMSO. Analiza chromosomowa wykazała istotny wzrost aberracji chromosomowych jedynie w grupie poddanej działaniu najwyższej koncentracji stosowanego genotoksykanta.


 *00051*          en                         

 The influence of heavy metals on the activity of chitinases produced by planktonic, benthic and epiphytic bacteria. Wpływ metali ciężkich na aktywność chitynaz wytwarzanych przez bakterie planktonowe, bentosowe i epifityczne.  Donderski, W.; Swiontek-Brzezinska, M. - Pol. J. Env. Stud. 2005 vol. 14 nr 6 s. 851-859,  il. bibliogr.

 Próby do badań pochodziły z wód przybrzeżnych, pelagialu oraz osadów dennych z zatoki Moty w jeziorze Jeziorak. Zarówno liczebność bakterii, jak i koncentracje jonów metali ciężkich (Cu, Zn, Co, Pb) wykazywały zmienność sezonową i przestrzenną. Aktywność chitynaz większości badanych szczepów bakterii obniżała się wraz ze wzrostem koncentracji metali ciężkich w środowisku.


 *00053*          pl                         

 Zastosowanie metody zdjęć termowizyjnych w monitoringu termicznym zbiorników wodnych. Jaroszewski, Marek; Socha, Daniela;  Woźniak, Cezary. - Aura 2005 nr 12 s. 7-9, il. bibliogr.

 Omówiono zastosowanie techniki termowizyjnej w celu określenia powierzchniowego rozkładu temperatur wody w jeziorach konińskich.  Scharakteryzowano dane morfometryczne oraz funkcjonowanie jezior konińskich w obiegu chłodzenia elektrowni Pątnów i Konin, a następnie przedstawiono monitoring termiczny tych jezior przeprowadzony w sierpniu 2003 r. Sporządzono mapę termiczną Jeziora Pątnowskiego, która jest czytelna, dokładna i przedstawia rozkład wód zrzutowych po powierzchni zbiornika, określa zasięg stref przyzrzutowych i gradient termiczny.


 *00059*          en                         

 The relationship between the content of lead and cadmium in muscle tissue and the size of fish from lakes in the Olsztyn Lake District of northeast Poland. Związek pomiędzy zawartością ołowiu i kadmu w tkance mięśniowej a wielkością ryb z Pojezierza Olsztyńskiego (północno-wschodnia Polska).  Łuczyńska, Joanna;  Brucka-Jastrzębska, Ewa. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 2  s. 147-155, il. bibliogr. streszcz.

 Badano zawartość ołowiu i kadmu w tkance mięśniowej szczupaka, okonia, płoci i leszcza. Ryby łowiono w jeziorach okolic Olsztyna od października 1999 do października 2000. Średnia zawartość ołowiu w tkance mięśniowej ryb wynosiła od 0. 083 do 0. 098 mg/kg, zaś średnia zawartość kadmu mieściła się w zakresie 0. 0023-0. 0025 mg/kg. Pomiędzy zawartością ołowiu i kadmu a masą i długością ryb notowano dodatnie współczynniki korelacji dla płoci i okonia, zaś ujemne dla szczupaka i leszcza.


 *00064*          en                         

 The ichthyofauna of the dystrophic Lake Smolak (northern Poland) in light of selected physical and chemical water conditions thirty years after the conclusion of liming and fertilization. Ichtiofauna dystroficznego jeziora Smolak (północna Polska) w świetle wybranych warunków fizyko-chemicznych trzydzieści lat po zaprzestaniu wapnowania i nawożenia.  Hutorowicz, Andrzej; Kapusta, Andrzej;  Krzywosz, Tadeusz; Hutorowicz, Joanna. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 2 s. 207-225, il. bibliogr. streszcz.

 W ichtiofaunie dystroficznego jeziora Smolak w latach 50-tych ubiegłego wieku występowły tylko dwa gatunki ryb, okoń i szczupak. W latach 1971-74 jezioro nawożono i wapnowano, co doprowadziło do uzyskania obojętnego odczynu wody i upodobniło zbiornik do jezior harmonicznych. Badania z lat 2002-04 wykazały w ichtiofaunie obecność 10 gatunków ryb, były to: płoć, leszcz, szczupak, okoń, sandacz, karaś, wzdręga, węgorz, karp, krąp.


 *00098*          en                         

 Expansion of the invasive bivalve mollusk Dreissena bugensis (quagga mussel) in the Don and Volga River Basins: Revision based on archived specimens. Ekspansja inwazyjnego małża Dreissena bugensis (racicznica) w dorzeczu rzek Don i Wołga: Rewizja w oparciu o osobniki archiwalne.  Zhulidov, Alexander V.; Zhulidov, Daniel A.;  Pavlov, Dmitriy F.; Nalepa, Thomas F.; Gurtovaya, Tatyana Y. -  Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2005 vol. 5 nr 2 s. 127-133, il. bibliogr.  

Osobniki Dreissena zebrane podczas biomonitoringu w 1979 r. w dolnym biegu Donu i w dorzeczu Wołgi (Rosja) zidentyfikowano jako Dreissena polymorpha. Część z nich po ponownym zbadaniu zaliczono do gatunku Dreissena bugensis, ale D. polymorpha dominowała w tym zbiorze. D. bugensis w latach 80-tych rozprzestrzeniła się w dorzeczu Wołgi, ale nie w takim stopniu jak zakładano. Za główną przyczynę rozprzestrzeniania się racicznic uznano transport.


 *00100*          en                         

 Enzymatic activity of yeast-like fungi isolated from different types of waters. Aktywność enzymatyczna grzybów drożdżopodobnych wyizolowanych z różnego typu wód.  Dynowska, Maria; Biedunkiewicz-Ziomek, Anna; Kisicka, Iwona. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2005 vol. 5 nr 2 s. 147-153, il. bibliogr.  

Porównano aktywność enzymatyczną Candida albicans, Candida guilliermondii oraz Rhodotorula glutinis z różnego typu olsztyńskich ekosystemów wodnych. Najwyższą aktywność badanych grzybów stwierdzono w zbiornikach astatycznych, a najniższą w jeziorach i w dolnym biegu rzeki Łyny. Grzyby drożdżopodobne pełnią ważną funkcję w procesach samooczyszczania się wód.


 *00101*          en                         

 Seasonal variability of aquatic chemistry and phytoplankton communities in a shallow floodplain lake of the Daugava River, Latvia. Zmienność sezonowa chemizmu wód i zbiorowisk fitoplanktonowych w płytkim, zalewowym jeziorze na rzece Daugava, Łotwa.  Gruberts, Davis; Druvietis, Ivars; Klavins, Maris. -  Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2005 vol. 5 nr 2 s. 155-164, il. bibliogr.  

W 1999 r. w Jeziorze Grivas (Łotwa) badano warunki hydrologiczne, chemizm wody i skład gatunkowy oraz biomasę fitoplanktonu. W kwietniu dopływ powodziowy rzeki Daugava spowodował istotne podwyższenie lustra wody jeziora, Wystąpiło wówczas wiosenne maksimum małych okrzemek i zielenic. Po powodziach obserwowano wzrost koncentracji biogenów, a typowe gatunki fitoplanktonowe zostały zastąpione przez gatunki epifityczne i bentosowe. Obserwowano też masowy rozwój makrofitów.
RYBACKIE ZAGOSPODAROWANIE WÓD

 *00069*          en                         

 The ichthyofauna of the Goczałkowice Dam Reservoir in southern Poland in the 1986-2001 period. Ichtiofauna zbiornika zaporowego Goczałkowice, południowa Polska, w latach 1986-2001.  Epler, Piotr;  Kuboszek, Adam; Łuszczek-Trojnar, Ewa; Socha, Magdalena; Drąg-Kozak, Ewa. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 2 s. 267-273, il. bibliogr.  streszcz.

 Ichtiofaunę zbiornika zaporowego Goczłkowice opisano na podstawie 16-letnich połowów odnotowanych w księgach gospodarczych.  Gatunkiem dominującym był leszcz stanowiąc 49. 74 proc. biomasy złowionych ryb. Udział ryb drapieżnych wynosił prawie 18 proc. , a wśród nich największy udział (12. 5 proc. biomasy) dotyczył sandacza.  Wydajność zbiornika w badanym okresie kształtowała się na poziomie 17. 42 kg/ha. Znaczny udział ryb drapieżnych w połowach świadczy, że gospodarka rybacka była prowadzona racjonalnie.


 *00099*          en                         

 The fish fauna in the Montedoglio reservoir (Tuscany, Italy) five years after its creation. Ichtiofauna zbiornika Montedoglio (Toskania, Włochy) pięć lat po jego uruchomieniu.  Lorenzoni, Massimo; Carosi, Antonella; Giovinazzo, Giancarlo; Petesse, Maria L.; Mearelli, Mario. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2005 vol. 5 nr 2  s. 135-146, il. bibliogr.

 Badania ichtiofauny zbiornika zaporowego przeprowadzono w 1993 r. W ogólnej liczbie 898 złowionych ryb stwierdzono 15 gatunków, a ich masa wynosiła 117 kg. Pod względem liczebności dominowały: bass słoneczny, karaś złocisty, ukleja, bass wielkogębowy, wzdręga, kleń, a pod względem biomasy: karp, karaś i bass wielkogębowy. W 1992 r. w rzece Tybr zasilającej zbiornik wystąpiła powódź, wskutek czego obniżyła się liczebność wszystkich gatunków ryb.


 

BIOLOGIA RYB

 *00066*          en                         

 Scale radius growth versus standard length growth in some fish species. Porównanie wzrostu promieni łuski ze wzrostem długości wybranych gatunków ryb.  Szypuła, Jerzy. - Arch. Pol. Fish. 2005  vol. 13 fasc. 2 s. 235-249, il. bibliogr. streszcz.

 Przebieg wzrostu promienia łuski w porównaniu do długości ryb badano u 7 gatunków ryb, były to: płoć, leszcz, wzdręga, nototenia, okoń, halibut, sandacz. Zastosowano 6 modeli wzrostu (równanie Bertalnaffy’ego, formułę Forda-Walforda, wielomian drugiego stopnia, model Gompertza, funkcję potęgową oraz jej modyfikację). Określono dokładność matematyczną poszczególnych modeli oraz różnice wartości badanych parametrów wzrostu ryb.


 *00096*          pl                         

 The passage of fish through the fish pass in the Czchów Reservoir Dam in autumn. Przechodzenie ryb przez przepławkę w zaporze zbiornika Czchów w okresie jesiennym.  Łuszczek-Trojnar, Ewa; Epler, Piotr; Kopek, Tomasz; Szczerbik, Paweł; Socha, Magdalena; Drąg-Kozak, Ewa. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2005 vol. 4 nr 1-2  s. 83-87, il. bibliogr. streszcz.

 Jesienią w latach 1997 i 1998, badano udział poszczególnych gatunków ryb przechodzących przez przepławkę zbiornika zaporowego Czchów. Wśród 2202 ryb zidentyfikowano 13 gatunków; dominowała między nimi ukleja (93. 6 proc. ), poza tym występowały: płoć (2. 4 proc. ), brzana i brzanka (po 1. 2 proc. ), pstrąg potokowy (1 proc. ).  Pojedyncze okazy należały do następujących gatunków: okoń, boleń, kleń, leszcz, pstrąg tęczowy, troć, lipień, węgorz. Nie stwierdzono świnki, która w latach 50-tych była tam gatunkiem dominującym.


