Instytut   Rybactwa   Śródlądowego

im. STANISŁAWA  SAKOWICZAEXPRESS INFORMACJA

NR  2/2013

(kwartalnik)

 

 

 

                                                                        Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanowska

                                                                                        mgr inż. Henryk Chmielewski

                                                                                             inż. Jadwiga Cupiał

 

 

                                                                                                                                      Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanow

Olsztyn 2013

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA

Zespół redakcyjny:
mgr inż. Jadwiga Zdanowska
mgr inż. Henryk Chmielewski
inż. Jadwiga Cupiał

 

Kontakt:
Tel.
(089) 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: din@infish.com.pl

 

© Copyright by
Instytut Rybactwa Śródlądowego
Olsztyn 2010

 

Wydawca:
Dział Wydawnictw
Instytutu Rybactwa Śródlądowego
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
Tel. (089) 524 10 15, 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl

 

 

 

 

 

 

Część rekordów opracowanych w innych ośrodkach otrzymano
za pośrednictwem Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie

 

 

 

 

 

 

RYBACTWO

*00021*     pl            

Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich. Problematyka prawna. Radecki, Wojciech. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2012  s. 7-28

Przedstawiono strukturę prawną rybactwa śródlądowego w tym rozporządzenia Unii Europejskiej, ustawy, akty wykonawcze i przepisy związkowe. Omówiono instytucje prawne, które mają najistotniejsze znaczenie w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Są to: uprawnienia do rybactwa, ochrona ryb, racjonalna gospodarka rybacka, połów amatorski, obszary specjalne, straże rybackie, odpowiedzialność prawna w rybactwie. Podano regulacje prawne między rybactwem a ochroną środowiska: rybactwo w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, obszary Natura 2000, zwalczanie kormoranów, czapli i wydr.


*00079*     pl            

Nasz udział w Międzynarodowych Targach „Gruene Woche - Zielony Tydzień“ 2013 w Berlinie. Kolman, Ryszard; Lirski, Andrzej; Szczepkowski, Mirosław. - Komun. Ryb. 2013 nr 2 (133) s. 34-37, il.

Z inicjatywy Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych podczas targów zorganizowano konferencję pod hasłem: Innowacje szansą na zrównoważone rybactwo. Tematyka obejmowała stan polskiego rybactwa, problem restytucji jesiotra bałtyckiego, wprowadzanie innowacji technologicznych oraz mechanizmy finansowe stymulujące te prace. Odbyły się też warsztaty poświęcone innowacji w sektorze akwakultury, w rybołówstwie, przetwórstwie oraz na temat współpracy międzynarodowej na rzecz restytucji jesiotra.


 

HYDROBIOLOGIA RYBACKA

*00012*     en

Phytoplankton metrics response to the increasing phosphorus and nitrogen gradient in shallow lakes. Reakcja metriksów fitoplanktonowych na wzrost gradientu fosforu i azotu w jeziorach płytkich.  Napiórkowska-Krzebietke, Agnieszka; Pasztaleniec, Agnieszka; Hutorowicz, Andrzej. - J. Elementol. 2012 vol. 17 nr 2 s. 289-303, il. bibliogr.

Omówiono zastosowanie nowej polskiej metody oceny stanu ekologicznego jezior na podstawie fitoplanktonu (polski metriks fitoplanktonowy PMPL). Porównano wrażliwość metriksów fitoplanktonowych (chlorofil a, biomasa fitoplanktonu, biomasa sinic) na gradient fosforu i azotu w 22 stratyfikowanych i 13 niestratyfikowanych jeziorach nizinnych w Polsce w latach 2005-09. PMPL wykazał silną korelację z niemieckim metriksem PSI i węgierskim indeksem Q szeroko stosowanymi w Europie. Metriksy oparte na cechach ilościowych fitoplanktonu były bardziej wrażliwe na wzrost eutrofizacji niż oparte na organizmach wskaźnikowych. Zaobserwowano zmniejszanie się wartości metriksów wzdłuż gradientu fosforu i azotu oraz ich wzrost wzdłuż gradientu widzialności.


*00014*     pl

Zastosowanie makrofitowej metody oceny rzek w klasyfikacji rzek i potoków. Bielak, Sebastian R. - Aura 2013 nr 4 s. 10-13, il.  bibliogr.

Dokonano biologicznej oceny zlewni rzeki Skawiny (lewy dopływ Skawy o długości 24 km) badając skład i liczebność flory wodnej. Stwierdzono, że mchy i glony są głównymi składnikami flory zlewni. W części zlewni poza Babiogórskim Parkiem Narodowym (BPN) kluczową rolę odgrywają gatunki eurytopowe, występujące w wodach mezo- i eutroficznych. Natomiast w ciekach w graniach BPN dominowały gatunki wód oligotroficznych, naturalnych siedlisk nieprzekształconych.


*00015*     en

Quality categories of stream waters included in a small retention program. Klasy jakości wód potoków włączonych do programu małej retencji. Kanownik, Włodzimierz; Kowalik, Tomasz; Bogdał, Andrzej; Ostrowski, Krzysztof. - Pol. J. Env. Stud. 2013 vol. 22 nr 1 s. 159-165, il. bibliogr.

Omówiono wyniki badań hydrochemicznych (20 parametrów) i mikrobiologicznych (2 parametry) przeprowadzonych w latach 2007-2009 w 12 potokach w Małopolsce (powiaty: suski, tarnowski, krakowski, wielicki). Zaplanowano tam budowę małych zbiorników retencyjnych. Stwierdzono, że 10 z badanych potoków nadaje się do zaplanowanego zagospodarowania zlewni. W potokach okolic Jordanowa i Krakowa stwierdzono przekroczenie norm jakościowych wody wykluczając je jako rezerwuary wody pitnej.


*00016*     en

Macro- and trace-elements accumulation in Typha angustifolia L. and Typha latifolia L. organs and their use in bioindication. Akumulacja makro- i mikro-elementów w organach Typha angustifolia L. i Typha latifolia L. i ich wykorzystanie w bioindykacji.  Klink, Agnieszka; Wisłocka, Magdalena; Musiał, Maciej; Krawczyk, Józef. - Pol. J. Env. Stud. 2013 vol. 22 nr 1 s. 183-190, il. bibliogr.

Omówiono wyniki analizy chemicznej osadów dennych i roślin (dwóch gatunków pałek wodnych) pod kątem akumulacji pierwiastków biogennych i metali ciężkich w takich jeziorach Pojezierza Sławskiego, jak: Głuchowskie, Kuźnickie, Sławskie, Pluszne. Wykazano istotne statystycznie różnice między badanymi gatunkami roślin w poziomie akumulacji Cu, Pb i Cd. Modele akumulacji w poszczególnych częściach roślin były jednak takie same: w liściach: Mn > Fe > Zn > Cu > Pb > Ni > Cd, w kłączach: Fe > Mn > Zn > Pb > Cu > Ni > Cd. Stwierdzono, że kłącza i liście pałki szerokolistnej mogą być użytecznym bioindykatorem w biomonitoringu środowiska wodnego.


*00017*     en

Disappearance of Lake Jelenino since the end of the XVIII centuary as an effect of anthropogenic transformations of the natural environment. Zanikanie jeziora Jelenino od końca XVIII wieku jako wynik entropogenicznej tranformacji środowiska naturalnego. Ptak, Mariusz; Choiński, Adam; Strzelczak, Agnieszka; Targosz, Andrzej. - Pol. J. Env. Stud. 2013 vol. 22 nr 1 s. 191-196, il. bibliogr.

Na podstawie archiwalnych materiałów kartograficznych opisano proces sztucznego zanikania naturalnego zbiornika wodnego - jeziora Jelenino znajdującego się w okolicach Szczecinka na Pojezierzu Drawskim. Zmiany te zachodziły w wyniku transformacji społeczno-ekonomicznych na tym terenie od końca XVIII wieku. Wskutek prac melioracyjnych prowadzonych w dwóch etapach (w latach 1778-86 oraz w latach 70-tych XX wieku) doprowadzono do całkowitego osuszenia zbiornika, który jeszcze na początku XVIII wieku liczył 495, 2 ha powierzchni.


*00018*     en

The impact of suspended sediment load on reservoir siltation and energy production: a case study of the Indus River and its tributaries. Wpływ ładunku zawiesiny na zamulanie zbiornika i produkcję energii: analiza przypadku rzeki Indus i jej dopływów.  Sabir, Mohammad A. ; Shafiq-Ur-Rehman, Syed; Umar, Muhammad; Waseem, Amir; Farooq, Muhammad; Khan, Abdur R. - Pol. J. Env. Stud. 2013 vol. 22 nr 1 s. 219-225, il. bibliogr.

Przeanalizowano wpływ zmian niesionego przez wodę ładunku zawiesiny w poszczególnych okresach roku na funkcjonowanie hydroelektrowni w dorzeczu rzeki Indus w Pakistanie. Stwierdzono, że wielkość ładunku zawiesiny była wprost proporcjonalna do poziomu topienia lodowców i/lub ilości opadów deszczu wiosną i latem w całym dorzeczu. Ze względu na spływ zawiesiny i zjawisko zamulania sukcesywnie zmniejsza się pojemność zbiorników retencyjnych oraz spada wydajność elektrowni wodnych. Zaproponowano zmiany w układzie i funkcjonowaniu dotychczasowych sieci hydroelektrowni.


*00019*     en

The variablility and stability of water chemistry in a deep temperate lake: results of long-term study of eutrophication. Zmienność i stabilność chemizmu wody w głębokim jeziorze strefy umiarkowanej: wyniki długoterminowych badań eutrofizacji.  Sobczyński, Tadeusz; Joniak, Tomasz. - Pol. J. Env. Stud. 2013 vol. 22 nr 1 s. 227-237, il. bibliogr.

Omówiono wyniki badań hydrochemicznych wykonanych w latach 2008, 2010-2011, w mocno zeutrofizowanym Jeziorze Góreckim znajdującym się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Analiza parametrów chemicznych wody w strefie trofogenicznej (przetlenionej) i trofolitycznej (niedotlenionej) wykazała, że kluczowe znaczenie dla środowiska wodnego tego jeziora ma powiązanie między jego biocenozą a czynnikami abiotycznymi. Opisano zależność między fotosyntezą a zasadowością i rozmieszczeniem wapnia w słupie wody. Przedyskutowano tendencje zmian czasowych w chemiźmie wody oraz przyczyny i skutki eutrofizacji.


*00052*     en

Bottom sediments as a potential source of phosphorus in the riverine-lacustrine system of the Kośna River (Northeastern Poland). Osady denne jako potencjalne źródło fosforu w systemie rzeczno-jeziornym Rzeki Kośno (północno-wschodnia Polska).  Bigaj, Izabela; Łopata, Michał; Dunalska, Julita; Szymański, Daniel; Zieliński, Rafał. - Limnol. Rev. 2012 vol. 12 nr 3 s. 115-124, il.  bibliogr.

Badano frakcje fosforu (P) w osadach dennych hypertroficznego Jeziora Łajskiego w północno-wschodniej Polsce. Próby pobierano na 5 stanowiskach. W jeziorze tym szereg frakcji P układał się w następującej kolejności: HCl-P > BD-P > NH4Cl-P > NaOH-P. Ubytek P z NH4Cl-P wynosił poniżej 3 proc. P nieorganicznego w osadach, a redukcja P z BD-P wahała się od 2 do 10 proc. Wapń związany z P wykazywał znaczny udział (59-74 proc. ) w ładunku P w osadach nieorganicznych, a BD-P była najbardziej reaktywną frakcją. Związki żelaza i materia organiczna odgrywały prawdopodobnie istotną rolę w regulacji labilnego budżetu P.


*00055*     en

Spring warming period of Polish lake waters in a yearly thermal cycle. Okres wiosennego ocieplenia wód jeziornych w Polsce w termicznym cyklu rocznym. Skowron, Rajmund. - Limnol. Rev. 2012 vol. 12 nr 3 s. 147-157, il. bibliogr.

Opisano warunki termiczne 30 wybranych jezior polskich w okresie wiosennym. Użyto serii 35-letnich dziennych pomiarów temperatury wody na powierzchni w latach 1961-2005. Mierzono także pionowy rozkład temperatury wody w wybranych zbiornikach. Wyodrębniono dwie fazy termiczne: wczesną i późną fazę ocieplenia wiosennego. Fazy te zależały od stopnienia pokrywy lodowej i od osiągnięcia temperatury wody 4 i 15 st. Cel. , odpowiednio. Wzrost temperatury na powierzchni (w kwietniu lub maju) powoduje zmiany w pionowym rozkładzie temperatur (formowanie się epi- i metalimnionu) i znaczną dynamikę stratyfikacji termicznej w wodzie jezior.


*00061*     en

Characteristics of bottom sediments of Lake Widryńskie. Charakterystyka osadów dennych Jeziora Widryńskiego. Szymański, Daniel; Dunalska, Julita; Łopata, Michał; Bigaj, Izabela; Zieliński, Rafał. - Limnol. Rev. 2012 vol. 12 nr 4 s. 205-210, il. bibliogr.

