Instytut   Rybactwa   Śródlądowego

im. STANISŁAWA  SAKOWICZAEXPRESS INFORMACJA

NR  2/2009

(kwartalnik)

 

 

 

                                                                   Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanowska

                                                                                   mgr inż. Henryk Chmielewski

                                                                                        inż. Jadwiga Cupiał

 

 

                                                                                                                                      Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanow

Olsztyn 2009

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA

Zespół redakcyjny:
mgr inż. Jadwiga Zdanowska
mgr inż. Henryk Chmielewski
inż. Jadwiga Cupiał

 

Kontakt:
Tel.
(089) 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: din@infish.com.pl

 

© Copyright by
Instytut Rybactwa Śródlądowego
Olsztyn 2008

 

Wydawca:
Dział Wydawnictw
Instytutu Rybactwa Śródlądowego
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
Tel. (089) 524 10 15, 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl

 

RYBACTWO

*00024*          pl

Kormoran pod pręgierzem rybaków. Guziur, Janusz. - Prz. Ryb. 2009 Nr 2 (104) s. 24-26, il.

Opisano stan populacji kormoranów w krajach europejskich (Polska, Czechy, Węgry, Niemcy, Francja) i straty powstałe w rybostanie wskutek ich presji. Podano założenia wniosku przyjętego przez Parlament Europejski dotyczącego zminimalizowania negatywnego wpływu kormoranów na populacje ryb w różnych typach wód.


*00028*          pl

Kormorany na cenzurowanym. Parlament Europejski (nareszcie) poparł rybaków. Guziur, Janusz. - Mag. Przem. Ryb. 2009 nr 2 (68)  s. 50-52, il. bibliogr.

Omówiono występowanie i stan populacji kormorana w Polsce i Europie. Najczęściej występującym podgatunkiem kormorana czarnego w Polsce jest kormoran kontynentalny (Phalacrocorax carbo sinensis).  Obcenie w Polsce populacje kormoranów szacuje się na ok. 20-30 tys.  par. Przedstawiono reakcję Parlamentu Europejskiego na wniosek uznania negatywnego wpływu nadmiernych liczebnie populacji kormorana na populacje ryb w wodach europejskich.


*00039*          pl

Obręb hodowlany w obszarze NATURA 2000. Radecki, Wojciech. -  Komun. Ryb. 2009 nr 2 (109) s. 34-36

Prawnik analizuje postępowanie marszałka województwa, który wydając decyzję o ustanowieniu obrębu hodowlanego na stawach rybnych położonych na obszarze NATURA 2000 nakłada na uprawnionego do rybactwa dodatkowe obowiązki i ograniczenia.


*00058*          en

Obituary - Tadeusz Backiel 1922-2008. Nekrolog - Tadeusz Backiel 1922-2008. Kamler, E.; Goryczko, K.; Le Cren, E. D.;  Thorpe, J. E. - J. Fish Biol. 2008 vol. 73 nr 6 s. 1489-1490, il.

Profesor Tadeusz Backiel, jeden z wybitniejszych polskich uczonych w dziedzinie nauk rybackich o międzynarodowej sławie, zmarł 18 maja 2008 r. Niemal całe jego życie zawodowe związane było z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, gdzie pełnił różnorakie funkcje. Dorobek naukowy Profesora składał się z 65 prac oryginalnych, 2 podręczników, 72 artykułów, licznych ekspertyz,  recenzji, opinii. Pozostawił szerokie grono wypromowanych naukowców,  adeptów stworzonej przez siebie szkoły. Poza macierzystym instytutem,  Profesor udzielał się naukowo i organizacyjnie zarówno w kraju, jak i za granicą, był członkiem wielu kolegiów redakcyjnych. Jego rozległe badania dotyczyły m. in. biologiczno-rybackiej charakterystyki Wisły,  bilansu energetycznego ryb, biologii wielu gatunków ryb, selektywności narzędzi połowu. Popularyzacja wiedzy była również ważnym elementem pracy zawodowej Profesora.


*00073*          pl

Rozwój rynku ryb i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2007. Hryszko, Krzysztof; Kuzebski, Emil; Mickiewicz, Maciej;  Pieńkowska, Barbara; Rembeza, Jerzy; Seremak-Bulge, Jadwiga; Szostak,  Stanisław; Wołos, Arkadiusz. Warszawa: Wydaw. Inst. Ekon. Rol. Gosp. Żywn.  2008, 122 s. , il. nr 97

Przedstawiono realizację zadania: Analiza wzajemnych relacji ekonomicznych między poszczególnymi elementami łańcucha żywnościowego. Analizowano procesy dostosowawcze na krajowym rynku ryb w latach 1991-2008 w sferze popytu i podaży, handlu zagranicznym oraz w strukturach produkcyjnych i rynkowych. Omówiono tendencje cenowe, marże oraz transmisję cen ryb w ramach kanału rynkowego.  Rynek ryb jest w Polsce jednym z najmniejszych rynków żywnościowych,  a jego wartość obrotów wynosi około 6 mld zł.


 

HYDROBIOLOGIA RYBACKA

*00001*          en

The impact of selected Pomeranian lakes on nutrient load transformation. Wpływ wybranych jezior pomorskich na transformację ładunku nutrientów.  Jańczak, Jerzy; Maślanka, Wojciech; Nowiński,  Kamil. - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 4 s. 191-197, il. bibliogr.

Udział jezior w obiegu nutrientów w sieci rzeczno-jeziornej przebiega w różny sposób. Jeziora są zasilane w azot i fosfor za pośrednictwem zróżnicowanych zlewni, duży wpływ na obieg nutrientów wywiera też ich morfometria. Przedstawiono trzy przykłady tego typu ekosystemów zlokalizowanych na Pojezierzu Kaszubskim: I - jeziora: Stężyckie, Raduńskie Górne; II - jeziora: Sudomie, Mielnica, Żołnowo; III - jeziora: Wierzchołek, Średnik, Gatno, Hutowe, Sobąckie,  Polaszkowskie. Badania wykonywano co miesiąc dokonując pomiaru przepływu i koncentracji nutrientów w dopływach i odpływach.


*00002*          en

Changes of phosphorus concentration in bottom sediments and in overlying water of two strongly eutrophicated lakes in Wielkopolska Region. Zmiany koncentracji fosforu w osadach dennych i wodzie naddenej dwóch silnie zeutrofizowanych jezior w Wielkopolsce.  Kowalczewska-Madura, Katarzyna; Dondajewska, Renata; Gołdyn, Ryszard.  - Limnol. Rev. 2007 vol. 7 nr 4 s. 205-211, il. bibliogr.

Badano dwa małe, silnie zeutrofizowane jeziora, Rusałka i Uzarzewskie, leżące w pobliżu Poznania. W pierwszym z nich średnia kocnentracja fosforu (P) w osadach dennych wynosiła 0, 98 mg P/g suchej masy, w drugim zaś 1, 15 mg P/g s. m. Maksymalne kocentracje P były podobne w obu jeziorach i wynosiły nieco ponad 1, 50 mg P/g s. m.  W wodzie naddenej wyższe koncentracje P (0, 84 mg P/l) zanotowano w Jeziorze Uzarzewskim, które wg. klasyfikacji Carlsona, uznano za hypertroficzne.


*00003*          en

Pelagic zooplankton as an indicator of lake Pełcz (Westpomerania, Poland) trophic state. Zooplankton pelagiczny jako wskaźnik stanu troficznego jeziora Pełcz (Pomorze Zachodnie,  Polska).  Piasecki, Waldemar G.; Wolska, Maria. - Limnol. Rev. 2007  vol. 7 nr 4 s. 213-218, il. bibliogr.

W latach 2000-2001 w jeziorze Pełcz badano zooplankton określając jego strukturę, skład jakościowy, liczebność i biomasę.  Wyniki interpretowano pod kątem oceny statusu troficznego jeziora. W zooplanktonie stwierdzono 51 taksonów (27 gatunków wrotków, 15 - wioślarek, 9 - widłonogów). Skład gatunkowy zooplanktonu wskazuje na eutroficzny charakter jeziora, zaś zagęszczenie i biomasa były typowe dla wód wysoko zeutrofizowanych. Jednak wskaźniki długoterminowe sugerują mezotroficzny charakter jeziora.


*00040*          en

Present state and functioning of lake geoecosystems - methodological and methodical assumptions. Stan obecny i funkcjonowanie geoekosystemów jeziornych - założenia metodologiczne i metodyczne.  Kostrzewski, Andrzej. - Limnol. Rev. 2008 vol. 8 nr 1-2  s. 5-8, bibliogr.

Geoekosystemy jeziorne pełnią wiele funkcji: hydrologiczną,  morfologiczną, litologiczną, ekonomiczną, turystyczną, rekreacyjną,  krajobrazową. Funkcje te wymagają standaryzowanych metod badań,  opartych na monitoringu pozwalającym gromadzić wieloletnie dane.  Praca jest wstępną do tomu poświęconego badaniom prezentowanym podczas konferencji zatytułowanej: „Monitoring funkcjonowania geoekosystemów jeziornych“, zorganizowanej przez Instytut Paleogeografii i Geoekologii Uniwersytetu A. Mickiewicza (9-11 paźdz.  2007, Międzyzdroje). Przedstawiono metody stosowane do badań ekosystemów jeziornych.


*00042*          en

Transformation of riverine nutrients load in selected lakes of the Zaborski Landscape Park. Transformacja rzecznych ładunków nutrientów w wybranych jeziorach Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Bogdanowicz, Robert; Cysewski, Artur. - Limnol. Rev. 2008 vol. 8 nr 1-2 s. 13-19, il. bibliogr.

Dokonano próby oszacowania rzecznych ładunków nutrientów w południowej części parku krajobrazowego, aby ocenić wpływ transportu fosforu w jeziorach i specjację azotu. Stan troficzny jezior przepływowych w dużym stopniu zależał od warunków hydrochemicznych przepływającej rzeki. W wielu przypadkach również współczynniki hydrologiczne i parametry morfometryczne decydują o wysokości ładunku azotu i fosforu. Ładunki nutrientów transportowane przez rzekę Brdę są modyfikowane w jeziorach; obserwuje się powolny wzrost ładunku fosforu i istotną redukcję udziału azotu nieorganicznego w azocie ogólnym.


*00047*          en

Disappearance of Isoetes lacustris localities and changes in the phytolittoral of Lake Długie near Łukta. Zanikanie stanowisk Isoetes lacustris i zmiany w fitolitoralu Jeziora Długiego koło Łukty.  Grzybowski, Mirosław; Endler, Zbigniew; Jaworska, Bożena. - Limnol. Rev. 2008 vol. 8 nr 1-2 s. 69-77, il. bibliogr.

Monitorowano rozwój roślin naczyniowych w jeziorze ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia poryblinu jeziornego (Isoetes lacustris) oraz zmiany w zbiorowiskach glonów planktonowych przez ostatnie 20 lat. Stwierdzono, że fitocenozy niektórych gatunków (np. rdestu, tataraku, pałki szerokolistnej) powiększyły powierzchnię występowania, natomiast inne fitocenozy (np. grążel, grzybień,  żabiściek pływający) zostały zredukowane. Najistotniejsze załamanie zaobserwowano dla poryblinu. Wśród glonów zaczęły dominować Cyanoprokaryota, co świadczy o postępującej eutrofizacji jeziora.


*00048*          en

Biometrics of swan mussels (Anodonta cygnea) from chosen lakes in the Pomeranian Region. Biometria szczeżui (Anodonta cygnea) z wybranych jezior w rejonie Pomorza.  Rosińska, Beata; Chojnacki,  Juliusz C.; Lewandowska, Agnieszka; Matwiejczuk, Alicja; Samiczak,  Agnieszka. - Limnol. Rev. 2008 vol. 8 nr 1-2 s. 79-84, il. bibliogr.

Badania populacji szczeżui przeprowadzono w pięciu jeziorach pomorskich (Binowo, Bobolin, Spore, Wierzchnowo, Żerdno) w latach 2005-06. Mierzono długość, szerokość i wysokość muszli z dokładnością do 1 mm. Wiek obliczano na podstawie przyrostów rocznych muszli. Wiek małży wahał się od 1+ do 7+, a dominowały osobniki 3- i 4-letnie.  Średnia długość sięgała 8 cm, szerokość 4, 4 cm, a wysokość 2, 7 cm.  Korelacje między mierzalnymi wskaźnikami a wiekiem szczeżui nie były zbyt istotne, z wyjątkiem jeziora Żerdno.


*00049*          en

Seasonal changes of environmental conditions in the phytolittoral zone of Lake Ostrowite in the Bory Tucholskie National Park. Zmiany sezonowe warunków środowiska w strefie fitolitoralu Jeziora Ostrowitego w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Chobot,  Małgorzata; Banaś, Krzysztof. - Limnol. Rev. 2008 vol. 8 nr 3 s. 87-96,   il. bibliogr.

Warunki środowiska w strefie roślin zanurzonych Jeziora Ostrowitego badano od lipca 2004 do grudnia 2006. W wodzie analizowano: pH, przewodność, potencjał redoks, barwę, koncentracje Ca, CO2, HCO3, CO3 i zawartość kwasów huminowych. W osadach badano: pH, przewodność, potencjał redoks, zawartość Ca, uwodnienie i zawartość materii organicznej. Stwierdzono małą zmienność badanych wskaźników, co gwarantuje korzystne warunki rozwoju zanurzonych roślin naczyniowych w tym jeziorze.


*00050*          en

Macrozoobenthos structure of Lake Starogrodzkie Północne as an indicator of the reclamation requirements of this water body. Struktura makrozoobentosu Jeziora Starogrodzkiego Północnego jako wskaźnik potrzeb rekultywacyjnych tego zbiornika wodnego.  Obolewski, Krystian; Glińska-Lewczuk, Katarzyna. - Limnol. Rev. 2008  vol. 8 nr 3 s. 109-118, il. bibliogr.

Wyniki analiz biologicznych, fizycznych i chemicznych przeprowadzono sezonowo w latach 2003-04 w Jeziorze Starogrodzkim Północnym. Badane w tym jeziorze zoocenozy okazały się typowe, jak w zbiornikach silnie zdegradowanych wskutek antropopresji. W bentosie litoralowym stwierdzono 9 gatunków, zaś w strefie poza litoralem,  tylko 6 gatunków bezkręgowców, a wśród nich pod względem zagęszczenia i biomasy dominowały Oligochaeta, zwłaszcza larwy Chironomidae odporne na niekorzystne warunki środowiska. Wyniki badań bentosu oraz deficyty tlenowe wskazują na potrzebę rekultywacji tego jeziora.


*00051*          en

Water thermal conditions during winter stagnation in the selected lakes in Poland. Warunki termiczne wody podczas stagnacji zimowej w wybranych jeziorach Polski. Skowron, Rajmund. -  Limnol. Rev. 2008 vol. 8 nr 3 s. 119-128, il. bibliogr.

Przedstawiono 40-letnie (1961-2000) obserwacje temperatury wody podczas stagnacji zimowej w następujących jeziorach polskich: Charzykowskie, Gardno, Gopło, Hańcza, Jeziorak, Lubie, Łebsko,  Mikołajskie, Nidzkie, Sławskie, Studzieniczne. Uwzględniono 3 okresy: przed pojawieniem się pokrywy lodowej, podczas jej trwania i po zejściu lodu. Średnie wieloletnie temperatury wód powierzchniowych podczas tych okresów mieściły się w zakresie 0, 70 - 3, 33 st. C. Zimowe warunki termiczne zależały od czynników meteorologicznych i morfometrii misy jeziornej. Na podstawie tych badań można wnioskować o zmianach klimatycznych.


*00053*          en

The influence of the baltic sea upon changes in water salinity of Lake Żarnowiec. Oddziaływanie wód bałtyckich na zmiany zasolenia wód Jeziora Żarnowieckiego.  Cieśliński, Roman. -  Limnol. Rev. 2008 vol. 8 nr 4 s. 151-157, il. bibliogr.

Jezioro Żarnowieckie jako przybrzeżny zbiornik Morza Bałtyckiego jest okresowo zasilane zasolonymi wodami morskimi. Zbudowanie hydroelektrowni na południowym brzegu jeziora spowodowało zmianę jego warunków hydrologicznych. Funkcjonowanie elektrowni oddziaływuje na relacje hydrologiczne między jeziorem a morzem, ograniczając wpływ fal morskich na jezioro. Średnie zawartości chlorków wynosiły 19, 4 mg/l, siarczanów 46, 2 mg/l, a więc są podwyższone w stosunku do innych jezior polskich. Elektrownia kontroluje dobowe fluktuacje poziomu wody w jeziorze i określa ilości zrzutu wody do zbiornika.


