Instytut   Rybactwa   Śródlądowego

im. STANISŁAWA  SAKOWICZAEXPRESS INFORMACJA

NR  5/2006

 

 

 

                                                                                Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanowska

                                                                                                mgr inż. Henryk Chmielewski

                                                                                                      inż. Jadwiga Cupiał

 

 

                                                                                                                                      Opracowanie: mgr inż. Jadwiga

 

Olsztyn 2006

 

 

 

REDAKCJA

Zespół redakcyjny:
mgr inż. Jadwiga Zdanowska
mgr inż. Henryk Chmielewski
inż. Jadwiga Cupiał

 

Kontakt:
Tel.
(089) 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: din@infish.com.pl

 

© Copyright by
Instytut Rybactwa Śródlądowego
Olsztyn 2004

 

Wydawca:
Dział Wydawnictw
Instytutu Rybactwa Śródlądowego
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
Tel. (089) 524 10 15, 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYBACTWO

*00042*          pl                         

Uprawniony do rybactwa w świetle zmieniających się przepisów prawnych. Radecki, Wojciech. W: Gospodarka rybacka w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2005 roku. Pod red. M.  Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006    s. 43-57

Scharakteryzowano przepisy prawne dotyczące gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa na wodach stojących i płynących. W parkach narodowych i rezerwatach przyrody obowiązuje zakaz rybactwa, który może być uchylony jedynie planem ochrony.


*00049*          pl                         

Rozwój zrównoważony a rybactwo śródlądowe. Turkowski, Konrad. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2006    s. 9-19, il. +bibliogr. s. 253-266

Podano definicję rozwoju zrównoważonego, określono rolę i miejsce rybactwa śródlądowego w zrównoważonym gospodarowaniu ekosystemami wodnymi. Omówiono zagadnienia dotyczące istoty i specyfiki rybactwa śródlądowego, jego związki z otoczeniem oraz określenie warunków, w jakich rybactwo śródlądowe będzie mogło realizować cele zrównoważonego rozwoju.


*00050*          pl                         

Podstawowe wyróżniki gospodarki rybacko-wędkarskiej w procesie ekorozwoju. Wołos, Arkadiusz; Leopold, Marian. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2006    s. 21-26, il. +bibliogr. s. 253-266

Omówiono rolę gospodarki rybackiej jako producenta ryb konsumpcyjnych, jako podmiotu realizującego ochronę ichtiofauny poprzez stosowanie zabiegów gospodarczych, jako podmiotu wypełniającego potrzeby i preferencje wędkarzy oraz podmiotu kreującego korzyści zewnętrzne (turystyka, rekreacja).


*00051*          pl                         

Pojęcie kompleksowej gospodarki rybacko-wędkarskiej. Wołos, Arkadiusz; Falkowski, Stanisław. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006     s. 27-37, il. +bibliogr. s. 253-266

Przedstawiono funkcje i zadania czterech typów gospodarki rybackiej: towarowej, rybacko-wędkarskiej, wędkarskiej i rybackiej wyspecjalizowanej. Podano warunki i zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Podano przykłady kompleksowego gospodarowania w Gospodarstwie Rybackim Sława, Przedsiębiorstwie Rybackim Złocieniec oraz na Zegrzyńskim Zbiorniku Zaporowym.


*00070*          pl                         

Rybactwo Czeskiej Republiki w 2005 roku. Guziur, Janusz;  Ronchetti, Rajmund. - Prz. Ryb. 2006 R. 31 nr 4 s. 42-46, il. bibliogr.

Przedstawiono stan gospodarki stawowej w Czechach; rozmieszczenie powierzchni stawowej, strukturę gospodarstw, produkcję ryb i strukturę rynku. Wymieniono gatunki ryb konsumpcyjnych produkowanych w latach 2004-2005. W 2005 r. w Republice Czeskiej wyprodukowano łącznie 23 tys. ton ryb, z czego ponad 18 tys. ton pochodziło z produkcji stawowej, w tym karp stanowił ponad 3/4 udziału.


*00078*          pl                         

Budowa pomostu. Radecki, Wojciech. - Komun. Ryb. 2006 nr 4 (93)  s. 36-37

Wyjaśniono definicję pomostu w świetle Prawa wodnego, Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska. Stwierdzono, że budowa pomostu nie może być przedmiotem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zgoda taka jest potrzebna, gdy pomost ma być usytuowany na obszarze Natura 2000.


*00087*          pl                         

Jeziora bez ryb!!!. Milczarzewicz, Witold. - Prz. Ryb. 2006 R. 31 nr 5 s. 40-48

Analizowano stan jezior polskich na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Omówiono gospodarkę rybacką, gospodarkę gruntami wokół jezior, oraz wpływ agroturystyki, wędkarstwa, sportów wodnych i kłusownictwa na bytowanie ryb w jeziorach.
HYDROBIOLOGIA RYBACKA

*00001*          pl                         

Zakwity sinicowe. Kabziński, Andrzej K. - Aura 2006 nr 7 s. 6-8,  il.

Omówiono cechy charakterystyczne budowy komórek sinic i problem zakwitów wody wywoływanych przez sinice. Przedstawiono tabelaryczne zestawienie obszarów występowania zakwitów na świecie, czynników zewnętrznych i wewnętrznych decydujących o efektywności przyrostu biomasy sinic oraz podział, właściwości, efektywność produkcji i zawartość toksyn w materiale zakwitu i wodzie. Podano dane dla zbiorników zaporowych: Jeziorsko, Włocławek, Zalew Sulejowski.


*00002*          pl                         

Zbiornik Sulejowski. Kabziński, Andrzej K. - Aura 2006 nr 8  s. 12-14, il.

Przedstawiono charakterystykę zbiornika oraz jakość wód Zalewu Sulejowskiego, który został oddany do eksploatacji w 1973 r. Na przykładzie zalewu omówiono wpływ obecności pierwiastków makrobiogennych na efektywność zakwitów sinicowych i biosyntezę toksyn w zbiornikach zaporowych.


*00014*          pl                         

Woda do picia i dla ryb. (oprac. krb). - Nasze Wody 2006 nr 1 (29) s. 26-27, il.

Opisano wyniki kontroli wód głównych rzek województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich klasyfikację na podstawie raportu o stanie środowiska z 2004 r. przygotowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Żadna z rzek regionu nie spełnia wymogów do bytowania ryb łososiowatych, chociaż wiele z nich jest nimi zarybianych, a gatunki te znajdują tam dobre warunki rozwoju.


*00019*          en                         

Morphological variation in the Chinese clam Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) in the heterogeneous conditions of the Konin heated lake system in central Poland. Zmienność morfologiczna małża chińskiego, Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) w różnorodnych warunkach systemu podgrzanych jezior konińskich w centralnej Polsce.   Kraszewski, Andrzej. - Folia Malacol. 2006 vol. 14 nr 1 s. 11-23, il.   bibliogr.

Badania przeprowadzono w latach 1999-2002 metodą nurkowania na 20 stanowiskach w podgrzanych jeziorach konińskich. Wykazano, że takie czynniki jak: kształt, rozmiary i kolor muszli oraz tempo wzrostu małży, zależą od warunków termicznych, prędkości przepływu wody oraz charakteru podłoża. Największe i najcięższe osobniki zasiedlały stanowiska najcieplejsze i charakteryzujące się najszybszym przepływem wody. Rozmiary małży maksymalnie wynosiły: długość - 160 mm, ciężar ciała - 900 g.


*00020*          en                         

Cyanoprokaryota of shallow lakes of Lubuskie Lakeland (mid-western Poland). Sinice płytkich jezior Pojezierza Lubuskiego (środkowo-zachodnia Polska).  Pełechata, Aleksandra; Pełechaty, Mariusz; Pukacz, Andrzej. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2006 vol. 35 nr 1  s. 3-14, il. bibliogr.

W latach 2001-04 przeprowadzono pierwsze szczegółowe badania fitoplanktonu w 25 płytkich jeziorach Pojezierza Lubuskiego. Wśród 73 zidentyfikowanych sinic, najwięcej gatunków należało do rodzaju Anabaena (10 gatunków). Zaobserwowane dwa okresy silnego rozwoju fitoplanktonu (zakwity), powodowane były głównie przez 3 gatunki: Planktothrix agardhii, Anabaena flos-aquae i Pseudanabaena limnetica.


*00021*          en                         

Diel vertical distribution of zooplankton in Piaseczno Lake (Wdecki Landscape Park). [Pt]2: Rotifera. Grzegorz, Grzegorz;  Klimaszyk, Piotr; Kuczyńska-Kippen, Natalia. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2006 vol. 35 nr 1 s. 29-37, il. bibliogr.

Badania wrotków przeprowadzono w okresie stagnacji letniej w roku 2004. Zidentyfikowano 45 gatunków, wśród których były wrotki podejmujące dobowe wędrówki pionowe (Gastropus stylifer, Trichocerca similis, Asplanchna priodonta), jak i gatunki nie podejmujące wędrówek (Kelliocottia longispina, Polyarthra dolichopter, P.  vulgaris). Różnice w zmianie rozmieszczenia dobowego były spowodowane zarówno wymaganiami środowiskowymi poszczególnych gatunków Rotifera, jak i presją drapieżników (bezkręgowców i ryb).


*00022*          en                         

Meromictic Lake Czarne in the Drawieński National Park. Meromiktyczne jezioro Czarne w Drawieńskim Parku Narodowym.   Kraska, Marek; Klimaszyk, Piotr; Piotrowicz, Ryszard. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2006 vol. 35 nr 1 s. 55-68, il. bibliogr.