 

HODOWLA RYB

 *00001*          pl                         

Stan rybactwa jeziorowego w 2004 roku. Wołos, Arkadiusz;  Wiśniewolski, Wiesław; Mioduszewska, Hanna; Mickiewicz, Maciej;  Czerwiński, Tomasz; Chmielewski, Henryk. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005, 125 s. , il. +bibliogr. 72 poz.    

 Na podstawie danych od 61 podmiotów gospodarczych scharakteryzowano produkcję jeziorową, wielkość i strukturę odłowów rybackich i wędkarskich oraz gospodarkę zarybieniową, a także efektywność ekonomiczną działalności gospodarstw jeziorowych oraz jej opłacalność. W 2004 r. całkowita produkcja ryb wynosiła 2890,5 ton (o 16 proc. mniej niż w 2003 r. ). W zarybieniach kontynuowano przejście z „modelu węgorzowego“ na „pro-wędkarski“ i pro-ekologiczny".  Omówiono wpływ stanu środowiska na pogłowie ryb w jeziorach raduńskich i szczycieńskich w aspeckie ich wędkarskiego i rekreacyjnego użytkowania. Analizowano racjonalność gospodarki rybackiej w obwodach rybackich w odniesieniu do zapisów w operatach rybackich.


 *00011*          pl                         

 Przydatność diagnostyki molekularnej w hodowli ryb. Kur, Józef;  Samet, Marcin. W: Pstrągarstwo polskie. Przeszłość i nowe problemy.  Pod red. Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005  s. 85-86

 Przedstawiono metodę powielania fragmentów DNA znaną jako łańcuchowa reakcja polimerazy DNA (reakcja PCR) w diagnostyce. Metoda ta umożliwia wykrywanie drobnoustrojów chorobotwórczych (wirusów, bakterii, grzybów) oraz badanie genotypów ryb.


 *00043*          pl                         

 Znaczenie kolcobrzuchowatych (Tetraodontidae) w badaniach genomu ludzkiego. Cz. 2. Łapa, Piotr. Adamski, Adam [fot. ]. - Nasze Akwarium  2005 nr 72 s. 11-13, il.

 Omówiono wyniki badań genomu ryby Fugu rubripes oraz rekina, Callorhinchus milii, a także zjawisko paradoksu wartości C i strategie sekwencjonowania genomu. Ryby fugu mają genom o bardzo dużej homologii z genami ludzkimi, dzięki czemu ułatwione są poszukiwania zależności między poszczególnymi genami. Badania te przyczynić się mogą do opracowania metod zwalczania chorób o podłożu molekularnym. Odległe pokrewieństwo gatunków pozwala poznać przebieg ewolucji kręgowców.


 *00078*          pl                         

 Genetyka ryb. [Cz. ] 20: Przykłady zastosowań hybrydyzacji w programach hodowlanych (Tave 1986). Łuczyński, Mirosław. - Komun. Ryb.  2005 nr 6 (89) s. 31-33, il. bibliogr.

 Omówiono różne możliwości zastosowań hybrydyzacji w hodowli ryb: otrzymywanie nowych linii hodowlanych, uzyskiwanie jednopłciowych stad oraz otrzymywanie krzyżówek wewnątrzgatunkowych międzyliniowych i krzyżówek międzygatunkowych.


 *00086*          pl                         

 Konferencja naukowo-techniczna i wystawa rybacka na Śląsku Cieszyńskim. Guziur, Janusz. - Mag. Przem. Ryb. 2005 nr 6 (48) s. 32-34,  il.

 W dn. 23 września 2005 odbyła się konferencja naukowo-techniczna zorganizowana przez Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN oraz Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej PAN w Gołyszu. Program konferencji obejmował aktualne problemy rynkowe i marketingowe gospodarstw stawowych, w szczególności chów ryb w polikulturze, promocję ryb słodkowodnych w Polsce, badania rynku rybnego, zarządzanie jakością oraz bezpieczeństwo zdrowotne produktu rybnego wraz z aktualnymi przepisami weterynaryjnymi w tym zakresie.


 

ROZRÓD RYB

 *00029*          pl                         

 Ochrona zdrowia tarlaków - nowe możliwości. Siwicki, Andrzej K.; Głąbski, Edward; Kazuń, Krzysztof; Baranowski, Paweł. W: Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii. Pr. zbior. pod red. Andrzeja K. Siwickiego i Wojciecha Szwedy. Olsztyn: Wydaw. IRS  2005     s. 95-101

 Najczęściej występujące zaburzenia w rozrodzie kontrolowanym ryb to: obniżenie procentu zapłodnionej ikry, zamieranie ziaren ikry oraz zarodków, nieprawidłowy rozwój larw, potworkowatość oraz puchlina woreczka żółtkowego. Na zaburzenia te wpływ mają jakość wody, niewłaściwe obchodzenie się z tarlakami, niedobory witamin i mikroelementów w diecie pokarmowej. Przedstawiono kierunki badań, które mają służyć poprawie kondycji i zdrowotności tarlaków.


 *00046*          pl                         

 Naturalne ryby. Tarło naturalne jest najlepszą formą zwiększania liczby ryb w naszych wodach. Pietrzak, Roman. - Węd. Świat 2006 nr 2 (122) s. 48-49, il.

 Opisano zalety tarła naturalnego (ryby same wyznaczają termin, do tarła przystępują osobniki najsilniejsze, wylęg podlega selekcji naturalnej, tworzy się korzystna pula genowa stad). Przeciwstawiono je mankamentom tarła „sztucznego“ (wyhodowane ryby nie potrafią zdobywać pokarmu, krzyżowanie tarlaków z różnych siedlisk powoduje wymieszanie genów, dochodzi do rozprzestrzeniania różnych chorób).


 

ŻYWIENIE I ODŻYWIANIE SIĘ RYB

 *00068*          en                         

 The impact of Vitaton on the rearing parameters and meat quality of sturgeon hybrids. Wpływ preparatu Vitaton na wskaźniki hodowlane oraz jakość mięsa hybrydów jesiotrów.  Kolman, Ryszard;  Szczepkowski, Mirosław; Jankowska, Barbara; Kwiatkowska, Aleksandra;  Sidorov, Nikolay. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 2 s. 259-266, il.   bibliogr. streszcz.

 Badano wpływ preparatu Vitaton zawierającego beta-karoten na tempo wzrostu, wykorzystanie paszy i jakość mięsa hybrydów jesiotra syberyjskiego z zielonym (SSZ) oraz syberyjskiego z rosyjskim (SRS).  W grupie hybrydów SSZ zaobserwowano zwiększenie tempa wzrostu o 20 proc. i zmniejszenie współczynnika pokarmowego o 9. 6 proc. Wpływ beta-karotenu na tempo wzrostu grupy SRS był mniejszy, ale nastąpiło podwyższenie zawartości tłuszczu w mięsie ryb. Preparat nie powodował istotnej zmiany barwy mięsa ryb.


 

CHOROBY RYB

 *00012*          pl                         

 Zmiany w prawodawstwie Unii Europejskiej dotyczące chorób ryb.  Antychowicz, Jerzy. W: Pstrągarstwo polskie. Przeszłość i nowe problemy. Pod red. Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005     s. 87-90, il.

 Omówiono system autoryzacji obiektów hodowlanych oraz przetwórni ryb wprowadzony nową Dyrektywą UE - Council Decision SEC (2005) 1047.  Wymieniono choroby ryb występujące w Europie i choroby egzotyczne objęte obowiązkiem zgłaszania do odpowiednich służb weterynaryjnych.


 *00014*          pl                         

 „Nowe“ zakażenia bakteryjne ryb hodowlanych. Samet, Alfred;  Samet, Marcin; Bronk, Marek. W: Pstrągarstwo polskie. Przeszłość i nowe problemy. Pod red. Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005     s. 97-98

 Podano przykłady zastosowania nowych technik diagnostycznych do wykrywania zakażeń wywoływanych przez bakterie z rodzaju Vibrio.  Stwierdzono nowe patogenne dla ryb gatunki: V. wiscosus i V. wodanis.


 *00015*          pl                         

 Wkład weterynarii w rozwój pstrągarstwa w Polsce, rys historyczny. Terech-Majewska, Elżbieta; Grudniewska, Joanna. W:  Pstrągarstwo polskie. Przeszłość i nowe problemy. Pod red. Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 99-104 +bibliogr. 7 poz.

 Podsumowano wieloletnią współpracę ichtiologów i służb weterynaryjnych w profilaktyce i leczeniu ryb łososiowatych.  Przedstawiono placówki i zasłużonych ludzi zajmujących się zagadnieniami ochrony zdrowia ryb w Polsce począwszy od lat siedemdziesiątych do chwili obecnej.


 *00016*          pl                         

 Aktualne problemy w ochronie zdrowia ryb. Siwicki, Andrzej K.;  Szweda, Wojciech. W: Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii. Pr. zbior. pod red. Andrzeja K. Siwickiego i Wojciecha Szwedy. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 7-11

 Najnowsze badania w dziedzinie chorób ryb są ukierunkowane na wczesne i szybkie identyfikowanie czynnika patogennego, stosowanie immunoprofilaktyki nieswoistej, opracowanie nowej generacji wysoce skutecznych szczepionek dla ryb oraz intensyfikację badań selekcyjnych opartych na genetyce molekularnej. Wymogi Unii Europejskiej w zakresie zdrowia ryb dotyczą nadzoru saniatrno-weterynaryjnego nad rozrodem ryb, ich hodowlą, obrotem i przetwórstwem.


 *00017*          pl                         

 Nadzór weterynaryjny w aspekcie ochrony zdrowia ryb.  Terech-Majewska, Elżbieta; Bernad, Alicja; Siwicki, Andrzej K.;  Szweda, Wojciech. W: Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii. Pr. zbior. pod red. Andrzeja K. Siwickiego i Wojciecha Szwedy. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005     s. 13-18 +bibliogr. 2 poz.

 Przedstawiono zakres działalności Inspekcji Weterynaryjnej, zakres kompetencji poszczególnych inspekcji oraz przepisy regulujące wymagania weterynaryjne. Omówiono warunki stosowania produktów biobójczych w procesie produkcji ryb oraz programy zwalczania zakaźnych chorób ryb. Wskazano na konieczność współpracy służb weterynaryjnych z hodowacami.


 *00018*          pl                         

 Chemioterapia w chowie i hodowli ryb. Siwicki, Andrzej K.;  Terech-Majewska, Elżbieta; Głąbski, Edward; Trapkowska, Sylwia;  Kazuń, Barbara. W: Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii. Pr. zbior. pod red. Andrzeja K. Siwickiego i Wojciecha Szwedy. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005  s. 19-26 +bibliogr. 4 poz.

 Wymieniono podstawowe cele chemioterapii, działanie chemioterapeutyków (szczególnie antybiotyków) oraz ich rodzaje stosowane w terapii chorób infekcyjnych u ryb. Przedstawiono sposoby powstawania i rozwoju lekooporności u ryb, zasady stosowania antybiotyków w akwakulturze przez lekarzy weterynarii i hodowców oraz najczęściej popełniane błędy leczenia.