*00054*          en

Seasonal and spatial changes in phosphorus and organic matter content in bottom sediments of a shallow reservoir. Zmienność sezonowa i przestrzenna zawartości fosforu i materii organicznej w osadach dennych płytkiego zbiornika.  Dondajewska, Renata. -  Limnol. Rev. 2008 vol. 8 nr 4 s. 159-164, il. bibliogr.

W latach 2004-07 w płytkim zbiorniku Antoninek, zlokalizowanym na rzece Cybina, oceniano sezonowe i przestrzenne rozmieszczenie fosforu i materii organicznej w osadach dennych. Próby pobierano z trzech stanowisk wzdłuż głównej osi zbiornika. Wykazano zarówno sezonową (najwyższe wartości notowano wiosną i latem) i przestrzenną zmienność analizowanych parametrów. Na parametry te wpływ wywierały zbiorowiska fitoplanktonowe spływające z pobliskiego, hipertroficznego Jeziora Swarzędzkiego oraz świeża biomasa glonów nitkowatych, rosnących w tym jeziorze.


*00055*          en

Phosphorus balance modeling for Lake Ladoga and its watershed.  Modelowanie bilansu fosforu dla jeziora Ładoga i jego zlewni.   Kondratyev, Sergey; Ignatyeva, Natalia. - Limnol. Rev. 2008 vol. 8 nr 4 s. 171-175, il. bibliogr.

Model bilansu fosforu utworzono i zweryfikowano dla największego jeziora europejskiego Ładoga (Rosja) i jego zlewni. Modelu użyto do oceny punktowych i nie-punktowych ładunków fosforu wpływających na jakość wody badanego ekosystemu. Ocena bilansu fosforu z okresu 1980-2004 wykazała, że główną przyczyną obniżenia ładunków fosforu w tym jeziorze w ostatnich latach, jest obniżenie zawartości fosforu w spływach ze zlewni. Około 70 proc. fosforu migrującego z górnych części zlewni, było zatrzymywanych w jeziorze.


*00061*          en

Long-term changes in macrophyte vegetation after reduction of fish stock in a shallow lake. Długotrwałe zmiany w wegetacji makrofitów po ograniczeniu zagęszczenia ryb w płytkim jeziorze.  Hutorowicz, Andrzej; Dziedzic, Jan. - Aquat. Bot. 2008 vol. 88 iss. 3  s. 265-272, il. bibliogr.

Opisano zmiany ilościowo-jakościowe roślinności zanurzonej w jeziorze Warniak na przestrzeni wielolecia. Doszło do nich wskutek introdukcji ryb roślinożernych (amura, tołpygi białej, tołpygi pstrej) przeprowadzonej w latach 60-tych XX w. Kilka lat później, w wyniku dużego zagęszczenia ryb roślinożernych, nastąpił prawie całkowity zanik roślinności zanurzonej. Po zmniejszeniu biomasy ryb od 1993 r. nastąpiła rekolonizacja dna jeziora przez ramienice,  głównie z rodzaju Chara. W kolejnych latach zaobserwowano zróżnicowanie gatunkowe ramienic, zarówno pod kątem zagęszczenia, jak i rozmieszczenia przestrzennego.


*00062*          en

Oospores of Chara tomentosa from Holocene sediments of Lake Zeribar (Iran). Oospory Chara tomentosa pochodzące z osadów holoceńskich z jeziora Zeribar (Iran).  Hutorowicz, Andrzej. -  Biologia-Sect. Bot. 2008 vol. 63 nr 2 s. 162-166, il. bibliogr.

Przeprowadzono pomiary biometryczne oospor ramienicy, Chara tomentosa, pochodzących z rdzenia osadów holoceńskich pobranych z irańskiego jeziora Zeribar. Kopalne, częściowo skamieniałe oospory nie różniły się istotnie pod względem rozmiarów (długość 795-1030 mikrom, obwód 500-655 mikrom), koloru (żółtobrązowy) oraz ilości skrętów (10-16) od oospor obecnie występujących przedstawicieli tego kosmopolitycznego gatunku ramienic.


*00069*          en

The Lake Zeribar palaeoecology: a synthesis. Paleoekologia jeziora Zeribar: synteza. Wasylikowa, Krystyna; Zeist van, Willem; Wright, Jr. , Herbert E.; Stevens, Lora R.; Witkowski, Andrzej;  Walanus, Adam; Hutorowicz, Andrzej; Alexandrowicz, Stefan W.; Langer,  Jerzy J. W: Diatom Monographs. vol. 8 - The palaeoecology of Lake Zeribar and surrounding areas, Western Iran, during the last 48000 years. Koenigstein (Germany): A. R. G. Gantner Verlag K. G. 2008    s. 303-321, il. +bibliogr.

Omówiono korelacje między różnymi danymi uzyskanymi w wyniku badań dotyczących rekonstrukcji warunków paleoekologicznych w czasie ostatnich 48 tys. lat w górach Zagros w Iranie na podstawie analizy szczątków kopalnych roślin, okrzemek, mięczaków oraz pyłków roślinnych wydobytych z osadów jeziora Zeribar. Zrekonstruowano zmiany klimatu, wegetacji, zmiany poziomu wody w jeziorze, jego zasolenie, trofię oraz pH w okresie pleniglacjalnym, późnoglacjalnym oraz holoceńskim.


*00070*          en

Oospores of charales in late pleistocene and holocene sediments of Lake Zeribar, Iran. Oospory ramienic w osadach z późnego plejstocenu i holocenu w jeziorze Zeribar, Iran.  Hutorowicz,  Andrzej. W: Diatom Monographs. vol. 8 - The palaeoecology of Lake Zeribar and surrounding areas, Western Iran, during the last 48000 years. Konigstein (Germany): A. R. G. Gantner Verlag K. G. 2008 s. 237-256, il. +bibliogr.

Na podstawie kopalnych szczątków pobranych z osadów jeziora Zeribar, opisano zmiany w zespołach ramienic występujących w ciągu ostatnich 25 tys. lat. Większość zidentyfikowanych ramienic należała do rodzaju Chara (C. tomentosa, C. hispida, C. vulgaris, C.  contraria, C. globularis, C. connivens, C. zeylanica). Do poziomu gatunku rozpoznano też oospory Nitella flexilis i Nitellopsis obtusa.  Dominacja gatunków z rodzaju Chara w jeziorze przypadała na okres od 25000 do 11200 lat temu. Jednym z istotnych wydarzeń w historii zmian flory jeziora Zeribar, był okres silnego rozwoju Ceratophyllum demersum (ponad 20 tys. lat temu), który ograniczył rozwój dominującego wcześniej gatunku Chara tomentosa.


*00076*          pl

Ochrona i rekultywacja Wielkich Jezior Mazurskich narzędziem rozwoju naukowego, gospodarczego, społecznego i kulturowego regionu.  Jasser, Iwona [red]; Robak, Stanisław [red. ]; Zdanowski, Bogusław [red. ]. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008, 184 s. , il. +bibliogr.

Przedstawiono wyniki badań naukowych nad stanem ekologicznym wód Wielkich Jezior Mazurskich, wpływ zlewni, status troficzny,  poszczególne elementy biocenozy wodnej (fitoplankton, roślinność wodną, mikroorganizmy). Omówiono metody ochrony i rekultywacji obszarów wodnych oraz stosowanie tych metod w Polsce i Europie.  Zrelacjonowano stan gospodarki rybackiej. Przedstawiono dokonania samorządów lokalnych w zakresie ochrony wód oraz finansowanie gospodarki wodno-ściekowej.


*00077*          pl

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ekosystemów wodnych Wielkich Jezior Mazurskich - spojrzenie ekologiczne, perspektywy ochrony. Hillbricht-Ilkowska, Anna; Jasser, Iwona; Zdanowski,  Bogusław. W: Ochrona i rekultywacja Wielkich Jezior Mazurskich narzędziem rozwoju naukowego, gospodarczego, społecznego i kulturowego regionu. Pod red.: I. Jasser, S. Robaka, B. Zdanowskiego.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2008  s. 9-18, il. +bibliogr. 24 poz.

Przedstawiono funkcje przyrodnicze i społeczne oraz zagrożenia ochrony jezior na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich. Omówiono wyniki badań z lat 50-tych oraz aktualnie przeprowadzonych w tym kompleksie z podziałem na jeziora duże, średnie i małe do 50 ha.  Stwierdzono konieczność stałego kontrolowania tempa eutrofizacji wszystkich typów jezior, a w uzasadnionych przypadkach - zastosowanie rekultywacji wód jeziornych. Przedstawiono przesłanki do utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego.


*00078*          pl

Fitoplankton - symptom i bioindykator zmian troficznych w Wielkich Jeziorach Mazurskich. Hutorowicz, Andrzej. W: Ochrona i rekultywacja Wielkich Jezior Mazurskich narzędziem rozwoju naukowego,  gospodarczego, społecznego i kulturowego regionu. Pod red.: I.  Jasser, S. Robaka, B. Zdanowskiego. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008  s. 65-80, il. +bibliogr. 17 poz.

Omówiono cechy charakterystyczne, ekologię i znaczenie fitoplanktonu w ekosystemach wodnych. Scharakteryzowano koncentrację chlorofilu w wodzie poszczególnych zbiorników Wielkich Jezior Mazurskich w latach 1976 i 1996. Analizowano sezonowe zmiany biomasy fitoplanktonu i jej rozmieszczenie w jeziorach: Mamry, Mamry Północne i Niegocin. Opisano zakwity sinicowe.


*00083*          pl

Oddziaływanie kaskady zbiorników zaporowych na środowisko wodne,  na przykładzie zespołu zbiorników Solina-Myczkowce. Prus, Paweł. W:  Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Monografia pod red. M. Mokwy i W. Wiśniewolskiego. Wrocław: Dolnośląs. Wydaw. Edu.  2008  s. 54-59, il. +bibliogr.

Przedstawiono fizyko-chemiczne parametry wody zbiorników Solina i Myczkowce oraz rzek wpływających do Soliny. Oba zbiorniki sklasyfikowano jako mezotroficzne. Omówiono skład gatunkowy zespołów roślinnych (fitoplanktonu) i zwierzęcych (zooplanktonu i bentosu) zasiedlających badane zbiorniki. W ichtiofaunie Soliny dominowały następujące gatunki ryb: ukleja, płoć, leszcz, sandacz, okoń, typowe dla wód stojących i wolno płynących.


*00097*          pl

Fitoplankton ekosysytemów wodnych Biebrzańskiego Parku Narodowego. Hutorowicz, Andrzej; Krzywosz, Wanda; Błocka, Barbara;  Hutorowicz, Joanna. - Parki Nar. Rez. Przyr. 2008 vol. 27 nr 2 s. 31-48,   il. bibliogr. summ.

W 1999 r. badano skład gatunkowy, liczebność i biomasę fitoplanktonu na 10 stanowiskach w rzece Biebrzy, w jej dopływach i kanałach, zlokalizowanych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.  Stwierdzono duże zróżnicowanie właściwości fizyczno-chemicznych wody.  Omówiono skład gatunkowy fitoplanktonu na poszczególnych stanowiskach. Dominowały okrzemki i kryptofity, których liczebność i biomasa była różna na poszczególnych stanowiskach. Różnorodność gatunkowa glonów była większa latem, zwłaszcza w starorzeczach.


*00103*          en

Limnological features of a shallow eutrophic lake (Lake Pamvotis, Greece) with emphasis on zooplankton community structure.  Limnologiczne właściwości płytkiego, zeutrofizowanego jeziora (jezioro Pamvotis, Grecja) ze szczególnym uwzględnieniem struktury zespołów zooplanktonowych. Antonopoulos, A.; Kagalou, I.;  Michaloudi, E.; Leonardos, I. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 suppl. 1 s. 7-20, il. bibliogr.

Przeanalizowano parametry limnologiczne i troficzne płytkiego,  greckiego jeziora Pamvotis (pow. 22, 8 km kw. , średnia głębokość 4, 3 m) położonego na wysokości 470 m npm. Opisano strukturę i dynamikę zespołów zooplanktonowych. Badane jezioro sklasyfikowano jako system silnie zeutrofizowany. Stwierdzono, że niski stosunek rozpuszczonego azotu nieorganicznego do rozpuszczonego aktywnego fosforu sugeruje niekorzystne warunki, które wpływają na występowanie częstych zakwitów sinicowych. Struktura gatunkowa zooplanktonu była mało urozmaicona, a silna presja ryb powodowała, że w zooplanktonie dominowały osobniki o małych rozmiarach.


*00104*          en

Changes in the littoral vegetation of Lake Długie in Olsztyn caused by restoration. Zmiany w roślinności litoralu Jeziora Długiego w Olsztynie spowodowane rekultywacją.  Ciecierska, Hanna.  - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 suppl. 1 s. 35-40, il. bibliogr.

W wyniku przeprowadzonych prac rekultywacyjnych (inaktywacja fosforu) nastąpiły zasadnicze zmiany w strefie fitolitoralowej Jeziora Długiego. Do zasadniczych zmian zaliczyć można wzrost liczebności (z 8 do 26) zespołów roślinnych tworzących fitolitoral.  Nastąpił też wzrost całkowitej powierzchni litoralu roślinnego oraz wzrost indeksu zasiedlenia. W wyniku rekultywacji status ekologiczny jeziora zmienił się ze złego (na podstawie indeksu makrofitów ESMI) w 1989 r. na umiarkowany w 2005 r. Podobny charakter zmian wykazała analiza parametrów hydrochemicznych wody.


*00106*          en

Chara and Ceratophyllum as a substrate for ciliates in two shallow lakes (Łęczna-Włodawa Lakeland, eastern Poland). Chara i Ceratophyllum jako podłoże dla orzęsków w dwóch płytkich jeziorach (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, wschodnia Polska).  Mieczan,  Tomasz. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 suppl. 1 s. 51-59, il.   bibliogr.

Przeprowadzono badania w dwóch płytkich, zeutrofizowanych jeziorach (Rotcze, Skomielno) położonych na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. W maju, czerwcu i październiku 2005 i 2006 analizowano zmiany w zespołach peryfitonowych orzęsków w zależności od rodzaju podłoża roślinnego (ramienica, Chara hispida lub rogatek sztywny, Ceratophyllum demersum) i jego stanowiska w jeziorze oraz parametrów chemicznych wody. Stwierdzono, że liczebność orzęsków istotnie różniła się w zależności od podłoża i jego stanowiska.  Większe zagęszczenia orzęsków występowały w centralnej części jezior.  Liczebność orzęsków była pozytywnie skorelowana z koncentracją fosforu, węgla organicznego i zawiesiną.


*00109*          en

Comments on the diet of Asplanchna priodonta (Gosse, 1850) in the Dobczycki dam reservoir on the basis of field sample observations. Komentarz na temat diety Asplanchna priodonta (Gosse, 1850) w zbiorniku zaporowym Dobczyckim na podstawie obserwacji terenowych. Pociecha, Agnieszka; Wilk-Woźniak,  Elżbieta. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 nr 3 s. 63-69, il.   bibliogr.

W zbiorniku Dobczyckim badano skład diety drapieżnego wrotka Asplanchna priodonta. Próby pobierano od kwietnia do października w różnych częściach zbiornika za pomocą czerpacza Bernatowicza.  Maksymalne zagęszczenie A. priodonta (46 szt. /l) zanotowano w epilimnionie w próbach pobranych w październiku. W skład diety badanego wrotka wchodziły kolonijne sinice, pierwotniaki, okrzemki,  bruzdnice. Keratella cochlearis oraz Bosmina longirostris, mimo obecności w zbiorniku, nie zostały stwierdzone w diecie wrotka.


*00111*          en

MR&CT analysis of the qualitative and quantitative structure of macrozoobenthos in selected oxbow lakes of Northern Poland. Analizy MR i CT struktury jakościowej i ilościowej makrozoobentosu w wybranych starorzeczach Polski północnej. Obolewski, Krystian;  Strzelczak, Agnieszka. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 nr 3  s. 97-104, il. bibliogr.

Sezonowe próby makrozoobentosu pobrane ze starorzeczy rzek: Słupia, Łyna i Wisła, opracowano statystycznie przy pomocy regresji wieloczynnikowej i dendrogramów. Wykazano, że naturalne, pół-otwarte starorzecza istotnie różnią się od pozostałych typów starorzeczy pod względem składu gatunkowego oraz zagęszczenia makrozoobentosu i stanowią dogodne siedliska dla muchówek (głównie larw Chironomidae),  małży i ślimaków. W starorzeczach naturalnie otwartych, zamkniętych oraz okresowo otwieranych, organizmem wskaźnikowym były Oligachaeta,  które jednocześnie świadczyły o wysokim indeksie troficznym.


