Instytut   Rybactwa   Śródlądowego

im. STANISŁAWA  SAKOWICZAEXPRESS INFORMACJA

NR  3/2011

(kwartalnik)

 

 

 

                                       Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanowska

                                                       mgr inż. Henryk Chmielewski

                                                            inż. Jadwiga Cupiał

 

 

Olsztyn 2011

 

 

 

 

 

REDAKCJA

Zespół redakcyjny:
mgr inż. Jadwiga Zdanowska
mgr inż. Henryk Chmielewski
inż. Jadwiga Cupiał

 

Kontakt:
Tel. (089) 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: din@infish.com.pl

 

© Copyright by
Instytut Rybactwa Śródlądowego
Olsztyn 2010

 

Wydawca:
Dział Wydawnictw
Instytutu Rybactwa Śródlądowego
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
Tel. (089) 524 10 15, 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl

 

 

RYBACTWO

*00025*          pl

Szkolenie producentów ryb, 2-4 marca 2011 roku. Materiały szkoleniowe. Poznań: Polskie Towarzystwo Rybackie 2011, 104 s. , il. + bibliogr. ISBN 83-60272-12-3

W marcu 2011 r. w Paprotni koło Warszawy odbyło się szkolenie producentów ryb w 8 sesjach tematycznych dotyczących: zdrowia ryb,  realizacji PO Ryby 2007-2013, legislacji i informatyki w rybactwie,  szkodników, dywersyfikacji produkcji, prezentacji firm oraz promocji i sprzedaży ryb. Opisano zanieczyszczenie mykotoksynami pasz zbożowych stosowanych w gospodarstwach karpiowych oraz ich wpływ na zdrowie człowieka i zwierząt. Przedstawiono aktualny stan rozwiązań prawnych związanych z akwakulturą oraz działalnością marginalną,  lokalną i ograniczoną. Omówiono zagadnienia związane z żywieniem karpi. Zaprezentowano zintegrowany system informatyczny AQUARIUS.


*00032*          pl

Przepisy o wykroczeniach i przestępstwach w znowelizowanej ustawie rybackiej. Radecki, Wojciech. W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2011  s. 71-95   ISBN 978-83-60111-53-6

Przedstawiono rozwój karnych przepisów w Polsce oraz ich nowelizację z 24 września 2010 r. Omówiono odpowiedzialność za 21 odmian przestępstw i 46 odmian wykroczeń w ramach przepisów ustawy rybackiej. Zaprezentowano interpretację przepisów dotyczących wykroczeń i przestępstw kłusownictwa oraz wykroczeń i przestępstw przeciwko mieniu, a jeszcze inny rodzaj to przestępstwa przeciwko środowisku. Uznano, że ustawa jest niespójna, co uwidoczniono w odniesieniu do kompetencji strażników.


*00046*          pl

Gdy myśliwi sami padają ofiarą polowań - badanie nawyków żywieniowych kormoranów w dorzeczu rzeki Haveli w okolicach Poczdamu.  Simon, Janek. - Prz. Ryb. 2011 R. 35 nr 3 s. 16-19, il. (Za Fischer and Teichwirt 2011 nr 1 s. 6-9)

Zbadano pokarm 253 kormoranów, bytujących nad jeziorami Templin i Jungfernsee w latach 2006-09. Podano skład gatunkowy ryb wyjadanych przez kormorany, ich liczbę, długość, masę ciała oraz udział wagowy poszczególnych gatunków ryb. Pokarm kormoranów badano w różnych porach roku. Uznano, że najbardziej zagrożonym gatunkiem jest węgorz.


*00061*          pl

Przepisy o wykroczeniach i przestępstwach w znowelizowanej ustawie rybackiej. Radecki, Wojciech. - Komun. Ryb. 2011 nr 3 (122)  s. 24-36

Przedruk z monografii pt. „Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku“ wydanej w IRS 2011 s. 71-95. W artykule omówiono odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia w ramach przepisów znowelizowanej ustawy rybackiej obowiązującej od 24 września 2010 r.


*00063*          pl

Pierwszeństwo w zawarciu umowy użytkowania obwodu rybackiego.  Radecki, Wojciech. - Komun. Ryb. 2011 nr 3 (122) s. 37-40

Prawnik analizuje czy pierwszeństwo w zawarciu umowy użytkowania obwodu rybackiego po nowelizacji ustawy rybackiej (Ustawa z 24 września 2010 r. ) dotyczy dotychczasowych użytkowników obwodów mających umowy z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej,  czy też dzierżawców, którzy zawarli umowę z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa bądź Agencją Nieruchomości Rolnych.


*00078*          pl

Pierwszeństwo w zawarciu umowy użytkowania obwodu rybackiego.  Radecki, Wojciech. - Prz. Ryb. 2011 R. 35 nr 4 s. 38-41

Prawnik analizuje czy, wprowadzona ostatnią nowelizacją ustawy rybackiej, instytucja pierwszeństwa w zawarciu umowy użytkowania obwodu rybackiego dotyczy tylko dotychczasowych użytkowników obwodów,  którzy zawarli umowy z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej, czy także dzierżawców, którzy zawarli umowy z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa bądź Agencją Nieruchomości Rolnych.


*00079*          en

Ecohydrology for water ecosystems and society in Ethiopia. Ekohydrologia dla ekosystemów wodnych i społeczeństwa w Etiopii. Zalewski, Maciej [ed. ]; Urbaniak, Magdalena [ed. ]; Negussie, Yohannes Z. [ed. ]. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2010 vol. 10 nr 2-4 s. 101-370, il. bibliogr. Invited contribution from the International Symposium. Addis Ababa, Ethiopia, 18-20 Nov. 2009

Tom zawiera prace na temat stanu gospodarki wodnej i rybackiej w Etiopii, kraju afrykańskim narażonym na znaczne deficyty wody. Dużo uwagi poświęcono ekosytemowi wodnemu tropikalnego jeziora Tana, jego ichtiofaunie, zasobom wodnym, zanieczyszczeniom. Omówiono połowy na rzekach Gendwuha, Guang, Shinfa i Ayima, w których łącznie występuje 27 gatunków ryb. Program rozwoju rybactwa w Etiopii opiera się na planach zarybiania różnymi gatunkami ryb, także karpiowatymi. Wodę ze stawów zaleca się też wykorzystać do innych celów, takich jak uprawa hiacyntów, czy cebuli.


*00085*          pl

Sto siedemdziesiąta rocznica urodzin słynnego ichtiologa i projektanta europejskich gospodarstw karpiowych i pstrągowych,  inicjatora hodowli ryb na Litwie, Michała Girdwoynia. Gecys, Valdas;  Lirski, Andrzej. - Komun. Ryb. 2011 nr 4 (123) s. 26-29, il.

Urodzony w Wilnie, wszechstronnie wykształcony na europejskich uczelniach, Michał Girdwoyń większość życia poświęcił rybactwu.  Określił cztery kierunki hodowli ryb: rybactwo stawowe, rzeczne,  jeziorne i morskie. Projektował i zakładał gospodarstwa rybackie oraz ośrodki hodowli ryb (m. in. gospodarstwo pstrągowo-karpiowe w Złotym Potoku k. Częstochowy). Opublikował wiele prac naukowych, w tym najsłynniejszą „Patologię ryb“.


*00086*          pl

Jeszcze o poławianiu ryb gołymi rękami. Radecki, Wojciech. -  Komun. Ryb. 2011 nr 4 (123) s. 30-31

Po zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Ustawa z 24 września 2010) połów ryb gołymi rękami przez nieuprawnionego do rybactwa jest przestępstwem kradzieży (jeśli wartość ryb przekracza 250 zł) lub wykroczeniem (jeśli wartość ryb nie przkracza 250 zł). W ustawie znajduje się nowe ujęcie przestępstwa kłusownictwa rybackiego.


 

HYDROBIOLOGIA RYBACKA

*00001*          en

Molluscs of the Krutynia River (Masurian Lakeland). Mięczaki rzeki Krutyni (Pojezierze Mazurskie). Jakubik, Beata; Lewandowski,  Krzysztof. - Folia Malacol. 2011 vol. 19 nr 1 s. 19-29, il. bibliogr.

Badania przeprowadzone w latach 2008-09 w wodach rzeki Krutyni wykazały obecność 38 gatunków mięczaków, w tym 21 gatunków ślimaków i 17 gatunków małży. Liczba gatunków różniła się w poszczególnych strefach, 4 występowały w odcinku środkowym, 27 w strefie przyujściowej, a niektóre gatunki występowały w całym biegu rzeki.  Największe zagęszczenie odnotowano dla ślimaka Theodoxus fluviatilis (miejscowo do 200 osob. /m kw. ). Najwyższą biomasą charakteryzowały się małże z rodzaju Unio, szczególnie gatunek Unio tumidus (ponad 2, 5 kg/m kw. ).


*00003*          en

The spatial changes of phytoseston and microbiological parameters in lowland rivers during the summer period. Przestrzenne zmiany fitosestonu i parametrów mikrobiologicznych w rzekach nizinnych w okresie letnim. Messyasz, Beata; Szczuka, Ewa; Kaznowski, Adam; Burchardt, Lubomira. - Pol. J. Env. Stud. 2010 vol. 19 nr 6 s. 1269-1277, il. bibliogr.

Badania ilościowo-jakościowe fitosestonu przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym 2007 w dwóch rzekach nizinnych, Wełnie i Nielbie, na odcinkach przed i po ich skrzyżowaniu. W sestonie obydwu rzek dominowały okrzemki, zielenice i cyjanobakterie. Biomasa sestonu wahała się od 7, 7 do 45, 6 mg/l (rz. Wełna) i od 7, 2 do 25, 6 mg/l (rz.  Nielba). Analiza ilościowo-jakościowa fitoplanktonu i bakterii heterotroficznych wskazuje, że rzeka Wełna jest bardziej zanieczyszczona niż Nielba. Proces mieszania się wód w rzekach powodował redukcję liczebności bakterii, następowały zmiany badanych wskaźników biologicznych i oczyszczanie wody.


*00005*          en

Methane and carbon dioxide fluxes at the sediment-water interface in reservoirs. Strumienie metanu i dwutlenku węgla w warstwie naddennej w zbiornikach wodnych. Gruca-Rokosz, Renata;  Tomaszek, Janusz A. ; Koszelnik, Piotr; Czerwieniec, Ewa. -  Pol. J. Env. Stud. 2011 vol. 20 nr 1 s. 81-86, il. bibliogr.

Opisano problematykę dyfuzji metanu (CH4) i dwutlenku węgla (CO2) w strefie naddennej i powierzchniowej trzech zbiorników wodnych w południowo-wschodniej Polsce (Wilcza Wola, Rzeszów, Solina).  Obliczona teoretycznie (wg prawa Fluksa) dyfuzja badanych gazów z osadów dennych wahała się w zakresie 0. 16-3. 84 mg/m kw. /dobę dla CH4 i 20. 68-99. 88 mg/m kw. /dobę dla CO2. Na podstawie różnic w dyfuzji strumieni gazów w warstwie naddenej i powierzchniowej zbiorników stwierdzono, że CO2 jest głównie generowany w kolumnie wody, a CH4 w osadach.


*00007*          en

Biometrics of the swan mussel Anodonta cygnea. Biometria szczeżui wielkiej Anodonta cygnea. Chojnacki, Juliusz C. ;  Rosińska, Beata; Rudkiewicz, Justyna; Smoła, Małgorzata. -  Pol. J. Env. Stud. 2011 vol. 20 nr 1 s. 225-230, il. bibliogr.

Omówiono wyniki badań biometrycznych i strukturę wiekową populacji szczeżui wielkiej z jeziora Dąbie k. Szczecina. Stwierdzono wyraźne różnice między wartościami cech merystycznych (długość,  szerokość i obwód muszli) oraz strukturą wiekową (poza grupą dominującą w wieku 2+ i 3+) osobników bytujących w północnej części jeziora (Dąbie Wielkie) i południowej (Dąbie Małe). Wyznaczone korelacje między badanymi cechami merystycznymi oraz wiekiem małży nie były istotne statystycznie.


