Instytut   Rybactwa   Śródlądowego

im. STANISŁAWA  SAKOWICZAEXPRESS INFORMACJA

NR  1/2008

(kwartalnik)

 

 

 

                                                  Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanowska

                                                                  mgr inż. Henryk Chmielewski

                                                                       inż. Jadwiga Cupiał

 

 

                                                                                                                                      Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanow

Olsztyn 2008

 

 

 

 

 

REDAKCJA

Zespół redakcyjny:
mgr inż. Jadwiga Zdanowska
mgr inż. Henryk Chmielewski
inż. Jadwiga Cupiał
mgr inż. Alicja Robak

 

Kontakt:
Tel. (089) 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: din@infish.com.pl

 

© Copyright by
Instytut Rybactwa Śródlądowego
Olsztyn 2004

 

Wydawca:
Dział Wydawnictw
Instytutu Rybactwa Śródlądowego
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
Tel. (089) 524 10 15, 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

RYBACTWO

*00005*          en                         

Studies in aquaculture performed at The Pond Fishery Department of The Inland Fisheries Institute, Żabieniec, Poland. Badania w dziedzinie akwakultury prowadzone w Zakładzie Rybactwa Stawowego Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu, Polska. Kamler, E. -  Bull. VURH Vodnany 2006 R. 42 nr 4 s. 155-157, il. bibliogr.

Przedstawiono krótką charakterystykę zakładu naukowego oraz zakres prac wykonywanych przez zatrudnionych w nim pracowników.  Omówiono wyniki prowadzonych badań z zakresu eko-fizjologii ryb w kontekście ich wykorzystania w akwakulturze oraz plany badawcze na przyszłość. Głównymi obiektami badań są w tym zakładzie ryby karpiowate i sum afrykański. Badano wpływ warunków kontrolowanych (temperatury, światła) na podchów wylęgu oraz wpływ żywienia na przeżywalność i wzrost ryb.


*00014*          pl

Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) i jej zastosowanie w gospodarce rybackiej. Konieczny, Piotr. W: Szkolenie producentów ryb.  Materiały szkoleniowe. Słok k. Bełchatowa. 31 stycznia - 1 lutego 2008. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2008    s. 103-119, il. +bibliogr. 22 poz.

Omówiono założenia oraz zastosowanie ekobilansu i metody zwanej analizą cyklu życia (LCA: Life Cycle Assessment) w odniesieniu do potrzeb branży rybackiej i przetwórstwa ryb. Za pomocą metody LCA analizowano obciążenie środowiska włączając w to wszelkie oddziaływania wyrobu na środowisko (zużycie surowców, emisja szkodliwych i trujących substancji, zanieczyszczenie ziemi). Metodę przykładowo zastosowano w gospodarstwie pstrągowym i w analizie środowiskowej wybranego gotowego produktu rybnego.


*00058*          pl

Forum Towarzystwa Promocji Rybactwa i Produktów Rybnych. Pan Karp. Szczepański, Zbigniew [red.]. - Prz. Ryb. 2007 R. 32 nr 6 s. 57-71,   il.

Omówiono działania promocyjne dotyczące karpia przeprowdzone w marketach Tesco, podczas Targów POLAGRA-FOOD i na Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, a także na wystawie w Skoczowie i podczas „Święta Hodowców Ryb i Wędkarzy - Konecka Ryba“ oraz inne działania.


*00079*          pl

Zarząd nieruchomością pod wodami a uprawnienia do rybactwa.  Radecki, Wojciech. - Komun. Ryb. 2007 nr 6 (101) s. 30-31

Na podstawie obowiązujących ustaw: o rybactwie śródlądowym,  Prawo wodne i o gospodarce nieruchomościami, prawnik wyjaśnia kiedy zarządzanie nieruchomością pod wodami jeziora daje zarządcy prawo do rybackiego korzystania z wód jeziora.


*00080*          pl

Projekt „Innowacyjne techniki oceny biologicznej i ochrony cennych gatunków ryb hodowlanych i raków“ realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Demska-Zakęś, Krystyna i in. [oprac. ]. - Komun. Ryb. 2007  nr 6 (101) s. 31-32

Celem projektu jest promocja, popularyzacja i transfer osiągnięć badawczych dotyczących oceny biologicznej stad i metod służących ochronie cennych gatunków ryb łososiowatych i jesiotrowatych. Projekt jest skierowany do podmiotów prowadzących działalność w obrębie sektora rybackiego. Podano tematykę szkoleń zaproponowanych przez naukowców.


*00082*          pl                         

Międzynarodowa konferencja „Fish stock assessments methods for lakes and reservoirs: towards the true picture of fish stock“ - Czeskie Budziejowice 11-15. 09. 2007 r. Doroszczyk, Lech. - Komun. Ryb.  2007 nr 6 (101) s. 35-38, il.

Podczas konferencji omawiano dotychczasowe metody szacowania zasobów ryb oraz podjęto próbę wypracowania standardów badań rybackich za pomocą hydroakustyki dla potrzeb Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przedstawiono badania hydroakustyczne prowadzone przez czołowych badaczy europejskich i amerykańskich oraz sprzęt przez nich stosowany.


*00083*          pl                         

Program INTERREG szansą na współpracę regionalną w rybactwie.  Konferencja - szkolenie, projekt 2006/360 „Promowanie wykorzystania zasobów połowowych w Regionie Sąsiedztwa“ - Wilkasy 2007. Robak,  Stanisław. - Komun. Ryb. 2007 nr 6 (101) s. 39-40, il.

Podczas konferencji „Akwakultura województwa warmińsko-mazurskiego elementem współpracy międzyregionalnej Polski,  Litwy i obwodu kaliningradzkiego FR" zaprezentowano naukowy i praktyczny dorobek pracowników IRS w dziedzinie rozrodu i podchowu wybranych gatunków ryb oraz wymieniono doświadczenia w dziedzinie gospodarki rybackiej między lokalnymi organizacjami rybackimi Polski,  Litwy i obwodu kaliningradzkiego FR.
HYDROBIOLOGIA RYBACKA

*00007*          en                         

Challenges in developing fish-based ecological assessment methods for large floodplain rivers. Wyzwania w rozwoju ekologicznych metod oceny dużych rzek na równinach zalewowych w oparciu o ryby. De Leeuw, J. J. ; Buijse, A. D. ; Haidvogl, G. ;  Lapinska, M. ; Noble, R. ; Repecka, R. ; Virbickas, T. ; Wiśniewolski,  W. ; Wolter, C. - Fish. Manag. Ecol. 2007 vol. 14 nr 6 s. 483-494, il.   bibliogr.

Poruszono zasadnicze problemy związane z oceną statusu ekologicznego wielkich rzek europejskich: zastosowanie historycznych informacji o rybach i ich środowisku w celu opracowania warunków preferencyjnych; reakcje zespołów ryb na zakłócenia wywołane przez człowieka w różnych rzekach w zależności od wpływu tych zakłóceń i czasu ich trwania; rola zbiorników zalewowych w ocenie ekologicznej; monitoring wielkich rzek przy użyciu różnych narzędzi i metod pobierania prób. Wyzwaniem na przyszłość jest standaryzacja i kalibrowanie metod poboru prób.


*00022*          en                        

Seasonal variations of dominant phytoplankton in humic forest lakes. Sezonowe zmiany dominujących zespołów fitoplanktonu w śródleśnych jeziorach humusowych. Joniak, Tomasz. -

Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2007 vol. 36 nr 2 s. 49-59, il. bibliogr.

Przedstawiono sezonowe zmiany w składzie gatunkowym i liczebności zespołów fitoplanktonowych, w trzech różnych pod względem hydrochemicznym, śródleśnych jeziorach humusowych (oligo-, mezo- i poli-humusowym) na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.  Stwierdzono, że wraz ze wzrostem koncentracji rozpuszczonych,  węglowych związków humusowych spada zróżnicowanie gatunkowe glonów autotroficznych i wzrasta liczebność heterotroficznego nanoplanktonu oraz fago- i miksotroficznych wiciowców.


*00023*          en                         

Coastal lakes and marine intrusions on the southern Baltic coast. Jeziora przymorskie a intruzje wód morskich na południowym wybrzeżu Bałtyku. Drwal, Jan; Cieśliński, Roman. -

Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2007 vol. 36 nr 2 s. 61-75, il. bibliogr.

W latach 2002-05 analizowano dystrybucję chlorków w wodzie pięciu jezior przymorskich (Jamno, Bukowo, Wicko, Kopań i Łebsko),  charakteryzujących się zróżnicowanymi warunkami hydrologicznymi.  Stwierdzono, że zmiany zasolenia, jakie wiążą się z intruzją wód morskich, w badanych jeziorach, jedynie przypominają procesy zachodzące w typowych estuariach i powinno się je klasyfikować jako zbiorniki przymorskie.


*00024*          en                         

Relationships among ciliated protozoa and water chemistry in small peat-bog reservoirs (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland).  Zależności między orzęskami a chemią wody w małych zbiornikach torfowych (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, wschodnia Polska).  Mieczan, Tomasz. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2007 vol. 36 nr 2 s. 77-86,   il. bibliogr.

Analizowano strukturę taksonomiczną i troficzną zespołów orzęsków planktonowych w małych zbiornikach torfowych o różnym stopniu zakwaszenia (pH od 3 do 6) w zależności od wybranych parametrów chemicznych wody. Wyniki badań wskazują, że pH,  przewodnictwo elektrolityczne i całkowity węgiel organiczny miały większy wpływ na rozmieszczenie orzęsków niż wskaźniki troficzne (fosfor całkowity).


*00025*          en                         

Algae and their changes over time. Glony i ich zmiany w czasie. Burchardt, Lubomira [ed. ]. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2007  vol. 36 suppl. 1 s. 7-266, il. bibliogr.

Tom zawiera materiały z 25. Międzynarodowej Konferencji Algologicznej, która odbyła się w dniach 16-19 maja 2006 r.  (Poznań-Łagów). Przedstawiono historię dotychczasowych sympozjów algologicznych; pierwsze odbyło się w 1974 r. w Krakowie.  Opublikowany suplement zawiera 28 artykułów przedmiotowych o tematyce pogrupowanej w następujących trzech rozdziałach: Warunki ekstremalne - Epizod, Katastrofa; Rozwój zrównoważony; Varia (różne).


*00026*          en                         

Dynamics of chosen species of phyto- and zooplankton in a deep submontane dam reservoir in light of differing life strategies. Dynamika wybranych gatunków fito- i zooplanktonu w głębokim,  podgórskim zbiorniku zaporowym na tle zróżnicowanych strategii życia. Wilk-Woźniak, Elżbieta; Pociecha, Agnieszka. -  Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2007 vol. 36 suppl. 1 s. 35-48, il. bibliogr.

W Zbiorniku Dobczyckim przeprowadzono ocenę zmian zachodzących w zespołach fito- i zooplanktonowych pod wpływem zmieniających się warunków hydrologicznych oraz fizykochemicznych. Stwierdzono istotne korelacje między zmianą przepływu i stanu wód oraz czynnikami fizycznymi a dynamiką rozwoju fitoplanktonu i zooplanktonu. Wskaźniki chemiczne, szczególnie N-NO3 wpływały jedynie na zmiany wśród zespołów fitoplanktonowych.


*00027*          en                         

Changes of species diversity of phytoplankton and physicochemical water parameters in annual cycles in the urban Lake Jeziorak Mały. Zmiany zróżnicowania fitoplanktonu i fizykochemicznych parametrów wody w cyklu rocznym w miejskim jeziorze Jeziorak Mały. Zębek, Elżbieta. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2007  vol. 36 suppl. 1 s. 49-55, il. bibliogr.

W latach 1998-2003 badano zmiany w strukturze gatunkowej fitoplanktonu litoralowej strefy zeutrofizowanego jeziora Jeziorak Mały w zależności od zmian temperatury i koncentracji ortofosforanów w wodzie. Badania prowadzono w cyklu rocznym posługując się w ocenie indeksem Shannona-Weavera. W badanym akwenie fitoplankton pośrednio jest kształtowany przez zespoły sinicowe, które charakteryzują się największą liczebnością (szczególnie latem) i najmniejszym zróżnicowaniem gatunkowym oraz powodują największą redukcję ortofosforanów w wodzie.


*00028*          en                         

Future in the past: a review of phytoplankton studies conducted in southern Poland over the past fifty years. Przyszłość w przeszłości: przegląd badań dotyczących fitoplanktonu, prowadzonych w południowej Polsce w ostatnich pięćdziesięciu latach. Bucka,  Halina; Wilk-Woźniak, Elżbieta. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2007 vol. 36 suppl. 1 s. 67-76, il. bibliogr.

Przedstawiono główne kierunki badań fitoplanktonu w rzekach,  stawach i zbiornikach zaporowych południowej Polski od lat 50-tych XX w. do chwili obecnej. Początkowo prowadzono identyfikację i klasyfikację zielenic w zbiornikach powstałych w wyniku regulacji rzek. Następnie badano dynamikę planktonu w stawach rybnych, aby w końcu przejść do zagadnień związanych z ochroną środowiska. Badano problemy eutrofizacji, zależności między fitoplanktonem i zooplanktonem, gatunki wskaźnikowe.


*00029*          en                         

Changes in phytoplankton assemblages after reduction of sewage discharge into Lake Niegocin (Mazurian Lake District, Poland). Zmiany w zespołach fitoplanktonu po redukcji dopływu ścieków do jeziora Niegocin (Pojezierze Mazurskie, Polska). Hutorowicz,  Andrzej; Napiórkowska-Krzebietke, Agnieszka. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2007 vol. 36 suppl. 1 s. 137-145, il. bibliogr.

Badania przeprowadzone w latach 1991-2001 wykazały, że widoczne zmiany w składzie gatunkowym i strukturze zespołów fitoplanktonowych jeziora Niegocin występowały tylko w okresie pierwszych sześciu lat działania oczyszczalni ścieków wybudowanej w Giżycku w 1994 r. Od 1999 r. , gdy ładunek nutrientów w jeziorze zaczął znowu wzrastać, nie obserwowano już istotnych zmian w grupach gatunków dominujących i subdominujących.