*00112*          en

Establishing reference conditions for Polish lakes - preliminary results. Ustalenia warunków referencyjnych dla polskich jezior - wyniki wstępne. Soszka, Hanna; Kolada, Agnieszka; Gołub,  Małgorzata; Cydzik, Dorota. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 nr 3 s. 105-110, il. bibliogr.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej UE niezbędne jest ustalenie warunków referencyjnych do określenia statusu ekologicznego wód powierzchniowych. Status ekologiczny opisuje się na podstawie różnicy od tzw. niezakłóconych (referencyjnych) warunków. Na podstawie wyboru potencjalnie referencyjnych jezior oraz analizy statystycznej parametrów troficznych określono poziomy referencyjne koncentracji fosforu,  chlorofilu a, przezroczystości wody mierzonej widzialnością krążka Secchiego. Dla jezior stratyfikowanych wartości tych parametrów powinny wynosić, odpowiednio: 0, 033 mg P/l; 3, 75 mg/l; 3, 6 m; a dla jezior polimiktycznych, odpowiednio: 0, 048 mg P/l; 5, 80 mg/l; 2, 5 m.


*00113*          en

Cyanobacterial hepatotoxins, microcystins and nodularins, in fresh and brackish waters of the Pomeranian Province, northern Poland. Hepatotoksyny sinicowe, mikrocystyny i nodularyny w słodkich i słonawych wodach województwa pomorskiego, północna Polska. Mazur-Marzec, Hanna; Spoof, Lisa; Kobos, Justyna; Pliński,  Marcin; Meriluoto, Jussi. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 nr 4  s. 3-21, il. bibliogr.

Przedstawiono wyniki analizy hepatotoksyn, mikrocystyn (MC) i nodularyn (NO) wyizlowanych z 7 jezior pomorskich i z przybrzeżnych wód Zatoki Gdańskiej, podczas zakwitów w sierpniu i wrześniu 2005 r.  W większości próbek wody dominowały mikrocystyny MC-LR, MC-RR i MC-YR. W jeziorach o dużym zagęszczeniu Planktotrix agardhii wyizolowano również metylowe odmiany ww. toksyn. U sinicy Nodularia spumigena z wód Zatoki Gdańskiej wyizolowano dwa izomery geometryczne: nodularię liniową oraz wariant nodularyny z estrem kwasu asparaginowego.


*00114*          en

Replacement of chroococcales and nostocales by oscillatoriales caused a significant increase in microcystin concentrations in a dam reservoir. Zastępowanie Chroococcales i Nostocales przez Oscillatoriales spowodowane istotnym wzrostem koncentracji mikrocystyn w zbiorniku zaporowym. Grabowska, Magdalena;  Pawlik-Skowrońska, Barbara. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 nr 4 s. 23-33, il. bibliogr.

W latach 2005 i 2006 z zbiorniku Siemianówka przeprowadzono badania ilościowo-jakościowe potencjalnie toksycznych sinic z rodzaju Chroococcales, Nostocales i Oscillatoriales, w tym produkcję toksycznych mikrocystyn (MC). Potencjalnie toksyczne sinice (Microcystis wesenbergii, M. aeruginosa, Woronichinia naegeliana,  Anabaena spp. , Planktothrix agardhii) stanowiły dominującą grupę fitoplanktonu w latach badań (70-94 proc. udziału). Zaobserwowane w 2006 r. najwyższe stężenie MC było związane ze znacznym rozwojem (powyżej 91 proc. biomasy fitoplanktonu) sinicy P. agardhii z rodzaju Oscillatoriales. Tak silny rozwój tego gatunku i znaczna produkcja MC spowodowały zahamowanie rozwoju innych sinic.


*00115*          en

The state of plant conservation in small water bodies located within the city limits of Olsztyn. Stan ochrony roślin w małych zbiornikach wodnych leżących w granicach miasta Olsztyna.   Grzybowski, Mirosław; Endler, Zbigniew. - Oceanol. Hydrobiol. Stud.  2008 vol. 37 nr 4 s. 73-83, il. bibliogr.

Na podstawie badań terenowych 32 małych zbiorników wodnych,  leżących na terenie Olsztyna, opisano 45 zespołów roślinnych, około 200 gatunków roślin naczyniowych oraz 10 gatunków mchów. Wśród opisanych fitocenoz na szczególna uwagę załugują: Wolffietum arrhizae, Riccietum fluitantis, Charetum fragilis, Potametum nitentis, P. commpressi, Potamogeton trichoides, P. pusillus.  Stwierdzono, że niektóre z badanych zbiorników powinne zostać objęte ochroną, jako użytki ekologiczne. Niektóre ze zbiorników (jezior) są wykorzystywane do rekreacji, pozostałe wymagają uporządkowania i przywrócenia im funkcji rekreacyjnej.


*00116*          en

Microbial efficiency in a meromictic reservoir. Wydajność mikrobiologiczna w zbiorniku meromiktycznym.  Mazurkiewicz-Boroń,  Grażyna; Bednarz, Teresa; Wilk-Woźniak, Elżbieta. -

Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 nr 2 s. 3-19, il. bibliogr.

Dwuletnie badania (2001-2002) przeprowadzone w sztucznym,  meromiktycznym zbiorniku wodnym Piaseczno, powstałym w wyniku zalania wyrobiska odkrywkowej kopalni siarki, obejmowały ocenę zagęszczenia fitoplanktonu i wydajność mikrobiologiczną, wyrażoną konsumpcją tlenu i uwalnianiem CO2 oraz korelacją tych parametrów w stosunku do właściwości fizyko-chemicznych wody. W badanych strefach zbiornika, w miksolimnionie i monolimnionie, zagęszczenie fitoplanktonu było niskie. Na procesy zachodzące w miksolimnionie największy wpływ miały: temperatura wody, pH oraz zawartość jonów dwuwartościowych.


*00117*          en

Relationships between the occurrence of Chaetogammarus ischnus (Stebbing, 1898) and Pontogammarus robustoides (G. O. Sars, 1894) (Crustacea, Amphipoda) in a lowland Polish dam reservoir. Zależności między występowaniem Chaetogammarus ischnus (Stebbing,  1898) i Pontogammarus robustoides (G. O. Sars, 1894) (Crustacea,  Amphipoda) w polskim, nizinnym zbiorniku zaporowym.  Żytkowicz,  Jarosław; Kobak, Jarosław. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 nr 2 s. 39-50, il. bibliogr.

Badania przeprowadzone w latach 2004-05 wykazały znaczne różnice w liczebności populacji dwóch, inwazyjnych kiełży pochodzenia pontokaspijskiego, zamieszkujących strefę przybrzeżną Zbiornika Włocławskiego. Stwierdzono, że populacja kiełża Pontogammarus robustoides, ze względu na większe rozmiary osobnicze i bardziej drapieżny charakter, zaczyna ograniczać w zbiorniku rozwój populacji Chaetogammarus.


*00118*          en

Epiphytic algae on Stratiotes aloides L. , Potamogeton lucens L. ,  Ceratophyllum demersum L. , and Chara spp. in a macrophyte-dominated lake. Glony epifityczna występujące na Stratiotes aloides L. ,  Potamogeton lucens L. , Ceratophyllum demersum L. , i Chara spp. w jeziorze zdominowanym przez makrofity.  Toporowska, Magdalena;  Pawlik-Skowrońska, Barbara; Wojtal, Agata Z. -

Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 nr 2 s. 51-63, il. bibliogr.

Przedstawiono wyniki badań sezonowej zmienności składu gatunkowego i biomasy epifitycznych glonów bytujących na roślinności zanurzonej w litoralu jeziora Skomielno. Wśród 335 zidentyfikowanych gatunków glonów dominowały Chlorophyta (143 gat. ) oraz Heterokontophyta z klasy Bacilliarophyceae (131 gat. ). Skład gatunkowy glonów był zależny od podłoża oraz sezonu wegetacyjnego; największe zróżnicowanie gatunkowe obserwowano na osoce aloesowatej wiosną, a jesienią na rdestnicy połyskującej. Dominacja okrzemek wskaźnikowych (Pseudostaurosira brevistrata, Achnanthidium minutissimum, Cocconeis placentula), charakterystycznych dla wód zasadowych, pokrywała się ze stwierdzonymi parametrami fizykochemicznymi wody.


*00120*          en

Natural and anthropogenic transformations of water and marsh vegetation in Lake Zbęchy (Wielkopolska Region). Naturalne i antropogeniczne przekształcenia roślinności wodnej i bagiennej w jeziorze Zbęchy (Wielkopolska).  Gołdyn, Hanna; Arczyńska-Chudy, Ewa; Pińskwar, Piotr; Jezierska-Madziar, Maria. -  Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 nr 2 s. 77-87, il. bibliogr.

W wyniku analizy danych z lat 70-tych XX w. oraz badań terenowych z 2006 r. dotyczących zespołów roślinnych jeziora Zbęchy,  położonego na terenie Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego (modelowy obszar wiejski), wykazano znaczną degradację środowiska w wyniku wieloletniej presji rolniczej. Niekorzystne zmiany spowodowały ograniczenie zasięgu występowania roślinności zanurzonej w jeziorze,  nastąpił całkowity zanik występowania krynicznicy tępej (Nitellopsidetum obtusae) oraz zaobserwowano przekształcenia w zespołach trzcin i turzyc. Odnotowane zmiany miały charakter antropogeniczny i naturalny.


 

BIOLOGIA RYB

*00023*          pl

Wczesny rozwój osobniczy ryb. Krejszeff, Sławomir; Kupren,  Krzysztof. - Prz. Ryb. 2009 Nr 2 (104) s. 22-23, il.

Opisano prawidłowości oraz zaburzenia przebiegu i tempa rozwoju osobniczego ryb począwszy od komórki jajowej aż do larwy. Prace badawcze dotyczyły gatunków ryb konsumpcyjnych, ozdobnych oraz nie posiadających znaczenia gospodarczego.


*00072*          pl

Ichtiofauna Słowińskiego Parku Narodowego. Bartel, Ryszard;  Sobocki, Marek. W: Słowiński Park Narodowy. 40 lat ochrony unikatowej przyrody i kultury. Pod red. W. Florka. Smołdzino:

Wydaw. Słow. Par. Nar. 2008,  s. 105-143, il. +bibliogr. 31 poz.

Scharakteryzowano ekosystemy wodne Słowińskiego Parku Narodowego (SPN), których powierzchnia wynosi 21435, 49 ha. Przedstawiono jakościowy i ilościowy skład ichtiofauny SPN reprezentowanej przez 49 gatunków ryb należących do 16 rodzin. Omówiono działania ochronne wobec niektórych gatunków ryb oraz restytucję troci i łososia w ramach realizacji programu „Zarybianie polskich obszarów morskich“.


*00081*          pl

Migracje ryb - przyczyny, zagrożenia i możliwości ochrony.  Wiśniewolski, Wiesław; Mokwa, Marian; Zioła, Sabina. W: Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Monografia pod red.  M. Mokwy i W. Wiśniewolskiego. Wrocław: Dolnośląs. Wydaw. Edu. 2008  s. 10-19, il. +bibliogr.

Scharakteryzowano wewnętrzne i zewnętrzne czynniki związane ze stanem gotowości ryb do migracji. Omówiono rodzaje wędrówek podejmowanych przez ryby w ekosystemach rzecznych. Analizowano negatywne skutki oddziaływania elektrowni wodnych na wędrówki ryb oraz sposoby ochrony ryb podczas wędrówek.


*00094*          pl

Jak ryba w wodzie - oddychać znaczy żyć. Kwaśniak, Aleksandra. - Nasze Akwarium 2009 nr 108 s. 39-42, il. bibliogr.

W wodzie znajduje się znacznie mniej tlenu (1/23 w temperaturze 5 st. C) niż w powietrzu atmosferycznym. Przedstawiono procesy wzbogacające oraz zużywające tlen w wodzie oraz różne sposoby oddychania u ryb. Ryby posiadają zdolność regulacji wydajności skrzeli oraz modyfikacji korzystania z zasobów tego gazu w wodzie i powietrzu. Wiele gatunków ryb (co najmniej 374) potrafi korzystać z tlenu atmosferycznego. Znane są liczne przypadki oddychania skórnego.  W oddychaniu ryb specyficzną rolę odgrywa pęcherz pławny, który u niektórych gatunków zastępuje płuca.


 

HODOWLA RYB

*00036*          pl

Pealizacja programu restytucji certy (Vimba vimba L. ) i jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrhynchus M. ) w 2007 r. Bartel, Ryszard;  Kardela, Janina. - Komun. Ryb. 2009 nr 2 (109) s. 25-27, il. bibliogr.

Przedstawiono rozdział środków finansowych oraz cennik materiału zarybieniowego certy i jesiotra ostronosego przeznaczonego do restytucji w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa. Na realizację zadania przeznaczono 700 tys. zł. Podano liczby i miejsca wpuszczenia narybku w zlewni rzek Odry i Wisły oraz producentów materiału zarybieniowego.


*00061*          en

Long-term changes in macrophyte vegetation after reduction of fish stock in a shallow lake. Długotrwałe zmiany w wegetacji makrofitów po ograniczeniu zagęszczenia ryb w płytkim jeziorze.  Hutorowicz, Andrzej; Dziedzic, Jan. - Aquat. Bot. 2008 vol. 88 iss. 3  s. 265-272, il. bibliogr.

Opisano zmiany ilościowo-jakościowe roślinności zanurzonej w jeziorze Warniak na przestrzeni wielolecia. Doszło do nich wskutek introdukcji ryb roślinożernych (amura, tołpygi białej, tołpygi pstrej) przeprowadzonej w latach 60-tych XX w. Kilka lat później, w wyniku dużego zagęszczenia ryb roślinożernych, nastąpił prawie całkowity zanik roślinności zanurzonej. Po zmniejszeniu biomasy ryb od 1993 r. nastąpiła rekolonizacja dna jeziora przez ramienice,  głównie z rodzaju Chara. W kolejnych latach zaobserwowano zróżnicowanie gatunkowe ramienic, zarówno pod kątem zagęszczenia, jak i rozmieszczenia przestrzennego.


*00064*          ru

Sovremennyjj status i vozmozhnosti vosstanovlenija osetra v Baltijjskom More. Stan obecny i perspektywy restytucji jesiotra w Morzu Bałtyckim. Kolman, R. W.; Gushhin, A. W.; Stramanovich, D. B. - Ryb. Khoz. , Moskva 2008 nr 1 s. 78-81, il. bibliogr. summ.

Opisano historię, znaczenie i odłowy jesiotra bałtyckiego do momentu zaniku ostatnich okazów (w Polsce w 1965 r. , w Rosji w 1996 r. ). Omówiono metody oraz prace hodowlane i zarybieniowe realizowane w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, a także przebieg restytucji tego gatunku w Polsce. Obecnie, na bazie doświadczeń polskich, planuje się zbadanie rzek mogących stać się powtórnie miejscami rozrodu jesiotra w Obwodzie Kaliningradzkim (Pregoła,  Niemen). W zależności od warunków środowiskowych w tych rzekach można opracować program zarybieniowy.


*00065*          ru

Restitucija baltijjskogo osetra Acipenser oxyrhynchus oxyrynchus Mitchill - obosnovanie i pervye rezul’taty. Restytucja jesiotra bałtyckiego Acipenser oxyrhynchus oxyrynchus Mitchill - uzasadnienie i pierwsze rezultaty. Kolman, R. W.; Kapusta, A.; Duda, A.;  Bogacka-Kapusta, E.; Wisznewski, G. W: V: VI Jubilejnaja Mezhdunarodnaja Nauchnaja Konferencija. 21-23 Okt. 2008. Kaliningrad: Izd. KGTU 2008  s. 96-98 +bibliogr. 13 poz. , summ.

Opisano historię, znaczenie i odłowy jesiotra bałtyckiego do momentu całkowitego zaniku tego gatunku w wodach europejskich.  Przedstawiono założenia restytucji jesiotra, przebieg prac hodowlanych (produkcja materiału zarybieniowego i selektów), wstępne wyniki. Omówiono przebieg akcji zarybieniowych realizowanych w Polsce w latach 2006-08 przez zespół pracowników naukowych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.


*00091*          pl

Innowacyjne techniki oceny biologicznej i ochrony cennych gatunków ryb hodowlanych i raków. Demska-Zakęś, Krystyna [red. ].  Olsztyn: Wydaw. IRS 2008, 206 s. , il. +bibliogr.