Określano skład chemiczny osadów dennych Jeziora Widryńskiego (o powierzchni 123, 9 ha i głębokości masymalnej 27 m). Próby osadów pobrano jednorazowo 16 sierpnia 2010 roku w 10 specyficznych miejscach, w litoralu, subliotoralu i w profundalu. Dominującym składnikiem osadów był krzem, a subdominantem węglan wapnia. W osadach litoralu krzem występował w większych ilościach, a w sublitoralu wzrastał udział materii organicznej. Większe ilości krzemu występowały też w osadach w pobliżu dopływu. Wykonane badania są elementem planu ochrony tego jeziora.


*00083*     en

Distribution of macroinvertebrates in relation to the quantity and quality of organic matter in streams in the western Czech Republic. Rozmieszczenie makrobezkręgowców w odniesieniu do ilości i jakości materii organicznej w potokach zachodniej części Republiki Czeskiej.  Skala, Ivan. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2012 vol. 12 nr 3 s. 199-209, il. bibliogr.

Na podstawie danych o makrobezkręgowcach w dopływach Łaby, testowano hipotezę, że bezkręgowce bentosowe mają różne formy, o niskich i wysokich „kosztach życia“. Szeroką głowę i długie odnóża uważa się za cechy charakterystyczne dla osobników o „wysokich kosztach“, zaś osobniki podłużne, rurkowate są zaliczane do posiadających „niskie koszty“ życia. Postawiono też hipotezę, że ilość materii organicznej i jej wartość odżywcza są związane z tymi formami życia. Wyniki potwierdzają, że dostępność pokarmu i jej wartość energetyczna decydują o formach życia makrobezkręgowców.


*00084*     en

Phytoplankton communities in ecological assessment of the Southern Bug River upper reaches (Ukraine). Zbiorowisko fitoplanktonu w ocenie ekologicznej górnych dopływów południowego rejonu Rzeki Bug (Ukraina).  Bilous, Olena; Barinova, Sophia; Klochenko, Petro. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2012 vol. 12 nr 3 s. 211-230, il. bibliogr.

Do oceny środowiska wodnego górnych odcinków południowego Bugu wykorzystano dane fitoplanktonowe. Zbiorowisko fitoplanktonu składało się z 281 taksonów, wśród których dominowały Chlorophyta (40 proc. ), Bacillariophyta stanowiły 19 proc. , a Euglenophyta 18 proc. Jakość wód tego środowiska zaliczono do II-III klasy czystości, a status troficzny oscylował wokół oligo-mezotrofii. Na zbiorowiska glonów duży wpływ wywierały takie elementy jak fosforany i związki amonowe.


*00085*     en

The role of a eutrophic lowland reservoir in shaping the composition of river phytoplankton. Rola eutroficznego zbiornika nizinnego w kształtowaniu składu fitoplanktonu rzecznego.  Grabowska, Magdalena. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2012 vol. 12 nr 3 s. 231-242, il. bibliogr.

Udokumentowano rolę płytkiego zbiornika zaporowego Siemianówka w pogarszaniu jakości wody w rzece. Zmiany w składzie i liczebności fitoplanktonu obserwowano na odcinku 152, 5 km rzeki Narew, na której jest usytuowany zbiornik. Dogodne warunki (azot całk. powyżej 1, 5 mg/l; fosfor całk. powyżej 100 mikrog/l; temperatura wody w zakresie 18-25 st. Cel. ; pH=6-9) skutkowały przyrostem objętości fitoplanktonu. Te warunki okazały się dogodne zwłaszcza dla rozwoju sinic (Cyanobacteria), które w dużych ilościach pojawiły się zwłaszcza poniżej zapory. Czas retencji w zbiorniku wynoszący 3 miesiące zwiększa ryzyko pogorszenia się jakości wody w powodu rozwoju sinic.


*00087*     en

Qualitative and quantitative methods for sampling zooplankton in shallow coastal estuaries. Jakościowe i ilościowe metody pobierania prób zooplanktonu w płytkich eustuariach przybrzeżnych.  Gutkowska, Agnieszka; Paturej, Ewa; Kowalska, Ewa . - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2012 vol. 12 nr 3 s. 253-263, il. bibliogr.

Do poboru zooplanktonu stosuje się wiele różnych metod. Porównywano efektywność ilościowego i jakościowego poboru zooplanktonu czerpaczem Ruttnera i siatką planktonową Apsteina. Badania przeprowadzono na Zalewie Wiślanym. W analizowanych próbach porównywano skład gatunkowy zooplanktonu. W strefie wód zasolonych nie stwierdzono istotnych różnic w tym składzie między obiema technikami poboru prób. Czerpacz Ruttnera uznano za bardziej wiarygodny i efektywniejszy dla prób ilościowych w obu strefach zalewu, słonej i słodkowodnej.


*00095*     pl

Analiza stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy „Wiśliska“ - obszar Natura 2000 PLH 120084. Zając, Tadeusz; Pociecha, Agnieszka; Wilk-Woźniak, Elżbieta; Zając, Katarzyna; Bielański, Wojciech; Ciszewski, Dariusz; Florek, Jacek; Gołąb, Maria; Guzik, Marek; Lipińska, Anna; Myszka, Ryszard; Najberek, Kamil; Potoczek, Marta; Walusiak, Edward; Szczęsny, Bronisław. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2013 t. 69 z. 2 s. 116-133, il.  bibliogr. summ.

Scharakteryzowano definicję siedliska, które w Dyrektywie Siedliskowej jest oznaczone kodem 3150. Starorzecze spełnia kryteria zawarte w tej definicji. W latach 2010-2011 przeprowadzono kompleksowe badania największego starorzecza województwa małopolskiego „Wiśliska“, w skład którego wchodzą trzy zbiorniki wodne: Miejsce, Oko, Krajskie. W ramach inwentaryzacji przyrodniczej zbiorników dokonano analizy archiwalnej materiałów kartograficznych. Wykonano badania hydrogeologiczne i hydrologiczne, zbadano skład fitoplanktonu, zooplanktonu i bentosu, opisano florę i faunę kręgowców i bezkręgowców jak również parametry chemiczne wody. Omówiono wpływ antropopresji oraz możliwość ochrony badanych siedlisk i metodę ich waloryzacji.


*00096*     pl

Nowe stanowisko szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana w kompleksie stawów Przeręb koło Zatora. Najberek, Kamil; Solarz, Wojciech; Król, Wiesław; Pępkowska-Król, Aleksandra; Srzałka, Małgorzata. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2013 t. 69 z. 2 s. 155-158, il.  bibliogr. summ.

Na terenie kompleksu stawów rybnych koło Zatora w listopadzie 2010 roku stwierdzono nowe, ósme stanowisko w Polsce obcego w naszym kraju małża - szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana. Przypuszczalnym sposobem introdukcji było przypadkowe przeniesienie larw szczużui wraz z narybkiem. Wiek najstarszego małża znalezionego w stawie Pilawa oceniono na trzy lata, a pozostałe okazy były jednoroczne. Omówiono adapatcję szczeżui w naszych wodach oraz jej zagrożenie dla rodzimej fauny. Wskazano na konieczność prowadzenia monitoringu występowania i wpływu obcych gatunków na rodzimą przyrodę.


*00100*     en

The effect of distinct hydrologic conditions on the zooplankton community in an estuary under Mediterranean climate influence. Wpływ różnych warunków hydrologicznych na zbiorowiska zooplanktonowe w estuarium pod wpływem klimatu śródziemnomorskiego. Muha, Teja P. ; Chicharo, Luis; Morais, Pedro; Pereira, Rita; Ben-Hamadou, Radhouan; Cruz, Joana; Chicharo, Maria A. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2012 vol. 12 nr 4 s. 327-335, il. bibliogr.

Wpływ warunków hydrologicznych badano w odniesieniu do ryb i bentosu, ale rzadko w odniesieniu do zooplanktonu. Stwierdzono, w środowisku estuariowym, gdzie przepływ wody był regulowany przez zaporę, że wzrost rocznych przepływów wody prowadzi do wzrostu liczebności i zróżnicowania zooplanktonu, a obniżenia zakwitów meduz tam występujących. Stwarza to dogodne warunki pokarmowe i pozytywne konsekwencje dla łańcucha pokarmowego.


 

AKWAKULTURA

*00024*     pl

Akwakultura słodkowodna w kontekście rozwoju zrównoważonego. Lirski, Andrzej. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2012  s. 65-79, il. +bibliogr. 16 poz.

Podano definicje akwakultury i zrównoważonego rozwoju akwakultury. Zestawiono najbardziej popularne gatunki organizmów wodnych produkowanych w akwakulturze w Unii Europejskiej w 2009 roku, gdzie dominuje omółek śródziemnomorski (24 proc. ) i pstrąg tęczowy (15 proc. ). W celu realizacji idei zrównoważonej akwakultury niezbędne jest edukowanie konsumentów na temat warunków chowu ryb, zastosowanych technologii, pasz, bezpieczeństwa żywności, walorów odżywczych, nadzoru weterynaryjnego i respektowania przepisów.


 

BIOLOGIA RYB

*00001*     pl

Charakterystyka ichtiofauny rzeki Kirsny (dorzecze Łyny). Kapusta, Andrzej; Brylewski, Adam C. ; Bogacka-Kapusta, Elżbieta; Martyniak, Andrzej. - Parki Nar. Rez. Przyr. 2012 t. 31 nr 3 s. 51-61, il.  bibliogr. summ.

Za pomocą elektropołowów, przeprowadzonych w latach 2007-2009 i 2012, określono skład ichtiofauny rzeki Kirsny (prawobrzeżnego dopływu Łyny). Stwierdzono występowanie ryb i minogów należących do 19 gatunków i 8 rodzin. Omówiono rozmieszczenie i liczebność ichtiofauny w rzece. Najliczniej występowały: płoć, słonecznica, jelec; największa stałość występowania cechowała szczupaka oraz płoć i jelca. Wykazano, że minóg strumieniowy Lampetra planeri bytował tylko na jednym stanowisku.


*00004*     en

The fish fauna in selected rivers of the Mazovian Lowland. Ichtiofauna wybranych rzek Niziny Mazowieckiej. Borzęcka, Irena; Buras, Paweł; Szlakowski, Jacek; Gasiński, Zbigniew; Wiśniewolski, Wiesław. - Fragm. Faun. 2012 t. 55 nr 1 s. 75-90, il. bibliogr. streszcz.

W latach 1999-2003 przeprowadzono elektropołowy w celu zbadania składu ichtiofauny w rzekach: Świder, Utrata, Długa z dopływem Czarna Struga, Klusówka, Rządza. Stwierdzono występowanie 29 gatunków ryb, wśród których przeważały gatunki fitofilne i psammofilne. Największym bogactwem gatunkowym charakteryzowała się rzeka Świder - 22 gatunki ryb i Rządza - 20 gatunków ryb. Omówiono stałość występowania i dominację poszczególnych gatunków ryb występujących w badanych ciekach.


*00007*     pl

Czy ciśnienie jest najważniejsze?. Gozdera, Krzysztof. - Wiad. Węd. 2013 nr 4 (766) s. 42-43, il.

Zwrócono uwagę na wpływ ciśnienia hydrostatycznego na fizjologię ryb oraz omówiono sposób pobierania i uwalniania gazów u ryb otwartopęcherzowych (karpiowate, łososiowate, sum, szczupak, śledź, lipień) i zamkniętopęcherzowych (sandacz, okoń, miętus, dorsz). Stwierdzono, że ciśnienie hydrostatyczne ma decydujący wpływ na żerowanie ryb.


*00020*     en

mRNA expression of select hypoxia-inducible genes and apoptotic control genes in zebrafish exposed to hypoxia during development. Ekspresja na poziomie mRNA wybranych genów kontrolujących apoptozę i regulujących reakcje na niedotlenienie w trakcie rozwoju osobniczego danio pręgowanego. Ding, Zhonghai; Sun, Ping; Hua, Xin; Bai, Yiyao; Shang, Eva H. ; Wu, Rudolf S. ; Zuo, Yuhui. - Pol. J. Env. Stud. 2013 vol. 22 nr 2 s. 357-365, il. bibliogr.

Omówiono wyniki badań dotyczących ekspresji genów regulujących apoptozę komórkową (p53, Bax, Bcl-2) oraz reakcje organizmu na niedotlenienie (produkcja erytropoetyny, EPO i czynnika wzrostu nabłonka naczyniowego VEGE) w okresie embrionalnym i podczas dyferencjacji płci. Poziom ekspresji genów w warunkach niedotlenienia był zależny od fazy rozwoju osobniczego, części ciała i płci ryb. Na podstawie poziomu ekspresji genów stwierdzono, że krytycznymi fazami rozwoju osobniczego są powstawanie układu krwionośnego i dyferencjacja płci.


*00050*     pl

Rodzima populacja babki łysej Neogobius gymnotrachelus w Polsce?. Kukuła, Krzystof; Bylak, Aneta. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2013 t. 69 z. 1 s. 61-65, il. bibliogr. summ.