*00030*          en                         

Mass development of the algal species Gonyostomum semen (Raphidophyceae) in the mesohumic Lake Płotycze (central-eastern Poland). Masowy rozwój glonów z gatunku Gonyostomum semen (Raphidophyceae) w mezohumusowym jeziorze Płotycze (środkowo-wschodnia Polska). Pęczuła, Wojciech. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2007 vol. 36 suppl. 1 s. 163-172, il. bibliogr.

W maju 1996 r. stwierdzono obecność pierwszych osobników inwazyjnego gatunku Gonyostomum semen w jeziorze Płotycze na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Masowy rozwój tego gatunku zaobserwowano we wrześniu następnego roku, co doprowadziło do całkowitych zmian w dotychczasowej strukturze fitoplanktonu. Szybkiej kolonizacji glonów z gatunku G. semen sprzyjają w jeziorze Płotycze warunki hydromorfologiczne i toficzne (mała powierzchnia, mała głębokość, zawartość humusu, duża żyzność).


*00031*          en                         

Temporal changes in the phytoplankton structure in a shallow,  macrophyte-dominated lake (Lake Łuknajno, northeast Poland). Zmiany czasowe struktury fitoplanktonu w płytkim jeziorze zdominowanym przez makrofity (jezioro Łuknajno, północno-wschodnia Polska). Jaworska, Bożena; Kruk, Marek. - Oceanol. Hydrobiol. Stud.  2007 vol. 36 suppl. 1 s. 213-220, il. bibliogr.

Masowy rozwój sinic oraz zmiany w strukturze ilościowej i jakościowej pozostałych zespołów fitoplanktonu w jeziorze Łuknajno obserwowano w latach 2004-2006. Zmiany te wskazują na rosnącą rolę organizmów tej grupy w badanym jeziorze. Zobrazowano kierunki transformacji środowiska, jakim jest płytkie jezioro, zdominowane przez makrofity.


*00032*          en                         

Benthic diatoms of the Pilica River 50 years ago and today. Okrzemki bentosowe rzeki Pilicy 50 lat temu i obecnie. Szulc,  Bogusław. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2007 vol. 36 suppl. 1 s. 221-226, il.   bibliogr.

Porównano materiały archiwalne (opracowane przez Kadłubowską w 1957 r. ) oraz pochodzące z 2005 r. (dwa stanowiska: rzeka Pilica koło Przedborza i przy dopływie do zbiornika Sulejowskiego w Spale).  Określono skład gatunkowy i liczebność okrzemek oraz stan troficzny (indeks DTI) i saprobiotyczny (SPI) badanego środowiska. Na podstawie indeksu SPI (14, 25) oraz TDI (67, 85) badany obszar można zaklasyfikować odpowiednio do III lub IV klasy czystości.


*00033*          en

Phytoplankton composition and abundance at surface depths within different lake habitats. Skład i liczebność fitoplanktonu w powierzchniowych warstwach wód jezior o zróżnicowanym środowisku.  Marshall, Harold G. ; Burchardt, Lubomira; Kokociński, Mikołaj;  Stefaniak, Karolina; Semcheski, Matthew. - Oceanol. Hydrobiol. Stud.  2007 vol. 36 suppl. 1 s. 233-240, il. bibliogr.

Próby fitoplanktonu z dwóch warstw wody (powierzchniowej i subpowierzchniowej do 20 cm) poddano analizie jakościowo-ilościowej.  Próby pochodziły z dwóch jezior polskich (Bnińskie i Skrzyncekie Duże) oraz dwóch jezior sztucznych w USA (Oak Grave Lake, Kilby Lake) i z bagna usytuowanego w pobliżu Kilby Lake. Skład gatunkowy i grupy dominujące fitoplanktonu epi- i hiponeustonowego były w obydwu warstwach zbliżone, a liczebność różna. W żadnej z warstw nie stwierdzono obecności charakterystycznych grup glonów.


*00043*          pl

Transformacje jonowe w wodach estuarium Odry i ich wpływ na warunki siedliskowe ichtiofauny. Tórz, Agnieszka. - Rozprawy AR Szczec. 2007 nr 244 s. 4-83, il. bibliogr. summ.  (Praca habilitacyjna)

W oparciu o wyniki badań reżimu hydrochemicznego, hydrobiologicznego i struktury ichtiofauny, wyróżniono w estuarium Odry trzy odrębne strefy: estuarium górne (od Widuchowej do ujścia Odry do Zalewu Szczecińskiego) i estuarium dolne (wody Zatoki Pomorskiej). Scharakteryzowano skład gatunkowy ichtiofauny w poszczególnych strefach estuarium. Omówiono różne stężenia makrojonów w trakcie mieszania się wód słodkich i morskich oraz ich wpływ na ryby.


*00044*          en                         

The continuing expansion of Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae) in Poland and Europe. Postępująca ekspansja Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae) w Polsce i Europie. Kraszewski, Andrzej. - Folia Malacol. 2007 vol. 15 nr 2  s. 65-69, il. bibliogr.

Od lat 60-tych XX wieku obserwuje się na terenie Europy postępującą ekspansję małży chińskich należących do skójkowatych. Ich obecność jest związana z introdukcją ryb roślinożernych (na Węgrzech i w Rumunii). W pracy omówiono przyczyny ekspansji oraz przedstawiono obecnie zajmowane siedliska w wodach śródlądowych Europy.


*00045*          pl                         

Meromiksja Jeziora Zapadłego. Tandyrak, Renata; Grochowska,  Jolanta; Saczewa, Sławomir; Dunajska, Adrianna. - Aura 2008 nr 2  s. 21-23, il.

Scharakteryzowano batymetrię i wybrane parametry hydrochemiczne wód jeziora Zapadłego. Jezioro Zapadłe (Zawalone) jest położone w pobliżu miejscowości Łukta (województwo warmińsko-mazurskie). Opisano cechy typowe dla jezior meromiktycznych. W Polsce stwierdzono niewiele tego typu zbiorników; zalicza się do nich także Jezioro Starodworskie i Wądołek. Meromiksja polega na mieszaniu się wód jeziora w dwóch pierwszych warstwach (epilimnionie i metalimnionie),  a prawie wcale w warstwie trzeciej, czyli w hypolimnionie.


*00048*          en                         

Assessment of impact of heavy metals on the communities and morphological deformities of Chironomidae larvae in the River Damodar (India, West Bengal). Ocena oddziaływania metali ciężkich na zbiorowiska i deformacje morfologiczne larw Chironomidae w Rzece Damodar (Indie, Zachodni Bengal). Bhattacharya, Gautam; Sadhu,  Arup K. ; Mazumdar, Abhijit; Majumdar, Uttaran; Chaudhuri, Prasanta K. ; Ali, Arshad. - Suppl. Acta Hydrob. 2006 vol. 8 s. 21-32, il.   bibliogr.

Badano wpływ metali ciężkich (Pb, Zn, Cu, Hg i Cd) na larwy Chironomidae w rzece przepływającej przez tereny silnie uprzemysłowione i na stanowiskach reperowych, porównawczych. Analizy rzędnych i klasterowe wykazały zróżnicowanie między badanymi stanowiskami. Na stanowiskach zanieczyszczonych (na terenie uprzemysłowionym) malała różnorodność gatunkowa badanej fauny.  Największy wpływ na zmiany w strukturze bentosu oraz na liczbę osobników zdeformowanych wywierał ołów (Pb).


*00049*          en                         

Water mites (Hydrachnidia, Acari) in the running waters of the Masurian Landscape Park. Wodopójki (Hydrachnidia, Acari) w wodach płynących Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Cichocka, Maria. -  Suppl. Acta Hydrob. 2006 vol. 8 s. 33-53, il. bibliogr.

Na 25 stanowiskach zlokalizowanych w wodach Mazurskiego Parku Krajobrazowego zebrano 1811 wodopójek, które należały do 75 gatunków.  Wśród badanej fauny przeważały gatunki reofilne i reobionty (53 proc. ). W największej rzece badanego obszaru - Krutyni - zidentyfikowano 61 gatunków; 22 proc. z nich to wodopójki eurytypowe.  Inne stanowiska badawcze znajdowały się w potokach Pierwos i Uklanka oraz w rzece Wygrynia, a także badaniom poddano rowy odwadniające i źródła.


*00051*          en                         

Benthic algae communities in the coastal part of Oemerli Dam Lake (Istanbul, Turkey). Zbiorowiska glonów bentosowych w przybrzeżnych sterfach jeziora zaporowego Oemerli (Istambuł,  Turcja). Temel, Mustafa. - Suppl. Acta Hydrob. 2006 vol. 8 s. 65-77,   il. bibliogr.

W latach 2002-2003 badano na 4 stanowiskach zbiorowiska glonów bentosowych bytujące w przybrzeżnej stefie tureckiego zbiornika wodnego. Łącznie zebrano i zidentyfikowano 39 taksonów glonów. Na poszczególnych stanowiskach scharakteryzowano skład gatunkowy zbiorowisk epipelicznych (21-29 gatunków) i epilitycznych (24-30 gatunków). Najliczniej występowały: Navicula gracilis, Fragilaria ulna, Cosmarium margaritatum i Scenedesmus quadricauda.


*00075*          pl                         

Ekologiczna tragedia Jeziora Titicaca. Dabrowski, Konrad;  Jaroszewska, Marta. - Komun. Ryb. 2007 nr 6 (101) s. 16-20, il.

Omówiono położenie, warunki hydrologiczne oraz badania prowadzone od XIX w. przez biologów w południowo-amerykańskim jeziorze Titicaca. Przedstawiono zmiany w faunie po introdukcji drapieżnych ryb łososiowatych (głównie pstrąga tęczowego,  Oncorhynchus mykiss). Ratunkiem dla jeziora jest odbudowa rodzimej ichtiofauny, zwłaszcza gatunków ryb z rodzaju Orestias i Trichomycterus.


*00076*          pl                         

Toksyczne oddziaływanie wtórnych metabolitów sinic na ryby słodkowodne. Bownik, Adam; Sierosławska, Anna; Rymuszka, Anna;  Skowroński, Tadeusz. - Komun. Ryb. 2007 nr 6 (101) s. 21-24, il.   bibliogr.

Wymieniono toksyny wytwarzane przez sinice (cyjanobacterie) i sposoby ich oddziaływania na organizmy wodne. Omówiono mechanizm działania i zmiany wywoływane w organizmach ryb przez hepatotoksyny (mikrocystynę) oraz neurotoksyny (anatoksynę i saksitoksynę).


*00085*          en                         

Examples of variation in ice cover thickness in mountain and lowland lakes in Poland. Przykłady zmienności grubości pokrywy lodowej na jeziorach górskich i nizinnych w Polsce. Choiński,  Adam. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 1 s. 11-18, il. bibliogr.

W latach 2004-07 przeprowadzono badania grubości pokrywy lodowej wybranych jezior. Do badań wytypowano jeziora: Niepruszewskie,  Charzykowskie, Skrzynka, Jaroszewskie, Morskie Oko, Mały Staw, Wielki Staw. Odnotowano bardzo duże zróżnicowanie grubości pokrywy lodowej dochodzące do 30 cm. Czynnikami wpływającymi na te różnice mogą być: średnia głębokość jeziora, ogólna objętość wody w misie jeziornej,  rozkład temperatur wody.


*00086*          en                         

Determination of changes of hydrochemical indicators in lake waters of the southern Baltic coast. Określanie zmian wskaźników hydrochemicznych w wodzie jezior u wybrzeży południowego Bałtyku.  Cieśliński, Roman. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 1 s. 19-26, il.   bibliogr.

Przeprowadzono badania wybranych wskaźników hydrochemicznych w 15 jeziorach przymorskich zlokalizowanych wzdłuż wybrzeża Bałtyku.  Analizowano wpływ intruzji wód morskich do środowiska słodkowodnego tych jezior. Wyodrębniono 5 grup jezior: 1. - o bardzo silnej zależności od wód morskich (jeziora: Ptasi Raj, Karaś); 2. - o wpływie silnym np. jezioro Łebsko; 3. - o stałym wpływie wód morskich (Bukowo,  Gardno); 4. - o wpływie zróżnicowanym (Jamno, Druzno); 5. - gdzie przeważa wpływ zlewni, a wpływ morza jest sporadyczny (Kopań, Wicko,  Sarbsko).


*00088*          en                         

Preliminary examinations of the functional properties of dissolved organic matter in selected lakes of the district of Ełk.  Wstępne badania funkcjonalnych właściwości rozpuszczonej materii organicznej w wybranych jeziorach ełckich. Głażewski, Roman;  Wójcik, Iwona. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 1 s. 35-40, il. bibliogr.

Badano charakter rozpuszczonej, naturalnej materii organicznej w 9 jeziorach ełckich (Ełckie, Woszczelskie, Sunowo, Straduńskie,  Łaśmiady, Przytulskie, Haleckie, Selment Wielki, Jędzelewo) różniących się morfometrią. Określano metodą chromatograficzną hydrofilne elementy (kwasy fulwowe) i hydrofobowe elementy materii organicznej (kwasy humusowe). Substancje humusowe wywierają silny wpływ na obecność składników nieorganicznych i organicznych pochodzenia antropogenicznego w wodzie.


*00089*          en                         

Contrastive study of fluvial lakes on the Elbe River. Kontrastowe badania jezior rzecznych (starorzeczy) na rzece Łabie. Havlikova, Petra; Jansky, Bohumir. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 1  s. 41-46, il. bibliogr.