Przedstawiono wyniki badań realizowanych w ramach Sektorowego Programu „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Omówiono procedury i efektywność zabiegów manipulacji genomowych jako narzędzia produkcji materiału zarybieniowego oraz metody bezinwazyjnego diagnozowania płci pstrąga tęczowego i źródlanego.  Określano zmienność genetyczną stad ryb jesiotrowatych hodowanych w Polsce, a także metody oceny jakości gamet oraz możliwości ich przechowywania. Oceniano stan zdrowotny jesiotrowatych i raków.  Podano ogólnie dostępne środki do anestezji ryb. Opracowano system zbierania danych z zakresu chowu i hodowli ryb.


*00093*          pl

Innowacyjne metody w zakresie stymulowania wzrostu produkcji materiału zarybieniowego cennych gatunków ryb, ze szczególnym uwzględnieniem szczupaka. Warsztaty teoretyczno-praktyczne. Instytut Rybactwa Śródlądowego. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008, 90 s. , il. +bibliogr.

W dn. 22-24 października 2008 r. w Giżycku odbyły się warsztaty teoretyczno-praktyczne dla zawodowego środowiska rybackiego.  Scharakteryzowano doskonalenie kompleksowej technologii produkcji materiału zarybieniowego w warunkach terenowych w oparciu o przewoźne moduły wylęgarniczo-podchowowe. Opisano kontrolowany rozród ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu szczupaka, suma i sandacza.  Przedstawiono aktualny stan akwakultury w Polsce oraz omówiono nadzór weterynaryjny nad przedsiębiorstwami tego sektora, zwalczanie chorób ryb i stosowanie anestezjologii.


*00095*          pl

Sprawa jesiotra w Polsce. Kolendowicz, Jacek. - Węd. Świat 2009  nr 4 (160) s. 46-48, il.

Przedstawiono wywiad z dr Anną Stankovic, genetykiem na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Badania genetyczne wykazały, że rodzimym gatunkiem wód w Polsce obok jesiotra zachodniego był jesiotr ostronosy. Na liście gatunków chronionych znajduje się tylko ten pierwszy. Obecnie od 1998 r. są prowadzone w Polsce zarybienia jesiotrem ostronosym.


*00096*          pl

Niebezpieczne wzbogacanie. Witkowski, Andrzej. - Węd. Pol. 2009  nr 4 (218) s. 54-56, il.

Intensywne zarybianie nowymi gatunkami polskich wód słodkich rozpoczęło się pod koniec XIX wieku. Współcześnie w polskich wodach bytują 24 gatunki ryb obcego pochodzenia (ponad 30 proc. rodzimej ichtiofauny), a w okresie ostatnich pięciu lat pojawiło się 5 nowych gatunków. Opisano historię dawnych i obecnych zarybień. Przedstawiono zestawienie tabelaryczne, w którym podano rok introdukcji, naturalny obszar występowania danego gatunku ryb i sposób introdukcji.


*00105*          en

The importance of fish ponds in the „Mała Wisła“ River catchment (southern Poland). Znaczenie stawów rybnych w dorzeczu „Małej Wisły“ (Polska Południowa). Lewkowicz, Stanisław; Kuczyński,  Mirosław; Pilarczyk, Maciej. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 suppl. 1 s. 41-50, il. bibliogr.

Badano wpływ karpiowych stawów rybnych w Gołyszu na parametry wody rzeki Wisły. Analizowano parametry fizyko-chemiczne wody (całkowity i mineralny fosfor i azot, ChZT, mętność), chlorofil,  skład jakościowo-ilościowy zooplanktonu w wodzie dopływającej do stawów oraz w wodach ujściowych (ujście Wisły do zbiornika Goczałkowice). Analiza wykazała, że po przejściu wody przez stawy nastąpiło wyraźne zmniejszenie P i N oraz wzrost poziomu materii organicznej, zawiesiny i liczebności zooplanktonu. Zmiany te podlegały silnym fluktuacjom sezonowym.


*00107*          en

Fish culture as a factor affecting primary production. Hodowla ryb jako czynnik wpływający na produkcję pierwotną. Rybka,  Adam; Puchała, Renata; Pilarczyk, Maciej. - Oceanol. Hydrobiol. Stud.  2008 vol. 37 suppl. 1 s. 115-120, il. bibliogr.

Omówiono wpływ nawożenia (mineralnego lub organicznego,  kontrolnie bez nawożenia) oraz zagęszczenia obsad narybku karpia (55 i 67 tys. szt. /ha) na poziom produkcji pierwotnej w stawach. Poziom produkcji pierwotnej sprawdzano na trzech głębokościach: 20, 40 i 80 cm. Potwierdzono, że typ i poziom stosowanego nawożenia istotnie wpływał na poziom produkcji pierwotnej w stawach. Wzrost koncentracji azotu i fosofru powodował zwiększenie poziomu produkcji pierwotnej.  Zwiększenie zagęszczenia początkowego ryb (w badanym zakresie) powodowało skutek odwrotny.


 

ROZRÓD RYB

*00027*          pl

Wybrane elementy wczesnej ontogenezy ryb. Krejszeff, Sławomir;  Kuprem, Krzysztof; Hliwa, Piotr. - Mag. Przem. Ryb. 2009 nr 2 (68)  s. 41-43, il.

Omówiono cechy charakteryzujące komórki jajowe ryb kostnoszkieletowych i chrzęstnoszkieletowych: kształt, rozmiary,  budowę. Scharakteryzowano przebieg tarła u różnych gatunków ryb oraz ich rozwój embrionalny i larwalny. Zilustrowano niektóre elementy ontogenezy ryb: bruzdkowanie, stadium dyskoblastuli, formowanie się zarodka, zaoczkowanie.


*00090*          pl

Innowacyjne metody w rozrodzie i wylęgarnictwie ryb -materiały szkoleniowe. Szczerbowski, Andrzej [red. ]; Łuczyński, Marek J.  [red. ]; Szkudlarek, Maciej [red. ]. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008, 197 s. , il.

W monografii zaprezentowano stan wiedzy na temat produkcji materiału zarybieniowego różnych gatunków ryb oraz zasady racjonalnej gospodarki zarybieniowej. Opisano projekt innowacyjny w zakresie stymulowania wzrostu produkcji materiału zarybieniowego cennych gatunków ryb, ze szczególnym uwzględnieniem szczupaka. Omówiono zasady nadzoru weterynaryjnego w gospodarstwach rybackich w związku z dostosowywaniem przepisów krajowych do norm obowiązujących w Unii Europejskiej.


 

ŻYWIENIE I ODŻYWIANIE SIĘ RYB

*00057*          en

Resource allocation in yolk-feeding fish. Alokacja substancji zapasowych w okresie odżywiania żółtkowego ryb. Kamler, Ewa. -  Rev. Fish Biol. Fish. 2008 vol. 18 nr 2 s. 143-200, il. bibliogr.

Przedstawiono metodologię i osiągnięcia naukowe w zakresie ontogenezy ryb. Omówiono główne procesy metaboliczne i fizjologiczne jakie zachodzą podczas okresu odżywiania endogennego. Podjęto próbę skwantyfikowania ontogenezy oraz przedyskutowano różne sposoby określania masy ciała, w tym źródła błędów w oszacowaniu wzrostu.  Omówiono model opisujący respirację i zmiany tempa konsumpcji tlenu w czasie odżywiania się ryb. Przeanalizowano podstawowe czynniki zewnętrzne (temperatura, natlenienie, zasolenie, pH, ksenobiotyki,  światło, promieniowanie UV, pole magnetyczne, podłoże) i wewnętrzne (ikra, rozmiar ciała, płeć, czynniki genetyczne) w kontekście odżywiania endogennego (absorpcji żółtka) u ryb.


 

CHOROBY RYB

*00022*          pl

Wiosenna profilaktyka w gospodarstwach karpiowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia KHV. Niemczuk, Wiktor. - Prz. Ryb. 2009 Nr 2 (104) s. 9-10, il.

Wymieniono podstawowe zabiegi wykonywane wiosną na stawach rybnych: wapnowanie stawów, dokarmianie obsad, zakup i przewożenie materiału zarybieniowego. W celu uniknięcia zagrożenia KHV, zakupów ryb należy dokonywać w sprawdzonych miejscach.


*00026*          en

Effects of cooper toxicity on growth, reproduction and metal accumulation in chosen ornamental fishes. Wpływ toksyczności miedzi na wzrost, reprodukcję i akumulację metalu u wybranych ryb ozdobnych. James, Raja; Sampath, Kunchitham; Jothilakshmi,  Shellam; Vasudhevan, Iyyadurai; Thangarathinam, Ramasamy. -  Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2008 vol. 8 nr 1 s. 89-97, il. bibliogr.

Badano toksyczność miedzi wobec karasia, Carassius auratus i mieczyka, Xiphophorus helleri. Wartość wskaźnika LC50-96 h wynosiła 0, 30 ppm dla karasia i 0, 36 ppm dla mieczyka. Tempo wzrostu ryb,  ciężar gonad i wydajność rozrodcza były wyższe u ryb kontrolnych, nie poddanych oddziaływaniu miedzi, a obniżały się w miarę wzrostu koncentracji miedzi u ryb testowanych. Miedź zakumulowana w gonadach była bezpośrednio przenoszona na ikrę i narybek, co skutkowało zmniejszeniem ich rozmiarów. Zaobserwowano, że ryby jajożyworodne (mieczyk) są bardziej narażone na toksyczność miedzi niż ryby jajorodne (karaś).


*00034*          pl

Choroby bakteryjne stanowiące największe zagrożenie w podchowach kontrolowanych węgorza. Siwicki, Andrzej K.; Kazuń, Barbara; Robak,  Stanisław; Terech-Majewska, Elżbieta; Kazuń, Krzysztof; Głąbski,  Edward. - Komun. Ryb. 2009 nr 2 (109) s. 20-22, bibliogr.

Opisano przebieg infekcji wywoływanych u węgorza przez bakterie: Edwardsiella tarda (edwardsieloza), Vibrio anguillarum i V.  vulnificus (wibriozy), Pseudomonas anguilliseptica (choroba czerwonych plam - plamica), Flexibacter psychrophila (choroba zimnej wody) oraz Flexibacter columnaris (choroba kolumnowa). Omówiono patogenność bakterii, drogi wnikania, objawy chorobowe, leczenie i profilaktykę.


*00067*          en

Immunomodulating effect of methisoprinol on the pronephros macrophage and lymphocyte activity after suppression induced by infectious haematopoietic necrosis virus (IHNV) in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Immunomodulacyjny wpływ methisoprinolu na makrofagi nerki głowowej i aktywność limfocytów po supresji wywołanej wirusem zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHNV) u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss).  Siwicki, A. K.;  Małaczewska, J.; Kazuń, B.; Wójcik, R. - Acta Vet. , Brno 2008 vol. 77  s. 631-635, il. bibliogr.

W badaniach in vitro analizowano wpływ methisoprinolu (Polfa,  Grodzisk) na aktywność makrofagów i limfocytów wyizolowanych z nerki głowowej pstrąga tęczowego, po supresji wirusem IHN. W wyniku supresji zaobserwowano istotne obniżenie mechanizmów obronnych.  Nastąpił spadek zdolności oddechowej i potencjalnej zdolności biobójczej makrofagów nerki głowowej oraz odpowiedzi proliferacyjnej limfocytów stymulowanych mitogenami ConA i LPS. Po podaniu methisoprinolu w dawce 50 mg/ml zanotowano odtworzenie aktywności metabolicznej i potencjalnej zdolności bójczej makrofagów oraz odpowiedzi proliferacyjnej limfocytów. Świadczyło to o immunomodulacyjnym wpływie badanego preparatu na odporność nieswoistą pstrągów.


*00074*          pl

Profilaktyka i zwalczanie chorób karpia. Monografia. Żelazny,  Jan [red. nauk. ]. Puławy: Wydaw. PIWet-PIB 2008, 157 s. , il. +bibliogr.

Omówiono choroby występujące u karpi i przyczyny zachorowań,  zwracając szczególną uwagę na choroby wirusowe. Opisano wpływ zanieczyszczenia środowiska wodnego i jakości pasz na zdrowotność ryb. Przedstawiono sytuację zdrowotną karpia w hodowli stawowej,  metody ochrony zdrowia ryb słodkowodnych oraz działania


profilaktyczne.

*00075*          pl

Sytuacja zdrowotna w hodowli stawowej karpia w Polsce w świetle badań ankietowych. Lirski, Andrzej; Kazuń, Krzysztof. W: Profilaktyka i zwalczanie chorób karpia. Monografia pod red. nauk. J. Żelaznego.  Puławy: Wydaw. PIWet-PIB 2008  s. 11-42, il. +bibliogr. 10 poz.

W okresie wrzesień-listopad 2007 w gospodarstwach stawowych przeprowadzono ankietę dotyczącą sytuacji zdrowotnej ryb. Otrzymano 71 odpowiedzi, wśród których połowa respondentów zgłosiła trudności związane z chorobami ryb. Ankietowani za główne przyczyny zagrożeń zdrowotnych ryb uważają niekontrolowany obrót rybami oraz pogarszający się stan środowiska. Stwierdzono, że administracja państwowa powinna stworzyć programy zwalczania chorób ryb.


*00108*          en

New data on the biology of the introduced exotic nematode Anguillicola crassus Kuwahara, Niimi et Itagaki, 1974 in the eel Anguilla anguilla in Lake Wdzydze (Polish waters). Nowe dane na temat biologii zawleczonego, egzotycznego nicienia Anguillicola crassus Kuwahara, Niimi et Itagaki, 1974 u węgorza europejskiego,  Anguilla anguilla, z jeziora Wdzydze (wody polskie). Rolbiecki,  Leszek. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 nr 3 s. 37-48, il.   bibliogr.

W badaniach z lat 2002-2005 wykazano obecność form dorosłych i larw nicienia Anguillicola crassus w pęcherzach pławnych węgorzy odłowionych w jeziorze Wdzydze. Poziom zainfekowania we wszystkich badanych klasach wielkości ryb (od 500 do 800 mm i ponad 800 mm) wyniósł 79, 3 proc. Liczebność pasożytów zwiększała się wraz ze wzrostem długości ryb. Liczba nicieni w pęcherzu pławnym whała się od 1 do 46 sztuk, średnio 7, 2 szt. Większość zidentyfikowanych osobników miała postać dorosłą, a w strukturze płciowej nicieni przeważały samice.


*00110*          en

Lead and cadmium content in the meat tissues of fish from water ecosystems in the vicinity of a pesticide tomb. Zawartość ołowiu i kadmu w tkankach mięśniowych ryb z ekosystemów wodnych znajdujących się w pobliżu mogilnika pestycydów.  Skibniewska, Krystyna A.;  Guziur, Janusz; Marzec, Zbigniew; Zaręba, Stanisław; Grzybowski,  Mirosław; Szarek, Józef. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 nr 3  s. 79-86, il. bibliogr.

Badano zawartość ołowiu i kadmu w tkankach mięśniowych płoci i leszcza z jeziora Szeląg Wielki oraz karpia z pobliskich stawów,  leżących w pobliżu mogilnika pestycydów. Grupę kontrolną stanowiły te same gatunki ryb pochodzące ze zbiorników nie podlegających wpływowi zanieczyszczeń substancjami szkodliwymi (z jezior Kośno i Ligowo oraz ze stawów rybnych koło Iławy). Zawartość badanych metali ciężkich w tkankach ryb pochodzących ze zbiorników narażonych na działanie mogilników pestycydowych była stosunkowo niska i nie przekraczała dopuszczalnych prawem norm.


 

RYBY KARPIOWATE

*00066*          en

LH secretion and 17 beta-estradiol concentration in the blood plasma and hypothalmus of goldfish (Carassius auratus gibelio B. ) and common carp (Cyprinus carpio L. ) treated with fadrozole (aromatase inhibitor) and GnRH analogues. Sekrecja LH i koncentracja 17 beta-estradiolu w surowicy krwi oraz podwzgórzu złotej rybki (Carassius auratus gibelio B. ) oraz karpia (Cyprinus carpio L. ) w wyniku działania fedrozolu (inhibitora aromatazy) i analogów GnRH. Mikolajczyk, T.; Sokolowska-Mikolajczyk, M.; Chyb, J.; Szczerbik, P.; Socha, M.; Foks, M.; Duc, M.; Epler, P. - Czech. J. Anim. Sci. 2007  vol. 52 nr 10 s. 354-362, il. bibliogr.

W badaniach ikrzyc złotej rybki oraz karpia zastosowano niesterydowy inhibitor aromatazy - fedrozol, w celu określenia jego potencjalnych możliwości zwiększenia działania GnRH na sekrecję LH oraz koncentrację 17 beta-estradiolu (pomiar w osoczu i podwzgórzu).  Pomino stosowania różnych dawek oraz czasu podawania fedrozolu przed zasadniczą stymulacją analogami gonadotropin, w żadnym z ekseprymentów nie uzyskano zadowalających wyników. Stwierdzono, że zastąpienie dotychczas stosowanego Pimozydu (inhibitora dopaminy) badanym preparatem podczas sztucznego rozrodu hodowlanych ryb karpiowatych, jest nieefektywne.


