Instytut   Rybactwa   Śródlądowego

im. STANISŁAWA  SAKOWICZAEXPRESS INFORMACJA

NR  3/2006

 

 

 

Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanowska

                mgr inż. Henryk Chmielewski

                      inż. Jadwiga Cupiał

 

 

Olsztyn 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA

Zespół redakcyjny:
mgr inż. Jadwiga Zdanowska
mgr inż. Henryk Chmielewski
inż. Jadwiga Cupiał

 

Kontakt:
Tel.
(089) 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: din@infish.com.pl

 

© Copyright by
Instytut Rybactwa Śródlądowego
Olsztyn 2004

 

Wydawca:
Dział Wydawnictw
Instytutu Rybactwa Śródlądowego
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
Tel. (089) 524 10 15, 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl

 

 

 

 

Rekordy pochodzą z Bazy SIGŻ współtworzonej przez Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie oraz akademie rolnicze i instytuty badawcze. Dziękujemy za udostępnienie w ramach wymiany informacji.

 

 

 

 

RYBACTWO

*00055*          pl                         

Pozycja prawna rybaków, wędkarzy i ich organizacji w postępowaniach w sprawach budownictwa wodnego. Radecki, Wojciech. W:  Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku.  Pod red. M. Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005 s. 39-50

Omówiono problematykę prawną budownictwa wodnego w oparciu o znowelizowane w latach 2003-04 przepisy budowlane i inwestycyjne, pod kątem uprawnień, jakie w różnych postępowaniach w sprawie budownictwa wodnego przysługują rybakom, wędkarzom i ich organizacjom. Omówiono powiązania przepisów prawa wodnego z prawem budowlanym w odniesieniu do zagadnień związanych z urządzeniami wodnymi. Przedstawiono w świetle obowiązującego prawa polskiego udział organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym oraz ich udział w tym postępowaniu jako uprawnieni do rybactwa.


*00068*          pl                         

Kontrolowanie spełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Radecki, Wojciech. - Węd. Pol. 2006 nr 2 (180)  s. 68-70, il.

Przedstawiono stan prawny po 1 stycznia 2006 r. po wejściu w życie przepisów ustawy z 29 lipca 2005 zmieniającej podział zadań i kompetencji administracji terenowej. Dawne kompetencje wojewody zostały nadane zarządowi województwa, jednak na podstawie postanowień Prawa wodnego kontrolę uprawnionych do rybactwa może i powinien wykonywać także Dyrektor RZGW.


*00069*          pl                         

Rybactwo i wędkarstwo w zbiornikach zaporowych. Radecki, Wojciech. - Węd. Pol. 2006 nr 3 (181) s. 68-70, il.

Omówiono problem prawny, jaki zrodził się po zmianie ustawy Prawo wodne z dn. 3 czerwca 2005. Uznano w niej, że zbiorniki zaporowe są to wody płynące, a to pociągnęło za sobą zmianę przepisów dotyczących uprawnionych do rybactwa. Zbiorniki zostały włączone do obwodów rybackich, a uprawnionym do rybackiego korzystania z takich wód jest RZGW.


*00071*          pl                         

EFR a sprawa polska: jakie priorytety na lata 2007-2013?.  Ruciński, Marcin. - Wiad. Ryb. 2006 nr 1-2 (149) s. 12-14

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) najprawdopodobniej przyniesie Polsce około 700 milionów Euro. W latach 2007-13 fundusz wraz z udziałem budżetowym i prywatnym będzie dysponował kwotą około 1,4 miliarda Euro. Fundusze te będą wykorzystane na złomowanie polskiej floty rybackiej (ograniczenie do 40 proc. zdolności połowowej), promocję spożycia ryb, rozwój akwakultury oraz przetwórstwa i infrastrukturę portową.


*00089*          pl                         

Ile wędkarstwa w rybactwie. Kustusz, Antoni. - Wiad. Węd. 2006 nr 5 (683) s. 82-84, il.

Wykazano podstawowe różnice między gospodarką rybacką a gospodarką wędkarską oraz przedstawiono dążenia PZW do zmian w ustawie o rybactwie śródlądowym. PZW stara się wszelkimi metodami uzyskać status dominującego podmiotu w eksploatacji wód z pominięciem zasad racjonalnej gospodarki rybackiej.


 

HYDROBIOLOGIA RYBACKA

*00001*          en                         

Precipitation of phosphorus in the zone of river and lake water mixing: R. Hańcza and Lake Wigry (North-east Poland). Strącanie fosforu w strefie mieszania wód między rzeką a jeziorem: rzeka Hańcza i jezioro Wigry (północno-wschodnia Polska). Zdanowski, Bogusław.  - Pol. J. Ecol. 2003 vol. 51 nr 2 s. 143-154, il. bibliogr.

Badania fizyko-chemiczne wód rzeki Czarna Hańcza i jeziora Wigry przeprowadzono w latach 1991-94. Po badaniach tych, wyjaśnienia wymagała wyjątkowa odporność jeziora Wigry na eutrofizację. Okazało się, że w strefie ekotonalnej między rzeką a jeziorem, czyli w Zatoce Hańczańskiej, dochodzi do znacznego strącania fosforanów z węglanem wapnia. Dzięki temu ok. 50 proc. ładunku fosforu wnoszonego przez rzekę do jeziora ulega sedymentacji.


*00002*          pl

Zmiany zbiorowisk makrofitów podmiejskiego jeziora Trackiego pod wpływem antropopresji. Grzybowski, Mirosław; Endler, Zbigniew. - Acta Sci. Pol. Form. Circum. 2003 R. 2 z. 2 s. 149-156, il. bibliogr. summ.

Badania na jeziorze Trackim prowadzone w 2001 r. w celu określenia kondycji tego jeziora będącego pod presją czynników antropogenicznych wykazały: zmniejszenie się powierzchni fitolitoralu w stosunku do jego powierzchni w 1991 r. , niepokojące zmniejszenie się powierzchni i zasięgu zbiorowisk wodnych; zwiększenie się udziału zespołów charakterystycznych dla zbiorników żyznych; niekorzystny stosunek powierzchni zajmowanej przez roślinność wodną i szuwarową, co wskazuje na zwiększenie się w jeziorze Trackim roli fitocenoz szuwarowych.


*00003*          en                         

Bacteria, nanoflagellates and ciliates as components of the microbial loop in three lakes of different trophic status. . tyt. : Bakterie, mikrowiciowce, orzęski jako komponenty „pętli mikroorganizmów“ w trzech jeziorach o różnym poziomie troficznym.  Kalinowska, Krystyna. - Pol. J. Ecol. 2004 vol. 52 nr 1 s. 19-34, il.   bibliogr.

Celem pracy była analiza zasadniczych relacji (liczebność, biomasa) występujących między komponentami „pętli mikroorganizmów“ (rozpuszczony węgiel organiczny, bakterie, mikrowiciowce, orzęski) ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmienność sezonową i identyfikację różnorodności funkcji troficznej orzęsków. Analizowano ponadto relacje zachodzące między rodzajem konsumentów a parametrami troficznymi, takimi jak fosfor całkowity, azot całkowity, rozpuszczony węgiel organiczny, chlorofil a. Badania prowadzono w 3 jeziorach mazurskich: wysokoentroficznym, mezotroficznym i humusowym.


*00004*          en                         

Influence of the population density and the amount of food on Chironomus plumosus (L. ) and Tubificidae. Laboratory experiments. . tyt. : Wpływ zagęszczenia populacji i zasobów pokarmowych na ochotkowate i skąposzczety. Badanie laboratoryjne. Kajak, Zdzisław; Prus, Paweł. - Pol. J. Ecol. 2004 vol. 52 nr 1 s. 47-53, il.   bibliogr.

Celem pracy było zbadanie znaczenia zagęszczenia i dodatku pożywienia na biologię ochotkowatych i skąposzczetów przy wykorzystaniu wybranych parametrów i wskaźników ich populacji.


*00008*          pl

Charakterystyka fizyczno-chemiczno-geologiczna osadów dennych jeziora Rzuno. Trojanowski, Jan; Bruski, Janusz. - Arch. Ochr. Środ.  2003 nr 3 s. 135-148, il. bibliogr. summ.

Analiza fizyczna 15-cm warstwy osadów dennych jeziora wykazała, że ich charakter zmieniał się z głębokością, od struktury ziarnistej do amorficznej. Głównym składnikiem osadów jest krzemionka (50 proc.  suchej masy osadu) oraz materia organiczna, której zawartość wzrastała z głębokością od ok. 7 do 36 proc. Badane osady charakteryzują się niską zawartością azotu i fosforu, a zawartość Ca, Mg, Fe, Al i Mn jest również niewielka. Materiał odkładany w osadach dennych badanego jeziora jest głównie pochodzenia autochtonicznego.  Skład chemiczny osadów, jak również analiza porównawcza z innymi jeziorami wskazują, że jezioro Rzuno jest umiarkowanie eutroficzne.  


*00012*          pl                         

Wpływ czynników mikrobiologicznych i biochemicznych na aktywność fosfatazy alkalicznej glonów w rzece Rabie. Grzyb, Jacek. - Acta Agr. Silv. Ser. Agr. 2004 vol. 42 s. 143-153, il. bibliogr. summ.  

Badania aktywności fosfatazy alkalicznej produkowanej przez glony, prowadzono w miejscach o różnym stopniu czystości mikrobiologicznej, tj. w niezanieczyszczonym ściekami pochodzenia antropogenicznego (powyżej Myślenic); zanieczyszczonym (poniżej Myślenic w Osieczanach) oraz w miejscu wtórnie oczyszczonym metodą sedymentacji (w Dobczycach).


*00013*          pl                         

Specjacja żelaza w osadach dennych jezior lobeliowych. Czekała, Jacek; Mielnik, Lilla; Spychalski, Waldemar. - Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 2004 z. 502 cz. 2 s. 729-736, il. bibliogr. summ.

Przedstawiono wyniki badań osadów dennych pochodzących z jezior lobeliowych pod kątem zawartości żelaza ogólnego oraz we frakcjach.  Wykorzystano metodę Tessiera do określenia rozmieszczenia żelaza w 5 formach specjacyjnych.