Badano 4 jeziora (Votoka, Semin, Vrt, Kluk) sąsiadujące z Łabą na terenie Czech. Dwa z nich były połączone z ciekiem, a dwa pozostałe łączyły się z rzeką poprzez wody gruntowe. Opisano hydrologiczne warunki tych jezior oraz wybrane parametry fizyczne i chemiczne: przewodność, pH, alkaliczność, BZT, ChZT, różne formy azotu i fosforu oraz chlorofil. Wody jezior połączonych z rzeką cechowały się dużym podobieństwem hydrologicznym i hydrochemicznym do wód rzecznych. Wszystkie jeziora były zeutrofizowane.


*00091*          en

The changes in the chosen physico-chemical parameters of the Srebrne Lake and Kacze Doły Lake waters (The Opolska Plain). Zmiany wybranych parametrów fizyko-chemicznych w wodach jezior: Srebrnego i Kacze Doły (Równina Opolska). Machowski, Robert;  Ruman, Marek. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 1 s. 55-60, il. bibliogr.

W wodzie dwóch jezior zbadano parametry fizyko-chemiczne wody: przezroczystość, pH, tlen, chlorki, siarczany, fosforany, azotany,  ChZT, BZT, metale ciężkie. Jakość wód tych jezior według obowiązujących standardów pozwoliła zakwalifikować je do pierwszej klasy czystości, jeziora te są bowiem odizolowane od dopływu zanieczyszczeń. Latem odpoczywa nad nimi wiele ludzi, co wpływa na pogorszenie jakości wody, o czym świadczą wysokie wartości ChZT i BZT w tym okresie. Wskazane jest przygotowanie terenu do rekreacyjnego użytkowania (np. budując toalety).


*00092*          en                         

Thermal regime of Lake Ladoga as a typical dimictic lake. Warunki termiczne jeziora Ładoga jako typowego jeziora dymiktycznego. Naumenko, Mikhail; Karetnikov, Sergey; Guzivaty,  Vadim. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 2 s. 63-70, il. bibliogr.

Jezioro Ładoga jest największym europejskim jeziorem dymiktycznym o powierzchni 17800 km kw. , o średniej głębokości 46, 9 m, maksymalnej głębokości 230 m. Leży ono na szelfie bałtyckim w pobliżu Petersburga (Rosja). Przeprowadzono analizy temperatury wody i grubości pokrywy lodowej od stycznia do grudnia. Zanotowano duże zróżnicowanie przestrzenne i pionowe temperatur wody we wszystkich sezonach z wyjątkiem okresu, gdy jezioro było pokryte lodem.


*00093*          en                         

Macrozoobenthos in a shallow lake Wicko Przymorskie. Makrozoobentos w płytkim jeziorze Wicko Przymorskie. Obolewski,  Krystian. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 2 s. 71-78, il. bibliogr.

W płytkiej strefie litoralowej jeziora przymorskiego w bentosie występowało 11 gatunków bezkręgowców należących do klas: Oligochaeta,  Hirudinea, Crustacea, Insecta, Gastropoda. Najliczniej były reprezentowane Insecta, a wśród nich larwy Trichoptera i Diptera.  Dominowały larwy Chironomidae (Diptera), zarówno pod względem zagęszczenia, jak i biomasy. Wśród analizowanych parametrów na zagęszczenie bentosu głównie wpływało pH i nasycenie tlenem, zaś na biomasę - zawartość tlenu i chlorków.


*00094*          en                         

Directions of limnological successions of lobelia lakes of Bory Tucholskie. Kierunki sukcesji limnologicznej jezior lobeliowych w Borach Tucholskich. Pacewicz, Karolina; Nowiński, Kamil. -  Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 2 s. 79-85, il. bibliogr.

Badano 17 małych (o powierzchni poniżej 20 ha i głębokości do 10 m) jezior lobeliowych położonych w Borach Tucholskich. Mierzono: temperaturę wody, przewodność, nasycenie tlenem, napromieniowanie,  pH, chlorofil a, przezroczystość. Uzyskane wyniki posłużyły do obliczenia indeksu troficznego Carlsona. Stan eutroficzny stwierdzono w 6 jeziorach, beta-mezotroficzny w 7 jeziorach, alfa-mezotroficzny i oligotroficzny w dwóch jeziorach. W 8 jeziorach zaobserwowano dysharmonijność i tendencje do dystrofizacji.


*00095*          en                         

The evaluation of the trophy of selected Olsztyn lakes by means of indices of particulate organic carbon (POC) and dissolved organic carbon (DOC). Ocena trofizmu wybranych jezior olsztyńskich poprzez średnie wskaźniki węgla organicznego cząsteczkowego (POC) i węgla organicznego rozpuszczonego (DOC). Parszuto, Katarzyna;  Kaliszewska, Emilia A. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 2 s. 87-93, il.   bibliogr.

Trofizm określano w 4 jeziorach leżących na terenie Olsztyna uwzględniając zawartość węgla organicznego - cząsteczkowego (POC) i rozpuszczonego (DOC). Przewaga DOC nad POC występowała we wszystkich badanych jeziorach. W średnio zeutrofizowanym jeziorze Sukiel wskaźnik POC/DOC wahał się w zakresie 4, 05-23, 33 proc. , w Jeziorze Długim wynosił średnio 10, 98 proc. W wysoce zeutrofizowanych jeziorach - Kortowskim i Starodworskim, wskaźnik POC/DOC był wyższy i dochodził nawet do 88, 11 proc.


*00096*          en                         

The differential cover of submerged vegetation vs. habitat conditions in the lakes of the Lubuskie Region. Zróżnicowanie pokrywy roślinności podwodnej w różnych warunkach siedliskowych w jeziorach Regionu Lubuskiego. Pukacz, Andrzej; Pełechaty, Mariusz; Pełechata, Aleksandra; Siepak, Marcin. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 2  s. 95-100, il. bibliogr.

Przeprowadzono badania fitocenotyczne i siedliskowe 33 jezior lubuskich w sezonach wegetacyjnych 2001-05. Badane jeziora podzielono na dwie grupy różniące się stopniem zasiedlenia przez makrofity.  Poszczególne jeziora różniły się stopniem pokrycia przez Charophyta i Eloides oraz zasięgiem występowania hydromakrofitów. Wcześniejsze analizy wykazały, że jeziora różniły się też biomasą fitoplanktonu.  Wykazano, że między stopniem rozprzestrzenienia się roślin zanurzonych, a warunkami siedliska, istnieje ścisła zależność.


*00097*          en                         

Trends in environmental changes in the selected lakes of the Mazury and Suwałki Lakelands. Trendy zmian środowiskowych w wybranych jeziorach Pojezierza Mazurskiego i Suwalskiego. Pyka,  Jakub P. ; Zdanowski, Bogusław; Stawecki, Konrad; Prusik, Stanisław. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 2 s. 101-109, il. bibliogr.

Badania fizyko-chemiczne wody wykonano w 12 jeziorach, w których analizowano: temperaturę, poziom tlenu, przewodność, widzialność krążka Secchi’ego, zawartość węglowodanów i wapnia oraz różnych form azotu i fosforu oraz chlorofilu a. Na podstawie wskaźników trofizmu Carlsona tylko Jezioro Białe Filipowskie uznano za oligo-mezotroficzna, pozostałe zakwalifikowano do jezior mezo-eutroficznych: Mielno, Maróz, Łańskie, Gołdopiwo, Boczne,  Szurpiły, Długie, Krasnopolskie, Dejguny, Hańcza. Warunki tlenowe w kilku z nich świadczą o wzrastającej eutrofizacji.


*00098*          en                         

Limnic water pollution of selected post-sand water reservoirs of Upper Silesian Region against a background of their economical use.  Zanieczyszczenie wód limnicznych wybranych zbiorników wyrobiskowych w Regionie Górnego Śląska na tle ich użyteczności ekonomicznej. Rzętała, Mariusz. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 2  s. 111-116, il. bibliogr.

Oceniano zanieczyszczenie wód górnośląskich zbiorników wyrobiskowych: Dzierżno Duże i Małe, Dziećkowice, Kuźnia Warężyńska,  Pławniowice, Pogoria, Chechło, Sosina. Analizowano takie parametry jak: pH, przewodność, zasolenie, azotany, fosforany, węglowodany.  Jakość wód zbiorników w dużym stopniu zależy od ich zlewni. Część z nich podlega silnej antropopresji, rolniczej jak np. Pławniowice lub przemysłowej np. Dzierżno Duże. Wody zbiornika Chechło, powstałego w dawnym wyrobisku piasku oraz Dziećkowice są zbliżone do wód naturalnych o dobrej jakości.


*00099*          en                         

Seasonality of zooplankton changes phenomena observed in the estuarine part of the Oder River. Fenomen zmian sezonowych zooplanktonu obserwowany w części estuariowej rzeki Odry. Wolska,  Maria; Piasecki, Waldemar G. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 2 s. 117-121,   il. bibliogr.

Zooplankton w strefie ujściowej Odry badano raz na miesiąc w latach 1996-98 i raz na sezon w 2006 r. Stwierdzono, że sama temperatura nie jest czynnikiem regulującym występowanie poszczególnych gatunków zooplanktonu w tej części rzeki. Jej wpływ jest raczej pośredni i temperatura może jedynie wspomagać lub hamować rozwój populacji zooplanktonowych oddziałując w połączeniu z innymi czynnikami. Różnice w rozmiarach osobniczych poszczególnych gatunków w zależności od sezonu nie były duże, ale miały istotny wpływ na biomasę zooplanktonu.


*00101*          en                         

Evaporation from surface of lakes. Parowanie z powierzchni jezior. Dąbrowski, Mieczysław. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 3  s. 133-138, il. bibliogr.

Pomiary sum parowania miesięcznego parometrem usytuowanym na platformie pływającej na Jeziorze Rajgrodzkim porównano z sumami miesięcznego parowania obliczonymi przy pomocy równań Penmana i Davydova. Wyniki parowania obliczone tymi równaniami okazały się zaniżone w porównaniu z sumą parowania uzyskaną empirycznie. Różnice wystąpiły też między wynikami dla obu równań, przy czym równanie Penmana pozwalało uzyskać wyniki bliższe rzeczywistym.


*00102*          en                         

An attempt to determine lake water levels on the basis of bathymetric plans analysis. Próba określania poziomów wody jeziora na podstawie analizy planów batymetrycznych. Dawidek, Jarosław;  Ferencz, Beata. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 3 s. 139-145, il. bibliogr.

Jeziora różnią się strukturą, wymianą wody i cechami hydrobiologicznymi. Rozwój metod pomiarów limnetycznych ułatwia wyjaśnienie ewolucji zbiorników wodnych. Plany batymetryczne pozwalają zbadać strukturę geometryczną misy jeziora i odtworzyć warunki hydrologiczne. Różnice poziomu wody jeziora mogą być dość znaczne. Analizowano plany jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego: Zagłębocze, Święte, Perespa, Wspólne, Syczyńskie.


*00103*          en                         

The hydrochemical characteristics of the lakes of the Shatsk National Nature Reserve, Ukrainian Polissia. Charakterystyka hydrochemiczna jezior Parku Narodowego Szackiego, Polesie Ukraińskie. Ilyin, Leonid. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 3 s. 147-152,   il. bibliogr.

Analizowano skład chemiczny wody ukraińskich jezior Parku Narodowego Szackiego z uwzględnieniem zawartości węglowodorów i jonów wapnia. Większość zbadanych jezior posiada wody dobrej jakości,  zgodne ze standardami wody pitnej. Warunki hydrochemiczne jezior w tym rejonie uznano za stabilne. Przedstawiono propozycje ochrony jakości wody tych jezior.


*00105*          en                         

The thermocline layer in the thermal water structure of selected Polish lakes. Warstwa termokliny w strukturze termicznej wód wybranych jezior polskich. Skowron, Rajmund. - Limnol. Rev. 2007  vol. 7 nr 3 s. 161-169, il. bibliogr.

Przeanalizowano kształtowanie się termokliny w jeziorach na podstawie 20-letnich pomiarów pionowego rozkładu temperatur. Opisano dynamikę tej warstwy, jej rozmieszczenie, grubość oraz gradienty i średnie temperatury. Charakterystykę termokliny w okresie stagnacji letniej przedstawiono dla jezior: Miedwie, Raduńskie Górne, Gopło,  Wigry, Wukśniki, Trześniowskie, Hańcza. Kształtowanie się termokliny w ciągu roku zobrazowano na krzywych dla jezior: Zamkowego,  Śremskiego i Bachotka.


*00106*          en                         

Preliminary hydrochemical characteristics of the waters of Lake Miodówko near Olsztyn. Wstępna charakterystyka hydrochemiczna wód jeziora Miodówko koło Olsztyna. Tandyrak, Renata; Grochowska,  Jolanta. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 3 s. 171-175, il. bibliogr.

Wody jeziora Miodówko (o powierzchni 5, 1 ha i maksymalnej głębokości 18, 3 m) badano od maja do listopada 2006 r. Analizy obejmowały: temperatury, koncentracje tlenu, skład chemiczny wody oraz przewodność elektrolityczną. Zależność BZT/ChZT wskazuje na przewagę materii organicznej pochodzenia allochtonicznego. Jezioro zaliczono do zbiorników wodnych meromiktycznych.


*00107*          en

Limnogenous mires in the southern coasts of the Wigry lake. Bagno limnogeniczne przy południowych brzegach jeziora Wigry.  Żurek, Sławomir; Drzymulska, Danuta. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 3  s. 177-182, il. bibliogr.

Scharakteryzowano lokalizację oraz rzeźbę i budowę geologiczną bagien przylegających do Wigier. Przedstawiono wyniki badań pozostałości roślin kopalnych. Porównano taksonomicznie rośliny występujące obecnie z kopalnymi. W pozostałościach kopalnych zidentyfikowano 31 taksonów roślin należących do 15 klas. Badany torf akumulował się na osadach jeziora, głównie na kredzie jeziornej.  Poszczególne próby torfu różniły się, nawet jeśli pochodziły z tego samego rdzenia.
RYBACKIE ZAGOSPODAROWANIE WÓD

*00075*          pl

Ekologiczna tragedia Jeziora Titicaca. Dabrowski, Konrad;  Jaroszewska, Marta. - Komun. Ryb. 2007 nr 6 (101) s. 16-20, il.