CHÓW I HODOWLA KARPIA

*00020*          pl

Produkcja 1-2 t/ha narybku karpia w przesadkach II. Cz. 1: schemat, metody, technologie i charakterystyka stawów. Guziur,  Janusz; Wiśniewski, Grzegorz; Skorupa, Krzysztof. - Mag. Przem. Ryb.  2009 nr 1 (67) s. 57-60, il.

Omówiono przebieg i wyniki zarybień przesadek II narybkiem letnim karpia w dwóch troficznie i wielkościowo zróżnicowanych obiektach stawowych: Ostróda-Warlity i Zajączkowo. Zastosowano trzy poziomy zagęszczeń obsad narybku, który karmiono codziennie granulatem ekstrudowanym 35/9 firmy Aller-Aqua Master. Uzyskano końcową produkcję narybku w wysokości 1344-1808 kg/ha. Koszt 1 kg przyrostu z paszy wynosił w PGRyb Ostróda średnio 3, 85 zł/kg, zaś w obiekcie Zajączkowo był niższy o 22-46 proc.


*00021*          pl

Produkcja stawowa i sprzedaż karpia konsumpcyjnego w 2008 roku.  Lirski, Andrzej. - Prz. Ryb. 2009 Nr 2 (104) s. 7-8, il.

Na podstawie badań ankietowych przedstawiono wydajność produkcji narybku, kroczka i karpia handlowego oraz ceny hurtowe karpia żywego w latach 1992-2008. Świąteczna sprzedaż karpia w 2008 r. była wyższa o 1500 ton niż w poprzednim sezonie i wyniosła 18400 ton (produkcja krajowa + import). Import był wyjątkowo mały i wynosił 494 tony.


*00025*          en

Utilization of domestic plant components in diets for common carp Cyprinus carpio L. Wykorzystanie krajowych komponentów białkowych pochodzenia roślinnego w paszach dla karpia, Cyprinus carpio L.  Mazurkiewicz, Jan. - Arch. Pol. Fish. 2009 vol. 17 fasc. 1  s. 3-39, il. bibliogr. streszcz.  (Rozprawa habilitacyjna)

Badano możliwość zastąpienia mączki rybnej mieszanką z nasion roślin strączkowych (łubinu, bobiku) i śruty rzepakowej w żywieniu karpi o różnym wieku (narybku, kroczków, handlówki). Doświadczenie odbywało się w małych stawkach o powierzchni 40 m kw. Pasze podawano przy pomocy karmników automatycznych. Obliczano: średni dobowy przyrost masy jednostkowej (SGR), współczynnik pokarmowy pasz (FCR),  współczynnik wydajności wzrostowej białka (PER), wskaźnik retencji białka (PR) i tłuszczu (FR) oraz przeżywalność ryb (SR). Ustalono, że pasza dla młodszych karpi może zawierać do 30-35 proc. mieszanki roślinnej, zaś starsze ryby mogą otrzymywać dietę nawet z 45 proc.  zawartością białka roślinnego.


*00029*          pl

Produkcja 1-2 t/ha narybku karpia w przesadkach II. Cz. 2: - wyniki produkcyjne i podsumowanie. Guziur, Janusz; Wiśniewski,  Grzegorz; Skorupa, Krzysztof. - Mag. Przem. Ryb. 2009 nr 2 (68) s. 53-55,   il. bibliogr.

Badano efekty hodowlano-produkcyjne wychowu narybku karpia w przesadkach II w Gospodarstwie Ostróda-Warlity i Gospodarstwie Rybackim „Chrysta“. Analizowano wpływ zagęszczenia obsad na masę jednostkową oraz przyrosty ryb, a także zużycie pasz i koszty żywienia w obu gospodarstwach. Przedstawiono rezultaty wychowu narybku karpia.


*00035*          pl

Warunki hydrologiczno-meteorologiczne chowu karpia w sezonie hodowlanym 2008 i w okresie zimowania ryb 2007/2008. Szumiec, Maria A. - Komun. Ryb. 2009 nr 2 (109) s. 22-25, il.

Omówiono czynniki charakteryzujące warunki hydrologiczno-meteorologiczne na terenie stacji doświadczalnej PAN w Gołyszu w okresie maj-wrzesień 2008 oraz w czasie poprzedzającego ten sezon zimowania. Uwzględniono takie czynniki jak: temperatura powietrza, temperatura wody, opady, usłonecznienie. W sezonie 2008 wystąpiły bardzo korzystne warunki cieplne dla wzrostu biomasy karpia, na co wskazywały kumulowane dekadowe sumy efektywnej temperatury wody w stawach (powyżej średniej z lat 1961-2005).


*00074*          pl

Profilaktyka i zwalczanie chorób karpia. Monografia. Żelazny,  Jan [red. nauk. ]. Puławy: Wydaw. PIWet-PIB 2008, 157 s. , il. +bibliogr.

Omówiono choroby występujące u karpi i przyczyny zachorowań,  zwracając szczególną uwagę na choroby wirusowe. Opisano wpływ zanieczyszczenia środowiska wodnego i jakości pasz na zdrowotność ryb. Przedstawiono sytuację zdrowotną karpia w hodowli stawowej,  metody ochrony zdrowia ryb słodkowodnych oraz działania profilaktyczne.


*00075*          pl

Sytuacja zdrowotna w hodowli stawowej karpia w Polsce w świetle badań ankietowych. Lirski, Andrzej; Kazuń, Krzysztof. W: Profilaktyka i zwalczanie chorób karpia. Monografia pod red. nauk. J. Żelaznego.  Puławy: Wydaw. PIWet-PIB 2008  s. 11-42, il. +bibliogr. 10 poz.

W okresie wrzesień-listopad 2007 w gospodarstwach stawowych przeprowadzono ankietę dotyczącą sytuacji zdrowotnej ryb. Otrzymano 71 odpowiedzi, wśród których połowa respondentów zgłosiła trudności związane z chorobami ryb. Ankietowani za główne przyczyny zagrożeń zdrowotnych ryb uważają niekontrolowany obrót rybami oraz pogarszający się stan środowiska. Stwierdzono, że administracja państwowa powinna stworzyć programy zwalczania chorób ryb.


*00101*          en

Optimizing conditions for androgenesis induction in koi carp.  Optymalizacja warunków indukcji androgenezy karpia koi.  Kwiatkowski, Maciej; Kucharczyk, Dariusz; Szczerbowski, Andrzej;  Łuczyński, Marek J.; Mamcarz, Andrzej; Jamróz, Marta. -

Electr. J. Pol. Agric. Univ. -Fisheries 2008 vol. 11 nr 2  www. ejpau. media. pl/, il. bibliogr.

Badania miały na celu wytypowanie optymalnego płynu do przetrzymywania oocytów karpia podczas inaktywacji genomu matczynego,  najlepszych parametrów szoku cieplnego oraz skutecznej dawki promieniowania UV. Do przetrzymywania oocytów podczas naświetlania promieniami UV najskuteczniejszy okazał się sztuczny płyn jajnikowy.  Za optymalną dawkę inaktywującą promieniowania UV uznano 3840 J/m kw.  (stosowaną przez 10 min. ). Za optymalne warunki szoku cieplnego uznano temperaturę 40 st. C i czas 2 min.


 

INNE KARPIOWATE

*00005*          en

A review of the reproduction biotechnology for fish from the genus Leuciscus. Przegląd biotechnologii stucznego rozrodu ryb z rodzaju Leuciscus. Kucharczyk, Dariusz; Targońska, Katarzyna;  Żarski, Daniel; Kujawa, Roman; Mamcarz, Andrzej. - Arch. Pol. Fish.  2008 vol. 16 fasc. 4 s. 319-340, il. bibliogr. streszcz.

Podsumowano wyniki wieloletnich (1990-2008) badań sztucznego rozrodu karpiowatych ryb reofilnych: jazia (Leuciscus idus), jelca (L. leuciscus), klenia (L. cephalus). Tarlaki pochodziły z warunków naturalnych lub hodowlanych. Stosowano stymulację hormonalną,  najpierw przy użyciu homogenatu z przysadek mózgowych karpia (CPH),  później stosowano ludzką gonadotropinę kosmówkową (hCG), bądź kombinację obu preparatów, a w ostatnich latach stosowano preparaty hormonalne Ovopel i Ovaprim oraz GnRH. Badano też manipulacje genomowe, gynogenezę i androgenezę. Najniższe wyniki uzyskano dla klenia.


*00006*          en

A review of the artificial reproduction of asp, Aspius aspius (L. ), and nase, Chondrostoma nasus (L. ). Przegląd kontrolowanego rozrodu bolenia, Aspius aspius (L. ) i świnki, Chondrostoma nasus (L. ). Targońska, Katarzyna; Żarski, Daniel; Kucharczyk, Dariusz. - Arch. Pol. Fish. 2008 vol. 16 fasc. 4 s. 341-354, il. bibliogr. streszcz.

Przebieg sztucznego rozrodu bolenia i świnki polegał na pozyskaniu tarlaków, zastosowaniu u nich środków hormonalnych,  dopasowaniu warunków termicznych podczas inkubacji ikry. Opanowano też technikę kriokonserwacji nasienia tych gatunków ryb karpiowatych.  Do stymulacji hormonalnej stosowano homogenat z przysadki mózgowej karpia (CPH) oraz analogi GnRH z inhibitorem dopaminy, Ovopel lub Ovaprim, dzięki którym uzyskano najlepsze wyniki, czyli najwyższy odsetek owolujących samic, wysoką płodność i wysoką przeżywalność embrionów.


*00007*          en

Reproduction of nase, Chondrostoma nasus (L. ), under controlled conditions. Rozród świnki, Chondrostoma nasus (L. ), w warunkach kontrolowanych. Żarski, Daniel; Targońska, Katarzyna; Ratajski,  Sebastian; Kaczkowski, Zbigniew; Kucharczyk, Dariusz. - Arch. Pol. Fish. 2008 vol. 16 fasc. 4 s. 355-362, il. bibliogr. streszcz.

Badano efektywność stosowania stymulacji hormonalnej z użyciem preparatów hormonalnych Ovopel i Ovaprim podczas sztucznego rozrodu świnki. Eksperyment przeprowadzono w warunkach naturalnego oświetlenia i temperatury. Uzyskano pozytywne efekty dla obu preparatów, zaś w grupie kontrolnej, której nie stymulowano hormonalnie, nie pozyskano oocytów od żadnej samicy. Większą synchronizację owulacji uzyskano stosując Ovaprim, który uznano za najbardziej przydatny do sztucznego rozrodu świnki.


*00008*          en

Comparing the effectiveness of Ovopel, Ovaprim, and LH-RH analogue used in the controlled reproduction of ide, Leuciscus idus (L. ). Porównanie skuteczności zastosowania Ovopelu, Ovaprimu oraz analogu LH-RH w kontrolowanym rozrodzie jazia, Leuciscus idus (L. ). Jamróz, Marta; Kucharczyk, Dariusz; Hakuć-Błażowska, Anna;  Krejszeff, Sławomir; Kujawa, Roman; Kupren, Krzysztof; Kwiatkowski,  Maciej; Targońska-Katarzyna; Żarski, Daniel; Cejko, Beata I.;  Glogowski, Jan. - Arch. Pol. Fish. 2008 vol. 16 fasc. 4 s. 363-370, il.   bibliogr. streszcz.

W kontrolowanym rozrodzie jazia zastosowano do stymulacji hormnalnej Ovopel i Ovaprim (oddzielnie lub w połączeniu) oraz LH-RH-a. Określano wpływ preparatów na owulację, spermację i na jakość pozyskiwanych gamet. Najlepsze rezultaty uzyskano po zastosowaniu Ovaprimu oraz jego kombinacji z Ovopelem (82 i 85 proc.  przeżywalności embrionów). Najwyższy procent ruchliwych plemników odnotowano w spermie samców stymulowanych Ovaprimem i LH-RH-a.  Najlepszą synchronizację owulacji uzyskano po zastosowaniu Ovopelu.


*00009*          en

The effect of stocking density on the growth and survival of larval asp, Aspius aspius (L. ), and European chub, Leuciscus cephalus (L. ), during rearing under controlled conditions. Wpływ zagęszczenia obsady na wzrost i przeżywalność larw bolenia, Aspius aspius (L. ) i klenia, Leuciscus cephalus (L. ), w trakcie podchowu w warunkach kontrolowanych.  Żarski, Daniel; Kucharczyk, Dariusz;  Kwiatkowski, Maciej; Targońska-Katarzyna; Kupren, Krzysztof;  Krejszeff, Sławomir; Jamróz, Marta; Hakuć-Błażowska, Anna; Kujawa,  Roman; Mamcarz, Andrzej. - Arch. Pol. Fish. 2008 vol. 16 fasc. 4  s. 371-381, il. bibliogr. streszcz.

Badano wpływ gęstości obsad (50, 100, 150, 200 osob. /l) larw bolenia i klenia na tempo wzrostu i przeżywalność w półzamkniętym obiegu wody. Podchów trwał 21 dni w warunakch wylęgarniczych przy temperaturze wody 25 st. C. Larwy żywiono naupliusami solowca (Artemia sp. ). Najlepsze tempo wzrostu uzyskano przy najmniejszym zagęszczeniu obsad. Najwyższa śmiertelność larw bolenia wystąpiła przy zagęszczeniu 200 osob. /l, a u klenia przy 50 osob. /l. W pierwszym tygodniu podchowu nie stwierdzono różnic w tempie wzrostu larw, więc zaleca się stosowanie większych zagęszczeń.


*00010*          en

Influence of feeding natural and formulated diets on chosen rheophilic cyprinid larvae. Wpływ żywienia wybranych gatunków karpiowatych ryb reofilnych z zastosowaniem pokarmu żywego oraz paszy komponowanej. Kwiatkowski, Maciej; Żarski, Daniel; Kucharczyk,  Dariusz; Kupren, Krzysztof; Jamróz, Marta; Targońska, Katarzyna;  Krejszeff, Sławomir; Hakuć-Błażowska, Anna; Kujawa, Roman; Mamcarz,  Andrzej. - Arch. Pol. Fish. 2008 vol. 16 fasc. 4 s. 383-396, il. bibliogr.  streszcz.

Porównywano efekty 21-dniowego podchowu larw ryb karpiowatych (klenia, jelca, jazia, orfy) żywionych pokarmem naturalnym i paszą sztuczną. Larwy badanych gatunków ryb karmiono w dwóch wariantach: tylko pokarmem naturalnym lub pokarmem naturalnym przez 7 dni, a potem częściowo paszą, a od 14-tego dnia - tylko paszą. Wykazano, że zastosowany wariant żywieniowy z użyciem paszy, był bardzo efektywny.  Przeżywalność końcowa była wysoka (ponad 90 proc. ), jedynie w przypadku klenia znacznie niższa.


*00011*          en

Economic aspects of the experimental rearing of asp, Aspius aspius (L. ), ide, Leuciscus idus (L. ), and dace, Leuciscus leuciscus (L. ), under controlled conditions. Ekonomiczne aspekty wychowu eksperymentalnego larw bolenia, Aspius aspius (L. ), jazia, Leuciscus idus (L. ) i jelca, Leuciscus leuciscus (L. ) w warunkach kontrolowanych.  Turkowski, Konrad; Kucharczyk, Dariusz; Kupren,  Krzysztof; Hakuć-Błażowska, Anna; Targońska, Katarzyna; Żarski,  Daniel; Kwiatkowski, Maciej. - Arch. Pol. Fish. 2008 vol. 16 fasc. 4  s. 397-411, il. bibliogr. streszcz.

Oceniano opłacalność podchowu larw bolenia, jazia i jelca w akwariach o łącznej pojemności 600 l. Żywienie odbywało się wyłącznie pokarmem naturalnym lub systemem mieszanym, po 7 dniach podawania pokarmu naturalnego włączano żywienie paszą. Najbardziej opłacalny okazał się wariant, w którym stosowano wyłącznie pokarm naturalny.  Najwyższą cenę zbytu miał boleń, co rzutowało na wyższą opłacalność podchowu tego gatunku. Pozostałe warianty też okazały się opłacalne.  Tego typu podchów larw ryb cechuje się niskim ryzykiem finansowym.


