Instytut   Rybactwa   Śródlądowego

im. STANISŁAWA  SAKOWICZAEXPRESS INFORMACJA

NR  1/2012

(kwartalnik)

 

 

 

                                                                         Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanowska

                                                                                         mgr inż. Henryk Chmielewski

                                                                                              inż. Jadwiga Cupiał

 

 

                                                                                                                                      Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanow

 

Olsztyn 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA

Zespół redakcyjny:
mgr inż. Jadwiga Zdanowska
mgr inż. Henryk Chmielewski
inż. Jadwiga Cupiał

 

Kontakt:
Tel.
(089) 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: din@infish.com.pl

 

© Copyright by
Instytut Rybactwa Śródlądowego
Olsztyn 2010

 

Wydawca:
Dział Wydawnictw
Instytutu Rybactwa Śródlądowego
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
Tel. (089) 524 10 15, 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl

  

RYBACTWO

*00028*     pl

[Sześćdziesiąt] 60 lat Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza. Zdanowski, Bogusław. - Komun. Ryb. 2011 nr 6 (125) s. 1-3, il.

Przedstawiono strukturę organizacyjną, dyrektorów, kadrę, osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe, zadania statutowe i działalność usługową IRS-u, jednostki naukowej resortu rolnictwa.


*00029*     pl

Jubileusz Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza. Kapusta, Andrzej. - Komun. Ryb. 2011 nr 6 (125) s. 3-7, il.

Podczas jubileuszu 60-lecia IRS zaprezentowano film dokumentujący historię, działalność i osiągnięcia tej placówki naukowej. Minister Rolnictwa wyróżnił wielu pracowników odznaczeniami i nagrodami. Zaproszeni goście - z placówek współpracujących z instytutem - złożyli gratulacje.


*00043*     pl

Efekty unijnej pomocy dla sektora rybackiego Program Operacyjny RYBY 2007-2013. - Mag. Przem. Ryb. 2011 nr 6 (84) s. 45-49, il.

Scharakteryzowano program „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - źródło modernizacji sektora rybackiego oraz rolę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we wdrażaniu tego programu, zwłaszcza osi 1-3. Przedstawiono inwestycje dofinansowane ze środków unijnych (flota, porty, zakłady przetwórcze). Opisano wykorzystanie środków finansowych na wspieranie inwestycji dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz na chów i hodowlę ryb.


*00084*     pl

Krótka historia terenowych obiektów naukowych i dydaktycznych Zakładu Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW w latach 1918-1939. Śliwiński, Jerzy. - Prz. Ryb. 2012 R. 36 nr 1 s. 26-28, il.

Przedstawiono warunki terenowe i lokalowe, działalność, cele badawcze i dydaktyczne oraz zasłużonych ichtiologów Biologicznej Stacji Doświadczalnej Rybackiej w Rudzie Malenickiej oraz Wylęgarni Zarodowej w Złotym Potoku.


*00085*     pl

Kwestia warunków udzielania zezwoleń na płoszenie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu. - Prz. Ryb. 2012 R. 36 nr 1 s. 29-31, il.

Przedstawiono uzgodnienia obowiązujące na obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie udzielania zezwoleń na płoszenie lub odstrzał kormorana czarnego, czapli siwej oraz wydry. Podano informacje jakie powinien zawierać wniosek w zależności od położenia obrębu hodowlanego (sąsiedztwo rezerwatu przyrody, obszar Natura 2000).


*00109*     pl

Uprawniony do rybactwa na jeziorze bezodpływowym. Radecki, Wojciech. - Komun. Ryb. 2012 nr 1 (126) s. 37-38

Prawnik dowodzi, że uprawnionymi do rybactwa na jeziorach będących wodami stojącymi w przypadku gdy jezioro jest własnością małżeństwa, są oboje małżonkowie, pod warunkiem że jezioro stanowi majątek wspólny. Jeśli jezioro jest dzierżawione przez 15 osób fizycznych, to uprawnionymi do rybactwa są wszyscy dzierżawcy niepodzielnie.


 

HYDROBIOLOGIA RYBACKA

*00010*     en

Nutrient retention in surface waters of Lithuania. Retencja związków biogennych w wodach powierzchniowych Litwy. Povilaitis, Arvydas. - Pol. J. Env. Stud. 2011 vol. 20 nr 6 s. 1575-1584, il. bibliogr.

Opisano zastosowanie statystycznego modelu MESAW w celu łącznego określenia współczynnika eksportu retencji związków biogennych (azotu N i fosforu P) w dorzeczach rzek litewskich (Merkys, Musa, Nevezis, Zeimena). Oszacowana na podstawie analizy statystycznej retencja biogenów w badanych dorzeczach kształtowała się na poziomie 67-87 proc. i 24-63 proc. całkowitego ładunku N i P, odpowiednio. Wykazano znacznie większą retencję badanych biogenów w jeziorach (27-59 proc. N i 11-31 proc. P) niż w sieci rzecznej (11-15 proc. N i 3-12 proc. P).


*00012*     en

Phytoseston and heterotrophic bacteria in the assessment of the waters in the Wełna and Nielba Rivers. Fitoseston i bakterie heterotroficzne w ocenie wód rzek Wełny i Nielby. Messyasz, Beata; Szczuka, Ewa; Kaznowski, Adam; Burchardt, Lubomira. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2010 vol. 39 nr 4 s. 45-63, il. bibliogr.

Przedstawiono wyniki badań fitosestonu i bakterii heterotroficznych w miejscu przecięcia się rzek Nielby i Wełny (Wielkopolska) w okresie intensywnego spływu wody (od października 2006 do maja 2007). Analiza parametrów fizyko-chemicznych poniżej przecięcia się rzek wykazała zmianę jakości wody; lekką poprawę jakości wody w rzece Nielbie i pogorszenie się w rzece Wełnie. Pokrywało się to z analizą zespołów okrzemkowych (na podstawie indeksów IPS i GDI), wśród których dominowały gatunki eutrafeniczne oraz liczebnością bakterii heterotroficznych. Zaobserwowano sezonowe zmiany liczebności i struktury gatunkowej fitoplanktonu.


*00013*     en

Changes in the spatial structure of submerged macrophytes in Lake Rotcze (Łęczna-Włodawa Lakeland). Zmiany w przestrzennej strukturze makrofitów zanurzonych w jeziorze Rotcze (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Lorens, Bogdan; Sugier, Piotr. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2010 vol. 39 nr 4 s. 65-73, il. bibliogr.

Przeprowadzono badania fitosocjologiczne w celu dokonania oceny krótkoterminowych zmian w strukturze przestrzennej roślinności w jeziorze Rotcze. Analizie poddano częstotliwość i zasięg występowania poszczególnych gatunków, strukturę grup ekologicznych oraz całkowity zakres pokrywy roślinnej. Parametry te szacowano zarówno dla całego zbiornika, jak i dla przekrojów pionowych, wykorzystując współczynnik PVI dla grupy ekologicznej. Zaobserwowano zmiany w częstotliwości występowania i pokrycia niektórych gatunków i grup ekologicznych, w tym brak pokrywy roślinnej na głębokości powyżej 3 m.


*00015*     en

Vertical distribution of benthic macroinvertebrates in a meromictic lake (Lake Czarne, Drawieński National Park). Pionowe rozmieszczenie makrobezkręgowców bentosowych w jeziorze meromiktycznym (Jezioro Czarne, Drawieński Park Narodowy). Klimaszyk, Piotr; Heymann, Damian. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2010 vol. 39 nr 4 s. 99-106, il. bibliogr.

Przedstawiono wyniki badań rozmieszczenia bezkręgowców bentosowych w Jeziorze Czarnym w okresie jesienno-wiosennym w latach 2005 i 2006. Próbki pobierano z 3 odcinków od głębokości 0, 5 m do dna jeziora w odstępach co 5 m. Stwierdzono, że makrobentos występował do głębokości 10 m. największą różnorodność gatunkową i biomasę odnotowano w strefie przybrzeżnej na głębokości 0, 5 m. Liczebność i biomasa zoobentosu na głębokości 5 m (w sąsiedztwie stanowisk Chara) i na głębokości 10 m, były znacznie mniejsze. Powodem tego zjawiska mógł być stopniowy spadek natlenienia wody.


*00016*     en

The influence of emergent and submerged macrophyte beds on ciliate communities in a shallow lake. Wpływ skupisk makrofitów wynurzonych i zanurzonych na zespoły orzęsków w płytkim jeziorze. Mieczan, Tomasz. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2010 vol. 39 nr 4 s. 107-115,  il. bibliogr.

Badano zależności między zagęszczeniem orzęsków a obecnością roślinności zanurzonej i wynurzonej w jeziorze Piskory (wschodnia Polska). Stwierdzono, że liczebność i biomasa orzęsków były znacznie wyższe w obrębie zwartych stanowisk roślin w porównaniu do strefy otwartej wody lub miejsc słabo porośniętych roślinnością. Na rozmieszczenie orzęsków największy wpływ miały zagęszczenie bakterii i TOC, a najmniejszy poziom chlorofilu i fosfor całkowity. Wyodrębniono dwie grupy siedlisk o podobnym modelu występowania orzęsków, w pierwszej występowały rośliny o rzadkiej strukturze budowy łodyg i strefa wody otwartej, w drugiej grupie znajdowały się bardziej złożone zespoły roślin zanurzonych.


*00017*     en

Epiphytic chironomids on rigid hornwort (Ceratophyllum demersum L. ) - the relation between the community structure and lake status. Epifityczne ochotkowate na rogatku sztywnym (Ceratophyllum demersum L. ) - zależność między strukturą zespołów a statusem jeziora. Tarkowska-Kukuryk, Monika. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2010 vol. 39 nr 4 s. 117-133, il. bibliogr.

Omówiono rolę rogatka sztywnego (Ceratophyllum demersum L. ) dla epifitycznych ochotkowatych w zależności od statusu ekolgicznego zbiornika wodnego. Badania przeprowadzono w dwóch płytkich jeziorach polimiktycznych na Polesiu Lubelskim. Stwierdzono, że status ekologiczny zbiornika istotnie determinuje strukturę i bogactwo gatunkowe ochotkowatych zasiedlających roślinność wodną. W jeziorze o niższym statusie czynnikami determinującymi były: azotany, chlorofil, biomasa peryfitonu. W jeziorze o wyższym statusie troficznym kluczowymi parametrami były: biomasa peryfitonu, zawiesina, azot amonowy, pH, przezroczystość wody.


*00018*     en

Phosphorus release from the bottom sediments of Lake Rusałka (Poznań, Poland). Uwalnianie fosforu z osadów dennych jeziora Rusałka (Poznań, Polska). Kowalczewska-Madura, Katarzyna; Gołdyn, Ryszard; Dondajewska, Renata. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2010 vol. 39 nr 4 s. 135-144, il. bibliogr.

Eksperymentalne badania osadów dennych eutroficznego zbiornika sztucznego Rusałka w Poznaniu wykazały, że proces uwalniania fosforu (P) ma znaczący wpływ na funkcjonowanie ekosystemu wodnego. W części najgłębszej zbiornika (4-9 m) w warunkach beztlenowych ładunek wewnętrznego P osiągnął poziom 29, 84 mg/m kw. /dzień i był około 2 razy mniejszy niż uwalniany z płytszych stref, które obejmowały około 92 proc. powierzchni dna. Obliczono, że średni ładunek wewnętrznego P, uwalniany rocznie do ekosystemu, wynosi 1214. 5 kg, to jest 3, 31 g/m kw.


*00019*     en

Manganese accumulation by two species of Chara. Akumulacja manganu przez dwa gatunki ramienic (Chara). Urbaniak, Jacek. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2010 vol. 39 nr 4 s. 145-155, il. bibliogr.

Omówiono procesy akumulacji manganu (Mn) przez dwa gatunki zielenic: Chara globularis i Chara hispida, w warunkach laboratoryjnych i polowych. Zarówno w warunkach terenowych jak i w laboratorium obserwowano intensywne procesy biologicznej absorpcji Mn na powierzchni badanych roślin. Stwierdzono, że oba gatunki mogą być ważnymi czynnikami w obiegu Mn w jeziorach, mogą gromadzić duże ilości Mn. Należy zbadać dokładniej, jak przebiega proces akumulacji Mn w roślinach.


*00020*     en

Phytoplankton dynamics in the reservoir lake „Żur“ on the Pomeranian Wda River. Dynamika fitoplanktonu w zbiorniku retencyjnym „Żur“ na pomorskiej rzece Wda. Wiśniewska, Marzena. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2010 vol. 39 nr 4 s. 157-171, il. bibliogr.

Badania fikologiczne przeprowadzono w sztucznym zbiorniku wodnym usytuowanym na rzece Wda w Borach Tucholskich w latach 1998-2008. Wśród 138 gatunków glonów planktonowych zidentyfikowano: Euglenophyta (4), Dinophyta (5), Chrysophyceae (6), Cyanoprokaryota (27), Bacillariophyceae (40), Chlorophyta (56). Zaobserwowano, że wiosną i latem fitoplankton składał się głównie z okrzemek. Na podstawie składu gatunkowego i biomasy fitoplanktonu oraz stężenia chlorofilu i indeksu TSI, badany zbiornik zakwalifikowano do umiarkowanie eutroficznych, z wyraźnym zróżnicowaniem w poszczególnych strefach.