Omówiono położenie, warunki hydrologiczne oraz badania prowadzone od XIX w. przez biologów w południowo-amerykańskim jeziorze Titicaca. Przedstawiono zmiany w faunie po introdukcji drapieżnych ryb łososiowatych (głównie pstrąga tęczowego,  Oncorhynchus mykiss). Ratunkiem dla jeziora jest odbudowa rodzimej ichtiofauny, zwłaszcza gatunków ryb z rodzaju Orestias i Trichomycterus.


 

BIOLOGIA RYB

*00006*          en                         

Spatial and temporal variation in small fish occurrence in shallow habitats of the Vistula Lagoon (Southern Baltic Sea). Przestrzenne i czasowe zmiany w występowaniu małych ryb w płytkich siedliskach Zalewu Wiślanego (Południowy Bałtyk). Wilkońska,  Halina; Kapusta, Andrzej. - Acta Zool. Lituanica 2007 vol. 17 nr 3  s. 203-212, il. bibliogr.

Określano skład gatunkowy zespołów narybkowych (0+) zasiedlających strefę brzegową Zalewu Wiślanego. Na podstawie przeprowadzonych połowów (dwa włoki o różnej wielkości oczek w kutlu), stwierdzono obecność 19 gatunków ryb, należących do 9 rodzin,  w tym zarówno do morskich jak i słodkowodnych. Dominującą grupę stanowiły ryby karpiowate (9 gatunków). Liczebność ryb morskich rosła wraz ze wzrostem zasolenia wód zbiornika.


*00047*          pl

Węch u ryb. - Węd. Pol. 2008 nr 3 (205) s. 54-55, il.

Rolę węchu u ryb doceniono dopiero w XX wieku. W pierwszej fazie odżywiania sie węch ma większe znaczenie niż wzrok. Zapach pomaga odszukać i utrzymać odległości pomiędzy osobnikami w stadzie oraz informować o zagrożeniach (zapach strachu). Ryby mogą też nauczyć się unikać zapachu człowieka (L-seryny, która pozostaje na przynęcie dotykanej gołymi rękami).


*00064*          en                         

Impact of the Włocławek Dam on migratory fish in the Vistula River. Wpływ zapory we Włocławku na ryby wędrowne w Wiśle.  Bartel, Ryszard; Wiśniewolski, Wiesław; Prus, Paweł. - Arch. Pol. Fish.  2007 vol. 15 fasc. 2 s. 141-156, il. bibliogr. streszcz.

Podsumowano badania dotyczące załamania się populacji certy,  Vimba vimba (L. ) i troci, Salmo trutta m. trutta L. w Wiśle po przegrodzeniu rzeki zaporami. Analizowano próby odbudowy zasobów ryb wędrownych. Oceniano możliwości pokonywania przez ryby przepławki we Włocławku po jej oddaniu do użytku w 1970 r. W przypadku certy odłowy tarlaków poniżej i ich transport powyżej zapory spowodował 10-krotny wzrost odłowów gospodarczych tego gatunku. Obecnie jest realizowany program restytucji łososia, troci, certy i jesiotra w Wiśle.


*00113*          pl

Reofilne ryby karpiowate dorzecza Odry. Witkowski, Andrzej;  Penczak, Tadeusz; Kotusz, Jan; Przybylski, Mirosław; Kruk, Andrzej;  Błachuta, Jan. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2007 t. 20 s. 5-33, il. bibliogr.   summ.

W dorzeczu Odry występują 54 autochtoniczne gatunki ryb i minogów. Ryby karpiowate liczą 23 gatunki, z czego 12 to gatunki reofilne. Scharakteryzowano ich występowanie, stan liczebny jak również stopień zagrożenia. Analizowano możliwości poprawy jakościowej i ilościowej struktury autochtonicznych, reofilnych ryb karpiowatych zasiedlających dorzecze Odry.


*00114*          pl                         

Ichtiofauna dorzecza Pilicy w piątej dekadzie badań. Cz. 2: Dopływy. Penczak, Tadeusz; Galicka, Wanda; Kruk, Andrzej; Zięba,  Grzegorz; Marszał, Lidia; Koszaliński, Henryk; Tybulczuk, Szymon. -  Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2007 t. 20 s. 35-81, il. bibliogr. summ.      Appendix

W latach 2003-05 za pomocą elektropołowów w dorzeczu rzeki Pilicy odłowiono 14881 osobników reprezentujących 33 takosny ryb i minogów. Wśród ryb dominowały: płoć, okoń, śliz, kiełb. Omówiono morfometrię 113 stanowisk na dopływach Pilicy oraz rozmieszczenie ryb i minogów na tych stanowiskach. Przedstawione wyniki są rezultatem badań monitoringowych ichtiofauny dorzecza Pilicy, które przeprowadzono w latach: 1965. 1968-72, 1984-85, 1994-95.


*00115*          pl                         

Ichtiofauna dorzecza Redy oraz pozostałych małych cieków wpadających do Zatoki Gdańskiej. Radtke, Grzegorz; Grochowski, Adam;  Dębowski, Piotr. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2007 t. 20 s. 83-112, il.   bibliogr. summ.

W latach 2000 i 2002 na 65 stanowiskach usytuowanych w dorzeczu rzeki Redy i dopływach Zatoki Gdańskiej stwierdzono występowanie 26 gatunków ryb i 2 gatunków minogów. Rzekę Redę i Potok Oliwski zasiedlało 18 gatunków ryb, zaś w pozostałych ciekach liczba gatunków nie przekraczała 10. Najliczniej i najczęściej spotykanym gatunkiem w badanych ciekach była troć w obu formach, jako pstrąg potokowy lub troć wędrowna. Licznie też występował ciernik. Omówiono wpływ urbanizacji terenów położonych w pobliżu rzek na strukturę ichtiofauny.


*00116*          pl                         

Wstępne badania wpływu dwóch hydroelektrowni na karpiowate ryby rzeczne w Dunajcu. Augustyn Leszek; Bartel, Ryszard. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2007 t. 20 s. 113-125, il. bibliogr. summ.

W latach 2001-02 przeprowadzono badania ichtiofauny na dwóch odcinkach rzeki Dunajec poniżej kaskady zbiorników zaporowych (Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne). Za pomocą elektropołowów złowiono 387 ryb karpiowatych, wśród których ilościowo dominowała ukleja i kleń, a pod względem biomasy kleń i brzana. Porównano skład i strukturę ichtiofauny z wynikami badań z lat 1988-92. Analizowano wpływ przegradzania rzek na karpiowate ryby rzeczne.


 

HODOWLA RYB

*00003*          en                         

Viability of diploid and triploid larvae of Siberian sturgeon and bester hybrids. Żywotność diploidalnych i triploidalnych larw hybrydów jesiotra syberyjskiego i bestera. Fopp-Bayat, Dorota;  Jankun, Małgorzata; Woźnicki, Paweł; Kolman, Ryszard. - Aquacult. Res.  2007 vol. 38 nr 12 s. 1301-1304, il. bibliogr.

Porównywano żywotność diploidalnych i triploidalnych larw, które uzyskano w wyniku skrzyżowania jesiotra syberyjskiego (samica) z besterem (samiec). Triploidalne potomstwo uzyskano wskutek szoku termicznego (+37 st. C), zastosowanego w 18 minucie po zapłodnieniu.  Ploidalność potomstwa oszacowano na podstawie analizy cytogenetycznej. Na etapie gastrulacji przeżywalność hybrydów triploidalnych wynosiła 54, 4 proc. , a diploidalnych 62, 2 proc. , a tydzień po wylęgu - odpowiednio - około 20 i 40 proc. Uznano, że sztuczna ploidyzacja nie jest dobrą metodą podnoszenia przeżywalności hybrydów jesiotrowatych.


*00055*          pl                         

Nasze ryby. Jesiotr bałtycki powraca do naszych rzek. Kolman,  Ryszard. - Prz. Ryb. 2007 R. 32 nr 6 s. 17-27, il.

Omówiono występowanie, połowy w XX wieku oraz przyczyny wyginięcia jesiotra w Bałtyku. Przedstawiono trzy etapy prac restytucyjnych oraz realizację pierwszego etapu: chów narybku i selektów z materiału wyjściowego importowanego z Kanady oraz pierwsze zarybienia w rzekach Drwęcy i Drawie.


*00070*          pl                         

Warto hodować w Polsce jesiotry. Gilewicz, Iwona. - Mag. Przem. Ryb. 2007 nr 6 (60) s. 52-53, il.

Omówiono zagadnienia dotyczące systematyki i fizjologii jesiotrów oraz problemy związane z chowem, niezbędnym zapleczem technicznym, jak i problemy zdrowotne. Zagadnienia te omawiano na szkoleniu zorganizownym w Gdyni 14 listopada 2007 r. przez firmę Aller Aqua Polska Sp. z o. o. Scharakteryzowano przebieg hodowli jesiotrów w Polsce. Najpopularniejszymi rybami jesiotrowatymi w akwakulturze są: jesiotr syberyjski, rosyjski, sterlet i bieługa.


*00071*          pl                         

Problem dzikich zwierząt w gospodarce stawowej. Lirski, Andrzej; Myszkowski, Leszek. - Komun. Ryb. 2007 nr 6 (101) s. 1-6, il. bibliogr.

Omówiono wpływ zwierząt - ptaków: kormoranów, perkozów, czapli,  rybitw, łabędzi, kaczek; i ssaków: wydr, norek amerykańskich, bobrów - na hodowlę ryb w stawach. Badania ankietowe prowadzone w latach 2004-2007, obejmujące 50 proc. krajowej powierzchni ogroblowanej wykazały, że najwyższe straty powodują: wydra, czapla, kormoran i bóbr. Podano status prawny wybranych gatunków zwierząt występujacych na stawach.


 

ROZRÓD RYB

*00081*          pl                         

Konferencja „WYLĘGARNIA 2007", 5-7 września 2007, Dadaj k.  Olsztyna. Ulikowski, Dariusz. - Komun. Ryb. 2007 nr 6 (101) s. 33-34,   il.

Podczas dorocznej konferencji prezentowano zagadnienia dotyczące rozrodu i podchowu ryb jeziorowych: suma europejskiego, jazia,  węgorza, siei, płoci, certy, wzdręgi i tołpygi. Uzupełniająca tematyka dotyczyła chorób ryb, m. in. diagnostyki wirusa KHV.
ŻYWIENIE I ODŻYWIANIE SIĘ RYB

*00066*          en                         

Evaluation of the suitability of samples collected in vivo for investigations of juvenile sturgeon stomach contents. Ocena przydatności prób pobieranych metodą przyżyciową w badaniach składu pokarmu młodocianych jesiotrów. Bogacka-Kapusta, Elżbieta;  Kapusta, Andrzej; Duda, Arkadiusz; Szczepkowski, Mirosław; Kolman,  Ryszard. - Arch. Pol. Fish. 2007 vol. 15 fasc. 2 s. 165-170, il. bibliogr.  streszcz.

Badano zdolność hodowlanych ryb jesiotrowatych (Acipenseridae),  żywionych paszą przemysłową w stawach, do przejścia na pokarm naturalny. Skład pokarmu ryb analizowano metodą przyżyciową wypłukując zawartość przewodu pokarmowego. W eksperymencie użyto sterlety oraz hybrydy jesiotrów rosyjskich, zielonych i syberyjskich.  Efektywność metody przyżyciowej pozwala na określenie średnio 65 proc. składu diety badanych ryb jesiotrowatych. Podstawowym komponentem pokarmy były larwy Chironomidae i Ephemeroptera oraz zooplankton skorupiakowy.


*00110*          en                         

Evaluation of fermented fish offal in formulated diet of the Indian major carp, rohu, Labeo rohita (Hamilton). Ocena sfermentowanych odpadów rybnych w składzie paszy dla grubowarga indyjskiego, Labeo rohita (Hamilton). Mondal, Kausik; Kaviraj,  Anilava; Mukhopadhyay, Pratap K. ; Datta, Moumita; Sengupta, Chandan.  - Acta Ichth. Piscat. 2007 vol. 37 nr 2 s. 99-105, il. bibliogr.

Odpady ryb (trzewia karpia) sfermentowano z olejem z makuchów gorczycy i otrębami ryżowymi w warunkach beztlenowych w temperaturze otoczenia 27-30 st. C. Tę miksturę (Mix) mieszano z mączką rybną,  składnikami mineralnymi i witaminami. Sporządzono 3 pasze zawierające: 40 proc. mączki rybnej bez Mix (T1); 25 proc. mączki rybnej i 25 proc. Mix (T2); 30 proc. Mix i 20 proc. mączki rybnej (T3). Narybek grubowarga żywiony przez 60 dni paszami T2 i T3 wykazywał wyższy wzrost i wyższy poziom białka i tłuszczu w tuszkach niż narybek żywiony paszą T1. Uzyskaną miksturę uznano za wartą polecenia w żywieniu ryb.


CHOROBY RYB

*00010*          pl

Występowanie, profilaktyka i zwalczanie zakażenia KHV.  Antychowicz, Jerzy; Matras, Marek; Reichert, Michał. W: Szkolenie producentów ryb. Materiały szkoleniowe. Słok k. Bełchatowa. 31 stycznia - 1 lutego 2008. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2008  s. 33-41, il. +bibliogr. 7 poz.

W Polsce w 2004 r. stwierdzono pierwszą infekcję KHV (herpeswirus koi CyHV-3) karpia stosując metodę PCR w modyfikacji Gilad. Scharakteryzowano czynniki powodujące jej rozprzestrzenianie się w Polsce. Omówiono przebieg realizacji programów uwalniania gospodarstw rybackich i dorzeczy od wirusowej krwotocznej posocznicy i zakaźnej martwicy trzustki.