W wyniku długoterminowych badań potwierdzono, że w jeziorze Czarnym występuje naturalna meromiksja. Jest ona uwarunkowana przez takie czynniki morfologiczne, jak: mała powierzchnia lustra wody (19,6 ha), stosunkowo duża głębokość średnia (11,2 m) i głębokość maksymalna (29 m) oraz główny czynnik topograficzny - śródleśne położenie jeziora, zabezpieczające go przed silnymi wiatrami.


*00023*          en                         

Quantitative changes of Planktolyngbya brevicellularis, Limnothrix redekei and Aphanizomenon gracile in the annual cycle vs.  physicochemical water parameters in the urban Lake Jeziorak Mały. Zmiany ilościowe Planktolyngbya brevicellularis, Limnothrix redekei i Aphanizomenon gracile w odniesieniu do rocznych zmian fizyczno-chemicznych parametrów wody w miejskim jeziorze Jeziorak Mały.  Zębek, Elżbieta. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2006 vol. 35 nr 1  s. 69-84, il. bibliogr.

Badania przeprowadzone w strefie litoralu jeziora Jeziorak Mały w latach 1998-2003 wykazały, że wśród zespołów sinicowych dominowały trzy gatunki: Limnothrix redekei, Planktolyngbya brevicellularis i Aphanizomenon gracile. Ich rozwój był istotnie skorelowany z temperaturą wody, mniej (oprócz Planktolyngbya brevicellularis) z koncentracją ortofosforanów w wodzie. Planktolyngbya brevicellularis ze względu na szerszy zakres tolerancji termicznej, może stanowić konkurencję w pobieraniu związków ortofosforowych dla pozostałych gatunków.


*00024*          en                         

Characterization of phycotoxins produced by cyanobacteria. Charakterystyka fitotoksyn produkowanych przez sinice.  Mazur-Marzec, Hanna. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2006 vol. 35 nr 1  s. 85-109, il. bibliogr.

Przedstawiono obszerny przegląd literatury (85 cytowanych prac) na temat toksyn produkowanych przez sinice z uwzględnieniem ich budowy chemicznej, pochodzenia, klasyfikacji i mechanizmów działania na organizmy zwierzęce oraz ludzkie. Poruszono również problematykę rosnącego w ostatnich latach zagrożenia zakwitami sinicowymi w wyniku ocieplenia klimatu i zanieczyszczenia środowiska.


*00025*          en                         

Novel Polish recordings of rare aquatic Oligochaeta species. Nowe polskie odkrycia rzadkich gatunków wodnych skąposzczetów.  Dumnicka, Elżbieta; Poznańska, Małgorzata. - Oceanol. Hydrobiol. Stud.  2006 vol. 35 nr 2 s. 111-120, il. bibliogr.

W Zbiorniku Włocławskim odkryto nie notowane dotąd w Polsce dwa gatunki skąposzczetów, należące do rodziny Tubificidae (rureczników): Peipsidrilus pusillus i Tibifex blanchardi. Do tej pory oprócz naturalnych obszarów ich występowania (Północna Afryka, Południowa Europa) zlokalizowano je w jeziorach Północnej Europy i w strumieniach Republiki Czech. Zamieszczono też uwagi na temat rozprzestrzeniania się innego, rzadkiego w Polsce skąposzczeta Bothrioneurum vejdovskyanum.


*00026*          en                       

Response of rotifers to hydrochemical and biotic factors. Reakcja wrotków na czynniki hydrochemiczne i biotyczne. Żurek, Roman. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2006 vol. 35 nr 2 s. 121-139, il.   bibliogr.

Analizowano zmiany czasoprzestrzenne zooplanktonu wrotkowego w zbiorniku wodnym powstałym wskutek zalania wyrobiska po kopalni siarki. Zidentyfikowano 20 gatunków i przedstawiono hierarchię ich dominacji. Na podstawie analizy statystycznej wykazano, że najbardziej istotnymi czynnikami wpływającymi na bytujące w zbiorniku wrotki są: mineralizacja, obecność siarki i siarkowodoru, występowanie drapieżników, temperatura, natlenienie wody. Deformacje kształtu, stwierdzone u 0,1 proc. osobników, prawdopodobnie wynikały z obecności substancji toksycznych, szczególnie pochodnych siarki.


*00029*          en                         

Zooplankton structure in architecturally differentiated macrophyte habitats of shallow lakes in the Wielkopolska Region, Poland. Struktura zooplanktonu w zróżnicowanych środowiskach makrofitów płytkich jezior Wielkopolski, Polska.  Kuczyńska-Kippen, Natalia. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2006 vol. 35 nr 2 s. 179-191, il.   bibliogr.

Określano wpływ makrofitów na strukturę jakościowo-ilościową planktonu wrotkowego i skorupiakowego w trzech płytkich jeziorach (Dębiniec, Wielkowiejskie, Budzyńskie). Wśród 161 oznaczonych gatunków (107 Rotifera, 37 Cladocera, 17 Copepoda), było 35 gatunków dominujących, a 61 proc. gatunków występowało we wszystkich jeziorach. Zagęszczenie zooplanktonu było istotnie wyższe na stanowiskach porośniętych przez Chara tomentosa niż Typha angustifolia. Obserwowano istotne różnice w zagęszczeniu zooplanktonu na poszczególnych stanowiskach.


*00030*          en                         

Fluctuations in the content of heavy metals in the water of the Narew River and some of its tributaries. Fluktuacje zawartości metali ciężkich w wodzie rzeki Narew i jej niektórych dopływach.   Grabińska, B. ; Koc, J. - Pol. J. Env. Stud. 2006 vol. 15 nr 2A Pt 2  s. 288-294, il. bibliogr.

Badano stężenie metali ciężkich (Pb, Cu, Ni) oraz wartość niektórych wskaźników fizyko-chemicznych wody (SO4, Ca, PO4, COD-Mn, zawiesina) w Narwi i jej prawobrzeżnych dopływach (Omulew, Rozoga, Pisa, Biebrza) w celu oceny wpływu terenów użytkowanych rolniczo oraz skupisk wiejskich na środowisko wodne. Stwierdzone koncentracje metali ciężkich były typowe dla obszarów niezanieczyszczonych i skorelowane dodatnio z ilością materii organicznej w spływającej wodzie. Niska ilość zawiesiny mineralnej w wodzie rzeki Narew i jej czterech dopływach nie miała istotnego wpływu na stężenie metali ciężkich.


*00031*          en                         

Concentration of trace elements in bottom sediments of a stream, a pond and a lake loaded with runoffs from an agricultural catchment.  Stężenie pierwiastków śladowych w oadach dennych strumienia, stawu i jeziora zasilanych spływami ze zlewni rolniczej.  Koc, J. ;  Skonieczek, P. - Pol. J. Env. Stud. 2006 vol. 15 nr 2A Pt 2 s. 356-363, il.   bibliogr.

Badano stężenie metali ciężkich (Mn, Zn, Cd, Pb, Ni, Cu, As) oraz niektórych makroelementów (S, P, Ca, materia organiczna) zakumulowanych w osadzie dennym Strugi Sząbruk, położonej obok stawu oraz Jeziora Wulpińskiego k. Olsztyna, zasilanych spływami z użytków rolnych oraz 2 wiejskich oczyszczalni ścieków. Stwierdzono, że koncentracje metali ciężkich w osadzie istotnie wzrastały wraz ze wzrostem zawartości S i materii organicznej. Ich stężenie jednak nie stanowiło zagrożenia dla środowiska naturalnego.


*00032*          en                         

Contents of heavy metals in bottom sediments of oxbow lakes and the Słupia River. Zawartość metali ciężkich w osadach dennych starorzeczy i koryta rzeki Słupi.  Obolewski, K. ; Glińska-Lewczuk, K. - Pol. J. Env. Stud. 2006 vol. 15 nr 2A Pt 2 s. 440-443, il. bibliogr.

Wyniki badań wykazały, że stężenia metali ciężkich (Cd, Cr, Cu, Ni, Mn, Pb, Zn, As) w osadzie dennym rzeki Słupi były niskie i zbliżone do naturalnej zawartości tych pierwiastków w systemach wodnych Polski. Stwierdzono, że starorzecza działają jak swoiste filtry, wychwytując metale ciężkie z wody rzecznej. Zawartość metali na odpływie ze starorzeczy była kilkakrotnie niższa niż na dopływie (manganu 11-krotnie, miedzi 9-krotnie, arsenu trzykrotnie, kadmu, chromu i niklu dwukrotnie).


*00033*          en                         

Iron and manganese in water of the Great Lagoon (Szczecin Lagoon). Żelazo i mangan w wodzie wielkiego zalewu (Zalew Szczeciński).  Poleszczuk, G. - Pol. J. Env. Stud. 2006 vol. 15 nr 2A Pt 2 s. 463-467, il. bibliogr.

W latach 2001-03 w okresie wegetacyjnym (kwiecień - październik) badano koncentracje całkowitego Fe, Mn, COD-Cr, Cl oraz temperaturę, pH i natlenienie w powierzchniowej i przydennej warstwie wody zalewu.  Stwierdzono, że zmiany koncentracji całkowitego Fe i Mn są typowe dla wód naturalnych i pozytywnie ze sobą skorelowane. Zmiany koncentracji pozostałych wskaźników w mniejszym stopniu decydowały o fluktuacjach Fe i Mn.


*00036*          en                         

Variability of organic carbon in water and sediments of the Odra River and its tributaries. Zmienność węgla organicznego w wodzie i osadach dennych rzeki Odry i jej dopływów.  Niemirycz, E. ; Gozdek, J. ; Koszka-Maroń, D. - Pol. J. Env. Stud. 2006 vol. 15 nr 4 s. 557-563, il.   bibliogr.