Opisano występowanie i morfometrię czterech gatunków ryb należących do rodziny babkowatych. Były to: babka łysa, Neogobius gymnotrachelus, babka szczupła, N. fluviatilis, babka bycza, N. melanostomus i babka marmurkowa, Proterohinus marmoratus. W 2009 roku podczas badań ichtiofauny rzeki Strwiąż (dopływu Dniestru) stwierdzono obecność bardzo licznej populacji babki łysej. Ustalono, że populację babki łysej w tej rzece można uznać na rodzimą, gdyż odrębność hydrologiczna rzeki wyklucza samodzielne rozprzestrzenienie się badanego gatunku z dorzecza Wisły, gdzie jest uznawana za gatunek inwazyjny.


*00076*     pl

Wskaźniki kondycji ryb - rodzaje, zastosowanie i podstawy teoretyczne. Myszkowski, Leszek. - Komun. Ryb. 2013 nr 2 (133) s. 25-28,  il. bibliogr.

Zaprezentowano wskaźniki służące do wyrażania kondycji ryb: wskaźnik Fultona K; wskaźnik K1 opiera się na zależności masy ciała od długości; wskaźnik K2 uwzględnia trzeci wymiar liniowy; wskaźnik K3 znany jest jako masa względna. Podano wzory, metody obliczania wskaźników oraz ich zalety, wady i ograniczenia stosowania.


*00082*     pl

Raz jeszcze o problemie odczuwania bólu przez ryby. Ciszewski, Krzysztof. - Mag. Przem. Ryb. 2013 nr 2 (92) s. 59-60

W 1971 r. po raz pierwszy opisano działanie systemu nocycepcji czyli działania wyspecjalizowanych receptorów powiązanych z włóknami przewodzącymi bodźce u ryb. Przedstawiono dotychczasowe badania prowadzone w celu poznania zagadnienia odczuwania bólu, cierpienia, strachu czy innych negatywnych emocji u ryb. Stwierdzono, że kresomózgowie u ryb nie spełnia funkcji odczuwania bólu, strachu czy niepokoju u ryb.


*00099*     en

Selection of coastal estuarine habitats by Atherina boyeri larvae in laboratory experiments. Wybór przybrzeżnych siedlisk przez larwy Atherina boyeri w doświadczeniach laboratoryjnych.  Sousa Goncalves de, Renata I. ; Ben-Hamadou, Radhouane; Chicharo, Luis M. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2012 vol. 12 nr 4 s. 321-326, il.  bibliogr.

Strefy przybrzeżne są ważnymi siedliskami dla wielu gatunków ryb ze względu na pokarm, schronienie przed drapieżnikami i optymalne warunki hydrodynamiczne. Badano modele siedlisk wybierane przez dzikie larwy ateryny, Atherina boyeri ((Risso, 1810) przy pomocy eksperymentów w mikrokosmosie. Utworzono symulacyjnie trzy typy siedlisk reprezentujące siedliska strefy przybrzeżnej, jedno z dnem piszczystym bez roślin, a dwa z roślinami Spartina maritima i Sarcorcornia spp. Larwy monitorowano przy pomocy kamery. Zaobserwowano, że larwy ateryny unikały siedlisk porośniętych roślinami.


 

HODOWLA RYB

*00002*     pl

Ciernikowate - zapomniane ryby akwariowe z naszych jezior. Zwoliński, Cezary. - Natura. Przyr. Warmii i Mazur 2012 nr 4 (28) s. 6-8, il.

Omówiono występowanie, morfometrię oraz rozród ciernika i cierniczka, ryb należących do rodziny ciernikowatych, hodowanych zarówno w akwariach, jak i bytujących w wodach otwartych. Oba gatunki można pozyskiwać ze środowiska naturalnego i utrzymywać w akwariach. W jeziorach i stawach ryby te są uważane za „chwast rybny“ z powodu wyjadania ikry wartościowych gatunków ryb. Przedstawiono warunki jakie należy zapewnić obu gatunkom przy ich hodowli w akwarium.


*00005*     pl

Gatunki obce i inwazyjne w polskiej ichtiofaunie. Dlaczego są problemem?. Sikorska, Justyna. - Mag. Wet. 2012 Dodatek online 4 s. ,  il. bibliogr.

Omówiono historię, motywy i konsekwencje introdukcji obcych gatunków ryb słodkowodnych do wód śródlądowych w Polsce. Stwierdzono, że od 800 lat do naszych wód trafiło 37 obcych gatunków ryb, z czego 19 zaaklimatyzowało się do życia w nowych warunkach i do dziś występuje w polskich wodach. Za gatunki obce i inwazyjne uważa się sumika karłowatego, karasia srebrzystego, czebaczka amurskiego, trawiankę i trzy gatunki babek (byczą, łysą, szczupłą), a ostatnio także babkę rurkonosą (Proterohinus semilunaris).


*00025*     pl

Znaczenie informacji w prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej. Wołos, Arkadiusz. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2012  s. 81-92, il. +bibliogr. 3 poz.

Omówiono rangę tworzenia banku danych o środowisku, odłowach rybackich i wędkarskich w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej. W oparciu o analizę rejestrów połowów wędkarskich z katowickiego okręgu PZW w 2010 r. dokonano oceny zarybień w 20 zbiornikach zaporowych zarybianych karpiem, szczupakiem i sandaczem. Wykazano, że profesjonalnie prowadzona rejestracja połowów wędkarskich dostarcza cennych informacji w prowadzeniu efektywnej gospodarki rybackiej.


*00026*     pl

Wpływ jakości ekosystemów wodnych na populacje cennych gatunków ryb i gospodarkę rybacką. Czerwiński, Tomasz. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2012  s. 93-106, il. +bibliogr. 7 poz.

Omówiono funkcjonowanie ekosystemów jeziornych oraz wpływ eutrofizacji na gospodarkę rybacką i zmiany w strukturach populacji ryb. Wskazano na niekorzystny wpływ antropopresji na jakość ekosystemów wodnych. Stwierdzono, że gospodarka rybacko-wędkarska ma szczególne znaczenie w procesie ochrony zasobów wodnych w przypadku stosowania odpowiednich zabiegów gospodarczych, w tym eksploatację pogłowia ryb, zarybianie, zabiegi ochronne, realizację potrzeb wędkarzy, wspomaganie edukacji ekologicznej, wspieranie inicjatyw prośrodowiskowych.


*00027*     pl

Podstawy racjonalnej gospodarki rybackiej w ekosystemach rzecznych w świetle uwarunkowań środowiskowych i oddziaływań antropogenicznych. Wiśniewolski, Wiesław. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2012  s. 107-122, il. +bibliogr. 38 poz.

W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w ekosystemach rzecznych należy wziąć pod uwagę szereg czynników związanych z naturalną specyfiką środowiska oraz oddziaływaniem wynikającym z działalności człowieka. Przedstawiono działania służące ochronie różnorodności siedliskowej i ekologicznej drożności ekosystemów rzecznych, możliwości produkcji rybackiej i eksploatacji połowowej oraz wspieraniu populacji ryb poprzez zarybianie.


*00028*     pl

Racjonalne gospodarowanie populacjami ginących lub zagrożonych gatunków ryb. Szczepkowski, Mirosław. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2012 s. 123-136, il. +bibliogr. 11 poz.

Przedstawiono działania mające na celu ochronę ginących lub zagrożonych gatunków ryb, głównie poprzez prowadzenie sztucznego rozrodu w oparciu o istniejące, naturalne populacje ryb. Na przykładzie dzikich tarlaków siei, karasia, szczupaka i sandacza, omówiono procedury w czasie połowu i przebieg sztucznego tarła, a następnie podchów materiału zarybieniowego. Opisano znaczenie tworzenia stad tarłowych najcenniejszych gatunków ryb w warunkach kontrolowanych.


*00045*     ru

Rezul’taty vyrashhivanija remonta dlinnorylogo osetra Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill v raznych uslovijakh. Wyniki wychowu selektów jesiotra ostronosego Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill w różnych warunkach hodowlanych.  Kolman, R. ; Szczepkowski, M. W: Innovacii v nauke, obrazovanii i biznese - 2012. X Mezhdunarodnaja Nauchnaja Konf. 17-19 oktjabrja. Trudy. Chast’ 1. 2012 vol. Kaliningrad: Izdat. FGBOU VPO „KGTU“ 2012  s. 79-80, il. +bibliogr. 6 poz. bibliogr.

Przedstawiono historię restytucji jesiotra ostronosego oraz wyniki prac selekcyjno-hodowlanych prowadzonych w Polsce w celu utworzenia stad rozrodczych. Prace te prowadzono na bazie narybku i zapłodnionej ikry sprowadzonej w 2003 r. z Kanady. Porównano tempo wzrostu selektów w przepływowych stawach ziemnych w Gospodarstwie Kuźniczka i w obiegach zamkniętych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Pieczarkach (RAS). Obecnie masa ciała najstarszych selektów w RAS przekracza 40 kg, a najcięższa samica wyhodowana w stawach jesienią 2011 r. ważyła 50, 7 kg (minimum rozrodcze). Rozwój gonad samic hodowanych w RAS ocenia się na II stadium dojrzałości. Wiosną 2012 r. pozyskano po raz pierwszy mlecz od samców i poddano go kriokonserwacji do dalszych badań.


*00072*     pl

Potencjał wzrostowy larw trawianki Perccottus glenii Dyb. w warunkach kontrolowanych - implikacje dla rodzimych gatunków ryb. Sikorska, Justyna; Wałowski, Jakub; Kamiński, Rafał; Wolnicki, Jacek. - Komun. Ryb. 2013 nr 2 (133) s. 5-9, il. bibliogr. summ.

Larwy trawianki (Perccottus glenii) podchowywano przez 20 dni w akwariach w 4 grupach żywieniowych. Pokarm stanowiły naupliusy Artemmii i pasza dla larw ryb morskich. Ryby karmione pokarmem żywym osiągały większe rozmiary (masę ciała 54, 9 mg i długość 15, 6 mm) niż karmione paszą (odpowiednio 3, 2 mg i 6, 6 mm). Porównanie parametrów wzrostowych larw trawianki i innych gatunków ryb karmionych naupliusami wskazuje na to, że w pierwszym okresie życia mogą stać się realnym zagrożeniem dla larw innych gatunków ryb.


*00077*     pl

Gospodarka rybacka w śródlądowych wodach płynących w 2011 roku. Cz. 2: Zarybienia. Mickiewicz, Maciej; Wołos, Arkadiusz; Draszkiewicz-Mioduszewska, Hanna. - Komun. Ryb. 2013 nr 2 (133) s. 28-32, il. bibliogr.

Na podstawie danych z kwestionariuszy RRW-23 pochodzących od 392 użytkowników obwodów rybackich gospodarujących w 2011 roku na jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych, podano ilość wprowadzonego do wód materiału zarybieniowego 27 gatunków ryb w podziale na sortymenty. Przedstawiono odsetek powierzchni wód zarybianych poszczególnymi gatunkami oraz wartość zarybień w złotych na 1 hektar powierzchni. Całkowita wartość zarybień wyniosła w 2011 roku ponad 34, 7 mln zł.


*00091*     en

Transferable drug-resistant coliforms in fish exposed to sewage. Zdolność bakterii Coli w przekazywaniu odporności na leki w rybach eksponowanych w ściekach.  Sanyal, Sutapa; Banerjee, Samir. - Arch. Pol. Fish. 2013 vol. 21 fasc. 1 s. 29-39, il. bibliogr.

Badano populację termo-tolerancyjną bakterii Coli w systemie akwakultury opartym na wykorzystywaniu ścieków. Analizowano odporność bakterii na antybiotyki i posiadanie zdolności przekazywania odporności na leki. Zbiorowa odporność na antybiotyki u bakterii była powszechna w środowisku stawów zasilanych ściekami. Profile odporności na antybiotyki wielu potomnych bakterii (70, 83 proc. ) wskazują, że przekazywanie tej zdolności było jednokierunkowe. Możliwość przenoszenia odporności na leki w rybach może być potencjalnie ryzykowna dla zdrowia ludzi i zwierząt.


*00094*     en

Surface water quality and intensive fish culture. Jakość wód powierzchniowych a intensywna hodowla ryb. Teodorowicz, Mariusz. - Arch. Pol. Fish. 2013 vol. 21 fasc. 2 s. 65-111, il. bibliogr.   (Rozprawa habilitacyjna)

Określano wpływ gospodarstw rybackich na jakość wody w rzekach. Określano ładunek zanieczyszczeń powstających w akwakulturze i ich zrzut do wód powierzchniowych. W latach 1999-2009 badaniami objęto 6 gospodarstw pstrągowych, 2 karpiowe, jedną wylęgarnię ryb - obiekty zlokalizowane nad rzekami. Badane rzeki to: Drwęca, Marózka, Naryjska Struga, Rzeka Wąska oraz potok bez nazwy w dorzeczu Pasłęki. We wszystkich przypadkach odnotowano negatywny wpływ hodowli ryb na jakość wody, co potwierdziły badania fizyko-chemiczne wody. Jednak wpływ zrzuconych ścieków był krótkotrwały, a jakość wody w rzece szybko ulegała poprawie.


*00098*     en

Fish habitats in a small, human-impacted Sibunag mangrove creek (Guimaras, Philippines): a basis for mangrove resource enhancement. Siedliska ryb w małym, antropogenicznym potoku namorzynowym Sibunag (Guimaras, Filipiny): podstawa do wzbogacenia zasobów w namorzynach. Abroguena, Jeff B. ; Bagarinao, Teodora U. ; Chicharo, Luis. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2012 vol. 12 nr 4 s. 311-319, il.  bibliogr.

