Instytut   Rybactwa   Œródlšdowego

im. STANISŁAWA  SAKOWICZAEXPRESS INFORMACJA

NR  1/2015

(kwartalnik)

 

 

 

                                                   Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanowska

                                                                mgr inż. Henryk Chmielewski

                                                                    inż. Jadwiga Cupiał

 

 

 

 

 

 

Olsztyn 2015

 

 

 

 

REDAKCJA

Zespół redakcyjny:
mgr inż. Jadwiga Zdanowska
mgr inż. Henryk Chmielewski
inż. Jadwiga Cupiał

 

Kontakt:
Tel. (089) 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: din@infish.com.pl

 

Š Copyright by
Instytut Rybactwa Œródlšdowego
Olsztyn 2010

 

Wydawca:
Dział Wydawnictw
Instytutu Rybactwa Œródlšdowego
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
Tel. (089) 524 10 15, 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl

 

 

 

 

 

 

Częœć rekordów została opracowana w Centralnej Bibliotece Rolniczej
w Warszawie oraz w innych oœrodkach naukowych.
Dziękujemy za ich udostępnienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

RYBACTWO

*00050*          pl

Profesor doktor habilitowany Ryszard Bartel. Goryczko, Krzysztof. - Prz. Ryb. 2014 nr 6 (138) s. 39, il.

Przedstawiono drogę zawodowš, dorobek naukowy oraz aktywnoœć w organizacjach krajowych i międzynarodowych profesora Ryszarda Bartla, pracownika Instytutu Rybactwa Œródlšdowego w Olsztynie. Główne zainteresowania profesora to aktywna ochrona łososia i troci, a także certy, siei wędrownej i jesiotra oraz gospodarka zarybieniowa.


*00060*          pl

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna na Litwie. Kolman, Ryszard; Zdanowski, Bogusław. - Komun. Ryb. 2014 nr 6 (143) s. 38-40,  il.

Służba Rybacka przy Ministerstwie Rolnictwa Litwy zorganizowała w dn. 15-16 paŸdziernika 2014 r. w Trokach (Litwa) konferencję pt.  „Ryby jesiotrowate, przeszłoœć, stan obecny i przyszłoœć“. Tematyka obrad dotyczyła rozrodu jesiotra w warunkach kontrolowanych, doskonalenia chowu oraz introdukcji do wybranych rzek (Niemna, DŸwiny, Dniepru). Przedstawiono historię występowania populacji jesiotra ostronosego w Bałtyku oraz wyniki eksperymentalnych zarybień rzek litewskich i łotewskich.


*00083*          pl

Unia Europejska zmieniła polskie rybactwo. Nawrocki, Tomasz. -  Prz. Ryb. 2015 nr 1 (139) s. 4-5, il.

Rozwój sektora rybackiego w Polsce umożliwiła dotacja 5 mld zł pochodzšca z dwóch unijnych programów wdrażanych w latach 2004-2013.  Rozwinęła się flota rybacka, infrastruktura portowa, centra sprzedaży oraz innowacyjne przetwórstwo. W rybactwie œródlšdowym zmodernizowano 450 gospodarstw, prowadzone jest zarybianie rzek i jezior, obsadzane sš stawy. Udało się zachować ponad 550 gospodarstw prowadzšcych tradycyjny chów ryb. Gospodarstwa rybackie i firmy w liczbie 600 prowadzš sprzedaż ryb słodkowodnych i przetworów rybnych na rynku krajowym.


*00090*          pl

O rybach w Berlinie. Lirski, Andrzej. - Prz. Ryb. 2015 nr 1 (139) s. 27-28, il.

Podczas tegorocznych targów Gruene Woche - Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych zorganizowała konferencję pt. : Potencjał akwakultury i strategia rozwoju. Omówiono kierunki rozwoju akwakultury w Unii Europejskiej; przedstawiono projekt PO „Rybactwo i Morze 2014-2020". Referaty były poœwięcone produkcji ryb jesiotrowatych i kawioru oraz strat w rybostanie powodowanych orzez kormorana czarnego. Uczestnicy uchwalili rezolucję w sprawie podjęcia działań mogšcych ograniczyć straty powodowane przez kormorany.