*00011*          pl

Próba oceny ekonomicznych skutków chorób ryb. Lirski, Andrzej;  Turkowski, Konrad. W: Szkolenie producentów ryb. Materiały szkoleniowe. Słok k. Bełchatowa. 31 stycznia - 1 lutego 2008. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2008    s. 49-53, il. +bibliogr. 4 poz.

Omówiono prowadzone w 2007 r. przez Zakład Rybactwa Stawowego IRS w Żabieńcu badania ankietowe, w których połowa spośród 69 ankietowanych hodowców stwierdziła występowanie chorób ryb w ich gospodarstwach. Przedstawiono wpływ chorób ryb na efekty ekonomiczne gospodarstwa stawowego. Choroby ryb hodowlanych w ostatnich latach są główną barierą w rozwoju gospodarstw rybackich i całej branży.


*00017*          pl

Ocena zagrożenia wód naturalnych zlewni Odry wirusem „KHV“ oraz wybranych gospodarstw karpiowych (SPO RYBY projekt OR16-61535-OR1600009/07). Kempter, Jolanta; Sadowski, Jacek;  Kiełpiński, Maciej; Panicz, Remigiusz; Bartłomiejczyk, Marek. W:  Szkolenie producentów ryb. Materiały szkoleniowe. Słok k. Bełchatowa.  31 stycznia - 1 lutego 2008. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2008    s. 153-157, il.

Przedstawiono analizę materiału badawczego (ryby mrożone w miejscu poboru) w liczbie 479 prób pochodzących z 45 punktów poboru na wodach otwartych oraz z 18 obiektów hodowlanych. Stwierdzono, że wirus KHV występuje u 65 ryb należących do 12 gatunków. Wskazano na potrzebę prowadzenia dalszych badań w celu ustalenia faktycznego stanu zainfekowania i rozprzestrzeniania się wirusa w wodach otwartych i w obiektach stawowych.


*00020*          pl                         

„Fin rot“, czyli jak ustrzec ryby przed martwicą płetw?.  Zientek, Hubert. - Nasze Akwarium 2007 nr 94 s. 17-20, il.

Podano szczegółowy wykaz przyczyn, widoczne objawy chorobowe,  schematy leczenia zaawansowanej martwicy płetw u ryb akwariowych (podawanie leków, ich dawkowanie, rodzaj i czas trwania kuracji,  uwagi o działaniach ubocznych) oraz znaczenie profilaktyki (czyli właściwej pielęgnacji ryb).


*00034*          pl                         

Wrzodzienica łososiowatych. Pietrzak, Roman. - Węd. Świat 2008 nr 1 (145) s. 43, il.

Opisano historię pojawienia się udokumentowanych przypadków wrzodzienicy, choroby ryb łososiowatych, prawdopodobne drogi zarażenia (mechanizm nie jest do końca znany) oraz uwarunkowania sprawiające obniżenie odporności ryb. Walkę z chorobą utrudnia pojawienie się szczepów bakterii odpornych na stosowane antybiotyki.


*00036*          pl                         

Pleśniawka i wrzodzienica. Nyk, Janusz. - Wiad. Węd. 2008 nr 1 (203) s. 74, il.

Opisano objawy wrzodzienicy, choroby łososiowatych powodowanej przez bakterie z rodzaju Aeromonas i Pseudomonas oraz pleśniawki - choroby wtórnej, której wystąpienie predysponują złe warunki środowiskowe i pasożyty. Pleśniawka jest wywoływana przez grzyby z rodziny Saprolegniaceae. Przedstawiono wyniki obserwacji ryb łososiowatych w Wieprzy, Radwi i Parsęcie.


*00076*          pl                         

Toksyczne oddziaływanie wtórnych metabolitów sinic na ryby słodkowodne. Bownik, Adam; Sierosławska, Anna; Rymuszka, Anna;  Skowroński, Tadeusz. - Komun. Ryb. 2007 nr 6 (101) s. 21-24, il.   bibliogr.

Wymieniono toksyny wytwarzane przez sinice (cyjanobacterie) i sposoby ich oddziaływania na organizmy wodne. Omówiono mechanizm działania i zmiany wywoływane w organizamch ryb przez hepatotoksyny (mikrocystynę) oraz neurotoksyny (anatoksynę i saksitoksynę).


*00108*          en                         

Primary stress responses of common carp, Cyprinus carpio,  exposed to copper toxicity. Pierwsze rekacje stresowe karpia,  Cyprinus carpio, eksponowanego na toksyczność miedzi. Ramesh,  Mathan; Senthil Kumaran, Sathyanarayanan; Kavith, Chokkalingam;  Saravanan, Manoharan; Mustafa, Ahmed. - Acta Ichth. Piscat. 2007  vol. 37 nr 2 s. 81-85, il. bibliogr.

Miedź jest metalem ciężkim o właściwościach bioakumulacyjnych i nie ulega bio-degradacji. Ekspozycja karpia odbywała się w dwóch koncentracjach siarczanu miedzi: ostrej 0, 7 ppm i subletalnej 0, 07 ppm. W obu przypadkach wzrastała koncentracja kortyzolu i poziom prolaktyn w osoczu. Poziom prolaktyn obniżył się po 28 dniach ekspozycji w dawce subletalnej wykazując minimalny punkt obniżenia 3, 84 proc. pod koniec 35-dniowego doświadczenia. Wzrost kocentracji kortyzolu i zahamowanie wydzielania prolaktyn świadczą o reakcji stresowej karpia.


*00109*          en                         

Interactions between two congeneric gyrodactylids (Gyrodactylus derjavini and G. salaris) with different microhabitats on their common host rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Współzależności między dwoma jednorodzajowymi gyrodaktylusami (Gyrodactylus derjavini i G. salaris) w różnych mikrosiedliskach u ich głównego żywiciela pstrąga tęczowego, Oncorhynchus mykiss. Garbol, Line W. ;  Jorgensen, Thomas R. ; Buchmann, Kurt. - Acta Ichth. Piscat. 2007  vol. 37 nr 2 s. 87-90, il. bibliogr.

Skórę lub płetwy pstrąga tęczowego zainfekowano gyrodaktylusami (około 35 pasożytów na rybę: 12 ryb liczbą 459 G. derjavini i 12 ryb - 405 pasożytami G. salaris). Pstrągi te badano przez 2 tygodnie łącznie z 12 pstrągami nie zainfekowanymi. Pasożyty preferowały rozprzestrzenianie się na skórze ryb, a płetwy były zasiedlane w dużo mniejszym stopniu. G. salaris był mniej mobilny i mniej skłonny do zasiedlania nowych osobników niż G. derjavini.


*00111*          en                         

Developmental stages of Achtheres percarum (Crustacea: Copepoda), parasitic on European perch, Perca fluviatilis (Actinopterygii: Perciformes). Stadia rozwojowe Achtheres percarum (Crustacea: Copepoda), pasożytów okonia europejskiego, Perca fluviatilis (Actinopterygii: Perciformes). Piasecki, Wojciech;  Kuźmińska, Ewa. - Acta Ichth. Piscat. 2007 vol. 37 nr 2 s. 117-128, il.   bibliogr.

Achtheres percarum jest pasożytniczym widłonogiem występującym u okonia europejskiego. Cykl życia A. percarum składa się z 7 stadiów rozwojowych: naupliusy, kopepodity, chalimusy I-IV, osobniki dorosłe.  Naupliusy wylęgają się z jaj i szybko przekształcają w kopepodity.  Oba stadia są wolnopływające, a kopepodit jest stadium inwazyjnym,  przymocowującym się do blaszek skrzelowych. Opisano i przedstawiono graficznie morfologię stadiów rozwojowych pasożyta. Liczba stadiów rozwojowych A. percarum określona w prezentowanych badaniach jest zgodna z dotychczas stwierdzonymi u innych stawonogów.
RYBY KARPIOWATE

CHÓW I HODOWLA KARPIA

*00012*          pl                         

Zmienność morfologiczna wybranych linii hodowlanych karpia - wyniki badań z zastosowaniem wielowymiarowych techik eksploracyjnych.  Wiśniewska, Anna M. W: Szkolenie producentów ryb. Materiały szkoleniowe. Słok k. Bełchatowa. 31 stycznia - 1 lutego 2008. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2008    s. 67-88, il. +bibliogr. 17 poz.

Przeanalizowano 26 mierzalnych cech biometrycznych karpi pochodzących z trzech gospodarstw stawowych. Zastosowano różne techniki eksploracyjne; były to: analiza skupień, analiza głównych składowych, analiza dyskryminacyjna, analiza regresji wielorakiej.  Analiza średnich wartości wykazała statystycznie istotne zróżnicowanie morfologiczne między liniami i wewnątrz linii hodowlanych karpi. Wśród 2168 badanych ryb uzyskano wysoki procent (94, 8) poprawnych klasyfikacji do danej linii hodowlanej.  Stwierdzono, że poszczególne linie są odróżnialne na podstawie cech morfologicznych.


*00013*          pl                         

Efektywność rozrodu wybranych linii hodowlanych karpia Cyprinus carpio L. po stymulowaniu owulacji za pomocą przysadki mózgowej lub Ovopelu. Cejko, Beata I. ; Brzuska, Elżbieta. W: Szkolenie producentów ryb. Materiały szkoleniowe. Słok k. Bełchatowa. 31 stycznia - 1 lutego 2008. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2008    s. 89-93

W wylęgarni Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu przeprowadzono kontrolowane tarło 455 samic pochodzących z 10 linii hodowlanych karpia, które poddano stymulacji hormonalnej dwoma preparatami, homogenatem przysadki mózgowej lub ovopelem. Analizowano ilość i jakość ikry badanych samic w zależności od ich wieku i masy ciała. W ośmiu badanych liniach hodowlanych po podaniu ovopelu odsetek samic przystępujących do rozrodu był wyższy niż u samic hypofizowanych przysadką.


*00015*          pl                         

Możliwości wykorzystania suszonych wywarów zbożowych w żywieniu karpia. Mazurkiewicz, Jan; Przybył, Antoni. W: Szkolenie producentów ryb. Materiały szkoleniowe. Słok k. Bełchatowa. 31 stycznia - 1 lutego 2008. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2008    s. 121-127, il. +bibliogr. 5 poz.

Przeprowadzono badania określające wartość żywieniową wysuszonych wywarów: kukurydzianego, pszennego i żytniego, w ekstrudowanych mieszankach tuczowych dla karpia. Przedstawiono skład surowcowy i chemiczny pasz doświadczalnych. Czterem grupom liczącycm po 39 karpi o średniej masie 220 g zadawano przez 60 dni pasze z uwzględnieniem jednego rodzaju paszy. Najwyższe przyrosty masy ciała od 545, 95 do 557, 89 g uzyskały karpie żywione paszami z udziałem suszonych wywarów zbożowych. Najniższy przyrost (492, 43 g) uzyskały karpie żywione paszą komercyjną Aller Classic.


*00052*          pl                         

Wybrane rezultaty badań konsumpcji ryb w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem karpia). Lirski, Andrzej. - Mag. Przem. Ryb. 2007 nr 5 (59) s. 32-35, il.

Scharakteryzowano badania preferencji konsumenckich w 2006 r.  przeprowadzonych metodą zogniskowanego wywiadu grupowego (Focus Group Interview). Przedstawiono opinie 23 uczestniczek wywiadu dotyczące zwyczajów żywieniowych (co sądzą o rybie jako daniu obiadowym).  Głównie skupiono się na zwyczajach kulinarnych dotyczących karpia,  omawiano jego zakup, transport, obróbkę. Stwierdzono, że karp jest rybą bardzo silnie kojarzoną ze świętami (wigilią), ale tradycja zakupu żywego karpia na wigilię jest najsłabsza wśród najmłodszych kobiet.


*00060*          en                         

Effect of Carnobacterium divergens and Enterococcus hirae as probiotic bacteria in feed for common carp, Cyprinus carpio L. Zastosowanie bakteriii probiotycznych Carnobacterium divergens i Enterococcus hirae w paszach dla karpia, Cyprinus carpio L.  Mazurkiewicz, Jan; Przybył, Antoni; Sip, Anna; Grajek, Włodzimierz. - Arch. Pol. Fish. 2007 vol. 15 fasc. 2 s. 93-102, il. bibliogr. streszcz.

Badano wpływ dodania do pasz bakterii probiotycznych (Carnobacterium divergens i Enterococcus hirae) wyizolowanych z przewodów pokarmowych dorosłych karpi, na wzrost i wykorzystanie składników pokarmowych u dwuletnich karpi, żywionych tymi paszami.  Użycie pasz z dodatkiem bakterii probiotycznych nie wykazywało istotnego wpływu na tempo wzrostu ryb, współczynnik pokarmowy oraz wydajność wzrostową białka. W ciele karpi zmianie uległa zawartość wody, białka, tłuszczu i składników pokarmowych.
INNE KARPIOWATE

*00073*          pl

Czy jakość młodocianych osobników ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych zależy od pokarmu? Przegląd najnowszych prac Zakładu Rybactwa Stawowego. Kamler, Ewa. - Komun. Ryb. 2007 nr 6 (101) s. 11-13,   il. bibliogr.

Badano wpływ jakości pokarmu i jego ilości na jakość młodocianych ryb karpiowatych (certy, strzebli, brzany, wzdręgi,  lina). Oceniano ich jakość morfologiczną (proporcje ciała,  deformacje) i jakość biochemiczną (zmiany składu chemicznego ciała wywołane żywieniem).


*00118*          pl                         

Ocena aktualnego stanu i biologiczna charakterystyka populacji wędrownej formy certy (Vimba vimba (L. )) w ujściu Odry i Zalewie Szczecińskim w obliczu restytucji gatunku. Raczyński, Mariusz;  Keszka, Sławomir. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2007 t. 20 s. 137-151, il.   bibliogr. summ.