*00027*     pl

Nowe dla środkowej Polski i rzadko obserwowane gatunki wioślarek (Cladocera): Lathonura rectirostris (O. F. Muller), Streblocerus serricaudatus (S. Fischer) i Acantholeberis curvirostris (O. F. Muller). Kamiński, Krzysztof Z. - Prz. Zool. 2010 t. 52-54 z. 1-4 s. 193-195,  bibliogr. summ.

Na terenie rezerwatu „Mianów“ w województwie łódzkim w rozlewiskach nadtorfowych stwierdzono obecność trzech nowych dla środkowej Polski gatunków wioślarek: Lathonura rectirostris, Streblocerus serricaudatus i Acantholeberis curvirostris. Przedstawiono charakterystykę gatunków i ich występowanie. Opisano także inne gatunki występujące w zooplanktonie na badanym terenie. Próby planktonowe w rozlewiskach nadtorfowych pobierano w latach 2006-2007.


*00047*     en

Influence of the Włocławek Reservoir on the quality of waters in the Bay of Gdańsk. Oddziaływanie Zbiornika Włocławskiego na jakość wód w Zatoce Gdańskiej. Kentzer, Andrzej. - Limnol. Pap. 2009 vol. 4 s. 9-13, il. bibliogr.

Między 1992 a 2004 rokiem zaobserwowano istotną poprawę jakości wód w Wiśle. Badania hydrochemiczne Włocławskiego Zbiornika Zaporowego wykazały, że jego wody oddziałują na jakość wód w dolnym biegu rzeki. W wymienionym okresie w osadach dennych zbiornika nastąpiła akumulacja 15, 1 tys. ton fosforu i 90 tys. ton azotu. Zaobserwowano też redukcję zawiesiny wnoszonej do zbiornika przez rzekę. Dzięki tym procesom do Zatoki Gdańskiej dociera mniejszy ładunek tych elementów, co wpływa na obniżenie tempa eutrofizacji.


*00048*     en

The significance of flow-through lakes in the river-lake system of the Wel River in the processes of transformation and phosphorus accumulation. Znaczenie przepływu rzeki przez jeziora w systemie rzeczno-jeziornym rzeki Wel w procesach transformacji i akumulacji fosforu. Operacz, Maciej; Kentzer, Andrzej; Kuklicz, Filip. - Limnol. Pap. 2009 vol. 4 s. 15-24, il. bibliogr.

Rzeka Wel przepływa przez 3 jeziora na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego. Badano znaczenie jezior przepływowych dla transformacji i akumulacji fosforu. Stwierdzono, że dwa z badanych jezior (Tarczyńskie o powierzchni 163, 8 ha oraz Grądy o powierzchni 112, 7 ha) redukują koncentrację fosforu wnoszonego przez rzekę o 33 proc. Natomiast małe jezioro Zakrocz (o powierzchni 11, 1 ha) cechujące się bardzo krótkim czasem retencji, nie oddziaływało na redukcję fosforu w rzece.


*00050*     en

Dynamics of plankton algae communities in Lake Kamionkowskie used for tourism purposes. Dynamika zbiorowisk glonów planktonowych w Jeziorze Kamionkowskim użytkowanym turystycznie.  Luścińska, Marta; Wilińska-Peisert, Anna. - Limnol. Pap. 2009 vol. 4 s. 33-39, il. bibliogr.

W fitoplanktonie Jeziora Kamionkowskiego zidentyfikowano 104 taksony glonów należące do: Cyanoprokaryota, Cryptophyta, Dinophyta, Heterokontophyta, Euglenophyta, Chlorophyta. Wśród glonów najliczniejsze były okrzemki (40 proc. ), sinice (25 proc. ) i Chlorococcales (25 proc. ). Wysoką biomasę glonów obserwowano latem z maksimum we wrześniu. Najwyższe koncentracje chlorofilu-a obserwowano w lipcu i sierpniu. Badane jezioro uznano za średnio eutroficzne, jednak rozwój turystyki może doprowadzić do wzrostu trofii, a następnie do wystąpienia zakwitów wody.


*00051*     en

Dynamics of algae communities in pond and stream in Toruń. Dynamika zbiorowisk glonów w stawie i potoku w Toruniu. Dembowska, Ewa; Głogowska, Barbara; Krokwińska, Agnieszka. - Limnol. Pap. 2009 vol. 4 s. 41-53, il. bibliogr.

Badania glonów przeprowadzono w antropogenicznie przekształconym stawie miejskim Kaszownik i Potoku Toruńskim przepływającym przez centrum miasta. W wodach tych obiektów odnotowano wysokie koncentracje nutrientów, wysokie liczebności i biomasę glonów, w tym 130 taksonów okrzemek, które dominowały pod względem ilościowym. Średnia biomasa glonów wynosiła 10, 5 mg/l, a okrzemki stanowiły 84 proc. tej biomasy. Wartości troficzne obliczono wg. wskaźników Carlsona, klasyfikując oba ekosystemy jako eutroficzne.


*00052*     en

Influence of hydrological conditions on zooplankton of oxbow lakes (old riverbeds) of the lower Vistula in the city of Toruń. Oddziaływanie warunków hydrologicznych na zooplankton starorzeczy dolnej Wisły w mieście Toruniu. Napiórkowski, Paweł. - Limnol. Pap. 2009 vol. 4 s. 55-67, il. bibliogr.

Badania zooplanktonu przeprowadzono od kwietnia do października 2006 roku w 3 starorzeczach różnego typu (odizolowanych w różnym stopniu lub połączonych z rzeką) i w rzece. Zooplankton w starorzeczach był obfitszy pod względem ilościowym i jakościowym niż zooplankton rzeczny. Na ten stan wpływały bardziej stabilne warunki hydrologiczne w starorzeczach. Dominującą grupą w zooplanktonie pod względem liczby gatunków były wrotki (Rotatoria).


*00054*     en

The content of phosphorus and its biologically available fractions in the sediments from flow-through lakes of the Wel River. Zawartość fosforu i jego biologicznie dostępnych frakcji w osadach dennych jezior przepływowych rzeki Wel. Kentzer, Andrzej; Operacz, Maciej. - Limnol. Pap. 2010 vol. 5 s. 9-16, il. bibliogr.

Badania przeprowadzono w jeziorach: Grądy, Tarczyńskim i Zakrocz, przez które przepływa rzeka Wel. Głównie badano zawartość fosforu całkowitego (P) oraz innych związków chemicznych zawierających P w osadach dennych. Stwierdzono, że zawartość całkowitego P w osadach jezior jest niska w porównaniu z inymi jeziorami o podobnej trofii. Prawie 50 proc. fosforu zawartego w osadach jest zdeponowanych w związkach nierozpuszczalnych, biologicznie niedostępnych. Ładunek P zasilający zlewnię rzeki Wel jest mały, więc tempo eutrofizacji jest niskie.


*00058*     en

Heterogeneity in properties of bottom sediments in selected lakes of the Wel Landscape Park. Heterogeniczność właściwości osadów dennych w wybranych jeziorach Welskiego Parku Krajobrazowego. Cieślewicz, Joanna; Operacz, Maciej. - Limnol. Pap. 2010 vol. 5 s. 49-58, il. bibliogr.

Porównywano właściwości fizyko-chemiczne wód i osadów dennych 3 jezior (Jeleń, Tarczyńskie, Grądy). Osady tych jezior różnią się istotnie pod względem zawartości węgla organicznego, azotu mineralnego i całkowitego, wartości pH i przewodnictwa oraz zawartości pigmentów. Najwyższa zawartość węgla organicznego i azotu całkowitego występowała w osadach jeziora Jeleń, które cechowały się najniższą zawartością pigmentów. Wody tego jeziora zawierały najmniej jonów magnezu i wapnia i miały najniższe przewodnictwo elektrolityczne.


*00067*     pl

Duże skrzelonogi: mało znane bezkręgowce astatycznych zbiorników wodnych. Jankowiak, Anna. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2011 t. 67 z. 6 s. 552-558, il. bibliogr. summ.

Omówiono biologię dużych skrzelonogów (Branchiopoda) oraz środowiska, w których występują. Scharakteryzowano czynniki wpływające na skład gatunkowy zgrupowań dużych skrzelonogów. Na terenie Europy odnotowano obecnie 72 gatunki skrzelonogów, a w Polsce występuje 12 gatunków tych skorupiaków. Przedstawiono miejsca ich występowania wskazując na potrzebę inwentaryzacji krajowych siedlisk dużych skrzelonogów oraz ich ochronę.


*00086*     en

Seasonal changes in ciliate biomass and composition of the ciliate community in oligo-mesotrophic Lake Jasne (Iława Lake District, Poland). Zmiany sezonowe biomasy orzęsków i składu ich zbiorowiska w oligo-mezotroficznym Jeziorze Jasnym (Pojezierze Iławskie, Polska). Czychewicz, Natalia; Rychert, Krzysztof. - Limnol. Rev. 2011 vol. 11 nr 1 s. 3-5, il. bibliogr.

W Jeziorze Jasnym (znanym też pod nazwą - Jezioro Czyste) badano biomasę i skład gatunkowy orzęsków (Ciliophora) od maja 2009 do czerwca 2010. Próby pobierano z powierzchni i strefy naddennej. Biomasa orzęsków dochodziła do 0. 58 mikrogC/l w warstwie powierzchniowej i do 1. 46 mikrog/l nad dnem. Są to jedne z najniższych wartości notowanych w jeziorach oligotroficznych. Maksimum biomasy notowano na powierzchni wiosną i jesienią, a nad dnem tylko wiosną. Wśród orzęsków dominowały Prostomatida, a zwłaszcza Urotricha spp. (na powierzchni 77 proc. , a nad dnem 54 proc. biomasy).


*00087*     en

Productivity of lakes varying in water mass dynamics. Produktywność jezior różniących się dynamiką mas wodnych. Grochowska, Jolanta; Wiśniewski, Grzegorz; Tandyrak, Renata. - Limnol. Rev. 2011 vol. 11 nr 1 s. 7-13, il. bibliogr.

Na przykładzie trzech jezior o wysokiej zawartości nutrientów (biogenów) na Pojezierzu Olsztyńskim badano zależność produktywności od dynamiki mas wodnych. W polimiktycznym jeziorze Track szczyt produktywności występował latem, przy zawartości chlorofilu 123 mg/m sześc. i przezroczystości poniżej 0. 6 m. Najniższa produktywność pierwotna wystąpiła w bradymiktycznym jeziorze Miodówko, gdzie przezroczystość wynosiła ok. 3 m, a zawartość chlorofilu 1. 7 mg/m sześc. Eumiktyczne jezioro Szeląg Wielki charakteryzowało się średnimi wartościami produktywności, jego przezroczystość wynosiła 1. 2 m a chlorofil 40. 3 mg/m sześc.


*00088*     en

Eutrophication parameters and Carlson-type trophic indices in selected Pomeranian lakes. Parametry eutrofizacji i wskaźniki stanu troficznego Carlsona w wybranych jeziorach pomorskich. Jarosiewicz, Anna; Ficek, Dariusz; Zapadka, Tomasz. - Limnol. Rev. 2011 vol. 11 nr 1 s. 15-23, il. bibliogr.

Na podstawie badań z lat 2007-2009 określano stan troficzny 8 jezior. Były to następujące jeziora: Rybiec, Niezabyszewskie, Czarne, Chotkowskie, Obłęże, Jasień Południowy, Jasień Północny, Jeleń. Analizowano zależności między 4 wskaźnikami: TSI(SD), TSI(Chl), TSI(TP) i TSI(TN), uwzględniającymi (odpowiednio): widzialność, zawartość chlorofilu, fosfor całkowity, azot całkowity. Badane jeziora reprezentowały poziom troficzny między mezotroficznym a eutroficznym. Stwierdzono, że w jeziorach tych fosfor nie limitował produktywności glonów.


*00090*     en

Variability of nutrient concentrations in sediments and wetland plants during the vegetation season under different sediment moisture conditions. Zmienność koncentracji nutrientów w osadach i roślinności bagiennej podczas sezonu wegetacyjnego w różnych warunkach wilgotności osadów. Ławniczak, Agnieszka E. - Limnol. Rev. 2011 vol. 11 nr 2 s. 47-58, il. bibliogr.

Analizowano zawartość azotu (N), fosforu (P) i potasu (K) w roślinach i osadach dennych Jeziora Niepruszewskiego oraz zmienność stosunku N:P i N:K. Uwzględniano różny stopień zalania wodą poszczególnych stanowisk. Wykazano, że zawartość nutrientów (biogenów) w roślinach lepiej odzwierciedla dostępność nutrientów potrzebną do wzrostu roślin niż zawartość nutrientów w osadach dennych. Lepszym wskaźnikiem był stosunek N:P niż N:K lub poszczególne biogeny analizowane oddzielnie.