Zespoły ryb w małych, otwartych potokach namorzynowych silnie oddziałują na sąsiadującą z nimi akwakulturę. Badano stopień ekologicznych zakłóceń w siedliskach ryb z punktu widzenia potrzeb rehabilitacji tych potoków. Złowiono tam 475 ryb należących do 50 gatunków, z których większość miała małe znaczenie gospodarcze. Siedliska ryb były znacznie rozprzestrzenione dla poszczególnych zespołów ryb i w minimalnym stopniu się zazębiały. Wysoki poziom zaburzeń obserwowano w potoku poddanym nadmiernej eksploatacji namorzyn przez okoliczne farmy, więc konieczna jest rehabilitacja (rekultywacja) tych środowisk w celu polepszenia warunków życia dla ryb.


 

 

ROZRÓD RYB

*00062*     en

Editorial note on reproductive biology of fishes. Notka redakcyjna na temat biologii rozrodu ryb. Tsikliras, Athanassions; Stergiou, Konstantinos I. ; Froese, Rainer. - Acta Ichth. Piscat. 2013 vol. 43 nr 1 s. 1-5, il. bibliogr.

Znajomość rozrodu ryb (początek i czas trwania tarła, proporcje płci, stadia dojrzałości płciowej, rozmiary i wiek w momencie osiągania dojrzałości oraz płodność) jest ważna w badaniach rybackich, w ocenie zasobów rybnych oraz w gospodarowaniu rybackim. Przedstawiono kryteria i zalecenia na temat biologii rozrodu ryb, które mogą być użyteczne w planowaniu badań. Załączono informacje na temat analizowania danych, ich prezentowania i przygotowywania do druku. Analiza przyrostu publikacji w latach 1974-2012 wskazuje na wysoki progres tej tematyki.


*00071*     pl

Przebieg procesu dojrzewania i jakości mlecza jesiotra ostronosego Acipenser oxyrichnus oxyrinchus Mitchell, jakość nasienia oraz próba jego kriokonserwacji. Kolman, Ryszard; Glogowski, Jan; Szczepkowski, Mirosław; Kowalski, Radosław; Sarosiek, Beata; Cejko, Beata; Dietrich, Grzegorz. - Komun. Ryb. 2013 nr 2 (133) s. 1-4, il.  bibliogr. summ.

Stado selektów jesiotra ostronosego w wieku 4 lat chowano 3 lata w stawach ziemnych, a następnie w basenach rotacyjnych z zamkiętym obiegiem wody. W końcowym etapie dojrzewania ryb stymulowano je przysadką mózgową. Uzyskano wysokie tempo wzrostu (roczny przyrost masy ciała 42 proc. masy początkowej) oraz dobrą kondycję. Mlecz pobrany od samców jesiotra zamrożono i po rozmrożeniu badano jego jakość. Zadowalające efekty kriokonserwacji wskazują na możliwość tworzenia banku nasienia dla tego gatunku.


 

 

ŻYWIENIE I ODŻYWIANIE SIĘ RYB

*00011*     en

Diet of the twaite shad Alosa fallax (Lacepede, 1803) (Clupeidae) in the Gulf of Gdansk, the Baltic Sea. Skład diety pokarmu parposza Alosa fallax (Lacepede, 1803) (Clupeidae) w Zatoce Gdańskiej, Morze Bałtyckie.  Skóra, Michał E. ; Sapota, Mariusz R. ; Skóra, Krzysztof E. ; Pawelec, Anna. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2012 vol. 41 nr 3 s. 24-32, il. bibliogr.

Opisano skład pokarmu parposza (lt 12-48 cm) bytującego w Zatoce Gdańskiej. Stwierdzono różnice w składzie gatunkowym zjadanego pokarmu pomiędzy poszczególnymi klasami wielkościowymi ryb. Zauważono wyraźny wpływ zajmowanego siedliska na rodzaj diety parposza. Ryby o długości do 21 cm odżywiały się głównie lasonogami (Mysidacea). Zasadniczym składnikiem osobników większych były ryby (szprot, stynka, babka). W treści pokarmowej parposzy występowały też ślimaki, muchówki oraz drobne kamienie i kawałki drewna lub plastiku.


*00066*     en

Effects of ten traditional Chinese herbs on immune response and disease resistance of Sciaenops ocellatus (Actinopterygii: Perciformes: Sciaenidae). Wpływ dziesięciu tradycyjnych ziół chińskich na reakcje immunologiczne i odporność na choroby u Sciaenops ocellatus (Actinopterygii: Perciformes: Sciaenidae).  Pan, Tingshuang; Yan, Maocang; Chen, Shaobo; Wang, Xuepeng. - Acta Ichth. Piscat. 2013 vol. 43 nr 1 s. 41-49, il. bibliogr.

Tradycyjne chińskie preparaty ziołowe, stosowane w medycynie, a także w paszach dla zwierząt, zawierają rośliny i grzyby. Badano wpływ tych ziół na reakcje immunologiczne i hematologiczne u ryb. Stosowano następujące zioła: traganek, forsycja, żagiew, tarczyca bajkalska, pornatka (Wolfiporia extensa), kłącze Coptis chinensis, korzeń lukrecji, wiciokrzew japoński, urzet korzeń, przewiercień sierpowaty. Ryby kulbinowate żywione paszą zawierającą 2 proc. ziół po 28 dniach infekowano Vibrio splendidus i obserwowano przez następne 2 tygodnie. Analizowano aktywność fagocytarną i lizozymy oraz przeżywalność. Wyniki wykazały, że najbardziej prewencyjnie oddziaływały na ryby traganek, tarczyca bajkalska i owoce forsycji.


*00093*     en

Results of the larviculture of Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus) fed different types of diets. Rezultaty hodowli larw jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus) żywionego różnymi rodzajami diet. Piotrowska, Iwona; Szczepkowska, Bożena; Kozłowski, Michał; Wunderlich, Krzysztof; Szczepkowski, Mirosław. - Arch. Pol. Fish. 2013 vol. 21 fasc. 1 s. 53-61, il. bibliogr.

Oceniano wpływ pokarmu żywego i mieszanek paszowych na wzrost i przeżywalność jesiotra. W pierwszym eksperymencie porównywano wyniki żywienia cystami Artemia sp. dekapsulowanymi i zdekapsulowanymi. Przyrosty masy ciała larw i ich długości były podobne. Przeżywalność larw jesiotra żywionego cystami wynosiła, odpowiednio, 95 i 82, 8 proc. W drugim eksperymencie stosowano 3 pasze starterowe: Aller ArtEX, Natura HP i Perla Prolarvae. Przeżywalność żywionych nimi larw wynosiła 55,0, 31,7 i 35,7 proc. (odpowiednio). Nie stwierdzono różnic we wzroście ryb w zakresie 28-30 mm i ciężarze 119-134 g. Uznano, że we wczesnym stadium rozwoju ryb najlepszym pokarmem są cysty Artemia sp.


 

CHOROBY RYB

*00039*     en

Fish herpesvirus diseases: a short review of current knowledge. Herpeswirusowe choroby ryb: krótki przegląd aktualnej wiedzy. Lepa, Agnieszka; Siwicki, Andrzej K. - Acta Vet. Brno 2012 vol. 81 s. 345-351, il. bibliogr.

Dokonano przeglądu literatury na temat grupy herpeswirusów, w tym onkogennych, wywołujących choroby ryb hodowlanych. Choroby te są przyczyną znacznych strat ekonomicznych w akwakulturze. Morfologia i budowa genomu herpeswirusów ryb jest zbliżona do herpeswirusów kręgowców wyższych, jednak filogenetyczne powiązania między poszczególnymi rodzinami są słabe. Zgodnie z nowym nazewnictwem, herpeswirusy ryb zalicza się do rodziny Alloherpesviridae i rodzaju Herpesvirales. Rodzina ta skupia mocno zróżnicowaną grupę wirusów o wielkości genomu od 134 kbp (u sumika karłowatego IcHV) do 295 kbp (u karpia CyHV-3). Szczegółowo scharakteryzowano herpeswirusy u ryb karpiowatych, sumikowatych, łososiowatych i jesiotrowatych.


 

RYBY KARPIOWATE

CHÓW I HODOWLA KARPIA

*00029*     pl

[Osiemnasta] XVIII Krajowa Konferencja Hodowców Karpia. Jak dziś kochać karpia? 06 lutego 2013 roku. Licheń Stary. Materiały konferencyjne. Poznań: Pol. Tow. Ryb. 2013 47 ss. , il. +bibliogr.

Podczas konferencji zaprezentowano referaty omawiające aktualny stan polskiego rynku rybnego i rybactwa stawowego. Scharakteryzowano wyniki produkcji oraz polski rynek karpia konsumpcyjnego w 2012 r. Omówiono kierunki rozwoju karpiarstwa w Unii Europejskiej na tle światowej produkcji akwakultury. Przedstawiono życiorys i osiągnięcia zawodowe znanego ichtiologa i hodowcy karpia - Tomasza Dubischa ((1813-1888).


*00046*     pl

[Osiemnasta] XVIII Krajowa Konferencja Hodowców Karpia - Licheń 2013. Pyć, Anna. - Mag. Przem. Ryb. 2013 nr 1 (91) s. 44-45

Podczas konferencji karpiowej, która odbyła się 6 lutego 2013 r. w Licheniu analizowano problematykę polityki rybackiej rynku karpia oraz korzystanie z limitów finansowych 4 Programu Operacyjnego PO PRYBY 2007-2013. Wykazano dużą rozpiętość kosztów produkcji kilograma karpia od 4 do 12 zł, nieznaczny spadek konsumpcji ryb, spadek cen karpia o 5 proc. i spadek jego sprzedaży w postaci żywej ryby. Omawiano przyczyny występowania chorób ryb, działania dotyczące decyzji środowiskowych, wskazówki dotyczące wypełniania kwestionariuszy RRW-22. Celem projektu „Nasi Rybacy“ jest wyznaczanie punktów sprzedaży ryb.


*00047*     pl

[Pierwsza] I Debata Rynkowa „Pana Karpia“. Kulikowski, Tomasz. - Mag. Przem. Ryb. 2013 nr 1 (91) s. 46-48, il.

W dniu 16 stycznia 2013 roku w Katowicach z inicjatywy Towarzystwa Promocji Ryb odbyła się pierwsza debata rynkowa Pana Karpia. Uczestnicy debaty dyskutowali nad problemami dotyczącymi przeciwdziałaniu nadmiernemu importowi ryb, który w latach 2008-2011 wzrósł ponad 3-krotnie. Analizowano rynek karpia i efektywne sposoby promocji. Przedstawiono kontrowersje wokół form sprzedaży karpia i organizowanie się w grupy prowadzące wspólnie jego sprzedaż.


*00048*     pl

Czy warto certyfikować produkcję karpi - aspekty środowiskowe i dobrostan. Kulikowski, Tomasz. - Mag. Przem. Ryb. 2013 nr 1 (91) s. 49-51, il.

W dn. 16-18 stycznia 2013 r. w Katowicach odbyła się trzecia kurso-konferencja, podczas której spotkali się hodowcy ryb z naukowcami i przedstawicielami administracji. Analizowano funkcję produkcyjną stawów rybnych oraz problemy związane z gospodarowaniem na tych obiektach, które znajdują się na obszarach chronionych Natura 2000. Podczas spotkania dyskutowano, czy ryby odczuwają ból, warunki dobrostanu karpi oraz jak rozwiązać problem walki hodowców ryb z kormoranami.


*00049*     pl

Wykorzystanie potencjału rybackiego Dolnego Śląska na rzecz poprawy jakości życia. Szołtysek, Katarzyna. - Mag. Przem. Ryb. 2013 nr 1 (91) s. 53-55, il.

Przedstawiono ogólną charakterystykę rynku ryb konsumpcyjnych w Polsce oraz znaczenie spożywania ryb słodkowodnych, zwłaszcza karpia. Oddział Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Rybackiego dn. 27 grudnia 2007 r. złożył wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rejestrację Karpia Milickiego jako Chronionego Oznaczenia Geograficznego. Zaprezentowano producentów tej lokalnej odmiany karpia oraz ich plany zwiększenia produkcji i spożycia. Omówiono sposoby pozyskiwania środków unijnych na wsparcie producentów ryb i prowadzenie kampanii promocyjnych.


*00068*     pl

Czy ostatnia kampania karpiowa przyniosła nowe doświadczenia?. Lirski, Andrzej. - Prz. Ryb. 2013 nr 2 (128) s. 19-22, il. bibliogr.

Omówiono produkcję, sprzedaż karpia żywego i przetworzonego oraz import tych ryb w sezonie 2012. Rynek karpia wynoszący ok. 19 tys. ton może być zaspokojony produkcją krajową, ale niezbędne jest opracowanie przyszłościowej strategii tego sektora. Potrzebna jest profesjonalizacja rynku, promocja karpia, rozbudowa marketingu i przetwórstwa oraz obniżenie kosztów produkcji.


*00069*     pl

Wpływ okresu wiosennego i związanych z tym zarybień na stan zdrowotny karpi. Niemczuk, Wiktor. - Prz. Ryb. 2013 nr 2 (128) s. 23-26,  il.