Badania przeprowadzone w latach 1998-2000 wykazały, że ponad 40 proc. wód dorzecza charakteryzowało się podwyższonym poziomem substancji organicznych. Całkowita koncentracja węgla organicznego (TOC) w wodzie wahała sie od 3,7 do 29,0 mg C/l; natomiast w osadach od 1,4 do 176 mg C/l. Poziom rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) mieścił się w przedziale od 2,5 do 16,3 mg C/l. Wahania poziomu TOC i DOC były silnie związane ze zmianami temperatury wody; najwyższe koncentracje obserwowano w sezonie wiosenno-letnim.


*00061*          pl                         

Ichtiofauna jako indeks oceny stanu ekologicznego rzek.  Szlakowski, Jacek; Buras, Paweł. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006     s. 151-169, il. +bibliogr. s. 253-266

Przedstawiono zastosowanie wskaźników IBI (Wskaźnik Integralności Biotycznej) i EFI (Europejski Wskaźnik Ichtiologiczny) do oceny stanu ekologicznego rzek na przykładzie Biebrzy (dopływ Narwi) i Mierzawy (dopływ Nidy). Wskaźnik IBI uwzględnia bogactwo i skład gatunkowy, skład troficzny oraz liczebność i kondycje ryb.  Wskaźnik EFI obejmuje parametry abiotyczne, strukturę troficzną, strategie rozrodcze, habitat, tolerancję na zaburzenia środowiska i wędrówki ryb.


 

RYBACKIE ZAGOSPODAROWANIE WÓD

*00043*          pl                         

Gospodarka rybacka w wybranych zbiornikach zaporowych w roku 2005. Falkowski, Stanisław. W: Gospodarka rybacka w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2005 roku. Pod red. M.  Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006     s. 59-64, il. +bibliogr. 7 poz.

Omówiono wielkość i strukturę odłowów gospodarczych, jak również rodzaj materiału zarybieniowego i wartość zarybień siedmiu zbiorników zaporowych. Były to następujące zbiorniki: Goczałkowice, Siemianówka, Włocławek, Głębinów, Otmuchów, Turawa, Zegrze. Do badanych zbiorników wprowadzono materiał zarybieniowy sześciu gatunków ryb drapieżnych oraz czterech gatunków ryb karpiowatych spokojnego żeru. W 2005 r.  wielkość odłowów wynosiła 378778 kg ryb, a średnia wydajność wynosiła 18,2 kg/ha.


*00060*          pl                         

Gospodarka rybacko-wędkarska w zbiornikach wodociągowych na przykładzie zbiornika zaporowego Goczałkowice. Falkowski, Stanisław.  W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2006    s. 135-149, il. +bibliogr. s. 253-266

Podano kryteria klasyfikacji oraz typy rybackiego zagospodarowania zbiorników zaporowych w Polsce. Omówiono gospodarkę rybacką (odłowy, strukturę gatunkową, wysokość i strukturę zarybień) oraz połowy wędkarskie (zasady wędkowania, wysokość i strukturę połowów) w zbiorniku Goczałkowickim w latach 1965-2004.


 

BIOLOGIA RYB

*00007*          pl                         

Jak oddychają ryby?. Robakowski, Piotr; Brysiewicz, Adam. -  Nasze Akwarium 2006 nr 80 s. 53-57, il. bibliogr.

Opisano budowę i mechanizm oddychania skrzelami oraz dodatkowe narządy oddechowe ryb: narząd nadskrzelowy u przedstawicieli z rodzaju Clarias, worki oddechowe u suma Heteropneustes fossilis, labirynt u ryb labiryntowych (nazywanych też błędnikowcami), pęcherz pławny, płuca u ryb dwudysznych, wielopłetwcokształtnych, amiokształtnych i łuskokształtnych, przewód pokarmowy - np. odcinki jelita u piskorza oraz oddychanie larw ryb.


*00017*          pl                         

Aklimatyzacja ryb od podszewki. Kwaśniak, Aleksandra. - Nasze Akwarium 2006 nr 81 s. 21-25, il. bibliogr.

Zmiana właściwości środowiska, transport, brak elementów środowiska dających poczucie bezpieczeństwa, wywołują u ryb stres i mają istotny wpływ na przebieg ich aklimatyzacji. Opisano wpływ zmian odczynu wody, temperatury oraz obecności patogennych bakterii, grzybów i wirusów na organizm ryby przenoszonej do nowego środowiska.


*00077*          pl                         

Zbiory zoologiczne Muzeum im. Prof. Janiny Wengris w Katedrze Zoologii. [Cz. ]8: Ryby pielęgnicowate (Cichlidae, Perciformes) Afryki. Boroń, Alicja; Szlachciak, Jolanta. - Komun. Ryb. 2006 nr 4 (93) s. 28-36, il. bibliogr.

Przedstawiono stanowisko systematyczne, budowę, biologię, występowanie oraz znaczenie przedstawicieli 9 rodzajów z rodziny pielęgnicowatych (rząd: okoniokształtne) zamieszkujących Wielkie Jeziora Afrykańskie (Malawi, Wiktoria, Tanganika).
HODOWLA RYB

*00038*          pl                         

Analiza jeziorowej produkcji rybackiej w 2005 roku. Wołos, Arkadiusz; Mickiewicz, Maciej. W: Gospodarka rybacka w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2005 roku. Pod red. M.  Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006     s. 5-12, il. +bibliogr. 1 poz.

W oparciu o dane nadesłane od 95 podmiotów uprawnionych do rybackiego użytkowania jezior analizowano jeziorową produkcję rybacką w 2005 r. Przedstawiono ogólną charakterystykę gospodarstw oraz ich dane produkcyjno-gospodarcze. W 2005 r. całkowita produkcja rybacka wynosiła 2991,94 t ryb towarowych. Scharakteryzowano wydajność połowową osiąganą przez analizowane gospodarstwa rybackie w latach 1998-2005.


*00039*          pl                         

Stan jeziorowej gospodarki zarybieniowej w 2005 roku w porównaniu z zarybieniami z roku 2004. Mickiewicz, Maciej. W:  Gospodarka rybacka w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2005 roku. Pod red. M. Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006     s. 13-27, il. +bibliogr. 6 poz.

Na podstawie danych ankietowych uzyskanych od 95 podmiotów gospodarczych przedstawiono ilość materiału zarybieniowego oraz powierzchnie jezior zarybiane poszczególnymi gatunkami ryb, jak również wartości tych zarybień. W 2005 r. użytkowane jeziora zarybiano 19 gatunkami ryb. Przeanalizowano gospodarkę zarybieniową w jeziorach w latach 2004-05. Stwierdzono przestawianie się gospodarki jeziorowej z węgorzowej na zarybianie innymi gatunkami ryb: szczupakiem, sandaczem, karpiem, linem, karasiem.


*00059*          pl                         

Wielostronne funkcje gospodarki zarybieniowej w ekosystemach wód płynących. Wiśniewolski, Wiesław; Borzęcka, Irena; Buras, Paweł. W:  Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2006    s. 127-134, il. +bibliogr. s. 253-266

Przedstawiono przykłady pozytywnego oddziaływania zabiegu zarybienia na środowisko i jego bioróżnorodność gatunkową. Zarybianie pozwala ocenić jakość środowiska wodnego pod kątem wymagań ichtiofauny, daje możliowść oceny efektywności gospodarki rybackiej, umożliwia restytucję zanikających gatunków oraz pozwala kontrolować liczebność gatunków mało cennych.


*00064*          pl                         

Gospodarka zarybieniowa jako element zrównoważonego rozwoju w rybactwie śródlądowym. Mickiewicz, Maciej. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006     s. 191-204, il. +bibliogr. s. 253-266

Scharakteryzowano cele dokonywania zarybień oraz omówiono czynniki decydujące o systemowym prowadzeniu gospodarki zarybieniowej. Na podstawie badań ankietowych dokonano analizy i oceny racjonalności gospodarki zarybieniowej w wodach powierzchniowych (jeziora, rzeki, zbiorniki zaporowe).


*00072*          pl                         

Analiza produkcji i sprzedaży pstrągów tęczowych w 2005 r.  Bontemps, Stanisław. - Komun. Ryb. 2006 nr 4 (93) s. 1-12, il.

Analizowano produkcję i sprzedaż pstragów tęczowych w 2005 r. w podziale na rejony (Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie, Pojezierze Zachodnie, Pojezierze Mazursko-Suwalskie, pozostałe rejony kraju).  Omówiono zdrowotność ryb, stosowane pasze, zbyt oraz inne hodowane gatunki ryb i łowiska wędkarskie.


*00081*          pl                         

Metody weryfikacji ploidalności u ryb poddanych zabiegom manipulacji genomowych, czyli jak odróżnić rybę triploidalną od diploidalnej. Jankun, Małgorzata. - Mag. Przem. Ryb. 2006 nr 4 (52)  s. 26-27, il.

Opisano ploidalność oraz manipulacje genomowe u ryb.  Scharakteryzowano metody określania ploidalności u ryb. Omówiono zastosowanie pośredniej metody określania ploidalności u pstrąga tęczowego.


*00082*          pl                         

Identyfikacja ryb jesiotrowatych przy zastosowaniu analiz genetycznych. Fopp-Bayat, Dorota. - Mag. Przem. Ryb. 2006 nr 4 (52)  s. 28-29, il.

Omówiono techniki identyfikacji gatunków lub hybryd ryb jesiotrowatych przy użyciu markera genetycznego. Najczęściej stosowanymi markerami są fragmenty mitochondrialnego DNA oraz sekwencje mikrosatelitarnego DNA jądrowego (tzw. mikrosatelity).  Przedstawiono schemat postępowania podczas analizy polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych.


*00092*          pl                         

Karp, czyli korop - słowem o hodowli stawowej na Ukrainie.  Lirski, Andrzej. - Prz. Ryb. 2006 R. 31 nr 5 s. 82-86, il.