*00014*          pl                         

Subfosylne szczątki Chironomidae w osadach dennych jezior poleskich jako wskaźnik ich zasobności w pokarm dla ryb. Halkiewicz, Anna. W: Problemy technologii produkcji roślinnej, zwierzęcej i żywności : III Konferencja Naukowa Doktorantów, [Lublin], 7-8 marca 2005. Lublin: Wydaw. AR 2005 S. 43-45

Cele pracy to: próba opracowania metody umożliwiającej ocenę zasobności jezior w pokarm dla ryb na podstawie subfosylnych szczątków ochotkowatych; określenie trofii i jej wpływu na zasobność pokarmową jezior w czasie ostatnich dwóch stuleci; zbadanie pionowego rozmieszczenia zoobentosu w osadach dennych w celu określenia jego dostępności dla ryb oraz wpływu na sekwencję odkładania rocznych warstw osadów.


*00015*          pl                         

Pionowe rozmieszczenie drobnoustrojów wskaźnikowych oraz stosunki termiczno-tlenowe w wodzie pelagialu i profundalu jeziora Wigry. Korzeniewska, Ewa; Gotkowska-Płachta, Anna. - Arch. Ochr. Środ.  2004 nr 3 s. 13-25, il. bibliogr. summ.

Celem pracy było zbadanie zależności między liczebnością bakterii wskaźnikowych i stanu sanitarnego a stężeniem wybranych związków chemicznych oraz stosunkami termiczno-tlenowymi w profilu pionowym jeziora Wigry.


*00016*          pl                         

Warunki termiczno-tlenowe jeziora Ińsko. Trojanowski, Jan;  Parzych, Agnieszka. - Arch. Ochr. Środ. 2004 nr 3 s. 147-160, il.   bibliogr. summ.

Celem pracy było: określenie warunków termiczno-tlenowych w jeziorze Ińsko oraz określenie zmian koncentracji tlenu w profilu pionowym i w przestrzeni tego jeziora, a także zmian sezonowych.  


*00017*          pl                         

Próba oceny stanu ekologicznego jezior o różnej morfometrii i typie miksji. Pukacz, A. ; Pełechaty, M. ; Pełechata, A. - Ekol. i Tech. 2004 R. 13[12] nr 4 s. 99-108, il. bibliogr. summ.

Celem badań była próba interdyscyplinarnej oceny stanu ekologicznego oraz porównanie zastosowanych kryteriów w dwóch różnych pod względem morfometrii i typu miksji śródleśnych ekosystemach jeziornych na Pojezierzu Lubuskim. Jeziora reprezentują przeciwstawne typy morfometryczne i miktyczne: głębokie Jezioro Grzybno jest ekosystemem stratyfikowanym, podczas gdy usytuowane w tej samej rynnie, sąsiednie Jezioro Czyste Małe jest płytkie, niestratyfikowane i polimiktyczne.


*00018*          pl                         

Charakterystyka hydrobotaniczna i siedliskowa jeziora kąpieliskowego zdominowanego przez roślinność ramienicową. Pukacz, A. ; Pełechaty, M. ; Pełechata, A. - Ekol. i Tech. 2004 R. 12 nr 6  s. 214-218, il. bibliogr. summ.

Celem pracy była ocena stanu ekologicznego śródmiejskiego jeziora w Ośnie Lubuskim, zdominowanego przez roślinność ramienicową, na podstawie warunków abiotycznych oraz jakościowej i ilościowej struktury producentów pierwotnych.


*00021*          en                         

Stream habitats, benthic macroinvertebrates, lotic fish and their relationships: a multi-scale approach. . tyt. : Relacje między dennymi makrobezkręgowcami i lotycznymi rybami w siedlisku strumienia. Fleituch, Tadeusz; Amirowicz, Antoni. - Pol. J. Ecol.  2005 vol. 53 nr 1 s. 81-95, il. bibliogr.

Przeprowadzone obserwacje posłużyły do badania wyboru naturalnego siedliska przez ryby lotyczne (żyjące w bystrym nurcie) w zależności od przestrzennych zmian właściwości fizycznych siedliska i dennych makrobezkręgowców jako źródła pokarmu.


*00022*          en                         

Survival of pigmented freshwater zooplankton, exposed to artificial ultraviolet radiation and two levels of dissolved organic carbon. . tyt. : Przeżywalność zabarwionego słodkowodnego planktonu naświetlonego sztucznym promieniowaniem ultrafioletowym w obecności 2 stężeń węgla organicznego. De los Rios, Patricio. -  Pol. J. Ecol. 2005 vol. 53 nr 1 s. 113-116, il. bibliogr.  

Wykazano, że w warunkach niskiej koncentracji DOC Daphnia dadayana (rozwielitka) wykazywała wyższą śmiertelność, podczas gdy widłonogi (Boeckella antiqua, Parabroteas sarsi) nie były dotknięte promieniowaniem. Rozwielitki były mniej tolerancyjne na promieniowanie niż widłonogi, co sugeruje, że związki węgla rozpuszczalnego pełnią rolę ochronną w ekosystemie.


*00023*          pl                         

Wpływ zróżnicowania obszarowego na zawartość niektórych związków w wodzie Jeziora Chełmżyńskiego. Domska, Danuta; Wojtkowiak, Katarzyna; Warechowska, Małgorzata; Raczkowski, Marek. - Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 2005 z. 505 s. 95-99, il. bibliogr. summ.  

W pracy przedstawiono wyniki badań nad zawartością mineralnych związków azotu, fosforu ogółem i fosforanów, chlorków i siarczanów w zachodniej części Jeziora Chełmżyńskiego przylegającej do zróżnicowanej obszarowo linii brzegowej. Stwierdzono niską zawartość badanych związków azotu (N-NO3, N-NO2 i N-NH4), chlorków, fosforanów i siarczanów mieszczącą się w I klasie czystości wód. Większe nagromadzenie fosforu ogółem, w wodzie badanej części jeziora, ze zmianą klasy czystości z I do II, występowało w okolicy linii brzegowej terenu użytkowanego rolniczo.


*00024*          pl                         

Zmienność poziomu trofii bradymiktycznego jeziora Morzycko w latach 1974-2002. Kubiak, Jacek; Tórz, Agnieszka. - Zesz. Probl. Post.  Nauk Rol. 2005 z. 505 s. 199-209, il. bibliogr. summ.

Oceniono na podstawie badań prowadzonych w latach 1974-2002 r.  poziom trofii bradymiktycznego jeziora Morzycko, jednego z najgłębszych jezior w Polsce. Stwierdzono, że charakteryzowało się ono znaczną odpornością na degradację. Cecha ta wraz ze średnią podatnością zlewni na uruchamianie ładunku biogenów powodowała, że tempo eutrofizacji jeziora Morzycko było umiarkowane. Badania wykazały, że jezioro Morzycko przez cały okres badań charakteryzowało się jednakowym poziomem trofii, będąc akwenem mezoeutroficznym. Wody badanego jeziora były II klasy czystości.


*00026*          en

Impact of spatial management in riparian zones of lakes on freshwater macrophyte species diversity. . tyt. : Wpływ zagospodarowania terenu strefy brzegowej jezior na zróżnicowanie gatunkowe makrofitów. Zgoła, Tomasz; Jusik, Szymon. - Pr. Komis.  Nauk Rol. Leś. PTPN Rol. 2005 t. 99 supl. s. 247-256, il. bibliogr.  streszcz.

Badano oddziaływanie różnych typów zagospodarowania przestrzennego na różnorodność gatunkową makrofitów strefy litoralnej jezior na 543 stanowiskach badawczych w 9 zbiornikach wodnych.  Obliczano wartości wskaźnika Shannona-Weavera oraz hemerobii (wskaźnika informującego o natężeniu zmian antropogenicznych).  Określono również typ zagospodarowania przestrzeni na dystansie 100 m od linii brzegowej. Wykazano silną korelację pomiędzy typami zagospodarowania przestrzennego a analizowanymi wskaźnikami.


*00028*          pl

Druga międzynarodowa konferencja naukowa „Ekosystemy jeziorne: procesy biologiczne, antropogeniczne przekształcenia, jakość wód“ (Mińsk-Narocz, Białoruś, 22-26 IX 2003 r. ). Ejsmont-Karabin, Jolanta.  - Wiad. Ekol. 2004 t. 50 z. 1 s. 67-69, il.

Konferencję poświęcono dwóm zagadnieniom: antropogenicznym oddziaływaniom na ekosystemy jeziorne, życie organizmów wodnych i jakość wód oraz różnorodności ekosystemów, zespołów i organizmów.


*00029*          pl

Kształtowanie się warunków tlenowych w stawie karpiowym.  Jawecki, Bartosz; Drabiński, Andrzej; Żmuda, Romuald. - Rocz. AR Pozn. Melior. Inż. Środ. 2004 z. 25(357) s. 169-175, il. bibliogr. summ.  

Najwyższą temperaturę wody w poszczególnych dniach badawczych obserwowano o godzinie 14. 00, przy czym większe wartości odnotowano w płytszym punkcie zacienionym. Przy obserwowanej w słoneczny dzień stratyfikacji termicznej, niższą amplitudę wahań pomiędzy powierzchniowymi i przydennymi warstwami wody obserwowano w zacienionym punkcie. W pochmurny dzień największe stężenie tlenu rozpuszczonego obserwowano o godzinie 20. 00 i to zarówno w punkcie zacienionym, jak i osłoniętym. W ciepły i słoneczny dzień odnotowano największe stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz stwierdzono wyraźną stratyfikację tlenową w obydwu punktach pomiarowych: zacienionym i osłoniętym.


*00031*          pl                         

Aktywność ogólnej fosfatazy zasadowej w wodzie i osadzie dennym niektórych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Cz. 2: Eutroficzne jezioro Głębokie. Furczak, Jadwiga. - Acta Agrophys. 2004 vol. 4(111) z. 2 s. 291-299, il. bibliogr. summ.

    Cz. 1 w nr. 56/2001

W latach 1986-1990 badano wodę oraz osad denny w różnych strefach eutroficznego jeziora Głębokie określając czterokrotnie w roku aktywność ogólnej fosfatazy zasadowej. Badania dotyczące wody wykazały, że spośród analizowanych stref najwyższą aktywnością fosfatazową cechowała się górna warstwa sublitoralu (0,5-1,0 m).  Natomiast w osadzie dennym wyższy poziom ww. parametru enzymatycznego odnotowano w litoralu. Maksimum aktywności ogólnej fosfatazy zasadowej zarówno w wodzie, jak i osadzie dennym wystąpiło wiosną (kwiecień) i latem (lipiec). Nie stwierdzono nasilenia procesu eutrofizacji jeziora.