 *00019*          pl                        

  Stres jako czynnik predestynujący w chorobach infekcyjnych ryb.  Kazuń, Krzysztof; Siwicki, Andrzej K. W: Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii. Pr. zbior. pod red. Andrzeja K. Siwickiego i Wojciecha Szwedy. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005     s. 27-30, il. +bibliogr. 12 poz.

 Omówiono przyczyny wystąpienia stresu u ryb oraz przebieg i czas trwania kolejnych etapów działania czynników stresogennych.  Wymieniono rodzaje oraz skuteczność preparatów antystresowych stosowanych w praktyce rybackiej.


 *00020*          pl                         

 Dezynfekcja - jako metoda profilaktyki i zwalczania chorób ryb.  Terech-Majewska, Elżbieta; Grudniewska, Joanna; Gołaś, Iwona; Kazuń, Krzysztof; Siwicki, Andrzej K. W: Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii. Pr. zbior. pod red. Andrzeja K.  Siwickiego i Wojciecha Szwedy. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 31-36 +bibliogr. 5 poz.

  Omówiono złożone reakcje w komórce bakteryjnej wywołane przez środki dezynfekcyjne oraz czynniki decydujące o efektywności tego procesu. Podano najczęściej stosowane preparaty, ich stężenia oraz kalendarz zabiegów dezynfekcyjnych w cyklu hodowlanym ryb.


 *00021*          pl                         

 Środki dezynfekcyjne i możliwość stosowania ich w intensywnych systemach hodowli ryb. Grudniewska, Joanna; Terech-Majewska, Elżbieta; Siwicki, Andrzej K. W: Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii. Pr. zbior. pod red. Andrzeja K.  Siwickiego i Wojciecha Szwedy. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 37-42, il. +bibliogr. 8 poz.

 Opisano działanie i aktywność przeciwdrobnoustrojową związków o działaniu biobójczym, które są najistotniejszym elementem preparatów odkażającyh (związki chloru, fenolu, jodu, związki utleniające, alkohole, aldehydy, sole amoniowe). Podano czynniki decydujące o skuteczności działania preparatów dezynfekcyjnych.


 *00022*          pl                         

 Zieleń malachitowa - problem w Polsce nadal nierozwiązany.  Terech-Majewska, Elżbieta; Grudniewska, Joanna; Głąbski, Edward;  Siwicki, Andrzej K. W: Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii. Pr. zbior. pod red. Andrzeja K. Siwickiego i Wojciecha Szwedy. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 43-47 +bibliogr. 15 poz.

 Opisano profilaktyczne, lecznicze oraz szkodliwe działanie zieleni malachitowej dla poszczególnych stadiów rozwojowych ryb.  Omówiono toksyczność tego preparatu dla ludzi i środowiska oraz prace nad znalezieniem środka zastępczego.


 *00023*          pl                         

 Znaczenie szczepień ochronnych w ochronie zdrowia ryb. Siwicki, Andrzej K.; Baranowski, Paweł; Głąbski, Edward; Kazuń, Krzysztof. W:  Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii.  Pr. zbior. pod red. Andrzeja K. Siwickiego i Wojciecha Szwedy.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 49-56 +bibliogr. 9 poz.

 Omówiono czynniki decydujące o skuteczności szczepień: dawka, stan kondycyjny i zdrowotny ryby, temperatura, masa ciała ryb oraz droga podania szczepionki. Przedstawiono kierunki badań nad uzyskaniem nowych szczepionek oraz doskonaleniem metod podawania.


 *00024*          pl                         

 Wirus zapalenia nerek i martwicy skrzeli (CNGV/KHV) - nowe zagrożenie w hodowli ryb karpiowatych w Polsce. Siwicki, Andrzej K.;  Trapkowska, Sylwia; Terech-Majewska, Elżbieta; Kazuń, Barbara. W:  Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii.  Pr. zbior. pod red. Andrzeja K. Siwickiego i Wojciecha Szwedy.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 57-67, il. +bibliogr. 21 poz.

 Omówiono drogi zakażenia, objawy kliniczne, zmiany anatomopatologiczne oraz wpływ wirusa na układ immunologiczny oraz odporność wrodzoną i nabytą ryb. Przedstawiono najnowsze osiągnięcia w diagnostyce oraz zapobieganie i zwalczanie choroby wywołanej przez koi herpeswirusa (KHV).


 *00025*          pl                         

 Patogenność dla ryb wirusów z rodziny rhabdoviridae - aktualne zagrożenia. Trapkowska, Sylwia; Siwicki, Andrzej K. W: Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii. Pr. zbior. pod red. Andrzeja K. Siwickiego i Wojciecha Szwedy. Olsztyn: Wydaw. IRS  2005    s. 69-76 +bibliogr. 18 poz.

 Wymieniono rozdaje rabdowirusów oraz choroby przez nie wywoływane w akwakulturze. Omówiono objawy, zmiany anatomopatologiczne oraz przebieg procesu chorobowego posocznicy krwotocznej łososiowatych (VHS), zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) oraz wiosennej wiremii karpi (SVC).


 *00026*          pl                         

 Iridowirusy patogenne dla ryb - aktualny stan wiedzy z zakresu diagnostyki, profilaktyki i zwalczania. Kazuń, Barbara; Siwicki, Andrzej K.; Kazuń, Krzysztof. W: Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii. Pr. zbior. pod red. Andrzeja K.  Siwickiego i Wojciecha Szwedy. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 77-81, il. +bibliogr. 8 poz.

 Omówiono budowę, zdolności zakaźne oraz choroby wywoływane przez iridowirusy u różnych gatunków ryb. Przedstawiono objawy kliniczne, drogi zakażenia oraz czynniki decydujące o rozwoju chorób wywoływanych przez iridowirusy.


 *00027*          pl                         

 Identyfikacja u karpi genetycznie warunkowanych różnic odporności na czynniki patogenne. Irnazarow, Ilgiz; Pilarczyk, Andrzej. W: Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii. Pr. zbior. pod red. Andrzeja K. Siwickiego i Wojciecha Szwedy. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 83-87 +bibliogr. 6 poz.

 Omówiono czynniki decydujące o odporności ryb na infekcje: warunki środowiskowe, zdolności adaptacyjne systemu immunologicznego w kierunku określonej choroby, różnice w budowie morfologicznej, anatomicznej oraz w zachowaniu zwierząt. Przedstawiono badania nad genetycznymi aspektami odporności na infekcyjne oraz inwazyjne jednostki chorobowe.


 *00029*          pl                         

 Ochrona zdrowia tarlaków - nowe możliwości. Siwicki, Andrzej K.; Głąbski, Edward; Kazuń, Krzysztof; Baranowski, Paweł. W: Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii. Pr. zbior. pod red. Andrzeja K. Siwickiego i Wojciecha Szwedy. Olsztyn: Wydaw. IRS  2005    s. 95-101

 Najczęściej występujące zaburzenia w rozrodzie kontrolowanym ryb to: obniżenie procentu zapłodnionej ikry, zamieranie ziaren ikry oraz zarodków, nieprawidłowy rozwój larw, potworkowatość oraz puchlina woreczka żółtkowego. Na zaburzenia te wpływ mają jakość wody, niewłaściwe obchodzenie się z tarlakami, niedobory witamin i mikroelementów w diecie pokarmowej. Przedstawiono kierunki badań, które mają służyć poprawie kondycji i zdrowotności tarlaków.


 *00030*          pl                         

 O chorobach raków i ich profilaktyce. Mastyński, Jerzy;  Andrzejewski, Wojciech. W: Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii. Pr. zbior. pod red. Andrzeja K. Siwickiego i Wojciecha Szwedy. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 103-112 +bibliogr. 9 poz.

 Przedstawiono syntetyczny przegląd chorób występujących u raków rodzimych. Omówiono drogi zakażenia, objawy, rozprzestrzenianie się, zwalczanie oraz profilaktykę chorób raków wywoływanych przez grzyby (dżuma, plamica), pasożyty (branchiobdelloza, chorba porcelanowa), bakterie (zapalenie wątrobotrzustki, bakterie we krwi) oraz infekcje wirusowe.


 *00031*          pl                         

 Wpływ podania antygenu bakteryjnego na aktywność komórek fagocytarnych karpi. Szubstarska, Dagna; Sopińska, Antonina. W:  Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii.  Pr. zbior. pod red. Andrzeja K. Siwickiego i Wojciecha Szwedy.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 113-115 +summ.

 Badano aktywność komórek fagocytarnych w nerkach karpi po podaniu antygenu bakteryjnego Aeromonas hydrophila J4N w iniekcji dootrzewnowej i w kąpieli. Uzyskano wyższą aktywację komórek fagocytarnych po immunizacji poprzez iniekcję dootrzewnową niż przez kąpiel.


 *00032*          pl                         

 Wykrywanie antygenu w narządach ryb po immunizacji przy użyciu metody immunohistochemicznej. Szubstarska, Dagna. W: Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii. Pr. zbior. pod red.  Andrzeja K. Siwickiego i Wojciecha Szwedy. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005     s. 117-119 +summ.

 Badano lokalizację i czas utrzymywania się antygenu bakteryjnego Aeromonas hydrophila w nerkach, wątrobie i śledzionie immunizowanych karpi. Stwierdzono zmiany w lokalizacji, rozprzestrzenianiu i utrzymywaniu się antygenu w narządach w zależności od sposobu immunizacji.


 

RYBY KARPIOWATE

CHÓW I HODOWLA KARPIA

 *00061*          en                         

 Supplementing the feed of common carp (Cyprinus carpio L. ) juveniles with the BIOSAF probiotic. Zastosowanie probiotyku BIOSAF w paszach dla juwenalnego karpia (Cyprinus carpio L. ).  Mazurkiewicz, Jan; Przybył, Antoni; Mroczyk, Wiesława. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 2 s. 171-180, il. bibliogr. streszcz.  

Badano wpływ wzbogacenia paszy preparatem BIOSAF (koncentratem żywych drożdży, Saccharomyces cerevisiae, szczepu Sc 47) na wzrost i współczynnik pokarmowy karpia. Stosowano cztery granulowane pasze eksperymentalne zawierające różne dawki BIOSAF: 0. 5, 1. 0 i 1. 5 g/kg oraz paszę kontrolną bez dodatku preparatu. Podczas 50-dniowego żywienia ryby otrzymujące paszę z BIOSAF osiągały istotnie wyższe średnie ciężary ciała. Optymalne wyniki uzyskano dla paszy zawierającej BIOSAF w ilości 1. 0 g/kg paszy.


 *00070*          pl                         

 Produkcja karpia w 2004 r. po weryfikacji wiosennej i prognoza produkcji w 2005 r. na podstawie badań ankietowych. Lirski, Andrzej;  Myszkowski, Leszek. - Komun. Ryb. 2005 nr 6 (89) s. 1-4, il.  