Zrelacjonowano pobyt grupy polskich hodowców ryb w gospodarstwach rybackich na Ukrainie. Omówiono stan gospodarki rybackiej na Ukrainie, hodowane gtunki ryb, wielkość produkcji oraz perspektywy rozwoju.


 

ROZRÓD RYB

*00006*          pl                         

Ryby guramiowate - rozród w akwarium. Cz. 2. Zientek, Hubert. -  Nasze Akwarium 2006 nr 79 s. 29-30, il.

Opisano niepowodzenia w rozrodzie guramiowatych (tarlaki nie przystępują do tarła, mleczaki budują niemal natychmiast rozpadające się gniazda). Odchów narybku wymaga zapewnienia odpowiedniego pokarmu, napowietrzania, utrzymania odpowiedniej jakości wody oraz temperatury wody i powietrza nad wodą w granicach 26-27 st. C.  Strategie rozrodcze gurami czekoladowego, czy przedstawicieli rodzaju Betta są nietypowe, samica przetrzymuje jaja w pysku.


*00075*          pl                         

Aktualny stan populacji jesiotrów na obszarze gruzińskiego wybrzeża Morza Czarnego. Zarkua, Z. G. ; Bolkvadze, L. G. ; Khintibidze, M. S. ; Gogotishvili, M. A. ; Variadis, L. D. ; Kolman, R. - Komun. Ryb.  2006 nr 4 (93) s. 20-24, il. bibliogr.

Omówiono biologię populacji jesiotra kolchidzkiego, bieługi, jesiotra zachodniego, siewrugi i szypa z Morza Czarnego. Przedstawiono aktualny stan populacji jesiotrów w Gruzji oraz prace nad sztucznym rozrodem i podchowem wylęgu zagrożonych wyginięciem jesiotrów.
ŻYWIENIE I ODŻYWIANIE SIĘ RYB

*00047*          pl                         

Wyżerowywanie larw ochotki Chironomus f. l. plumosus przez ryby w Zbiorniku Zegrzyńskim. Prus, Paweł. W: Gospodarka rybacka w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2005 roku. Pod red. M.  Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006     s. 101-116, il. +bibliogr. 36 poz.

W latach 2000-01 wielkość eksploatacji larw Chironomus f. l.  plumosus w centralnej części Zbiornika Zegrzyńskiego wynosiła w okresie wiosennym i pod koniec lata ok. 300 kg/ha/miesiąc, a w okresie letnim - 2000-2800 kg/ha/miesiąc. Miesięczna racja pokarmowa ryb w tym zbiorniku została oszacowana na 1240 kg/ha, co koresponduje z wykazaną eksploatacją larw Chironomus jako głównego składnika diety, zwłaszcza leszcza dominującego w tym zbiorniku. Omówiono rolę bentosu w ekosystemie Zbiornika Zegrzyńskiego.


 

CHOROBY RYB

*00016*          pl                         

Diagnozowanie, czyli tryb postępowania obowiązujący przy leczeniu ryb. Sieniawski, Andrzej. - Nasze Akwarium 2006 nr 81 s. 9-13,  il.

Omówiono, na przykładzie ryb akwariowych (dyskowców), zasady obowiązujące w leczeniu ryb i sposób przeprowadzania diagnostyki umożliwiającej ujawnienie przyczyn złego wyglądu ryb lub ich nietypowego zachowania. Ryby należy obserwować i kontrolować parametry wody, w której przebywają. Niezbędne może się okazać badanie specjalistyczne (opisano pobieranie materiału do badań mikroskopowych). Podano listę najczęściej obserwowanych zmian patologicznych i ich przyczyny.


*00071*          en                         

Histopathological examination of liver and spleen of roach Rutilus rutilus (L. ) originating from selected lakes of Warmia and Mazury Lakeland in Poland. Badanie histopatologiczne wątroby i śledziony płoci Rutilus rutilus (L. ) pochodzących z wybranych jezior Pojezierza Warmińsko-Mazurskiego w Polsce.  Dzika, Ewa; Rotkiewicz, Tadeusz; Hoffmann, Walter. - Zool. Pol. 2005 vol. 50 fasc. 1-4 s. 33-47,  il. bibliogr. streszcz.

W latach 1998-99 wykonano badania histopatologiczne wycinków wątroby i śledziony płoci pochodzącej z jezior: Dgał Wielki, Warniak, Ukiel i Wulpińskie. Prześledzono wpływ różnych warunków środowiskowych występujących w tych jeziorach na powstawanie uszkodzeń morfologicznych (takich jak: obrzmienia, zwyrodnienia, martwica, nacieki) oraz występowanie pasożytów w badanych organach. W wątrobie płoci występował Paradilepis scolecina (najliczniej w jeziorze Warniak u 65,8 proc. osobników, gdzie stwierdzono też Myxidium rhodei), zaś u płoci z jeziora Dgał Wielki w śledzionie stwierdzono Myxobolus sp. Z badań wynika, że ryby są czułym wskaźnikiem zanieczyszczenia wody w jeziorze.


*00079*          pl                         

Problem KHV w pracach Europejskiego Towarzystwa Ichtiopatologów (EAFP). Irnazarow, Ilgiz; Pilarczyk, Andrzej. - Komun. Ryb. 2006 nr 4 (93) s. 38-39+43

W trakcie konferencji EAFP (Europejskiego Towarzystwa Ichtiopatologów) zorganizowanej w Kopenhadze w dn. 10-20 września 2005, odbyły się warsztaty, na których przedstawiciele ośrodków badawczych z Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Izraela, USA i Holandii przekazali informacje dotyczące KHV. Omawiano przeprowadzone doświadczenia, a podczas dyskusji zwrócono uwagę na nazewnictwo, metody diagnostyczne, zasięg występowania KHV i stosowane szczepionki.


 

RYBY KARPIOWATE

CHÓW I HODOWLA KARPIA

*00070*          pl                         

Rybactwo Czeskiej Republiki w 2005 roku. Guziur, Janusz;  Ronchetti, Rajmund. - Prz. Ryb. 2006 R. 31 nr 4 s. 42-46, il. bibliogr.

Przedstawiono stan gospodarki stawowej w Czechach; rozmieszczenie powierzchni stawowej, strukturę gospodarstw, produkcję ryb i strukturę rynku. Wymieniono gatunki ryb konsumpcyjnych produkowanych w latach 2004-2005. W 2005 r. w Republice Czeskiej wyprodukowano łącznie 23 tys. ton ryb, z czego ponad 18 tys. ton pochodziło z produkcji stawowej, w tym karp stanowił ponad 3/4 udziału.


*00073*          pl                         

Sprzedaż karpia handlowego w 2005 roku w świetle badań ankietowych. Lirski, Andrzej; Myszkowski, Leszek. - Komun. Ryb. 2006  nr 4 (93) s. 12-15, il.

Omówiono wielkość sprzedaży karpia handlowego w 2005 r. z produkcji krajowej i importu, udział hipermarketów w sprzedaży oraz rolę łowisk wędkarskich. Podano ceny karpia oraz podstawowe problemy ze zbytem.


*00093*          pl                         

Czy czeka nas kolejny spadek produkcji karpia?. Lirski, Andrzej.  - Prz. Ryb. 2006 R. 31 nr 5 s. 101-106, il.

Przedstawiono stan produkcji karpia (narybku, kroczka, handlówki) po odłowach zimochowów w 2005 r. Podano strukturę zarybień poszczególnych stawów, warunki termiczne w sezonie hodowlanym oraz prognozy produkcji na jesień 2006.


 

RYBY ŁOSOSIOWATE

*00090*          pl                         

Ciągły wzrost światowej produkcji salmonidów. Steffens, Werner.  - Prz. Ryb. 2006 R. 31 nr 5 s. 66-67, il.     (Tłumaczenie z Fischer & Teichwirt 2006 nr 5 s. 176-178)

Porównano światowe wydajności połowów różnych zwierząt wodnych, w tym ryb i skorupiaków oraz wydajności akwakultury, na podstawie statystyk z lat 1950-2003. Podano światowe wielkości produkcji salmonidów (łososia, pstrąga tęczowego) w latach 1994-2003.  Wymieniono najważniejsze kraje produkujące te gatunki w latach 1994 i 2003, czołowe pozycje zajmują Norwegia i Chile.
CHÓW I HODOWLA PSTRĄGA

*00072*          pl                         

Analiza produkcji i sprzedaży pstrągów tęczowych w 2005 r.  Bontemps, Stanisław. - Komun. Ryb. 2006 nr 4 (93) s. 1-12, il.

Analizowano produkcję i sprzedaż pstrągów tęczowych w 2005 r. w podziale na rejony (Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie, Pojezierze Zachodnie, Pojezierze Mazursko-Suwalskie, pozostałe rejony kraju).  Omówiono zdrowotność ryb, stosowane pasze, zbyt oraz inne hodowane gatunki ryb i łowiska wędkarskie.


*00081*          pl                         

Metody weryfikacji ploidalności u ryb poddanych zabiegom manipulacji genomowych, czyli jak odróżnić rybę triploidalną od diploidalnej. Jankun, Małgorzata. - Mag. Przem. Ryb. 2006 nr 4 (52)  s. 26-27, il.

Opisano ploidalność oraz manipulacje genomowe u ryb.  Scharakteryzowano metody określania ploidalności u ryb. Omówiono zastosowanie pośredniej metody określania ploidalności u pstrąga tęczowego.


*00088*          pl                         

Analiza produkcji i sprzedaży pstrągów tęczowych w 2005 roku.  Bontemps, Stanisław. - Prz. Ryb. 2006 R. 31 nr 5 s. 49-55, il.