Omówiono działania i prace jakie należy podejmować na stawach karpiowych na wiosnę. O jakości materiału zarybieniowego decyduje prawidłowe zimowanie, a przy zakupie materiału wiosną znaczenie ma jego pochodzenie i warunki transportu. Należy też zapewnić właściwe warunki środowiskowe: równowagę fizyko-chemiczną, regulację stopnia zarastania zbiorników i renowację dna stawów.


*00080*     pl

Konferencja i szkolenie hodowców karpia w Licheniu Starym. Lirski, Andrzej. - Komun. Ryb. 2013 nr 2 (133) s. 39-42, il.

Podczas dorocznej konferencji i szkolenia (luty, 2013) uwagę poświęcono funduszom unijnym, zdrowiu ryb, rynkowi rybnemu, nowym technologiom produkcji, żywieniu ryb. Omawiano problematykę odszkodowań za straty spowodowane przez zwierzęta rybożerne oraz konieczność dywersyfikacji produkcji i dochodów. W trakcie konferencji wystąpiło 6 prelegentów, a w części szkoleniowej wygłoszono 20 referatów.


 

INNE KARPIOWATE

*00036*     en

Effects of temperarture on growth, survival and body composition in larvae of barbel, Barbus barbus (L. ). Wpływ temperatury na wzrost, przeżywalność i skład ciała larw brzany, Barbus barbus (L. ). Kamiński, R. ; Wolnicki, J. ; Sikorska, J. ; Garcia, V. - Aquacult. Int. 2012 13 ss. , il. bibliogr.

  DOI 10. 1007/s10499-012-9571-z

Porównano parametry wzrostu, przeżywalność i skład ciała larw brzany podchowywanych przez 21 dni w różnych temperaturach wody (21; 24, 1; 27, 2; 30 st. Cel. ). Przeżywalność larw, żywionych ad libitum żywymi naupliusami Artemia, przekraczała 99 proc. niezależnie od temperatury wody. Największe dzienne przyrosty długości i masy ciała (0, 97 mm długości i 17, 3 proc. masy ciała) uzyskano w 27, 2 st. Cel. Temperatura wody powodowała w większym stopniu akcelerację tempa rozwoju niż wzrostu larw i miała istotny wpływ na skład chemiczny ciała.


*00038*     en

Compenastory growth, condition and food utilization in barbel , Barbus barbus juveniles reared at different feeding periodicties with a dry diet. Wzrost kompensacyjny, kondycja i wykorzystanie pokarmu przez młodociane brzany, Barbus barbus, żywione paszą suchą podawaną w różnych odstępach czasowych. Myszkowski, L. - J. Fish. Biol. 2013 vol. 82 s. 347-353, il. bibliogr.

Opisano wpływ krótkotrwałego głodzenia (2, 5 i 10 dni) narybku brzany (o ciężarze 1, 36 g/szt. ) na tempo wzrostu i wykorzystanie pokarmu podczas 40-dniowego podchowu w warunkach kontrolowanych. Wykazano, że zwiększenie wykorzystania pokarmu pozwala na pełną kompensację utraconej masy ciała rybom głodzonym przez 2 lub 5 dni. Wywnioskowano, że krótkotrwałe głodzenie można zaproponować jako metodę przeciwdziałania skutkom przekarmienia ryb, jak otłuszczenie, w intensywnym podchowie narybku brzany.


*00042*     en

Effects of diet and temperature on condition, proximate composition and three major macro elements, Ca, P and Mg, in barbel Barbus barbus juveniles. Wpływ diety i temperatury na kondycję, skład ciała i trzy główne makroelementy Ca, P i Mg u młodocianej brzany, Barbus barbus. Kamler, Ewa; Kamiński, Rafał; Wolnicki, Jacek; Sikorska, Justyna; Wałowski, Jakub. - Rev. Fish Biol. Fisheries 2012 vol. 22 nr 3 s. 767-777, il. bibliogr.

Opisano wpływ temperatury (17, 21, 25 st. Cel. ) oraz diety (pasza komercyjna Aller Fortuna lub mrożone ochotki) na kondycję, zawartość białka, tłuszczu, popiołu i koncentrację Ca, P i Mg w ciele brzany. Zarówno temperatura, jak i rodzaj diety determinowały skład ciała i zawartość minerałów u ryb. Pasza pokrywała zapotrzebowanie na Ca i Mg, ale nie zapewniała zapotrzebowania na P, co przy większej zawartości tłuszczu niż w ochotkach sprzyjało większej kumulacji tłuszczu w ciele ryb. Oznaką tego był wyższy współczynnik kondycji, który może być dodatkowym narzędziem przy ocenie zmian składu ciała danego gatunku.


*00065*     en

Life-history traits of the invasive population of Prussian carp, Carassius gibelio (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae), from Gelingullu Reservoir, Yozgat, Turkey. Opis historii życia inwazyjnej populacji karasia srebrzystego, Carassius gibelio (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae), ze Zbiornika Gelingullu, Yozgat, Turcja.  Kirankaya, Serife G. ; Ekmekci, F. Guler. - Acta Ichth. Piscat. 2013 vol. 43 nr 1 s. 31-40, il. bibliogr.

Karaś srebrzysty jest jednym z najbardziej inwazyjnych gatunków ryb w Turcji. Analizowano wzrost i reprodukcję karasia w zbiorniku zlokalizowanym na rzece Kizilirmak. Przy pomocy sieci odłowiono 344 osobników, wśród których najstarsze ryby miały wiek 5+. Samce karasia cechowała długość w zakresie 6-27 cm, a samice 5, 6-26, 8 cm. Do tarła ryby przystępowały w drugim roku życia. Średnica ikry wynosiła maksymalnie 1, 51 mm, a maksymalna płodność absolutna wynosiła 177 tys. oocytów. Szybki wzrost, wczesna oraz wysoka płodność karasia to typowe cechy populacji inwazyjnej.


 

 

RYBY ŁOSOSIOWATE

*00092*     en

Effects of chloramine-T exposure on oxidative stress biomarkers and liver biochemistry of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum), brown trout, Salmo trutta (L. ), and grayling, Thymallus thymallus (L. ). Wpływ ekspozycji w chloraminie-T na biomarkery oksydacyjnego stresu i biochemię wątroby u pstrąga tęczowego, Oncorhynchus mykiss (Walbaum), troci, Salmo trutta (L. ), i lipienia, Thymallus thymallus (L. ).  Tkachenko, Halyna; Kurhaluk, Natalia; Grudniewska, Joanna. - Arch. Pol. Fish. 2013 vol. 21 fasc. 1 s. 41-51, il.  bibliogr.

Porównano stres oksydacyjny, biomarkery enzymatyczne oraz wskaźniki biochemiczne u trzech gatunków łososiowatych określając hepatotoksyczność spowodowaną chloraminą-T w koncentracji 9 g/m sześc. stosując ją przez 20 min. 3 razy dziennie przez 3 dni. Z grupą kontrolną, którą nie eksponowano w chloraminie-T, postępowano w ten sam sposób. Reakcje na chloraminę różniły się u poszczególncyh gatunków (pstrąga tęczowego, troci i lipienia). W podsumowaniu stwierdzono, że chloramina-T oddziałuje na biochemiczne i enzymatyczne profile u badanych ryb łososiowatych.


 

BIOLOGIA PSTRĄGA

*00041*     en

Distribution od telomeric DNA sequences on the X-radiation-induces chromosome fragments observed in the genome of androgenetic brook trout (Salvelinus fontinalis, Mitchill 1814). Rozmieszczenie telomerycznych sekwencji DNA obserwowanych na indukowanych promieniami rentgenowskimi fragmentach chromosomów w genomie androgenetycznego pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis, Mitchill 1814).  Ocalewicz, K. ; Dobosz, S. ; Kuzminski, H. - Cytogenet. Genome Res. 2012 vol. 137 nr 1 s. 1-6, il. bibliogr.

Omówiono wyniki cytogenetycznych badań androgenetycznego potomstwa pstrąga źródlanego otrzymanego z ikry inaktywowanej promieniami X (420 Gy) przed inseminacją. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono w ich genomie pozostałości matczynego materiału genetycznego w formie małych fragmentów chromosomów o różnym kształcie i liczebności, w ilości od 1 do 15 na osobnika. Różnice te mogą być częściowo związane z zakłóceniami podczas ich odłączania, głównie uszkodzeniami powstałymi w anafazie.


 

CHÓW I HODOWLA PSTRĄGA

*00010*     pl

Mobilna wylęgarnia i polowa podchowalnia ryb. Szkudlarek, Maciej; Łuczyński, Marek J. ; Szczerbowski, Andrzej. - Mag. Wet. online 2012 , 2 s. , il. bibliogr.    www. magwet. pl/index. php?mid

Scharakteryzowano systemy przepływowe oraz recyrkulacyjne użytkowania wody w akwakulturze. Opisano budowę i zastosowanie modułu wylęgarniczo-podchowowego zaprojektowanego i zbudowanego w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Urządzenie stwarza warunki do produkcji materiału zarybieniowego różnych gatunków ryb w warunkach terenowych i może być stosowane przez rybackich użytkowników wód.


*00044*     en

Sperm moltility rate at pH 6, 5 as a useful parameter for the evaluation of rainbow trout sperm quality and usefulness for short-time storage. Tempo ruchliwości plemników pstrąga tęczowego przy pH 6, 5 jako użyteczny parametr szacowania jakości nasienia i jego przydatności do krótkotrwałego przechowywania. Nynca, J. ; Dietrich, J. ; Dobosz, S. ; Kuźmiński, H. ; Ciereszko, A. - J. Appl. Ichthyol. 2012 vol. 28 nr 6 s. 930-933, il. bibliogr.

Opisano zmiany w żywotności i ruchliwości plemników podczas krótkotrwałego przechowywania nasienia (8 dni, temperatura 4 st. Cel. ) trzyletnich pstragów tęczowych wiosennego tarła. Z dwóch badanych parametrów większą zmiennością charakteryzowała się ruchliwość plemników (spadek o 80 proc. ), a ich żywotność obniżyła się o 56 proc. Próbki nasienia od samców, w których stwierdzono ruchliwość plemników podczas aktywacji przy pH 6, 5 cechowały się wyższą osmolarnością plazmy nasienia niż od tych, u których nie stwierdzono ruchliwości. Związane było to z zanieczyszczeniem nasienia moczem.


*00070*     pl

Wpływ importu pstrąga tureckiego na ceny sprzedaży pstrąga w Polsce. Pirtań, Ziemowit. - Prz. Ryb. 2013 nr 2 (128) s. 27-34, il.

Analizowano dane statystyczne dotyczące ilości i wartości pstrąga wprowadzonego na rynek polski z 21 krajów w latach 2007-2012 oraz badano istotność danych i korelację pomiędzy wielkością importu, a cenami średnimi w imporcie i na rynku krajowym. Największe dostawy ryb pochodziły z Turcji, Hiszpanii, Norwegii, Włoch, Danii i Niemiec. Wykazano silny wpływ cen tureckich na średnią cenę z importu, dane z pozostałych krajów nie wykazywały korelacji.


*00075*     pl

Populacje samicze pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) w polskiej akwakulturze. Kuźmiński, Henryk. - Komun. Ryb. 2013 nr 2 (133) s. 23-25, il. bibliogr.

Omówiono proces odwracania płci fenotypowej u samic pstrąga tęczowego po zastosowaniu kuracji hormonalnej za pomocą 11-betahydroksyandrostenedionu podawanego w paszy. Przedstawiono przebieg gynogenezy mejotycznej w celu uzyskania jednopłciowych populacji samiczych pstrąga przy użyciu udaru ciśnieniowego. Podano wymagane warunki, stosowane preparaty i sprzęt.


 

INNE ŁOSOSIOWATE

*00008*     pl

Pstrąg potokowy czy troć?. Furdyna, Artur. - Węd. Świat 2013 nr 4 (208) s. 45, il.

Omówiono różnice w cyklu życiowym i wyglądzie pomiędzy trzema formami pstrąga (Salmo trutta). Różnice w wyglądzie pstrąga potokowego i troci pojawiają się w przejściu ze stadium „parr“ w stadium „smolt“. Trzy formy pstrąga (morpha fario, morpha trutta, morpha lacustris) różnią się także długością życia i wielokrotnością przystępowania do tarła.


*00009*     pl

Obecny status łososia w Polsce. Bernaś, Rafał. - Sztuka Łowienia 2012 nr 4 s. 40-43, il.

Przedstawiono występowanie łososia w rzekach przymorskich oraz w Wiśle i Odrze w latach 1958-1968. Z powodu wymarcia rodzimej populacji łososia w latach 90-tych w Polsce opracowano i rozpoczęto program restytucji tego gatunku w oparciu o łotewską populację łososia z rzeki Dźwiny. Scharakteryzowano efektywność zarybień oraz przyszłość łososia w polskich rzekach. Obecnie prowadzone są badania genetyczne w celu poznania genotypu naszych wymarłych populacji łososia.