*00091*     en

Lead in the environment of lake Wigry (NE Poland). Ołów w środowisku jeziora Wigry (północno-wschodnia Polska). Aleksander-Kwaterczak, Urszula; Kostka, Anna. - Limnol. Rev. 2011 vol. 11 nr 2 s. 59-68, il. bibliogr.

Pobrano kilkaset prób osadów z jeziora Wigry i z otaczających je torfowisk. Badano rozkład powierzchniowy i pionowy ołowiu (Pb) w osadach. Koncentracje w powierzchniowej warstwie osadów (0-10 cm) wahały się od 2. 52 do 469 mg/kg. Najwyższe koncentracje Pb występowały w organicznych gyttjach, a najniższe w osadach skalistych. Stwierdzono silną korelację pozytywną między zawartością materii organicznej w osadach, a zawartością w nich Pb.


*00092*     en

Cyanobacterial blooms in shallow lakes of the Iławskie Lake District. Zakwity sinicowe w płytkich jeziorach Pojezierza Iławskiego. Dembowska, Ewa. - Limnol. Rev. 2011 vol. 11 nr 2 s. 69-79,  il. bibliogr.

Dominację sinic zaobserwowano w fitoplanktonie wielu jezior o wysokiej trofii, a szczególnie podatne są płytkie jeziora eutroficzne. Fitoplankton badano w latach 2002-2005 w 6 jeziorach (Gardzień, Iławskie, Kolmowo, Silm, Stęgwica, Tynwałdzkie), które różnią się wielkością i zagospodarowaniem zlewni. Odkryto kilka typów zakwitów w powiązaniu z mieszaniem wody i poziomem trofii. Zakwit z Planktothrix pojawiał się w jeziorach ze zlewnią rolniczą, z Limnothrix w jeziorach ze zlewnią leśno-rolniczą, a typ mieszany zakwitów był typowy dla jezior śródleśnych.


*00093*     en

Bathymetric mesurements of Morskie Oko Lake. Pomiary batymetryczne jeziora Morskie Oko. Choiński, Adam; Strzelczak, Agnieszka. - Limnol. Rev. 2011 vol. 11 nr 2 s. 89-93, il. bibliogr.

Zweryfikowano dotychczas sporządzone plany batymetryczne Morskiego Oka w latach 1879, 1909 i 1934, dokonując pomiarów echosondą w 2011 roku i sporządzając na ich podstawie aktualny plan. Krzywe batygraficzne zostały określone na podstawie objętości wody między kolejnymi izobatami. Najmniej dokładne dane pochodziły z 1879 roku. Według pomiarów z 2011 roku powierzchnia Morskiego Oka wynosi 33, 39 ha, maksymalna głębokość 51, 8 m, a objętość wody 9904300 m sześc.


*00095*     en

Patterns of seasonal phytoplankton dynamics as the element of ecological changes proceeding in a lake (Lake Kortowskie, northern Poland). Model sezonowej dynamiki fitoplanktonu jako element zmian ekologicznych zachodzących w jeziorze (Jezioro Kortowskie, północna Polska). Jaworska, Bożena; Zdanowski, Bogusław. - Limnol. Rev. 2011 vol. 11 nr 3 s. 105-112, il. bibliogr.

Badano przebieg sukcesji ekologicznej fitoplanktonu w Jeziorze Kortowskim. Analizowano długoterminowe zmiany sezonowe w strukturze taksonomicznej glonów i określano intensywność rozwoju zbiorowisk fitoplanktonowych. Zmiany sezonowe uwidoczniły malejący udział Bacillariophyceae wiosną i jesienią, a Chlorophyta latem, przy wzrastającym udziale sinic. Najwyższą biomasę glonów notowano latem wraz z dominacją sinic. Rozwój Cyanoprokaryota negatywnie oddziałuje na okrzemki, które wcześniej zanikają wiosną i w mniejszym stopniu ponownie rozwijają się jesienią.


*00097*     en

Natural and economic factors of shrinkage of lakes of the Wielkopolska Lakeland. Naturalne i ekonomiczne czynniki kurczenia się jezior na Pojezierzu Wielkopolskim. Nowak, Bogumił; Brodzińska, Barbara; Gezella-Nowak, Izabela. - Limnol. Rev. 2011 vol. 11 nr 3 s. 123-132, il. bibliogr.

Do analizy procesu zarastania litoralu wytypowano następujące jeziora: Biskupińskie, Chrzypskie, Jarosławieckie, Kierskie, Konin, Lednica, Lubikowskie, Orchowskie, Ostrowskie, Powidzkie, Słowikowo, Witobelskie. Sięgnięto po materiały z lat 60. XX wieku dostępne w Instytucie Rybactwa Śródlądowego. Ustalono, że w ciągu ostatnich kilku dekad powierzchnia trzcinowisk powiększyła się o 15-20 proc. Trzciny dominują w czystych jeziorach z osadami piaszczystymi. W jeziorach małych, lub w osłoniętych zatoczkach, gdzie woda stagnuje, dominują rośliny o liściach pływających, takie jak z rodzaju Nymphaea.


*00098*     en

Relationship between areal hypolimnetic oxygen depletion rate and the trophic state of five lakes in northern Poland. Zależność między natężeniem powierzchniowego, hypolimnetycznego wyczerpywania się tlenu a stanem troficznym pięciu jezior północnej Polski. Borowiak, Dariusz; Nowiński, Kamil; Barańczuk, Jacek; Marszelewski, Włodzimierz; Skowron, Rajmund; Solarczyk, Adam. - Limnol. Rev. 2011 vol. 11 nr 4 s. 135-142, il. bibliogr.

W latach 2009-2010 badano 5 jezior: Białe, Kępno, Łazduny, Raduńskie Górne, Szurpiły, analizując fosfor całkowity (TP), azot całkowity (TN), chlorofil a i widzialność krążka Secchiego (SDD). Parametry te korelowano z powierzchniowym, hypolimnetycznym wyczerpywaniem się tlenu (AHOD). Wskaźnik AHOD był używany prawie od początku XX wieku do oceny produktywności jezior, ale ostatnie badania wykazały, że jest on słabo skorelowany z biomasą sestonu i/lub koncentracją fosforu. Na podstawie uzyskanych wyników ustalono, że AHOD jest wysoce skorelowany z zawartością chlorofilu a, zaś słabo z SDD i TP. Nie stwierdzono korelacji między AHOD a TN.


*00099*     en

Development of floating-leaved vegetation in three lakes of varied trophy (Leczna-Wlodawa Lakeland). Rozwój roślinności o liściach pływających w trzech jeziorach o różnej trofii (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Sender, Joanna. - Limnol. Rev. 2011 vol. 11 nr 4 s. 163-169, il. bibliogr.

Rośliny z rodzaju Nymphaea są typowym składnikiem roślinności litoralu w jeziorach europejskich, rosnąc do głębokości 3 m. Badano ich udział w biomasie roślin trzech jezior: w Płotyczach Sobiborskich o niskiej trofii, w eutroficznym jeziorze Płotycze Urszulińskie i w wysoce eutroficznym Jeziorze Zienkowskim. W jeziorach tych Nymphaea zajmowały znaczną część litoralu przy wysokim udziale w biomasie makrofitów. Najmniejszy udział stwierdzono w wysoce eutroficznym jeziorze, a największy w jeziorze eutroficznym.


*00110*     pl

7th International Shallow Lakes Conference (24-28. 04. 2011, Wuxi, Chiny). Siódma Międzynarodowa Konferencja na temat Płytkich Jezior (24-28. 04. 2011, Wuxi, Chiny). Hutorowicz, Andrzej;

Napiórkowska-Krzebietke, Agnieszka; Godlewska, Małgorzata. - Komun. Ryb. 2012 nr 1 (126) s. 38-40, il.

Naukowcy z całego świata prezentowali w pięciu sesjach referaty na temat ryb, planktonu, roli osadów dennych i oragnizmów bentosowych, makrofitów, jakości wody i rekultywacji jezior oraz czynników wywołujących zmiany w płytkich jeziorach. Pracownicy polskiego Instytutu Rybactwa Śródlądowego po zakończeniu konferencji wygłosili wykłady w Instytucie Hydrobiologii Chińskiej Akademii Nauk w Wuhan oraz podpisali porozumienie o współpracy w dziedzinie badań naukowych.


 

AKWAKULTURA

*00032*     pl

Akwakultura we Wspólnej Polityce Rybołówstwa. Rabczyńska, Marta. - Komun. Ryb. 2011 nr 6 (125) s. 15-21, il. bibliogr. summ.

Omówiono sytuację akwakultury od strony przepisów prawnych w jakich funkcjonuje ten sektor od momentu przyjęcia reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa w 2002 roku. W 2009 roku wydano Komunikat Komisji Europejskiej zatytułowany: Nowy impuls dla strategii zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakutury. W lipcu 2011 KE opublikowała pakiet wniosków legislacyjnych dotyczących reformy WPRyb. Zaproponowano nowe środki w celu zapewnienia rozwoju akwakultury (podniesienie konkurencyjności, koordynacja działań w zakresie chowu i hodowli ryb, powołanie komitetu doradczego).


*00039*     pl

[Drugi] II Zjazd Sieci Centrów Akwakultury w Centralnej i Wschodniej Europie (NACEE). Kolman, Ryszard; Zdanowski, Bogusław. - Komun. Ryb. 2011 nr 6 (125) s. 38-41, il.

Podczas drugiego zjazdu NACEE w Kiszyniowie (Mołdawia), który odbył się w dniach 17-19 września 2011, powołano Techniczny Komitet Konsultacyjny do spraw monitoringu akwakultury i opracowywania zleceń dotyczących współpracy między członkami. Uczestnicy wzięli udział w konferencji poświęconej roli akwakultury w rozwoju wsi oraz zwiedzili farmę jesiotrową i winnicę.


*00103*     pl

Nowe gatunki - innowacyjne technologie w polskiej akwakulturze. Zakęś, Zdzisław; Partyka, Konrad; Hopko, Marek; Kowalska, Agata; Wierzbicki, Andrzej. - Komun. Ryb. 2012 nr 1 (126) s. 16-19, il.  bibliogr.

Omówiono zasięg występowania ryby okoniokształtnej z rodziny Latidae - barramundi (Lates calcarifer) oraz biologię tego gatunku i wartości konsumpcyjne mięsa. Innowacyjna metoda hodowli tej ryby w systemie recyrkulacyjnym jest prowadzona w miejscowości Wymój pod Olsztynem. Obiekt jest wyposażony w linie technologiczne do podchowu wylęgu, stadiów juwenalnych i tuczu ryb towarowych. W farmie zastosowano zintegrowany system hodowli ryb i uprawy hydroponiczne (sałata, kapusta, zioła).


 

BIOLOGIA RYB

*00014*     en

Habitat variability and fish species structure in the Kończak stream. Zróżnicowanie siedlisk i struktura gatunkowa ryb w potoku Kończak. Golski, Janusz; Przybył, Antoni; Mazurkiewicz, Jan; Andrzejewski, Wojciech; Trawiński, Jakub. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2010 vol. 39 nr 4 s. 83-98, il. bibliogr.

W 2008 roku przeprowadzono ilościowo-jakościowe badania ichtiofauny w potoku Kończak, prawobrzeżnym dopływie Warty. Na podstawie odłowów w poszczególnych odcinkach potoku obliczono wskaźniki różnorodności gatunkowej wg. Shannona-Wienera oraz ustalono liczebność i biomasę ryb. W sumie odłowiono 667 ryb o łącznym ciężarze 8760 g, sklasyfikowano wśród nich 19 gatunków, które reprezentowały 8 grup rozrodczych. Liczba gatunków w poszczególnych odcinkach wynosiła od 2 do 17. Najbardziej zróżnicowane zespoły ryb odnotowano w odcinkach charakteryzujących się najmniejszym stopniem przekształcenia i najlepszymi warunkami środowiska.


*00021*     pl

Wczesna historia ryb I - Chondrichthyes. Paśko, Łukasz. - Prz. Zool. 2010 t. 52-54 z. 1-4 s. 7-22, il. bibliogr.

Przedstawiono przegląd współczesnej wiedzy na temat wczesnego okresu ewolucji największych grup ryb. Scharakteryzowano historię chrzęstnoszkieletowych (Chondrichthyes), wśród których wyróżnia się dwa główne taksony: spodouste i euchondrocefale. Mikroskamieniałości tej grupy w postaci łusek i ząbków skórnych pochodzą sprzed 455 mln lat. Opisano ewolucję zawieszenia szczęk u chrzęstnoszkieletowych (połączenie łuku żuchwowego z mózgoczaszką). Omówiono dwa etapy ewolucji spodoustych oraz ich modyfikacje morfologiczne.


*00022*     pl

Wczesna historia ryb II - bazalne Actinopterygii. Paśko, Łukasz. - Prz. Zool. 2010 t. 52-54 z. 1-4 s. 23-36, il. bibliogr.