Na podstawie 137 ankiet z dużych gospodarstw stawowych podano wyniki produkcyjne karpia (narybku, korczka i karpia handlowego) w 2004 r. i porównano z produkcją w ostatnim dziesięcioleciu.  Scharakteryzowano sezon 2005 pod względem termiki wody w stawach i ilości opadów oraz przedstawiono prognozy produkcji wszystkich asortymentów karpia.


 *00083*          pl                         

 Karp węgierski i karp polski dwa bratanki. Lirski, Andrzej. -  Komun. Ryb. 2005 nr 6 (89) s. 43-45, il.

 Delegacja z Polski uczestnicząca w spotkaniu w Rybackim Centrum Konferencyjnym w Saregres-Retimajor na Węgrzech zapoznała się z osiągnięciami i problemami hodowców węgierskich oraz zwiedziła ponad 1000-hektarowe gospopdarstwo karpiowe, które jest również centrum rekreacyjnym i edukacyjnym.


 *00085*          pl                        

  Kampania promocyjna „Pan Karp“. Towarzystwo Promocji Rybactwa i Produktów Rybnych. - Mag. Przem. Ryb. 2005 nr 6 (48) s. 29-31, il.  

Omówiono założenia do projektu kampanii promocyjnej noszącej nazwę „Pan Karp“, której celem jest uczynienie karpia rybą kojarzoną z Polską. W Unii Europejskiej Polska zajmuje pierwsze miejsce pod względem wielkości produkcji karpia wynoszącej przeciętnie 20 tys.  ton rocznie. Opisano nowoczesne i ekologiczne metody hodowli tego gatunku w Polsce.


 

INNE KARPIOWATE

 *00093*          pl                         

 Maturity stage of roach (Rutilus rutilus L. ) and bream (Abramis brama L. ) gonads from the Solina Dam Reservoir, and perch (Perca fluviatilis L. ) gonads from the Roznow Dam Reservoir. Stan dojrzałości gonad płoci (Rutilus rutilus L. ) i leszcza (Abramis brama L. ) ze zbiornika zaporowego Solina oraz okonia (Perca fluviatilis L. ) ze zbiornika zaporowego Rożnów. Epler, Piotr; Łuszczek-Trojnar, Ewa; Szymacha, Jerzy; Drąg-Kozak, Ewa; Socha, Magdalena. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2005 vol. 4 nr 1-2 s. 51-58, il. bibliogr.  streszcz.

 Materiałem badawczym były tarlaki płoci, leszcza i okonia w liczbie: 271, 188 i 91 (odpowiednio). Badania histologiczne gonad umożliwiły ocenę ich dojrzałości, a na podstawie łusek określono wiek ryb. Wiek tarlaków płoci wahał się od 3 do 7 lat, leszcza od 4 do 15 lat, a okonia od 6 do 13 lat. Tarło płoci odbywało się w lipcu z udziałem 62 proc. samic. Masowe tarło okonia odbywało się w kwietniu z udziałem 60 proc. samic. Leszcz przystępował do tarła na przełomie czerwca i lipca, samice w wieku 7 lat i samce w wieku 6 lat.


 *00094*          pl                         

 Age and growth rate of the roach (Rutilus rutilus L. ) from the Solina and the Tresna (Żywieckie Lake) dam reservoires. Wiek i wzrost płoci (Rutilus rutilus L. ) ze zbiorników zaporowych Solina i Tresna (Jezioro Żywieckie).  Epler, Piotr; Popek, Włodzimierz;  Łuszczek-Trojnar, Ewa; Drąg-Kozak, Ewa; Szczerbik, Paweł; Socha, Magdalena. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2005 vol. 4 nr 1-2 s. 59-69, il.   bibliogr. streszcz.

 W latach 1997-2001 badano płocie złowione w zbiornikach Solina (305 sztuk) i Tresna (265 sztuk). W populacji płoci z Soliny ryby miały wiek od 3 do 8 lat, a dominującymi rocznikami były 4+ (33. 3 proc.) i 5+ (39 proc. ). W zbiorniku Tresna wiek płoci wahał się od 2 do 11 lat, a udział poszczególnych roczników wynosił od 6 do 13. 8 proc. Największe przyrosty masy ciała płoci w zbiorniku Solina wystąpiły w 4 roku życia (53. 9 g), a u płoci w Treśnie w 9-tym roku życia (95 g). Przyrosty masy ciała i długości poszczególnych roczników płoci obu populacji nie wykazywały różnic istotnych statystycznie.


 *00097*          pl                         

 Crucian carp, Carassius carassius (L. ), in the fishery exploited lakes of Northeastern Poland in 1951-1994. Karaś, Carassius carassius (L. ), w eksploatowanych rybacko jeziorach północno-wschodniej Polski w latach 1951-1994.  Skrzypczak, Andrzej; Mamcarz, Andrzej. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2005 vol. 4 nr 1-2 s. 89-100, il. bibliogr. streszcz.

 Populacje karasia oceniano na podstawie długoletnich połowów komercyjnych przeprowadzonych w 706 jeziorach polskich o łącznej powierzchni 120,8 tys. ha. Jeziora podzielono na 5 klas wielkości i oceniono je przy pomocy takich parametrów jak: odłów roczny z jednostki powierzchni, częstotliwość eksploatacji, udział karasia w odłowach całkowitych oraz zarybienia. Zaobserwowano tendencje całkowitego zanikania karasia w odłowach. Na podstawie linii trendu zmian czasowych oceniono tempo tych zmian.


 

RYBY ŁOSOSIOWATE

 *00081*          pl                         

 Sprawozdanie z [Trzydziestej] XXX Jubileuszowej Krajowej Konferencji Hodowców Ryb Łososiowatych - Jurata 2005. Bontemps, Stanisław; Galli, Andrzej. - Komun. Ryb. 2005 nr 6 (89) s. 37-40, il.  

Podczas jubileuszowej konferencji przedstawiono rys historyczny pstrągarstwa polskiego, analizowano produkcję i sprzedaż ryb oraz poruszono problemy rozrodu i chorób ryb. Podano postulaty i wnioski podjęte w wyniku dyskusji na konferencji oraz Walnego Zebrania Oddziału Hodowców Ryb Łososiowatych.
BIOLOGIA PSTRĄGA

 *00045*          pl                         

 Nakrapiany obieżyświat [pstrąg potokowy]. Pietrzak, Roman. -  Węd. Świat 2006 nr 2 (122) s. 41, il.

 Występowanie pstrąga potokowego sięga na wschodzie do Morza Aralskiego, rzek Ural i Amu-Darii, na zachodzie do Islandii, na południu do Azji Mniejszej, Algierii i Maroka, na północy do zlewiska Morza Białego. W Polsce gatunek ten występuje w rzekach Pomorza oraz na terenie Warmii i Mazur. W XIX w. poczyniono próby zarybienia pstrągiem potokowym wód na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Podano także informacje dotyczące odżywiania się, rozrodu oraz okresów i wymiarów ochronnych.


 *00058*          en                         

 Characteristics of acid phosphatase from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) spermatozoa. Charakterystyka fosfatazy kwaśnej z plemników pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) .   Sarosiek, Beata; Wysocka, Joanna; Wysocki, Paweł; Glogowski, Jan. -  Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 2 s. 131-146, il. bibliogr. streszcz.  

Kwaśną fosfatazę (AcP) uzyskano z nasienia pstrąga tęczowego i scharakteryzowano kinetykę tego enzymu. Badano enzym nieoczyszczony i częściowo oczyszczony po filtracji żelowej. Określano optimum pH w zależności od substratu oraz powinowactwo do substratu. Inhibitorami AcP okazały się kwas winowy i molibdenian amonu. Masa cząsteczkowa enzymu AcP wynosiła 41 kDa.
CHÓW I HODOWLA PSTRĄGA

 *00003*          pl                         

 Jubileuszowe przemyślenia. Goryczko, Krzysztof. W: Pstrągarstwo polskie. Przeszłość i nowe problemy. Pod red. Krzysztofa Goryczki.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 5-7

 Przedstawiono rozwój polskich gospodarstw pstrągowych w ostatnim trzydziestoleciu. Omówiono osiągnięcia, sukcesy i problemy hodowców oraz perspektywy na przyszłość.


 *00004*          pl                         

 Analiza produkcji i sprzedaży pstrągów tęczowych w 2004 r.  Bontemps, Stanisław. W: Pstrągarstwo polskie. Przeszłość i nowe problemy. Pod red. Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005     s. 9-31, il.

 Na podstawie ankiet od hodowców podano wyniki produkcji i sprzedaży pstrągów tęczowych w 2004 r. w podziale na regiony: Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie, Pojezierze Zachodnie, Pojezierze Mazursko-Suwalskie oraz pozostałe regiony kraju. Omówiono stosowane pasze, uzyskiwane współczynniki pokarmowe oraz zdrowotność ryb.  Przedstawiono nowe i modernizowane obiekty hodowalne.


 *00006*          pl                         

 Postępy badań nad rozrodem ryb - podsumowanie współpracy IRZBŻ PAN w Olsztynie ze środowiskiem hodowców ryb łososiowatych.  Ciereszko, Andrzej; Glogowski, Jan; Demianowicz, Wiesław; Dietrich, Grzegorz J.; Kotłowska, Mariola; Kowalski, Radosław; Sarosiek, Beata; Wojtczak, Mariola. W: Pstrągarstwo polskie. Przeszłość i nowe problemy. Pod red. Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005     s. 43-51, il. +bibliogr. 14 poz.

 W Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności przeprowadzono badania dotyczące identyfikacji, charakterystyki i roli składników mlecza, opracowano metodę pobierania mlecza za pomocą kateteru oraz utworzono bank kriokonserwowanego nasienia pstrąga tęczowego.  Planowane jest stworzenie kolekcji kriokonserwowanego nasienia zagrożonych gatunków ryb, doskonalenie kriokonserwacji nasienia ryb oraz badanie rozrodu gatunków zimnolubnych.


 *00010*          pl                         

 Możliwości kształtowania naturalnych zachowań u ryb hodowlanych przeznaczonych do zarybienia wód otwartych. Bębnowska, Sylwia;  Kaczkowski, Zbigniew; Frankiewicz, Piotr; Trojanowska, Adrianna. W:  Pstrągarstwo polskie. Przeszłość i nowe problemy. Pod red. Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 75-84, il. +bibliogr. 38 poz.

 Opisano eksperymentalny podchów narybku lipienia i pstrąga potokowego w rotacyjnych basenach hodowlanych wyposażonych w źródło światła wabiące owady latające. Owady stanowiły uzupełnienie tradycyjnej diety narybku. Ryby szybko nabywały umiejętności żerowania na alternatywnym źródle pokarmu naturalnego.


 *00013*          pl                         

 Profilaktyczne kąpiele ikry pstrąga tęczowego w wybranych chemioterapeutykach podczas inkubacji w aparatach długostrumieniowych. Grudniewska, Joanna; Dobosz, Stefan;  Terech-Majewska, Elżbieta; Glogowski, Jan; Ciereszko, Andrzej. W:  Pstrągarstwo polskie. Przeszłość i nowe problemy. Pod red. Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 91-96, il. +bibliogr. 12 poz.