*00030*     en

Characteristics of gametes of the Atlantic salmon (Salmo salar L. ) restored in northern Poland. Charakterystyka gamet łososia atlantyckiego (Salmo salar L. ) restytuowanego w północnej Polsce.  Biernaczyk, M. ; Formicki, K. ; Bartel, R. ; Mongiało, Z. - J. Appl. Ichthyol. 2012 vol. 28 nr 1 s. 66-74, il. bibliogr.

Porównywano jakość gamet łososi wstępujących do Wieprzy i Wisły oraz stada tarłowego z gospodarstwa w Miastku, produkującego materiał zarybieniowy do restytucji tego gatunku. Warości poddanych ocenie paramterów jakości gamet (spermatokryt, koncentracja i ruchliwość plemników, rozmiar i masa ikry, odporność otoczek jajowych) były w zakresie optymalnym, gwarantującym rozród łososia w warunkach naturalnych, przy czym różniły się zarówno między jak i w obrębie populacji. Parametry jakości nasienia były determinowane przez warunki środowiska naturalnego, a na jakość ikry największy wpływ miała kondycja poszczególnych samic.


*00032*     en

Genotyping of two populations of Southern Baltic Sea trout Salmo trutta m. trutta using an Atlantic salmon derived SNP-array. Genotypowanie dwóch populacji troci wędrownej Salmo trutta m. trutta z południowego Bałtyku przy użyciu rozmieszczenia SNP pochodzącego od łososia atlantyckiego. Drywa, Agata; Poćwierz-Kotus, Anita; Wąs, Anna; Dobosz, Stefan; Kent, Matthew P. ; Lien, Sigbjorn; Bernaś, Rafał; Wenne, Roman. - Mar. Genom. 2012 8 ss. , il. bibliogr.   DOI. org//10. 1016/j. margen. 2012. 08. 001

Omówiono wyniki analizy genetycznej dwóch populacji anadromicznej troci wędrownej (wiślanej i pomorskiej) stosując techniki polimorfizmu pojedynczych podstawień nukleotydowych (SNP) w DNA, wykorzystując znane markery SNP łososia atlantyckiego. Spośród 15225 markerów łososia wyselekcjonowano 39 diagnostycznych SNP, o średnim wskaźniku Fst=0, 1298, najlepiej oddających różnice między badanymi populacjami ryb. Przyporządkowanie osobników odzwierciedlało ich pochodzenie, przy czym populacja wiślana była mniej zróżnicowana niż pomorska (współczynniki przynależności wynosiły odpowiednio: 88. 8-98. 6 proc. i 53. 8-98. 5 proc. ).


*00040*     en

Distribution od telomeric DNA sequences on the radiation-induced chromosome fragments observed in the androgenetic brook trout (Salvelinus fontinalis) x Arctic char (S. alpinus) hybrids. Rozmieszczenie telomerycznych sekwencji DNA obserwowanych na indukowanych promieniami rentgenowskimi fragmentach chromosomów androgenetycznych hybrydów pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis) z palią (S. alpinus).  Ocalewicz, K. ; Dobosz, S. ; Kuzminski, H. - Chromosome Res. 2012 vol. 20 nr 6 s. 808-809

Streszczono wyniki badań cytogenetycznych przeprowadzonych na androgenetycznych hybrydach pstrąga źródlanego i palii otrzymanych w wyniku napromieniowania promieniami X (420 Gy) przed inseminacją. W genomie hybrydów stwierdzono pozostałości matczynego materiału genetycznego w formie małych fragmentów chromosomów o różnym kształcie (3 typy budowy), wielkości i liczebności wahającej się od 1 do 8 na osobnika.


*00097*     pl

[Drugie] II Międzynarodowe Sympozjum poświęcone gatunkom z rodzaju Hucho i Parahucho (Salmonidae: Huchoninae). O zagrożeniu największych ryb łososiowatych czyli „God save the Queen“. Witkowski, Andrzej; Profus, Piotr. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2013 t. 69 z. 2 s. 168-174,  il. bibliogr. summ.

W dn. 19-22 września 2012 r. w Łopusznej koło Nowego Targu odbyło się sympozjum poświęcone rybom łososiowatym z rodzajów Hucho i Parahucho. Uczestniczyło w nim 80 osób z 19 krajów; przedstawiono 34 referaty i 15 posterów. Główną tematyką konferencji były problemy dotyczące stanu populacji, biologii, ochrony, ekologii, genetyki oraz hodowli trzech gatunków głowacic. Podjęto rezolucję skierowaną do instytucji odpowiedzialnych za eksploatację rybacko-wędkarską oraz do placówek ochrony przyrody, a także do rządów poszczególnych krajów o podjęcie działań zapewniających zachowanie gatunków ryb z rodzajów Hucho i Parahucho.


 

RYBY SZCZUPAKOWATE

*00053*     en

Effect of the coagulants PAX and PIX on the embryonic development of pike (Esox lucius L. ). Wpływ koagulantów PAX i PIX na rozwój embrionalny szczupaka (Esox lucius L. ).  Bonisławska, Małgorzata; Tański, Adam; Nędzarek, Arkadiusz; Tórz, Agnieszka. - Limnol. Rev. 2012 vol. 12 nr 3 s. 125-132, il. bibliogr.

Badano rozwój ikry szczupaka w wodzie zawierającej koagulanty PIX’113 i PAX’18, które są coraz częściej stosowane do rekultywacji jezior. Ikra została pozyskana od tarlaków z naturalnego zbiornika - Jeziora Przybiernów. Inkubację ikry przeprowadzono w wodzie tego jeziora zasilonej koagulantami. Koagulanty powodowały zahamowanie embriogenezy szczupaka. Stwierdzono, że nastąpiło formowanie się agregatów z koagulantów opadające na dno, zaobserwowano redukcję procentową żywych embrionów i deformacje larw, a także zmniejszenie się ich rozmiarów.


 

RYBY OKONIOWATE

*00031*     en

Cultured Aquatic Species Information Programme (CASIP). Sander lucioperca (Linnaeus, 1758). Program informacyjny na temat wodnych gatunków hodowlanych. Sander lucioperca (Linnaeus, 1758).  Zakęś, Zdzisław. W: FAO Fisheries and Aquaculture Department. Fishery Fact Sheets Collections. FAO 2012   11 ss. , il. +bibliogr. 30 poz.  online www.fao.org/fishery/collection/cultured-species/en

W ramach akcji informacyjnej FAO przygotowało program na temat hodowlanych zwierząt wodnych, w którym przedstawiono m. in. dane na temat sandacza europejskiego. Oprócz biologii gatunku, historii jego hodowli, znaczenia gospodarczego i statystyk połowowych, szczegółowo opisano metody i zasady jego produkcji, zarówno w stawach jak i obiegach recyrkulacyjnych oraz zagrożenia zdrowotne w hodowli i metody ich zwalczania. Podano także informacje na temat obecnie prowadzonych kierunków badań naukowych dotyczących sandacza, a także omówiono perspektywy i kierunki rozwoju jego hodowli oraz rynki zbytu.


*00033*     en

Immunomodulatory effect of dietary brewer’s yeast extract in Sander lucioperca juveniles against the challenge of Aeromonas salmonicida. Immunomodulujący wpływ ekstraktu z drożdży piwowarskich podawanego w pokarmie na odporność przeciwzakaźną młodocianego sandacza Sander lucioperca przeciwko Aeromonas salmonicida. Jarmołowicz, Sylwia; Zakęś, Zdzisław; Siwicki, Andrzej; Terech-Majewska, Elżbieta; Kowalska, Agata; Partyka, Konrad; Hopko, Marek. - Aquacult. Int. 2012, il. bibliogr.   DOI:10. 1007/s10499-012-9546-0

Opisano wpływ suplementacji paszy preparatem NuPro(R) na wzrost, skład ciała, odporność nieswoistą oraz przeciwzakaźną przeciwko furunkulozie u hodowlanego narybku sandacza (o ciężarze jednostkowym 8, 6 g). Wykazano, że podawanie NuPro(R) przez 8 tygodni w ilości 40 g/kg paszy nie wpływa na parametry wzrostu i skład ciała ryb, jednak istotnie podnosi ich wrodzone mechanizmy odporności komórkowej i humoralnej. Przyczynia się to do obniżenia o 15 proc. śmiertelności w wyniku zakażenia bakteriami Aeromonas salmonicida wywołującymi furunkulozę.


*00034*     en

Effect of gonadotropin hormonal stimulation on out-of-season propagation success of different year classes of indoor-reared pikeperch (Sander lucioperca (L. )). Wpływ hormonalnej stymulacji gonadotropowej na pozasezonowy sukces rozrodczy różnych roczników sandacza (Sander lucioperca (L.)) hodowanego w obiegach zamkniętych.  Zakęś, Zdzisław; Szczepkowski, Mirosław; Partyka, Konrad; Wunderlich, Krzysztof. - Aquacult. Int. 2012 9 ss. , il.  bibliogr.   DOI:10. 1007/s10499-012-9562-0

Opisano wpływ komercyjnych preparatów z gonadotropiny kosmówkowej ludzkiej (Biogonadyl(R); Pregnyl(R)-hCG) i końskiej (PG600(R), Serodin(R)-PMSG) na efekty pozasezonowego rozrodu: czas latencji (czas osiągania dojrzałości oocytów), płodność roboczą ikrzyc i przeżywalność ikry do zaoczkowania. Najkorzystniejsze wyniki uzyskano po stymulacji ryb preparatami z hCG. Zastosowanie mieszaniny preparatów (100 IU hCG + 200 IU PMSG/kg masy ciała) nie spowodowało żadnej poprawy badanych wskaźników rozrodczych. U ryb najmłodszych (2+) czas latencji był istotnie dłuższy, a wyniki płodności roboczej i przeżywalność ikry były istotnie niższe niż u ryb starszych.


*00035*     en

Influence of dietary administration of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) on the innate immunity and resistance against bacterial infections in pikeperch (Sander lucioperca). Wpływ podawania beta-hydroksy-beta-metylomaślanu (HMB) w pokarmie na odporność nieswoistą i przeciwzakaźną przeciwko infekcjom bakteryjnym sandacza (Sander lucioperca).  Siwicki, Andrzej K. ; Lepa, Agnieszka; Zakęś, Zdzisław; Kowalska, Agata; Kazuń, Barbara; Kazuń, Krzysztof; Głąbski, Edward. - J. Agricult. Sci. Techn. 2012 vol. 2 B s. 965-970, il. bibliogr.

Opisano wpływ beta-hydroksy-betametylomaślanu (HMB) podawanego w paszy pstrągowej, w dawce 50 mg/kg masy ciała przez 4 tygodnie na komórkowe i humoralne mechanizmy obronne i przeciwzakaźną odporność przeciwko bakteriom Yersinia ruckeri i Aeromonas salmonicida u narybku sandacza. W porównaniu z grupą kontrolną (nie stymulowaną HMB) poziom badanych parametrów immunologicznych z wyjątkiem ceruloplazminy i całkowitej zawartości białek w serum był statystycznie wyższy, a śmiertelność w wyniku eksperymentalnego zakażenia bakteriami niższa o 30 i 40 proc. odpowiednio dla Y. ruckeri i A. salmonicida.


*00037*     en

Effects of brewer’s yeast extract on growth performance and health of juvenile pikeperch Sander lucioperca (L. ) . Wpływ ekstraktu z drożdży piwowarskich na parametry wzrostu i zdrowotność młodocianego sandacza Sander lucioperca (L. ).  Jarmołowicz, S. ; Zakęś, Z. ; Siwicki, A. ; Kowalska, A. ; Hopko, M. ; Głąbski, E. ; Demska-Zakęś, K. ; Partyka, K. - Aquacult. Nutr. 2012 vol. 18 s. 457-464,  il. bibliogr.

Opisano eksperyment polegający na żywieniu narybku sandacza (37 g/szt) paszą pstrągową suplementowaną różnymi dawkami preparatu NuPro(R) w ilościach 20, 40 i 60 g/kg paszy pstrągowej (na bazie ekstraktu z drożdży piwowarskich). Dawki preparatu 40 i 60 g/kg paszy powodowały silną stymulację komórkowych i humoralnych mechanizmów obronnych i nie miały negatywnego wpływu na zdrowotność, wzrost i metabolizm ryb. Nastąpiło korzystne obniżenie poziomu transaminaz AST i ALT (mających wpływ na poprawę funkcjonowania wątroby) oraz zwiększenie aktywności komórek nabłonka jelitowego.


*00043*     en

Comparison of different spawning agents in artificial out-of-season spawning of Eurasian perch, Perca fluviatilis L. . Porównanie różnych preparatów hormonalnych w sztucznym, pozasezonowym rozrodzie okonia, Perca fluviatilis L.   Targońska, Katarzyna; Szczerbowski, Andrzej; Żarski, Daniel; Łuczyński, Marek J. ; Szkudlarek, Maciej; Gomułka, Piotr; Kucharczyk, Dariusz. - Aquacult. Res. 2012 7 ss. , il. bibliogr.   DOI: 10. 1111/are. 12010

Opisano wpływ czterech preparatów hormonalnych (Ovopel, hCG, CPH, Ovaprim) na wyniki sztucznego rozrodu dzikich tarlaków okonia, pozyskanych zimą z jeziora. Przed zastosowaniem iniekcji hormonalnej ryby przez 3 tygodnie poddawano stymulacji fototermicznej. Najwyższy odsetek owolujących ikrzyc (100 proc. ) oraz najwyższą przeżywalność ikry do zaoczkowania (87, 9 i 74, 6 proc. ) uzyskano po zastosowaniu hCG i Ovaprimu. Najwyższą płodność roboczą uzyskano po zastosowaniu Ovopelu (65, 4 tys. zieren ikry na kg masy ciała ikrzycy). Najmniej skutecznym środkiem okazał się homogenat przysadki mózgowej karpia (CPH).