Wykazano, że pierwsze pojedyncze wyizolowane łuski przypisywane najwcześniejszym promieniopłetwym pochodzą z morskich osadów i są datowane na 418, 7 mln lat. Opisano rekonstrukcje przedstawicieli wczesnych promieniopłetwych oraz ich morfologię zewnętrzną. Scharakteryzowano dwa relikty ich ewolucji, które przetrwały do dzisiaj: rząd miastugokształtne (Polyteriformes) i jesiotrokształtne (Acipenseriformes).


*00023*     pl

Wczesna historia ryb III - Neopterygii. Paśko, Łukasz. - Prz. Zool. 2010 t. 52-54 z. 1-4 s. 37-46, il. bibliogr.

Omówiono powstanie i radiację bazalnych Neopterygii. Opisano ewolucję i morfologię nowopłetwych, grupy ryb wchodzących w skład kladu Neopterygii. Do dzisiejszych czasów dotrwały dwie linie ewolucyjne bazalnych nowopłetwych: w faunie słodkowodnej Ameryki Południowej jeden gatunek miękawki oraz niszczukowate obejmujące dzisiaj 7 gatunków dużych ryb osiagających długość do 3 m. Przedstawiono początek radiacji Teleostei.


*00024*     pl

Wczesna historia ryb IV - Sarcopterygii. Paśko, Łukasz. - Prz. Zool. 2010 t. 52-54 z. 1-4 s. 47-60, il. bibliogr.

Scharakteryzowano poglądy dotyczące rekonstrukcji filogenezy ryb szczękowców. Omówiono ewolucję największych grup ryb promieniopłetwych i mięśniopłetwych. Opisano morfologię głównych grup mięśniopłetwych: trzonopłetwe (Actinista, Coelacanthii, Crossopterygii), dwudyszne (Dipnoi), onychodonty (Onychodontida), porolepidy (Porolepiformes), osteolepidy (Osteolepiformes), rizodonty (Rhizodontida), panderichtidy (Panderichthyida, Elpistotegalia) i Tetrapoda. Cały szkielet mięśnipłetwych jest mocno skostniały i zawiera dużo elementów skórnych.


*00026*     pl

Dwadzieścia lat obecności trawianki Perccottus glenii Dybowski 1877 w dorzeczu Wisły. Nowak, Michał; Tatoj, Krzysztof; Szczerbik, Paweł; Popek, Włodzimierz. - Prz. Zool. 2010 t. 52-54 z. 1-4 s. 145-151,  bibliogr. summ.

Przedstawiono historię ekspansji trawianki na terenie Polski. Obecność tego gatunku ryb w starorzeczu Wisły (w okolicach Dęblina) datuje się od 1993 r. Omówiono biologię gatunku oraz niebezpieczeństwo zawleczenia nowych gatunków pasożytów. Wskazano na zagrożenia związane z obecnością trawianki w zbiornikach wodnych oraz na konieczność ograniczenia jej ekspansji i nie dopuszczania do inwazji na nowe tereny.


*00059*     pl

Ichtiofauna dorzecza Motławy. Radtke, Grzegorz; Bernaś, Rafał; Dębowski, Piotr; Skóra, Michał. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2011 t. 24 s. 5-27, il. bibliogr. summ.

W drugiej połowie 2010 roku w dorzeczu Motławy w elektropołowach złowiono 6196 osobników ryb i minogów reprezentujących 31 gatunków. Omówiono rozmieszczenie i charakterystykę stanowisk badawczych. Przedstawiono listę gatunków ryb i minogów występujących w poszczególnych ciekach dorzecza Motławy wraz ze wskaźnikami stałości ich występowania oraz dominacji. Wśród złowionych ryb dominował pstrąg potokowy (21, 47 proc. ) i głowacz (12, 61 proc. ). Omówiono zagrożenia dla siedlisk wskutek regulacji cieków i zabudowy obszarów w badanym dorzeczu.


*00060*     pl

Ichtiofauna systemu rzecznego Zgłowiączki. Pietraszewski, Dariusz; Janic, Bartosz; Przybylski, Mirosław; Marszał, Lidia; Zieliński, Piotr. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2011 t. 24 s. 29-50, il.  bibliogr. summ.

W latach 2008-2009 przeprowadzono badania składu gatunkowego ichtiofauny w systemie rzecznym Zgłowiączki, która jest lewobrzeżnym dopływem Wisły. Na 26 stanowiskach odłowiono 8053 osobników reprezentującyh 22 gatunki ryb. Stwierdzono, że dominującym gatunkiem pod względem liczebności był ciernik, a subdominantem cierniczek. Najwyższą stałością występowania charakteryzował się szczupak, chociaż jego populacja była nieliczna. Omówiono skład gatunkowy ryb oraz ich rozmieszczenie wzdłuż biegu Zgłowiączki i jej dopływów.


*00061*     pl

Ichtiofauna systemu rzeki Brok. Zięba, Grzegorz; Penczak, Tadeusz; Janic, Bartosz; Tybulczuk, Szymon; Tszydel, Mariusz; Galicka, Wanda. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2011 t. 24 s. 51-67, il.  bibliogr. summ.

W 2010 roku w systemie rzeki Brok (prawobrzeżnym dopływie Bugu) na 17 stanowiskach odłowiono 6314 osobników należących do 23 gatunków ryb i 18 osobników minoga ukraińskiego. Stwierdzono, że dominującym pod względem liczebności gatunkiem była płoć (43, 5 proc. złowionych osobników), ale gatunek ten nie występował w małych dopływach badanej rzeki. Scharakteryzowano skład gatunkowy ichtiofauny oraz strukturę dominacji zgrupowań ryb, a także ich rozmieszczenie wzdłuż biegu rzeki i jej dopływów.


*00062*     pl

Ichtiofauna dorzecza Krzny. Penczak, Tadeusz; Głowacki, Łukasz; Zięba, Grzegorz; Marszał, Lidia; Galicka, Wanda; Tybulczuk, Szymon; Tszydel, Mariusz; Janic, Bartosz. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2011 t. 24 s. 69-96, il. bibliogr. summ.

W 2010 roku na 43 stanowiskach w rzece Krzna (lewobrzeżnym dopływie Bugu) i jej dopływach odłowiono 12773 osobników należących do 24 gatunków ryb i jednego gatunku minoga. Omówiono rozmieszczenie i dominację poszczególnych gatunków w badanych ciekach. Gatunkiem dominującym była płoć (24, 58 proc. liczebności) i ukleja (16, 51 proc. liczebności). Porównano uzyskane wyniki badań ichtiofauny dorzecza Krzny z wynikami dwóch opublikowanych dotychczas prac na temat składu gatunkowego ryb tego dorzecza.


*00063*     pl

Ichtiofauna dorzecza rzeki Elbląg. Radtke, Grzegorz; Bernaś, Rafał; Dębowski, Piotr; Skóra, Michał. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2011 t. 24 s. 97-114, il. bibliogr. summ.

W latach 2004-2009 przeprowadzono elektropołowy na 32 stanowiskach na ciekach dorzecza rzeki Elbląg. Stwierdzono występowanie 24 gatunków ryb i jeden gatunek minoga (Lampetra planeri). Omówiono stałość występowania i dominację poszczególnych gatunków w badanych ciekach. Pod względem częstości występowania dominowały takie gatunki jak: śliz, minóg, cierniczek, pstrąg potokowy, kiełb, ciernik; a pod względem liczebności: kiełb, śliz, płoć, strzebla potokowa. Zwrócono uwagę na negatywny wpływ zabudowy cieków na ichtiofaunę w nich występującą.


*00064*     pl

Ichtiofauna dorzecza Baudy oraz mniejszych cieków uchodzących do Zalewu Wiślanego. Radtke, Grzegorz; Bernaś, Rafał; Cegiel, Krzysztof; Dębowski, Piotr; Skóra, Michał. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2011 t. 24 s. 115-132, il. bibliogr. summ.

W latach 2004-2009 badano skład gatunkowy ichtiofauny cieków uchodzących do Zalewu Wiślanego na terytorium Polski; oprócz rzeki Baudy były to Dąbrówka, Kamionka, Kamienica, Olszanka, Grabianka, Stradanka, Banówka i kilka innych. Przedstawiono rozmieszczenie 23 gatunków ryb i minogów w badanych ciekach. W rzece Bauda stwierdzono obecność największej liczby gatunków ryb, natomiast w najmniejszych ciekach uchodzących do zalewu występował tylko minóg strumieniowy. Liczne występowanie gatunków refolinych, w tym chronionych, wskazuje na dużą wartość przyrodniczą badanych cieków.


*00068*     pl

Editorial note on weight-length relations of fishes. Uwagi wstępne na temat relacji ciężar-długość u ryb. Froese, Rainer; Tsikliras, Athanassios C. ; Stergiou, Konstantinos I. - Acta Ichth. Piscat. 2011 vol. 41 nr 4 s. 261-263, il. bibliogr.

Zależności ciężar-długość u ryb są przydatne do obliczeń biomasy w rybołówstwie lub w badaniach dotyczących ochrony gatunkowej. Przedstawiono kilka wskazań dla autorów prac o tej tematyce, ułatwiających interpreatcję wyników. Wielkość próby do tego typu badań wynosi ok. 100 osobników, ale nie jest konieczne ich uśmiercanie. Jednak gatunki ryb zagrożone wyginięciem i/lub chronione można badać w mniejszej liczbie. Wskazane jest mierzenie i ważenie ryb we wszystkich grupach wiekowych i we wszystkich sezonach. W obliczeniach stosuje się regresję liniową, test Studenta i statystyczny poziom istotności.


*00078*     en

Surface architecture and histoarchitecture of the olfactory rosette of freshwater lesser spiny eel, Macrognathus aculeatus (Bloch). Budowa anatomiczna i histologiczna rozety węchowej u długonosa ciernistego Macrognathus aculeatus (Bloch). Chakrabarti, Padmanabha; Guin, Soumita. - Arch. Pol. Fish. 2011 vol. 19 fasc. 4 s. 297-303, il. bibliogr. streszcz.

Narząd węchu jest ważnym organem ryby przydatnym nie tylko do poszukiwania pokarmu. Badano histologię i strukturę nabłonka węchowego u długonosa, Macrognathus aculeatus, przy pomocy mikroskopu skaningowego i świetlnego. Obła rozeta aparatu węchowego tej ryby składa się z 16 do 18 blaszek ułożonych po obu stronach szwu środkowego. Nabłonek receptorowy posiada dwa typy komórek receptorowych, urzęsione i nie urzęsione z mikrokosmkami. Komórki te pokrywają jedynie część powierzchni blaszek, a resztę pokrywa wielorzędowy nabłonek, błony i komórki śluzowe.


 

HODOWLA RYB

*00038*     pl

[Dwudziesta piąta] XXV Konferencja „Wylęgarnia“, 13-14 września 2011, Polańczyk. Zakęś, Zdzisław. - Komun. Ryb. 2011 nr 6 (125) s. 35-38, il.

Podczas dorocznej konferencji „Wylęgarnia 2011" w trzech sesjach wygłoszono 20 referatów dotyczących nowych gatunków w akwakulturze. Poruszane zagadnienia były związane z rozrodem, podchowem, profilaktyką i innymi zabiegami hodowlanymi. Zaprezentowano wykłady na temat suma europejskiego, siei jeziorowej, ryb jesiotrowatych, sandacza i barramundi.


*00069*     pl

Nitrogenous compounds and oxygen concentration as the key density dependent factors to optimize growth of beluga, Huso huso (Actinopterygii: Acipenseriformes: Acipenseridae), in circular fiberglass tanks. Koncentracja związków azotowych i tlenu jako kluczowy wskaźnik zależny od zagęszczenia do optymalizacji wzrostu bieługi, Huso huso (Actinopterygii: Acipenseriformes: Acipenseridae), w zbiornikach okrągłych z włókna szklanego. Rafatnezhad, Saeedeh; Falahatkar, Bahram. - Acta Ichth. Piscat. 2011 vol. 41 nr 4 s. 285-291,  il. bibliogr.

Badano wpływ zagęszczenia obsady bieługi na jakość wody w zbiornikach hodowlanych oraz wpływ zmian jakości wody na wzrost ryb. Użyto 15 zbiorników stosując 5 obsad (w trzech powtórzeniach), od 1 kg/m kw. (3, 90 kg/m sześc. ) do 8 kg/m kw. (28, 64 kg/m sześc. ). Jakość wody oceniano przy pomocy zawartości amoniaku, azotynów, azotanów, tlenu rozpuszczonego i nasycenia wody tlenem. Po 56 dniach hodowli uzyskano różne wartości wskaźników wzrostu, ale przeżywalność we wszystkich wariantach doświadczenia wynosiła 100 proc. Ustalono, że wzrost zawartości związków azotowych i obniżenie się zawartości tlenu mogą ograniczać wzrost juwenalnych ryb.


*00105*     pl

Restytucja jesiotra bałtyckiego w basenie Niemna. Gecys, Valdas; Sirvinska, Alina; Kolman, Ryszard. - Komun. Ryb. 2012 nr 1 (126) s. 22-24, il. bibliogr.