Przedstawiono produkcję i sprzedaż pstrągów tęczowych w Polsce w 2005 r. Wg ankiet hodowców w podziale na rejony (Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie, Pojezierze Zachodnie, Pojezierze Mazursko-Suwalskie, pozostałe). Porównano stada tarlaków pstrągów tęczowych i ilości ikry w latach 1997-2005. Podano informacje o stanie zdrowotności ryb i o głównych dostawcach pasz.


 

RYBY SZCZUPAKOWATE

*00011*          pl                         

Okoń, szczupak, sandacz - strategie polowania. Borys, Waldemar.  - Węd. Pol. 2006 nr 9 (187) s. 70-75, il.

Omówiono sposoby polowania oraz pobudliwość okonia (poluje w dzień, w środowisku pełnym przeszkód, potrafi dostosować sposób polowania do różnych sytuacji), szczupaka (poluje w dzień, atakuje z zasadzki oraz po pościgu) i sandacza (poluje przy słabym świetle, atakuje ofiarę po pościgu). Opisano też, jak ryby drapieżne polują na ławice ryb, oraz jakie są ich wzajemne relacje podczas żerowania.
RYBY OKONIOWATE

*00011*          pl                         

Okoń, szczupak, sandacz - strategie polowania. Borys, Waldemar.  - Węd. Pol. 2006 nr 9 (187) s. 70-75, il.

Omówiono sposoby polowania oraz pobudliwość okonia (poluje w dzień, w środowisku pełnym przeszkód, potrafi dostosować sposób polowania do różnych sytuacji), szczupaka (poluje w dzień, atakuje z zasadzki oraz po pościgu) i sandacza (poluje przy słabym świetle, atakuje ofiarę po pościgu). Opisano też, jak ryby drapieżne polują na ławice ryb, oraz jakie są ich wzajemne relacje podczas żerowania.
RYBY WĘGORZOWATE

*00004*          pl                         

Jeziora złotych węgorzy. Zacharczyk, Karol. - Wiad. Węd. 2006 nr 9 (687) s. 6-7, il.

Opisano 30-hektarowe Jezioro Jaśkowskie i 100-hektarowe Jezioro Kunickie - dwa stosunkowo płytkie (odpowiednio 8 i 9,5 m głębokości) zbiorniki leżące na najstarszym polskim pojezierzu - Pojezierzu Legnickim. Węgorze stanowią aż 5 proc. poławianych ryb, a ich średnia masa wynosi około 1 kg. W Jeziorze Kunickim występują jeszcze sandacze, okonie, karpie, liny, leszcze, płocie, ukleje i amury.


*00005*          pl                         

Śliski problem. Kustusz, Antoni. - Wiad. Węd. 2006 nr 9 (687)  s. 8-9, il.

W ostatnich latach w Polsce ciągle rośnie zainteresowanie połowami węgorzy, dlatego obserwuje się wzrost wprowadzonego materiału zarybieniowego. W 2003 r. do wód PZW wpuszczono 140 kg węgorza montee i 2000 kg węgorza wstępującego i obsadowego, w 2004 r.  - 2300 kg węgorza wstępującego i obsadowego, a 2005 r. - odpowiednio 20 kg montee i 3500 kg węgorzy większych asortymentów.
RYBY LIPIENIOWATE

*00074*          pl                         

Produkcja materiału zarybieniowego lipienia dla rzek pomorskich w latach 2003-2005. Grudniewska, Joanna; Dobosz, Stefan; Szmyt, Mariusz. - Komun. Ryb. 2006 nr 4 (93) s. 15-20, il.

Przedstawiono prace prowadzone w Instytucie Rybactwa Śródlądowego - w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach w latach 2003-05 nad przebiegiem tarła, inkubacją ikry i podchowem wylęgu lipienia. Omówiono zabiegi zarybieniowe rzek pomorskich narybkiem letnim i jesiennym lipienia wykonane przez Okręg PZW w Gdańsku.
RYBY SIEJOWATE

*00048*          pl                         

Sieja - zagrożenia i perspektywy. Krzywosz, Tadeusz;  Szczepkowski, Mirosław; Stabiński, Robert. W: Gospodarka rybacka w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2005 roku. Pod red. M.  Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006    s. 117-122, il.

Omówiono połowy i zarybienia sieją w jeziorach Gospodarstwa Rybackiego PZW Ruciane Nida, a także ilość i wartość odłowionej siei oraz wprowadzonego materiału zarybieniowego tego gatunku. Omówiono też połowy i zarybienia sieją w całej Polsce w latach 1950-2005.  Rozważano przyczyny spadku połowów siei. Opisano chów siei jeziorowej w ośrodku doświadczalnym IRS „Dgał“ i w obiekcie pstrągowym w Gawrychrudzie.
INNE RYBY SŁODKOWODNE

*00077*          pl                         

Zbiory zoologiczne Muzeum im. Prof. Janiny Wengris w Katedrze Zoologii. [Cz. ]8: Ryby pielęgnicowate (Cichlidae, Perciformes) Afryki. Boroń, Alicja; Szlachciak, Jolanta. - Komun. Ryb. 2006 nr 4 (93) s. 28-36, il. bibliogr.

Przedstawiono stanowisko systematyczne, budowę, biologię, występowanie oraz znaczenie przedstawicieli 9 rodzajów z rodziny pielęgnicowatych (rząd: okoniokształtne) zamieszkujących Wielkie Jeziora Afrykańskie (Malawi, Wiktoria, Tanganika).


*00089*          pl                         

Kiedy jesiotry wrócą do Drwęcy?. Kolman, Ryszard. - Prz. Ryb.  2006 R. 31 nr 5 s. 56-62, il.     (Przedruk z „Nasze Wody“ 2006 nr 1 s. 6-7+10-11)

Opisano historię występowania jesiotra w Bałtyku, stopniowy spadek połowów w XX wieku i zanik gatunku. W ostatnich latach w Instytucie Rybactwa Sródlądowego są prowadzone intensywne prace nad restytucją jesiotra. Zaplanowano pierwsze zarybienia w rzece Drwęcy.
WĘDKARSTWO

*00008*          pl                         

Z biegiem strugi Skarlanki. Jaryczewski, Marek K. - Węd. Pol.  2006 nr 8 (186) s. 34-37, il.

Opisano jeziora Wielkie Partęczyny i Małe Partęczyny, położone na Pojezierzu Brodnickim w obrębie parku krajobrazowego. W Wielkich Partęczynach występują: karp, leszcz, płoć, okoń, szczupak, węgorz, lin, sieja, sielawa; a w Małych Partęczynach: karp, leszcz, płoć, okoń, szczupak, węgorz, lin, tołpyga. Omówiono metody wędkowania na poszczególne gatunki.


*00010*          pl                         

W dorzeczu Drwęcy. . . Jaryczewski, Marek K. - Węd. Pol. 2006 nr 9 (187) s. 46-50, il.

Opisano dwa jeziora Pojezierza Brodnickiego (lokalizację tzw.  miejscówek, sposoby wędkowania przez miejscowych wędkarzy, możliwości dojazdu i wodowania łódki), w których rozmnaża się sandacz. Są to - sielawowe jezioro Łąkorz (pow. 161 ha, gł. maks. 31 m) i jezioro Retno (pow. 25 ha, gł. maks. 21,4 m).


*00015*          pl                       

Tropem wielkiej ryby: Bug pełen szczupaków. Oglęcki, Paweł. -  Wiad. Węd. nr 10 (688) s. 6-12, il.

Opisano rzekę Bug, która posiada wyjątkowe walory przyrodnicze i pełni funkcję korytarza ekologicznego o międzynarodowym znaczeniu. W rzece tej występują takie gatunki ryb jak: szczupak, sum, sandacz, boleń, okoń. Szczególne walory przyrodnicze ma odcinek rzeki o wysokim stopniu rozwinięcia linii brzegowej z urozmaiconym dnem (odcinek od miejscowości Gołębie do Horodło). W dolinie Bugu liczne są starorzecza zwane „bużyskami“, do których wiosną ryby wędrują na tarło. Zarówno w głównym nurcie rzeki, jak i w starorzeczach, wędkarze znajdują atrakcyjne łowiska.


*00040*          pl                         

Wzajemne relacje ekonomiczne jeziorowej gospodarki zarybieniowej, produkcji rybackiej i opłat wędkarskich w latach 2001-2005. Mickiewicz, Maciej. W: Gospodarka rybacka w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2005 roku. Pod red. M.  Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006    s. 29-34, il. +bibliogr. 10 poz.

Analizowano relacje nakładów przeznaczonych na zarybianie jezior do uzyskiwanych efektów ekonomicznych w postaci wartości odłowionych ryb oraz wartości połowów wędkarskich w latach 2004-05. W latach 2001-05 wskaźnik relacji nakładu na zarybianie do wartości odłowionych ryb wyniósł 38,27 proc. Omówiono wpływ wędkarstwa na wyniki ekonomiczne gospodarki jeziorowej.


*00044*          pl                         

Presja i odłowy wędkarskie w obwodach rybackich użytkowanych przez Mazowiecki Okręg PZW w 2005 roku. Wołos, Arkadiusz. W:  Gospodarka rybacka w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2005 roku. Pod red. M. Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006     s. 65-82, il. +bibliogr. 2 poz.

W 2005 r. przeprowadzono ankietyzację wędkarzy w liczbie 2932 wędkujących w 16 obwodach rybackich Mazowieckiego Okręgu PZW.  Całkowity odłów uzyskany przez wędkarzy wyniósł 136,3 t ryb, a średni roczny odłów na jednego wędkarza - 46,49 kg ryb. W odłowach wędkarskich wystąpiło co najmniej 20 gatunków ryb, wśród których przeważały gatunki karpiowe - leszcz, płoć i krąp.