*00008*          en

Yeasts and yeast-like fungi as an element of purity assessment of surface waters. Drożdże i grzyby drożdżopodobne jako element oceny czystości wód powierzchniowych. Biedunkiewicz, Anna;  Baranowska, Ewelina. - Pol. J. Env. Stud. 2011 vol. 20 nr 2 s. 267-274, il. bibliogr.

Badania mykologiczne przeprowadzono w wodach powierzchniowych jeziora Tyrsko k. Olsztyna w latach 2007-08. Wśród wyizolowanych 56 gatunków drożdży i grzybów drożdżopodobnych dominowały gatunki z rodzaju Kluyveromyces (13 gatunków). Mniej liczne (8 gatunków) były reprezentowane przez rodzaj Candida i Debaryomyces (7 gatunków).  Stwierdzono zmienność sezonową liczebności poszczególnych gatunków,  przy czym maksimum występowania zaobserwowano wiosną i latem.  Potwierdzono przydatność tych organizmów w ocenie jakości wód powierzchniowych.


*00009*          en

Influence of Słup Dam Reservoir on flow and quality of water in the Nysa Szalona River. Wpływ zbiornika zaporowego Słup na przepływ i jakość wody w rzece Nysa Szalona. Wiatkowski, Mirosław.  - Pol. J. Env. Stud. 2011 vol. 20 nr 2 s. 469-478, il. bibliogr.

Na podstawie analizy parametrów hydrologicznych i fizyko-chemicznych wody w rzece i zbiorniku omówiono wpływ zbiornika Słup na środowisko rzeki Nysy Szalonej. Zaobserwowano istotny wpływ zbiornika na stosunki wodne w rzece oraz jej parametry jakościowe poniżej zbiornika, szczególnie redukcję związków azotu mineralnego,  chlorków i przewodnictwa elektrolitycznego. W celu ochrony zbiornika przed dopływem ładunku zewnętrznego z rzeki zaproponowano budowę dodatkowego zbiornika wstępnego o pojemności ok. 4 mln. m sześc. (ok.  0. 1 pojemności zbiorka Słup) oraz budowę biofiltru.


*00013*          pl

Fauna planktonowa strefy litoralowej Zalewu Wiślanego.  Gutkowska, Agnieszka. - Natura. Przyroda Warmii i Mazur 2011 nr 1 (21) s. 1-5, il.

Badania zooplanktonu przeprowadzono w strefie przybrzeżnej Zalewu Wiślanego. Omówiono strukturę taksonomiczną oraz sezonowe zmiany składu gatunkowego, liczebności i biomasy zooplanktonu. Zespół zooplanktonu jest kształtowany przez wrotki, wioślarki, widłonogi,  pierwotniaki i małe pajęczaki. Stan eutroficzny zalewu ma wyraźny wpływ na występowanie i obfitość poszczególnych grup zooplanktonu.


*00018*          pl

Zmiany trofii wód zbiornika Goczałkowice w latach 1956-2009.  Pięta, Małgorzata; Czaplicka-Kotas, Anna; Ślusarczyk, Zbigniew;  Szostak, Anna. - Gosp. Wod. 2011 R. 71 nr 7 s. 278-284, il. bibliogr.

Przedstawiono zmiany trofii wód zbiornika Goczałkowice w oparciu o metodę Vollenweidera, analizując indeks chlorofilowy Carlsona i inne parametry biologiczne. Stwierdzono cztery etapy rozwoju zbiornika: wzrost żyzności od początku 1955 do początku lat 60-tych; spadek do oligotrofii w latach siedemdziesiątych; ponowny wzrost trofii do mezotrofii; od połowy lat osiemdziesiątych utrzymywanie się zbiornika na poziomie eutrofii. W ostatnich latach trofia zbiornika znacząco spadła.


*00021*          pl

EKOSin - Elektroniczny Klucz do Oznaczania Sinic. Pliński,  Marcin. - Wszechświat 2011 t. 112 nr 4-6 s. 119-122, il.

Omówiono program komputerowy EKOSin, który stanowi komputerową implementację klucza do oznaczania sinic, a uwzględnia także gatunki poroślowe występujące w Bałtyku. Aplikacja komputerowa EKOSin stanowi narzędzie wspomagające pracę naukowców i studentów. Może być przydatna zarówno w procesach dydaktycznych jak i badawczych.  Aplikacja EKOSin charakteryzuje się dużą prostotą funkcjonalną interfejsu oraz przyjaznym sposobem nawigowania.


*00101*          pl

Polskie badania antarktycznego sublitoralu techniką nurkową oraz słodkowodnych zbiorników okolic Stacji Antarktycznej PAN im. H.  Arctowskiego w pierwszej dekadzie XXI wieku. Janecki, Tomasz;  Pociecha, Agnieszka; Kidawa, Anna. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2011 t. 67 z. 3 s. 195-209, il. bibliogr. summ.

Przedstawiono badania hydrobiologiczne płytkiego sublitoralu Zatoki Admiralicji oraz drobnych zbiorników słodkowodnych położonych na Wyspie Króla Jerzego (Szetlandy Południowe, Antarktyka).  Scharakteryzowano warunki środowiskowe, podstawowe parametry fizykochemiczne wody oraz zespoły megazoobentosu zatoki. Zgromadzono bogatą dokumetację fotograficzną dzięki technikom nurkowym. Wykonano badania biologiczne i ekologiczne wybranych gatunków bezkręgowców - wrotków i skorupiaków w małych jeziorkach słodkowodnych.


 

AKWAKULTURA

*00077*          pl

Perspektywy rozwoju intensywnej akwakultury w Polsce. Pirtań,  Ziemowit. - Prz. Ryb. 2011 R. 35 nr 4 s. 29-32, il.

Przedstawiono aktualną sytuację akwakultury w Polsce, strategię rozwoju, sytuację na rynku produktów rybołówstwa oraz wpływ Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFF) na przyszłość akwakultury.  Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych podejmuje działania wyznaczające kierunki rozwoju akwakultury w Polsce.


 

BIOLOGIA RYB

*00020*          pl

Inteligentne ryby. Strzelecki, Zbigniew. - Wszechświat 2011  t. 112 nr 4-6 s. 106-108, il.

Omówiono zachowania wybranych gatunków ryb, które świadczą o ich zdolnościach psychicznych. Ryby można tresować na tzw. testy optyczne, a łososiowate (Salmo sp. ) rozpoznają w tych testach od 2 do 8 kształtów. Pielęgnice (Cichlidae) mogą rozpoznawać swoich opiekunów, kolcobrzuchowate (Tetraodontidae) w chwilach zagrożenia powiększają swoje wymiary, a mruki nilowe (Gnathonemus petersii) - uważane na najinteligentniejsze ryby, posługują się doskonałą orientacją w terenie.


*00068*          en

Morphological characters of artificially induced hybrids of Siberian sturgeon, Acipenser baerii baerii Brandt, and green sturgeon, Acipenser medirostris Ayres. Cechy morfologiczne sztucznie indukowanych mieszańców jesiotra syberyjskiego, Acipenser baerii baerii Brandt, z jesiotrem sachalińskim, Acipenser medirostris Ayres. Szczepkowska, Bożena; Kolman, Ryszrd; Szczepkowski,  Mirosław. - Arch. Pol. Fish. 2011 vol. 19 fasc. 2 s. 77-85, il. bibliogr.  streszcz.

Przeprowadzono charakterystykę morfometryczną mieszańców (hybrydów) jesiotra syberyjskiego z sachalińskim, uwzględniając 29 cech mierzalnych i 6 cech merystycznych. Badaniami objęto okres od stadiów młodocianych do osiągnięcia dojrzałości płciowej ryb.  Wykazano allometryczny wzrost mieszańców w czasie ontogenezy. Do wieku 4+ zmieniał się kształt głowy ryb. Najmłodsze osobniki w wieku 1+ cechowały się najdłuższą głową (27, 9 proc. długości całkowitej).


*00091*          en

Biodiversity of fishes in Canada’s National Capital Region. Bioróżnorodność ryb w kanadyjskim państwowym regionie stołecznym.  Coad, Brian W. - Acta Ichth. Piscat. 2011 vol. 41 nr 2 s. 89-94, il.   bibliogr.

Analizowano ichtiofaunę rzek i zbiorników wodnych zlokalizowanych w promieniu 50 km od budynku parlamentu w Ottawie (Kanada). W rejonie tym stwierdzono występowanie 107 gatunków ryb,  złowiono 74 gatunki, ale na podstawie literatury wiadomo, że występują tam jeszcze 33 gatunki, a wśród nich 4 gatunki ryb zalicza się do egzotycznych. Badano rozmiary ryb, ich wiek, porę tarła,  liczebność ikry, odżywianie się, pochodzenie, rozmieszczenie,  zagrożenia. Utworzono bazę danych, która pozwoli śledzić status poszczególnych gatunków.


*00092*          en

Further studies of mitochondrial genome variablility in Ponto-Caspian Proterorhinus species (Actinopterygii: Perciformes: Gobiidae) and their taxonomic implications. Dodatkowe badania zmienności mitochondrialnego genomu u ponto-kaspijskiego gatunku Proterorhinus (Actinopterygii: Perciformes: Gobiidae) i jego taksonomiczne implikacje. Sorokin, Pavel A. ; Medvedev, Dmitry A. ;  Vasil’ev, Victor P. ; Vasil’eva, Ekaterina D. - Acta Ichth. Piscat.  2011 vol. 41 nr 2 s. 95-104, il. bibliogr.

Badano nowy gatunek ryb z rodzaju Proterorhinus dokonując analiz filogeograficznych. Ryby pochodziły z 15 różnych miejsc w południowej części Ukrainy i Rosji. Analizowano również zmienność genetyczną mitochondrialnego genu cyt b dokonując ekstrakcji DNA. Populacje babki marmurkowatej, P. marmoratus, z basenów Morza Kaspijskiego i Azowskiego reprezentują odrębne linie. Molekularne badania genetyczne uznano za najlepszą metodę badań taksonomicznych.


*00097*          en

First record of the round goby, Neogobius melanostomus (Actinopterygii: Perciformes: Gobiidae) in Belgium. Pierwsze zarejestrowanie babki byczej, Neogobius melanostomus (Actinopterygii: Perciformes: Gobiidae) w Belgii. Verreycken, Hugo; Breine, Jan J. ; Snoeks, Jos; Belpaire, Claude. - Acta Ichth. Piscat. 2011 vol. 41 nr 2  s. 137-140, il. bibliogr.

W Holandii po raz pierwszy odnotowano wystąpienie babki byczej sześć lat temu. Obecnie stwierdzono pojawienie się tego gatunku ryb w Belgii. Ryby te złowiono w rzece Scheldt i w Kanale Alberta. Gatunek ten rozprzestrzenia się od dość dawna w krajach europejskich. W Bałtyku i w wielu rzekach na terenie Europy coraz częściej odnotowywano jego występowanie już w latach 90-tych XX wieku.


 

HODOWLA RYB

*00026*          pl

Analiza jeziorowej produkcji rybackiej w 2010 roku. Wołos,  Arkadiusz; Draszkiewicz-Mioduszewska, Hanna; Mickiewicz, Maciej. W:  Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2011  s. 7-17, il. +bibliogr. 1 poz. ISBN 978-83-60111-53-6

Dokonano analizy jeziorowej produkcji rybackiej w 2010 r. na podstawie danych otrzymanych od 110 podmiotów uprawnionych do rybackiego użytkowania jezior, gospodarujących na 237831, 63 ha łącznej powierzchni lustra wody. Przedstawiono charakterystykę badanych gospodarstw rybackich oraz ich parametry produkcyjno-gospodarcze. W 2010 r. całkowita produkcja ryb towarowych wyniosła 1878 ton, a wydajność 7, 90 kg/ha. Odnotowano ją jako najniższą od kilkunastu lat.