Omówiono prace legislacyjno-przygotowawcze związane z odtworzeniem zasobów jesiotra ostronosego przez służby rybackie Republiki Litewskiej. Opisano eksperymentalne zarybianie rzek Wilii i Świętej poznakowanym narybkiem podchowanym jesiotra o średniej masie 3-5 gilości 5 tys. sztuk. Narybek pochodził z Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych znajdującego się w Pieczarkach koło Giżycka, a należącego do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.


 

ROZRÓD RYB

*00080*     pl

Dlaczego plemniki ryb warto wziąć „pod lupę“. Cejko, Beata I.; Kowalski, Radosław K. - Prz. Ryb. 2012 R. 36 nr 1 s. 7-8, il.

Przedstawiono zalety zastosowania systemu CASA (Computer Assisted Semen Analysis) do diagnozowania ruchliwości plemników ryb. Metoda ta umożliwia pomiar odsetka plemników ruchliwych, czasu trwania ruchu, prędkości i trajektorii ruchu, odchyleń główki plemnika oraz pracy witki. Zilustrowano fotograficznie sposób postępowania oraz sprzęt podczas pomiaru w systemie CASA.


 

CHOROBY RYB

*00011*     en

Diversity of metazoan parasite communities in selected fish species from water basin with different degrees of anthropogenic stress. Zróżnicowanie pasożytniczych zespołów Metazoa u wybranych gatunków ryb w zbiornikach wodnych o różnym stopniu antropopresji. Rolbiecki, Leszek. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2010 vol. 39 suppl. 2 s. 3-150, il. bibliogr.

Omówiono wyniki badań parazytologicznych dotyczących występowania zespołów Metazoa u płoci i okonia, zasiedlających dwa jeziora na Pojezierzu Pomorskim, w różnym stopniu podelgających antropopresji. Są to: Jezioro Żarnowieckie, stanowiące dolny zbiornik elektrowni pompowo-szczytowej i Jezioro Raduńskie Dolne wykorzystywane rekreacyjnie. W wyniku wielowymiarowej analizy porównawczej stwierdzono, że w Jeziorze Żarnowieckim nastąpiło zmniejszenie, a w Raduńskim zwiększenie zróżnicowania gatunkowego pasożytów. Może to świadczyć o stymulowaniu rozwoju inwazji pasożytniczych w wyniku postępującej eutrofizacji Jeziora Raduńskiego Dolnego.


*00030*     pl

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN): aktualny stan wiedzy oraz wpływ wirusa IHN na układ odpornościowy. Siwicki, Andrzej K. ; Terech-Majewska, Elżbieta. - Komun. Ryb. 2011 nr 6 (125) s. 8-11, il. bibliogr. summ.

Omówiono budowę, właściwości, patogenność, nosicielstwo i drogi wnikania do organizmu ryby wirusa IHN atakującego młodociane formy pstrąga tęczowego. Przedstawiono objawy kliniczne, zmiany anatomopatologiczne, diagnostykę oraz zapobieganie i zwalczanie tej choroby. Badano wpływ in vitro wirusa IHN na aktywność fagocytów i limfocytów u narybku pstrąga. Stwierdzono silne działanie supresyjne wirusa IHN na funkcjonowanie układu odpornościowego ryb.


*00056*     en

Parasites of vendace Coregonus albula (L. ) from lakes in the drainage basin of the Łyna River (northern Poland). Pasożyty sielawy Coregonus albula (L. ) z jezior zlewni rzeki Łyny (północna Polska). Kuształa, Marzena; Dzika, Ewa; Dzikowiec, Magdalena; Marchlik, Wojciech; Kubiak, Katarzyna; Tunowski, Jacek; Kraszewski, Andrzej. - Limnol. Pap. 2010 vol. 5 s. 27-37, il. bibliogr.

W latach 2004-2008 zbadano pasożyty sielawy na podstawie 104 ryb tego gatunku pochodzących z Jeziora Łańskiego oraz jezior Maróz i Mielno. Wyniki porównano z wcześniejszymi badaniami. Zidentyfikowane pasożyty sielawy należą do następujących taksonów: Digenea, Cestoda, Nematoda, Crustacea. Szczególną uwagę zwrócono na częstość występowania i dojrzewanie skorupiaka Ergasilus sieboldi, który pojawia się w dużych ilościach na skrzelach sielawy. Drugim najczęściej notowanym pasożytem u sielawy był Proteocephalus exiguus.


*00070*     pl

Screening assessment of cyanobacterial embryotoxicity to Japanese medaka, Oryzias latipes (Actinopterygii: Beloniformes: Adrianichthyidae). Ocena kontrolna embriotoksyczności sinic wobec japońskiej medaki, Oryzias latipes (Actinopterygii: Beloniformes: Adrianichthyidae). Adamek, Zdenek; Sikora, Jiri; Blaha, Ludek; Marsalek, Blahoslav. - Acta Ichth. Piscat. 2011 vol. 41 nr 4 s. 293-299,  il. bibliogr.

Próbki surowej biomasy sinic do testów embriotoksykologicznych zebrano w wodach naturalnych Czech. Zawierały one głównie: Microcystis aeruginosa, M. flos-aquae, Woronichinia naegeliana, Anabaena sigmoidea, Aphanizomenon flos-aquae. Badano ich wpływ na ikrę medaki, O. latipes. Tempo wylęgania się ikry w takich próbach różniło się istotnie od prób kontrolnych. W próbach kontrolnych nie stwierdzono u wylęgu deformacji, zaś w próbach zawierających sinice deformacje wystąpiły u 11, 8 proc. i 40, 9 proc. wylęgu przy biomasie sinic w ilościach 40 i 200 mg/l, odpowiednio.


*00072*     en

Induction of oxidative stress and antioxidant defenses in the livers of sea trout, Salmo trutta L. , with ulcerative dermal necrosis. Występowanie stresu oksydacyjnego i obrona antyoksydacyjna w wątrobie troci wędrownej Salmo trutta L. z wrzodziejącą martwicą skóry.  Kurhalyuk, Natalia; Tkachenko, Halyna. - Arch. Pol. Fish. 2011 vol. 19 fasc. 4 s. 229-240, il. bibliogr. streszcz.

Badano występowanie stresu oksydacyjnego i zmiany w mechanizmach obrony antyoksydacyjnej w wątrobie samic i samców troci wędrownej dotkiętej wrzodziejącą martwicą skóry (WSM) podczas tarła. Choroba WSM powodowała wzrost procesów oksydacyjnej modyfikacji białek (zarówno aldehydowych jak i ketonowych pochodnych) oraz obniżenie aktywności enzymów obrony antyoksydacyjnej. Występowanie WSM powoduje negatywne zmiany w mechanizmach obrony antyoksydacyjnej (w większym stopniu u samic), a ponadto obniża przeżywalność i wydajność rozrodczą ryb.


*00106*     pl

Możliwość zwalczania infekcji wirusa CyHV-3 u karpi (Cyprinus carpio). Antychowicz, Jerzy. - Komun. Ryb. 2012 nr 1 (126) s. 25-29, il.  bibliogr.

Omówiono czynniki powodujące uaktywnienie wirusowej choroby karpi wywołanej przez wirusa CyHV-3 zwanej KHV. Do Europy wirus został zawleczony z importem karpia koi. Przedstawiono program zwalczania KHV określony dyrektywami Unii Europejskiej, gdzie głównym założeniem jest obsadzanie stawów wolnych od wirusów rybami wolnymi od wirusów. Powinny powstać obiekty narybkowe i kroczkowe wolne od KHV czyli gospodarstwa karpiowe kategorii pierwszej.


 

RYBY KARPIOWATE

CHÓW I HODOWLA KARPIA

*00035*     pl

Prognoza produkcji karpia w 2011 roku. Lirski, Andrzej. - Komun. Ryb. 2011 nr 6 (125) s. 28-31, il. bibliogr.

Na podstawie 41 ankiet od właścicieli gospodarstw karpiowych (ok. 40 proc. teoretycznej powierzchni stawów w Polsce) prognozowana produkcja karpia w 2011 roku wyniesie: narybku 3100-3200 ton; kroczka 4000-4400 ton; karpia handlowego 15000 ton. Podano charakterystykę ankietowanych gospodarstw, warunki meteorologiczne oraz wykorzystanie powierzchni stawowych. Malejąca produkcja krajowa karpia będzie uzupełniana rybami z Czech, Litwy i Węgier.


*00041*     pl

Karp w wydaniu europejskim po raz pierwszy. Pyć, Anna. - Mag. Przem. Ryb. 2011 nr 5 (83) s. 35-37, il.

W dniach 15-16 września 2011 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się Międzynarodowa Konferencja Karpiowa, w której uczestniczyły 183 osoby z 10 krajów Europy. Omawiano problemy hodwców karpia, m. in. chorobę KHV, presję kormorana, fundusze unijne, dobrostan, marketing, pozaprodukcyjne walory stawów, hdowlę karpia w aspekcie zdrowej żywności. W oparciu o wnioski pokonferencyjne powstała rezolucja dotycząca reformy WPR (Wspólnej Polityki Rybackiej) i EFR (Europejskiego Funduszu Rybackiego).


*00044*     pl

Zanik opłacalności produkcji karpi w Polsce. Karoń, Krzysztof. - Mag. Przem. Ryb. 2011 nr 6 (84) s. 50, il.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w 2010 r. stwierdzono, że 25 proc. polskich gospodarstw karpiowych odnotowało wynik finansowy ujemny. Analizowano główne przyczyny zaniku opłacalności chowu karpia w Polsce. Przedstawiono fakty świadczące, że kryzys produkcji karpia pogłębia zła polityka i błędy w zarządzaniu polskim rybactwem.


*00079*     pl

Jak przebiegała produkcja i sprzedaż karpia w 2011 roku?. Lirski, Andrzej. - Prz. Ryb. 2012 R. 36 nr 1 s. 4-6, il.

Przedstawiono warunki meteorologiczne w ośrodkach stawowych w Polsce południowej i środkowej (Gołysz, Żabieniec) oraz prognozy produkcji poszczególnych roczników karpia w 2011 roku. Wstępnie odnotowano bardzo niską produkcję karpia konsumpcyjnego (poniżej 15 000 ton). W grudniu 2011 roku wystąpiły kłopoty ze sprzedażą karpia spowodowane negatywną kampanią medialną. Dotyczyła ona form sprzedaży i podważała walory smakowe i zdrowotne karpia.


 

INNE KARPIOWATE

*00033*     pl

Wpływ żywienia lina (Tinca tinca) paszami suplementowanymi olejami roślinnymi na podstawowe wskaźniki hodowlane. Zakęś, Zdzisław; Jankowska, Barbara; Partyka, Konrad; Demska-Zakęś, Krystyna. - Komun. Ryb. 2011 nr 6 (125) s. 22-25, il. bibliogr.

Juwenalnego lina żywiono 4 eksperymentalnymi paszami. Paszę bazową (Aller) suplementowano tranem, olejem rzepakowym, olejem lnianym, olejem arachidowym. Badano wpływ żywienia na wzrost i współczynniki pokarmowe pasz. Zastąpienie tranu przez oleje roślinne nie wpłynęło na tempo wzrostu lina, współczynniki pokarmowe pasz oraz na retencję nutrientów i energii.


*00104*     pl

Jak robią to inni, czyli o chowie lina w zachodniej Hiszpanii (Tencazuaga, Estremadura). Wolnicki, Jacek. - Komun. Ryb. 2012 nr 1 (126) s. 20-22, il.

Przedstawiono cykl produkcji lina w stawach na farmie rolnej Tencazuaga, od narybku o masie 0. 5 g (pochodzącego z ośrodka produkującego narybek) do długości 15 cm w ciągu dwóch sezonów. Omówiono dodatkowe funkcje stawów.


 

RYBY ŁOSOSIOWATE

INNE ŁOSOSIOWATE

*00008*     pl

Opowieść o wielkiej trójce [o rybach łososiowatych]. Oglęcki, Paweł. - Wiad. Węd. 2012 nr 1 (751) s. 6-15, il.

Podano cenne wskazówki dotyczące ryb łososiowatych: pstrąga potokowego, troci wędrownej i łososia atlantyckiego, gatunków cieszących się dużym zainteresowaniem wędkarzy. Opisano wygląd ryb, miejsca ich spływania, żerowania i odbywania tarła. Omówiono siedliska preferowane przez łososiowate i podano rady praktyczne dla wędkarzy, gdzie i kiedy wybrać się na wędkowanie.


*00057*     en

Emergence of brown torut (Salmo trutta m. lacustris) fry from artificial redds in the Trzebiocha Stream (northern Poland). Pojawianie się narybku troci jeziorowej (Salmo trutta m. lacustris) ze sztucznych gniazd tarłowych w Potoku Trzebiocha (północna Polska). Radtke, Grzegorz. - Limnol. Pap. 2010 vol. 5 s. 39-48, il.  bibliogr.