*00045*          pl                       

Podlodowe połowy wędkarskie w Zbiorniku Zegrzyńskim w 2005 i 2006 roku. Wiśniewolski, Wiesław; Borzęcka, Irena; Buras, Paweł;  Prus, Paweł; Szlakowski, Jacek. W: Gospodarka rybacka w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2005 roku. Pod red. M.  Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006     s. 83-88, il. +bibliogr. 9 poz.

Scharakteryzowano wielkość połowów ryb indywidualnie skontrolowanych wędkarzy łowiących spod lodu w Zbiorniku Zegrzyńskim w latach 2005-06. W połowach występowało 6 gatunków ryb: okoń, płoć, leszcz, lin, krąp, jazgarz, które łowiono za pomocą jednej lub dwóch wędek podlodowych. Omówiono wpływ połowów wędkarskich na prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej na badanym zbiorniku.


*00046*          pl                         

Połowy wędkarskie w zbiornikach wodnych użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze w 2004 roku. Mioduszewska, Hanna; Wołos, Arkadiusz. W:  Gospodarka rybacka w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2005 roku. Pod red. M. Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006     s. 89-99, il. +bibliogr. 11 poz.

Na podstawie rejestrów otrzymanych od 13060 wędkarzy zrzeszonych w PZW w okręgach południowo-zachodniej Polski - analizowano strukturę gatunkową odławianych ryb oraz presję wędkarską i wydajność poszczególnych zbiorników w badanych okręgach w 2004 r. Całkowity odłów wyniósł 74,62 t ryb, zaś wskaźnik średniego odłowu na jednego wędkarza - 0,95 kg. W strukturze gatunkowej dominowały trzy gatunki karpiowate: leszcz, płoć, karp, a wśród gatunków drapieżnych: okoń, szczupak, sandacz.


*00050*          pl                         

Podstawowe wyróżniki gospodarki rybacko-wędkarskiej w procesie ekorozwoju. Wołos, Arkadiusz; Leopold, Marian. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2006    s. 21-26, il. +bibliogr. s. 253-266

Omówiono rolę gospodarki rybackiej jako producenta ryb konsumpcyjnych, jako podmiotu realizującego ochronę ichtiofauny poprzez stosowanie zabiegów gospodarczych, jako podmiotu wypełniającego potrzeby i preferencje wędkarzy oraz podmiotu kreującego korzyści zewnętrzne (turystyka, rekreacja).


*00051*          pl                         

Pojęcie kompleksowej gospodarki rybacko-wędkarskiej. Wołos, Arkadiusz; Falkowski, Stanisław. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006     s. 27-37, il. +bibliogr. s. 253-266

Przedstawiono funkcje i zadania czterech typów gospodarki rybackiej: towarowej, rybacko-wędkarskiej, wędkarskiej i rybackiej wyspecjalizowanej. Podano warunki i zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Podano przykłady kompleksowego gospodarowania w Gospodarstwie Rybackim Sława, Przedsiębiorstwie Rybackim Złocieniec oraz na Zegrzyńskim Zbiorniku Zaporowym.


*00053*          pl                         

Społeczne, ekonomiczne i ekologiczne znaczenie wędkarstwa.  Wołos, Arkadiusz. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red.  Arkadiusza Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006    s. 57-71, il. +bibliogr. s. 253-266

Przedstawiono stan organizacyjny i rolę wędkarstwa w gospodarce narodowej w Polsce. Podano schemat ekonomicznego znaczenia wędkarstwa w ujęciu makro i mikro oraz dokonano próby oszacowania globalnej wartości ekonomicznej wędkarstwa w Polsce. Omówiono pozytywne oddziaływanie wędkarstwa na ekosystemy wodne.


*00054*          pl                         

Znaczenie wędkarstwa sportowego w Polsce. Wołos, Arkadiusz;  Mioduszewska, Hanna. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red.  Arkadiusza Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006    s. 73-82, il. +bibliogr. s. 253-266

Na podstawie ankiet od uczestników zawodów spławikowych i innych imprez sportowych, analizowano udział wędkarzy w zawodach różnych szczebli, preferowane przez nich łowiska i gatunki ryb, metody łowienia, koszty startów oraz wartość posiadanego sprzętu i stosowanych zanęt. Omówiono sukcesy polskich wędkarzy - sportowców.


*00055*          pl                         

Znaczenie wędkarstwa w gospodarstwach agroturystycznych. Wołos, Arkadiusz. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006    s. 83-94, il. +bibliogr. s. 253-266

Scharakteryzowano kilka gospodarstw agroturystycznych oferujących usługi wędkowania na podstawie ankiet wypełnionych przez właścicieli i ich klientów. Przedstawiono socjoekonomiczną charakterystykę wędkarzy korzystających z gospodarstwa „Agro-Szczupak“ w Przęsinie koło Miastka.


*00056*          pl                         

Pozaprodukcyjne funkcje gospodarki rybacko-wędkarskiej w ekosystemach rzecznych. Wiśniewolski, Wiesław. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2006    s. 95-101, il. +bibliogr. s. 253-266

Omówiono rolę różnorodności przyrodniczej i bogactwa gatunkowego ichtiofauny w ekosystemach rzecznych dla rozwoju wędkarstwa. Przedstawiono korzystny wpływ oddziaływania gospodarki rybacko-wędkarskiej na ochronę środowiska wodnego m. in. poprzez ochronę środowiska wodnego m. in. poprzez ochronę naturalnego rozrodu, odłowy regulacyjne i zarybianie.


*00057*          pl                       

Ekologiczne aspekty stosowania zanęt przez wędkarzy. Wołos, Arkadiusz; Mioduszewska, Hanna. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój.  Pod red. Arkadiusza Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006    s. 103-111, il. +bibliogr. s. 253-266

Na podstawie ankiet scharakteryzowano rodzaje i zawartość biogenów w zanętach tradycyjnych i firmowych stosowanych przez wędkarzy w jeziorach Pojezierza Mazurskiego, Pomorskiego oraz okolic Konina i Kruszwicy. Porównano strukturę gatunkową odłowów ryb karpiowatych przez wędkarzy stosujących zanęty i wędkarzy nie stosujących zanęt. Stwierdzono wzrost aktywności wędkarskiej i większe zainteresowanie zanętami firmowymi.


*00066*          pl                         

Socjoekonomiczna analiza wędkarzy - klientów łowisk specjalnych.  Czerwiński, Tomasz; Mickiewicz, Maciej; Wołos, Arkadiusz. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2006    s. 227-245, il. +bibliogr. s. 253-266

Przedstawiono cechy i preferencje wędkarzy na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na czterech łowiskach specjalnych (Szwaderki, Bogucin, Wojnowice, Koszelewy). Analizowano płeć, wiek, status materialny, kwoty wydawane przez „klientów“ łowiących na tych łowiskach. Omówiono motywy wędkowania, preferowane udogodnienia, względy towarzyskie, częstotliwość odwiedzin oraz wielkość odłowów poszczególnych gatunków ryb. Przedstawiono ocenę ekonomiczną wybranych łowisk metodą kosztów podróży i wydatków wędkarzy.


*00067*          pl                         

Łowisko specjalne jako alternatywna forma ochrony ichtiofauny rzek. Cieśla, Mirosław. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006    s. 247-252, il. +bibliogr. s. 253-266

Omówiono wpływ wędkarstwa na stan ichtiofauny w rzekach oraz strategie jej ochrony. Scharakteryzowano funkcjonowanie metody „catch and release“ (złów i uwolnij) w oparciu o doświadczenia Okręgu PZW w Krośnie, który ustanowił w 2004 r. łowisko specjalne na odcinku rzeki San w okolicach Zwierzyńca. Na łowisku tym obowiązują zasady uwalniania wszystkich złowionych pstrągów potokowych i lipieni.
EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

*00040*          pl                         

Wzajemne relacje ekonomiczne jeziorowej gospodarki zarybieniowej, produkcji rybackiej i opłat wędkarskich w latach 2001-2005. Mickiewicz, Maciej. W: Gospodarka rybacka w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2005 roku. Pod red. M.  Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006    s. 29-34, il. +bibliogr. 10 poz.

Analizowano relacje nakładów przeznaczonych na zarybianie jezior do uzyskiwanych efektów ekonomicznych w postaci wartości odłowionych ryb oraz wartości połowów wędkarskich w latach 2004-05. W latach 2001-05 wskaźnik relacji nakładu na zarybianie do wartości odłowionych ryb wyniósł 38,27 proc. Omówiono wpływ wędkarstwa na wyniki ekonomiczne gospodarki jeziorowej.


*00041*          pl                         

Sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotów uprawnionych do rybackiego użytkowania jezior. Mickiewicz, Maciej; Wołos, Arkadiusz.  W: Gospodarka rybacka w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2005 roku. Pod red. M. Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006     s. 35-42, il. +bibliogr. 2 poz.

Przedstawiono charakterystykę oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczne gospodarstw rybackich podzielonych na gospodarstwa jeziorowo-stawowe i gospodarstwa jeziorowe. W 2005 r. całkowite przychody analizowanych 50 gospodarstw rybackich wynosiły 63. 626 mln zł. Stwierdzono, że w 2005 r. wskaźnik rentowności gospodarstw jeziorowo-stawowych wyniósł 10,39 proc. , a gospodarstw jeziorowych - 6,97 proc.


*00052*          pl                         

Opłacalność śródlądowej produkcji rybackiej w 2005 roku. Wołos, Arkadiusz; Mickiewicz, Maciej; Lirski, Andrzej; Myszkowski, Leszek.  W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2006    s. 39-54, il. +bibliogr. s. 253-266

Na podstawie danych uzyskanych od kilkudziesięciu podmiotów prowadzących gospodarkę rybacką obliczono wskaźniki ekonomiczno-finansowe służące do oceny opłacalności produkcji ryb w stawach pstrągowych, karpiowych oraz w gospodarstwach jeziorowych i jeziorowo-stawowych. Opłacalność poszczególnych form produkcji była zróżnicowana od 18 proc. w obiektach pstrągowych po wynik ujemny (- 2,98 proc. ) w ośrodkach chowu karpia.