*00086*     en

Feeding of small-sized European perch, Perca fluviatilis, in a littoral zone of a restored lake. Odżywianie się okonia europejskiego, Perca fluviatilis, o małych rozmiarach w strefie litoralowej zbiornika restaurowanego.  Bowszys, Magdalena; Wziątek, Bogdan; Górska, Ewa. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2012 vol. 12 nr 3 s. 243-251, il. bibliogr.

Badano odżywianie się okonia o małych rozmiarach w restaurowanym Jeziorze Starodworskim w Olsztynie, po zarybieniu tego jeziora rybami drapieżnymi (sandaczem, węgorzem, boleniem, sumem europejskim). Badano wpływ okonia na zooplankton w okresie od czerwca do października 2008 roku. Wykazano, że okonie były eliminowane ze strefy otwartej wody i przebywały tylko w litoralu. W ich pokarmie zidentyfikowano 19 jednostek, głównie Cladocera, Copepoda i Diptera, sporadycznie Rotifera. Zooplankton stanowił 90 proc. zjadanych zwierząt (było to 65 proc. masy pokarmowej). Presja na duże filtratory z rodzaju Dapnia pojawiała się tylko okresowo.


*00088*     en

Impact of feeding pikeperch Sander lucioperca (L. ) feeds of different particle size on the results of the initial on-growing phase in recirculating systems. Oddziaływanie żywienia sandacza Sander lucioperca (L. ) paszami o różnych rozmiarach cząstek na wyniki początkowej fazy wzrostu w systemach recyrkulacyjnych.  Zakęś, Zdzisław; Hopko, Marek; Kowalska, Agata; Partyka, Konrad; Stawecki, Konrad. - Arch. Pol. Fish. 2013 vol. 21 fasc. 1 s. 3-9, il. bibliogr.

Przeprowadzono dwa eksperymenty żywieniowe stosując dwie pasze o długości cząstek 2, 8 mm i 4, 5 mm. W pierwszym eksperymencie występował sandacz o ciężarze ciała 74 i 102 g, a w drugim ciężar jednostkowy ryb wynosił 125 i 170 g. W pierwszym eksperymencie sandacze uzyskiwały szybszy wzrost i lepszy wskaźnik wykorzystania paszy. Sandacz preferuje pasze o mniejszych rozmiarach cząstek, zwłaszcza jeśli ryby mają ciężar ciała w zakresie 70-125 g. Pasze o mniejszych rozmiarach cząstek są lepiej przyswajane przez ryby w początkowym okresie wzrostu.


 

RYBY WĘGORZOWATE

*00003*     pl

Jak się ma „polski“ węgorz?. Szlinder-Richert, Joanna. - Wiad. Ryb. 2013 nr 1-2 (191) s. 14, il.

Przedstawiono wpływ zanieczyszczeń chemicznych na kondycję węgorza rozpoczynającego wędrówkę rozrodczą oraz wpływ tych zanieczyszczeń na konsumentów. Obecnie Morski Instytut Rybacki rozpoczął badania nad określeniem poziomu zanieczyszczeń w tkance mięśniowej węgorzy poławianych w polskich zalewach i jeziorach. W próbkach pobranych od węgorzy pochodzących z Zalewu Szczecińskiego poziom zanieczyszczeń był wyższy niż w próbkach z Zalewu Wiślanego i jeziora Śniardwy, ale nie przekraczał dopuszczalnych limitów.


*00073*     pl

Wielkość i charakterystyka odłowów węgorza europejskiego Anguilla anguilla L. w wodach obwodów rybackich w 2012 roku. Wołos, Arkadiusz; Mickiewicz, Maciej. - Komun. Ryb. 2013 nr 2 (133) s. 10-14,  il. bibliogr. summ.

Całkowite odłowy gospodarcze węgorza w dorzeczu Odry i Wisły w 2012 roku wynosiły 88, 5 ton, wędkarskie 32, 4 ton a kłusownicze oszacowano na 30, 5 ton. W porównaniu z rokiem 2011 uległy one obniżeniu o 11, 2 proc. W odłowach gospodarczych stwierdzono zwiększenie udziału narzędzi pułapkowych a zmniejszeniu uległo stosowanie przestaw. W odłowach odnotowano zwiększenie udziału węgorza żerującego, nastąpiło zaś zmniejszenie udziału węgorza spływającego.


 

RYBY SUMOWATE

*00063*     en

Effect of cholymbi on growth, proximate composition, and digestive enzyme activity of fingerlings of long whiskered catfish, Mystus gulio (Actinopterygii: Siluriformes: Bagridae). Wpływ preparatu cholymbi na wzrost, skład chemiczny i aktywność enzymów trawiennych narybku ketfisza długowąsego, Mystus gulio (Actinopterygii: Siluriformes: Bagridae).  Rajkumar, Mayalagu; Rahman, Mohammad M. ; Reni Prabha, Arockiasamy; Phukan, Bipul. - Acta Ichth. Piscat. 2013 vol. 43 nr 1 s. 15-20, il. bibliogr.

Badany gatunek ketfisza cieszy się wysokimi preferencjami konsumenckimi w krajach azjatyckich. Z tego względu w hodowli zaczęto stosować niehormonalny preparat przyspieszający wzrost. Preparat ten o nazwie cholymbi zawiera sole mineralne, aminokwasy, lizynę i metioninę oraz żywe kultury drożdży. Jest on stosowany jako supelement diety, a jego stosowanie powoduje przyspieszenie wzrostu i zwiększa przeżywalność ryb. Ryby żywiono przez 120 dni paszą zawierającą cholymbi w ilościach od 0 do 0, 75 proc. Uznano, że stosowanie suplementu w ilości 0, 50 proc. paszy wpływa na ulepszenie produkcji ryb.


 

INNE RYBY SŁODKOWODNE

*00064*     en

DNA barcoding of freshwater fishes from Lake Laut Tawar, Aceh Province, Indonesia. Kodowanie DNA ryb słodkowanych z jeziora Laut Tawar, Prowincja Aceh, Indonezja.  Muchlisin, Zainal A. ; Thomy, Zairin; Fadli, Nur; Sarong, Muhammad A. ; Siti-Azizah, Mohd N. - Acta Ichth. Piscat. 2013 vol. 43 nr 1 s. 21-29, il. bibliogr.

Kodowanie DNA przeprowadzono u 14 gatunków ryb słodkowodnych pochodzących z indonezyjskiego jeziora. Średnio pobierano po 10 losowych prób dla każdego gatunku uzyskując 31 haplotypów. Dystans nukleotydowy między gatunkami wahał się od 7, 1 proc. między Puntius brevis a Poropuntius tawarensis do 30, 4 proc. między Channa gachua a Homaloptera sp. Wynika stąd, że P. brevis a P. tawarensis są blisko spokrewnione. Badania wykazały przydatność genu COX1 do dokładnej identyfikacji gatunków ryb, ale trzy rodzaje ryb nie udało się zidentyfikować do poziomu gatunku.


 

RYBY MORSKIE

*00011*     en

Diet of the twaite shad Alosa fallax (Lacepede, 1803) (Clupeidae) in the Gulf of Gdansk, the Baltic Sea. Skład diety pokarmu parposza Alosa fallax (Lacepede, 1803) (Clupeidae) w Zatoce Gdańskiej, Morze Bałtyckie.  Skóra, Michał E. ; Sapota, Mariusz R. ; Skóra, Krzysztof E. ; Pawelec, Anna. - Oceanol. Hydrobiol. Stud. 2012 vol. 41 nr 3 s. 24-32, il. bibliogr.

Opisano skład pokarmu parposza (lt 12-48 cm) bytującego w Zatoce Gdańskiej. Stwierdzono różnice w składzie gatunkowym zjadanego pokarmu pomiędzy poszczególnymi klasami wielkościowymi ryb. Zauważono wyraźny wpływ zajmowanego siedliska na rodzaj diety parposza. Ryby o długości do 21 cm odżywiały się głównie lasonogami (Mysidacea). Zasadniczym składnikiem osobników większych były ryby (szprot, stynka, babka). W treści pokarmowej parposzy występowały też ślimaki, muchówki oraz drobne kamienie i kawałki drewna lub plastiku.


*00067*     en

Differences in body proportions between hatchery-reared- and wild Pacific herring, Clupea pallasii (Actinopterygii: Clupeiformes: Clupeidae). Różnice w proporcjach ciała między wylęgarniczo-hodowlanym a dzikim śledziem pacyficznym, Clupea pallasii (Actinopterygii: Clupeiformes: Clupeidae).  Nakaya, Mitsuhiro; Fukunaga, Kyohei; Suzuki, Shigenori. - Acta Ichth. Piscat. 2013 vol. 43 nr 1 s. 75-77, il. bibliogr.

Badano proporcje ciała śledzi pacyficznych w 0-grupie wiekowej, notując istotne różnice dla ryb pochodzących z wylęgarni i środowiska naturalnego. Liczba kręgów u ryb hodowlanych wykazywała niższe wartości (52,5 plus minus 2,15; 50-54) niż u ryb dzikich (53,7 plus minus 0,92; 52-55). U wszystkich osobników stwierdzono pozytywną korelację między liczbą kręgów a długością kręgosłupa. Długość głowy była aproksymowana jako długość minus VCL (odległość między przednią najwyższą częścią pierwszego kręgu a końcem płytki hipuralnej).


 

EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

*00022*     pl

Pojęcie rozwoju zrównoważonego a gospodarka rybacka. Turkowski, Konrad. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2012  s. 29-51, il. +bibliogr. 25 poz.

Scharakteryzowano pojęcie gospodarki rybacko-wędkarskiej i jej oddziaływanie na ekosystemy wodne w kontekście rozwoju zrównoważonego. Omówiono uwarunkowania rozwoju zrównoważonego rybactwa śródlądowego oraz społeczne i ekonomiczne korzyści z gospodarki rybacko-wędkarskiej. Przedstawiono założenia i cele Kodeksu Odpowiedzialnego Rybactwa (FAO 1995), stosowanego przy zarządzaniu zasobami rybackimi.


*00023*     pl

Racjonalna gospodarka w obwodach rybackich. Mickiewicz, Maciej. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2012  s. 53-64, il.

Przedstawiono narzędzia gospodarcze umożliwiające gospodarowanie w ekosystemach wodnych: eksploatację ichtiofauny i gospodarkę zarybieniową. Omówiono aspekty praktyczne gospodarki rybackiej oraz problemy użytkowników wód związane z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rybackiej.


 

WĘDKARSTWO

*00025*     pl

Znaczenie informacji w prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej. Wołos, Arkadiusz. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich. Pod red. Macieja Mickiewicza. Olsztyn: Wydaw. IRS 2012  s. 81-92, il. +bibliogr. 3 poz.

Omówiono rangę tworzenia banku danych o środowisku, odłowach rybackich i wędkarskich w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej. W oparciu o analizę rejestrów połowów wędkarskich z katowickiego okręgu PZW w 2010 r. dokonano oceny zarybień w 20 zbiornikach zaporowych zarybianych karpiem, szczupakiem i sandaczem. Wykazano, że profesjonalnie prowadzona rejestracja połowów wędkarskich dostarcza cennych informacji w prowadzeniu efektywnej gospodarki rybackiej.


*00078*     pl

Kompetencje Społecznej Straży Rybackiej. Radecki, Wojciech. - Komun. Ryb. 2013 nr 2 (133) s. 33-34

Prawnik dowodzi na podstawie obowiązujących przepisów, że strażnik Społecznej Straży Rybackiej nigdy nie może zatrzymać ani karty wędkarskiej (lub karty łowiectwa podwodnego), ani zezwolenia na amatorski połów ryb, które wędkarz lub kusznik kupił od uprawnionego do rybactwa.


 

POŁOWY RYB, SPRZĘT POŁOWOWY

*00074*     pl

Rybactwo śródlądowe w Unii Europejskiej - aspekty produkcyjne, socjoekonomiczne, ekologiczne oraz kulturowe. Czerwiński, Tomasz. - Komun. Ryb. 2013 nr 2 (133) s. 15-22, il.

Na podstawie Raportu UE (dane z 21 krajów) i Raportu EIFAC FAO (dane z 33 krajów) przedstawiono dane o zatrudnieniu i strukturze połowów w wodach śródlądowych oraz wartość odłowów w poszczególnych krajach. Podano charakterystykę rybactwa w krajach UE uwzględniając region, ekosystem, połowiane gatunki, metody i narzędzia połowowe, połowy, liczbę rybaków i liczbę w podziale na jeziora, rzeki, zbiorniki zaporowe, estuaria i laguny.