Analizowano długość i masę ciała, strukturę płci i wieku oraz stan rozwoju gonad 223 osobników certy z Zalewu Kamieńskiego, Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie w latach 2000-01. Występowanie resztek populacji certy wędrownej stwierdzono w estuarium Odry oraz w badanych zalewach. Złowione ryby wystąpiły w siedmiu grupach wiekowych - od 3 do 9 lat, z wyraźną dominacją osobników w wieku 6 lat. Wykazano, że w estuarium Odry można wytypować jeden obszar w celu gromadzenia cert formy wędrownej (anadromicznej) z przenaczeniem do restytucji tego gatunku.
RYBY ŁOSOSIOWATE

*00112*          en                         

The effect of magnetic field on permeability of egg shells of salmonid fishes. Wpływ pola magnetycznego na przepuszczalność osłonek jajowych ryb łososiowatych. Sadowski, Marcin; Winnicki,  Aleksander; Formicki, Krzysztof; Sobociński, Andrzej; Tański, Adam. - Acta Ichth. Piscat. 2007 vol. 37 nr 2 s. 129-135, il. bibliogr.

Badano wpływ stałego pola magnetycznego o natężeniu 2 mT na osłonki jajowe ryb łososiowatych: łososia atlantyckiego (Salmo salar L. ), troci (Salmo trutta L. ), pstrąga tęczowego, Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792). Ultrastrukturę osłonek jajowych badano przy pomocy mikroskopu elektronowego. Stwierdzono statystycznie istotny wzrost przepuszczalności wody osłonek jajowych poddanych oddziaływaniu stałego pola magnetycznego. Podczas inkubacji ikry należy uwzględnić fakt, że nawet słabe, stałe pole magnetyczne oddziałuje na osłonki jajowe.


 

BIOLOGIA PSTRĄGA

*00001*          en                         

Ovarian fluid pH enhances motility parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) spermatozoa. Odczyn pH płynu jajnikowego poprawia parametry ruchu plemników pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss). Wojtczak, Mariola; Dietrich, Grzegorz J. ; Słowińska,  Mariola; Dobosz, Stefan; Kuźmiński, Henryk; Ciereszko, Andrzej. -  Aquaculture 2007 vol. 270 nr 1-4 s. 259-264, il. bibliogr.

Odczyn pH płynu jajnikowego, pobranego od 31 ikrzyc pstrąga tęczowego, miał istotny wpływ na ruchliwość oraz czas i prędkość ruchu plemników (VCL, VSL - analiza CASA, r(2)=0, 34-0, 62) w nasieniu pstrąga tęczowego. Płym jajnikowy o pH w zakresie od 7, 29 do 7, 67 nie powodował aktywacji nasienia; stopniowy wzrost badanych parametrów obserwowano powyżej tego zakresu (do pH 8, 5).

 
CHÓW I HODOWLA PSTRĄGA

*00002*          en                         

Occurrence of two forms of Y chromosome in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) males from Rutki strain. Występowanie dwóch form chromosomu Y u samców pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) z linii Rutki. Ocalewicz, Konrad; Babiak, Igor; Kasprzycka, Barbara; Dobosz, Stefan; Kuźmiński, Henryk; Goryczko, Krzysztof. - Aquaculture 2007 vol. 270 nr 1-4 s. 546-551, il. bibliogr.

Wcześniejsze badania wykazały, że samce niektórych linii pstrąga tęczowego, w tym linii z Rutek, mogą posiadać nie dający się odróżnić przy użyciu konwencjonalnych oraz cytogenetycznych metod molekularnych zestaw choromosomów płci, przypominający budową chromosomy samic (XX). Na podstawie badań ich potomstwa (F1 i F2) ustalono, że osobniki te były genotypowymi samcami, przy czym chromosom Y posiadał dwie formy: Y(L) i Y(S). Dłuższa forma (L) mało różniła się morfologicznie od chromosomu X, a krótsza (S) - forma akrocentryczna była prawie całkowicie pozbawiona krótkiego ramienia (p) i była bogata w AT - centrometryczną chromatynę.


*00046*          pl

Genetyczna ochrona pstrąga. Pietrzak, Roman. - Węd. Świat 2008 nr 3 (147) s. 44-45, il.

Opisano testowaną w Wielkiej Brytanii metodę genetycznej ochrony populacji dzikich pstrągów potokowych poprzez zarybianie niepłodnymi triploidami. Badania 2000 ryb o średniej masie 300 g, które wypuszczono w latach 2005-06, obejmowały obserwacje migracji,  odżywiania się, tarła ryb naturalnych oraz kondycji i waleczności ryb (dzikich i triploidów) w czasie połowu wędkarskiego. W badaniach udział wzięli wędkarze wypełniając ankiety.


*00054*          pl

Produkcja i eksport pstrąga w Chile, Peru i Norwegii. Aguirre,  Grażyna. - Mag. Przem. Ryb. 2007 nr 5 (59) s. 46-48, il.

Scharakteryzowano produkcję i eksport pstrąga w Chile, głównego eksportera tego gatunku na świecie. Jego największymi odbiorcami są Stany Zjednoczone, Japonia i Niemcy. Omówiono produkcję i rynki zbytu Norwegii, zajmującej drugie miejsce na świecie wśród producentów i eksporterów pstrąga oraz intensywną produkcję tego gatunku w Peru.  Przedstawiono rozwój eksportu pstrąga w Peru w latach 2000-06.


*00065*          en

Verification of meiotic gynogenesis in brook trout, Salvelinus fontinalis (Mitchill) using microsatellite DNA markers. Weryfikacja efektów gynogenezy mejotycznej pstrąga źródlanego,  Salvelinus fontinalis (Mitchill), przy zastosowaniu markerów mikrosatelitarnego DNA. Fopp-Bayat, Dorota; Jankun, Małgorzata;  Kuźmiński, Henryk. - Arch. Pol. Fish. 2007 vol. 15 fasc. 2 s. 157-164, il.   bibliogr. streszcz.

Zastosowano technikę mikrosatelitarnego DNA do oceny efektów gynogenezy u pstrąga. Efekty gynogenezy były weryfikowane na bazie analizy dwóch mikrosatelitarnych loci: Sfo-296 i Sfo-262. Badano trzy samice pstrąga źródlanego, jednego samca pstrąga potokowego oraz ich potomstwo (po 30 osobników od każdej samicy). Lokus Sfo-292 był monomorficzny, a lokus Sfo-262 okazał się polimorficzny. U badanego potomstwa gynogenetycznego nie zaobserwowano obecności genotypu ojcowskiego.
INNE ŁOSOSIOWATE

*00035*          pl                         

O łososiach. Kolendowicz, Jacek. - Węd. Świat 2008 nr 2 (146)  s. 18-19, il.

Terminy ciągów tarłowych łososi są różne na różnych łowiskach europejskich, czy kanadyjskich. Opisano behawior łososi podczas ciągów tarłowych, ich zmienną aktywność, zjawisko agresji.


 

RYBY SZCZUPAKOWATE

*00059*          en                         

Oxygen consumption and ammonia excretion by juvenile pike, Esox lucius L. Konsumpcja tlenu i wydalanie amoniaku przez juwenalnego szczupaka, Esox lucius L. Zakęś, Zdzisław; Szczepkowski, Mirosław; Demska-Zakęś, Krystyna; Jesiołowski, Marcin. - Arch. Pol. Fish. 2007  vol. 15 fasc. 2 s. 79-92, il. bibliogr. streszcz.

Badano poziom konsumpcji tlenu i wydalania amoniaku przez młodociane szczupaki w obiegu recyrkulacyjnym w temperaturach wody 20 i 24 st. C. Przeanalizowano ilość tlenu potrzebną do zmetabolizowania 1 kg paszy i ilość amoniaku wydzielaną podczas tego procesu.  Konsumpcja tlenu w wyższej temperaturze była wyższa, ale na wydalanie amoniaku temperatura nie wpływała istotnie statystycznie.  Zapotrzebowanie tlenowe szczupaka malało wraz ze wzrostem masy ciała.  Masa ciała wpływała znacząco na wydalanie amoniaku.
RYBY OKONIOWATE

*00004*          en                         

Out-of-season spawning of cultured pikeperch [Sander lucioperca (L. )]. Pozasezonowe tarło hodowlanego sandacza [Sander lucioperca (L. )]. Zakęś, Zdzisław. - Aquacult. Res. 2007 vol. 38 nr 13  s. 1419-1427, il. bibliogr.

Określano efektywność sztucznego rozrodu sandacza, podchowywanego w warunkach kontrolowanych od stadium larwalnego.  Badano wpływ wieku ryb (2+ i 3+) oraz dawki hormonów (200 lub 400 IU hCG/kg masy ciała) na ilość wytartych samic i ich płodność gospodarczą oraz przeżywalność embrionów do stadium zaoczkowania.  Wiek ryb, ani dawka hormonów nie miały istotnego statystycznie wpływu na badane parametry.


*00050*          en                         

Perch, Perca fluviatilis L. migrations in the drainage area of the mountainous Solina Dam Reservoir, Poland. Wędrówki okonia,  Perca fluviatilis L. , w zlewni górskiego Zbiornika Zaporowego Solina,  Polska. Kukuła, Krzysztof. - Suppl. Acta Hydrob. 2006 vol. 8 s. 55-63,   il. bibliogr.

Określono zasięg występowania okonia w górnym biegu rzeki San i jego głównych dopływach powyżej Zbiornika Solińskiego. W latach 1994-2000 okonie występowały na 12 stanowiskach sposród 50, na których przeprowadzano elektropołowy. Jego udział w połowach ogólnych był mały i maksymalnie wynosił 8, 4 proc. biomasy łowionych ryb.  Analizowano zależności między występowaniem okonia a wahaniami poziomu wody w zbiorniku. Okoń wędrował w górę rzeki, ale nie docierał do potoków oddzielonych wodospadami lub progami wodnymi.
RYBY WĘGORZOWATE

*00040*          pl                         

Węgorze na start. Psuty, Iwona. - Wiad. Ryb. 2007 nr 11-12 (160)  s. 18, il.

Omówiono przebieg zarybień węgorzem wstępującym wód Zalewu Wiślanego i Zalewu Szczecińskiego. Akcję zarybieniową przerwano w 1994 r. , ze względu na brak funduszy; wznowiono ją w 2005 r. W dn. 26 października 2007 oba zalewy zarybiano narybkiem węgorza. Wkład finansowy do akcji zarbieniowej wniosło Stowarzyszenie Rybaków Zalewu Wiślanego.
RYBY LIPIENIOWATE

*00117*          pl                        

Podchów larw lipienia europejskiego (Thymallus thymallus L. ) przeprowadzony w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach.  Grudniewska, Joanna; Dobosz, Stefan; Goryczko, Krzysztof. -  Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2007 t. 20 s. 127-136, il. bibliogr. summ.

W trakcie miesięcznego eksperymentu w 2006 r. trzy baseny obsadzono wylęgiem lipienia. Ryby karmiono artemią oraz paszami: Bio-Optimal Start lub Gemma Micro 300, stosując różne warianty diet.  Największą masę i średni przyrost uzyskano u lipieni karmionych dietą mieszaną, artemią i starterem Bio-Optimal Start. Lipienie w grupie doświadczalnej żywionej paszami Bio-Optimal Start i Gemma Micro 300 uzyskały średnie parametry wzrostu, które były zbliżone do podchowu na diecie mieszanej. Najniższą średnią masę końcową uzyskano podając tylko paszę Bio-Optimal Start.
RYBY SIEJOWATE

*00061*          en                         

Whitefish, Coregonus lavaretus (L. ), in the fisheries management of Lake Gołdopiwo (Northeastern Poland) from 1950 to 2005. Sieja,  Coregonus lavaretus (L. ), w gospodarce rybackiej w jeziorze Gołdopiwo (Polska Północno-Wschodnia) w latach 1950-2005. Falkowski,  Stanisław; Wołos, Arkadiusz. - Arch. Pol. Fish. 2007 vol. 15 fasc. 2  s. 103-116, il. bibliogr. streszcz.

Przeanalizowano tempo wzrostu siei bytującej w jeziorze Gołdopiwo w latach 1932-1999 oraz wahania połowów i przebieg zarybień tym gatunkiem w okresie 1950-2005. Najkorzystniejsze połowy przypadały na lata 1966-1986; w tym okresie średnio odławiano 8191 kg siei rocznie, a średnia wydajność wynosiła dla siei 9, 5 kg/ha i 34, 51 kg/ha dla całkowitych połowów ryb w badanym jeziorze. Załamanie się połowów siei w Gołdopiwie w ostatnich latach należy upatrywać w zmianach środowiskowych i niewłaściwej eksploatacji rybackiej.


*00062*          en                         

Feeding ecology of vendace, Coregonus albula (L. ), in Lake Wigry (Northeastern Poland). Ekologia odżywiania się sielawy, Coregonus albula (L. ), w jeziorze Wigry (Północno-wschodnia Polska).  Czarkowski, Tomasz K. ; Martyniak, Andrzej; Kapusta, Andrzej; Wójcik,  Anna; Bowszys, Magdalena; Wziątek, Bogdan; Szamańska, Urszula;  Kozłowski, Jacek. - Arch. Pol. Fish. 2007 vol. 15 fasc. 2 s. 117-128, il.   bibliogr. streszcz.

Badano zmiany sezonowe w składzie pokarmu, intensywności odżywiania się i preferencji pokarmowych sielawy w jeziorze Wigry.  Ryby łowiono co miesiąc od kwietnia do października w 2001 i 2002.  Głównym komponentem pokarmu sielawy był Cyclops vicinus i Dapnia spp.  Wiosną i jesienią ryby zjadały duże widłonogi, zaś latem głównie konsumowały wioślarki. Larwy i poczwarki Chaoborus sp. były również stałym elementem pokarmu sielawy. Najintensywniej sielawa żerowała wiosną, najmniej - latem. W lipcu aż 40 proc. ryb miało puste przewody pokarmowe.