*00062*          pl                        

Ceny ryb towarowych i materiału zarybieniowego w jeziorowych gospodarstwach rybackich w 2005 roku. Mickiewicz, Maciej. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2006    s. 173-178, il. +bibliogr. s. 253-266

Na podstawie danych z 31 ankietowanych gospodarstw rybackich podano średnie ceny hurtowe ryb towarowych i średnie ceny ważniejszych form materiału zarybieniowego obowiązujące w 2005 r.  Średnia ważona cena kilograma ryb towarowych wnosiła 5,99 zł.


*00063*          pl                         

Zmiany w intensywności eksploatacji i polityce zarybieniowej jeziorowych gospodarstw rybackich po ich transformacji własnościowej na przykładzie Systemu Wielkich Jezior Mazurskich. Mickiewicz, Maciej. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006    s. 179-189, il. +bibliogr. s. 253-266

Podano średnie roczne wartości odłowów poszczególnych gatunków ryb oraz średnie roczne wartości materiału zarybieniowego wprowadzonego do jezior w dwóch analizowanych pięcioleciach: 1973-1982 i 1995-2004. Porównano dane odnośnie wartości zarybień do wartości odłowów. W gospodarce rybackiej prowadzonej w Systemi WJM zaobserwowano zmianę modelu gospodarowania oraz zgodność z zasadmi procesu ekorozwoju.


*00065*          pl                         

Łowiska specjalne - charakterystyka, organizacja i sposoby zarządzania. Czerwiński, Tomasz; Mickiewicz, Maciej; Wołos, Arkadiusz. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006    s. 207-226, il. +bibliogr. s. 253-266

Przedstawiono podstawowe parametry łowisk stawowych, jeziorowych i rzecznych oraz dane o składzie gatunkowym i masie obsady ryb.  Scharakteryzowano wielkość presji wędkarskiej i jej specyfikę.  Omawiane łowiska specjalne cechuje duże zróżnicowanie - począwszy od form własności, typu zbiornika wodnego, czasu funkcjonowania, wielkości i różnorodności gatunkowej prowadzonych zarybień, poprzez wielkość presji wędkarskiej i jej specyfikę, po obowiązujące regulaminy i stosowane formy reklamy, czy promocji.


*00066*          pl                         

Socjoekonomiczna analiza wędkarzy - klientów łowisk specjalnych.  Czerwiński, Tomasz; Mickiewicz, Maciej; Wołos, Arkadiusz. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2006    s. 227-245, il. +bibliogr. s. 253-266

Przedstawiono cechy i preferencje wędkarzy na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na czterech łowiskach specjalnych (Szwaderki, Bogucin, Wojnowice, Koszelewy). Analizowano płeć, wiek, status materialny, kwoty wydawane przez „klientów“ łowiących na tych łowiskach. Omówiono motywy wędkowania, preferowane udogodnienia, względy towarzyskie, częstotliwość odwiedzin oraz wielkość odłowów poszczególnych gatunków ryb. Przedstawiono ocenę ekonomiczną wybranych łowisk metodą kosztów podróży i wydatków wędkarzy.


*00073*          pl                         

Sprzedaż karpia handlowego w 2005 roku w świetle badań ankietowych. Lirski, Andrzej; Myszkowski, Leszek. - Komun. Ryb. 2006  nr 4 (93) s. 12-15, il.

Omówiono wielkość sprzedaży karpia handlowego w 2005 r. z produkcji krajowej i importu, udział hipermarketów w sprzedaży oraz rolę łowisk wędkarskich. Podano ceny karpia oraz podstawowe problemy ze zbytem.


*00084*          pl                         

Rynek i spożycie ryb w 2006 roku. Seremak-Bulge, Jadwiga;  Hryszko, Krzysztof. - Prz. Ryb. 2006 R. 31 nr 5 s. 13-22, il.

Omówiono krajową podaż i popyt ryb konsumpcyjnych pochodzących z połowów morskich i akwakultury. Przedstawiono wielkość spożycia ryb i owoców morza, ceny ryb i ich przetworów oraz strukturę eksportu.
URZĄDZENIA DO CHOWU I HODOWLI RYB

*00003*          pl                        

Po co nam przepławki?. Pietrzak, Roman. - Węd. Świat 2006 nr 8 (128) s. 48-49, il.

Przedstawiono stan realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych na budowę nowych lub modernizację istniejących przepławek. Urządzenia wodne wraz ze wskazaniem miejsc, gdzie potrzebne są przepławki, zinwentaryzowano w zaledwie połowie województw. Złożono 24 wnioski, z czego do dalszego postępowania zakwalifikowano 12, ale tylko 2 przyjęto bez zmian, a 10 należy poprawić.
ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD

*00013*          pl                         

Z pól i obory do rzek i jezior. (Oprac. krb). - Nasze Wody 2006  nr 1 (29) s. 18-19, il.

Wody rzek: Zgłowiączki, Kotomierzycy, Strugi Żackiej i kilku jezior w województwie kujawsko-pomorskim na obszarze gminy Płużnica uznano za wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego. Opracowano czteroletni program zadań ograniczających niekorzystny wpływ zanieczyszczeń na rzeki i jeziora. Opisano wyniki przedstawione w raporcie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za 2004 r.


*00024*          en                         

Characterization of phycotoxins produced by cyanobacteria. Charakterystyka fitotoksyn produkowanych przez sinice.  Mazur-Marzec, Hanna. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2006 vol. 35 nr 1  s. 85-109, il. bibliogr.

Przedstawiono obszerny przegląd literatury (85 cytowanych prac) na temat toksyn produkowanych przez sinice z uwzględnieniem ich budowy chemicznej, pochodzenia, klasyfikacji i mechanizmów działania na organizmy zwierzęce oraz ludzkie. Poruszono również problematykę rosnącego w ostatnich latach zagrożenia zakwitami sinicowymi w wyniku ocieplenia klimatu i zanieczyszczenia środowiska.


*00027*          en                         

Influence of cadmium and lead partitioning in water and sediment on their deposition in the sediment of a eutrophic dam reservoir. Wpływ specjacji kadmu i ołowiu w wodzie i sedymencie na odkładanie się tych pierwiastków w osadzie eutroficznego zbiornika zaporowego.  Szarek-Gwiazda, Ewa; Mazurkiewicz-Boroń, Grażyna. -  Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2006 vol. 35 nr 2 s. 141-157, il. bibliogr.

Wykazano, że rozpuszczone frakcje kadmu (Cd) i ołowiu (Pb) w zbiorniku zaporowym Dobczyce dominowały w kolumnie wody na głębokości od 1 do 15 m. W fazie cząsteczkowej (związanej) dominowały w warstwie przydennej. Forma wiązania Cd i Pb w osadzie zbiornika wskazuje, że Cd był potencjalnie bardziej mobilnym pierwiastkiem niż Pb; dlatego Cd prawdopodobnie zakumulował się w osadzie w znacznie mniejszych ilościach niż Pb.


*00028*          en                         

Benthic diatoms in the central section of the Pilica River and Sulejów Reservoir. Okrzemki denne środkowego odcinka rzeki Pilicy i Zbiornika Sulejowskiego. Szczepocka, Ewelina; Szulc, Bogusław. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2006 vol. 35 nr 2 s. 171-178, il. bibliogr.

Określano czystość wód rzeki Pilicy i Zbiornika Sulejowskiego na podstawie indeksu saprobowego (SPI) i obecności okrzemek (indeks TDI) ze szczególnym uwzględnieniem gatunków dominujących i subdominujących. W badaniach wykorzystywano program komputerowy Omnidia. Stwierdzono, że pogorszenie się jakości wody Pilicy po przejściu przez Zbiornik Sulejowski wynika z akumulowania się w nim znacznych ilości zanieczyszczeń; indeks okrzemkowy TDI wzrasta z 58,5 do 77,7. Klasa troficzna przechodzi z mezosaprobowej w polisaprobową, a klasa czystości wód zmienia się z II na III klasę.


*00034*          en                         

Accumulation of heavy metals in bottom sediments in small water bodies characterized by various levels of degradation. Akumulacja metali ciężkich w osadach dennych małych zbiorników wodnych charakteryzujących się różnym stopniem degradacji. Skwierawski, A.  - Pol. J. Env. Stud. 2006 vol. 15 nr 2A Pt 2 s. 494-502, il. bibliogr.

Analizowano zmienność koncentracji As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn w osadach dennych siedmiu małych, śródpolnych zbiorników wodnych (0,03-0,41 ha), położonych na Pojezierzu Mazurskim. Stwierdzono, że w powierzchniowych warstwach osadu akumulowało się najwięcej Zn i Pb, natomiast w głębszych Cu i Cd. W osadach z największą zawartością materii organicznej, notowano największe zawartości Zn i Cu. Na ekologiczny status badanych zbiorników składało się zanieczyszczenie osadów metalami, jakość wód i oddziaływanie antropogeniczne.


*00035*          en                         

The study of trace metal levels in select environmental components of the Zemborzyce Reservoir. Badania poziomu metali śladowych w wybranych składnikach środowiska Zbiornika Zemborzyckiego.  Dobrowolski, R. ; Skowrońska, M. - Pol. J. Env. Stud.  2006 vol. 15 nr 4 s. 537-542, il. bibliogr.

Na podstawie nowoczesnych metod analitycznych (AAS i ET-AAS) określono koncentracje metali ciężkich (Cd, Cr, Pb, Zn) w mięśniach ryb (płoci, okonia, leszcza) oraz w wodzie i osadach dennych zbiornika zaporowego. Stwierdzono, że badane metale akumulowały się w ciele ryb w następującycm porządku: Zn > Cd >Pb > Cr. Potwierdzono, że ryby mogą być użyte jako selektywne bioindykatory metali ciężkich w zbiornikach wodnych.