*00032*          en                         

Lake zonality influence on species diversity formation of Gastrotricha. . tyt. : Wpływ strefowości jeziora [Piaseczno - Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie] na kształtowanie się różnorodności gatunkowej Gastrotricha. Mesteruk, Teresa. - Acta Agrophys. 2004  vol. 4(111) z. 2 s. 441-447, il. bibliogr. streszcz.

Badania prowadzono od wiosny do jesieni w latach 1994-2000 w mezzotroficznym jeziorze Piaseczno. Dla badanych stref jeziora podano wskaźnik różnorodności gatunkowej H’, a podobieństwo fauny wyliczono na podstawie współczynnika homogeniczności. W jeziorze stwierdzono łącznie 37 gatunków brzuchorzęsków. W osadach dennych litoralu z sublitoralem występowały 22 gatunki, na roślinności 20, a w strefie psammonu jeziornego 11 gatunków Gastrotricha. Najniższą wartość H’ uzyskano dla osadów dennych w strefie profundalu jeziora (1,49).  Eudominantami (D powyżej 10 proc. ) w jeziorze było 10 gatunków brzuchorzęsków.


*00033*          pl

Analiza jakości wód w stawie rybnym w zlewni rzeki Giełczwi.  Orlik, Tadeusz; Obroślak, Radomir. - Acta Agrophys. 2005 vol. 5(117) z. 3 s. 705-710, il. bibliogr. summ.

Przedstawiono wyniki badań jakości wody dopływającej i odpływającej ze stawu wykorzystywanego do produkcji narybku. W wodzie oznaczono: odczyn, przewodność, zawiesinę ogólną, BZT5, ChZT, stężenie: tlenu rozpuszczonego, amoniaku, azotanów, azotynów, azotu ogólnego, fosforanów, siarczanów, chlorków, potasu. Analizy wykazały, że w wodach odpływających ze stawu średnie wartości badanych wskaźników w większości wypadków odpowiadały T klasie jakości wody.  Wskaźnikami obniżającymi jakość wód były BZT5, ChZT, azotyny i fosforany. Stwierdzono wyższe wartości BZT5, ChZT oraz stężenia fosforanów na odpływie niż w wodzie dopływającej do stawu. W wypadku pozostałych wskaźników ich wartości nie ulegały zmianom lub były mniejsze na odpływie.


*00041*          pl

Wioślarki planktonowe we współczesnej toksykologii. Bernatowicz, Piotr. - Wiad. Ekol. 2005 t. 51 z. 1 s. 3-16, il. bibliogr. summ.

Opisano wykorzystanie wioślarek w badaniach toksykologicznych środowiska.


*00043*          pl

Wykorzystanie metod analizy instrumentalnej w badaniach składu chemicznego i mineralogicznego osadu dennego w stawie rybnym. Łabuś, Stanisław; Madeyski, Marek. - Acta Sci. Pol. Form. Circum. 2005 R. 4 z. 1  s. 83-98, il. bibliogr. summ.

Omówiono metody analizy chemicznej próbek osadów dennych oraz oznaczania ich składu fazowego, składu ziarnowego i zawartości części organicznych. Osady pochodziły ze stawu rybnego położonego w okolicach Krakowa. W badaniach stosowano metody tradycyjne oraz nowoczesne techniki analizy instrumentalnej, takie jak: termograwimetria, spektrometria masowa, elektronowa mikroskopia skaningowa, dyfraktometria rentgenowska i analiza składu ziarnowego.  Zaproponowano metodę obliczania zawartości kwarcu na podstawie analizy efektu cieplnego zachodzącego podczas ogrzewania próbki.


*00045*          en                         

A study of the plankton and zoobenthos of Lake Łękuk Wielki, NE Poland. . tyt. : Badania planktonu i zoobentosu jeziora Łękuk Wielki w północno-wschodniej Polsce. Koszałka, Jacek; Jaworska, Bożena; Widuto, Jan. - Pol. J. Natur. Sci. 2005 nr 2(19) s. 313-326, il.   bibliogr. streszcz.

Zbadano strukturę zespołów fitoplanktonu, zooplanktonu i fauny makrobentosowej zasiedlających jezioro Łękuk Wielki w 1998 r. W fitoplanktonie najliczniej występowały okrzemki, zielenice i złotowiciowce. W zooplanktonie oznaczono 35 gatunków (największy udział miały Rotatoria).


*00046*          en

Influence of incorporated feed in intensive fish farming on water quality changes. . tyt. : Wpływ pasz ekstrudowanych na jakość wody w intensywnym chowie ryb. Krzemieniewski, Mirosław;  Dębowski, Marcin; Sikora, Joanna; Juchniewicz, Marcin. - Pol. J. Natur. Sci. 2005 nr 2(19) s. 327-337, il. bibliogr. streszcz.

Celem badań było określenie wpływu pasz ekstrudowanych stosowanych w intensywnym chowie ryb na fizykochemiczne parametry wód. Analizowano dwa typy pasz różniące się kalorycznością oraz strukturą i właściwościami fizycznymi. Stwierdzono, iż emisja zanieczyszczeń zależy bezpośrednio zarówno od właściwości energetycznych paszy, jak i od jej formy fizycznej.


*00047*          en                         

Changes in the zooplankton of the restored Lake Długie. . tyt. : Zmiany w zooplanktonie rekultywowanego jeziora Długiego.  Paturej, Ewa; Bowszys, Magdalena. - Pol. J. Natur. Sci. 2005 nr 2(19)  s. 347-360, il. bibliogr. streszcz.

Badano zespół zooplanktonu jeziora Długiego w Olsztynie rekultywowanego metodami sztucznego napowietrzania z destratyfikacją mas wodnych oraz inaktywacji fosforu z użyciem koagulantu glinowego PAX. Oznaczono skład taksonomiczny, liczebność i biomasę oraz wskaźniki biocenotyczne - dominację i stałość występowania gatunków zooplanktonu. Stwierdzono korzystne zmiany w składzie jakościowym i ilościowym zooplanktonu w porównaniu z okresem przed rozpoczęciem rekultywacji.


*00048*          pl

Rozkład przestrzenny zawartości metali ciężkich w osadach dennych wybranego stawu rybnego. Madeyski, Marek; Florencka, Natalia; Tarnawski, Marek. - Zesz. Nauk. AR Krak. Inż. Środ. 2005 z. 26(420)  s. 381-389, il. bibliogr. summ.

Obiektem badań był staw rybny typu karpiowego nazwany „Dwójką“.  Z całej powierzchni stawu pobrano 22 próbki wierzchniej warstwy osadów dennych, w których oznaczono: skład mechaniczny, odczyn, zawartość materii organicznej i składników chemicznych (chromu, manganu, niklu, miedzi, cynku, kadmu, ołowiu oraz siarki i rtęci).


*00049*          pl                         

Ocena warunków sedymentacji, osadzania i erozji namułów w małych zbiornikach wodnych i stawach rybnych. Głowski, Robert; Madeyski, Marek; Parzonka, Włodzimierz; Tarnawski, Marek. - Zesz. Nauk. AR Krak. Inż. Środ. 2005 z. 26(420) s. 391-404, il. bibliogr. summ.  

Ocena właściwości fizycznych i reologicznych osadów dennych oraz ocena realnej możliwości ich hydraulicznego usunięcia ze zbiornika przez płynący strumień wody. Badania przeprowadzono w 6 wybranych zbiornikach korytowych i 3 stawach rybnych.


*00050*          en                         

The concentrations of radioisotopes in selected fishes and zooplankton biomass of Dzierżno Duże dam-reservoir (Upper Silesia, Poland). . tyt. : Zawartość radioizotopów w wybranych gatunkach ryb i zooplanktonie ze zbiornika zaporowego Dzierżno Duże (województwo śląskie).  Kostecki, Maciej; Tuszyński, Marek. -  Arch. Ochr. Środ. 2005 nr 1 s. 25-29, il. bibliogr. streszcz.  

Określono koncentrację radioizotopów w tkance mięśniowej lina, karpia oraz szczupaka pochodzących z zanieczyszczonego zbiornika Dzierżno Duże. Stwierdzono, że zawartość radioizotopu potasu (40)K mieści się w obserwowanych dla żywych organizmów granicach. Zawartość radioizotopów szeregu uranowego (238)U i torowego (232)Th jest niewielka w porównaniu z zawartością radioizotopów w osadach dennych w badanym zbiorniku. Stanowi ona około 0,1 proc. tych wielkości.  Stężenia izotopów promieniotwórczych szeregu uranowego i torowego w tkance mięśniowej ryb są niewielkie. W próbkach rozwielitek nie stwierdzono obecności cezu (137)Cs. Najwyższą zawartość cezu stwierdzono w tkance mięśniowej szczupaka.


*00051*          pl                         

Wpływ antropopresji na kształtowanie się układów termicznych w Rybnickim Zbiorniku Zaporowym. Kostecki, Maciej. - Arch. Ochr. Środ.  2004 nr 4 s. 41-52, il. bibliogr. summ.

Pomiary temperatury wody metodą teledetekcji termowizyjnej wykazały, że warunki hydrodynamiczne będące skutkiem antropopresji powodują przestrzenne zróżnicowanie ekosystemu pod względem warunków termicznych. Przykład Zbiornika Rybnickiego wskazuje, że wpływ antropopresji wyrażającej się wewnątrzzbiornikowym ruchem wody oraz skażeniem termicznym, będącym skutkiem zrzutu wód podgrzanych z elektrowni, jest silniejszy niż czynniki naturalne wynikające z lokalizacji i typu zbiornika. Mieszanie i przemieszczanie mas wodnych zbiornika pod wpływem czynnika antropogenicznego w sytuacji, kiedy czynnik ten jest silniejszy niż czynniki naturalne, można określić terminem „antropomiksja“.


*00059*          pl                         

Zróżnicowanie bazy pokarmowej ryb w górskim i nizinnym zbiorniku zaporowym i jego konsekwencje dla składu ichtiofauny. Prus, Paweł;  Wiśniewolski, Wiesław. W: Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku. Pod red. M. Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005  s. 87-106, il. +bibliogr. 20 poz.

Przedstawiono charakterystykę zbiorników zaporowych Solina i Zegrze, ich warunki termiczno-tlenowe, różnorodność gatunkową oraz zróżnicowanie faunistyczne fauny dennej strefy przybrzeżnej i profundalu. W oparciu o dane z odłowów sieciowych oszacowano biomasę dominujących gatunków ryb planktonożernych, bentosożernych i drapieżnych oraz wykorzystanie zasobów pokarmowych w obu zbiornikach.