*00012*          en

Economic aspects of rearing larval asp, Aspius aspius (L. ), and ide, Leuciscus idus (L. ), in closed recirculating systems. Ekonomiczne aspekty podchowu larw bolenia, Aspius aspius (L. ) i jazia, Leuciscus idus (L. ) w systemie o zamkniętym przepływie wody. Kupren, Krzysztof; Turkowski, Konrad; Kucharczyk, Dariusz;  Krejszeff, Sławomir; Żarski, Daniel; Hakuć-Błażowska, Anna;  Targońska, Katarzyna; Kwiatkowski, Maciej; Jamróz, Marta; Czarkowski,  Tomasz. - Arch. Pol. Fish. 2008 vol. 16 fasc. 4 s. 413-420, il. bibliogr.  streszcz.

Oceniano opłacalność 21-dniowego podchowu larw bolenia i jazia w obiegu zamkniętym w temperaturze 25 st. C. Larwy żywiono wyłącznie pokarmem naturalnym, naupliusami solowca (Artemia sp. ). Podchów był opłacalny a ryzyko finansowe względnie niskie. Z punktu widzenia opłacalności, istotne znaczenie miała cena materiału zarybieniowego.  Cena zbytu podchowanych larw bolenia była 2, 5-krotnie wyższa niż larw jazia, co rzutowało na wyższy dochód z podchowu bolenia.


*00013*          en

Changes in morphometric parameters in selected early ontogenic stages of three fish species from the genus Leuciscus (Teleostei,  Cyprinidae). Zmiany parametrów morfometrycznych wybranych wczesnych stadiów ontogenezy trzech gatunków ryb z rodzaju Leuciscus (Teleostei, Cyprinidae). Kupren, Krzysztof; Mamcarz, Andrzej;  Kucharczyk, Dariusz; Prusińska, Maja. - Arch. Pol. Fish. 2008 vol. 16 fasc. 4 s. 421-436, il. bibliogr. streszcz.

Pomiary cech morfometrycznych wykonano u embrionów i larw jelca (Leuciscus leuciscus), klenia (L. cephalus) i jazia (L. idus). W rozwoju osobniczym ryb po wykluciu następowały szybkie zmiany proporcji ciała. Wzrost danej cechy względem długości całkowitej określano przy pomocy funkcji potęgowej. Większość cech biometrycznych wykazywała wzrost allometryczny ujemny. Zaobserwowano duże podobieństwo w przebiegu ontogenezy u badanych gatunków ryb,  zwłaszcza u jelca i jazia. Kleń różnił się od pozostałych gatunków wartościami względnymi oraz charakterem wzrostu.


*00014*          en

Genetic inactivation of dace, Leuciscus leuciscus (L. ), gametes using UV irradiation. Genetyczna inaktywacja gamet jelca,  Leuciscus leuciscus (L. ) przy użyciu promieniowania UV.  Kucharczyk, Dariusz; Targońska, Katarzyna; Szczerbowski, Andrzej;  Łuczyński, Marek J.; Rożek, Wojciech; Kujawa, Roman; Mamcarz, Andrzej. - Arch. Pol. Fish. 2008 vol. 16 fasc. 4 s. 437-446, il. bibliogr.  streszcz.

Spermę jelca inaktywowano genetycznie stosując promieniowanie ultrafioletowe o natężeniu od 384 do 3840 J/m kw. Promieniowanie to nie uszkodziło plemników. Najefektywniejszą dawką okazało się promieniowanie UV o natężeniu 1920 J/m kw.; uzyskano przy nim wysoki procent wyklutych haploidów. Oocyty jelca poddano promienowaniu UV celem zniszczenia jądrowego materiału genetycznego. Przy promieniowaniu UV w przedziale 3456-4608 J/m. kw. uzyskano prawie 100 proc. haploidalnych embrionów.


*00015*          en

Spontaneous gynogenesis in ide, Leuciscus idus (L. ). Spontaniczna gynogeneza u jazia, Leuciscus idus (L. ). Kucharczyk,  Dariusz; Łuczyński, Marek J.; Woźnicki, Paweł; Kujawa, Roman;  Szczerbowski, Andrzej; Targońska, Katarzyna; Mamcarz, Andrzej. -  Arch. Pol. Fish. 2008 vol. 16 fasc. 4 s. 447-451, il. bibliogr. streszcz.

Obserwowano gynogenezę u jazia. Oocyty złotej orfy (ksantorycznej odmiany jazia) aktywowano nasieniem jazia pozbawionym materiału genetycznego. Badano jakość gamet i jakość rozcieńczalnika nasienia. Ploidalność potomstwa określano poprzez analizę liczby jąderek w komórkach. Zaobserwowano pojawienie się diploidalnych osobników w grupie, w której występowały oocyty o niskiej jakości biologicznej. Pojawienie się nielicznych spontanicznych gynogenotów jazia (około 0. 4 proc. ) ma prawdopodobnie związek z niską jakością oocytów.


*00016*          en

Androgenesis of ide, Leuciscus idus (L. ), using chub, Leuciscus cephalus (L. ), eggs. Androgenetyczne potomstwo jazia, Leuciscus idus (L. ), uzyskane z wykorzystaniem ikry klenia, Leuciscus cephalus (L. ). Kucharczyk, Dariusz; Targońska, Katarzyna; Łuczyński, Marek J.; Szczerbowski, Andrzej; Kwiatkowski, Maciej; Kujawa, Roman. -  Arch. Pol. Fish. 2008 vol. 16 fasc. 4 s. 453-457, il. bibliogr. streszcz.

Oocyty klenia inaktywowano genetycznie przy pomocy promieniowania ultrafiletowego (UV). Ikra pochodziła od ciemno wybarwionych samic klenia, zaś mlecz (nasienie) od żółto wybarwionych samców jazia. Najwyższą efektywność androgenezy u jazia zanotowano,  gdy ikra była poddana szokowi termicznemu 3 godziny po aktywacji.  Udowodniono przy pomocy markeru barwnego, zarówno u haploidów, jak i diploidów, pochodzenie androgenetyczne.


*00017*          en

Dynamics of changes in nitrogen and phosphorus compounds during intensive rearing of ide, Leuciscus idus (L. ), in a recirculating system. Dynamika zmian związków azotu i fosforu w trakcie intensywnego podchowu jazia, Leuciscus idus (L. ) w obiegu zamkniętym. Żarski, Daniel; Kucharczyk, Dariusz; Targońska,  Katarzyna; Chyła, Beata; Dobrołowicz, Anna. - Arch. Pol. Fish. 2008  vol. 16 fasc. 4 s. 459-467, il. bibliogr. streszcz.

Badano zmienność występowania związków azotowych i fosforowych w obiegu zamkniętym, w którym prowadzono intensywny podchów larw jazia.  Przeprowadzono dwa 15-dniowe eksperymenty, w których zastosowano półkowy filtr biologiczny wypełniony polietylenowymi kulkami o średnicy 4 mm. Uzyskano wyniki potwierdzające, że związki azotu i fosforu są skutecznie usuwane za pomocą filtrów. Stwierdzono konieczność kompleksowej kontroli warunków fizykochemicznych w wodzie obiegów recyrkulacyjnych.


*00018*          en

Initial reports of a light-colored form of chub, Leuciscus cephalus (L. ). Pierwsze doniesienie o jasnej formie barwnej klenia, Leuciscus cephalus (L. ). Krejszeff, Sławomir; Żarski,  Daniel; Targońska, Katarzyna; Kucharczyk, Dariusz. - Arch. Pol. Fish.  2008 vol. 16 fasc. 4 s. 469-473, il. bibliogr. streszcz.

Podczas podchowu larw klenia zaobserwowano występowanie nietypowego, jaśniejszego ubarwienia u niektórych osobników. Osobniki te wyselekcjonowano w celu określenia, czy ich wzrost i przeżywalność różnią się od normalnie ubarwionych larw. Okazało się, że jaśniej ubarwione larwy cechowały się niższym tempem wzrostu i niższą przeżywalnością w porównaniu do osobników ciemniej ubarwionych. U larw o jasnym ubarwieniu komórki melanoforowe występowały mniej licznie. Osobniki te nadają się do hodowli jako ryby ozdobne.


*00032*          pl

Występowanie strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pallas) na ziemiach polskich do końca XX wieku. Wolnicki, Jacek; Sikorska,  Justyna. - Komun. Ryb. 2009 nr 2 (109) s. 10-14, il. bibliogr. summ.

Podano listę stanowisk strzebli błotnej zidentyfikowanych w wodach na terenie Polski w obrębie województw: pomorskiego,  wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego, wraz z informacją o dacie (lata 1881-2001), autorze odkrycia oraz obecnym stanie. Z opisanych 98 stanowisk do dziś istnieje 14 (7 w województwie lubelskim, 6 na Pomorzu i 1 na Kujawach).


 

RYBY ŁOSOSIOWATE

*00092*          pl

Manipulacje genomowe u ryb łososiowatych: znaczenie, procedury i diagnostyka rezultatów. Jankun, Małgorzata; Ocalewicz, Konrad;  Woźnicki, Paweł; Kuźmiński, Henryk; Dobosz, Stefan. W: Innowacyjne techniki oceny biologicznej i ochrony cennych gatunków ryb hodowlanych i raków. Pod red. K. Demskiej-Zakęś. Olsztyn: Wydaw. IRS  2008  s. 9-38, il. +bibliogr. 74 poz.

Omówiono aktualny stan wiedzy na temat manipulacji genomowych u ryb łososiowatych. Scharakteryzowano procedury wykonywania zabiegów manipulacji genomowych jak również weryfikację ich skuteczności.  Opisano jakość biologiczną ryb gynogenetycznych, androgenetycznych i poliploidalnych. Przedstawiono wykorzystanie ryb uzyskanych w wyniku manipulacji genomowych.


 

CHÓW I HODOWLA PSTRĄGA

*00100*          pl

Kriokonserwacja nasienia maskulinizowanych samic pstrąga tęczowego. Dietrich, Grzegorz J.; Wojtczak, Mariola; Słowińska,  Mariola; Kuźmiński, Henryk; Dobosz, Stefan; Glogowski, Jan;  Ciereszko, Andrzej. - Med. Wet. 2008 vol. 64 nr 4B s. 613-616, il.   bibliogr. summ.

Opracowywano techniki kriokonserwacji (mrożenia) nasienia neosamców (maskulinizowanych samic pstrąga tęczowgo). Przeprowadzono analizę ruchu plemników (CASA) oraz dokonano próby poprawy ich ruchliwości w warunkach in vitro. Do rozcieńczenia nasienia poddawanego kriokonserwacji używano rozcieńczalnika o składzie: 0, 6 M sacharozy z 10 proc. dodatkiem DSMO (dimetylosulfotlenku).  Stwierdzono, że inkubacja nasienia rozcieńczonego w stosunku 1:1 w roztworze ASP (sztucznej plazmy nasienia) w warunkach in vitro,  powodowała istotny wzrost ruchu plemników oraz obniżenie jego kierunkowości. Wartość biologiczna nasienia mrożonego była zdecydowanie niższa niż świeżego.


 

INNE ŁOSOSIOWATE

*00038*          pl

Badania telemetryczne wędrówek tarłowych troci w systemie rzeki Łeby. Dębowski, Piotr. - Komun. Ryb. 2009 nr 2 (109) s. 32-33, il.

Opisano przebieg badań telemetrycznych migracji tarlaków (usypianie, zaopatrzenie ryb w znaczki-nadajniki i odbiór sygnałów).  Uzyskane dane dostarczają informacji na temat migracji ryb i ich zachowań w pobliżu przeszkód wodnych.


*00082*          pl

Czy zachowały się unikatowe cechy dawnej troci wiślanej we współcześnie występujących w Wiśle stadach troci?. Borzęcka, Irena.  W: Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną.  Monografia pod red. M. Mokwy i W. Wiśniewolskiego. Wrocław:  Dolnośląs. Wydaw. Edu. 2008  s. 41-49, il. +bibliogr.

Przed wybudowaniem zbiorników zaporowych w Rożnowie i Czchowie troć wiślana docierała do tarlisk w podkarpackich dopływach Wisły.  Scharakteryzowano dwa ciągi tarłowe troci wiślanej: ciąg zimowy (ryby opuszczały morze późną jesienią, zimą lub wiosną i uzyskiwały dojrzałość płciową w trakcie wędrówki w górę rzeki); ciąg letni (troć wstępowała do rzeki latem). Przedstawiono analizę stada tarłowego troci z rzeki Drwęcy (z lat 1988-1992) i porównano ją ze stanem troci wiślanej.


*00087*          pl

Zastosowanie automatycznych liczników ryb do badań migracji troci w rzece Słupi jesienią 2006 r. Dębowski, Piotr; Sikora, Bożena; Miller, Marcin; Wrzosek, Dariusz; Bernaś, Rafał. W: Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Monografia pod red.  M. Mokwy i W. Wiśniewolskiego. Wrocław: Dolnośląs. Wydaw. Edu. 2008  s. 175-179, il. +bibliogr.

Na przepławce technicznej, usytuowanej przy ujęciu wody na turbiny elektrowni oraz przy przepławce typu „naturalnego“ obejścia,  zainstalowano liczniki ryb typu „RiverWatcher“, produkcji islandzkiej. Rejestrowano jesienną wędrówkę troci i łososia od 11 września do 31 grudnia w przepławce i od 8 września do 15 grudnia przy jazie. Omówiono liczbę ryb i ich wielkość na podstawie rejestrów licznika. Zaobserwowano kilka szczytów migracji: największy między 25 i 29 października (nawet ponad 400 ryb dziennie), drugi między 7 i 9 listopada (ponad 300 ryb dziennie) i trzeci, mniejszy między 2 i 4 października. Intensywność migracji ryb zależała od temperatury wody.


*00088*          pl

Badania radiotelemetryczne migrujących troci w rzece Słupia jesienią 2006 roku. Dębowski, Piotr; Sikora, Bożena; Radtke,  Grzegorz; Miller, Marcin; Bernaś, Rafał; Skóra, Michał. W: Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Monografia pod red.  M. Mokwy i W. Wiśniewolskiego. Wrocław: Dolnośląs. Wydaw. Edu. 2008  s. 180-184, il. +bibliogr.

Scharakteryzowano dostępną dla ryb wędrownych część dorzecza Słupi i podano lokalizację tarlisk. Od jesieni 2006 do stycznia 2007 przeprowadzono w Słupi badania radiotelemetryczne troci. Omówiono losy ryb oznakowanych za pomocą nadajników umieszczonych w ich żołądkach, dzięki którym śledzono zachowania ryb. Wykazano, że połowa oznakowanych troci padła ofiarą kłusowników lub została odłowiona przez wędkarzy.


 

RYBY WĘGORZOWATE

*00030*          pl

Gospodarka węgorzowa w jeziorach polskich. Cz. 2: Gospodarka węgorzowa w jeziorach dorzecza Odry w latach 1973-2004. Wołos,  Arkadiusz; Mickiewicz, Maciej; Czerwiński, Tomasz. - Komun. Ryb. 2009  nr 2 (109) s. 1-5, il. bibliogr. summ.

Przedstawiono dane z okresu 30 lat dotyczące całkowitych odłowów gospodarczych ryb i odłowów gospodarczych węgorza oraz ich wydajność w grupie 70 jezior zlewni Odry. Podano dane o zarybieniach węgorzykiem montee i węgorzykiem podchowanym. Omówiono wędkarskie odłowy węgorza w wodach użytkowanych w badanym dorzeczu przez PZW (39, 9 t) i odłowy przeprowadzone przez gospodarstwa rybackie (66, 4 t). Postępujący regres w gospodarce węgorzowej wynika z ograniczenia zarybień tym gatunkiem.


 

RYBY SIEJOWATE

*00059*          en

Characterization and cryopreservation of whitefish (Coregonus lavaretus L. ) semen from Lake Łebsko, Poland. Charakterystyka i kriokonserwacja nasienia siei (Coregonus lavaretus L. ) z jeziora Łebsko, Polska.  Ciereszko, Andrzej; Dietrich, Grzegorz J.;  Wojtczak, Mariola; Sobocki, Marek; Hliwa, Piotr; Kuźmiński, Henryk;  Dobosz, Stefan; Słowińska, Mariola; Nynca, Joanna. -

Found. Appl. Limnol. Arch. Hydrobiol. 2008 vol. 173 nr 1 s. 59-65, il.   bibliogr.

Opracowano skuteczną technikę kriokonserwacji nasienia oraz badano komputerowo ruch plemników (CASA) tarlaków siei, odłowionych w latach 2006-07 w jeziorze Łebsko. Do mrożenia nasienia wykorzystano francuską metodę kriokonserwacji w słomkach i ciekłym azocie.  Efektywność metody kriokonserwacji oceniano po trzech tygodniach od zamrożenia na podstawie zdolności zapładniających oraz parametrów trajektorii ruchu plemników. Z 4 przetestowanych krioprotektantów (10 i 15 proc. metanol, 20 proc. glicerol, 10 proc. DMSO, 10 proc. DMA) najlepsze wyniki uzyskano stosując 15 proc. metanol. Na stosunkowo niską zdolność zapładniającą mrożonego nasienia (ok. 16 proc. ) największy wpływ miała jakość pozyskiwanego mlecza. Zdolność zapładniająca świeżego mlecza nie przekraczała 20 proc.