 Badano skuteczność działania wybranych preparatów na grzyby z rodzaju Saprolegnia, rozwijające się podczas inkubacji ikry w aparatch długostrumieniowych. Określano przeżywalność ikry od zapłodnienia do zaoczkowania oraz porównano z przeżywalnością ikry, która nie była poddana żadnym zabiegom leczniczym. Formalina była najskuteczniejsza w ograniczeniu rozwoju pleśni.


 *00082*          pl                         

 Pstrągarstwo polskie - historia, stan, perspektywy. Juchniewicz, Jacek. - Komun. Ryb. 2005 nr 6 (89) s. 40-42

Omówiono osiągnięcia z ostatniego trzydziestolecia, aktualną sytuację i dalsze perspektywy polskiej gospodarki pstrągowej.  (Wystąpienie podczas XXX Krajowej Konferencji Hodowców Ryb Łososiowatych - Jurata 2005).


 

INNE ŁOSOSIOWATE

 *00047*          pl                         

 Więcej troci i łososi. Paruzel, Marian. - Wiad. Węd. 2006 nr 1 (679) s. 78-79, il.

 Omówiono jesienny ciąg tarłowy troci i łososia w rzekach Pomorza Zachodniego i w dorzeczu dolnej Wisły. Wielkość ciągu jest uzależniona od poziomu wód w rzekach, warunków hydrologicznych, efektu naturalnego tarła i liczby wypuszczonego narybku w poprzednich latach oraz od presji połowowej. Jesienny ciąg tarłowy, mimo niesprzyjących warunków, okazał się bardzo dobry i wpłynął korzystnie na wzrost populacji ryb łososiowatych.


 *00065*          en                         

 Fecundity and egg size in sea trout (Salmo trutta m. trutta L. ) in pond conditions. Płodność i wielkość ikry troci (Salmo trutta m. trutta L. ) w warunkach stawowych. Dębowski, Piotr; Dobosz, Stefan; Grudniewska, Joanna; Kuźmiński, Henryk. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 2 s. 227-234, il. bibliogr. streszcz.

 Przez 5 lat samice troci hodowano w stawach Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Rutkach. Analizowano zależność między długością samic, ich wiekiem oraz liczbą rozrodów, a ich płodnością i rozmiarami ziaren ikry. Zarówno płodność, jak i rozmiary ikry wzrastały wraz ze zwiększającymi się rozmiarami ryb. Wraz z wiekiem nieznacznie malała płodność samic, podczas gdy wielkość ikry wzrastała. Trocie biorące udział w tarle po raz pierwszy, miały płodność niższą, ale rozmiary ikry zależały od ich długości.


 *00075*          pl                         

 Możliwości wykorzystania cieków zlewni jeziora Adamowo do podchowu ryb łososiowatych przeznaczonych do zarybień wód Drawieńskiego Parku Narodowego. Raczyński, Mariusz; Czerniejewski, Przemysław; Czerniawski, Robert. - Komun. Ryb. 2005 nr 6 (89) s. 15-21,  il. bibliogr.

 Omówiono badania bonitacyjne cieków: Bagnicy, Sitnej i Cieku Leśnego (środkowa zlewnia Drawy) oraz określono możliwości zarybiania i podchowu w nich młodocianych form ryb łososiowatych. Wykazano, że Sitna i Ciek Leśny nadają się do zarybień i obliczono dla nich wielkości obsad zarybieniowych i miejsca wsiedleń.
RYBY OKONIOWATE

 *00063*          en                         

 Pikeperch (Sander lucioperca (L. )) exploitation in reference to stocking programs and the size structure of its habitats in northeastern Poland in 1951-1994. Eksploatacja sandacza (Sander lucioperca (L. )) na tle zarybień i struktury wielkości jego siedlisk w północno-wschodniej Polsce w latach  1951-1994.  Skrzypczak, Andrzej; Mamcarz, Andrzej. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 2  s. 193-205, il. bibliogr. streszcz.

 Kategoryzację siedlisk sandacza dokonano na podstawie analizy połowów komercyjnych odnotowanych w księgach gospodarczych. Siedliska stałe i czasowe sandacza występowały w 68. 3 proc. jezior o powierzchni powyżej 100 ha, o czym świadczy znaczna częstotliwość pojawiania się tego gatunku w połowach. Trzecią kategorię siedlisk stanowiły jeziora mniejsze, gdzie sandacz pojawiał się sporadycznie.  Przeanalizowano wpływ zarybień na wielkość połowów; ranga zarybień malała wraz ze wzrostem wielkości jeziora.


 *00067*          en                         

 Oxygen consumption and ammonia excretion by Eurasian perch (Perca fluviatilis L. ) reared under optimal thermal conditions. Konsumpcja tlenu i wydalanie amoniaku przez okonia (Perca fluviatilis L. ) podchowywanego w optymalnych warunkach termicznych. Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 2 s. 251-258, il. bibliogr. streszcz.

 Określano konsumpcję tlenu i wydalanie amoniaku przez okonia podczas podchowu w systemie recyrkulacyjnym przy optymalnej temperaturze 23 st. C. Żywienie paszą granulowaną odbywało się systemem intensywnym. Dobowe pomiary metabolizmu przeprowadzono dla 6 grup wielkościowych o średnim ciężarze ciała od 18. 4 do 82. 3 g.  Konsumpcja tlenu wynosiła od 336. 2 do 185. 0 mg. O2/kg w ciągu godziny, a wydalanie amoniaku w tym czasie wynosiło od 22. 6 do 5. 6 mg.  Współczynniki korelacji badanych zależności były wysoce istotne statystycznie.


 *00073*          pl                         

 Sztuczny rozród dzikiego sandacza - efektywność stymulacji hormonalnej ludzką gonadotropiną kosmówkową i Ovopelem. Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna. - Komun. Ryb. 2005 nr 6 (89) s. 9-13,  il. bibliogr.

 Sztuczny rozród dzikiego sandacza stymulowano ludzką gonadotropiną kosmówkową (hCG: BIOGONADYL) oraz ssaczym analogiem GnRH z inhibitorem dopaminowym Ovopel. Efekty stymulacji wyrażono odsetkiem wytartych samic, stopniem synchronizacji tarła i przeżywalnością embrionów do stadium zaoczkowania. Lepszym preparatem okazała się ludzka gonadotropina kosmówkowa.


 *00088*          pl                         

 Pozasezonowy rozród sandacza. Zakęś, Zdzisław; Szczepkowski, Mirosław; Demska-Zakęś, Krystyna. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005 s. 3-27, il.  +bibliogr. 13 poz. [Oprac. Brosz. IRS] nr 186

 Opisano wpływ stymulacji termicznej, świetlnej i hormonalnej na proces dojrzewania sandacza i możliwość przeprowadzenia rozrodu pozasezonowego. Omówiono pobieranie gamet, zaplemnienie, zapłodnienie i odklejanie ikry, jak również przetrzymywanie i żywienie tarlaków w zamkniętych obiegach wody. Efekty tarła w warunkach sztucznych były porównywalne do tarła naturalnego.


 *00089*          pl                         

 Impact of environmental factors on the distribution and density of the Siberian sculpin (Cottus poecilopus Heckel) in the Poprad River basin. Wpływ czynników środowiskowych na rozsiedlenie i zagęszczenie głowacza pręgopłetwego (Cottus poecilopus Heckel) w dorzeczu Popradu. Augustyn, Leszek; Witkowski, Andrzej; Epler, Piotr. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2005 vol. 4 nr 1-2 s. 17-24, il.   bibliogr. streszcz.

 Rozmieszczenie i zagęszczenie populacji głowacza w dorzeczu Popradu badano na 138 stanowiskach w 17 potokach górskich.  Zagęszczenie wahało się od 3 do 203 osobników/100 m. kw. Badany gatunek częściej występował na płytkich stanowiskach z małym spadkiem i przewagą bystrzy. Wpływ takich czynników jak spadki podłużne koryt, ich głębokość, odcinki plos i odległość od źródeł określono jako istotnie statystycznie ujemne, zaś takie cechy jak szerokość koryta rzeki i położenie nad poziomem morza nie miały wpływu na zagęszczenie populacji ryb.


  *00092*          pl                         

 Age and growth of the perch (Perca fluviatilis L. ) in the Solina and Roznow Dam Reservoirs. Wiek i wzrost okonia (Perca fluviatilis L. ) w zbiornikach zaporowych Solina i Rożnów. Epler, Piotr;  Łuszczek-Trojnar, Ewa; Socha, Magdalena; Drąg-Kozak, Ewa; Szczerbik, Paweł. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2005 vol. 4 nr 1-2 s. 43-50, il.   bibliogr. streszcz.

 Badano wiek i wzrost 124 okoni ze zbiornika Solina i 206 okoni ze zbiornika Rożnów. W pierwszym zbiorniku wiek złowionych ryb wynosił od 3 do 10 lat, w drugim wiek okoni wahał sie od 2 do 12 lat.  W Solinie najwyższe przyrosty długości obserwowano u okoni w wieku 4+, 6+, 8+ i 9+ (przyrosty ciężaru ciała wynosiły odpowiednio: 43. 2, 44. 4, 44. 3 i 48. 4 g). W Rożnowie najwyższe przyrosty ciała okonia (55 g) występowały w wieku 10+ i 12+.


 *00093*          pl                         

 Maturity stage of roach (Rutilus rutilus L. ) and bream (Abramis brama L. ) gonads from the Solina Dam Reservoir, and perch (Perca fluviatilis L. ) gonads from the Roznow Dam Reservoir. Stan dojrzałości gonad płoci (Rutilus rutilus L. ) i leszcza (Abramis brama L. ) ze zbiornika zaporowego Solina oraz okonia (Perca fluviatilis L. ) ze zbiornika zaporowego Rożnów. Epler, Piotr; Łuszczek-Trojnar, Ewa; Szymacha, Jerzy; Drąg-Kozak, Ewa; Socha, Magdalena. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2005 vol. 4 nr 1-2 s. 51-58, il. bibliogr.  streszcz.

 Materiałem badawczym były tarlaki płoci, leszcza i okonia w liczbie: 271, 188 i 91 (odpowiednio). Badania histologiczne gonad umożliwiły ocenę ich dojrzałości, a na podstawie łusek określono wiek ryb. Wiek tarlaków płoci wahał się od 3 do 7 lat, leszcza od 4 do 15 lat, a okonia od 6 do 13 lat. Tarło płoci odbywało się w lipcu z udziałem 62 proc. samic. Masowe tarło okonia odbywało się w kwietniu z udziałem 60 proc. samic. Leszcz przystępował do tarła na przełomie czerwca i lipca, samice w wieku 7 lat i samce w wieku 6 lat.


 *00095*          pl                         

 Ovarian structure and development in juvenile perch, Perca fluviatilis (L. ) under intensive breeding. Short communication. Budowa i rozwój jajników okonia, Perca fluviatilis (L. ) w okresie juvenilnym, w warunkach intensywnego chowu. (Doniesienie).  Kopiejewska, Wiesława; Szczerbowski, Andrzej. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2005 vol. 4 nr 1-2 s. 71-82, il. bibliogr.  streszcz.