*00075*          en                         

Epiphytic macrofauna on water soldiers (Stratiotes aloides L. ) in Słupia River oxbows. Makrofauna epifityczna na osoce aloesowatej (Stratiotes aloides L. ) w starorzeczach rzeki Słupi.  Obolewski, Krystian. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2005 vol. 34 nr 2  s. 37-54, il. bibliogr.

Porównano skład gatunkowy oraz biomasę fitofilnej makrofauny bytującej na osoce aloesowatej w dwóch starorzeczach Słupi: Koński Staw (KS) i Osokowy Staw (OS) - na podstawie prób z lat 1981 i 2001.  W starorzeczu KS zwiększyła się liczba gatunków bezkręgowców zasiedlających osokę z 22 (1981) do 28 (2001). Grupą dominującą były tam ślimaki oraz larwy ochotkowatych (1981) lub pijawki (2001). W starorzeczu OS w bydwu okresach dominowały ślimaki i chruściki.


*00077*          en                         

Manganese and iron accumulation in a eutrophic, submontane dam reservoir - the role of speciation. Akumulacja manganu i żelaza w eutroficznym, podgórskim zbiorniku zaporowym - rola specjacji.  Szarek-Gwiazda, Ewa. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2005 vol. 34 nr 3  s. 125-139, il. bibliogr.

Badano zróżniowanie stężeń i specjację Mn i Fe w wodzie i osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego, głównego zbiornika wodociągowego aglomeracji krakowskiej. Najwyższe stężenia badanych metali występowały w wodzie przydennej w czasie stagnacji letniej: Mn - 2200 ppb, Fe - 3300 ppb. Stwierdzono, że Mn ma mniejszą zdolność akumulacji niż Fe.


*00078*          en                         

Annual succession patterns of blue-green algae as related to physicochemical water parameters in the urban Lake Jeziorak Mały in the 1998-2003 period. Roczna sukcesja sinic związana z fizyko-chemicznymi parametrami wody w śródmiejskim jeziorze Jeziorak Mały w latach 1998-2003.  Zębek, Elżbieta. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2005 vol. 34 nr 4 s. 33-46, il. bibliogr.

Zmiany jakościowo-ilościowe sinic w cyklu rocznym obserwowano w latach 1998-2003 w odniesieniu do temperatury i koncentracji ortofosforanów w wodzie. Stwierdzono, że rozwój zespołów sinicowych był skorelowany jedynie z temperaturą wody. W poszczególnych latach obserwowano jeden lub dwa szczyty rozwoju sinic. W badanym jeziorze sinice stanowiły w okresie od maja do sierpnia ponad 50 proc. biomasy fitoplanktonu.


*00081*          en                         

Relationships between selected abiotic variables and phytoplankton composition in deep mesotrophic Lake Zagłębocze. Zależności między wybranymi czynnikami abiotycznymi a składem fitoplanktonu w głębokim, mezotroficznym jeziorze Zagłębocze.  Solis, Michał. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2005 vol. 34 nr 4 s. 81-96, il.   bibliogr.

W badaniach z lat 1999-2000 przeanalizowano zmiany w biomasie i składzie gatunkowym fitoplanktonu w stosunku do wybranych czynników abiotycznych środowiska wodnego (temperatury, światła, mieszania oraz zawartości azotu i fosforu). Zauważono, że sukcesyjne zmiany wśród okrzemek były powiąane ze zmianami temperatury, przezroczystości wody i wskaźnikiem miksji (stosunek głębokości strefy eufotycznej do głębokości mieszania).


*00082*          en                         

Diel vertical distribution of zooplankton in Piaseczno Lake (Wda Landscape Park). Pt 1: Crustacea. Pionowe rozmieszczenie zooplanktonu w cyklu dobowym w jeziorze Piaseczno (Wdecki Park Krajobrazowy). Cz. 1: Skorupiaki. Grzegorz, Grzegorz;  Kuczyńska-Kippen, Natalia; Klimaszyk, Piotr. -

Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2005 vol. 34 nr 4 s. 97-108, il. bibliogr.

W okresie stagnacji letniej (w 2004 r. ) analizowano rozmieszczenie zooplanktonu skorupiakowego na tle temperatury, przezroczystości i natlenienia wody jeziora. Pionowe rozmieszczenie zarówno widłonogów jak i wioślarek było nierównomierne - największe zagęszczenie ich dorosłych form obserwowano w epilimnionie, natomiast młodociane formy widłonogów dominowały w metalimnionie. Dobowe wędrówki zaobserwowano tylko dla trzech gatunków. Na rozmieszczenie pionowe skorupiaków wpływ miała obecność ryb planktonożernych.


*00094*          pl

Atlas roślin do oczka wodnego. Cz. 3: Rośliny pływające.  Prażmowski, Arkadiusz. - Nasze Akwarium 2006 nr 77 s. 52-58, il.

Opisano budowę oraz sposoby uprawy następujących roślin pływających, które są uprawiane w oczkach wodnych: kotewka orzech wodny, hiacynt wodny, pistia, pływacz zwyczajny, rzęsa trójrowkowa, spirodela wielokorzeniowa, azolia karolińska, salwinia pływająca, wgłębka wodna, żabiściek pływający, limnobium gąbczaste.


 

RYBACKIE ZAGOSPODAROWANIE WÓD

*00019*          pl

Problemy rybackiego zagospodarowania starorzeczy w krajobrazie rolniczym doliny Łyny. Glińska-Lewczuk, Katarzyna. - Zesz. Probl. Post.  Nauk Rol. 2005 z. 503 s. 91-100, il. bibliogr. summ.

Celem badań było ukazanie możliwości przystosowania starorzeczy do chowu ryb oraz czynników ograniczających inwestycje tego typu.  Przedstawiono także alternatywne możliwości użytkowania starorzeczy jako rekreacyjnych łowisk wędkarskich. Szczegółowym badaniom poddano obiekt stawowy we wsi Smolajny. Starorzecze funkcjonuje jako staw rybny od 1998 roku. Przedstawiono budowę morfologiczną, warunki termiczno-tlenowe, a także parametry jakości wody (cechy fizykochemiczne).


*00056*          pl

Struktura odłowów gospodarczych oraz zarybień w wybranych zbiornikach zaporowych w 2004 roku. Falkowski, Stanisław. W: Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku. Pod red.  M. Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005  s. 51-56, il. +bibliogr. 7 poz.

Przedstawiono wielkość i strukturę gatunkową odłowów gospodarczych w ośmiu zbiornikach zaporowych (Goczałkowice, Jeziorsko, Siemianówka, Włocławek, Głębinów, Otmuchów, Turawa, Zegrze), w których w 2004 r. odłowiono łącznie 36601 kg ryb, a średnia wydajność połowowa wynosiła 18,12 kg/ha. Scharakteryzowano strukturę gatunkową połowów oraz rodzaj materiału zarybieniowego oraz wartość zarybień w omawianych akwenach w 2004 r.


 

HODOWLA RYB

*00052*          pl

Analiza jeziorowej produkcji rybackiej w 2004 roku. Wołos, Arkadiusz; Mioduszewska, Hanna; Mickiewicz, Maciej. W: Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku. Pod red. M.  Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005  s. 5-14, il. +bibliogr. 2 poz.

Przedstawiono wyniki analizy danych o jeziorowej produkcji rybackiej w 2004 r. w oparciu o ankiety nadesłane przez 64 podmioty użytkujące rybacko 229,7 tys. ha jezior i dodatkowo 3861,1 ha stawów.  Podmioty te podzielono na grupy pod względem regionalnym (Mazury, Pomorze, Wielkopolska) oraz typu własności i użytkowania (spółki, własność prywatna, PZW i inne). Przedstawiono charakterystykę gospodarstw oraz ich produkcję rybacką z wyszczególnieniem struktury gatunkowej odłowionych ryb. W 2004 r. ogólny odłów ryb jeziorowych w badanych gospodarstwach wyniósł 2652,7 ton przy średniej wydajności 11,55 kg/ha.


*00053*          pl

Stan jeziorowej gospodarki zarybieniowej w 2004 roku i jego porównanie z rokiem 2003. Mickiewicz, Maciej. W: Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku. Pod red. M.  Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005   s. 15-29, il. +bibliogr. 5 poz.

Dokonano analizy stanu zarybień jezior w 2004 r. na podstawie danych ankietowych uzyskanych od 64 podmiotów gospodarczych użytkujących ogółem około 229,7 tys. ha jezior. Omówiono ilość materiału zarybieniowego, powierzchnie jezior zarybiane poszczególnymi gatunkami oraz wartość tych zarybień w 2004 r.  Uzyskane dane porównano z wartościami dotyczącycmi 2003 r.


*00057*          pl

Gospodarka zarybieniowa w ekosystemach rzecznych. Wiśniewolski, Wiesław; Borzęcka, Irena; Wołos, Arkadiusz; Buras, Paweł. W: Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku. Pod red.  M. Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005  s. 57-77, il. +bibliogr. 39 poz.

Omówiono znaczenie zarybiania w prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybackiej w rzekach. Scharakteryzowano podstawy typowania wód do zarybiania i metody określania obsad ryb. Analizowano przykłady zarybiania obwodów rybackich wybranych rzek o zróżnicowanej wielkości (Wisła, Narew, Bug, Pilica, Wieprz, Nida, Tyśmienica, Okrzejka, Świder, Bystrzyca), do których w latach 1997-2003 wprowadzono 23 gatunki ryb.


 

ROZRÓD RYB

*00072*          pl                         

Determinacja płci u ryb akwariowych. Łapa, Piotr. - Nasze Akwarium 2006 nr 75 s. 15-20, il.

Płeć u ryb, tak jak u większości kręgowców, jest determinowana przez specyficzne chormony płciowe (allosomy) przy dodatkowym współdziałaniu genów znajdujących się na innych chromosomach (autosomach). Jednak u ryb, z racji niskiej pozycji systematycznej, mechanizmy genetycznej determinacji płci są bardzo różne, a może też ona być warunkowana przez wpływ środowiska zewnętrznego (głównie przez temperaturę i pH wody).