*00027*          pl

Jeziorowa gospodarka zarybieniowa w Polsce w 2010 roku.  Mickiewicz, Maciej. W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2011  s. 19-34, il. +bibliogr. 13 poz. ISBN 978-83-60111-53-6

Analizy zarybień jezior polskich w 2010 r. dokonano na podstawie ankiet, w których podano ilości wprowadzonego materiału zarybieniowego poszczególnych gatunków ryb. Podano też wartość zarybień i powierzchnię jezior zarybianych w 110 gospodarstwach rybackich użytkujących 237, 8 tys. ha jezior. Wprowadzonych zostało 20 gatunków ryb, a najczęściej zarybiano szczupkiem (100 gospodarstw),  linem (70 gospodarstw), węgorzem (66 gospodarstw), sandaczem (56 gospodarstw), sielawą (46 gospodarstw), karpiem (43 gospodarstwa),  sieją (37 gospodarstw), sumem (36 gospodarstw), karasiem (31 gospodarstw).


*00029*          pl

Stan gospodarki rybackiej prowadzonej w 2010 roku w zbiornikach zaporowych Polski. Czerwiński, Tomasz. W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2011 s. 45-53, il. +bibliogr. 7 poz. ISBN 978-83-60111-53-6

Analizowano odłowy i zarybienia polskich zbiorników zaporowych w 2010 r. w oparciu o dane od 71 użytkowników rybackich. Scharakteryzowano podstawowe dane z podziałem na zbiorniki eksploatowane i nieeksploatowane rybacko. W grupie zbiorników eksploatowanych uzyskano średnią wydajność gospodarczą 9, 70 kg/ha, a łączny odłów wyniósł 254 tony. W strukturze gatunkowej ichtiofauny dominowały ryby karpiowate, stanowiąc 88 proc. łącznej masy odłowionych ryb. Omówiono strukturę gatunkową i wartość zarybień.


*00030*          pl

Sytuacja ekonomiczno-finansowa rybactwa śródlądowego w 2010 roku. Wołos, Arkadiusz; Lirski, Andrzej; Czerwiński, Tomasz. W:  Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2011 s. 55-63, il. +bibliogr. 6 poz. ISBN 978-83-60111-53-6

W 2010 roku analizowano sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów prowadzących chów i hodowlę ryb w Polsce. Dane ankietowe otrzymano od 29 gospodarstw (18 karpiowych i 11 pstrągowych) oraz uzyskano dane dotyczące gospodarstw stawowo-jeziorowych i jeziorowych. Omówiono wielkość produkcji, zatrudnienie, przychody, strukturę kosztów,  rentowność oraz wykorzystanie środków pomocowych z programu „PO RYBY 2007-2013". Opłacalność wyniosła: w gospodarstwach stawowo-jeziorowych 5, 41 proc. , w jeziorowych 9, 99 proc. , w karpiowych 11, 11 proc. , w pstrągowych 12, 10 proc.


*00034*          pl

Rybackie i wędkarskie znaczenie zarybień jezior ze szczególnym uwzględnieniem karpia (Cyprinus carpio L. ). Mickiewicz, Maciej. W:  Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2011 s. 107-116, il. +bibliogr. 24 poz. ISBN 978-83-60111-53-6

Omówiono uwarunkowania gospodarcze i biologiczne zabiegu zarybiania. Na podstawie ankiet uzyskanych z 48 gospodarstw jeziorowych z Mazur, Pomorza i Wielkopolski porównano znaczenie zarybień poszczególnymi gatunkami ryb dla celów rybackich i wędkarskich. Zwrócono uwagę na wskaźniki charakteryzujące zarybianie w 2009 r. jezior karpiem. Zarybianie jezior karpiem nie przełożyło się na zwiększenie odłowów tego gatunku, dlatego środki finansowe wydatkowane na ten cel powinny być raczej skierowane na zarybianie innymi gatunkami.


*00035*          pl

Możliwości zastosowania technik wylęgarniczo-podchowowych dla wsparcia cennych i zagrożonych gatunków ryb. Szczepkowski, Mirosław.  W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2011     s. 121-129, il. +bibliogr. 13 poz. ISBN 978-83-60111-53-6

Przedstawiono praktyczne zastosowanie technik wylęgarniczo-podchowowych dla zwiększenia zasobów rodzimych gatunków ryb drapieżnych (szczupak, sum, sandacz), koregonidów (sieja,  sielawa) i karpiowatych (karaś). Omówiono zabiegi stosowane podczas rozrodu, podchowu stadiów młodocianych i wychowu stad tarłowych prowadzone w obiektach wyposażonych w zwrotne obiegi wody. Zwrócono też uwagę na problemy stojące na przeszkodzie w realizacji optymalnych zarybień.


*00037*          pl

Nowoczesne metody badań zagrożonych gatunków ryb, czyli jak telemetria wspiera ochronę jesiotra ostronosego Acipenser oxyrinchus Mitchill. Kapusta, Andrzej. W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku. Pod red. Macieja Mickiewicza.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2011  s. 143-151, il. +bibliogr. 25 poz. ISBN 978-83-60111-53-6

W latach 2007-2010 badano zachowania jesiotrów ostronosych wyhodowanych w wylęgarniach i wpuszczonych do wód otwartych, do rzek Drwęcy i Wisłoki. Do badań wykorzystano sprzęt radiotelemetryczny zaopatrując ryby w nadajniki regenerujące fale radiowe. Określono przeżywalność juwenalnych jesiotrów, zachowania ryb w miejscach wpuszczania do wody oraz niektóre zachowania związane z migracją.  Porównano siedliska wybierane przez jesiotry w zarybianych rzekach,  stwierdzając, że głównie są wybierane miejsca dające schronienie i zapewniające obfitość pokarmu.


*00040*          en;ru

Creating broodstocks of endangered sturgeon species based on the example of the Baltic sturgeon. Tworzenie stad matecznych zagrożonych gatunków jesiotrowatych na przykładzie jesiotra bałtyckiego. Kolman, R. ; Szczepkowski, M. ; Zdanowski, B. W:  Aquaculture of Europe and Asia: Realities and prospects for development and cooperation. Ed. V. M. Tatosov. Tyumen (Russia):  Gosrybcenter 2011  s. 76-78, il. +bibliogr. 10 poz. (Wersja rosyjskojęzyczna w tym samym tomie) ISBN 978-5-98160-033-3

Porównano cechy morfometryczne jesiotrów różnych gatunków i z różnych populacji. Były to: Acipenser sturio z rzek Gironde i Rioni,  jesiotr bałtycki oraz atlantycki A. oxyrinchus z rzeki St. Lawrence.  Badania te uzupełnione porównaniem sekwencji DNA ryb udowodniły, że wody Polski były dawniej zasiedlone przez jesiotra atlantyckiego, A.  oxyrinchus. Na bazie zapłodnionej ikry i larw importowanych z Kanady odbył się w polskich ośrodkach zarybieniowych dalszy podchów ryb.  Stada mateczne utworzono w gospodarstwie rybackim Kuźnicza i w zakładzie Instytutu Rybactwa Śródlądowego nad Dgałem.


*00041*          en

Proceedings of the 6th International Symposium on Sturgeon.  Wuhan, China, October 25-31, 2009. Sprawozdanie z 6-ego Międzynarodowego Sympozjum na temat Jesiotra. Wuhan (Chiny), 25-31 października 2009. - J. Appl. Ichthyol. 2011 vol. 27 nr 2 s. 157-803, il. bibliogr.

Tom zawiera prace przedstawione na międzynarodowym spotkaniu dotyczącym hodowli jesiotrów. W sympozjum uczestniczyło 550 przedstawicieli z 30 krajów. Wygłoszono 150 referatów i zademonstrowano 200 posterów. Tematyka sympozjum była podzielona na naturalne populacje jesiotrowatych oraz doskonalenie metod hodowli.  Rozważano sposoby ochrony gatunkowej jesiotra i plany odbudowy populacji. Dzielono się doświadczeniami dotyczącymi rozrodu w warunkach kontrolowanych i podchowu wylęgu oraz przedstawiono wyniki badań z zakresu biologii molekularnej i genetyki.


*00042*          en

Review of the current status of the Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill 1815, in Poland: principles, previous experience, and results. Przegląd obecnego statusu jesiotra atlantyckiego, Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill 1815, w Polsce: zasady programu restytucji, wcześniejsze doświadczenia i dotychczasowe wyniki. Kolman, R. ; Kapusta, A. ; Duda, A. ;  Wiszniewski, G. - J. Appl. Ichthyol. 2011 vol. 27 nr 2 s. 186-191, il. bibliogr.

Omówiono zasady programu oraz przebieg dotychczasowych prac związanych z restytucją jesiotra atlantyckiego w Polsce. Przedstawiono wyniki prac hodowlanych prowadzonych w trzech ośrodkach wylęgarniczo-podchowowych oraz efekty dotychczasowych zarybień.  Obecnie skupiono się na tworzeniu hodowlanych stad tarłowych oraz na doskonaleniu techniki inkubacji ikry i podchowu wczesnych stadiów rozwojowych. Poddano ocenie eksperymentalne zarybienia. Gromadzono informacje na temat lokalnych warunków środowiska w zarybianych rzekach. Do czasu wyhodowania stad tarłowych, materiał zarybieniowy będzie w dalszym ciągu importowany z Kanady.


*00049*          pl

Wyjątkowa historia niezwykłego stawu. Jezioro Króla Zygmunta Augusta, Czechowizna, Jezioro Augustowskie, Staw August. Ciszewski,  Krzysztof. - Prz. Ryb. 2011 R. 35 nr 3 s. 31-33, il. bibliogr.

Omówiono historię największego stawu hodowlanego w Polsce (pow.  460 ha) założonego w 1557 roku na Wysoczyźnie Białosotockiej przez króla Polski Zygmunta Augusta. Przedstawiono osiem pokoleń właścicieli gospodarstwa, zasłużonych zarządców oraz ich działalność.  Głównym gatunkiem hodowanym w tym stawie jest karp. Obecnie staw należy do spółki rybackiej Ełk- Knyszyn.


*00055*          pl

Polska liderem wspólnych działań w unijnym karpiarstwie, czyli porozmawiajmy o przyszłości. Lirski, Andrzej; Pyć, Anna. -  Mag. Przem. Ryb. 2011 nr 3 (81) s. 53-55, il.

W dniach 15-16 września 2011 odbędzie się w Polsce, w Kazimierzu Dolnym, międzynarodowa konferencja karpiowa. Przedstawiono jej wstępny program. Opisano sytuację hodowli karpia w Europie i krajach Unii Europejskiej oraz problemy hodowców. Zaprezentowano zagadnienia,  które mogą być tematem spotkań uczestników konferencji. Spotkanie będzie platformą wymiany informacji, doświadczeń i pomysłów.


*00059*          pl

Zarybianie polskich obszarów morskich w roku 2010. Bartel,  Ryszard; Kardela, Janina. - Komun. Ryb. 2011 nr 3 (122) s. 10-18, il.   bibliogr.

Przedstawiono cennik oraz kalkulacje kosztów zarybiania polskich obszarów morskich w 2010 roku. Podano liczby wpuszczonego materiału zarybieniowego (narybek, wylęg, smolty, tarlaki) troci, łososia,  certy, siei i jesiotra do poszczególnych rzek w 2010 roku. Wymieniono hodowców i producentów, od których pochodził materiał zarybieniowy.  Omówiono ilość i wartość zarybień z podziałem na obwody rybackie.


*00060*          pl

Ekonomiczna efektywność zarybień jezior użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o. o. Mickiewicz, Maciej. -  Komun. Ryb. 2011 nr 3 (122) s. 18-24, il. bibliogr.

Na podstawie analiz wartości ryb odłowionych oraz wartości materiału zarybieniowego wprowadzonego do jezior oszacowano efektywność zarybień przeprowadzonych przez Gospodarstwo Rybackie Szwaderki (Pojezierze Olsztyńskie). Analizie poddano zarybianie w okresie 2000-2009 kilkoma gtunkami ryb, były to: węgorz, sieja,  sielawa, szczupak, sandacz, lin, karaś pospolity i srebrzysty,  tołpyga pstra i biała. Udział wartości zarybień w wartości odłowów w Szwaderkach wyniósł ponad 70 proc. , zaś w innych jeziorach polskich wynosi około 50 proc.