*00063*          en                         

Hydroacoustic monitoring of vendace in selected Mazurian lakes.  Monitoring hydroakustyczny w wybranych jeziorach sielawowych Pojezierza Mazurskiego. Doroszczyk, Lech; Długoszewski, Bronisław; Kanigowska, Ewa; Godlewska, Małgorzata. - Arch. Pol. Fish. 2007 vol. 15 fasc. 2 s. 129-140, il. bibliogr. streszcz.

Monitoring hydroakustyczny przy pomocy echosondy firmy SIMRAD przeprowadzono w 4 jeziorach sielawowych, w których w ostatnich latach spadły drastycznie połowy sielawy. W jeziorach Maróz i Mielno sielawa z powodu deficytów tlenowych unikała hypolimnionu, doszło tam prawie do zaniku populacji. W jeziorze Pluszne sielawa występuje licznie, ale jej rozmiary nie przekraczają wymiaru ochronnego. W Jeziorze Łańskim populacja sielawy jest przytłumiona ogromną liczebnością ryb karpiowatych stwarzających konkurencję pokarmową.
RYBY SUMOWATE

*00016*          pl

Wybrane aspekty technologii produkcji narybku suma europejskiego (Silurus glanis L. ) na zrzutowych wodach pochłodniczych. (Elektrownia „Ostrołęka“). Szmyt, Mariusz; Guziur, Janusz; Pućkowski, Maciej;  Syguła, Aleksander. W: Szkolenie producentów ryb. Materiały szkoleniowe. Słok k. Bełchatowa. 31 stycznia - 1 lutego 2008. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2008    s. 141-152, il. +bibliogr. 20 poz.

Na terenie elektrowni „Ostrołęka“ przeprowadzono w 2005 r.  dwuetapowy podchów narybku suma europejskiego w liczbie 10 tys. sztuk przez 97 dni. W chowie wstępnym narybek został obsadzony w dwóch betonowych basenach zasilanych wodą pochłodniczą w liczbie 5000 szt. /basen, zaś w letnim chowie właściwym rozrzedzone obsady umieszczono w sadzach, plastykowych korytach lub betonowych basenach.  Sumy karmiono wyłącznie paszami sztucznymi firmy NUTRECO. Wykazano,  że warunki termiczno-tlenowe wód zrzutowych z elektrowni są optymalne do intensywnego tuczu suma europejskiego. Najlepszy wzrost, najwyższe masy jednostkowe oraz produkcję osiągnięto w sadzach.


*00053*          pl

Sum europejski (Silurus glanis) czyli „wodny wilk“ ryba smaczna,  zdrowa i dostępna. - Mag. Przem. Ryb. 2007 nr 5 (59) s. 45

Opisano występowanie i cechy morfometryczne suma europejskiego oraz walory smakowe i zdrowotne jego mięsa. Z powodu zanikania populacji tego gatunku w warunkach naturalnych, wskazano na konieczność zarybiania naszych wód. Największym producentem materiału zarybieniowego suma jest Gospodarstwo Rybackie „Gosławice“ w Koninie.  Omówiono działalność tego gospodarstwa, w szczególności produkcję materiału zarybieniowego różnych gatunków ryb. Podano dwa przepisy kulinarne przyrządzania suma.


*00072*          pl

Wpływ warunków podchowu na wartość rzeźną i jakość mięsa suma europejskiego (Silurus glanis L.). Zakęś, Zdzisław; Jankowska,  Barbara; Ulikowski, Dariusz; Żmijewski, Tomasz. - Komun. Ryb. 2007 nr 6 (101) s. 7-11, il. bibliogr.

Badano wpływ pokarmu (naturalnego lub sztucznego) na wydajność rzeźną, skład chemiczny i profile kwasów tłuszczowych mięsa suma europejskiego pochodzącego ze stawów ziemnych i obiegów recyrkulacyjnych. Obserwowano szybkie tempo wzrostu suma żywionego paszami sztucznymi (pstrągowymi) oraz wyższą zawartość wysokonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA i DHA) o prozdrowotnych właściwościach.
WĘDKARSTWO

*00037*          pl                         

Jezioro Toczyłowo. Paruzel, Marian. - Wiad. Węd. 2008 nr 1 (203)  s. 78, il.

Użytkownikiem jeziora Toczyłowo, położonego na południowych krańcach Pojezierza Ełckiego, jest od 2006 r. Mazowiecki Okręg PZW.  Opisano dane morfometryczne jeziora, przepływające cieki oraz charakter dna i linii brzegowej, roślinność i wyniki odłowów kontrolnych z lat 1994 i 2001. Struktura gatunkowa ryb jest atrakcyjna dla wędkarzy.


*00038*          pl                         

Jezioro Sasek Mały. Paruzel, Marian. - Wiad. Węd. 2008 nr 2 (204) s. 78-79, il.

Płytkie, przepływowe jezioro Sasek Mały jest położone najniżej w zlewni rzeki Sawicy. Opisano jego dane morfometryczne (powierzchnia wynosi 319, 1 ha), możliwości dojazdu do jeziora, miejsca sprzedaży zezwoleń wędkarskich. Jezioro nie posiada bogatej ichtiofauny, ale jest dobrym łowiskiem okoni, płoci i karasi. Poza tym występują w nim liny, krąpie, ukleje, szczupaki i węgorze.


*00039*          pl                         

Jezioro Krzyżewsko (Krzyż). Paruzel, Marian. - Wiad. Węd. 2008 nr 2 (204) s. 82, il.

Opisano, położone poniżej źródeł Łyny, małe (powierzchnia 9, 2 ha, głębokość 10, 6 m) jezioro Krzyżewsko. Podano informacje praktyczne dla wędkarzy (dojazd, miejsce wykupu zezwoleń). Jezioro jest łowiskiem specjalnym, można w nim sportowo łowić jedynie z brzegu lub z lodu. Bytują tu następujące gatunki ryb: szczupak, lin,  krąp, karaś, węgorz, okoń, ukleja, leszcz, miętus. Zimą spływają ryby prądolubne.


*00119*          pl                         

Udział karpiowatych ryb reofilnych w połowach wędkarskich w rzekach południowej Polski. Wołos, Arkadiusz. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd.  2007 t. 20 s. 153-172, il. bibliogr. summ.

Uzyskano dane z 56361 rejestrów połowów wędkarskich od wędkarzy zrzeszonych w 9 okręgach Polskiego Związku Wędkarskiego. Określono skład gatunkowy tych odłowów ze szczególnym uwzględnieniem odłowionych reofilnych ryb karpiowatych w wybranych 13 rzekach,  dopływach górnej Wisły i górnej Odry. Spośród rozpatrywanych gatunków reofilnych (boleń, brzana, świnka, certa, kleń, jaź) największym udziałem w połowach wyróżniał się kleń. Na trzech odcinkach rzeki San i jego dopływie rzece Wisłok odnotowano w odłowach najwyższy udział reofilnych ryb karpiowatych. Najniższy odsetek karpiowatych reofilnych (17, 6 proc. ) odnotowano w odłowach na rzece Widawa.


*00120*          pl                         

Uwarunkowania wędkarskiego użytkowania Zbiornika Zaporowego Poraj. Cz. 2: Wędkarstwo i jego uwarunkowania socjologiczne. Wrona,  Janusz; Guziur, Janusz. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2007 t. 20 s. 173-193,   il. bibliogr. summ.

W latach 1998-2000 nad zbiornikiem Poraj wypełniono 1260 ankiet w drodze bezpośrednich wywiadów z wędkarzami. Przeanalizowano wiek wędkarzy, ich status społeczno-zawodowy, staż i motywy wędkowania,  odległość łowiska od miejsca zamieszkania, ponoszone koszty, ocenę warunków wędkowania i pobytu. Stwierdzono, że w zbiorniku Poraj ankietowani najchętniej poławiali ryby drapieżne: sandacza i szczupaka, a w grupie ryb karpiowatych: leszcza, płoć, wzdręgę,  karpia.


 

SKORUPIAKI I MIĘCZAKI UŻYTKOWE

*00067*          en                         

Morphometrics, fecundity, density, and feeding intensity of the spinycheek crayfish, Orconectes limosus (Raf. ) in natural conditions.  Morfometria, płodność, zagęszczenie i intensywność odżywiania się raka pręgowatego, Orconectes limosus (Raf. ) w naturalnych warunkach. Chybowski, Łucjan. - Arch. Pol. Fish. 2007 vol. 15 fasc. 3  s. 175-241, il. bibliogr. streszcz.  (Thesis for the degree of associate professor)

Badano trzy populacje raka pręgowatego w jeziorach: Staw Płociczno i Hańcza (Pojezierze Suwalskie) oraz Dgał Wielki (Pojezierze Mazurskie). Porównywano różnice w budowie ciała między samicami a samcami oraz między populacjami raków. Badano płodność całkowitą, proporcje płci, strukturę wielkościową populacji, jej zagęszczenie i odżywianie się w cyklu rocznym. Dobowe racje pokarmowe raków wykazywały silną zależność między wskaźnikiem napełnienia żołądków i temperaturą wody. Raki żerowały najintensywniej od maja do października. Głównym komponentem był pokarm roślinny (84, 8 proc. ); w pokarmie raków nie stwierdzono ikry ryb.
PRZETWÓRSTWO RYBNE

*00069*          pl                         

Jak humanitarnie uśmiercać wigilijne karpie. Lirski, Andrzej;  Kazuń, Krzysztof; Białowąs, Henryk; Pilarczyk, Maciej. - Mag. Przem. Ryb. 2007 nr 6 (60) s. 48-50, il.

Ze względów humanitarnych i praktycznych karp w momencie sprzedaży powinien zostać ogłuszony, a następnie zabity i wypatroszony. Porównano dwie metody ogłuszania ryb: udarową i elektryczną oraz ich wady i zalety. Niższą jakością mięsa charakteryzują się karpie ogłuszone prądem elektrycznym.
EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

*00008*          pl                         

Problemy w handlu karpiem - uwagi po sezonie 2007 roku. Lirski,  Andrzej; Myszkowski, Leszek. W: Szkolenie producentów ryb. Materiały szkoleniowe. Słok k. Bełchatowa. 31 stycznia - 1 lutego 2008. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2008    s. 5-11, il.

Omówiono produkcję karpia handlowego w 2007 roku, jego import do Polski, politykę cenową realizowaną przez sieci handlowe, a także akcje promocyjne oraz kampanię negatywną określaną jako „Czarny PR“,  która miała na celu zniechęcenie potencjalnych nabywców do zakupu żywego karpia. Przedstawiono problemy związane ze zbytem zaplanowanych ilości karpia handlowego w 2007 r. oraz przyszłość rynku rybnego w Polsce.


*00009*          pl                         

Rynek i spożycie ryb w 2007 roku i perspektywy jego rozwoju.  Seremak-Bulge, Jadwiga. W: Szkolenie producentów ryb. Materiały szkoleniowe. Słok k. Bełchatowa. 31 stycznia - 1 lutego 2008. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2008    s. 13-28, il.

Analizowano podaż ryb konsumpcyjnych na rynku krajowym w 2007 roku, której szacunkowa wielkość wyniesie 460 tys. ton. Scharakteryzowano eksport i import ryb słodkowodnych oraz łososi.  Omówiono wielkość spożycia ryb w Polsce, strukturę konsumowanych ryb i ich przetworów oraz ceny ryb.


*00011*          pl                         

Próba oceny ekonomicznych skutków chorób ryb. Lirski, Andrzej;  Turkowski, Konrad. W: Szkolenie producentów ryb. Materiały szkoleniowe. Słok k. Bełchatowa. 31 stycznia - 1 lutego 2008. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2008    s. 49-53, il. +bibliogr. 4 poz.

Omówiono prowadzone w 2007 r. przez Zakład Rybactwa Stawowego IRS w Żabieńcu badania ankietowe, w których połowa spośród 69 ankietowanych hodowców stwierdziła występowanie chorób ryb w ich gospodarstwach. Przedstawiono wpływ chorób ryb na efekty ekonomiczne gospodarstwa stawowego. Choroby ryb hodowlanych w ostatnich latach są główną barierą w rozwoju gospodarstw rybackich i całej branży.


*00057*          pl                         

Europejski Fundusz Rybołówstwa 2007-2013. - Prz. Ryb. 2007 R. 32 nr 6 s. 45-55, il.

Przedstawiono wykaz zadań Europejskiego Funduszu Rybołówstwa w ramach następujących działań: 1. Adaptacja floty; 2. Akwakultura,  rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót; 3. Działania służące wspólnemu interesowi; 4. Trwały rozwój obszarów rybołówstwa; 5. Pomoc techniczna.


*00078*          pl                         

Średnie ceny ryb towarowych i materiału zarybieniowego stosowane w jeziorowych gospodarstwach rybackich w 2007 roku. Mickiewicz,  Maciej. - Komun. Ryb. 2007 nr 6 (101) s. 27-30, il. bibliogr.

W wyniku prowadzonych badań ankietowych podano średnie ceny hurtowe ryb oraz ważniejszych form materiału zarybieniowego stosowane w 2007 r. Porównanie cen ryb w latach 2001-2007 wykazuje tendencję rosnącą.


 

BUDOWNICTWO WODNE

*00056*          pl                         

Wpływ budowanego Zbiornika Wielowieś Klasztorna w Wielkopolsce Południowej na środowisko. Cz. 1. Małecki, Zdzisław. - Prz. Ryb. 2007  R. 32 nr 6 s. 34-44, il.

Przedstawiono podstawowe cele budowy zbiornika, charakterystykę techniczną oraz prognozowanie korzystnego i niekorzystnego oddziaływania zbiornika retencyjnego na środowisko.
ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD

*00021*          en                         

Sanitary and ecological characteristics of water in the municipal lake of Rusałka in Szczecin. Sanitarna i ekologiczna charakterystyka wód miejskiego jeziora Rusałka w Szczecinie.  Nahurska, A. ; Deptuła, W. ; Stosik, M. - Pol. J. Env. Sud. 2007 vol. 16 nr 6 s. 853-859, il. bibliogr.