*00101*     en

An analysis of the impacts of climatic variability and hydrology on the coastal fisheries, Engraulis encrasicolus and Sepia officinalis, of Portugal. Analizy oddziaływania zmienności klimatycznych i hydrologicznych na połowy przybrzeżne Engraulis encrasicolus i Sepia officinalis, w Portugalii. Ullah, Hadayet; Leitao, Francisco; Baptista, Vania; Chicharo, Luis. -  Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2012 vol. 12 nr 4 s. 337-352, il. bibliogr.

Analizowano, jak zmiany klimatyczne mogą wpływać na połowy w strefie przybrzeżnej w różnych skalach czasowych. Oceniano reakcję dwóch gatunków komercyjnych, sardeli i mątwy, na wpływ klimatu i rybołówstwa wzdłuż wybrzeży Portugalii. Wpływ zmiennych środowiskowych i nakładu połowowego badano w latach 1989-2009. Reakcja poławianych gatunków na zmiany klimatyczne różniła się w poszczególnych regionach i zależała od różnych zmiennych klimatycznych (temparatura, wiatr). Natomiast natężenie przepływu rzecznego ma istotny wpływ na wielkość połowu obu gatunków niazależnie od regionu.


 

ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD

*00013*     pl

Kondycjonowanie i stabilizacja osadów pochodzących z intensywnej hodowli karpi z wykorzystaniem odczynnika Fentona i pola ultradźwiękowego. Rodziewicz, Joanna; Kłodowska, Izabella; Janczukowicz, Wojciech; Sikora, Joanna. - Gaz Woda 2013 t. 87 nr 4 s. 170-176, il. bibliogr. summ.

Przedstawiono wyniki badań zastosowania pola ultradźwiękowego oraz pogłębionego utleniania na proces stabilizacji i kondycjonowania osadów pochodzących ze stawów karpiowych. Stwierdzono, że oba procesy najefektywniej przebiegają przy zastosowaniu metody łączonej - po wstępnym 15-minutowym oddziaływaniu pola ultradźwiękowego stosuje się odczynnik Fentona w dawkach 1, 5 i 6 mg Fe(2+)/l. Fale ultradźwiękowe mają wpływ na zmianę właściwości nawozowych osadów, ilość substancji organicznych oraz na podatność osadów do odwadniania.


*00089*     en

Metal concentrations in tissues of common carp, Cyprinus carpio, and silver carp, Hypophthalmichthys molitrix from the Zarivar Wetland in Western Iran. Koncentracje metali w tkankach karpia, Cyprinus carpio i tołpygi białej, Hypophthalmichthys molitrix z Mokradeł Zarivar w Zachodnim Iranie.  Majnoni, Farshid; Mansouri, Borhan; Rezaei, Mohammadreza; Hamidian, Amir H. - Arch. Pol. Fish. 2013 vol. 21 fasc. 1 s. 11-18, il. bibliogr.

Monitorowano koncentracje metali: rtęci (Hg), kadmu (Cd), ołowiu (Pb), miedzi (Cu) i niklu (Ni) w skrzelach, łuskach i mięśniach karpia i tołpygi białej w wodach Iranu. W mięśniach obu gatunków ryb metale te występowały w następującej sekwencji malejącej: Cu > Pb > Hg > Ni > Cd. Nie stwierdzono różnic w wynikach między samicami i samcami. Wyniki wykazały istotną korelację między długością całkowitą ryb a ciężarem i koncentracją Cd, Pb i Cu w różnych tkankach mięśniowych. Do wysokich zawartości metali w skrzelach przyczynia się obecność śluzu i bezpośredni kontakt z wodą.


*00090*     en

Heavy metal bioaccumulation in edible fish species from an industrially polluted river and human health risk assessment. Bioakumulacja metali ciężkich w jadalych rybach z przemysłowo zanieczyszconej rzeki a ocena ryzyka dla zdrowia ludzkiego.  Damodharan, Usha; Reddy, M. Vikram. - Arch. Pol. Fish. 2013 vol. 21 fasc. 1 s. 19-27, il. bibliogr.

W wodzie rzecznej oraz w tkankach mięśniowych ryb jadalnych analizowano zawartość metali śladowych (kadmu i ołowiu) oraz mikronutrientów (miedzi, cynku, manganu). Badane ryby: barramundi (Lates calcarifer), mugil (Mugil cephalus), ketfisz (Netuma thalassima), tilapia (Oreochromis mossambicus) pochodziły z zanieczyszczonej rzeki Uppanar w Indiach. Odłowy przeprowadzono w porze suchej grudzień-czerwiec i deszczowej lipiec-listopad w latach 2009/2010. Wykazano, że następuje akumulacja metali w tkankach ryb, jednak poziom zanieczyszczeń nie przekraczał dopuszczalnych norm. Ryby uznano za bezpieczne w konsumpcji dla ludzi.


*00094*     en

Surface water quality and intensive fish culture. Jakość wód powierzchniowych a intensywna hodowla ryb.  Teodorowicz, Mariusz. - Arch. Pol. Fish. 2013 vol. 21 fasc. 2 s. 65-111, il. bibliogr.   (Rozprawa habilitacyjna)

Określano wpływ gospodarstw rybackich na jakość wody w rzekach. Określano ładunek zanieczyszczeń powstających w akwakulturze i ich zrzut do wód powierzchniowych. W latach 1999-2009 badaniami objęto 6 gospodarstw pstrągowych, 2 karpiowe, jedną wylęgarnię ryb - obiekty zlokalizowane nad rzekami. Badane rzeki to: Drwęca, Marózka, Naryjska Struga, Rzeka Wąska oraz potok bez nazwy w dorzeczu Pasłęki. We wszystkich przypadkach odnotowano negatywny wpływ hodowli ryb na jakość wody, co potwierdziły badania fizyko-chemiczne wody. Jednak wpływ zrzuconych ścieków był krótkotrwały, a jakość wody w rzece szybko ulegała poprawie.


 

PRZETWÓRSTWO RYBNE

*00081*     pl

Wędzenie ryb. Kubiak, Mariusz; Borowy, Tomasz. - Mag. Przem. Ryb. 2013 nr 2 (92) s. 43-47, il.

Omówiono przygotowanie ryb do wędzenia, metody oraz przebieg procesu wędzarniczego. Opisano wędzenie żywności metodami tradycyjnymi i ich szkodliwy wpływ na organizm człowieka. Scharakteryzowano czynniki wpływające na jakość wędzonych ryb.


 

OCHRONA GATUNKOWA

*00097*     pl

[Drugie] II Międzynarodowe Sympozjum poświęcone gatunkom z rodzaju Hucho i Parahucho (Salmonidae: Huchoninae). O zagrożeniu największych ryb łososiowatych czyli „God save the Queen“. Witkowski, Andrzej; Profus, Piotr. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2013 t. 69 z. 2 s. 168-174,  il. bibliogr. summ.

W dn. 19-22 września 2012 r. w Łopusznej koło Nowego Targu odbyło się sympozjum poświęcone rybom łososiowatym z rodzajów Hucho i Parahucho. Uczestniczyło w nim 80 osób z 19 krajów; przedstawiono 34 referaty i 15 posterów. Główną tematyką konferencji były problemy dotyczące stanu populacji, biologii, ochrony, ekologii, genetyki oraz hodowli trzech gatunków głowacic. Podjęto rezolucję skierowaną do instytucji odpowiedzialnych za eksploatację rybacko-wędkarską oraz do placówek ochrony przyrody, a także do rządów poszczególnych krajów o podjęcie działań zapewniających zachowanie gatunków ryb z rodzajów Hucho i Parahucho.


 

GOSPODARKA WODNA

*00006*     pl

Zmiany zasobów wodnych w zlewni górnej Noteci wywołane działaniami antropogenicznymi w XIX i XX wieku. Jamorska, Izabela. - Gosp. Wod, 2013 t. 73 nr 3 s. 103-109, il. bibliogr.

Scharakteryzwano warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne zlewni górnej Noteci. W oparciu o archiwalne dane kartograficzne, hydrologiczne i geologiczne przedstawiono zmiany w hydrografii badanej zlewni. Nastąpiło zmniejszenie powierzchni jezior i obniżenie stanu wody w rzekach. Omówiono wpływ czynników antropogenicznych na zasoby wodne w obszarze zlewni górnej Noteci.


*00051*     en

The history of Lake Rzecin and its surroundings drawn on maps as a background to palaeoecological reconstruction. Historia jeziora Rzecin i jego okolicy zarysowanej na mapach jako podstawa do rekonstrukcji paleoekologicznej.  Barabach, Jan. - Limnol. Rev. 2012 vol. 12 nr 3 s. 103-114, il. bibliogr.

Przeanalizowano krajobraz otaczający jezioro Rzecin w Puszczy Noteckiej na podstawie materiałów kartograficznych, analizując też morfometrię jeziora i jego warunki hydrologiczne. Na podstawie danych archiwalnych prześledzono zmiany zachodzące w ciągu ostatnich dwóch wieków. Pierwsze zmiany zaobserwowano w połowie XIX wieku (po pracach melioracyjnych), a drugi etap nastąpił między 1958 a 1966 rokiem i wynikał z zabiegów oczyszczania. Do teraz powierzchnia jeziora zmniejszyła się o 73, 6 proc. Obecne zmiany są fluktuacyjne i nie przekraczają 5 proc. w ciągu roku.


*00057*     en

Changes in the water surface area of Lakes Udzierz and Mątasek in the light of cartographic materials. Zmiany w zasięgu powierzchni wody jezior Udzierz i Mątasek w świetle materiałów kartograficznych.  Fabich, Andrzej; Kwidzińska, Monika. - Limnol. Rev. 2012 vol. 12 nr 4 s. 169-177, il. bibliogr.

Przedstawiono zmiany powierzchni wody jezior Udzierz i Mątasek zlokalizowanych w górnej części zlewni rzeki Mątawa (dopływu Wisły). Ocena tempa zmian została oparta na podstawie map topograficznych i ortofotomap. W latach 1910-2010 powierzchnia jeziora Udzierz zmniejszyła się z 148, 87 do 69, 60 ha, a jeziora Mątasek z 29, 5 do 0, 64 ha. Średnie roczne tempo zaniku jeziora wynosiło od 0, 53 do 0, 98 proc. Przyczyną tego stanu były z jednej strony - prace drenarskie, a z drugiej - eutrofizacja wywołana czynnikami antropogenicznymi.


*00058*     en

Over 200 years of drainage practices and lake level drawdown in the Uścimowskie Lowering (Łęczna-Włodawa Lakeland). Ponad 200 lat praktyk drenarskich i obniżania poziomu wody w Uścimowskim obniżeniu terenu (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie).  Kowalewski, Grzegorz. - Limnol. Rev. 2012 vol. 12 nr 4 s. 179-190, il. bibliogr.

Melioracje Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego odegrały dużą rolę w stosunkach wodnych w ciągu ostatnich wieków. Do badań wytypowano następujące jeziora: Rotcze, Uściwierz, Bikcze, Piaseczno, Łukie. Najwcześniej poziom wody obniżył się w jeziorze Bikcze, a najpóźniej w jeziorze Rotcze. Poziom wody w jeziorach Bikcze i Piaseczno ulega podobnym fluktuacjom w ciągu ostatnich 130 lat, natomiast jezioro Uściwierz obniżyło poziom wody o 33 cm, a jezioro Rotcze o 90 cm.


*00059*     en

Definitions and evolutions of the terms „flowing and stagnant waters“ in the context of the proprietorship of the lakes in Poland. Zdefiniowanie i ewolucja terminów „wody płynące i stojące“ w kontekście praw własnościowych w Polsce.  Kubiak-Wójcicka, Katarzyna; Marszelewski, Michał. - Limnol. Rev. 2012 vol. 12 nr 4 s. 191-196, il. bibliogr.

Przedyskutowano problem własności i użytkowania wód oraz prawne aspekty definicji jeziora. W tym celu prześledzono akty prawne dotyczące wody od 1922 roku do dnia dzisiejszego. Definicja włączona do Prawa Wodnego jest przeciwstawna. W akcie tym sklasyfikowano jezioro jako wodę stojącą lub płynącą w zależności od istnienia naturalnych, permanentnych lub sezonowych przepływów jeziora. To oczywiście stanowi rozbieżność między naukową a prawną definicją jeziora.


*00058*     en

Dammed lakes - present state of knowledge and research requirements. Jeziora spiętrzone - obecny stan wiedzy i potrzeba badań.  Marszelewski, Włodzimierz; Kornaś, Marika. - Limnol. Rev. 2012 vol. 12 nr 4 s. 197-204, il. bibliogr.

Przedstawiono stan wiedzy na temat jezior spiętrzonych w Polsce oraz potrzebę badań w tej dziedzinie. Przeanalizowano dane ilościowe i jakościowe zgromadzone przez polskie instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną. Podano objętość zgromadzonej wody i wysokość piętrzenia 10 jezior (Pakość, Rajgrodzkie, Necko, Miedwie, Gopło, Jeziorak, Serwy, Dzieżgoń, Urszulewskie, Gołdopiwo). Planowane piętrzenia jezior powinny być poprzedzone badaniami wpływu piętrzenia na fizyko-chemiczne i biologiczne procesy w tych jeziorach i potencjalne zmiany jakie mogą wywołać w całym ekosystemie.