*00066*          en

Impact of higher stocking density of juvenile Atlantic sturgeon,  Acipenser oxyrinchus Mitchill, on fish growth, oxygen consumption,  and ammonia excretion. Wpływ zagęszczenia obsady juwenalnego jesiotra ostronosego, Acipenser oxyrinchus Mitchill na wzrost ryb,  konsumpcję tlenu i wydalanie amoniaku. Szczepkowski, Mirosław;  Szczepkowska, Bożena; Piotrowska, Iwona. - Arch. Pol. Fish. 2011 vol. 19 fasc. 2 s. 59-67, il. bibliogr. streszcz.

Stosowano różne zagęszczenia obsad juwenalnych jesiotrów: 1, 27 kg/m kw. (grupa L); 2, 49 kg/m kw. (grupa M); 3, 80 kg/m kw. (grupa H).  Wartość współczynników pokarmowych (FCR) wynosiła w poszczególnych grupach odpowiednio: 0, 67; 0, 74; 0, 83. Najwyższy wzrost masy ciała (130, 1 g), po 64 dniach trwania eksperymentu, osiągnęły ryby w grupie L. Dla konsumpcji tlenu i wydalania amoniaku zanotowano zbliżone wartości we wszystkich grupach. Zagęszczanie obsady ograniczało wzrost ryb, co uwidoczniło się w zróżnicowanych przyrostach dobowych masy ciała ryb.


*00067*          en

Distribution and growth of juvenile Atlantic sturgeon released into the Drwęca and Wisłoka rivers (Poland). Rozprzestrzenianie się i wzrost juwenalnych jesiotrów ostronosych wpuszczonych do Drwęcy i Wisłoki (Polska). Kapusta, Andrzej; Skóra, Michał; Duda,  Arkadiusz; Morzuch, Jacek; Kolman, Ryszard. - Arch. Pol. Fish. 2011  vol. 19 fasc. 2 s. 69-76, il. bibliogr. streszcz.

W ramach projektu restytucji jesiotra ostronosego, Acipenser oxyrinchus, do rzek zlewni Wisły (Drwęcy i Wisłoki) wpuszczono materiał zarybieniowy tego gatunku pochodzący z akwakultury. Zwroty znaczków były niewielkie, ale pozwoliły oszacować rozmieszczenie i przyrosty masy ciała juwenalnych jesiotrów. Ryby najczęściej łowiono w Zatoce Gdańskiej i w ujściu Wisły od marca do grudnia, głównie w lipcu i październiku. Wzrost bezwzględny ryb powiększał się się wraz z okresem przebywania jesiotrów w wodach otwartych.


*00070*          en

Movement and habitat use of juvenile Atlantic sturgeon in the Wisłoka River (southern Poland). Przemieszczanie się i wybór siedlisk przez juwenalne jesiotry ostronose w Wisłoce (południowa Polska). Kapusta, Andrzej; Morzuch, Jacek; Kolman, Ryszard. -  Arch. Pol. Fish. 2011 vol. 19 fasc. 2 s. 95-103, il. bibliogr. streszcz.

Po wpuszczeniu w latach 2009-2010 do rzeki Wisłoki 25 juwenalnych jesiotrów ostronosych, Acipenser oxyrinchus, rozpoczęto badania telemetryczne. Badano przemieszczanie się ryb i wybór przez nie siedlisk. Po 2-7 dniach jesiotry opuściły Wisłokę, a ich migracja w ciągu doby wynosiła w 2009 r. od 0 do 45, 3 km, a w 2010 r. od 0, 1 do 54, 1 km. Ryby zatrzymywały się w obrębie plos wybierając miejsca głębokie o podłożu piaszczystym lub pokrytym żwirem.


*00084*          pl

Jesiotr bałtycki rozszerza areał swojego występowania. Kolman,  Ryszard; Szczepkowski, Mirosław; Gecys, Valdas. - Komun. Ryb. 2011 nr 4 (123) s. 24-26, il.

Opisano pierwsze pilotażowe zarybienie dopływów Niemna na terenie Litwy: rzekę Nereis (Wilia) oraz jej prawy dopływ, rzekę Sventoji (Świętą), narybkiem jesiotra ostronosego. Użyto 30 sztuk poznakowanego narybku pochodzącego z Polski. Przedsięwzięcie jest efektem współpracy polsko-litewskiej i ma propagować ideę restytucji jesiotra bałtyckiego wśród obywateli Litwy oraz władz.


*00088*          pl

Podsumowanie [Szesnastej] XVI Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych w 2011 roku. Czerwiński, Tomasz; Draszkiewicz-Mioduszewska, Hanna. - Komun. Ryb. 2011 nr 4 (123)  s. 33-36, il.

Podczas dorocznej konferencji, która odbyła się we Wdzydzach Kiszewskich, omówiono stan jeziorowej produkcji rybackiej oraz zarybieniowej, sytuację ekonomiczno-finansową rybactwa w 2010 r. i problematykę prawną w nawiązaniu do znowelizowanej ustawy rybackiej.  Zaprezentowano wstępną ocenę wdrażania projektu „PO RYBY 2007-2013",  którego celem jest rozwój współpracy między przedstawicielami sektora rybactwa śródlądowego, nauki, administracji oraz opracowanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich.


 

ROZRÓD RYB

*00073*          en

Effect of different fertilization and egg de-adhesion method on the artificial propagation of Siberian sturgeon. Wpływ zróżnicowanych metod zapłodnienia oraz rozklejania ikry na przebieg sztucznego tarła jesiotra syberyjskiego. Feledi, Tibor; Kucska,  Balazs; Ronyai, Andras. - Arch. Pol. Fish. 2011 vol. 19 fasc. 2 s. 119-122,   il. bibliogr. streszcz.

Badano wpływ różnych metod rozklejania ikry jesiotra syberyjskiego, Acipenser baerii, na zapłodnienie i przebieg rozwoju embrionalnego. Stosowano następujące metody: przemywanie czystą wodą lub wodą pod ciśnieniem; przy pomocy roztworu mleka; stosowano zawiesinę skrobi; rozklejano też ikrę przy użyciu mieszanki mocznika,  soli i kwasu taninowego. Występowanie kleistej otoczki na ikrze jesiotra wymaga spłukiwania, ale wybór metody oddziaływał w nieznacznym stopniu na zapłodnienie i dalszy rozwój ikry.


 

ŻYWIENIE I ODŻYWIANIE SIĘ RYB

*00011*          pl

Pokaż gębę [o narządzie gębowym ryb]. Furdyna, Artur. -  Węd. Świat 2011 nr 8 (188) s. 43, il.

Omówiono różne formy otworu gębowego ryb, co ma wpływ na sposób i rodzaj pobieranego pokarmu. Specjalizacja pyska umożliwia rybom zeskrobywanie pokarmu (świnka), zbieranie pokarmu z powierzchni wody (ukleja), zasysanie osadów i miażdżenie bezkręgowców (leszcz) lub prowadzenie drapieżnego trybu życia (szczupak). Budowa pyska nasuwa wnioski co do rodzaju pobieranego pokarmu, ale w obliczu głodu ryby mogą się zadowolić innym pokarmem, niż zazwyczaj konsumowany.


*00012*          pl

Wielkie żarcie [odżywianie się ryb]. Furdyna, Artur. - Węd. Świat 2011 nr 8 (188) s. 82-83, il.

Na tle cyklu ekologicznego naszych wód omówiono odżywianie się różnych gatunków ryb w ciągu roku. Wielkiemu żarciu sprzyja zarówno wiosenna powódź, jak i wzrost temperatury wody oraz przygotowywanie się ryb do chłodu lub rozrodu. Ryby najaktywniej żerują w maju i czerwcu, a sprzyja temu rójka największych jętek.


*00071*          en

Feeding ecology of sterlet Acipenser ruthenus L. in the Hungarian section of the Danube River. Ekologia odżywiania się sterleta Acipenser ruthenus L. w węgierskiej części Dunaju.  Fieszl, Jozsef; Bogacka-Kapusta, Elżbieta; Kapusta, Andrzej;  Szymańska, Urszula; Martyniak, Andrzej. - Arch. Pol. Fish. 2011 vol. 19 fasc. 2 s. 105-111, il. bibliogr. streszcz.

Badano zwyczaje pokarmowe sterleta występującego na 1676-1694 km biegu rzeki Dunaj. Złowiono 85 sztuk ryb, których średnia długość wynosiła 37, 1 cm, a średnia masa ciała 540 g. W pokarmie sterletów występowały larwy i poczwarki owadów, obunogi, małże, wieloszczety oraz brzana (Barbus barbus). Dominowały larwy chruścików (Trichoptera), Amphipoda i larwy Chironomidae. Większe osobniki chętnie zjadały małże (Bivalvia).


*00072*          en

Feeding of chatchery-reared juvenile Atlantic sturgeon,  Acipenser oxyrinchus Mitchill, released into the Drwęca River. Pokarm wyhodowanych w wylęgarni juwenalnych jesiotrów ostronosych Acipenser oxyrinchus Mitchill w trakcie początkowej migracji w rzece Drwęcy. Bogacka-Kapusta, Elżbieta; Wiszniewski, Grzegorz; Duda,  Arkadiusz; Kapusta, Andrzej. - Arch. Pol. Fish. 2011 vol. 19 fasc. 2  s. 113-117, il. bibliogr. streszcz.

Jedenstomiesięczne jesiotry, Acipenser oxyrinchus, wypuszczono w liczbie 378 sztuk do rzeki Drwęcy. Po 2-10 dniach odłowiono 70 sztuk ryb celem zbadania zawartości ich żołądków. Po płukaniu żołądka ustalono, że 67 proc. osobników miało puste żołądki. U pozostałych ryb w pokarmie stwierdzono obecność 9 taksonów bezkręgowców. Były to głównie Oligochaeta i larwy Chironomidae. Obliczony wskaźnik względnej ważności dla tych komponentów wynosił odpowiednio 66, 2 i 26, 4 proc.


 

CHOROBY RYB

*00002*          en

The effect of aquatic cadmium and lead pollution on lipid peroxidation and superoxide dismutase activity in freshwater fish.  Wpływ wody zanieczyszczonej kadmem i ołowiem na peroksydację lipidów i aktywność dysmutazy ponadtlenkowej u ryb słodkowodnych.  Brucka-Jastrzębska, Ewa. - Pol. J. Env. Stud. 2010 vol. 19 nr 6  s. 1139-1150, il. bibliogr.

Omówiono wpływ wody zanieczyszczonej metalami ciężkimi (Cd, Pb) na przebieg procesów antyoksydacyjnych u trzech gatunków ryb słodkowdnych (karpia, pstrąga tęczowego i jesiotra). W próbach krwi,  wątrobie, nerkach i w mięśniach grzbietowych ryb oznaczano metodą adrenalinową aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) oraz stężenie dialdehydu malonowego (MDA) i zawartość Cd i Pb. Stwierdzono nieistotne statystycznie różnice w koncentracji Cd i Pb oraz aktywności SOD i MDA w poszczególnych częściach ciała badanych ryb.  Niskie stężenie metali we krwi i mięśniach korelowało z większą aktywnością SOD i ograniczeniem peroksydacji lipidów.


*00010*          en

Effects of crude oil and oil cleaner mixture on rainbow trout in early ontogenesis. Wpływ ropy naftowej i środków inaktywujących skażenie ropą naftową na pstrąga tęczowego we wczesnych etapach ontogenezy. Kazlauskiene, Nijole; Taujanskis, Edvinas. -  Pol. J. Env. Stud. 2011 vol. 20 nr 2 s. 509-511, il. bibliogr.

Podczas badań toksykologicznych przeprowadzono ocenę ostrej i chronicznej toksyczności ropy naftowej i preparatu inaktywującego CRYSTAL Simple Green (SG) - osobno i w mieszaninie - wobec embrionów i larw pstrąga tęczowego. Wrażliwość larw była wyższa niż embrionów,  a toksyczność preparatu oraz jego mieszaniny z ropą naftową okazała się kilkadziesiąt razy większa niż samej ropy naftowej. Poziom toksyczności ostrej (96 LC50) preparatu SG, ropy naftowej oraz ich mieszaniny wynosił dla embrionów (odpowienio): 1. 27; 39. 28 i 24. 43 mg/l, a dla larw pstrąga (odpowiednio): 1. 04; 21. 61 i 14. 04 mg/l.