*00089*          pl

Badania telemetryczne wędrówek siei (Coregonus lavaretus f.  lavaretus) z jeziora Łebsko z zastosowaniem metod akustycznych.  Arciszewski, Michał; Heese, Tomasz. W: Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Monografia pod red. M. Mokwy i W.  Wiśniewolskiego. Wrocław: Dolnośl. Wydw. Edu. 2008  s. 185-186

Do badań telemetrycznych siei wędrownej z jeziora Łebsko użyto nadajników akustycznych, które umieszczono w jamie brzusznej ryb. Na przełomie 2007/2008 wyznakowano 300 sztuk ryb. Obesrwacje wykazały wysoką aktywność przemieszczania się siei w obrębie jeziora, a niektóre osobniki po kilku dniach pojawiły się w kanale łączącym jezioro z morzem.


 

RYBY MORSKIE

*00068*          en

Observations on the occurrence of twaite shad [Alosa fallax (Lacepede, 1803)] in the southern Baltic Sea. Obserwacje na temat występowania parposza [Alosa fallax (Lacepede, 1803)] w południowym Bałtyku. Draganik, Bogdan; Wyszyński, Mirosław; Kapusta, Andrzej.  - Żuvinin. Liet. 2007 vol. 7 s. 11-27, il. bibliogr. santr.

Przedstawiono charakterystykę parposza oraz analizę informacji literaturowych, statystyk połowowych, materiałów naukowych z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni i informacji pochodzących od rybaków na temat występowania tego gatunku w wodach południowego Bałtyku i jego zalewach (Szczecińskim, Wiślanym, Kurońskim).  Drastyczny spadek liczebności parposza w tych wodach miał miejsce w połowie XX wieku. Przyczyn spadku należy szukać w zmieniających się warunkach środowiska pod wpływem czynników antropogennych.  Liczniejsze pojawienie się parposza w ostatnich latach wynika z poprawy jakości wód oraz przystosowania się ryb do rozrodu w słonawych wodach zalewów bałtyckich.


 

POŁOWY RYB, SPRZĘT POŁOWOWY

*00060*          en

Using a side-selective fyke net barrier to research fish assemblages in the transitional and transboundary waters of the Vistula Lagoon, southern Baltic. Zastosowanie jednostronnie selektywnej przegrody z żaków w badaniach zespołów ryb w przejściowych i przygranicznych wodach Zalewu Wiślanego, południowy Bałtyk.  Wilkońska, H.; Psuty, I. - J. Appl. Ichthyol. 2008 vol. 24 nr 6 s. 650-657, il. bibliogr.

Badano skład gatunkowy oraz kierunki, okresy i czas trwania wędrówek ryb w Zalewie Wiślanym, w strefie przygranicznej między Polską i Rosją w sezonie wegetacyjnym (marzec-październik) w latach 1995-2002. Stosowano odłowy przegrodą żakową umożliwiającą selektywny odłów ryb. Zaobserwowano zmienność kierunku wędrówek zależną od pory roku, gatunku i wielkości ryb. W miesiącach jesiennych węgorze większe (powyżej 500 g) preferowały wędrówki z rosyjskiej części zalewu do strony polskiej, natomiast mniejsze (300-500 g) wędrowały w kierunku odwrotnym. Takie samo zachowanie dotyczyło dorosłych sandaczy i leszczy. Kierunki migracji większości gatunków ryb z pozostałych klas wielkości były wyrównane ok. 50/50 proc.


*00079*          pl

Gospodarka rybacka na tle stanu środowiska Wielkich Jezior Mazurskich. Wołos, Arkadiusz; Czerwiński, Tomasz. W: Ochrona i rekultywacja Wielkich Jezior Mazurskich narzędziem rozwoju naukowego,  gospodarczego, społecznego i kulturowego regionu. Pod red.: I.  Jasser, S. Robaka, B. Zdanowskiego. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008  s. 119-142, il. +bibliogr. 5 poz.

Przedstawiono charakterystykę jezior systematu Wielkich Jezior Mazurskich: Mamry, Niegocin, Mikołajskie, Śniardwy, Roś. Analizowano odłowy gospodarcze ryb przeprowadzone na tych jeziorach w latach 1987-1996 i 1997-2006. Scharakteryzowano strukturę gatunkową i wielkość odłowów w poszczególnych jeziorach. Omówiono wpływ stanu środowiska i stopnia zeutrofizowania wód na gospodarkę rybacką w systemacie Wielkich Jezior Mazurskich.


 

WĘDKARSTWO

*00071*          en

Socio-economic analysis of competitive fishing in Poland. Analiza społeczno-ekonomiczna wędkarstwa wyczynowego w Polsce.  Wołos, Arkadiusz; Mioduszewska, Hanna; Schramm, Jr. Harold L. W:  Global challenges in recreational fisheries. Ed by Oystein Aas.  Oxford (GB): Blackwell Publ. Ltd. 2008  s. 249-254, il. +bibliogr.

Z analizy danych PZW oraz badań ankietowych uczestników zawodów spławikowych w 2001 r. wynika, że w Polsce wzrasta zainteresowanie wędkarstwem wyczynowym. Ankietowani wędkarze (109 osób) średnio brali udział w 20 zawodach wędkarskich rocznie, z tego 37 proc. stanowiły zawody krajowe, 25 proc. regionalne i 22 proc. o znaczeniu lokalnym.  Średni staż wędkarski wynosił 20 lat. Do najważniejszych aspektów zadowolenia z zawodów zaliczono uczciwą konkurencję oraz wielkość połowów. Bezpośrednie koszty wędkarzy, związane z udziałem w zawodach w 2001 r. średnio wynosiły 204 Euro. Przemysł związany z wędkarstwem w Polsce można oszacować na ok. 286 mln Euro rocznie, a zatrudnienie na 10000 osób.


 

PRZETWÓRSTWO RYBNE

*00063*          ru

Prizhuzhennoe poluchenie pishhevojj ikry ot samok osetrovykh ryb, vyrashhennykh v uslovijakh akvakul’tury. Przyżyciowe pozyskiwanie ikry do produkcji kawioru od samic jesiotra wyhodowanych w warunkach akwakultury. Kolman, R. W. - Vopr. Ryb. Khoz. Bel. 2008  vyp. 24 s. 103-104, il. bibliogr. summ.

Opisano sposób przygotowania ikrzyc jesiotra syberyjskiego do pozyskania kawioru oraz wyniki badań porównawczych dotyczących przyżyciowego pozyskiwania ikry metodą mikro-nacięcia jajowodu (wg.  Poduszki i in. , 1999) oraz tradycyjnego wycinania gonad. Stwierdzono,  że metoda przyżyciowego pozyskiwania ikry wg. Poduszki pozwala na uzyskanie zbliżonych ilości ikry jak przy stosowaniu metody tradycyjnej.


 

EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

*00011*          en

Economic aspects of the experimental rearing of asp, Aspius aspius (L. ), ide, Leuciscus idus (L. ), and dace, Leuciscus leuciscus (L. ), under controlled conditions. Ekonomiczne aspekty wychowu eksperymentalnego larw bolenia, Aspius aspius (L. ), jazia, Leuciscus idus (L. ) i jelca, Leuciscus leuciscus (L. ) w warunkach kontrolowanych.  Turkowski, Konrad; Kucharczyk, Dariusz; Kupren,  Krzysztof; Hakuć-Błażowska, Anna; Targońska, Katarzyna; Żarski,  Daniel; Kwiatkowski, Maciej. - Arch. Pol. Fish. 2008 vol. 16 fasc. 4  s. 397-411, il. bibliogr. streszcz.

Oceniano opłacalność podchowu larw bolenia, jazia i jelca w akwariach o łącznej pojemności 600 l. Żywienie odbywało się wyłącznie pokarmem naturalnym lub systemem mieszanym, po 7 dniach podawania pokarmu naturalnego włączano żywienie paszą. Najbardziej opłacalny okazał się wariant, w którym stosowano wyłącznie pokarm naturalny.  Najwyższą cenę zbytu miał boleń, co rzutowało na wyższą opłacalność podchowu tego gatunku. Pozostałe warianty też okazały się opłacalne.  Tego typu podchów larw ryb cechuje się niskim ryzykiem finansowym.


*00012*          en

Economic aspects of rearing larval asp, Aspius aspius (L. ), and ide, Leuciscus idus (L. ), in closed recirculating systems. Ekonomiczne aspekty podchowu larw bolenia, Aspius aspius (L. ) i jazia, Leuciscus idus (L. ) w systemie o zamkniętym przepływie wody. Kupren, Krzysztof; Turkowski, Konrad; Kucharczyk, Dariusz;  Krejszeff, Sławomir; Żarski, Daniel; Hakuć-Błażowska, Anna;  Targońska, Katarzyna; Kwiatkowski, Maciej; Jamróz, Marta; Czarkowski,  Tomasz. - Arch. Pol. Fish. 2008 vol. 16 fasc. 4 s. 413-420, il. bibliogr.  streszcz.

Oceniano opłacalność 21-dniowego podchowu larw bolenia i jazia w obiegu zamkniętym w temperaturze 25 st. C. Larwy żywiono wyłącznie pokarmem naturalnym, naupliusami solowca (Artemia sp. ). Podchów był opłacalny a ryzyko finansowe względnie niskie. Z punktu widzenia opłacalności, istotne znaczenie miała cena materiału zarybieniowego.  Cena zbytu podchowanych larw bolenia była 2, 5-krotnie wyższa niż larw jazia, co rzutowało na wyższy dochód z podchowu bolenia.


*00037*          pl

Gospodarka rybacka w śródlądowych wodach płynących w roku 2007.  Cz. 1: Uprawnieni do rybactwa, obwody rybackie, połowy gospodarcze i zatrudnienie. Wołos, Arkadiusz; Mickiewicz, Maciej;  Draszkiewicz-Mioduszewska, Hanna. - Komun. Ryb. 2009 nr 2 (109)  s. 28-32, il. bibliogr.

Kwestionariusze RRW-23 wypełnione przez 339 podmiotów gospodarczych użytkujących 387 tys. ha śródlądowych wód powierzchniowych i płynących zawierały informacje na temat form prawnych uprawnionych do rybactwa, liczby podmiotów i obwodów rybackich oraz ich powierzchni w poszczególnych województwach. Podano wielkość połowów ryb i raków w podziale na gatunki oraz charakterystykę zatrudnienia w badanych podmiotach gospodarczych.


*00073*          pl

Rozwój rynku ryb i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2007. Hryszko, Krzysztof; Kuzebski, Emil; Mickiewicz, Maciej;  Pieńkowska, Barbara; Rembeza, Jerzy; Seremak-Bulge, Jadwiga; Szostak,  Stanisław; Wołos, Arkadiusz. Warszawa: Wydaw. Inst. Ekon. Rol. Gosp. Żywn. 2008, 122 s. , il. nr 97

Przedstawiono realizację zadania: Analiza wzajemnych relacji ekonomicznych między poszczególnymi elementami łańcucha żywnościowego. Analizowano procesy dostosowawcze na krajowym rynku ryb w latach 1991-2008 w sferze popytu i podaży, handlu zagranicznym oraz w strukturach produkcyjnych i rynkowych. Omówiono tendencje cenowe, marże oraz transmisję cen ryb w ramach kanału rynkowego.  Rynek ryb jest w Polsce jednym z najmniejszych rynków żywnościowych,  a jego wartość obrotów wynosi około 6 mld zł.


 

URZĄDZENIA DO CHOWU I HODOWLI RYB

*00019*          pl

Bezpieczeństwo i wydajność w obiegach zamkniętych - czyli na co zwrócić uwagę wybierając system. Rigby, Mark. - Mag. Przem. Ryb. 2009  nr 1 (67) s. 54-55, il.

Omówiono monitorowanie parametrów wody w obiegach recyrkulacyjnych. Scharakteryzowano funkcjonowanie systemu MAC (monitoring, alarm, control - monitorowanie, alarm, kontrola) oraz innych systemów monitorujących o prostej konstrukcji np. plug and play (podłącz i używaj).


*00031*          pl

Implantacja nadajników telemetrycznych u ryb. Jak to robimy u juwenalnych jesiotrów. Kapusta, Andrzej; Morzach, Jacek; Duda,  Arkadiusz; Wiszniewski, Grzegorz; Kolman, Ryszard. - Komun. Ryb. 2009  nr 2 (109) s. 6-9, il. bibliogr. summ.

Przedstawiono procedurę wszczepiania nadajników telemetrycznych u ryb, począwszy od anestezji, poprzez wprowadzenie nadajnika,  zamknięcie nacięcia i zapobieganie infekcji po implantacji. Podano charakterystykę nadajników wykorzystywanych u juwenalnych jesiotrów w różnych grupach wiekowych i wielkościowych. Ważny jest dobór odpowiednich nadajników nie wpływających na zachowania ryb.


*00080*          pl

Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Mokwa,  Marian [red. ]; Wiśniewolski, Wiesław [red. ]. Wrocław: Dolnośląs. Wydaw. Edu. 2008,  201 s. , il. +bibliogr.

Przedstawiono wyniki badań realizowanych w ramach sektorowego programu Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Omówiono działania, których celem jest poprawa zasobów ichtiofauny w rzekach polskich dzięki ochronie ryb przed szkodliwym oddziaływaniem budowli i urządzeń hydrotechnicznych oraz hydroenergetycznych. Opisano biologię ryb, migracje, ochronę i restytucję gatunków wędrownych oraz funkcjonowanie testowanego urządzenia odstraszającego ryby.


*00084*          pl

Laboratoryjne badania skuteczności barier elektryczno-elektronicznych chroniących ryby. Mokwa, Marian;  Wiśniewolski, Wiesław; Zioła, Sabina. W: Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Monografia pod red. M. Mokwy i W.  Wiśniewolskiego. Wrocław: Dolnośląs. Wydaw. Edu. 2008  s. 142-150, il. +bibliogr.

W laboratorium badano działanie urządzenia elektryczno-elektronicznego o nazwie NEPTUN, opracowanego przez firmę ELEKTROTIM S. A. z Wrocławia. Zadaniem tego urządzenia jest uniemożliwienie rybom wpływania do kanału turbin wodnych lub ujęć poboru wody, lecz kierowanie ich wprost do przepławki lub swobodnego przelewu. Przedstawiono wyniki eksperymentów wykorzystania bariery elektryczno-elektronicznej; oceniano zachowania ryb różnych gatunków w obrębie pola elektrycznego niskiego napięcia.


*00085*          pl

Badania skuteczności bariery elektryczno-elektronicznej zatrzymującej ryby przed wlotem do kanału elektrowni Dychów. Mokwa,  Marian; Wiśniewolski, Wiesław; Zioła, Sabina. W: Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Monografia pod red. M. Mokwy i W. Wiśniewolskiego. Wrocław: Dolnośląs. Wydaw. Edu. 2008  s. 151-155, il. +bibliogr.

W 2007 r. przeprowadzono badania terenowe z zastosowaniem bariery elektryczno-elektronicznej oraz pułapki na ryby w kompleksie hydrotechnicznym Dychów zlokalizowanym na rzece Bóbr. Badano efektywność działania ochronnego bariery przy zastosowaniu impulsowego pola elektrycznego. Ryby z pułapki odławiano, a po dokonaniu pomiarów - wypuszczano do rzeki. Urządzenie skutecznie nie przepuszczało ryb w kierunku elektrowni Dychów.


*00086*          pl

Ocena zagęszczenia i behawioru ryb przed przegrodą elektryczną za pomocą akustycznej wiązki horyzontalnej na Jazie Krzywaniec.  Godlewska, Małgorzata; Doroszczyk, Lech; Długoszewski, Bronisław. W:  Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Monografia pod red. M. Mokwy i W. Wiśniewolskiego. Wrocław: Dolnośląs. Wydaw. Edu. 2008  s. 167-174, il. +bibliogr.

Omówiono wyniki obserwacji behawioru ryb w rejonie przegrody elektrycznej na Jazie Krzywaniec w warunkach naturalnych, kiedy przegroda była włączona. Pomiary wykonywano echosondą cyfrową typu EY-500 firmy SIMRAD. Oszacowano liczebność i przestrzenne rozmieszczenie ryb w akwenie, z którego ryby dostawały się bezpośrednio w rejon przegrody. Ryby poruszały się we wszystkich kierunkach, także w kierunku tamy, ale przegroda skutecznie ograniczała ich wędrówkę w dół rzeki.