Obserwacje pojawiania się narybku troci jeziorowej z gniazd tarłowych przeprowadzono w potoku Trzebiocha w latach 2005-2006. Każde z 14 gniazd zostało zarybionych 100 ziarnami zaoczkowanej ikry pochodzącej od dzikich tarlaków troci. Narybek wyłapywano przy pomocy specjalnych pułapek. Temperatura wody wahała się od 8, 6 do 19, 4 st. Cel. ; czas od zapłodnienia do pojawienia się narybku wynosił od 147 do 162 dni (370-556 stopniodni). Uzyskano niski stopień przeżywalności od 0 do 38 proc. Na fakt ten wpływała sedymentacja materii organicznej w gnieździe tłumiąca wylęganie.


*00065*     pl

Dieta stadium parr troci wędrownej (Salmo trutta trutta) na tle warunków pokarmowych trzech niewielkich leśnych cieków. Pilecka-Rapacz, Małgorzata; Domagała, Józef; Czerniawski, Robert. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2011 t. 24 s. 133-146, il. bibliogr. summ.

W 2004 roku do trzech cieków w Puszczy Bukowej wsiedlono 1000 sztuk wylęgu żerującego troci wędrownej (Salmo trutta trutta). Scharakteryzowano skład jakościowy i ilościowy bentosu w tych ciekach. W żołądkach odłowionych ryb stwierdzono w dużych ilościach obecność larw Chironomidae i Gammaridae. Zaobserwowano, że pomimo obfitości pokarmu narybek troci wybierał tylko optymalne dla nich masy pokarmu i preferował wybrane gatunki bezkręgowców. Nie stwierdzono dużych różnic we wzroście młodocianej troci zasiedlającej cieki o różnych warunkach pokarmowych.


*00066*     pl

Ocena możliwości naturalnego rozrodu troci wędrownej Salmo trutta m. trutta L. w środkowym fragmencie dorzecza rzeki Łeby. Lejk, Adam M. ; Martyniak, Andrzej. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2011 t. 24 s. 147-162, il. bibliogr. summ.

W latach 2007-2008 w środkowym fragmencie dorzecza Łeby zewidencjonowano gniazda tarłowe troci wędrownej. W badanym okresie stwierdzono łącznie istnienie 716 gniazd, a największą liczbę (180) zinwentaryzowano w 2007 roku w rzece Okalicy. Omówiono niedostępność dla troci wędrownej górnej części dorzecza Łeby z powodu lokalizacji różnego rodzaju jazów, czy progów, utrudniających lub całkowicie uniemożliwiającyh rybom wędrówki w celu dotarcia do tarlisk w górnym biegu rzeki. Znajomość naturalnych tarlisk troci pozwoli na zabezpieczenie ich przed kłusownictwem.


*00077*     en

Morphometric characterization of reciprocal hybrids of Atlantic salmon, Salmo salar L. , and sea trout, Salmo trutta L. , in the freshwater period of life. Charakterystyka morfometryczna obustronnych hybrydów łososia Salmo salar L. i troci Salmo trutta L. w słodkowodnym okresie ich życia. Kirczuk, Lucyna; Domagała, Józef. - Arch. Pol. Fish. 2011 vol. 19 fasc. 4 s. 285-295, il. bibliogr. streszcz.

Scharakteryzowano obustronne hybrydy łososia i troci przy pomocy 19 cech mierzalnych i 11 cech przeliczalnych (merystycznych). Wylęg hybrydów uzyskano w wyniku tarła przeprowadzonego w wylęgarni, a następnie wypuszczono do rzek w okolicach Szczecina. Pomiarów dokonywano u osobników w wieku 0+ i 1+. Hybrydy troć x łosoś były podobne do łososia lub troci, lub posiadały pośrednie wartości cech mierzalnych. Wyjątkiem było wcięcie w płetwie ogonowej i długość płetw piersiowych. Podobne wnioski wynikały z pomiarów hybrydów łosoś x troć. Cechy przeliczalne u hybrydów łososiowatych miały szersze zakresy zmienności w porównaniu z rodzicami. U części hybrydów występowała niska liczba wyrostków filtracyjnych.


*00108*     pl

Nowe zasady gospodarowania populacjami łososi i troci w Polsce. Bartel, Ryszard. - Komun. Ryb. 2012 nr 1 (126) s. 34-36, il. bibliogr.

W ramach „zarybiania polskich obszarów morskich“ finansowane są zarybiania rybami wędrownymi do dopływów Wisły, Odry, rzek pomorskich oraz do Zalewu Wiślanego, Szczecińskiego i Zatoki Gdańskiej. W 2011 roku budżet państwa przeznaczył na realizację programu 4 614 000 zł. Podano ilości smoltów, wylęgu i narybku troci i łososia jakie należy wpuścić do wód otwartych. Przedstawiono zasady odbioru materiału zarybieniowego, w tym limity smoltów troci i łososia dla hodowców.


 

RYBY SZCZUPAKOWATE

*00101*     pl

Nasienie szczupaka (Esox lucius L. ) - możliwości przechowywania plemników w warunkach chłodniczych. Sarosiek, Beata; Cejko, Beata I. ; Krejszeff, Sławomir; Glogowski, Jan; Targońska, Katarzyna; Kucharczyk, Dariusz; Żarski, Daniel; Kowalski, Radosław K. - Komun. Ryb. 2012 nr 1 (126) s. 7-10, il. bibliogr. summ.

Badano wpływ rozcieńczalników z dodatkiem cukrów (glukozy i fruktozy) na parametry ruchu plemników w trakcie krótkookresowego przechowywania. Parametry ruchu analizowano bezpośrednio po pobraniu nasienia, po 24 oraz po 96 godzinach przechowywania w temperaturze +4 st. Cel. przy pomocy analizy komputerowej CASA. Zastosowanie rozcieńczalnika poprawiło przeżywalność plemników szczupaka. Jednak czas w jakim było możliwe utrzymanie 50 proc. ruchliwych plemników w warunkach in vitro nie był zbyt długi.


 

RYBY WĘGORZOWATE

*00031*     pl

Identyfikacja węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L. ) i węgorza japońskiego Anguilla japonica (Temminck and Schlegel, 1846) na podstawie uzębienia szczęki górnej. Robak, Stanisław. - Komun. Ryb. 2011 nr 6 (125) s. 12-14, il. bibliogr. summ.

Przedstawiono aktualną wiedzę na temat systematyki, występowania i roli węgorza w akwakulturze. Omówiono prostą metodę umożliwiającą identyfkację węgorza na podstawie szczęki górnej i sklepienia jamy gębowej. Porównanie dwóch gatunków węgorza, europejskiego i japońskiego, wykazało różnice w szerokości pasa ząbków wzdłuż krawędzi szczęki oraz długości i szerokości środkowego pasa na podniebieniu. U węgorza europejskiego jest on szerszy z większą liczbą ząbków niż u japońskiego.


*00034*     pl

Zarybienie narybkiem węgorza dorzecza Odry i Wisły zrealizowane w 2011 r. w ramach „Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce“. Robak, Stanisław. - Komun. Ryb. 2011 nr 6 (125) s. 25-27, il.

Podano powierzchnię wód dorzecza Odry i Wisły wykorzystaną do zarybień węgorzem, masę oraz liczbę narybku węgorza wprowadzonego do tych wód, a także intensywność zarybień. W dorzeczu Odry zarybiano Zalew Szczeciński, jezioro Dąbie i rzekę Wartę. W dorzeczu Wisły zarybiano jeziora: Gardno, Łebsko i Drużno oraz Zalew Wiślany i Zatokę Pucką.


*00081*     pl

Sukces polskich naukowców w dziedzinie rozrodu ryb. Ciszewski, Krzysztof. - Prz. Ryb. 2012 R. 36 nr 1 s. 9-10, il.

Omówiono biologię, wędrówki i znaczenie węgorza - gatunku krytycznie zagrożonego wyginięciem wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Przedstawiono wstępne wyniki badań zespołu naukowców na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim dotyczące sztucznego tarła węgorza europejskiego. Podano czynniki wpływające na przebieg tego procesu.


*00107*     pl

Założenia i główne zadania „Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce“. Robak, Stanisław; Nermer, Tomasz. - Komun. Ryb. 2012 nr 1 (126) s. 29-33, il. bibliogr.

Plan gospodarowania węgorzem został przygotowany przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i Morski Instytut Rybacki w Gdyni. W planie przewidziano intensywne zarybianie dorzeczy Wisły i Odry narybkiem szklistym lub obsadowym o długości do 20 cm. Konieczne jest zmniejszenie śmiertelności połowowej oraz podczas przechodzenia na urządzeniach hydrotechnicznych podczas migracji tarłowej. Należy ustanowić okres ochronny i ujednolicić wymiar ochronny węgorza. Ustalić trzeba limit połowu dziennego na wędkę, ograniczyć presję kormorana oraz zapobiegać kłusownictwu.


 

RYBY SIEJOWATE

*00075*     en

Marking and return method for evaluating the effects of stocking larval vendace, Coregonus albula (L. ), into Lake Wigry in 2000-2001. Zastosowanie metody znakowanie - zwroty do oceny efektów zarybień jeziora Wigry larwami sielawy, Coregonus albula (L. ) w latach 2000-2001. Poczyczyński, Paweł; Kozłowski, Krzysztof; Kozłowski, Jacek; Martyniak, Andrzej. - Arch. Pol. Fish. 2011 vol. 19 fasc. 4 s. 259-265, il. bibliogr. streszcz.

Jezioro Wigry zarybiano w 2000 roku larwami sielawy w liczbie 19, 2 mln sztuk, a w 2001 roku w liczbie 18, 8 mln larw. Część larw oznakowano w alizarynie S, w pierwszym roku 2 mln sztuk, a w drugim - 7 mln larw. W kolejnych latach od złowionych ryb pobierano otolity i sprawdzano, czy posiadają znaczek alizarynowy. W odłowach sielawy z pokolenia 2000 pochodziło 82, 4 proc. ryb, a z pokolenia 2001 - 64, 2 proc. Świadczy to o konieczności systematycznego zarybiania Wigier, mimo silnej liczebnie populacji sielawy w tym jeziorze.


 

INNE RYBY SŁODKOWODNE

*00025*     pl

Ryba Arapaima gigas, przedstawiciel fauny południowoamerykańskiej zagrożony wyginięciem. Dębski, Łukasz; Wilczyńska, Bogdana; Jaroszewska, Marta; Dabrowski, Konrad. - Prz. Zool. 2010 t. 52-54 z. 1-4 s. 131-144, il. bibliogr. summ.

Przedstawiono zasięg geograficzny i środowisko życia ryby południowo-amerykańskiej Arapaima gigas - przedstawiciela największego gatunku słodkowodnego, należącego do rodziny Osteoglossidae. Dorosłe osobniki osiągają długość ciała powyżej 2 m i masę ciała przekraczającą 125 kg. Omówiono zdolność oddychania ryby poprzez pęcherz pławny. Scharakteryzowano odżywianie, rozmnażanie, kariotyp Arapaima gigas oraz ochronę gatunkową i jej znaczenie dla człowieka.


*00036*     pl

Stanowisko trawianki Perccottus glenii w rezerwacie Mewia Łacha. Kuczyński, Tomasz; Pieckiel, Piotr. - Komun. Ryb. 2011 nr 6 (125) s. 31-33, il. bibliogr.

Nowe stanowisko niewielkiej drapieżnej ryby, trawianki, odnotowano w sierpniu 2011 roku w niedużym zbiorniku wodnym w sąsiedztwie Przekopu Wisły. Odłowiono 74 osobniki tego gatunku, co stanowiło 60 proc. ogólnej liczby ryb złowionych w tym rejonie. Oprócz trawianki złowiono karasie, liny, różanki, piskorze. Średnia długość całkowita trawianki wynosiła 140, 8 mm, a maksymalna 216 mm. Na tej podstawie wywnioskowano, że trawianka żyje w tym zbiorniku od co najmniej 7-10 lat.


*00045*     pl

Trawianka Perccottus glenii - nowy, inwazyjny gatunek w ichtiofaunie dorzecza Warty. Andrzejewski, Wojciech; Golski, Janusz; Mazurkiewicz, Jan; Przybył, Antoni. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2011 t. 67 z. 4 s. 323-329, il. bibliogr. summ.

W 2009 r. podczas badań ichtiofauny rzeki Głównej (prawobrzeżnego dopływu rzeki Warty) stwierdzono występowanie 19 gatunków ryb. Na trzech stanowiskach odłowiono 17 osobników trawianki, która do tej pory nie była obecna w ichtiofaunie dorzecza Warty. Długość całkowita trawianki mieściła się w zakresie 30-120 mm, a masa ciała 3, 3 - 41, 5 g. Scharakteryzowano biologię trawianki, jej rozsiedlenie, kierunki ekspansji oraz zagrożenie dla autochtonicznej ichtiofauny.


 

RYBY MORSKIE

*00071*     pl

Analysis of population and taxonomical structure of Atlantic cod, Gadus morhua (Actinopterygii: Gadiformes: Gadidae) from the Baltic Sea with use of microsatellite DNA. Analizy populacji i struktury taksonomicznej dorsza atlantyckiego, Gadus morhua (Actinopterygii: Gadiformes: Gadidae) z Morza Bałtyckiego z użyciem mikrosatelitarnego DNA. Kijewska, Agnieszka; Więcaszek, Beata; Kijewski, Tomasz. - Acta Ichth. Piscat. 2011 vol. 41 nr 4 s. 307-314, il.  bibliogr.