*00073*          pl                         

Rozród ryb żyworodnych w akwarium. Cz. 1: Rodzina piękniczkowate.  Zientek, Hubert. - Nasze Akwarium 2006 nr 75 s. 40-43, il.  

Opisano strategię, biologię oraz sposoby przeprowadzania rozrodu i podchowu narybku na przykładzie popularnych jajożyworodnych gatunków ryb z rodziny piękniczkowatych. Zarodki tych ryb pozostają w drogach rodnych samicy, ale embriony rozwijają się od niej niezależnie, wykorzystując energię jedynie z żółtka jaja.


*00092*          pl                         

Zmiana płci u ryb akwariowych. Łapa, Piotr. - Nasze Akwarium  2006 nr 76 s. 12-15, il.

Omówiono zjawiska związane z płcią u ryb: hermafrodytyzm synchroniczny (równoczesny rozwój męskich i żeńskich gruczołów rozrodczych) i następczy (gruczoły dojrzewają w różnym czasie), zmianę płci ograniczoną do zmian behawioralnych (jedna z samic przejmuje męski wzór opieki rodzicielskiej), wykształcenie płci w zależności od warunków środowiskowych (temperatury, twardości wody) lub poprzez społeczną kontrolę płci, a także zmianę płci o podłożu genetycznym.


*00093*          pl                         

Zmiana płci u ryb akwariowych. Cz. 2. Łapa, Piotr. - Nasze Akwarium 2006 nr 77 s. 13-16, il.

Zmiany płci u ryb akwariowych (takich gatunków jak gupiki, ryżówki azjatyckie, zmienniki), ze względu na złożoność metod genetycznych, bada się na podstawie obserwacji ubarwienia warunkowanego genami zlokalizowanymi na chromosomach płci. Poszukuje się osobników pełniących fenotypowo rolę jednej płci, przy czym barwa ich ciała jest charakterystyczna dla płci przeciwnej. Opisano przykłady eksperymentalnego doprowadzenia do niezgodności płci genotypowej.


 

ŻYWIENIE I ODŻYWIANIE SIĘ RYB

*00059*          pl                         

Zróżnicowanie bazy pokarmowej ryb w górskim i nizinnym zbiorniku zaporowym i jego konsekwencje dla składu ichtiofauny. Prus, Paweł;  Wiśniewolski, Wiesław. W: Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku. Pod red. M. Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005   s. 87-106, il. +bibliogr. 20 poz.

Przedstawiono charakterystykę zbiorników zaporowych Solina i Zegrze, ich warunki termiczno-tlenowe, różnorodność gatunkową oraz zróżnicowanie faunistyczne fauny dennej strefy przybrzeżnej i profundalu. W oparciu o dane z odłowów sieciowych oszacowano biomasę dominujących gatunków ryb planktonożernych, bentosożernych i drapieżnych oraz wykorzystanie zasobów pokarmowych w obu zbiornikach.


*00060*          pl                         

Znaczenie pokarmu naturalnego w kontrolowanym podchowie larwalnych stadiów ryb karpiowatych. Wolnicki, Jacek. W: Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku. Pod red. M.  Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005  s. 107-110, il.  

Przedstawiono wpływ początkowego żywienia pokarmem naturalnym na przeżywalność i wzrost stadiów larwalnych ryb karpiowatych.  Stwierdzono, że niektóre gatunki ryb (strzebla błotna, boleń, lin, kleń, jaź) bezwzględnie wymagają początkowego żywienia pokarmem naturalnym dla uzyskania wysokiej przeżywalności (90 proc. ).  Natomiast siedem gatunków (brzana, tołpyga biała i pstra, amur, karp, świnka, płoć,) uzyskuje wysoką przeżywalność nawet w sytuacji, gdy do podchowu są używane odpowiednio dobrane pasze startowe, a nie pokarm naturalny.


 

RYBY ŁOSOSIOWATE

INNE ŁOSOSIOWATE

*00067*          pl                         

Po dwóch lub trzech latach życia w rzece. Troć - biologia. -  Węd. Pol. 2006 nr 2 (180) s. 48-51, il.

Opisano biologię troci, poczynając od momentu wykopywania gniazda pod koniec jesieni lub na początku zimy, aż do powrotu tarlaków do miejsca, w którym przyszły na świat (homing). Podano różnice i podobieństwa w rozwoju troci i pstrągów, a także wyjaśniono pojęcie smoltyfikacji i związany z nim proces zapamiętywania zapachu rodzimej rzeki.


*00083*          en                         

Carotenoid content in various body parts of Atlantic salmon (Salmo salar L. ) and Arctic charr (Salvelinus alpinus L. ) specimens from an ocean ranching farm. Zawartość karotenoidów w różnych częściach ciała dwóch gatunków ryb łososiowatych, łososia (Salmo salar L. ) i golca (Salvelinus alpinus L. ) pochodzących z hodowli oceanicznej. Czeczuga, Bazyli; Czeczuga-Semeniuk, Ewa;  Tryggvadottir, Soffia. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2005 vol. 34 suppl. 1  s. 31-42, il. bibliogr.

Na podstawie trzech metod analizy chromatograficznej porównano zawartość karotenoidów w próbkach pobranych z płetw, skóry, mięśni, wątroby, jelita i gonad badanych ryb. Wśród 16. zidentyfikowanych karotenoidów (11 u łososia i 15 u golca) dominowały ketakarotenoidy.  Całkowita zawartość karotenoidów we wszystkich częściach ciała, z wyjątkiem gonad, była większa u samców. Stwierdzono, że podczas hodowli oceanicznej nie następuje istotne statystycznie obniżenie zawartości karotenu w tkance mięśniowej ryb łososiowatych.


 

RYBY KARPIOWATE

INNE KARPIOWATE

*00058*          pl

Selektywność wontonów w połowach karasia srebrzystego Carassius gibelio (Bloch, 1782) w zbiorniku Siemianówka. Szlakowski, Jacek. W:  Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku.  Pod red. M. Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005  s. 79-86, il. +bibliogr. 20 poz.

Zbiornik Siemianówka powstał w 1990 r. w wyniku przegrodzenia koryta rzeki Narwi. Jego rybackim użytkownikiem jest Polski Związek Wędkarski. Omówiono liczebność i parametry rozkładów długości karasia srebrzystego złowionego w wontony o różnej wielkości oczkach (60, 65 i 70 mm). Stwierdzono, że bez strat w wielkości karasia srebrzystego można do jego połowów stosować wontony o oczkach 65 i 70 mm.


*00060*          pl

Znaczenie pokarmu naturalnego w kontrolowanym podchowie larwalnych stadiów ryb karpiowatych. Wolnicki, Jacek. W: Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku. Pod red. M.  Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005  s. 107-110, il.

Przedstawiono wpływ początkowego żywienia pokarmem naturalnym na przeżywalność i wzrost stadiów larwalnych ryb karpiowatych.  Stwierdzono, że niektóre gatunki ryb (strzebla błotna, boleń, lin, kleń, jaź) bezwzględnie wymagają początkowego żywienia pokarmem naturalnym dla uzyskania wysokiej przeżywalności (90 proc. ).  Natomiast siedem gatunków (brzana, tołpyga biała i pstra, amur, karp, świnka, płoć,) uzyskuje wysoką przeżywalność nawet w sytuacji, gdy do podchowu są używane odpowiednio dobrane pasze startowe, a nie pokarm naturalny.


*00101*          pl

Leszcz filtrator. Pietrzak, Roman. - Węd. Świat 2006 nr 6 (126)  s. 41, il.

Opisano występowanie, wygląd, rozród, pokarm leszcza (Abramis brama). Jest to ryba stadna, zamieszkuje jeziora, zbiorniki zaporowe i rzeki nizinne niemal całej Europy. Okresowo może przebywać w wodzie o zasoleniu do 12 promili. Żeruje przy dnie, przerzucając muł do głębokości 25 cm. Dorosłe ryby odżywiają się larwami ochotkowatych, skorupiakami, skąposzczetami i mięczakami.


 

CHOROBY RYB

*00005*          pl                         

Centra melano-makrofagowe w tkankach ryb. Prost, Maria. -  Med. Wet. 2004 R. 60 nr 10 s. 1027-1029, il. bibliogr. summ.  

Centra melano-makrofagowe są to brązowo-czarne skupiska barwników w tkankach ryb, zwłaszcza kostnoszkieletowych. Melanina, lipofuscyna, ceroid i hemosyderyna są wychwytywane przez makrofagi i odkładane w tkankach, zwłaszcza w narządach krwiotwórczych (śledziona i nerki). Tworzeniu centrów melano-makrofagowych (CMM) sprzyja postępujący wiek ryby, długotrwałe głodzenie, stres wywołany zanieczyszczeniem środowiska. Funkcją CMM jest gromadzenie i izolowanie szkodliwych substancji. CMM są jakby biologicznymi oczyszczalniami.


*00006*          pl                         

Porównawcze badania nad występowaniem [widłonoga] Ergasilus sieboldi Nordmann, 1832 (Crustacea: Copepoda) w populacjach lina (Tinca tinca) ze zbiornika zaporowego w Przeczycach oraz wybranych stawów hodowlanych w rejonie Gatine (Francja). Pokora, Zbigniew;  Kwiatkowski, Sławomir. - Arch. Ochr. Środ. 2003 nr 3 s. 51-60, il.   bibliogr. summ.

Celem pracy była analiza występowania pasożytniczego widłonoga Ergasilus sieboldi w populacjach lina zamieszkujących zbiornik zaporowy w Przeczycach oraz wybrane stawy hodowlane w rejonie Gatine (Francja), z uwzględnieniem wpływu pasożyta na biometrię i kondycję zarażonych ryb.


*00007*          pl                         

Badania nad parazytofauną słonecznicy Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) w wybranych antropogenicznych zbiornikach wodnych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Kwiatkowski, Sławomir; Pokora, Zbigniew. - Arch. Ochr. Środ. 2003 nr 3 s. 61-70, il. bibliogr. summ.  

W wybranych zapadliskach górniczych i wyrobiskach popiaskowych odłowiono 346 słonecznic. U badanych ryb stwierdzono występowanie dojrzałych tasiemców, plerocerkoidów, przywr i skorupiaków. W przypadku zarażenia plerocerkoidami tasiemców wyraźnie wyższą ekstensywność inwazji obserwowano w wyrobiskach popiaskowych, natomiast najwyższą intensywność zarażenia skorupiakiem Argulus foliaceus w badanych zapadliskach. Zjawisko to autorzy dyskutują w kontekście różnic w zakresie temperatury wody oraz warunków tlenowych w obu typach analizowanych zbiorników.