*00088*          pl

Badania radiotelemetryczne migrujących troci w rzece Słupia jesienią 2006 roku. Dębowski, Piotr; Sikora, Bożena; Radtke,  Grzegorz; Miller, Marcin; Bernaś, Rafał; Skóra, Michał. W: Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Monografia pod red.  M. Mokwy i W. Wiśniewolskiego. Wrocław: Dolnośląs. Wydaw. Edu. 2008  s. 180-184, il. +bibliogr.

Scharakteryzowano dostępną dla ryb wędrownych część dorzecza Słupi i podano lokalizację tarlisk. Od jesieni 2006 do stycznia 2007 przeprowadzono w Słupi badania radiotelemetryczne troci. Omówiono losy ryb oznakowanych za pomocą nadajników umieszczonych w ich żołądkach, dzięki którym śledzono zachowania ryb. Wykazano, że połowa oznakowanych troci padła ofiarą kłusowników lub została odłowiona przez wędkarzy.


*00090*          pl

Innowacyjne metody w rozrodzie i wylęgarnictwie ryb -materiały szkoleniowe. Szczerbowski, Andrzej [red. ]; Łuczyński, Marek J.  [red. ]; Szkudlarek, Maciej [red. ]. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008, 197 s. , il.

W monografii zaprezentowano stan wiedzy na temat produkcji materiału zarybieniowego różnych gatunków ryb oraz zasady racjonalnej gospodarki zarybieniowej. Opisano projekt innowacyjny w zakresie stymulowania wzrostu produkcji materiału zarybieniowego cennych gatunków ryb, ze szczególnym uwzględnieniem szczupaka. Omówiono zasady nadzoru weterynaryjnego w gospodarstwach rybackich w związku z dostosowywaniem przepisów krajowych do norm obowiązujących w Unii Europejskiej.


*00093*          pl

Innowacyjne metody w zakresie stymulowania wzrostu produkcji materiału zarybieniowego cennych gatunków ryb, ze szczególnym uwzględnieniem szczupaka. Warsztaty teoretyczno-praktyczne. Instytut Rybactwa Śródlądowego. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008, 90 s. , il. +bibliogr.

W dn. 22-24 października 2008 r. w Giżycku odbyły się warsztaty teoretyczno-praktyczne dla zawodowego środowiska rybackiego.  Scharakteryzowano doskonalenie kompleksowej technologii produkcji materiału zarybieniowego w warunkach terenowych w oparciu o przewoźne moduły wylęgarniczo-podchowowe. Opisano kontrolowany rozród ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu szczupaka, suma i sandacza.  Przedstawiono aktualny stan akwakultury w Polsce oraz omówiono nadzór weterynaryjny nad przedsiębiorstwami tego sektora, zwalczanie chorób ryb i stosowanie anestezjologii.


*00102*          en

Acoustical monitoring of fish at an electric barrier. Akustyczny monitoring ryb przy przegrodzie elektrycznej.  Godlewska, Małgorzata; Doroszczyk, Lech; Długoszewski, Bronisław;  Mokwa, Marian. - Hydroacoustics 2008 vol. 11 s. 97-104, il. bibliogr.

We wrześniu 2007 r. przeprowadzono hydroakustyczne badania zagęszczenia ryb w zbiorniku Krzywaniec, przy prototypowej przegrodzie elektrycznej, ze sterowaniem elektronicznym, usytuowanej przy wejściu do kanału derywacyjnego, zasilającego elektrownię wodną Dychów na rzece Bóbr. Zastosowano echosondę Smirad EY500 w wersji z rozszczepioną wiązką sondującą. Pomiary prowadzono metodą stacjonarną w pobliżu bariery oraz w ruchu, za pomocą łodzi. Wyniki badań potwierdziły wysoką efektywność działania odstraszającego bariery elektrycznej wobec ryb.


 

ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD

*00004*          en

Comparison of the effectiveness of aluminium and lantan coagulants in phosphorus inactivation. Porównanie efektywności koagulantów, aluminiowego i lantanowego, do inaktywacji fosforu.   Łopata, Michał; Gawrońska, Helena; Brzozowska, Renata. - Limnol. Rev.  2007 vol. 7 nr 4 s. 247-253, il. bibliogr.

Porównywano efektywność koagulantu aluminiowego PAX18 z ostatnio produkowanym, koagulantem lantanowym Phoslock, które zastosowano do usuwania fosforu (P) z jezior. W warunkach laboratoryjnych przeprowadzono dwa doświadczenia; w pierwszym usuwano P z wody jeziornej, w drugim usuwano P z osadów dennych. Bardziej efektywny w obydwu doświadczeniach okazał się PAX18, gdyż redukcja P podczas stosowania tego koagulantu wynosiła w próbach mieszanych 100 proc. a w próbach nie mieszanych 81, 8 - 94, 8 proc. W przypadku stosowania Phoslocku wielkości te kształtowały się na poziomie 75, 2 - 91, 6 proc.  i 51, 2 - 77, 9 proc. (odpowiednio).


*00041*          en

Lake geoecosystem as an indicator of the rate of natural eutrophication of water reservoirs. Geoekosystem jeziora jako wskaźnik tempa naturalnej eutrofizacji zbiorników wodnych.  Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta. - Limnol. Rev. 2008 vol. 8 nr 1-2  s. 9-12, il. bibliogr.

Ochrona ekosystemów jeziornych i ich racjonalna eksploatacja wymaga wiedzy o naturalnej odporności jezior na degradację oraz zrozumienia roli zlewni jeziora w przyspieszaniu lub spowalnianiu tego procesu. Problematykę tę rozważano na podstawie badań 45 geoekosystemów na Pojezierzu Mazurskim i Pojezierzu Kaszubskim.  Oceniano stopień udziału jeziora w zlewni i na tej podstwie wyodrębniono 4 typy geoekosystemów jeziornych pod względem ich podatności na eutrofizację.


*00044*          en

Method of precise phosphorus inactivation in lake waters. Metoda precyzyjnej inaktywacji fosforu w wodach jeziornych.  Podsiadłowski, Stanisław. - Limnol. Rev. 2008 vol. 8 nr 1-2 s. 51-56, il.   bibliogr.

Przedstawiono metodę rekultywacji jezior przy pomocy urządzenia napowietrzającego (MPA), skonstruowanego w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Metoda ta polega na wprowadzaniu do wody koagulantów razem z tlenem w celu inaktywacji fosforu. Zastosowane urządzenie składa się z rozpylacza, dozownika koagulantów, dyszy i platformy, na której jest zamontowane. Metodę tę wypróbowano na jeziorach Malta i Trzesiecko uzyskując pozytywne efekty.


*00046*          en

The susceptibility of lakes to degradation as a premise for rational sewage management in the communes of Wielkopolska. Podatność jezior na degradację jako założenia do racjonalnej gospodarki ściekowej w gminach Wielkopolski.  Stępniewska,  Małgorzata. - Limnol. Rev. 2008 vol. 8 nr 1-2 s. 63-67, il. bibliogr.

Planowanie i wdrażanie inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej wymaga także uwzględnienia aspektów ekologicznych środowiska. Jedną z przesłanek racjonalnych działań w tym względzie jest ocena podatności jezior na degradację. Przeanalizowano cztery wskaźniki na bazie danych z Pojezierza Wielkopolskiego. Dwa wskaźniki dotyczyły właściwości morfometrycznych (głębokość i stosunek objętości do długości linii brzegowej), następny uwzględniał czynniki hydrologiczne (przepływowość), a czwarty dotyczył strefy buforowej składającej się z roślin.


*00052*          en

Multiannual observations of iron and sulphur content in the waters of recultivated Lake Starodworskie, with comparison to selected physical and chemical parameters. Wieloletnie obserwacje zawartości żelaza i siarki w wodach rekultywowanego Jeziora Starodworskiego w porównaniu z wybranymi parametrami fizycznymi i chemicznymi.  Tandyrak, Renata; Lizuraj, Marta. - Limnol. Rev. 2008  vol. 8 nr 3 s. 129-136, il. bibliogr.

Jezioro Starodworskie w Olsztynie badano w latach 1992-2006. W 1994 i 1995 r. jezioro rekultywowano przy pomocy siarczanu glinu, co spowodowało wzrost zawartości jonów siarki, początkowo w najgłębszej części, ale potem w całym jeziorze. W 1997 r. zanotowano wzrost zawartości siarkowodoru w najgłębszej części jeziora z 3-4 do 9-11 mg/l, wskutek redukcji siarczanów i rozkładu materii organicznej. W następnych latach zawartość siarkowodoru obniżała się. Głównym czynnikiem określającym ilość i rozmieszczenie żelaza był potencjał redoks. Stwierdzono, że uwalnianie azotu i fosforu z osadów dennych nie jest tylko procesem czysto chemicznym, ale mogło być też rezultatem aktywności mikrobiologicznej.


*00056*          en

Influence of iron treatment on phosphorus internal loading from bottom sediments of the restored lake. Oddziaływanie podawannia żelaza na ładunek wewnętrzny fosforu w osadach dennych rekultywowanego jeziora.  Kowlaczewska-Madura, Katarzyna;  Dondajewska, Renata; Gołdyn, Ryszard. - Limnol. Rev. 2008 vol. 8 nr 4  s. 177-182, il. bibliogr.

Hypertroficzne Jezioro Uzarzewskie (o powierzchni 10, 6 ha i maksymalnej głębokości 7, 3 m) rekultywowano przy pomocy roztworu siarczku żelaza (nazwa hadlowa PIX-112) w latach 2006-07. Ilości uwalnianego fosforu badano ex situ w pierścieniach osadu. W porównaniu do 2005 r. (przed rekultywacją) w 2006 r. odnotowano nieznaczny wzrost, a w 2007 r. spadek ładunku fosforu. W płytkiej strefie (0-3 m), dobrze natlenionej, sorpcja fosforu przez związki żelaza była bardziej intensywna niż w głębszej strefie (3-7 m). Było to spowodowane niższymi ilościami Fe w osadach głębszej strefy i uwalnianiem fosforu wskutek deficytów tlenowych. Wyższe wartości uwalnianego fosforu notowano latem i jesienią, uzyskując pozytywne korelacje tego procesu z temperaturą.


*00119*          en

Changes of microbial indices of water quality in the Vistula and Brda rivers as a result of a sewage treatment plant operation. Zmiany wskaźników mikrobiologicznych jakości wody w rzekach Wisła i Brda jako wynik działania oczyszczalni ścieków.  Walczak, Maciej. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 nr 2 s. 65-75, il. bibliogr.

Wyniki trzyletnich (2000-2002) badań mikrobiologicznych i sanitarnych (CFU 20 st. C, TC 37 st. C. , FC 44 st. C. , FS) wody Wisły i Brdy, na odcinku w granicach miasta Bydgoszcz, wykazały znaczną poprawę jakości wody po uruchomieniu oczyszczalni ścieków (Kapuściska i Fordon). Zauważono jednak, że tradycyjne oczyszczalnie ścieków (biologiczne) powinne być wyposażone w urządzenia do dezynfekcji zrzucanej wody, ponieważ nie są w stanie dostatecznie usunąć zanieczyszczeń mikrobiologicznych.


*00121*          en

Internal phosphorus loading from bottom sediments of a shallow preliminary reservoir. Wewnętrzny ładunek fosforu w osadach dennych płytkiego zbiornika wstępnego. Dondajewska, Renata. -  Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 nr 2 s. 89-97, il. bibliogr.

Próby osadów dennych pobierane z dna płytkiego, sztucznego zbiornika wodnego, wchodzącego w skład kaskady ochronnej Zbiornika Maltańskiego, wykazały znaczną koncentrację wewnętrznego ładunku fosforu oraz sezonową zmienność w jego uwalnianiu. Największy ładunek fosforu zanotowano w kwietniu i maju 2005 r. (23, 7 i 66, 6 mg P/m kw.  dziennie). Było to związane z procesami mikrobiologicznymi występującymi podczas rozkładu glonów nitkowatych pochodzących z poprzedniego sezonu wegetacyjnego oraz z przemianami beztlenowymi zachodzącymi w oadzie poniżej warstwy glonów.


*00122*          en

Phosphorus immobilization in Lake Głęboczek following treatment with polyaluminum chloride. Unieruchomienie fosforu w jeziorze Głęboczek w następstwie zastosowania polichlorku glinu. Łopata,  Michał; Gawrońska, Helena. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 nr 2 s. 99-105, il. bibliogr.

Przedstawiono wyniki badań po zastosowaniu koagulanta - polichlorku glinu (PAX18) w silnie zeutrofizowanym, polimiktycznym jeziorze Głęboczek (o powierzchni 19, 1 ha) w ramach jego rekultywacji. PAX18 stosowano dwukrotnie, 15 t jesienią 2001 r. i 20 t. wiosną 2003 r. W wyniku tych zabiegów usunięto całkowicie z wody jeziora fosforany i znacznie zredukowano fosfor ogólny Ptot. (do 50-60 proc. ). W osadach dennych wzrosła koncentracja glinu (w formie związanej) oraz fosforu mineralnego. O trwałym związaniu fosforu w osadach dennych świadczyła istotna redukcja Ptot w warstwie interstycjalnej (z 4, 6 do 2-3 mg/l) oraz praktycznie całkowita redukcja w warstwie naddenej.


*00123*          en

Effects of cooling water discharges from a power plant on reservoir water quality. Wpływ zrzutu wód pochłodniczych z elektrowni na jakość wody zbiornika.  Kowalski, Eligiusz;  Mazierski, Jerzy. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2008 vol. 37 nr 2  s. 107-118, il. bibliogr.

Przedstawiono wyniki badań warunków termicznych i tlenowych oraz wybranych parametrów chemicznych i troficznych wody Zbiornika Rybnickiego, będącego pod wpływem zrzutu wód pochłodniczych z elektrowni (jako przykładu antropopresji). Dopływ wód podgrzanych powodował znaczne zmiany w układzie termicznym zbiornika wodnego.  Zmiany te determinowały warunki tlenowe (deficyty tlenowe), brak termokliny oraz kształtowały trofizm zbiornika (wskaźniki na poziomie jezior zeutrofizowanych). Stwierdzono, że dwa czynniki pochodzenia antropogenicznego (dopływ podgrzanej wody i wzrost częstotliwości mieszania wód) wzajemnie się kompensują.


 

OCHRONA GATUNKOWA

*00033*          pl                         

Skład diety kolonii kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis (L.) na Jeziorze Dobskim. Krzywosz, Tadeusz; Traczuk, Piotr. - Komun.Ryb. 2009 nr 2 (109) s.15-19, il. bibliogr. summ.

Od marca do sierpnia 2008 r. prowadzono obserwacje kolonii kormoranów nad Jeziorem Dobskim. Z 764 gniazd kormoranów zebrano i przeanalizowano 700 wypluwek i 3104 szt. ryb wykrztuszonych. Ofiary kormorana składały się z 18 gatunków ryb, wśród których najczęściej występowała płoć (51,5 proc.), poza tym lin (13 proc.) szczupak (9,6 proc.), leszcz i krąp (9,2 proc.), okoń (8 proc.), ukleja (4,2 proc.). Łączna masa zjedzonych przez kormorany ryb wynosiła 188 ton.


*00099*          pl                         

Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski: Czerwona lista minogów i ryb - stan 2009. Witkowski, Andrzej; Kotusz, Jan;  Przybylski, Mirosław. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2009 T.65 z.1 33-52, il. bibliogr. summ.

Spośród 68 taksonów autochtonicznych ryb i minogów odnotowanych po 1945 roku, obecnie w ichtiofaunie Polski aż 37 gatunków uznano za zagrożone wyginięciem. Przedstawiono klasyfikację rodzimych gatunków ryb i minogów według kryteriów i kategorii zagrożeń ustalonych przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN). W trzech najważniejszych kategoriach zagrożeń znajdują się wszystkie gatunki anadromiczne: jesiotr, łosoś, minóg morski, aloza, certa, ciosa, minóg rzeczny, głowacica. Omówiono wszystkie kategorie zagrożeń i występujące w nich gatunki ryb i minogów oraz ich status prawny.


*00098*          pl

Stan wdrożenia sieci Natura 2000 w Polsce. Makomaska-Juchiewicz,  Małgorzata. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2009 T. 65 z. 1 s. 11-28, il. bibliogr.   summ.

Scharakteryzowano stan zaawansowania prac nad budową Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, którą Polska wdraża od 2004 r. Omówiono działania dotyczące prac inwentaryzacyjnych,  uzupełniania listy obszarów, monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków. Omówiono zmiany w podstawach prawnych sieci Natura 2000 w Polsce. Przedstawiono zadania związane w wdrażaniem tych ustaleń.