Dla dorszy z 4 rejonów Bałtyku (z Zatoki Puckiej, Gdańskiej, Pomorskiej i Oresund) oraz z 2 stref atlantyckich (z Morza Północnego i Morza Barentsa) użyto 6 mikrosatelit w celu określenia wskaźników zróżnicowania genetycznego. Uzyskano statystycznie potwierdzony wzorzec strukturalny dla prób z Bałtyku, a wśród nich jeden spokrewniony z populacją z Morza Barentsa. Poziom heterozygotyczności i nieznaczne różnice niedoboru heterozygot sugerują, że w przypadku wielu prób odbywa się proces izolacji, który jest efektem osłabienia migracji między odrębnymi stadami. Efekt ten jest najbardziej widoczny u dorszy z Zatoki Puckiej i Gdańskiej.


 

EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

*00082*     pl

Propozycje rozwiązania problemu wydrzych szkód na stawach w projekcie „Programu ochrony wydry w Polsce“. Romanowski, Jerzy; Orłowska, Lidia; Zając, Tomasz. - Prz. Ryb. 2012 R. 36 nr 1 s. 11-15, il.

Przedstawiono występowanie, stan ochrony i proponowane działania ochronne dla wydry w Polsce (wg Dyrektywy Siedliskowej). Podano rodzaje szkód powodowanych przez wydry oraz ocenę tych szkód dla gospodarstw rybackich. Omówiono sposoby minimalizacji szkód stosowane w Europie: odłowy i eliminację gatunku, tworzenie zbiorników buforowych, polepszenie warunków siedliskowych, grodzenie, a także rekompensaty.


*00083*     pl

Tereny zależne od rybactwa śródlądowego. Sukces czy przypadek?. Pirtań, Ziemowit. - Prz. Ryb. 2012 R. 36 nr 1 s. 19-23, il.

Dokonano analizy pierwszych doświadczeń z przeprowadzonych przez Lokalne Grupy Rybackie konkursów na nabór wniosków o dofinansowanie. Wystąpiły znacze różnice w interpretacji przepisów wykonawczych wynikających z różnic terenowych (tereny przymorskie i śródlądowe). Różnice te omówiono w kontekście celów osi 4 i Programu Operacyjnego. Przedstawiono dane dotyczące podziału wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w poszczególnych karajach Unii Europejskiej.


*00100*     pl

Porównanie średnich cen ryb towarowych i materiału zarybieniowego stosowanych przez przedmioty prowadzące gospodarkę rybacką w obwodach rybackich w 2009 i 2011 roku. Mickiewicz, Maciej. - Komun. Ryb. 2012 nr 1 (126) s. 2-6, il. bibliogr. summ.

Na podstawie ankiet pochodzących od 68 gospodarstw rybackich, użytkujących jeziora, rzeki i zbiorniki zaporowe na łącznej powierzchni 299 000 ha, zestawiono średnie ceny hurtowe ryb towarowych i materiału zarybieniowego stosowane w 2011 roku. Porównanie cen ryb z 2011 roku z cenami z 2009 roku wskazało, że nastąpił wzrost cen wszystkich analizowanych gatunków i sortymentów. Spośród 37 cen form materiału zarybieniowego w 2011 r. wzrosły ceny 24 form, obniżyły się ceny 12 form, a jedynie cena narybku jesiennego karasia nie uległa zmianie.


*00102*     pl

Gospodarka rybacka w śródlądowych wodach płynących w 2010 roku. Cz. 1: Uprawnieni do rybactwa, obwody rybackie, połowy gospodarcze i zatrudnienie. Wołos, Arkadiusz; Mickiewicz, Maciej; Draszkiewicz-Mioduszewska, Hanna. - Komun. Ryb. 2012 nr 1 (126) s. 11-15, il. bibliogr. summ.

Analizowano 354 kwestionariusze RRW-23 od podmiotów użytkujących ponad 386 tys. ha śródlądowych wód płynących w 2010 roku. Przedstawiono dane o liczbie podmiotów i obwodów oraz ich powierzchnie w poszczególnych województwach, formy prawne uprawnionych do rybactwa i informacje o obwodach rybackich. Omówiono połowy ryb i raków (asortyment i ilość) narzędziami i urządzeniami rybackimi oraz zatrudnienie.


 

WĘDKARSTWO

*00008*     pl

Opowieść o wielkiej trójce [o rybach łososiowatych]. Oglęcki, Paweł. - Wiad. Węd. 2012 nr 1 (751) s. 6-15, il.

Podano cenne wskazówki dotyczące ryb łososiowatych: pstrąga potokowego, troci wędrownej i łososia atlantyckiego, gatunków cieszących się dużym zainteresowaniem wędkarzy. Opisano wygląd ryb, miejsca ich spływania, żerowania i odbywania tarła. Omówiono siedliska preferowane przez łososiowate i podano rady praktyczne dla wędkarzy, gdzie i kiedy wybrać się na wędkowanie.


 

POŁOWY RYB, SPRZĘT POŁOWOWY

*00003*     pl

Retrospektywny przegląd dostępnych w Internecie wiadomości dotyczących technologii T90. Moderhak, Waldemar. - Wiad. Ryb. 2011 nr 9-10 (183) s. 10-13

Opisano znaczenie i technologię wykonywania konstrukcji sieciowych z tkanin o oczkach obróconych o 90 st. wykorzystaną w budowie narzędzi połowu w wielu krajach, opracowaną w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni. Omówiono treść stron internetowych zawierających informacje o praktycznym zastosowaniu technologii T90. Przedstawiono zalety stosowania technologii T90 zarówno podczas badań naukowych, jak i podczas eksploatacji przemysłowej.


*00037*     pl

Rybackie narzędzia połowowe. Radecki, Wojciech. - Komun. Ryb. 2011 nr 6 (125) s. 33-35

Prawnik dowodzi, że nieuprawniony do posiadania rybackich narzędzi połowowych, odpowiada za przestępstwo, jeśli poławia przy użyciu wontonu i drygawicy, nawet w sytuacji, gdy uprawniony do rybactwa mu na to pozwolił.


*00053*     en

Relative abundance of Ponto-Caspian gobiids in seine net catches in the flooded area of the Włocławek Reservoir (the Vistula River, Poland) 2-3 years after the first appearance. Relatywna liczebność babek ponto-kaspijskich w połowach niewodem w strefie zalewowej Zbiornika Włocławskiego (Rzeka Wisła, Polska) 2-3 lata po pierwszym pojawieniu się. Kakareko, Tomasz; Pawlikowska, Katarzyna. - Limnol. Pap. 2009 vol. 4 s. 69-77, il. bibliogr.

Przeprowadzono połowy badawcze od lipca do listopada 2003 roku w zbiorniku zaporowym Włocławek pod kątem występowania ryb babkowatych. Babka łysa czyli gołogłowa (Neogobius gymnotrachelus) i babka rzeczna czyli szczupła (Neogobius fluviatilis) były notowane w zbiorniku od 2000-2001. Wśród złowionych 1445 ryb o łącznym ciężarze 10, 2 kg udział babki łysej wynosił 4, 7 proc. liczebności i 0, 8 proc. ciężaru. Udział babki rzecznej był mniejszy i wynosił, odpowiednio, 0, 6 i 0, 6 proc. W połowach najliczniej wystąpiły: płoć, ukleja, ciernik, okoń.


*00074*     en

Illegal fishing in the Tisza River drainage within Ukraine: a threat for local fish stocks?. Nielegalne połowy ryb w dorzeczu Cisy (Ukraina): zagrożenie dla lokalnych populacji ryb?. Didenko, Alexander; Velykopolsky, Igor; Buzevich, Igor. - Arch. Pol. Fish. 2011 vol. 19 fasc. 4 s. 249-257, il. bibliogr. streszcz.

W latach 2008-2009 rozpatrywano nielegalne połowy ryb w ukraińskiej części dorzecza Cisy. Kłusownicy używali nielegalnych narzędzi połowu i stosowali zabronione metody połowu. Obserwacjom poddano 16 rzek, w których proceder kłusowniczy uprawiała głównie uboga część społeczeństwa wiejskiego. W połowach tych używano sieci, pułapek, przestaw, ościeni; stosowano elektropołowy i ogłuszanie ryb. Łowiono 31 gatunków ryb, wśród których najliczniej występowały: świnka, brzanka karpacka, kleń. Najwięcej ryb łowiono przy pomocy elektropołowów.


*00076*     en

Changes occurring over time in commercially exploited fish assemblages in lowland dam reservoirs. Zmiany zachodzące z upływem czasu w eksploatowanych gospodarczo zespołach ryb nizinnych zbiorników zaporowych. Wiśniewolski, Wiesław; Borzęcka, Irena; Buras, Paweł. - Arch. Pol. Fish. 2011 vol. 19 fasc. 4 s. 267-283, il.  bibliogr. streszcz.

Zmiany w zespołach ichtiofauny analizowano na podstawie długoterminowych połowów w 3 płytkich zbiornikach zaporowych: Zegrzyńskim, Włocławskim i Siemianówka. Udział poszczególnych gatunków ryb zobrazowano liniami trendów czasowych opisanych funkcjami regresji. Wyodrębniono 4 grupy ekologiczne: ryby drapieżne, karpiowate eutrofizujące, ryby rzeczne i inne. We wszystkich zbiornikach z upływem lat następował wzrost udziału ryb karpiowatych w połowach, najbardziej zauważalny w zbiorniku Siemianówka. Zaistniała zależność między wielkością średnich udziałów grup ryb w połowach, a czasem jaki upłynął od powstania zbiornika.


 

ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD

*00001*     pl

Ile kosztuje śmierć jeziora?. Jabłoński, Andrzej. - Nasze Wody 2011 R. 15 nr 3 s. 16-17, il.

Omówiono przyczyny degradacji jezior. Zwrócono uwagę na niekorzystne użytkowanie gruntów rolnych, stosowanie nawozów i środków ochrony roślin, na kolonizację otoczenia jezior działkami rekreacyjnymi oraz na zanieczyszczenie powietrza spalinami. Postępującą degradację jezior można powstrzymywać wdrażając dobre praktyki proekologiczne dotyczące ochrony i rekultywacji jezior.


*00002*     pl

Ginące ekosystemy - jeziora lobeliowe. Czarnecka, Magdalena. - Nasze Wody 2011 R. 15 nr 3 s. 22-23, il.

Przedstawiono jeziora lobeliowe omawiając właściwości fizyko-chemiczne ich wód. Wody te są czyste, oligotroficzne, o niskiej zawartości substancji odżywczych i mineralnych, o wysokim natlenieniu i przezroczystości. Występują w nich charakterystyczne zespoły roślinności, w skład których wchodzą: lobelia jeziorna, poryblin i brzeżyca jednokwiatowa. Jeziora lobeliowe to zbiorniki małe (do 15 ha) i płytkie, a więc podatne na degradację. Zwrócono uwagę na konieczność działań ochronnych, aby zachować te unikatowe jeziora w krajobrazie Polski.


*00006*     pl

Analiza zmian stężenia metali ciężkich w wodach Narwi i Bugu. Narkiewicz, Aneta A. ; Gromiec, Marek J. - Gosp. Wod. 2012 R. 72 nr 1 s. 26-28, il. bibliogr.

Przedstawiono analizę zmienności sezonowej zawartości metali ciężkich (chromu, kadmu, miedzi, ołowiu, cynku, manganu, niklu i żelaza) w wodach rzek, Narwii i Bugu, w latach 2004-2007. W wodach obu rzek stwierdzono niewielką zawartość ołowiu, natomiast stężenia żelaza były najwyższe spośród analizowanych metali. ródłem metali są ścieki dopływające do rzek. Konieczny jest program eliminacji tego typu zanieczyszczeń.


*00007*     pl

Specjacja ołowiu w osadach dennych zbiornika Włocławek. Jancewicz, Agnieszka; Dojlido, Jan; Dymitruk, Urszula; Tomczuk, Urszula. - Gaz Woda 2012 t. 86 nr 1 s. 28-33, il. bibliogr.

W próbkach osadów dennych pobranych w Zbiorniku Włocławskim w 2008 i 2009 roku analizowano zawartość metali ciężkich (ołowiu, żelaza i manganu) oraz materii organicznej. Przeprowadzono także analizę specjacyjną trzech frakcji ołowiu z zastosowaniem sekwencyjnej ekstrakcji wg. schematu SM and T (standardowego programu pomiarowego). Stwierdzono silny związek między materią organiczną a metalami ciężkimi, w tym dominującą zależność z III frakcją ołowiu.


*00046*     en

Selected papers from the International Scientific Conference BALWOIS 2010. Water observation and information system for decision support. Orhid, Republic of Macedonia, 25-29 May 2010. Wybrane prace z Międzynarodowej Konferencji Naukowej BALWOIS 2010. Obserwacje wody i systemy informacji do podejmowania decyzji. Orhid, Republika Macedonii, 25-29 maja 2010.  Zalewski, Maciej [red. ]; Harper, David M. [red. ]; Robarts, Richard D. [red. ]; Breil, Pascal[red. ]. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2011 vol. 11 nr 1-2 s. 3-132, il. bibliogr.