*00015*          en

The effects of cadmium on common carp erythrocyte morphology.  Wpływ kadmu na morfologię erytrocytów karpia. Witeska,  Małgorzata; Kondera, Elżbieta; Szczygielska, Katarzyna. -  Pol. J. Env. Stud. 2011 vol. 20 nr 3 s. 783-788, il. bibliogr.

Omówiono wyniki badań cyto- i genotoksylogicznych dotyczących krótkotrwałego (6, 5 mg Cd/l przez 3 godziny) i długotrwałego (0, 65 mg Cd/l przez 4 tygodnie) wpływu kadmu oraz jego związków: CdCl2, CdSO4,  Cd(NO3)2, na erytrocyty narybku karpia. Wpływ czystego Cd w obydwóch ekspozycjach powodował wzrost ilości patologicznie zmienionych erytrocytów (na poziomie cytologicznym i genetycznym), a następnie zwiększoną produkcję erytroblastów, jako efekt hematologicznej kompensacji uszkodzonych komórek krwi. Spośród związków Cd najbardziej toksyczny okazał się azotan kadmu.


*00069*          en

Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchus Mitchill, infected by the parasitic leech, Caspiobdella fadejewi (Epshtein) (Hirudinea; Piscicolidae), in the Drwęca River. Zarażenie jesiotra Acipenser oxyrinchus Mitchill pasożytniczą pijawką Caspiobdella fadejewi (Epshtein) (Hirudinea; Piscicolidae) w Drwęcy. Bielecki,  Aleksander; Kapusta, Andrzej; Cichocka, Joanna M. - Arch. Pol. Fish.  2011 vol. 19 fasc. 2 s. 87-93, il. bibliogr. streszcz.

Badano intensywność i ekstensywność zarażenia juwenalnych jesiotrów pijawką, Caspiobdella fadejewi, w rzece Drwęcy, do której wpuszczono ryby. Intensywność zarażenia była dodatnio skorelowana z długością całkowitą jesiotra. Pijawki występowały głównie na płetwach i rostrum. Ekstensywność występowania pasożyta wynosiła 37, 3 proc.  Pijawki prawdopodobnie reagują na cień żywiciela wykorzystując fototaksję dodatnią.


*00075*          pl

Uwagi ichtiopatologa na temat chorób z objawami skrzelowymi.  Niemczuk, Wiktor. - Prz. Ryb. 2011 R. 35 nr 4 s. 22-23, il.

Omówiono przyczyny, objawy, diagnozowanie i zapobieganie chorobom objawiającym się zmianami skrzelowymi. Są to: branchiomykoza (BM) tzw. grzybicza zgorzel skrzeli, branchionekroza (BN) tzw.  niezakaźna martwica skrzeli oraz koi herpes wiroza (KHV).


*00081*          pl

Stan zdrowotny certy Vimba vimba (L. ) z Baryczy. Kleszcz,  Mariusz; Niemczuk, Wiktor. - Komun. Ryb. 2011 nr 4 (123) s. 6-8, il.   bibliogr. summ.

Badano stan zdrowotny 22 dorosłych osobników certy (ikrzyc i mleczaków) złowionych w rzece Baryczy, w pobliżu tarlisk tego gatunku. Przeprowadzono zewnętrzne oględziny ryb oraz badania parazytologiczne, histopatologiczne i histoenzymatyczne. Stwierdzono pasożyty z rodzaju Myxobolus, Trichodina, Chilodonella, Daktylogyrus,  Gyrodactylus, Diplostomum, Posthodiplostomum, Asmphylodora i Acathocephalus.


*00082*          pl

Nowe dane na temat rozprzestrzeniania inwazyjnego nicienia Anguillicoloides crassus (Anguillicolidae) u węgorzy na terenie Polski. Rolbiecki, Leszek. - Komun. Ryb. 2011 nr 4 (123) s. 9-13, il. bibliogr. summ.

Badano obecność pasożyta Anguillicoloides crassus w pęcherzach pławnych węgorzy złowionych w latach 2006-08 w Jeziorze Żarnowieckim,  Ostrzyckim, Raduńskim Dolnym i Górnym oraz w Wiśle. Stwierdzono 165 nicieni, dominowały osobniki dorosłe przed larwami IV stadium. Poziom zarażenia obecnie badanych węgorzy nicieniem A. crassus jest stosunkowo wysoki (od 28, 6 proc. w Wiśle do 65, 2 proc. w Jeziorze Ostrzyckim) w porównaniu z wcześniejszymi badaniami na terenie Polski.


*00093*          en

Pseudodactylogyrosis in Anguilla anguilla (Actinopterygii: Anguilliformes: Anguillidae): change of control strategies due to occurrence of anthelmintic resistane. Pseudodactylogyrosy u Anguilla anguilla (Actinopterygii: Anguilliformes: Anguillidae): zmiany strategii kontrolnych spowodowane pojawieniem się odporności na pasożyty. Buchmann, Kurt; Kania, Per W. ; Neumann, Lukas;  De’Besi, Giacomo. - Acta Ichth. Piscat. 2011 vol. 41 nr 2 s. 105-108, il.   bibliogr.

Choroby skrzeli spowodowane przez pseudodactylogyrusy wywołują zachorowalność i śmiertelność ryb w warunkach hodowlanych.  Zaproponowano zweryfikowanie metod kontroli i wprowadzenie nowych rozwiązań. Węgorze zarażone P. anguillae pochodziły z obiegu zamkniętego. Poddano je kąpielom z użyciem flubendazolu (5 lub 10 mg/l) lub praziquantelu (5 lub 10 mg/l) przez 24 h w temp. 25 st. Cel.  Trzy dni później badano efekty tej kąpieli. Istotne rezultaty uzyskano stosując praziquantel.


 

RYBY KARPIOWATE

BIOLOGIA KARPIA

*00014*          en

Antioxidant status and lipid peroxidation in blood of common carp (Cyprinus carpio L.). Status antyoksydacyjny i peroksydacja lipidów w krwi karpia (Cyprinus carpio L. ). Brucka-Jastrzębska,  Ewa; Kawczuga, Dorota. - Pol. J. Env. Stud. 2011 vol. 20 nr 3 s. 541-550,   il. bibliogr.

Omówiono wpływ zanieczyszczenia kadmem i ołowiem środowiska wodnego na zmiany stanu fizjologicznego ryb na podstawie aktywności enzymatycznej (MED, SOD, GPx) oraz badając poziom mocznika i bilirubiny we krwi karpia. Zawartość metali ciężkich we krwi karpia o ciężarze 125, 7 - 568 g wynosiła dla Cd 0, 031 - 0, 088 mg/kg, a dla Pb 0, 035 - 0, 131 mg/kg. Wykazano, że ryby hodowane w wodach pochłodniczych kanału zrzutowego elektrowni „Dolna Odra“ są bardziej narażone na stres oksydacyjny i skażenie metalami ciężkimi, niż w wodach naturalnych. Poziom badanych parametrów był najwyższy w miesiącach letnich.


 

CHÓW I HODOWLA KARPIA

*00024*          pl

Zagrożenia i szanse w hodowli karpia w Polsce. [Szesnasta] XVI Krajowa Konferencja Hodowców Karpia. Materiały konferencyjne.  Paprotnia k/Warszawy, 2 marca 2011 rok. Poznań: Polskie Towarzystwo Rybackie 2011, 76 s. , il. +bibliogr. ISBN 83-60272-13-1

Podczas konferencji zaprezentowano referaty obrazujące aktualny stan rybactwa stawowego. Omówiono prognozy produkcyjne gospodarstw karpiowych oraz rynek i spożycie ryb. Przedstawiono stan przygotowań i kierunki polityki rybackiej w latach 2014-2020. Scharakteryzowano wpływ warunków hodowli i chowu na bezpieczeństwo zdrowotne ryb jako produktu żywnościowego. Zobrazowano pozaprodukcyjne funkcje stawów rybnych, jak również obecność ptaków chronionych na obrębach hodowlanych i w obwodach rybackich.


*00057*          pl

Sprzedaż karpia towarowego w 2010 roku. Lirski, Andrzej. -  Komun. Ryb. 2011 nr 3 (122) s. 2-5, il. bibliogr.

Przedstawiono produkcję i import karpia konsumpcyjnego w ostatnich kilkunastu latach. Omówiono przebieg, formy sprzedaży oraz problemy w zbycie karpia w 2010 r. Podano średnie ceny hurtowe karpia żywego w grudniu 2010 w poszczególnych województwach oraz porównano je z cenami z lat ubiegłych.


*00089*          en

Effect of time after hormonal stimulation on semen quality indicators of common carp, Cyprinus carpio (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae). Wpływ czasu po stymulacji hormonalnej na wskaźniki jakości nasienia karpia, Cyprinus carpio (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae).  Cejko, Beata I. ;  Kowalski, Radosław K. ; Kucharczyk, Dariusz; Żarski, Daniel;  Targońska, Katarzyna; Glogowski, Jan. - Acta Ichth. Piscat. 2011  vol. 41 nr 2 s. 75-80, il. bibliogr.

Badano wpływ stymulacji hormonalnej Ovopelem na jakość nasienia karpia po pewnym czasie od podania preparatu. W głównych wskaźnikach (całkowita objętość mlecza, objętość mlecza w przeliczeniu na 1 kg masy ciała samca, całkowita produkcja nasienia i jego koncentracja w mleczu) różnice były nieistotne. Brak istotnych różnic w ruchliwości plemników i ich koncentracji w mleczu po 24, 48 i 72 godzinach po iniekcji wskazuje, że czas po podaniu Ovopelu nie ma znaczenia dla jakości nasienia karpia.


*00090*          en

Interaction of Ghrelin and opioids in luteinizing hormone (LH) secretion by pituitary cells of common carp, Cyprinus carpio (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae), cultured in vitro. Oddziaływanie hormonu Ghrelin i opioidów na hormon luteinizujący (LH) wydzielany przez komórki przysadki karpia, Cyprinus carpio (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae) w hodowli in vitro.  Sokołowska-Mikołajczyk, Mirosława; Socha, Magdalena; Mikołajczyk,  Tomasz; Epler, Piotr; Fałowska, Barbara. - Acta Ichth. Piscat. 2011  vol. 41 nr 2 s. 81-87, il. bibliogr.

Nowoodkryty hormon grelina (Ghrelin) bierze udział głównie w regulacji homeostazy energii ciała. Badano wpływ tego hormonu oraz naltreksonu i antagonistów opioidów na wydzielanie LH przez komórki przysadki mózgowej dojrzałych samic i samców karpia. Wyniki wskazują,  że opioidy i grelina mogą kontrolować wydzielanie LH działając synergistycznie, prawdopodobnie za pośrednictwem tych samych receptorów.


 

INNE KARPIOWATE

*00022*          pl

Brzana zagrożona. Szukalski, Jerzy. - Wiad. Węd. 2011 nr 9 (747)  s. 70-71, il.

Od kilkudziesięciu lat obserwuje się tendencję zmniejszania się pogłowia brzany (Barbus barbus), pomimo poprawy czystości rzek.  Przyczyny wynikają z obniżania się poziomu wód gruntowych,  powiększania się populacji wydr, kłusownictwa, w związku z wybudowaniem zbiorników zaporowych oraz presją kormoranów. Pogłowie brzan można odtworzyć i utrzymać dzięki zarybieniom, dzięki stosowaniu przez wędkarzy zasady „złów“ i „wypuść“ oraz przyjęciu honorowego wymiaru ochronnego wynoszącego przynajmniej 50 cm.


*00043*          pl

Restytucja certy w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Pawlos, Dorota; Korzelecka-Orkisz, Agata. - Prz. Ryb.  2011 R. 35 nr 3 s. 4-7, il. bibliogr.