*00020*          en                         

Ultrastructural changes in the unicellular hatching glands of common carp (Cyprinus carpio L. ) incubated at low or high water pH.  . tyt. : Zmiany ultrastrukturalne w jednokomórkowych gruczołach wyklucia karpia (Cyprinus carpio L. ) podczas inkubacji przy niskim i wysokim pH wody. Ostaszewska, Teresa. - Ann. Anim. Sci. 2002 vol. 2 nr 2 s. 79-86, il. bibliogr. streszcz.

Inkubację ikry przeprowadzono w wodzie o 4 zakresach pH: 4,1-4,7; 5,1-5,7; 9,1-9,7; 10,1-10,7; grupę kontrolną inkubowano przy pH 7,5-7,8. Badania wykazały zmiany w komórkach gruczołów wyklucia zarodków inkubowanych w niskim i wysokim pH wody. Odczyn wody wpłynął wyraźnie ujemnie na objętość i opóźnienie dojrzałości do sekrecji komórek gruczołów wyklucia. Efektem opóźnionej sekrecji chorionazy było opóźnienie wykluwania się embrionów.


*00027*          pl

Poziom glikogenu w wątrobie i mięśniach szkieletowych leszczy (Abramis brama) zarażonych plerocerkoidami Ligula intestinalis (Cestoda: Pseudophyllidea). Pokora, Zbigniew; Kwiatkowski, Sławomir.  - Arch. Ochr. Środ. 2004 nr 1 s. 113-119, il. bibliogr. summ.  

Celem pracy była ocena zawartości glikogenu w mięśniach i wątrobie leszczy zarażonych plerocerkoidami tasiemca w klasach wyróżnionych na podstawie względnej intensywności zarażenia (procentowego stosunku masy ciała pasożyta do masy żywiciela).  Materiał do badań stanowiło 45 leszczy odławianych w sezonach letnim i jesiennym w wybranych antropogenicznych zbiornikach wodnych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.


*00034*          en                         

Nematodes of the intestine and swim bladder of the European eel Anguilla anguilla L. ascending Pomeranian rivers. . tyt. : Nicienie jelita i pęcherza pławnego u europejskiego węgorza (Anguilla anguilla L. ) wpływającego do pomorskich rzek. Pilecka-Rapacz, Małgorzata; Sobecka, Ewa. - Wiad. Parazyt. 2004 t. 50 z. 1 s. 19-28, il.   bibliogr.

Badane węgorze były zainfekowane czterema gatunkami nicieni. W pęcherzu pławnym stwierdzono Anguillicola crassus, a w jelicie Spinitectus inermis, Raphidascaris acus i Paraquimperia tennerima.  Inwazje A. crassus były coraz częstsze w miejscach bardziej oddalonych od morza. Stwierdzony w badaniach S. inermis nie był notowany w Polsce od 70 lat, a P. tennerima nie był nigdy dotąd spotykany w kraju.


*00035*          en

Parasymphylodora parasquamosa Kulakova, 1972 (Trematoda, Digenea) - new species of the parasite fauna of Poland. . tyt. : Parasymphylodora parasquamosa Kulakova, 1972 (Trematoda, Digenea) - nowy gatunek pasożytniczej fauny w Polsce. Rokicki, Jerzy. -  Wiad. Parazyt. 2004 t. 50 z. 1 s. 29-30, il.

U złotej orfy (Leuciscus idus) złowionej u ujścia Wisły stwierdzono pasożyta określanego wcześniej mianem Asymphylodora kubanicum. Dalsze badanie wykazało, że należy on do gatunku Parasymphylodora parasquamosa Kulakova, 1972. Jest to nowy gatunek przywry w pasożytniczej faunie Polski.


*00036*          en                         

Can the dab (Limanda limanda) be a paratenic host of Anguillicola crassus (Nematoda; Dracunculoidea)? The gulf of Gdańsk and Vistula Lagoon (Poland) example. . tyt. : Czy zimnica (Limanda limanda) może być paratenicznym gospodarzem Anguillicola crassus (Nematoda; Dracunculoidea)? Przykład Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego (Polska). Rolbiecki, Leszek. - Wiad. Parazyt. 2004 t. 50 z. 2 s. 317-322, il. bibliogr.

Nicień A. crassus pasożytuje u węgorza. W 1974 r. został on przeniesiony z Azji do Europy. W Zatoce Gdańskiej 42-100 proc.  węgorzy jest zarażonych tym pasożytem. W badaniach własnych odłowiono 15 zimnic. U 4 z nich stwierdzono obecność larw omawianego nicienia w ścianie żołądka lub jelita. Węgorz zakaża się pasożytem połykając mniejszą rybę lub zwierzę bezkręgowe zawierające larwy pasożyta.  Stwierdzono, że zimnica może być bezpośrednim żywicielem pasożyta.


*00037*          en

The parasite fauna of brown trout Salmo trutta, white fish Coregonus lavaretus, and grayling Thymallus thymallus from water bodies of North Karelia (Russia). . tyt. : Fauna pasożytnicza pstrąga brunatnego (Salmo trutta), siei (Coregonus lavaretus) i lipienia (Thymallus thymallus) z akwenów północnej Karelii (Rosja). Barskaja, J. J. ; Eshko, E. P. - Wiad. Parazyt. 2004 t. 50 z. 3 s. 595-601, il. bibliogr.     Nazwa aut. w dok. : Barskaya, Y. Y. ; Ieshko, E. P.

Ryby użyte do badań pochodziły z systemu jeziorowo-rzecznego Paanajarvi-Olanga w rejonie Morza Białego. U pstrąga stwierdzono występowanie 24 gatunków pasożytów, u siei 21 gatunków, a u lipienia 29 gatunków. Dziesięć gatunków pasożytów stwierdzono u wszystkich trzech gatunkow ryb. W tabeli uwidoczniono 47 gatunków pasożytów i częstość ich występowania u badanych ryb.


*00038*          en                         

The Digenean fauna of some fish species in the lake Ladoga. . tyt. : Fauna Digenea niektórych gatunków ryb w jeziorze Ładoga.  Lebedeva, Darja. - Wiad. Parazyt. 2004 t. 50 z. 3 s. 603-607, il.   bibliogr.

Występowanie przywr pasożytniczych badano u 4 gatunków ryb karpiowatych: leszcza (Abramis brama), jazia (Leuciscus idus), krąpia (Blicca bioerkna) i certy (Vimba vimba L. ). U tych ryb stwierdzono występowanie 21 gatunków pasożytów. Diplostomum chromatophorum i trzy inne gatunki przywr występowały u wszystkich badanych gatunków ryb.  Leszcze i jazie miały podobną faunę pasożytniczą (13 wspólnych gatunków). Porównując badania wykonane w latach 2001-2003 z wcześniejszymi (1957 r. ) stwierdzono wzrost nasilenia inwazji pasożytniczych.


*00039*          pl

Metacerkarie przywr występujące u Cobitis elongatoides Bacescu et Maier, 1969 (Pisces: Cobitidae). Popiołek, Marcin; Kotusz, Jan. -  Wiad. Parazyt. 2004 t. 50 z. 3 s. 609-613, il. bibliogr. summ.

Autorzy przedstawiają dwa nowe gatunki metacerkarii pasożytujące u nowo odkrytego w Polsce gatunku ryby, koza dunajska (Cobitis elongatoides). Jednym z pasożytów był Metorchis xanthosomus (rodzina Opisthorchiidae), drugi zaś należy do rodziny Echinostomatidae.  Badane ryby pochodziły z małego dopływu rzeki Odry. Pasożyty usadowione były na płetwach.


*00084*          en                         

Occurrence of the Asiatic nematode Anguillicola crassus in European eel from the Łebsko Lagoon (central coast, Poland). Występowanie azjatyckiego nicienia Anguillicola crassus u węgorza europejskiego z przymorskiego Jeziora Łebsko (środkowe wybrzeże, Polska). Morozińska-Gogol, Jolanta. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2005 vol. 34 suppl. 1 s. 113-119, il. bibliogr.

Badania przeprowadzone w latach 2001-03 w jeziorze Łebsko wykazały, że inwazja nicienia azjatyckiego, atakującego pęcherz pławny węgorza, znacznie się nasiliła. Liczba zainfekowanych ryb o masie ciała od 110,3 g do 992,6 g i długości w zakresie 40-81 cm wzrosła z 54 proc. w 2001 r. do 100 proc. w 2003 r. Pasożyt w jeziorze był przenoszony przez pokarm (łańcuch pokarmowy: skorupiaki - bezkręgowce- ryby).


*00085*          en                         

Anguillicola crassus - an alien nematode species from the swim bladders of eel (Anguilla anguilla) in the Polish zone of the southern Baltic and in the waters of northern Poland. Anguillicola crassus - obcy gatunek nicienia z pęcherza pławnego węgorza (Anguilla anguilla) w polskiej strefie południowego Bałtyku i wodach północnej Polski. Rolbiecki, Leszek; Rokicki, Jerzy. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2005 vol. 34 suppl. 1 s. 121-136, il. bibliogr.

Opisano cechy systematyczne, budowę oraz cykl życiowy nicienia azjatyckiego - bytującego w pęcherzu pławnym węgorza, zawleczonego w latach 80. XX w do Polski. Przedstawiono patogenezę, objawy kliniczne oraz zmiany anatomopatologiczne zakażonych ryb. W podsumowaniu stwierdzono, że inwazja nicienia azjatyckiego w wodach Polski ma charakter postępujący.


 

RYBY OKONIOWATE

*00095*          pl

Biotelemetria o dużych okoniach. Borys, Waldemar. - Węd. Pol.  2006 nr 5 (183) s. 54-56, il.

Duńscy naukowcy przy pomocy telemetrii badali dobową aktywność okoni o długości ciała w zakresie 27-37 cm i ciężarze 340-850 g.  Obserwacje prowadzono w 22-hektarowym, płytkim, eutroficznym jeziorze Ring w środkowej Jutlandii (Dania). Okonie prowadziły dzienny tryb życia, ale przemieszczały się również nocą. Aktywność okoni utrzymywała się na wysokim poziomie przez cały rok.


 

RYBY WĘGORZOWATE

*00097*          pl                         

Drapieżniki nocy. - Węd. Pol. 2006 nr 6 (184) s. 80, il.  