 Przeprowadzono badania histologiczne jajników okonia przebywającego od wyklucia w warunkach kontrolowanych w temp. 23 st. C i w całodobowym oświetleniu. Rozwój gonad 4-10 miesięcznego okonia przebiegał typowo. Lamelle były rozmieszczone regularnie w jajnikach i tworzyły się generacje oocytów prewitellogenicznych. U kilku samic oocyty osiągnęły stadium wakuolizacji, a następnie uległy atrofii.


 

RYBY WĘGORZOWATE

 *00042*          pl                         

 Koniec węgorza?. Pietrzak, Roman. - Węd. Świat 2006 nr 1 (121)  s. 48-49, il.

 Zwrócono uwagę na kontrowersyjną propozycję wprowadzenia w państwach członkowskich Unii Europejskiej całkowitego zakazu łowienia, przetrzymywania i sprzedawania węgorzy pomiędzy 1 a 15 dniem każdego miesiąca. Rozważane jest wprowadzenie w życie planu ochrony węgorzy, który zakłada, że na tarło ma docierać 40 proc.  dorosłych ryb z rzek europejskich.


 *00062*          en                         

 Sex structure, recruitment rate, and size of maturing specimens of European eel (Anguilla anguilla (L.)) in a population from lakes in northeastern Poland. Struktura płci, tempo rekrutacji oraz wielkość osobników dojrzewających płciowo w populacji węgorza (Anguilla anguilla (L. )) z jezior północno-wschodniej Polski.  Robak, Stanisław. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 2 s. 181-192, il.   bibliogr. streszcz.

 Badano populację węgorzy złowionych w latach 1986-1990 w kompleksie Wielkich Jezior Mazurskich, określając długość, masę ciała, płeć i stopień dojrzałości ryb. Złowiono 72 samce i 6926 samic o różnych fazach dojrzałości płciowej. Samce węgorzy zaczynają dojrzewać po osiągnięciu 39. 0 cm długości i ponad 90 g ciężaru, zaś samice po osiągnięciu 47. 5 cm długości i 175 g ciężaru.


 *00072*          pl                         

 Tempo rekrutacji osobników dojrzewających płciowo w populacji węgorza, Anguilla anguilla (L. ), bytującej w jeziorach północno-wschodniej Polski. Robak, Stanisław. - Komun. Ryb. 2005 nr 6 (89) s. 7-9, il. bibliogr.

 Badano zakres wielkości osobników węgorza ulegających metamorfozie związanej z dojrzewaniem płciowym oraz oceniano tempo ich rekrutacji w populacji bytującej w wodach śródlądowych. Próbę do badań liczącą 7051 węgorzy pozyskano w latach 1986-1990 z kompleksu Wielkich Jezior Mazurskich. Wykazano, że proces metamorfozy wśród samic zachodzi w większym zakresie długości masy ciała niż u samców.


 

RYBY LIPIENIOWATE

 *00005*          pl                         

 Technologia produkcji materiału zarybieniowego lipienia europejskiego (Thymallus thymallus L. ), stosowana w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach, ze szczególnym uwzględnieniem wyników podchowu w roku 2005. Szmyt, Mariusz; Grudniewska, Joanna. W:  Pstrągarstwo polskie. Przeszłość i nowe problemy. Pod red. Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 33-41, il. +bibliogr. 16 poz.

 Omówiono etapy wychowu materiału zarybieniowego lipienia począwszy od tworzenia stada tarłowego, pozyskiwania ikry po podchów wylęgu i narybku. Podano skład stosowanej paszy oraz średnią masę i długość całkowitą wylęgu i narybku uzyskaną podczas podchowu.  Przedstawiono podstawowe zasady hiegieny warunków hodowlanych lipienia.


 *00010*          pl                         

 Możliwości kształtowania naturalnych zachowań u ryb hodowlanych przeznaczonych do zarybienia wód otwartych. Bębnowska, Sylwia;  Kaczkowski, Zbigniew; Frankiewicz, Piotr; Trojanowska, Adrianna. W:  Pstrągarstwo polskie. Przeszłość i nowe problemy. Pod red. Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 75-84, il. +bibliogr. 38 poz.

 Opisano eksperymentalny podchów narybku lipienia i pstrąga potokowego w rotacyjnych basenach hodowlanych wyposażonych w źródło światła wabiące owady latające. Owady stanowiły uzupełnienie tradycyjnej diety narybku. Ryby szybko nabywały umiejętności żerowania na alternatywnym źródle pokarmu naturalnego.


 

RYBY SUMOWATE

 *00033*          pl                         

 Badania nad efektami rozrodu suma afrykańskiego (Clarias gariepinus Burchell) po hormonalnym stymulowaniu owulacji przeprowadzone w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu. Brzuska, Elżbieta. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb sumokształtnych i innych gatunków. Pod red. Zdzisława Zakęsia.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 7-13, il. +bibliogr. 26 poz.

 Przedstawiono efekty wieloletnich badań nad rozrodem suma afrykańskiego po stymulowaniu owulacji preparatami pochodzenia naturalnego i syntetycznego prowadzonych w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu. Omówiono preparaty użyte w badaniach, dawki preparatów stosowane na 1 kg masy ciała samicy oraz pozycje literatury naukowej, w których przestawiono wyniki badań.


 *00034*          pl                         

 Kontrolowany rozród suma afrykańskiego (Heterobranchus longifilis) po stymulowaniu owulacji Ovopelem oraz hCG. Adamek, Jerzy; Brzuska, Elżbieta. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb sumokształtnych i innych gatunków. Pod red. Zdzisława Zakęsia.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 15-22, il. +bibliogr. 24 poz.

 W 2005 r. badano efektywność rozrodu samic Heterobranchus longifilis po stymulacji Ovopelem (podanym w dawce 1 granulka/kg i w dwóch dawkach 1/5 + 1 granulka/kg) oraz samic Clarias gariepinus po indukowaniu owulacji jednokrotną dawką Ovopelu (1 granulka/kg).  Stwierdzono, że najlepsze efekty uzyskano po podaniu samicom H.  longifilis dwóch dawek Ovopelu.


 *00035*          pl                         

 Sterowanie terminem rozrodu suma europejskiego (Silurus glanis L. ). Ulikowski, Dariusz. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb sumokształtnych i innych gatunków. Pod red. Zdzisława Zakęsia.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 23-29, il. +bibliogr. 18 poz.

 Omówiono metodę pozasezonowego rozrodu suma europejskiego umożliwiającą sterowanie terminem rozrodu w szerokim zakresie (od stycznia do sierpnia), co pozwala na intensyfikację chowu tego gatunku. Przygotowywano tarlaki do tarła za pomocą stymulacji termicznej ich dojrzewania. Do stymulacji hormonalnej używa się dwa rodzaje hormonów: w iniekcji pobudzającej - Ovopel, a w iniekcji wywołującej owulację - ekstrakt przysadki mózgowej karpia (CPE).


 *00036*          pl                         

Hormonalne manipulacje płcią ryb sumokształtnych. Demska-Zakęś, Krystyna; Hliwa, Piotr; Zakęś, Zdzisław. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb sumokształtnych i innych gatunków. Pod red.  Zdzisława Zakęsia. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 31-40, il. +bibliogr. 21 poz.

 Przedstawiono rozwój badań nad zastosowaniem hormonów do zmiany płci lub sterylizacji ryb. Omówiono feminizację i maskulinizację poszczególnych gatunków ryb sumowatych, podając metodę, stosowany hormon, jego dawkę oraz otrzymany stosunek samic do samców. Opisano zjawisko paradoksu feminizacyjnego polegającego na zmianie pod wpływem androgenów „kierunku“ dyferencjacji płci.


 *00037*          pl                         

 Wybrane możliwości doskonalenia rozrodu i stosowania manipulacji genomowych w akwakulturze suma europejskiego (Silurus glanis L. ).  Łuczyński, Marek J.; Szczerbowski, Andrzej. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb sumokształtnych i innych gatunków. Pod red.  Zdzisława Zakęsia. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 41-44, il. +bibliogr. 9 poz.

 Przedstawiono metody stymulowania rozrodu suma europejskiego.  Opisano stosowanie metod przyżyciowego pobierania nasienia od samców ryb. Scharakteryzowano wykorzystanie triploidyzacji suma w warunkach hodowlanych.


 *00038*          pl                         

 Technologia chowu suma europejskiego (Silurus glanis) w obiegach recyrkulacyjnych. Ulikowski, Dariusz. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb sumokształtnych i innych gatunków. Pod red.  Zdzisława Zakęsia. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 45-54, il. +bibliogr. 16 poz.

 Scharakteryzowano obieg recyrkulacyjny stosowany do podchowu i tuczu suma w Doświadczalnym Ośrodku Zarybieniowym Dgał (IRS).  Omówiono przebieg trzech etapów chowu: podchów wylęgu do narybku, chów od narybku do kroczka i tucz towarowy. Ze względów ekonomicznych, produkcja w obiegach powinna być ograniczona tylko do uzyskania materiału obsadowego (optymalna wielkość osobnicza - 10 g), a dalszy chów powinien odbywać się w stawach lub sadzach.


 *00039*          pl                         

 Technologia sadzowego chowu suma europejskiego (Silurus glanis L. ) w wodach pochłodniczych na przykładzie kanału zrzutowego elektrowni „Dolna Odra“. Sadowski, Jacek. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb sumokształtnych i innych gatunków. Pod red.  Zdzisława Zakęsia. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 55-61, il. +bibliogr. 24 poz.

 Typowe sadze służące do chowu suma europejskiego mają objętość 3 m sześc. Scharakteryzowano materiał obsadowy oraz optymalne zagęszczenia suma europejskiego chowanego w sadzach w wodzie pochłodniczej. Omówiono zapotrzebowanie ryb na białko i lipidy oraz wielkość dawki pokarmowej w czasie chowu sadzowego. Omówiono też problemy zdrowotne w tym systemie chowu i najczęściej występujące choroby.


 *00040*          pl                         

 Wykorzystanie pasz o zróżnicowanym poziomie białka w podchowie narybku suma europejskiego (Silurus glanis L. ). Wudarczak, Bartosz;  Mazurkiewicz, Jan; Przybył, Antoni. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb sumokształtnych i innych gatunków. Pod red. Zdzisława Zakęsia.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 63-67, il. +bibliogr. 5 poz.

 Porównano efekty podchowu narybku suma europejskiego żywionego trzema ekstrudowanymi mieszankami paszowymi o zróżnicowanym poziomie białka ogólnego (36, 44 i 52 proc.) i jednakowym stosunku energii do białka (9. 40 kcal na g białka). Przedstawiono skład oraz zawartość składników pokarmowych oraz ilość energii strawnej mieszanek paszowych. Stwierdzono, że optymalny poziom białka dla narybku suma wynosi 44 proc.


 *00060*          en                         

 Protein to energy ratios in African catfish fed purified diets: is Clarais gariepinus (Burchell) an ordinary carnivore?. Efekty żywienia suma afrykańskiego paszami o różnym stosunku białko-energia: czy Clarais gariepinus (Burchell) jest zwyczajnym drapieżnikiem?.  Pantazis, Panagiotis A. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 2 s. 157-170,  il. bibliogr. streszcz.