Próbki wody z dwóch stanowisk (na dopływie i odpływie jeziora) pobierano co miesiąc od stycznia do grudnia 2000-03, poddając je ocenie mikrobiologicznej w celu określenia stanu sanitarnego i ekologicznego. Stwierdzono obecność bakterii z grupy coli, z grupy fekalii coli i fekalnych paciorkowców, a także bakterie psychrofilne i mezofilne: amonifikacyjne, denitryfikacyjne i beztlenowe bakterie przetrwalnikowe redukujące siarczany. Uzyskane wskaźniki bakteriologiczne były wyższe od zanotowanych w latach poprzednich w tym jeziorze, a także w porównaniu z innymi jeziorami polskimi.


*00029*          en                         

Changes in phytoplankton assemblages after reduction of sewage discharge into Lake Niegocin (Mazurian Lake District, Poland). Zmiany w zespołach fitoplanktonu po redukcji dopływu ścieków do jeziora Niegocin (Pojezierze Mazurskie, Polska). Hutorowicz,  Andrzej; Napiórkowska-Krzebietke, Agnieszka. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2007 vol. 36 suppl. 1 s. 137-145, il. bibliogr.

Badania przeprowadzone w latach 1991-2001 wykazały, że widoczne zmiany w składzie gatunkowym i strukturze zespołów fitoplanktonowych jeziora Niegocin występowały tylko w okresie pierwszych sześciu lat działania oczyszczalni ścieków wybudowanej w Giżycku w 1994 r. Od 1999 r. , gdy ładunek nutrientów w jeziorze zaczął znowu wzrastać, nie obserwowano już istotnych zmian w grupach gatunków dominujących i subdominujących.


*00041*          pl                         

Rekultywacja wód jeziora Kórnickiego w rejonie kąpieliska OSiR.  Sieradzon, Jan. - Gaz Woda 2008 t. 81 nr 1 s. 26-28, il. bibliogr.

Przedstawiono efekty rekultywacji wód jeziora nową metodą.  Opisano technologię inaktywacji fosforu przy pomocy prototypowego urządzenia „ekomątwa“, konstrukcję i funkcjonowanie tego urządzenia,  sposób instalacji i dawkowanie koagulantu - wodnego roztworu chlorku poliglinu. Zalecono rozpoczęcie prac na kąpielisku Jeziora Kórnickiego wczesną wiosną.


*00042*          pl                         

Rzeka Śląska Ochla jako wskaźnik czystości środowiska.  Jankowska, Anna; Szustakowski, Mieczysław. - Gosp. Wod. 2008 R. 68 nr 1 s. 22-26, il. bibliogr.

Scharakteryzowano infrastrukturę zlewni oraz stan ekologiczny rzeki Śląska Ochla, położonej w dorzeczu Odry na ziemi lubuskiej.  Analizowano takie wskaźniki fizykochemiczne jak: temperatura, barwa,  odczyn, tlen, BZT, ChZT, azot amonowy, fosforany. Największy wpływ na stan wód mają siedliska ludzkie i spływy powierzchniowe (rolnictwo).


*00048*          en                         

Assessment of impact of heavy metals on the communities and morphological deformities of Chironomidae larvae in the River Damodar (India, West Bengal). Ocena oddziaływania metali ciężkich na zbiorowiska i deformacje morfologiczne larw Chironomidae w Rzece Damodar (Indie, Zachodni Bengal). Bhattacharya, Gautam; Sadhu,  Arup K. ; Mazumdar, Abhijit; Majumdar, Uttaran; Chaudhuri, Prasanta K. ; Ali, Arshad. - Suppl. Acta Hydrob. 2006 vol. 8 s. 21-32, il.   bibliogr.

Badano wpływ metali ciężkich (Pb, Zn, Cu, Hg i Cd) na larwy Chironomidae w rzece przepływającej przez tereny silnie uprzemysłowione i na stanowiskach reperowych, porównawczych. Analizy rzędnych i klasterowe wykazały zróżnicowanie między badanymi stanowiskami. Na stanowiskach zanieczyszczonych (na terenie uprzemysłowionym) malała różnorodność gatunkowa badanej fauny.  Największy wpływ na zmiany w strukturze bentosu oraz na liczbę osobników zdeformowanych wywierał ołów (Pb).


*00084*          en                         

Agricultural and industrial pollution of selected fluvial lakes in the central part of the Elbe River. Zanieczyszczenia rolnicze i przemysłowe wybranych jezior rzecznych w środkowej części rzeki Łaby. Chalupova, Dagmar; Jansky, Bohumir. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 1 s. 3-10, il. bibliogr.

W latach 2000-02 zbadano stan środowiska trzech jezior rzecznych (starorzeczy) przylegających do Łaby na terenie Republiki Czech. Mimo identycznego pochodzenia tych zbiorników, stwierdzono duże różnice środowiskowe. W jednym z nich wystąpiła bardzo niska koncentracja tlenu, a koncentracje nutrientów i ich dynamika sezonowa były różne w każdym z badanych jezior, mimo że wszystkie mają charakter eutroficzny. Spośród badanych metali ciężkich w osadach dennych,  tylko ołów wykazywał wzrost zawartości.


*00087*          en                         

The effectiveness of the phosphorus inactivation method in reducing the trophy of lakes of different morphometric and hydrological features. Efektywność metody inaktywacji fosforu w redukcji trofizmu jezior o różnych wskaźnikach morfometrycznych i hydrologicznych. Gawrońska, Helena; Łopata, Michał; Jaworska,  Bożena. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 1 s. 27-34, il. bibliogr.

Porównywano efektywność rekultywacji trzech jezior: dymiktycznego Jeziora Długiego w Olsztynie; płytkiego, okresowo stratyfikowanego jeziora Głęboczek; polimiktycznego, przepływowego Jeziora Wolsztyńskiego. Do inaktywacji fosforu użyto koagulantu glinu (odpowiednio) w dawkach: 60 t (224 g/m kw. ), 35 t (183 g/m kw. ), 250 t (201 g/m kw. ), a w trzecim jeziorze dodatkowo użyto koagulantu żelaza 50 t (40 g/m kw. ). Najlepsze efekty uzyskano w Jeziorze Długim, w którym koncentracja fosforu obniżyła się poniżej 0, 1 mgP/l,  zredukowano biomasę fitopklanktonu, wyeliminowano sinice, a przezroczystość wody wzrosła do 2 m.


*00100*          en                         

Yeasts-like fungi in selected baths of Szczecin. Grzyby drożdżopodobne w wybranych kąpieliskach Szczecina. Biedunkiewicz,  Anna; Silicki, Artur; Mazurkiewicz-Zapałowicz, Kinga. - Limnol. Rev.  2007 vol. 7 nr 3 s. 125-132, il. bibliogr.

Latem 2006 r. pobrano próby z czterech kąpielisk w jeziorach: Dziewoklicz, Goplana, Głębokie usytuowanych w granicach administracyjnych Szczecina oraz leżącym w pobliżu jeziorze Bartoszewo. Zidentyfikowano 17 gatunków grzybów drożdżopodobnych należących do 11 rodzajów. Wśród nich potencjalnie patogenne dla ludzi i zwierząt są gatunki: Candida albicans, Candida guilliermondii, Trichosporon beigelii. Obecność tych grzybów w wodzie kąpielisk stwarza zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne.


*00104*          en                         

Changes in the trophic state Lake Niegocin after the modernization of a local wastewater treatment plant. Zmiany stanu troficznego jeziora Niegocin po modernizacji lokalnej oczyszczalni ścieków. Napiórkowska-Krzebietke, Agnieszka; Wierzchowska,  Małgorzata; Błocka, Barbara; Hutorowicz, Joanna; Hutorowicz, Andrzej; Zdanowski, Bogusław. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 3 s. 153-159, il.   bibliogr.

Badania stanu troficznego jeziora Niegocin przeprowadzono latem w okresie 1986-2001 czyli przed i po modernizacji oczyszczalni ścieków dokonanej w 1994 r. Analizowano zmiany koncentracji fosforu,  chlorofilu, widzialności krążka Secchi’ego oraz biomasy fitoplanktonu. Obliczono wskaźniki stanu troficznego Carlsona. Po modernizacji oczyszczalni znacznie obniżyła się koncentracja chlorofilu oraz zwiększyła się przezroczystość wody. Fosfor jednak pozostał na poziomie jezior eutroficznych. W latach 2000-01 biomasa fitoplanktonu ponownie wzrosła.


 

OCHRONA GATUNKOWA

*00018*          pl                         

Kolonie kormorana Phalacrocorax carbo sinesis na środkowym Nadodrzu. Jerzak, Leszek; Mizera, Tadeusz; Bocheński, Marcin;  Czechowski, Paweł; Kalisiński, Marek; Szara, Anna. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2007 R. 63 z. 5 s. 51-65, il. bibliogr. summ.

Scharakteryzowano gwałtowny wzrost liczby kolonii oraz liczebności kormorana na terenie Polski i Europy. W latach 2003-04 skontrolowano wszystkie miejsca gniazdowania kormoranów znane od lat 80-tych XX w. na terenie województwa lubuskiego (środkowe Nadodrze).  W badanym okresie występowało 6 kolonii: Wyszanów, Jezioro Wielkie,  Słońsk, Jezioro Lubiatówko, Jezioro Ostrowieckie i Jezioro Osiek.  Najstarsza kolonia kormoranów znajdowała się w Drawieńskim Parku Narodowym na wyspie Lech na Jeziorze Ostrowieckim. Opisano badane kolonie.


*00019*          pl                         

Występowanie i skład pokarmu wydry Lutra lutra (L. ) na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Chruszcz, Karina; Wierzbowska, Izabela; Klasa, Anna; Śnigórska, Katarzyna; Amirowicz, Antoni. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2007 R. 63 z. 6 s. 3-14, il. bibliogr. summ.

Od stycznia do czerwca 2005 r. przeprowadzono badania stanowisk i liczebności wydry w dolinach Prądnika i Sąspówki na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Zagęszczenie wydr na badanym terenie wynosiło 2, 9 osobnika na 10 km rzeki. Najczęstszym składnikiem pokarmu wydry są ryby, stanowiąc 47, 9 proc. treści pokarmowej,  głównie są to pstrągi żyjące dziko lub w stawach hodowlanych, a poza tym płazy, rzadko ptaki, bezkręgowce. Udział pokarmu roślinnego jest niewielki.


*00055*          pl                         

Nasze ryby. Jesiotr bałtycki powraca do naszych rzek. Kolman,  Ryszard. - Prz. Ryb. 2007 R. 32 nr 6 s. 17-27, il.

Omówiono występowanie, połowy w XX wieku oraz przyczyny wyginięcia jesiotra w Bałtyku. Przedstawiono trzy etapy prac restytucyjnych oraz realizację pierwszego etapu: chów narybku i selektów z materiału wyjściowego importowanego z Kanady oraz pierwsze zarybienia w rzekach Drwęcy i Drawie.


*00071*          pl                         

Problem dzikich zwierząt w gospodarce stawowej. Lirski, Andrzej; Myszkowski, Leszek. - Komun. Ryb. 2007 nr 6 (101) s. 1-6, il. bibliogr.

Omówiono wpływ zwierząt - ptaków: kormoranów, perkozów, czapli,  rybitw, łabędzi, kaczek; i ssaków: wydr, norek amerykańskich, bobrów - na hodowlę ryb w stawach. Badania ankietowe prowadzone w latach 2004-2007, obejmujące 50 proc. krajowej powierzchni ogroblowanej wykazały, że najwyższe straty powodują: wydra, czapla, kormoran i bóbr. Podano status prawny wybranych gatunków zwierząt występujacych na stawach.


*00074*          pl                         

O możliwościach restytucji jesiotra bałtyckiego w obwodzie kaliningradzkim. Gushchin, A. B. ; Ul’yanov, A. G. ; Stratanovich, D. B. - Komun. Ryb. 2007 nr 6 (101) s. 14-16, il. bibliogr.

Przedstawiono zagadnienia warunkujące rozpoczęcie prac restytucyjnych dotyczących jesiotra bałtyckiego w obwodzie kaliningradzkim. Omówiono status taksonomiczny gatunku, stan rzek i ich przydatność do tarła, znalezienie lokalizacji do budowy eksperymentalnego ośrodka zarybieniowego oraz uzyskanie źródeł finansowania.


*00077*          pl                         

Występowanie strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pallas) w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Wolnicki, Jacek;  Kamiński, Rafał; Kusznierz, Jan. - Komun. Ryb. 2007 nr 6 (101) s. 24-26,   il. bibliogr.

Przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat obecności strzebli błotnej - zagrożonej wyginięciem ryby karpiowatej - w wodach Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Podano rozmieszczenie istniejących stanowisk strzebli i obszarów przeszukanych w latach 2005-2007.
GOSPODARKA WODNA

*00056*          pl                         

Wpływ budowanego Zbiornika Wielowieś Klasztorna w Wielkopolsce Południowej na środowisko. Cz. 1. Małecki, Zdzisław. - Prz. Ryb. 2007  R. 32 nr 6 s. 34-44, il.

Przedstawiono podstawowe cele budowy zbiornika, charakterystykę techniczną oraz prognozowanie korzystnego i niekorzystnego oddziaływania zbiornika retencyjnego na środowisko.


*00090*          en                         

Typology and potential utilization and anthropogenic lakes in mining pits in the Czech Republic. Typologia i potencjalne wykorzystanie jezior w dołach pokopalnianych w Republice Czech.  Hrdinka, Tomas. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 1 s. 47-53, il. bibliogr.

Jeziora pochodzenia antropogenicznego stanowią znaczącą grupę jezior w Republice Czech. Powstają one w dołach pokopalnianych, a na jakość ich wód wpływa charakter wydobywanych kopalin. W zależności od jakości wód mogą być one wykorzystywane do różnych celów: rolniczych,  przemysłowych, rekreacyjnych, do ochrony lokalnego krajobrazu. Należy podjąć szybką decyzję i wybrać odpowiedni sposób użytkowania takiego jeziora.