Opisano stanowiska żerowania węgorzy. Najczęściej zagrzebują się one w niezbyt grubym mule, tam gdzie dno jest czyste, skąpo porośnięte roślinnością, raczej twarde. Zajmują też dziury wydrążone w stromych, wapiennych brzegach jezior lub stoją przy zatopionych drzewach, a także przy palach pomostów. Węgorze chętnie zjadają raki, ślimaki, ikrę, padlinę, owady, polują także na ryby.


 

WĘDKARSTWO

*00061*          pl                         

Wpływ utworzenia łowiska specjalnego na liczebność i strukturę populacji pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L. ) i lipienia (Thymallus thymallus L. ) w rzece San w okolicach Zwierzyńca. Cieśla, Mirosław; Konieczny, Piotr. W: Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku. Pod red. M. Mickiewicza i A.  Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005  s. 111-117, il. +bibliogr. 8 poz.  

W dniu 1 stycznia 2004 r. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie utworzył na Sanie łowisko specjalne na odcinku rzeki od miasta Zwierzyniec do ujścia Hoczewki. Łowisko należy do łowisk specjalnych typu „złów i uwolnij“ (catch-and-release). W rejonie tym odbyły się zawody wędkarskie: Muchowe Mistrzostwa Polski i „Jesienny Lipień Sanu“, rozegrane w trzech sektorach (na łowisku specjalnym, poniżej łowiska oraz na dalszym odcinku rzeki). W oparciu o uzyskane dane analizowano liczebność i strukturę populacji pstrąga potokowego i lipienia.


*00062*          pl                         

Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski w Gdańsku. Mioduszewska, Hanna; Wołos, Arkadiusz;  Wiśniewolski, Wiesław. W: Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku. Pod red. M. Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005  s. 119-133, il. +bibliogr. 21 poz.

Przedstawiono metody badawcze wielkości i presji połowów wędkarskich (ankietyzację, kontrolowanie łowiących wędkarzy, rejestracja połowów wędkarskich). W oparciu o 1976 rejestrów otrzymanych od 11 proc. członków gdańskiego PZW - analizowano je w podziale na rodzaje wód: jeziora, zbiorniki zaporowe, rzeki.  Całkowity zarejestrowany odłów ryb wyniósł 27 ton, odnotowano w nim 27 gatunków ryb. Cechą charakterystyczną był wysoki odłów dzienny na 1 wędkarza wynoszący ponad 2 kg/dzień.


*00063*          pl                         

Połowy wędkarskie w rzekach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze. Czerwiński, Tomasz; Wołos, Arkadiusz; Wisniewolski, Wiesław. W: Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku. Pod red. M. Mickiewicza i A.  Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005  s. 135-143, il. +bibliogr. 5 poz.  

Omówiono wyniki połowów wędkarskich otrzymanych dzięki analizie rejestrów w rzekach użytkowanych przez zielonogórski okręg PZW.  Scharakteryzowano strukturę gatunkową poławianych ryb. Całkowita masa odłowionych ryb na łowiskach zlokalizowanych na rzekach nizinnych wyniosła 27388 kg, zaś na rzekach górskich - 258 kg ryb. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkarza w badanym okręgu wynosił dla rzek nizinnych 1,88 kg, a dla rzek górskich 1,15 kg.


*00064*          pl                         

Wędkarstwo - nowe oblicze jednego z najstarszych sposobów użytkowania wód. Wrona, Janusz. W: Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku. Pod red. M. Mickiewicza i A.  Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005  s. 145-151, il. +bibliogr. 10 poz.  

W latach 1998-2000 na podstawie ankiet wędkarskich oraz bezpośrednich wywiadów zebranych na łowiskach południowej Polski, analizowano cel wędkowania (sportowo-rekreacyjny, konsumpcyjno-smakowy, inny), formy wędkowania w zależności od miejsca zamieszkania, preferencje wędkarskie poławianych ryb oraz zawartość przeciętnej siatki wędkarskiej. Zaobserwowano, że aż 22,1 proc.  ankietownych wędkarzy wędkowało w celu zdobycia taniej i zdrowej żywności, co jest nowym konsumpcyjnym wymiarem naszego wędkarstwa.


*00065*          pl                         

Jezioro Łagowskie. Olczak, Roman. - Węd. Pol. 2006 nr 1 (179)  s. 10-11, il.

Położone na Ziemi Lubuskiej Jezioro Łagowskie (pow. 84,4 ha, głębokość maks. 13,5 m) zaliczane jest do typu leszczowego. Dominują tu płocie, liczne są także leszcze, karpie, karasie, liny, amury, szczupaki, okonie i sandacze. Jezioro jest zarybiane, między innymi wylęgiem sielawy.


*00066*          pl                         

Żywiecka Tresna. Antończyk, Maciej. - Węd. Pol. 2006 nr 1 (179)  s. 34-38, il.

Jezioro Żywieckie, nazywane w wykazie wód PZW - Tresna, jest największym zbiornikiem zaporowym (pow. 1100 ha, głębokość maks. 20 m) tzw. kaskady Soły, który jest położony w sąsiedztwie Żywca. W Tresnej nie prowadzi się odłowów gospodarczych. Występuje tu ponad dwadzieścia gatunków ryb, m. in. : szczupak, sandacz, okoń, boleń, sum, karp, amur, leszcz, kleń, karaś, lin, płoć, jaź, węgorz, ukleja.


*00069*          pl                         

Rybactwo i wędkarstwo w zbiornikach zaporowych. Radecki, Wojciech. - Węd. Pol. 2006 nr 3 (181) s. 68-70, il.

Omówiono problem prawny, jaki zrodził się po zmianie ustawy Prawo wodne z dn. 3 czerwca 2005. Uznano w niej, że zbiorniki zaporowe są to wody płynące, a to pociągnęło za sobą zmianę przepisów dotyczących uprawnionych do rybactwa. Zbiorniki zostały włączone do obwodów rybackich, a uprawnionym do rybackiego korzystania z takich wód jest RZGW.


*00086*          pl                         

Banówka. Paruzel, Marian. - Wiad. Węd. 2006 nr 4 (682) s. 80-81,  il.

Opisano walory wędkarskie rzeki Banówki, która kilkaset metrów za granicą Polski łączy się z Ignatjewką uchodzącą do Zalewu Kaliningradzkiego. Na ichtiofaunę Banówki składają się głównie pstrągi potokowe, którym ta dzika i zbliżona do wód górskich rzeka stwarza doskonałe warunki rozwoju.


*00088*          pl                         

Szczupakowa Siemianówka. Pul, Grzegorz. - Wiad. Węd. 2006 nr 5 (683) s. 8-11, il.

Opisano zbiornik sztuczny Siemianówka (o pow. 3250 ha), który powstał jesienią 1989 r. po przegrodzeniu Narwi w rejonie wsi Rybaki.  Według klasyfikacji rybackiej Siemianówka jest najbardziej zbliżona do typu linowo-szczupakowego. W zbiorniku występuje 28 gatunków ryb, w tym wiele cennych. Wędkarzom udaje się tam złowić rekordowych rozmiarów szczupaki.


*00089*          pl                         

Ile wędkarstwa w rybactwie. Kustusz, Antoni. - Wiad. Węd. 2006 nr 5 (683) s. 82-84, il.

Wykazano podstawowe różnice między gospodarką rybacką a gospodarką wędkarską oraz przedstawiono dążenia PZW do zmian w ustawie o rybactwie śródlądowym. PZW stara się wszelkimi metodami uzyskać status dominującego podmiotu w eksploatacji wód z pominięciem zasad racjonalnej gospodarki rybackiej.


*00090*          pl                         

Sieci niezgody. Kalinowski, Andrzej. - Wiad. Węd. 2006 nr 6 (684) s. 79, il.

Przedyskutowano problem zaprzestania prowadzenia odłowów w akwenach dzierżawionych przez PZW. Prowadzenie połowów sieciowych powinno opierać się na znajomości zasobów wody, panujących warunków przyrodniczych i ilości łowionych przez wędkarzy ryb. Konieczne jest prowadzenie rejestracji połowów wędkarskich.


*00091*          pl                         

Jezioro Borowe. Niczyporowicz, Janusz. - Wiad. Węd. 2006 nr 6 (684) s. 86-87, il.

Opisano Jezioro Borowe (pow. 232 ha) położone na obszarze chronionego krajobrazu „Wzgórza Dybowskie“ w województwie warmińsko-mazurskim. W wodach jeziora, zaliczanych do I klasy czystości, żyje sielawa (po kilkakrotnym zarybieniu) oraz szczupak, okoń i lin. Dzierżawca jeziora nie prowadzi gospodarczych odłowów, a udostępnia jezioro wędkarzom.


*00096*          pl                         

Jeziora ziemi miśliborskiej. Czerniejewski, Przemysław. -  Węd. Pol. 2006 nr 5 (183) s. 72-75, il.

Opisano cztery jeziora położone na Pojezierzu Myśliborskim (wchodzącym w skład Pojezierza Zachodniopomorskiego). Były to: Jezioro Renickie (pow. 50 ha), Jezioro Wierzbnickie (pow. 23 ha), jezioro Czółnów (pow. 28 ha), Jezioro Królewskie (pow. 10 ha). W tych małych zbiornikach łowi się głównie okonie, szczupaki, węgorze, leszcze, płocie, liny, karasie. Nie prowadzi się w tych jeziorach regularnych połowów rybackich.


*00100*          pl                         

Polska bez sieci. Szymański, Marek; Kolendowicz, Jacek. - Węd.  Świat 2006 nr 5 (125) s. 48-49

Omówiono problem gospodarczych połowów ryb na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW. Przedstawiono rozmowę z dyrektorem Biura ZO Mazowieckiego w sprawie prowadzenia odłowów sieciowych. Z rozmowy z prezesem ZO PZW w Radomiu wynika, że tam zaniechano odłowów sieciowych. W sprawie operatów wypowiedział się pracownik naukowy IRS. Nazywanie połowów sieciowych niszczycielskimi świadczy o dyletanckim podejściu do tego problemu.


 

 

OBRÓBKA SUROWCÓW RYBNYCH

*00042*          pl                         

Badanie sanitarno-weterynaryjne ryb, skorupiaków i mięczaków.  Uradziński, Jan; Wysok, Beata; Gomółka-Pawlicka, Małgorzata.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn: Wydaw. UWM 2006  71 s. , il. , 24 cm

Najważniejsze elementy związane z rybactwem śródlądowym i morskim, warunkami połowu, transportu i magazynowania ryb, skorupiaków, mięczaków, zagrożeniami natury biologicznej i chemicznej, badaniami i oceną sanitarno-weterynaryjną wraz z wykazem obowiązujacych aktów prawnych, regulujących wszystkie wymienione zagadnienia.