 Podchów młodocianych sumów afrykańskich odbywał się w 50-litrowych cylindrycznych zbiornikach wchodzących w skład systemu recyrkulacyjnego. W żywieniu ryb stosowano 6 eksperymentalnych pasz zawierających 32, 40 lub 46 proc. białka (po dwie dla każdej zawartości białka) i 10 lub 16 proc. tłuszczu. Badano wpływ paszy na skład ciała i parametry hematologiczne ryb. Zaobserwowano, że gatunek ten posiada efektywny system utylizacji węglowodanów.
INNE RYBY SŁODKOWODNE

 *00068*          en                         

 The impact of Vitaton on the rearing parameters and meat quality of sturgeon hybrids. Wpływ preparatu Vitaton na wskaźniki hodowlane oraz jakość mięsa hybrydów jesiotrów.  Kolman, Ryszard;  Szczepkowski, Mirosław; Jankowska, Barbara; Kwiatkowska, Aleksandra;  Sidorov, Nikolay. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 2 s. 259-266, il.   bibliogr. streszcz.

 Badano wpływ preparatu Vitaton zawierającego beta-karoten na tempo wzrostu, wykorzystanie paszy i jakość mięsa hybrydów jesiotra syberyjskiego z zielonym (SSZ) oraz syberyjskiego z rosyjskim (SRS).  W grupie hybrydów SSZ zaobserwowano zwiększenie tempa wzrostu o 20 proc. i zmniejszenie współczynnika pokarmowego o 9. 6 proc. Wpływ beta-karotenu na tempo wzrostu grupy SRS był mniejszy, ale nastąpiło podwyższenie zawartości tłuszczu w mięsie ryb. Preparat nie powodował istotnej zmiany barwy mięsa ryb.


 *00074*          pl                         

 Tarło jesiotra ostronosego, Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitch. nad rzeką Św. Jana. Kolman, Ryszard; Ceapa, Cornel;  Przeździecki, Michał. - Komun. Ryb. 2005 nr 6 (89) s. 13-15, il.   bibliogr.

 Omówiono i zilustrowano fotograficznie sztuczny rozród jesiotra ostronosego z rzeki Św. Jana w wylęgarni na terytorium Nowego Brunszwiku (Kanada). Zapłodnioną ikrę przetransportowano do Polski, do Doświadczalnego Ośrodka Zarybieniowego Dgał, gdzie uzyskano pomyślnie wylęg i prowadzono jego podchów.


 *00090*          pl                         

 Carotenoid content in the Nile tilapia (Oreochromis niloticus L. ) cultured in Poland. Zawartość karotenoidów u osobników tilapii (Oreochromis niloticus L. ) z wód polskich. Czeczuga, Bazyli;  Czeczuga-Semeniuk, Ewa; Kłyszejko, Bernard; Szumiec, Jan. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2005 vol. 4 nr 1-2 s. 25-31, il. bibliogr.  streszcz.

 Przy pomocy chromatografii kolumnowej badano zawartość karotenoidów w płetwach, skórze, mięśniach oraz wątrobie tilapii nilowej pochodzącej z wód polskich. Stwierdzono obecność 10 karotenoidów, a wśród nich dominowała astaksantyna. Z wyjątkiem wątroby, w której obecność karotenoidów wynosiła 0. 945 mikrog/g świeżej masy, w pozostałych częściach ciała zawartość karotenoidów wahała się od 0. 216 do 0. 252 mikrog/g świeżej masy.


 *00091*          pl                        

 Carotenoid content in pre-spawning smelt (Osmerus eperlanus L. ), a planktivore from Lake Wigry (North-east Poland). Zawartość karotenoidów w okresie przedtarłowym u osobników stynki (Osmerus eperlanus L. ) - planktonofaga z jeziora Wigry (północno-wschodnia Polska). Czeczuga, Bazyli; Kłyszejko, Bernard; Czeczuga-Semeniuk, Ewa. - Acta Scient. Pol. -Piscaria 2005 vol. 4 nr 1-2 s. 33-42, il.   bibliogr. streszcz.

 Badano przy pomocy chromatografii kolumnowej zawartość karotenoidów w płetwach, skórze, mięśniach, wątrobie, jelitach i gonadach obu płci u stynki z jeziora Wigry. Badania wykonano w okresie przedtarłowym u ryb złowionych w 2000 r. Ogólna zawartość karotenoidów u samców, zwłaszcza w jelitach i wątrobie, była większa niż u samic, u samic zaś większe zawartości karotenoidów stwierdzono w gonadach.
EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

 *00001*          pl                        

 Stan rybactwa jeziorowego w 2004 roku. Wołos, Arkadiusz;  Wiśniewolski, Wiesław; Mioduszewska, Hanna; Mickiewicz, Maciej;  Czerwiński, Tomasz; Chmielewski, Henryk. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005, 125 s. , il. +bibliogr. 72 poz.

 Na podstawie danych od 61 podmiotów gospodarczych scharakteryzowano produkcję jeziorową, wielkość i strukturę odłowów rybackich i wędkarskich oraz gospodarkę zarybieniową, a także efektywność ekonomiczną działalności gospodarstw jeziorowych oraz jej opłacalność. W 2004 r. całkowita produkcja ryb wynosiła 2890,5 ton (o 16 proc. mniej niż w 2003 r. ). W zarybieniach kontynuowano przejście z „modelu węgorzowego“ na „pro-wędkarski“ i pro-ekologiczny".  Omówiono wpływ stanu środowiska na pogłowie ryb w jeziorach raduńskich i szczycieńskich w aspeckie ich wędkarskiego i rekreacyjnego użytkowania. Analizowano racjonalność gospodarki rybackiej w obwodach rybackich w odniesieniu do zapisów w operatach rybackich.


 *00009*          pl                         

 Spożycie i ceny ryb słodkowodnych. Seremak-Bulge, Jadwiga. W:  Pstrągarstwo polskie. Przeszłość i nowe problemy. Pod red. Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 63-74, il.

 Przedstawiono spożycie najpopularniejszych gatunków ryb w Polsce w latach 1999-2004 w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz strukturę spożywanych ryb i ich przetworów. Omówiono krajową podaż ryb, ceny sprzedaży uzyskiwane w eksporcie i imporcie oraz relacje cen do wybranych rodzajów mięsa.


 *00054*          pl                         

 Ryzyko nadmiernych zdolności produkcyjnych w chowie i hodowli ryb. Stachowiak, Piotr M. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 6 s. 34-46, bibliogr.

  Skomentowano zagadnienie nadmiernych zdolności produkcyjnych podnoszone w dokumentach programowych i przepisach szczegółowych dotyczących udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".  Podano kryteria i przesłanki sporządzania opinii wymaganej przy realizacji dofinansowywanych projektów.


 *00055*          pl                        

 Narodowa pomoc krajowa dla branży rybackiej, nowe przepisy bezpośredniego finansowania inwestycji rybackich. Okoniewski, Zygmunt J. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 6 47-52

 Dokonano bilansu zysków i strat w polskim rybactwie po wejściu do Unii Europejskiej. Przedstawiono nowe szanse na dofinansowanie rybactwa stawowego poprzez Europejski Fundusz Rybactwa 2007-2013, Narodową Strategię Rozwoju Rybactwa oraz Rozporządzenie Komisji WE Nr 1595/2004.


 *00071*          pl                         

 Średnie ceny ryb towarowych i materiału zarybieniowego stosowane w jeziorowych gospodarstwach rybackich w 2005 roku. Mickiewicz, Maciej. - Komun. Ryb. 2005 nr 6 (89) s. 4-6, il. bibliogr.

  Na podstawie ankiet z 31 jeziorowych gospodarstw rybackich z Mazur, Pomorza i Wielkopolski zestawiono średnie ceny hurtowe jeziorowych ryb towarowych oraz najczęściej stosowanych form materiału zarybieniowego obowiązujące w 2005 r.


 *00087*          pl                         

 Nowy rok - rok planowania i nowych możliwości. Daczka, Anna. -  Mag. Przem. Ryb. 2005 nr 6 (48) s. 35-39, il.

 Przedstawiono strukturę Europejskiego Funduszu Rybackiego 2007-2013 oraz jego działania wspierające chów i hodowlę ryb.  Scharakteryzowano założenia dwóch dokumentów warunkujących przyznanie przez Komisję Europejską pomocy finansowej w sektorze rybackim. Są to: „Strategia Rozwoju Rybołówstwa na lata 2007-2013" oraz “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Omówiono działania skierowane do hodowców ryb zawarte w osi priorytetowej 2 zatytułowanej: „akwakultura, przetwarzanie i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury“.
URZĄDZENIA DO CHOWU I HODOWLI RYB

 *00057*          pl                        

  Ze świata. Z pola naukowego i badawczego. Nowa elektrownia modernizuje przepławkę dla ryb; Potok Toplitz - renaturalizacja; Niemiecka gospodarka rybna kładzie nacisk na konieczność hodowli ryb w Niemczech. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 6 s. 58-63, il.

 Tłumaczenia artykułów z Oesterreichs Fischerei (2003 R. 56 z. 11/12) na temat przepławki dla ryb na dopływie alpejskim Renu koło Feldkirch i o renaturalizacji potoku w Austrii oraz z czasopisma Fischer and Teichwirt (2003 nr 7) o przyszłości gospodarki rybnej w Niemczech.
ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD

 *00048*          pl                         

 Ramowa Dyrektywa Wodna. Oglęcki, Paweł. - Wiad. Węd. 2006 nr 2 (680) s. 82-83, il.

 Ramowa Dyrektywa Wodna stanowi, że wszystkie wody powierzchniowe powinny uzyskać do 2015 r. dobry status ekologiczny. Na kraje członkowskie Unii Europejskiej został nałożony obowiązek opracowania metody oceny stanu wód (do końca 2006 r. ), przeprowadzenie oceny (do końca 2007 r.) i wykonanie niezbędnych prac terenowych. Przebieg ogólnopolskiej konferencji „Ecostatus“ w Łodzi (7-9. 12. 2005) uwidocznił trudności związane z wdrażaniem tych przepisów.


 *00052*          pl                         

 Eutrofizacja wód goczałkowickiego zbiornika wodnego.  Czaplicka-Kotas, Anna; Szostak, Anna; Kocwa-Haluch, Renata. -  Gosp. Wod. 2005 R. 65 nr 12 s. 490-495, il. bibliogr.

 Opisano morfometrię Zbiornika Goczałkowickiego i jego zlewni. W oparciu o dane z lat 1993-2003 analizowano roczne zmiany stężeń fosforu ogólnego, amoniaku, azotynów, azotanów i chlorofilu a. Wyniki analiz chemicznych i badania hydrobiologiczne wykazały nadmierny rozwój populacji glonów, zwłaszcza sinic powodujących zakwity.  Wskazano na konieczność ochrony wód zbiornika przed dalszymi zanieczyszczeniami.


 *00056*          pl                         

 Zjawisko eutrofizacji i stan czystości wód jeziora Żnin Duże.  Stanek, Magdalena. - Prz. Ryb. 2005 R. 30 nr 6 s. 53-57, il. bibliogr.

  Omówiono proces eutrofizacji wód oraz najnowszą klasyfikację jakości wód (wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 r. ). Porównano podstawowe wskaźniki tlenowe i biogenne świadczące o stopniu zanieczyszczenia wód jeziora Żnin Duże w latach 1976-2003.