Omówiono biologię, rozród oraz połowy dwuśrodowiskowej ryby - certy (Vimba vimba). Podano przyczyny spadku pogłowia i działania podjęte w celu ochrony tego gatunku. Przedstawiono ilości materiału zarybieniowego certy w podziale na sortymenty wprowadzone w latach 2004-2010 do rzek: Regi, Odry, Iny. Tarlaki pozyskiwano z łowisk usytuowanych między Gryfinem a Trzebiatowem. Podano ośrodki zarybieniowe, z których pochodził materiał zarybieniowy certy.


*00064*          pl

Konferencja Naukowa „Strzebla błotna Eupallasella percnurus (Pall. ) - biologia, występowanie, ochrona“, Żabieniec, 12 kwietnia 2011 r. Sikorska, Justyna. - Komun. Ryb. 2011 nr 3 (122) s. 40-42, il.

Podsumowano stan wiedzy na temat biologii strzebli błotnej,  słodkowodnej ryby chronionej, jej występowania w Polsce, zagrożenia jej siedlisk oraz wskazano formy ochrony tego gatunku. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń między badaczami strzebli i urzędnikami odpowiedzialnymi za jej ochronę.


*00081*          pl

Stan zdrowotny certy Vimba vimba (L. ) z Baryczy. Kleszcz, Mariusz; Niemczuk, Wiktor. - Komun. Ryb. 2011 nr 4 (123) s. 6-8, il.   bibliogr. summ.

Badano stan zdrowotny 22 dorosłych osobników certy (ikrzyc i mleczaków) złowionych w rzece Baryczy, w pobliżu tarlisk tego gatunku. Przeprowadzono zewnętrzne oględziny ryb oraz badania parazytologiczne, histopatologiczne i histoenzymatyczne. Stwierdzono pasożyty z rodzaju Myxobolus, Trichodina, Chilodonella, Daktylogyrus,  Gyrodactylus, Diplostomum, Posthodiplostomum, Asmphylodora i Acathocephalus.


*00095*          en

Age, reproduction, and fecundity of a population of Cobitis sp.  (Actinopterygii: Cypriniformes: Cobitidae) from the Babolrud River in the southern Caspian Sea basin. Wiek, rozmnażanie i płodność populacji Cobitis sp. (Actinopterygii: Cypriniformes: Cobitidae) z rzeki Babolrud z południowego basenu Morza Kaspijskiego. Mousavi Sabet, Hamed; Kamali, Abolghasem; Soltani, Mehdi; Bani, Ali;  Esmaeili, Hamid R. ; Rostami, Hosseinali; Vatandoust, Saber;  Moradkhani, Zeynab. - Acta Ichth. Piscat. 2011 vol. 41 nr 2 s. 117-122,   il. bibliogr.

Ryby piskorzowate z rodzaju Cobitis sp. złowione w ciągu roku w liczbie 226 sztuk pochodziły z rzeki Babolrud (Iran). Badano wiek,  stosunek płci, płodność, średnicę oocytów, indeksy gonado-somatyczne (GSI). Analizy regresji użyto do znalezienia relacji między płodnością a rozmiarami ryb, ciężarem ciała i wiekiem. Udział samic w danej populacji przewyższał liczebność samców. Tarło odbywało się w temperaturze 19, 1 - 24, 6 st. Cel. Wskaźnik GSI wahał się od 4 do 26 proc.


 

RYBY ŁOSOSIOWATE

CHÓW I HODOWLA PSTRĄGA

*00083*          pl

Analiza produkcji i sprzedaży pstrągów tęczowych w 2010 r.  Bontemps, Stanisław. - Komun. Ryb. 2011 nr 4 (123) s. 14-23, il.

Na podstawie ankiet od 118 hodowców przedstawiono produkcję i sprzedaż pstrągów tęczowych w 2010 roku na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu Gdańskim, Pojezierzu Mazursko-Suwalskim, Pojezierzu Zachodnim i pozostałych rejonach kraju. Omówiono stan zdrowotności ryb, stosowane pasze oraz inne gatunki ryb hodowane w gospodarstwach pstrągowych. W 2010 r. ogólna produkcja pstrągów wyniosła 9986, 8 ton i była o 18, 5 proc. niższa w porównaniu z 2009 r.


 

RYBY OKONIOWATE

*00036*          pl

Okoń, Perca fluviatilis L. jako cenny gatunek w ekosystemach wodnych i potencjalne źródło korzyści ekonomicznych w gospodarstwach rybackich. - wybrane elementy chowu i hodowli w warunkach kontrolowanych. Szkudlarek, Maciej; Szczerbowski, Andrzej; Łuczyński,  Marek J. W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS  2011  s. 131-141, il. +bibliogr. 34 poz. ISBN 978-83-60111-53-6

Omówiono właściwości dietetyczne okonia, zainteresowanie konsumentów oraz wielkość odłowów. Przedstawiono czynności podczas kontrolowanego rozrodu, produkcji materiału zarybieniowego oraz tuczu okonia w obiegach zamkniętych. Intensywny tucz okonia najefektywniej przebiega w temperaturze 23 st. C, gdzie materiałem wyjściowym jest narybek o masie 0. 5-1 g i trwa średnio od 9 do 12 miesięcy.


*00058*          pl

Wpływ diety z olejami roślinnymi na budowę histologiczną narządów wewnętrznych oraz wskaźniki biochemiczne krwi sandacza (Sander lucioperca). Kowalska, Agata; Zakęś, Zdzisław; Siwicki,  Andrzej. - Komun. Ryb. 2011 nr 3 (122) s. 5-10, il. bibliogr.

Badano wpływ żywienia juwenalnego sandacza paszą suplementowaną olejami roślinnymi (arachidowym, lnianym i sojowym) z udziałem tranu lub bez dodatku tranu na strukturę histologiczną wątroby i jelit oraz biochemiczne parametry krwi. Pasza suplementowana olejami roślinnymi i tranem okazała się korzystniejsza dla sandacza niż pasza z dodatkiem jedynie olejów roślinnych.


 

RYBY WĘGORZOWATE

*00082*          pl

Nowe dane na temat rozprzestrzeniania inwazyjnego nicienia Anguillicoloides crassus (Anguillicolidae) u węgorzy na terenie Polski. Rolbiecki, Leszek. - Komun. Ryb. 2011 nr 4 (123) s. 9-13, il.   bibliogr. summ.

Badano obecność pasożyta Anguillicoloides crassus w pęcherzach pławnych węgorzy złowionych w latach 2006-08 w Jeziorze Żarnowieckim,  Ostrzyckim, Raduńskim Dolnym i Górnym oraz w Wiśle. Stwierdzono 165 nicieni, dominowały osobniki dorosłe przed larwami IV stadium. Poziom zarażenia obecnie badanych węgorzy nicieniem A. crassus jest stosunkowo wysoki (od 28, 6 proc. w Wiśle do 65, 2 proc. w Jeziorze Ostrzyckim) w porównaniu z wcześniejszymi badaniami na terenie Polski.


 

RYBY MORSKIE

*00094*          en

Food and feeding habits of the red mullet, Mullus barbatus (Actinopterygii: Perciformes: Mullidae), off the northern Tunisian coast (Central Mediterranean). Pokarm i zwyczaje pokarmowe barbaty, Mullus barbatus (Actinopterygii: Perciformes: Mullidae), z północnego wybrzeża Tunezji (centralny rejon śródziemnomorski).  Cherif, Mourad; Ben Amor, Mohamed M. ; Selmi, Salah; Gharbi, Houcine;  Missaoui, Hechmi; Capape, Christian. - Acta Ichth. Piscat. 2011 vol. 41 nr 2 s. 109-116, il. bibliogr.

Badano odżywianie się barbaty, Mullus barbatus (ryby barwenowatej) występującej w wodach Zatoki Tunezyjskiej. Analizowano zmienność sezonową składu pokarmu i określano intensywność żerowania w odniesieniu do płci i rozmiarów ryb. W badaniach wykorzystano 472 barbaty (barweny) złowione od stycznia do grudnia 2005 r. Gatunek ten jest wszystkożerny, ale preferuje skorupiaki (Crustacea) i wieloszczety (Polychaeta). Poziom troficzny badanych ryb wahał się od 2, 79 do 3, 57 jednostek.


 

EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

*00026*          pl

Analiza jeziorowej produkcji rybackiej w 2010 roku. Wołos,  Arkadiusz; Draszkiewicz-Mioduszewska, Hanna; Mickiewicz, Maciej. W:  Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2011 s. 7-17, il. +bibliogr. 1 poz. ISBN 978-83-60111-53-6

Dokonano analizy jeziorowej produkcji rybackiej w 2010 r. na podstawie danych otrzymanych od 110 podmiotów uprawnionych do rybackiego użytkowania jezior, gospodarujących na 237831, 63 ha łącznej powierzchni lustra wody. Przedstawiono charakterystykę badanych gospodarstw rybackich oraz ich parametry produkcyjno-gospodarcze. W 2010 r. całkowita produkcja ryb towarowych wyniosła 1878 ton, a wydajność 7, 90 kg/ha. Odnotowano ją jako najniższą od kilkunastu lat.


*00027*          pl

Jeziorowa gospodarka zarybieniowa w Polsce w 2010 roku.  Mickiewicz, Maciej. W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2011  s. 19-34, il. +bibliogr. 13 poz. ISBN 978-83-60111-53-6

Analizy zarybień jezior polskich w 2010 r. dokonano na podstawie ankiet, w których podano ilości wprowadzonego materiału zarybieniowego poszczególnych gatunków ryb. Podano też wartość zarybień i powierzchnię jezior zarybianych w 110 gospodarstwach rybackich użytkujących 237, 8 tys. ha jezior. Wprowadzonych zostało 20 gatunków ryb, a najczęściej zarybiano szczupkiem (100 gospodarstw),  linem (70 gospodarstw), węgorzem (66 gospodarstw), sandaczem (56 gospodarstw), sielawą (46 gospodarstw), karpiem (43 gospodarstwa),  sieją (37 gospodarstw), sumem (36 gospodarstw), karasiem (31 gospodarstw).


*00028*          pl

Sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotów uprawnionych do rybackiego użytkowania jezior w 2010 roku. Wołos, Arkadiusz;  Mickiewicz, Maciej; Czerwiński, Tomasz. W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2011 s. 35-43, il. +bibliogr. 1 poz. ISBN 978-83-60111-53-6

W oparciu o dane ankietowe otrzymane od 63 podmiotów prowadzących jeziorową gospodarkę rybacką oraz użytkujących stawy,  scharakteryzowano wybrane parametry produkcyjno-gospodarcze tych gospodarstw. Stwierdzono, że w 2010 r. średni wskaźnik rentowności wyniósł 6, 85 proc. , w grupie gospodarstw jeziorowo-stawowych - 5, 41 proc. , a w gospodarstwach jeziorowych 9, 99 proc. Całkowite przychody analizowanych 63 gospodarstw rybackich w 2010 r. wyniosły 71, 5 mln zł. Uznano, że gospodarstwa rybackie sprawnie sobie radzą w obecnej sytuacji makroekonomicznej.


*00029*          pl

Stan gospodarki rybackiej prowadzonej w 2010 roku w zbiornikach zaporowych Polski. Czerwiński, Tomasz. W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2011    s. 45-53, il. +bibliogr. 7 poz. ISBN 978-83-60111-53-6

Analizowano odłowy i zarybienia polskich zbiorników zaporowych w 2010 r. w oparciu o dane od 71 użytkowników rybackich. Scharakteryzowano podstawowe dane z podziałem na zbiorniki eksploatowane i nieeksploatowane rybacko. W grupie zbiorników eksploatowanych uzyskano średnią wydajność gospodarczą 9, 70 kg/ha, a łączny odłów wyniósł 254 tony. W strukturze gatunkowej ichtiofauny dominowały ryby karpiowate, stanowiąc 88 proc. łącznej masy odłowionych ryb. Omówiono strukturę gatunkową i wartość zarybień.