 

 

SKORUPIAKI I MIĘCZAKI UŻYTKOWE

*00025*          pl                         

Chów i hodowla raków. Mastyński, Jerzy; Andrzejewski, Wojciech.  Akademia Rolnicza w Poznaniu. Poznań: Wydaw. AR 2005 168 s. ,[14] s. tabl. , il. , 24 cm

 


*00042*          pl                         

Badanie sanitarno-weterynaryjne ryb, skorupiaków i mięczaków.  Uradziński, Jan; Wysok, Beata; Gomółka-Pawlicka, Małgorzata.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn: Wydaw. UWM 2006  71 s. , il. , 24 cm   

Najważniejsze elementy związane z rybactwem śródlądowym i morskim, warunkami połowu, transportu i magazynowania ryb, skorupiaków, mięczaków, zagrożeniami natury biologicznej i chemicznej, badaniami i oceną sanitarno-weterynaryjną wraz z wykazem obowiązujacych aktów prawnych, regulujących wszystkie wymienione zagadnienia.


*00079*          en                         

Energetic value of American crayfish - Orconectes limosus (Raf. ) from the Vistula Lagoon. Wartość energetyczna raka pręgowatego - Orconectes limosus (Raf. ) - z Zalewu Wiślanego. Skrzecz, Tomasz;  Szaniawska, Anna. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2005 vol. 34 nr 4 s. 57-65,  il. bibliogr.

Badania prowadzono w okresie od sierpnia do października w odniesieniu do płci i rozmiarów ciała raków. Stwierdzono, że całkowita wartość energetyczna raka pręgowatego wynosi średnio 10,64 J/mg suchej masy i nie zależy od ciężaru, czy długości osobników, ale jedynie od ich płci. Wartość energetyczna samic jest większa niż samców.


 

 

EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

*00009*          pl

Ocena procesu dostosowań polskiego rybołówstwa bałtyckiego do wspólnej polityki rybackiej Unii Europejskiej. Zieziula, Jolanta. -  Acta Sci. Pol. Oecon. 2004 R. 3 z. 2 s. 159-167, il. bibliogr. summ.

Analiza procesu przystosowań polskiej gospodarki rybnej do wymagań unijnych, na podstawie oceny Komisji Europejskiej oraz programów przedakcesyjnych, jak też poczynionych już przygotowań do korzystania z funduszu unijnego FIFG.


*00010*          pl

Możliwości i zagrożenia restrukturyzacji polskiej gospodarki rybnej z wykorzystaniem funduszu unijnego FIFG [Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem]. Zieziula, Jolanta. -  Fol. Univ. Agricult. Stetin. Oecon. 2004 z. 43(237) s. 101-108, il.   bibliogr. summ.

 


*00011*          pl                         

Program SAPARD jako instrument wspierania rozwoju przetwórstwa i marketingu artykułów rybnych (na przykładzie woj. zachodniopomorskiego). Pawlak, Edyta; Mazur, Zbigniew. - Fol. Univ. Agricult. Stetin. Oecon. 2004 z. 43(237) s. 109-117, il.   bibliogr. summ.

 


*00044*          en                         

ARMA [the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture] activities for restructuring Polish fisheries. . tyt. : Działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz restrukturyzacji polskiego rybactwa. Miłkowska, Zofia. -  Pol. Food 2005 vol. 1(36) s. 20-21, il.

 

*00052*          pl

Analiza jeziorowej produkcji rybackiej w 2004 roku. Wołos, Arkadiusz; Mioduszewska, Hanna; Mickiewicz, Maciej. W: Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku. Pod red. M.  Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005  s. 5-14, il. +bibliogr. 2 poz.

Przedstawiono wyniki analizy danych o jeziorowej produkcji rybackiej w 2004 r. w oparciu o ankiety nadesłane przez 64 podmioty użytkujące rybacko 229,7 tys. ha jezior i dodatkowo 3861,1 ha stawów.  Podmioty te podzielono na grupy pod względem regionalnym (Mazury, Pomorze, Wielkopolska) oraz typu własności i użytkowania (spółki, własność prywatna, PZW i inne). Przedstawiono charakterystykę gospodarstw oraz ich produkcję rybacką z wyszczególnieniem struktury gatunkowej odłowionych ryb. W 2004 r. ogólny odłów ryb jeziorowych w badanych gospodarstwach wyniósł 2652,7 ton przy średniej wydajności 11,55 kg/ha.


*00053*          pl

Stan jeziorowej gospodarki zarybieniowej w 2004 roku i jego porównanie z rokiem 2003. Mickiewicz, Maciej. W: Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku. Pod red. M.  Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005  s. 15-29, il. +bibliogr. 5 poz.

Dokonano analizy stanu zarybień jezior w 2004 r. na podstawie danych ankietowych uzyskanych od 64 podmiotów gospodarczych użytkujących ogółem około 229,7 tys. ha jezior. Omówiono ilość materiału zarybieniowego, powierzchnie jezior zarybiane poszczególnymi gatunkami oraz wartość tych zarybień w 2004 r.  Uzyskane dane porównano z wartościami dotyczącycmi 2003 r.


*00054*          pl

Sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstw rybackich w 2004 roku. Wołos, Arkadiusz; Czerwiński, Tomasz; Mickiewicz, Maciej. W:  Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku.  Pod red. M. Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2005  s. 31-37, il. +bibliogr. 4 poz.

W 2004 r. analizy kondycji ekonomicznej podmiotów gospodarczych uprawnionych do rybackiego użytkowania jezior dokonano w oparciu o dane ankietowe 50 podmiotów gospodarczych użytkujących 1511 jezior o łącznej powierzchni 179294,59 ha oraz 3325,6 ha stawów rybnych.  Stwierdzono, że ogólna kondycja ekonomiczna gospodarstw rybackich w porównaniu z rokiem 2003 uległa pogorszeniu, była jednak korzystniejsza niż w roku 2002 i kilku poprzednich latach.  Scharakteryzowano wskaźniki produkcyjne i ekonomiczne badanych gospodarstw w 2004 r.


*00071*          pl

EFR a sprawa polska: jakie priorytety na lata 2007-2013?.  Ruciński, Marcin. - Wiad. Ryb. 2006 nr 1-2 (149) s. 12-14

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) najprawdopodobniej przyniesie Polsce około 700 milionów Euro. W latach 2007-13 fundusz wraz z udziałem budżetowym i prywatnym będzie dysponował kwotą około 1,4 miliarda Euro. Fundusze te będą wykorzystane na złomowanie polskiej floty rybackiej (ograniczenie do 40 proc. zdolności połowowej), promocję spożycia ryb, rozwój akwakultury oraz przetwórstwa i infrastrukturę portową.


 

ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD

*00074*          pl

Badania obecności neurotoksyn w wodzie ze Zbiornika Sulejowskiego. Kabziński, Andrzej; Macioszek, Barbara; Szczukocki, Dominik; Juszczak, Renata. - Ochr. Środ. 2006 nr 1 s. 55-58, il.   bibliogr. summ.

Przedstawiono wyniki badań zawartości neurotoksyn w wodzie Zbiornika Sulejowskiego. Badano wpływ parametrów fizyko-chemicznych wody (temperatury, utlenialności, zawartości azotanów, azotu ogólnego i fosforanów) na efektywność usuwania neurotoksyn w poszczególnych etapach oczyszczania (koagulacja, ozonowanie).


*00076*          en                         

Ecological aspects of selected principal phytoplankton taxa in Lake Piaseczno. Aspekty ekologiczne wybranych podstawowych taksonów fitoplanktonu w jeziorze Piaseczno. Bucka, Halina;  Wilk-Woźniak, Elżbieta. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2005 vol. 34 nr 2  s. 79-94, il. bibliogr.

Badania przeprowadzono w sztucznym zbiorniku wodnym powstałym po zalaniu wyrobiska odkrywkowego kopalni siarki. Warunki środowiskowe, jakie panują w tym zbiorniku (twarda, zasolona woda z dużą ilością metali ciężkich i H2S przy dnie) predystynują go do rozwoju jedynie nielicznych glonów, np. takich jak chryzolity, bruzdnice bądź sinice.  Mniej licznie występowały zielenice, okrzemki i eugleniny.


*00080*          en

Water quality assessment using diatoms in the Bzura River. Ocena jakości wody w rzece Bzura na podstawie okrzemek.  Szczepocka, Ewelina. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2005 vol. 34 nr 4  s. 67-79, il. bibliogr.

W latach 1989 i 2001 przeprowadzono badania jakościowo-ilościowe zespołów okrzemkowych w celu określenia stanu zanieczyszczenia wody rzeki Bzury. W badanich posłużono się metodą Lange-Bertalota (1994) opartą na różnej tolerancji poszczególnych gatunków okrzemek na zanieczyszczenia wody. Wyniki wykazały, że w rzece stale postępuje proces oczyszczania i powrotu do stanu sprzed silnego zanieczyszczenia ściekami w poprzednich latach.


 

OCHRONA GATUNKOWA

*00087*          pl

NATURA 2000 - fakty i perspektywy. Oglęcki, Paweł. - Wiad. Węd.  2006 nr 4 (682) s. 86-87, il.

„Natura 2000" to program ochrony środowiska obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych. Przy wydzielaniu tych obszarów obowiązują między innymi dwie dyrektywy, Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa. W programie tym szczególnymi względami cieszą się doliny rzeczne np. Dolina Biebrzy.


*00099*          pl

Ochrona obszarów wodno-błotnych w parkach narodowych. Denisiuk, Małgorzata; Denisiuk, Zygmunt. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2006 R. 62 z. 2  s. 3-27, il. bibliogr. summ.

Przedstawiono dane dotyczące 23 polskich parków narodowych (nazwa, powierzchnia, rok powstania, funkcje, walory przyrodnicze).  Omówiono ich znaczenie dla ochrony ekosystemów wodno-błotnych.  Scharakteryzowano rolę siedlisk wodno-błotnych dla 7 parków. Wskazano na konieczność opracowania planu ochrony tych obszarów w celu zachowania konkretnych ekosystemów i gatunków.