*00037*          en                         

Distribution of heavy metals in tissues of freshwater fish in Lithuania. Rozkład metali ciężkich w tkankach ryb słodkowodnych na Litwie. Staniskiene, B. ; Matusevicius, P. ; Budreckiene, R. ;  Skibniewska, K. A. - Pol. J. Env. Stud. 2006 vol. 15 nr 4 s. 585-591, il.   bibliogr.

Zbadano koncentrację ośmiu metali ciężkich (Pb, Cd, Cu, Zn, Fe, Ni, Mn, V) w tuszkach, szkielecie oraz narządach wewnętrznych (wątroba, skrzela, jelito) kilku gatunków ryb: okonia, płoci, krąpia, klenia, stynki, lina, szczupaka. Ryby pochodziły z różnych środowisk wodnych (jezior, rzek, stawów) na Litwie. Porównywano zbadane koncentracje z dopuszczalnymi wg. norm litewskich i wg. norm unijnych. Koncentracje metali ciężkich w szkieletach ryb były znacznie większe niż w tuszkach (z wyjątkiem Cr i V).


*00057*          pl                         

Ekologiczne aspekty stosowania zanęt przez wędkarzy. Wołos, Arkadiusz; Mioduszewska, Hanna. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój.  Pod red. Arkadiusza Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006    s. 103-111, il. +bibliogr. s. 253-266

Na podstawie ankiet scharakteryzowano rodzaje i zawartość biogenów w zanętach tradycyjnych i firmowych stosowanych przez wędkarzy w jeziorach Pojezierza Mazurskiego, Pomorskiego oraz okolic Konina i Kruszwicy. Porównano strukturę gatunkową odłowów ryb karpiowatych przez wędkarzy stosujących zanęty i wędkarzy nie stosujących zanęt. Stwierdzono wzrost aktywności wędkarskiej i większe zainteresowanie zanętami firmowymi.


*00069*          pl                         

Koncepcja rekultywacji zbiornika zaporowego Pokrzywnica (Szałe) w Kaliszu. Mastyński, Jerzy; Małecki, Zdzisław; Sawczyn, Piotr. -  Prz. Ryb. 2006 R. 31 nr 4 s. 26-34, il. bibliogr.

Podano ogólną charakterystykę zbiornika zaporowego Pokrzywnica, jego położenie, warunki hydrologiczne, roślinność, dane techniczne, parametry zlewni. Zaproponowano szereg działań zmierzających do poprawy stanu jakości wód zanieczyszczonego zbiornika (np. usunięcie półmetrowej warstwy osadów, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni, inaktywację fosforu poprzez użycie koagulantów). Wymieniono też możliwość stosowania takich zabiegów jak: odwodnienie, wapnowanie, biomanipulacja, bagrowanie. Porównano efektywność różnych metod rekultywacji jezior.
OBRÓBKA SUROWCÓW RYBNYCH

*00068*          pl                         

Ubój i wstępne przetwarzanie karpia. Białowąs, Henryk. -  Prz. Ryb. 2006 R. 31 nr 4 s. 14-24, il.

Omówiono metody uboju karpia oraz zmiany odczynu mięsa karpiowego w zależności od metody uboju. Porównano wydajność rzeźną poszczególnych produktów uzyskiwanych podczas wstępnego przetwarzania karpi oraz wydajność karpi dokarmianych łubinem, kukurydzą i pszenicą, karpi należących do pięciu linii hodowlanych i karpi ubijanych w różnych terminach (sierpień - grudzień). Podano wyniki badań jakości i składu mięsa karpiowego oraz wpływ przechowywania na wartość mięsa.
SKORUPIAKI I MIĘCZAKI UŻYTKOWE

*00009*          pl                       

Dwa nasze i dwa zamorskie [raki]. Oprac. (WBo). - Węd. Pol. 2006  nr 8 (186) s. 80-81, il.

Opisano cztery gatunki raków występujących w wodach Polski.  Rodzimy rak szlachetny zasiedla czyste i natlenione wody bieżące, natomiast również rodzimy rak błotny - wody stojące. Raki rodzime przetrwały w nielicznych wodach. Zagroził im zawleczony do Europy w 1860 r. pasożytniczy grzyb Aphanomyces astaci oraz obce gatunki raków - rak pręgowany i rak sygnałowy, wprowadzone do naszych wód.


*00018*          pl                         

Niezwykłe zwierzęta z zamierzchłej przeszłości, czyli o przekopnicach. Tomaszewski, Dominik. - Nasze Akwarium 2006 nr 81  s. 43-46, il.

Przedstawiono systematykę, budowę ciała, biologię i zasady hodowli akwarystycznej przekopnic - skorupiaków z gromady Branchiopoda. Większość gatunków żyje w okresowych zbiornikach wodnych, a okresy suszy przetrzymują w stadium anabiozy w postaci cysty - larwy zamkniętej w otoczce. W hodowli nie są to zwierzęta wymagające; żyją w pobliżu dna preferując wodę lekko zakwaszoną.
OCHRONA GATUNKOWA

*00058*          pl                         

Ekologiczna ciągłość rzek i restytucje ryb jako warunek ekorozwoju. Wiśniewolski, Wiesław. W: Rybactwo - Wędkarstwo - Ekorozwój. Pod red. Arkadiusza Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2006     s. 115-126, il. +bibliogr. s. 253-266

Przedstawiono stopień zagrożenia autochtonicznych gatunków ryb i minogów w dorzeczu Odry i Wisły oraz obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące ekosystemów rzecznych i związanych z nimi populacji ryb wędrownych. Omówiono negatywny wpływ antropogenicznego przekształcenia rzek na migracje i restytucje ryb.  


*00075*          pl                         

Aktualny stan populacji jesiotrów na obszarze gruzińskiego wybrzeża Morza Czarnego. Zarkua, Z. G. ; Bolkvadze, L. G. ; Khintibidze, M. S. ; Gogotishvili, M. A. ; Variadis, L. D. ; Kolman, R. - Komun. Ryb.  2006 nr 4 (93) s. 20-24, il. bibliogr.

Omówiono biologię populacji jesiotra kolchidzkiego, bieługi, jesiotra zachodniego, siewrugi i szypa z Morza Czarnego. Przedstawiono aktualny stan populacji jesiotrów w Gruzji oraz prace nad sztucznym rozrodem i podchowem wylęgu zagrożonych wyginięciem jesiotrów.


*00076*          pl                         

Współczesny stan występowania strzebli błotnej w województwie mazowieckim. Wolnicki, Jacek; Kamiński, Rafał; Sikorska, Justyna. -  Komun. Ryb. 2006 nr 4 (93) s. 25-28, il.

Scharakteryzowano i porównano stanowiska występowania strzebli błotnej, Eupallasella perenurus, w województwie mazowieckim, gdzie łącznie znajduje się siedem potwierdzonych stanowisk tego gatunku.  Podano ich powierzchnię lustra wody, odczyn, przewodnictwo elektrolityczne i charakter zbiornika. Oceniono skuteczność zarybień przeprowadzonych na dwóch stanowiskach strzebli, gatunku objętego ścisłą ochroną.


*00085*          pl                         

Kormoran czarny - czy faktycznie stanowi zagrożenie dla rybactwa?. Gwiazda, Robert. - Prz. Ryb. 2006 R. 31 nr 5 s. 23-34, il.

Podano rozmieszczenie oraz liczbę kolonii i par lęgowych kormorana czarnego w Polsce. Analizowano skład pokarmu oraz wielkość ryb w pokarmie kormorana żerującego w różnych siedliskach: jeziorach, zbiornikach zaporowych, stawach rybnych, rzekach i wodach słonawych.  Omówiono wpływ kormorana na ichtiofaunę oraz konflikt kormoran - rybactwo w skali europejskiej.


*00012*          pl                         

Kiedy jesiotry wrócą do Drwęcy?. Kolman, Ryszard. - Nasze Wody  2006 nr 1 (29) s. 6-7+10-11, il.

W pierwszej połowie XX wieku drastycznie zmniejszyła się liczebność jesiotra bałtyckiego, a w 1965 r. w Wiśle pod Chełmnem złowiono prawdopodobnie ostatniego przedstawiciela tego gatunku w naszych wodach. Opisano przyczyny ustąpienia jesiotra oraz prace związane z restytucją.
PRZETWÓRSTWO RYBNE

*00080*          pl                         

Zmechanizowanie obróbki ryb karpiowatych do postaci tuszek i płatów z poprzecinanymi ościami. Dowgiałło, Andrzej. - Mag. Przem. Ryb.  2006 nr 4 (52) s. 20-22, il.

Główną przyczyną ograniczonego popytu na karpia i jego przetwory jest obecność ości w tkance mięśniowej. Przedstawiono wymogi jakie powinny spełniać maszyny do przecinania ości w płatach i tuszkach karpia i ryb karpiowatych. Scharakteryzowano modele przecinarek ości w tuszkach i płatach tych ryb.


*00086*          pl                        

Projekt modernizacji przetwórni rybnej, zaadaptowanej pod kątem obróbki i wędzenia pstrąga tęczowego. Aszyk, Przemysław. - Prz. Ryb.  2006 R. 31 nr 5 s. 35-39, il.

Podano opis obiektu, wyposażenie oraz schemat działania przetwórni rybnej przystosowanej do patroszenia, wędzenia i mrożenia.  Omówiono technologię przetwórstwa dla ryb patroszonych i wędzonych.  Wymieniono dyrektywy, rozporządzenia i ustawy, które zastosowano podczas modernizacji przetwórni.