*00030*          pl

Sytuacja ekonomiczno-finansowa rybactwa śródlądowego w 2010 roku. Wołos, Arkadiusz; Lirski, Andrzej; Czerwiński, Tomasz. W:  Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2011  s. 55-63, il. +bibliogr. 6 poz. ISBN 978-83-60111-53-6

W 2010 roku analizowano sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów prowadzących chów i hodowlę ryb w Polsce. Dane ankietowe otrzymano od 29 gospodarstw (18 karpiowych i 11 pstrągowych) oraz uzyskano dane dotyczące gospodarstw stawowo-jeziorowych i jeziorowych. Omówiono wielkość produkcji, zatrudnienie, przychody, strukturę kosztów,  rentowność oraz wykorzystanie środków pomocowych z programu „PO RYBY 2007-2013". Opłacalność wyniosła: w gospodarstwach stawowo-jeziorowych 5, 41 proc. , w jeziorowych 9, 99 proc., w karpiowych 11, 11 proc. , w pstrągowych 12, 10 proc.


*00031*          pl

Wstępna ocena wdrażania Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013). Czerwiński, Tomasz. W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2011  s. 65-69 ISBN 978-83-60111-53-6

Opisano funkcjonowanie i zainteresowanie funduszami strukturalnymi UE przez użytkowników obwodów rybackich w Polsce.  Omówiono umowy o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej II z dwóch środków: 2. 1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb; 2. 4. Rybołówstwo śródlądowe. Łączna wartość zrealizowanych w 2010 r. operacji wyniosła 161. 246 mln zł. Wnioski o dofinansowanie złożyło 55 ankietowanych podmiotów gospodarczych z czego 23 zostały zrealizowane.


*00052*          pl

Rynek i spożycie ryb w 2010 r. oraz prognoza na 2011 r.  Seremak-Bulge, Jadwiga. - Mag. Przem. Ryb. 2011 nr 3 (81) s. 23-28, il.

Podaż ryb konsumpcyjnych na rynku krajowym w 2010 r. wyniosła 507 tys. ton i była mniejsza o ponad 2 proc. niż w 2009 r. Omówiono przyczyny jej zmniejszenia, aktualną sytuację podażowo-popytową ryb w Polsce oraz informacje dotyczące rozwoju przetwórstwa ryb. W 2010 r.  spożycie ryb i owoców morza w Polsce wynosiło 13, 27 kg na jednego mieszkańca. Zaprezentowano aktualne ceny ryb i ich relacje z cenami mięsa. Przedstawiono prognozy cen i podaży ryb na 2011 rok


*00053*          pl

Preferencje polskich konsumentów w świetle najnowszych badań rynku rybnego. Kulikowski, Tomasz. - Mag. Przem. Ryb. 2011 nr 3 (81)  s. 33-34, il.

W dniach 6-7 maja 2011 przeprowadzono badania na losowo wybranej próbie 1146 osób powyżej 15 roku życia w celu określenia preferencji konsumentów ryb. Stwierdzono, że 94 proc. badanych osób kupiło ryby przynajmniej raz w roku. Ulubionymi gatunkami Polaków są: makrela (34 proc. badanych), śledź (32 proc. ), karp (25 proc. ), dorsz (24 proc.),  mintaj (22 proc. ), panga (21 proc. ), łosoś (20 proc. ), a także w mniejszych ilościach - pstrąg, tuńczyk, szprot, morszczuk, sandacz,  okoń. Wykazano, że spożywanie ryb wiąże się ze statusem społeczeństwa, im wyższy, tym chętniej są spożywane ryby.


*00080*          pl

Kondycja ekonomiczna gospodarstw pstrągowych, karpiowych i jeziorowych w 2010 roku. Wołos, Arkadiusz; Lirski, Andrzej;  Czerwiński, Tomasz. - Komun. Ryb. 2011 nr 4 (123) s. 1-5, il. bibliogr.  summ.

Analizowano sytuację ekonomiczno-finansową gospodarstw rybackich w 2010 r. Omówiono produkcję, zatrudnienie, przychody, strukturę kosztów, rentowność oraz wykorzystanie środków z programu „PO Ryby 2007-2013". Opłacalność produkcji rybackiej wahała się od 5, 41 proc.  w gospodarstwach stawowych i 9, 99 proc. w gospodarstwach jeziorowych do 11, 13 proc. w gospodarstwach karpiowych i 12, 10 proc. w pstrągowych. Średni przychód na 1 zatrudnionego był najwyższy w gospodarstwach pstrągowych (158 tys. zł).


 

WĘDKARSTWO

*00023*          pl

Jezioro Wuksniki. Paruzel, Marian. Sopiński, Marek [fot. ]. -  Wiad. Węd. 2011 nr 9 (747) s. 76-77, il.

Jezioro Wuksniki to zbiornik sielawowy o powierzchni ok. 120 ha,  głębokości maksymalnej 68 m i średniej 23, 4 m. , położony na Pojezierzu Mazurskim. Charakteryzuje się bardzo czystą wodą i bogatym składem ichtiofauny. Oprócz sielawy, sieji, stynki i wielu karpiowatych, bardzo dobrze rozwija się w nim populacja okonia, a występują także szczupaki. Zawartość tlenu utrzymuje się niemal do samego dna, co sprzyja żerowaniu ryb na dużych głębokościach. Jezioro jest atrakcyjnym łowiskiem dla wędkarzy.


*00033*          pl

Charakterystyka presji i połowów wędkarskich z jezior użytkowanych przez wybrane gospodarstwa rybackie w 2009 roku. Wołos,  Arkadiusz; Draszkiewicz-Mioduszewska, Hanna. W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2011  s. 97-105, il. +bibliogr. 6 poz. ISBN 978-83-60111-53-6

Przedstawiono analizę danych zawartych w ankietach wypełnionych przez wędkarzy łowiących ryby w jeziorach użytkowanych przez gospodarstwa w Ełku, Złocieńcu, Rurzycy i Sławie. Scharakteryzowano sezonowość presji wędkarskiej, podstawowe parametry cechujące badanych wędkarzy, wielkość i strukturę gatunkową odłowów oraz ranking preferowanych przez wędkarzy gatunków ryb. Oszacowano wielkość odłowów wędkarskich z całkowitej powierzchni jezior użytkowanych rybacko w Polsce.


 

POŁOWY RYB, SPRZĘT POŁOWOWY

*00051*          pl

Nowa „kopertowa“ konstrukcja worków stosowanych w rybołówstwie.  Stanuch, Krzysztof; Boczkowski, Andrzej. - Mag. Przem. Ryb. 2011 nr 3 (81) s. 14-15, il.

Omówiono selektywność narzędzi połowowych. Scharakteryzowano konstrukcję worków BACOMA i T90 stosowanych w rybołówstwie bałtyckim.  Zaproponowano zmiany konstrukcyjne końcówki worków nazwanej zakończeniem „kopertowym“. Tak zbudowany worek umożliwia większą ilość ucieczek ryb niewymiarowych i poprawia selektywność narzędzia połowów.


*00062*          pl

Raport o połowie egzotycznego gatunku jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri Brandt) z Zalewu Wiślanego. Morzuch, Jacek. -  Komun. Ryb. 2011 nr 3 (122) s. 36-37, il. bibliogr.

Osobnik jesiotra syberyjskiego złowiony w żaku (narzędziu pułapkowym) w Zalewie Wiślanym koło miejscowości Nowa Pasłęka miał 117 mm długości i masę 5, 45 g, a jego wiek oszacowano na 1+. Obecność obcych gatunków ryb jesiotrowatych w polskich wodach może mieć negatywny wpływ na proces prowadzonej obecnie restytucji jesiotra ostronosego.


 

URZĄDZENIA DO CHOWU I HODOWLI RYB

*00038*          pl

Ogólne wytyczne projektowania przepławek dla ryb. Wiśniewolski,  Wiesław. W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS  2011  s. 153-175, il. +bibliogr. 81 poz. ISBN 978-83-60111-53-6

Omówiono kryteria biologiczne wymagań ichtiofauny (migracja ryb,  możliwości pokonywania prądu wody) oraz techniczne (urządzenia techniczne, urządzenia seminaturalne) założeń projektowych dla przepławek. Przedstawiono schemat konstrukcji rynny węgorzowej oraz windy dla ryb. Specyfiką nowoczesnych przepławek ekologicznych jest zmienność ich parametrów konstrukcyjnych. Urządzenia te mogą być konstruowane w formie obejść, przepławek ryglowych, bystrotoków.  Zilustrowano fotograficznie różne przykłady funkcjonujących przepławek.


*00045*          pl

PNEUFISH pilotażowy projekt w ramach PO RYBY 2007-2013.  Kowalski, Radosław K. - Prz. Ryb. 2011 R. 35 nr 3 s. 13-15, il.

Celem projektu PNEUFISH jest opracowanie i udoskonalenie pneumatycznej metody pozyskiwania ikry ryb, możliwości aplikacyjne oraz wpływ na parametry jakościowe i ilościowe gamet oraz dobrostan tarlaków. Prace będą dotyczyć ryb łososiowatych (pstrągi, troć,  palia, łosoś), jesiotrowatych oraz ryb dziko żyjących (szczupak,  sieja). Wstępnie ustalono, że metoda jest użyteczna i mniej inwazyjna od tradycyjnej.


*00050*          pl

Dzieje produkcji łodzi rybackich z tworzyw sztucznych. Cz. 2: Budujemy łodzie. Kotowicz, Lech. - Prz. Ryb. 2011 R. 35 nr 3 s. 36-38,   il.

Przedstawiono stosowaną w latach 70-tych technologię tworzenia laminatu, nazewnictwo stosowanych surowców oraz etapy prac podczas przygotowania formy łodzi rybackich. Prace wykonywano w wytwórni łodzi w Kalu koło Węgorzewa. W latach 1974-1980 wyprodukowano 1200 jednostek, a oprócz łodzi budowano także baseny do transportu ryb.


*00074*          en

A simple method for collecting sturgeon eggs using a catheter.  Prosta metoda pobierania ikry jesiotrowatych przy użyciu cewnika. Szczepkowski, Mirosław; Kolman, Ryszard. - Arch. Pol. Fish.  2011 vol. 19 fasc. 2 s. 123-128, il. bibliogr. streszcz.

Cewnik (rurkę wykonaną z tworzywa sztucznego) użyto do pobierania ikry jesiotra umieszczając go w końcowym odcinku jajowodu samicy. Następnie masaż powłok brzusznych powodował wtłaczanie ikry do rurki i jej przepływanie do przygotowanego naczynia. Masa pobranej ikry stanowiła 12, 07 proc. masy ciała samicy. Inną metodą (nazywaną metodą Podushki) polegającą na nacinaniu końcowego odcinka jajowodu,  uzyskiwano ikrę w ilości 12, 50 proc. masy ciała samicy. Jednak metoda cewnikowania jest łatwiejsza i mniej inwazyjna.


*00076*          pl

Problem zabudowy hydrotechnicznej w dorzeczu rzeki Iny. Pawlos,  Dorota; Korzelecka-Orkisz, Agata; Biernaczyk, Marcin. - Prz. Ryb. 2011 R. 35 nr 4 s. 24-28, il. bibliogr.

Omówiono wpływ budowli hydrotechnicznych na ichtiofaunę.  Przedstawiono i zilustrowano budowle istniejące na rzece Inie, prawym dopływie Odry oraz omówiono warunki bytowania ryb. Podano założenia programu budowy przepławek dla ryb na terenie województwa zachodniopomorskiego, w którym uwzględniono prace przywracające drożność rzek.


*00100*          pl

Trał do napowietrzania stawów hodowlanych. Tarnogrodzki, Antoni; Szummer, Andrzej. - Mag. Przem. Ryb. 2011 nr 4 (82) s. 60, il.

Przedstawiono instalację napowietrzającą dla małych akwenów,  typu staw hodowlany. Scharakteryzowano budowę i działanie napowietrzacza promieniowego i osiowego oraz zalety tych urządzeń.  Ramka trału jest sklejona z rur z tworzywa sztucznego i połączona z łodzią teleskopowo, co umożliwia jej dostosowanie do pożądanej głębokości napowietrzania. Można zamiast dmuchawy użyć butle sprężonego powietrza.


 

BUDOWNICTWO WODNE

*00047*          pl

Jak jazy na Świdrze niszczą ichtiofaunę. Cios, Stanisław;  Stępniak, Tomasz. - Prz. Ryb. 2011 R. 35 nr 3 s. 26-28, il.