 *00059*          en                         

 The relationship between the content of lead and cadmium in muscle tissue and the size of fish from lakes in the Olsztyn Lake District of northeast Poland. Związek pomiędzy zawartością ołowiu i kadmu w tkance mięśniowej a wielkością ryb z Pojezierza Olsztyńskiego (północno-wschodnia Polska).  Łuczyńska, Joanna;  Brucka-Jastrzębska, Ewa. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 2  s. 147-155, il. bibliogr. streszcz.

 Badano zawartość ołowiu i kadmu w tkance mięśniowej szczupaka, okonia, płoci i leszcza. Ryby łowiono w jeziorach okolic Olsztyna od października 1999 do października 2000. Średnia zawartość ołowiu w tkance mięśniowej ryb wynosiła od 0. 083 do 0. 098 mg/kg, zaś średnia zawartość kadmu mieściła się w zakresie 0. 0023-0. 0025 mg/kg. Pomiędzy zawartością ołowiu i kadmu a masą i długością ryb notowano dodatnie współczynniki korelacji dla płoci i okonia, zaś ujemne dla szczupaka i leszcza.


 *00102*          en                        

 Efficiency of purification of wastewater by a treatment with subsurface and surface flows. Efektywność oczyszczania ścieków metodą przepływów podpowierzchniowych i powierzchniowych. Szajdak, Lech; Jaskulska, Renata; Hoppe, Agnieszka; Gołdyn, Hanna;  Arczyńska-Chudy, Ewa. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2005 vol. 5 nr 2  s. 165-171, il. bibliogr.

 Porównywano dwie metody usuwania biogenów (różnych form azotu, fosforu i węgla organicznego) ze ścieków przy pomocy trzciny (Phragmites australis) w okresie od wiosny 2000 do lata 2001. Metody te różniły się systemem przepływu ścieków (po powierzchni lub systemem podpowierzchniowym). Mimo pewnych różnic, oba systemy wykazały się wysoką wydajnością oczyszczania ścieków.


 

GOSPODARKA WODNA

 *00102*          en                         

 Efficiency of purification of wastewater by a treatment with subsurface and surface flows. Efektywność oczyszczania ścieków metodą przepływów podpowierzchniowych i powierzchniowych. Szajdak, Lech; Jaskulska, Renata; Hoppe, Agnieszka; Gołdyn, Hanna;  Arczyńska-Chudy, Ewa. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2005 vol. 5 nr 2  s. 165-171, il. bibliogr.

 Porównywano dwie metody usuwania biogenów (różnych form azotu, fosforu i węgla organicznego) ze ścieków przy pomocy trzciny (Phragmites australis) w okresie od wiosny 2000 do lata 2001. Metody te różniły się systemem przepływu ścieków (po powierzchni lub systemem podpowierzchniowym). Mimo pewnych różnic, oba systemy wykazały się wysoką wydajnością oczyszczania ścieków.


 

POŁOWY I SPRZĘT POŁOWOWY

 *00063*          en                         

 Pikeperch (Sander lucioperca (L. )) exploitation in reference to stocking programs and the size structure of its habitats in northeastern Poland in 1951-1994. Eksploatacja sandacza (Sander lucioperca (L. )) na tle zarybień i struktury wielkości jego siedlisk w północno-wschodniej Polsce w latach  1951-1994.  Skrzypczak, Andrzej; Mamcarz, Andrzej. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 2  s. 193-205, il. bibliogr. streszcz.

 Kategoryzację siedlisk sandacza dokonano na podstawie analizy połowów komercyjnych odnotowanych w księgach gospodarczych. Siedliska stałe i czasowe sandacza występowały w 68. 3 proc. jezior o powierzchni powyżej 100 ha, o czym świadczy znaczna częstotliwość pojawiania się tego gatunku w połowach. Trzecią kategorię siedlisk stanowiły jeziora mniejsze, gdzie sandacz pojawiał się sporadycznie.  Przeanalizowano wpływ zarybień na wielkość połowów; ranga zarybień malała wraz ze wzrostem wielkości jeziora.


 *00064*          en                         

 The ichthyofauna of the dystrophic Lake Smolak (northern Poland) in light of selected physical and chemical water conditions thirty years after the conclusion of liming and fertilization. Ichtiofauna dystroficznego jeziora Smolak (północna Polska) w świetle wybranych warunków fizyko-chemicznych trzydzieści lat po zaprzestaniu wapnowania i nawożenia. Hutorowicz, Andrzej; Kapusta, Andrzej;  Krzywosz, Tadeusz; Hutorowicz, Joanna. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 2 s. 207-225, il. bibliogr. streszcz.

 W ichtiofaunie dystroficznego jeziora Smolak w latach 50-tych ubiegłego wieku występowły tylko dwa gatunki ryb, okoń i szczupak. W latach 1971-74 jezioro nawożono i wapnowano, co doprowadziło do uzyskania obojętnego odczynu wody i upodobniło zbiornik do jezior harmonicznych. Badania z lat 2002-04 wykazały w ichtiofaunie obecność 10 gatunków ryb, były to: płoć, leszcz, szczupak, okoń, sandacz, karaś, wzdręga, węgorz, karp, krąp.


 *00069*          en                        

 The ichthyofauna of the Goczałkowice Dam Reservoir in southern Poland in the 1986-2001 period. Ichtiofauna zbiornika zaporowego Goczłkowice, południowa Polska, w latach 1986-2001. Epler, Piotr;  Kuboszek, Adam; Łuszczek-Trojnar, Ewa; Socha, Magdalena; Drąg-Kozak, Ewa. - Arch. Pol. Fish. 2005 vol. 13 fasc. 2 s. 267-273, il. bibliogr.  streszcz.

 Ichtiofaunę zbiornika zaporowego Goczłkowice opisano na podstawie 16-letnich połowów odnotowanych w księgach gospodarczych.  Gatunkiem dominującym był leszcz stanowiąc 49. 74 proc. biomasy złowionych ryb. Udział ryb drapieżnych wynosił prawie 18 proc. , a wśród nich największy udział (12. 5 proc. biomasy) dotyczył sandacza.  Wydajność zbiornika w badanym okresie kształtowała się na poziomie 17. 42 kg/ha. Znaczny udział ryb drapieżnych w połowach świadczy, że gospodarka rybacka była prowadzona racjonalnie.
WĘDKARSTWO

 *00041*          pl                         

 Łowiska głowacicy. Wideł, Janusz. - Węd. Świat 2006 nr 1 (121)  s. 42-44, il.

 Opisano sprawdzone łowiska głowacicy (odcinek pomiędzy Zaporą Czorsztyńską a Pienińskim Parkiem Narodowym - okolice Sromowców; poniżej parku - miejscowości Piaski, Krościenko i Zabrzeż; na całej długości Popradu - szczególnie odcinek między Leluchowem a Muszyną) oraz podano drogi dojazdu do tych łowisk i bazę noclegową, z której mogą korzystać wędkarze.


  *00076*          pl                         

 Socjoekonomiczna analiza wędkarzy - klientów gospodarstw agroturystycznych na przykładzie gospodarstwa „Agro-Szczupak“ w Przęsinie, gm. Miastko. Wołos, Arkadiusz. - Komun. Ryb. 2005 nr 6 (89) s. 22-23+26-28, il. bibliogr.

 Na podstawie badań ankietowych omówiono funkcjonujące na terenie gospodarstwa agroturystycznego łowisko wędkarskie, wymieniono główne motywy wędkowania, powody wyboru miejsca oraz przedstawiono socjoekonomiczną charakterystykę wędkarzy.
SKORUPIAKI I MIĘCZAKI UŻYTKOWE

 *00077*          pl                         

 Czteroletnie współbytowanie w stawie rodzimego raka błotnego (Astacus leptodactylus (Esch. )) i introdukowanego raka sygnałowego (Pacifastacus leniusculus (Dana)). Ulikowski, Dariusz; Krzywosz, Tadeusz. - Komun. Ryb. 2005 nr 6 (89) s. 28-31, il. bibliogr.

  Porównano podstawowe parametry (długość i masę ciała, liczbę i masę jaj) populacji mieszanej rodzimego raka błotnego i introdukowanego raka sygnałowego po trzech latach współbytowania w stawie. Badano też strukturę płci i przeżywalność. Tempo wzrostu obu gatunków było podobne.
PRZETWÓRSTWO RYBNE

 *00007*          pl                         

 Problemy zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku obróbki ryb słodkowodnych. Borczochowski, Mieczysław. W: Pstrągarstwo polskie. Przeszłość i nowe problemy. Pod red. Krzysztofa Goryczki.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 53-56, il. +bibliogr. 4 poz.

 Porównano procentowy udział odpadów (wnętrzności, głowy, pasu barkowego, kręgosłupa) w stosunku do całkowitej masy ryby (karpia, tołpygi, pstrąga, suma, jesiotra i amura). Podano metody utylizacji i zagospodarowania niejadalnych produktów pochodzących z ryb. Omówiono obowiązujące zarządzenia regulujące problem odpadów.


 *00008*          pl                        

 Czy powinniśmy jeść ryby - kilka uwag na tle antypropagandy konsumpji ryb. Bykowski, Piotr J. W: Pstrągarstwo polskie. Przeszłość i nowe problemy. Pod red. Krzysztofa Goryczki. Olsztyn: Wydaw. IRS  2005    s. 57-62

 Przedstawiono negatywny wpływ i manipulacje dokonywane przez środki masowego przekazu na temat oceny zagrożeń dioksynami, furanami i ich pochodnymi zawartymi w żywności dla zdrowia i życia człowieka.  Omówiono działania zapobiegawcze (precautionary pronciples - PP), które mają być stosowane w przypadku powstania zagrożeń w krajach UE.


 *00028*          pl                         

 Użytkowość technologii transgenicznych w akwakulturze, a bezpieczeństwo żywności. Trapkowska, Sylwia; Siwicki, Andrzej K. W:  Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii.  Pr. zbior. pod red. Andrzeja K. Siwickiego i Wojciecha Szwedy.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2005    s. 89-94 +bibliogr. 14 poz.

 Omówiono cele produkcji modyfikowanych ryb oraz zagrożenia wynikające z przedostania się nowych gatunków do naturalnego środowiska. Przedstawiono warunki jakie musi spełnić gen transponowany do genomu ryby, aby nie zagrażał zdrowiu konsumenta.


 *00084*          pl                        

 Zastosowania gazów w przemyśle rybnym. Przegląd technologii, nowości Linde. Betliński, Łukasz. - Mag. Przem. Ryb. 2005 nr 6 (48)  s. 14-17, il.

 Omówiono metody mrożenia i podmrażania, chłodzenia oraz produkcję mrożonek wieloskładnikowych (coating) w przemyśle rybnym z zastosowaniem technologii gazowych firmy Linde. Opisano funkcjonalność i korzyści pakowania produktów rybnych metodą MAPAX.  Scharakteryzowano metodę ATMFRY polegającą na wydłużeniu czasu wykorzystania oleju do smażenia ryb. Przedstawiono ofertę dotleniania stawów oraz stosowania suchego lodu do schładzania i transportu ryb.