Główna tematyka konferencji obejmowała: zagadnienia hydrologiczne, klimat, gospodarowanie i zarządzanie zasobami wodnymi, ekohydrologię, nowe technologie, antropopresję. Brało w niej udział około 1200 naukowców i specjalistów z ponad 40 krajów. Rozważano jakie czynniki oddziałują na dynamikę ekosystemów wodnych, w tym wpływ klimatu na te procesy m. in. na zooplankton. Oceniano metodykę badań stosowaną w ekohydrologii i wykorzystanie tych metod do biomonitoringu wód płynących. Przedstawiono nowatorski algorytm do zastosowania w modelu klasyfikacji okrzemek. Badano wpływ zalesienia brzegów rzek na występowanie endemiczej ryby łososiowatej, Salmo peristericus. Wśród sposobów redukcji antropopresji opisano zastosowanie popiołu do adsorpcji jonów metali ciężkich.


*00049*     en

The influence of the saline, industrial contaminants on the water quality of the Vistula River near the city of Toruń. Oddziaływanie zasolenia, zanieczyszczeń przemysłowych na jakość wód rzeki Wisły w pobliżu Torunia. Mieszczankin, Tomasz. - Limnol. Pap. 2009 vol. 4 s. 25-32, il. bibliogr.

Badano jak wysokie zasolenie, będące zanieczyszczeniem przemysłowym, wpływa na jakość wód rzeki. Stwierdzono, że głównym źródłem tego rodzaju zanieczyszczeń są fabryki sody. W pobliżu odpływu ścieków koncentracje chlorków były 3-8 razy wyższe niż na stanowiskach powyżej w rzece. Negatywny wpływ zanieczyszczeń był obserwowany tylko w bezpośrednim sąsiedztwie odpływu ścieków. Zmienność stężenia zanieczyszczeń zależała od stopnia rozcieńczenia ścieków.


*00055*     en

Evaluation of the quality of waters flowing into the Vistula River at the longitude of the city of Toruń by means of biotests with the use of Artemia salina and Hydra attenuata. Ocena jakości wód dopływających do rzeki Wisły na wysokości miasta Torunia za pośrednictwem biotestów z użyciem Artemia salina i Hydra attenuata. Napiórkowski, Paweł; Ślebioda, Krzysztof; Kentzer, Andrzej. - Limnol. Pap. 2010 vol. 5 s. 17-25, il. bibliogr.

Próby wody z dopływów Wisły pobierano na 9 stanowiskach od kwietnia do października 2005 r. i wykorzystywano do biotestów z użyciem Artemia salina i Hydra attenuata. Badano podstawowe parametry fizyko-chemiczne wody. Określano tempo śmiertelności organizmów wskaźnikowych LC50 i EC50 oraz toksyczność wód. Pobrane próby wody okazały się nietoskyczne lub lekko toksyczne. Wykazano różnice we wrażliwości testowanych organizmów; Hydra okazała się bardziej wrażliwa niż Artemia.


*00094*     en

Causes of polytrophism of three lakes in the Wdzydze Landscape Park. Przypadki politrofizmu trzech jezior we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Jańczak, Jerzy; Maślanka, Wojciech; Nowiński, Kamil. - Limnol. Rev. 2011 vol. 11 nr 3 s. 97-103, il. bibliogr.

W jeziorach: Cheb, Słupino i Schodno, w 2009 roku pobierano próbki wody na dopływie i odpływie określając ładunki biogenów, a następnie w 2010 roku wykonano pomiary uzupełniające. Ładunki azotu (N) i fosforu (P) wg. kryteriów Vollenweidera są wysokie, a najwyższe w jeziorze Cheb. Na dopływie tego jeziora w 2009 roku roczny ładunek wynosił 1261 kg N i 409 kg P, zaś w 2010 roku 1080 kg N i 768 kg P. Zrzut wody z nowej oczyszczalni jest kierowany do tego dopływu. Podobna sytuacja występuje na dopływie jeziora Schodno. Budowa oczyszczalni przyczyniła się do pogorszenia jakości wody w tych jeziorach.


 

OCHRONA GATUNKOWA

*00082*     pl

Propozycje rozwiązania problemu wydrzych szkód na stawach w projekcie „Programu ochrony wydry w Polsce“. Romanowski, Jerzy; Orłowska, Lidia; Zając, Tomasz. - Prz. Ryb. 2012 R. 36 nr 1 s. 11-15, il.

Przedstawiono występowanie, stan ochrony i proponowane działania ochronne dla wydry w Polsce (wg Dyrektywy Siedliskowej). Podano rodzaje szkód powodowanych przez wydry oraz ocenę tych szkód dla gospodarstw rybackich. Omówiono sposoby minimalizacji szkód stosowane w Europie: odłowy i eliminację gatunku, tworzenie zbiorników buforowych, polepszenie warunków siedliskowych, grodzenie, a także rekompensaty.


*00085*     pl

Kwestia warunków udzielania zezwoleń na płoszenie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu. - Prz. Ryb. 2012 R. 36 nr 1 s. 29-31, il.

Przedstawiono uzgodnienia obowiązujące na obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie udzielania zezwoleń na płoszenie lub odstrzał kormorana czarnego, czapli siwej oraz wydry. Podano informacje jakie powinien zawierać wniosek w zależności od położenia obrębu hodowlanego (sąsiedztwo rezerwatu przyrody, obszar Natura 2000).


 

GOSPODARKA WODNA

*00004*     pl

Kontrowersje wokół zbiorników zaporowych w Polsce i na świecie. Kornijów, Ryszard. - Gosp. Wod. 2011 R. 71 nr 12 s. 489-495, bibliogr.

Przedstawiono środowiskowe i społeczne aspekty budowania i funkcjonowania zapór na świecie i w Polsce. Obecnie na świecie funkcjonuje 800 000 zapór wodnych. Omówiono negatywny wpływ zapór wodnych na środowisko. W efekcie usuwania zapór może dojść do okresowego zaburzenia funkcjowania rzeki poniżej zbiornika, gdyż uruchomione zostają osady zdeponowane w tym zbiorniku. Obok planów budowy nowych zapór w Polsce, trzeba rozważyć rozwiązania alternatywne, przyjazne dla środowiska.


*00005*     pl

Linia brzegu w postępowaniach administracyjnych - wnioski z orzecznictwa. Kowalski, Krzysztof. - Gosp. Wod. 2011 R. 71 nr 12 s. 496-499, il.

Omówiono znaczenie terminu „linia brzegu“ obiektu hydrologicznego oraz główne uchybienia, jakie zdarzają się podczas jej ustalania. Scharakteryzowano sposoby ustalania linii brzegu. Przedstawiono analizę rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych. Analizowano etapy postępowania adminitracyjnego w sprawie ustalania linii brzegu.


*00009*     en

Principles of developing limnological restrictions in the planning process. Zasady wprowadzania ograniczeń limnologicznych w procesie planowania. Hakuć-Błażowska, Anna; Cymerman, Ryszard. - Pol. J. Env. Stud. 2011 vol. 20 nr 6 s. 1501-1511, il. bibliogr.

Omówiono wyniki badań przeprowadzonych na terenach rolniczych Pojezierza Olsztyńskiego w celu określenia zasad polityki przestrzennej w odniesieniu do zagospodarowania stref przywodnych jezior. Zaproponowano podział terenów przywodnych na trzy strefy o różnym stopniu ograniczeń planistycznych oraz szerokość tzw. strefy buforowej w zależności od poziomu obliczonych wskaźników. Proponowana metodyka powinna być wykorzystywana na etapie określania funkcjonalnej charakterystyki opracowywanych terenów oraz do zagospodarowania przestrzennego stref przywodnych na obszarach rolniczych.


*00046*     en

Selected papers from the International Scientific Conference BALWOIS 2010. Water observation and information system for decision support. Orhid, Republic of Macedonia, 25-29 May 2010. Wybrane prace z Międzynarodowej Konferencji Naukowej BALWOIS 2010. Obserwacje wody i systemy informacji do podejmowania decyzji. Orhid, Republika Macedonii, 25-29 maja 2010.  Zalewski, Maciej [red. ]; Harper, David M. [red. ]; Robarts, Richard D. [red. ]; Breil, Pascal[red. ]. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2011 vol. 11 nr 1-2 s. 3-132, il. bibliogr.

Główna tematyka konferencji obejmowała: zagadnienia hydrologiczne, klimat, gospodarowanie i zarządzanie zasobami wodnymi, ekohydrologię, nowe technologie, antropopresję. Brało w niej udział około 1200 naukowców i specjalistów z ponad 40 krajów. Rozważano jakie czynniki oddziałują na dynamikę ekosystemów wodnych, w tym wpływ klimatu na te procesy m. in. na zooplankton. Oceniano metodykę badań stosowaną w ekohydrologii i wykorzystanie tych metod do biomonitoringu wód płynących. Przedstawiono nowatorski algorytm do zastosowania w modelu klasyfikacji okrzemek. Badano wpływ zalesienia brzegów rzek na występowanie endemiczej ryby łososiowatej, Salmo peristericus. Wśród sposobów redukcji antropopresji opisano zastosowanie popiołu do adsorpcji jonów metali ciężkich.


*00089*     en

Changes in water resources in selected lakes in the middle and lower catchment of the River Warta. Zmiany zasobów wodnych w wybranych jeziorach w środkowej i dolnej części zlewni rzeki Warty. Ptak, Mariusz; Ławniczak, Agnieszka E. - Limnol. Rev. 2011 vol. 11 nr 1 s. 25-32, il. bibliogr.

Jeziora pełnią ważną funkcję w retencji wody, zwłaszcza na obszarach z silnym deficytem wody. Zasoby wodne jezior służą do różnych celów, determinują rozwój ekonomiczny regionu. W związku z toczącym się procesem obniżania pojemności jezior, konieczne jest zbadanie skali i tempa tego procesu. Przeanalizowano zmiany zasobów wodnych zlewni Warty. Spośród 127 wytypowanych jezior w ciągu minionych 50 lat (1910-1960) ich pojemność obniżyła się o 10 proc.


*00096*     en

Lake water stage dynamics in the Łęczna-Włodawa Lake District in 1991-2010. Dynamika stanu wody jezior na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w 1991-2010. Michalczyk, Zdzisław; Chmiel, Stanisław; Turczyński, Marek. - Limnol. Rev. 2011 vol. 11 nr 3 s. 113-122, il. bibliogr.

Obserwowano stany wody 38 jezior łęczyńsko-włodawskich, różniących się dynamiką mas wodnych. Amplituda wahań poziomu wody w ciągu ostatniego dziesięciolecia wynosiła 43-110 cm. Najniższe stany wody wystąpiły w latach 1994-1996 i 2004-2005, a najwyższe odnotowano w latach 2002 i 2010. Stany wody najgłębszego na tym pojezierzu jeziora Piaseczno były zgodne ze zmianami aktywności słońca. Zaburzenia dynamiki mas wodnych jeziora Uściwierz mogły być spowodowane pobliskimi pracami górniczymi i melioracyjnymi.


 

PRZETWÓRSTWO RYBNE

*00040*     pl

Ryby słodkowodne w oczach polskich konsumentów. - Mag. Przem. Ryb. 2011 nr 5 (83) s. 30-31, il.

Wyniki ogólnopolskiego sondażu przeprowadzonego w maju 2011 r. przez PBS-DGA w Sopocie potwierdziły, że spośród osób nabywających ryby świeże 34 proc. kupuje karpia. Jest on jedną z trzech najchętniej kupowanych świeżych ryb poza pstrągiem, którego kupuje 31, 1 proc. respondentów oraz sandaczem nabywanym przez 7, 5 proc. konsumentów. Najwięcej sympatyków karpia mieszka w województwie lubelskim, a najmniej w zachodniopomorskim. Stwierdzono ponadto, że 60 proc. Polaków wcale nie kupuje ryb świeżych z powodu braku tradycji kulinarnych, małej dostępności oraz niechęci do obróbki ryb.


*00042*

Czy zmiany nazw ryb i związane z tym niedoinformowanie konsumenta to dźwignia popytu w sektorze rybołówstwa?. Draganik, Bohdan. - Mag. Przem. Ryb. 2011 nr 6 (84) s. 23-28, il.

Omówiono nazewnictwo ryb w epoce globalizacji rybołówstwa oraz nazwy ryb stosowane w języku polskim. Przedstawiono zasady regulujące oficjalne nazewnictwo ryb i ich przestrzeganie w handlu, na przykładzie ostroboka, soli i barramundi. Analizowano wpływ błędnego etykietowania produktów utworzonych z mięsa ryb i bezkręgowców wodnych na ich sprzedaż. Zaprezentowano przykłady mylnego oznakowania ryb (makreli, pangi, ryby św. Piotra, dorsza, karmazyna, morszczuka, łososia).