Przedstawiono informacje dokumentujące skutki złego zarządzania jazami na rzece Świdrze, małym cieku koło Warszawy. Obniżenie poziomu wody o 50 cm spowodowało wyginięcie wielu gatunków ryb (ślizów,  kozowatych, głowaczy, miętusów, kleni, jelców) i minogów, a także bezkręgowców wodnych oraz zwiększyło presję drapieżników na ryby.  Degradacja małych cieków powoduje utrudnianie rozrodu wielu gatunkom ryb.


 

ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD

*00004*          en

Zooplankton of fish culture ponds periodically fed with treated wastewater. Zooplankton hodowlanych stawów rybnych okresowo zasilanych oczyszczonymi ściekami. Goździejewska, Anna; Tucholski,  Stefan. - Pol. J. Env. Stud. 2011 vol. 20 nr 1 s. 67-79, il. bibliogr.

Omówiono analizę jakościowo-ilościową zooplanktonu trzech ziemnych stawów rybnych zasilanych oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni w Olsztynku. Próby zooplanktonu pobierano w odstępach miesięcznych od kwietnia do października 2007 r. We wszystkich stawach dominującą i najbardziej zróżnicowaną gatunkowo grupą zooplanktonu były wrotki (41 taksonów). Zmiany struktury i dynamiki zooplanktonu w stawach były spowodowane zależnościami troficznymi,  interakcjami wewnątrzgatunkowymi oraz presją ryb.


*00006*          en

Dynamics and structure of phytoplankton in fishponds fed with treated wastewater. Dynamika i struktura fitoplanktonu w stawach rybnych zasilanych oczyszczonymi ściekami. Napiórkowska-Krzebietke, Agnieszka; Hutorowicz, Andrzej; Tucholski,  Stefan. - Pol. J. Env. Stud. 2011 vol. 20 nr 1 s. 157-166, il. bibliogr.

Opisano strukturę i dynamikę zmian fitoplanktonu w trzech stawach narybkowych, różniących się składem gatunkowym ryb oraz dostępnością biogenów (głównie N). Stawy były zasilane okresowo oczyszczonymi ściekami bytowymi i poprodukcyjnymi z fabryki soków w Olsztynku. Całkowita biomasa fitoplanktonu wahała się od 3. 9 do 80. 2 mg/l. W stawach o wyższym poziomie azotu (1. 97 i 2. 40 mg/l) w fitoplanktonie wiosną dominowały okrzemki z rodzaju Fragilaria i Cyclotella, a latem zielenice i kryptofity. W stawie uboższym w azot (1. 37 mg/l) przeważały drobne kryptofity oraz okrzemki.


*00014*          en

Antioxidant status and lipid peroxidation in blood of common carp (Cyprinus carpio L. ). Status antyoksydacyjny i peroksydacja lipidów w krwi karpia (Cyprinus carpio L. ). Brucka-Jastrzębska,  Ewa; Kawczuga, Dorota. - Pol. J. Env. Stud. 2011 vol. 20 nr 3 s. 541-550,   il. bibliogr.

Omówiono wpływ zanieczyszczenia kadmem i ołowiem środowiska wodnego na zmiany stanu fizjologicznego ryb na podstawie aktywności enzymatycznej (MED, SOD, GPx) oraz badając poziom mocznika i bilirubiny we krwi karpia. Zawartość metali ciężkich we krwi karpia o ciężarze 125, 7 - 568 g wynosiła dla Cd 0, 031 - 0, 088 mg/kg, a dla Pb 0, 035 - 0, 131 mg/kg. Wykazano, że ryby hodowane w wodach pochłodniczych kanału zrzutowego elektrowni „Dolna Odra“ są bardziej narażone na stres oksydacyjny i skażenie metalami ciężkimi, niż w wodach naturalnych. Poziom badanych parametrów był najwyższy w miesiącach letnich.


*00016*          en

Heavy metals (Cd, Pb, Cu, Zn, Cr) in bottom sediments and the recultivation of Kielce Lake. Metale ciężkie (Cd, Pb, Cu, Zn, Cr) w osadach dennych a rekultywacja jeziora Kielce. Rabajczyk, Anna;  Jóźwiak, Małgorzata A. ; Jóźwiak, Marek; Kozłowski, Rafał. -  Pol. J. Env. Stud. 2011 vol. 20 nr 4 s. 1013-1019, il. bibliogr.

Podano wyniki analizy powierzchniowej osadów dennych (0-20 cm) w zurbanizowanym jeziorze Kielce, podczas jego rekultywacji,  prowadzonej metodą napowietrzania pulweryzacyjnego. Oznaczanie pierwiastków, z użyciem metod F-AAS i GA-AAS, przeprowadzono w oparciu o metody geochemiczne. Wykazano, że poza kadmem (Cd) i ołowiem (Pb) koncentracje badanych metali w osadzie nie przekraczają poziomów tła geochemicznego i są istotnie zależne od parametrów hydrologicznych i fizykochemicznych zbiornika oraz pracy zastosowanego aeratora.


 

OCHRONA GATUNKOWA

*00048*          pl

Elektrownia wodna przy rezerwacie ichtiologicznym. Przybylska,  Katarzyna; Mazurkiewicz, Jan; Andrzejewski, Wojciech. - Prz. Ryb. 2011 R. 35 nr 3 s. 29-30, il.

Przedstawiono cztery rezerwaty ichtiofauny zrzeszone w ramach sieci ekologicznych ECONET-Polska oraz gatunki tam chronione.  Omówiono negatywny wpływ budowli piętrzących związanych z funkcjonowaniem małych elektrowni w rezerwacie „Słonawy“ na rzece Wełnie koło Obornik Wielkopolskich. Małe elektrownie wodne mają niski potencjał energetyczny, natomiast znacząco negatywny wpływ na środowisko, dlatego nie zawsze jest uzasadnione ich budowanie.


*00064*          pl

Konferencja Naukowa „Strzebla błotna Eupallasella percnurus (Pall. ) - biologia, występowanie, ochrona“, Żabieniec, 12 kwietnia 2011 r. Sikorska, Justyna. - Komun. Ryb. 2011 nr 3 (122) s. 40-42, il.

Podsumowano stan wiedzy na temat biologii strzebli błotnej,  słodkowodnej ryby chronionej, jej występowania w Polsce, zagrożenia jej siedlisk oraz wskazano formy ochrony tego gatunku. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń między badaczami strzebli i urzędnikami odpowiedzialnymi za jej ochronę.


*00087*          pl

Konferencja naukowa pt. „Ryby jesiotrowate i ich przyszłość“ - Berdiansk - 7-10 lipca 2011 r. Kolman, Ryszard; Ostaszewska, Teresa.  - Komun. Ryb. 2011 nr 4 (123) s. 31-33, il.

Konferencja zorganizowana na Ukrainie przez Instytut Morza Azowskiego poświęcona była problematyce aktywnej ochrony ginących populacji ryb jesiotrowatych. Omawiano problemy azowskich jesiotrów,  przedstawiono wyniki prac o paszportyzacji stad jesiotrowych,  fizjologii i restytucji jesiotrów. Uczestnicy zwiedzili dwa dobrze prosperujące obiekty hodowlane produkujące jesiotry.


*00096*          en

New data regarding the distribution and ichthyocoenological affinities of the Ukrainian brook lamprey, Lampetra (Eudonotomyzon) mariae (Cephalaspidomorphi: Petromyzontiformes: Petromyzontidae), in southern Poland. Nowe dane dotyczące rozmieszczenia i ichtiocenologicznego pokrewieństwa minoga ukraińskiego, Lampetra (Eudonotomyzon) mariae (Cephalaspidomorphi: Petromyzontiformes: Petromyzontidae), w południowej Polsce. Drąg-Kozak, Ewa; Nowak,  Michał; Szczerbik, Paweł; Klaczak, Artur; Mikołajczyk, Tomasz;  Fałowska, Barbara; Socha, Magdalena; Popek, Włodzimierz. - Acta Ichth. Piscat. 2011 vol. 41 nr 2 s. 123-127, il. bibliogr.

W latach 2008-10 na terenie Ukrainy odnotowano 15 nowych stanowisk występowania minoga, Lampetra mariae. Najwięcej wystąpień stwierdzono w dorzeczu rzeki Nidy, a poza tym gatunek ten pojawił się w rzece Strwiąż, dopływie Dniestru. Analizy klasterowe wykazują duże podobieństwo minoga do śliza, Barbatula barbatula i strzebli,  Phoxinus phoxinus. Przypuszcza się, że występowanie minoga na terenie Polski jest niedoszacowane.


 

SKORUPIAKI I MIĘCZAKI UŻYTKOWE

*00044*          pl

O inwazji szczeżui chińskiej ciąg dalszy. Andrzejewski,  Wojciech; Urbańska, Maria. - Prz. Ryb. 2011 R. 35 nr 3 s. 11-12, il.

Przedstawiono charakterystykę rodzimych gatunków szczeżui, do których zalicza się szczeżuję wielką i szczeżuję pospolitą oraz funkcje, jakie pełnią one w stawach karpiowych. Podano informację o nowych stanowiskach szczeżui chińskiej w Polsce; jej cykl rozwojowy jest podobny do gatunków rodzimych. Małże kumulują w swoim ciele duże ilości biogenów i metali ciężkich. Odżywiają się filtrując pokarm z wody.


 

 

PRZETWÓRSTWO RYBNE

*00054*          pl

Technologie kriogeniczne w przetwórstwie ryb - technologie i urządzenia Linde. Betliński, Łukasz. - Mag. Przem. Ryb. 2011 nr 3 (81)  s. 36-38, il.

Omówiono działalność międzynarodowego koncernu LINDE GAZ oferującego nowoczesne technologie gazowe, głównie do zamrażania i schładzania metodą kriogeniczną oraz pakowania żywności w atmosferach modyfikowanych. Scharakteryzowano przebieg i zalety procesu mrożenia kriogenicznego przy użyciu czynnika chłodniczego w postaci ciekłego azotu, bądź dwutlenku węgla. Opisano urządzenia firmy Linde: tunele liniowe, zamrażarki, rozwiązania typu „pre-freezer“.


*00065*          pl

Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH 2011. Zdanowski, Kamil; Pyka, Jakub. - Komun. Ryb. 2011 nr 3 (122)  s. 44-46, il.

Przedstawiono organizatorów, uczestników, imprezy towarzyszące oraz laureatów nagrodzonych produktów i technologii podczas dorocznych, międzynarodowych targów POLFISH, które odbyły się w dn.  31 maja - 2 czerwca br. w Gdańsku.


*00098*          pl

Certyfikat MSC - dobrowolne czy wymuszone promowanie środowiskowych zobowiązań?. Draganik, Bohdan; Kapusta, Andrzej. -  Mag. Przem. Ryb. 2011 nr 4 (82) s. 44-49, il. bibliogr.

Omówiono znaczenie i sposoby nadawania zielonej „ekoetykiety“ produktom - certyfikatu potwierdzającego, że produkt został uzyskany metodami minimalizującymi szkodliwe wpływy na środowisko.  Przedstawiono analizę modelu matematycznego służącego do wyboru strategii prowadzącej do zminimalizowania szkodliwych skutków oddziaływania na środowisko. Opisano ekoetykiety rynku ryb i „owoców morza“, szczególnie ekoetykiety MSC nadawane przez Marine Stewardship Council (Morską Radę Powierniczą).


*00099*          pl

Uwagi na temat przetwórstwa karpi. Lirski, Andrzej. -  Mag. Przem. Ryb. 2011 nr 4 (82) s. 50-52, il.

Przedstawiono poglądy uczestników międzynarodowej konferencji, która odbyła się w 2002 r. w Dreźnie, na temat przetwarzania i marketingu karpia w warunkach Unii Europejskiej. W artykule scharakteryzowano też aktualne dane, a mianowicie rynek karpia w Austrrii, Czechach, Polsce, Litwie i Rumunii w latach 2009-2010.  Przedstawiono możliwości i sposoby przerabiania karpia w Polsce. Cały czas utrzymuje się zbyt niski wskaźnik udziału przetworzonych ryb w całości sprzedaży.