*00096*          pl

Gospodarka rybacka w œródlšdowych wodach płynšcych w 2013 roku.  Cz. 1: Uprawnieni do rybactwa, obwody rybackie, połowy gospodarcze i zatrudnienie. Wołos, Arkadiusz; Draszkiewicz-Mioduszewska, Hanna;  Mickiewicz, Maciej. - Komun. Ryb. 2015 nr 1 (144) s. 19-24, il.   bibliogr.

Analizowano kwestionariusze statystyczne RRW-23 wypełnione przez 389 podmiotów gospodarczych użytkujšcych 390944,1110 ha publicznych œródlšdowych wód powierzchniowych płynšcych. Uprawnieni do rybactwa to osoby prawne (38,82 proc. ), osoby fizyczne (59,38 proc. ) i inne (1,80 proc. ) gospodarujšce na 1717 obwodach rybackich (1215 to obwody jeziorowe, 414 rzeczne, 88 jest ustanowionych na zbiornikach zaporowych). W 2013 roku połowy wyniosły 2707 ton ryb towarowych i obejmowały 33 gatunki. Całkowita wielkoœć zatrudnienia wynosiła 1760,6 etatów pełnych lub okresowych. Zwiększyła się liczba zatrudnionych rybaków, zaœ zmniejszyła liczba osób nie będšcych rybakami.


*00100*          pl

Polska akwakultutra na poczštku lat dwudziestych XX wieku - bilans otwarcia II Rzeczpospolitej. Hutorowicz, Andrzej; Hutorowicz, Joanna. - Komun. Ryb. 2015 nr 1 (144) s. 35-37, il. bibliogr.

Przedstawiono powierzchnie stawów ziemnych w poszczególnych guberniach Królestwa Polskiego oraz strukturę wielkoœci gospodarstw stawowych na poczštku XX wieku. Na terytorium byłej Kongresówki zarejestrowano 432 gospodarstwa stawowe, największš powierzchnię stawy zajmowały na terenie byłej guberni lubelskiej (8861 ha), a najmniejszš w guberni łomżyńskiej i suwalskiej (123 i 35 ha). W 2011 roku na obszarach województw lubelskiego i mazowieckiego stawy zajmowały największš powierzchnię, a najmniejszš w województwie białostockim.


*00101*          pl

Nasz udział w Międzynarodowych Targach „Gruene Woche - Zielony Tydzień“ 2015 w Berlinie. Kolman, Ryszard; Kapusta, Andrzej; Lirski, Andrzej; Szczepkowski, Mirosław. - Komun. Ryb. 2015 nr 1 (144) s. 37-41,  il.

Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych podczas targów zorganizowała konferencję pod hasłem „Potencjał akwakultury i strategie rozwoju“. Omówiono wielkoœć produkcji, tendencje rozwoju, realizację programu PO „Rybactwo i Morze 2014-2020", straty w rybactwie powodowane przez kormorany oraz perspektywy akwakultury jesiotrowej. W warsztatach m. in. omawiano akwakulturę ryb jesiotrowatych, restytucję jesiotra bałtyckiego w ramach programu LIFE+ i sterleta w basenach rzek europejskich.


*00102*          pl

Szkolenie „Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich“. Czerwiński, Tomasz. - Komun. Ryb. 2015 nr 1 (144)  s. 41-42, il.

Ichtiolodzy, pracownicy PZW, osoby prowadzšce działalnoœć rybackš oraz przedstawiciele administracji uczestniczyli w styczniu 2015 roku w Olsztynie w szkoleniu finansowanym z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Omówiono: zagadnienia dotyczšce rybackiego użytkowania jezior i różnych form eksploatacji ichtiofauny, sporzšdzanie operatu rybackiego, dobrostan ryb, wpływ kormorana na zasoby rybne oraz zadania ochronne dla obszarów Natura 2000.  Zainteresowanie wzbudził temat: „Alternatywne modele wędkarskiego zagospodarowania łowisk“.


 

HYDROBIOLOGIA RYBACKA

*00012*          pl

Charakterystyka czaszy zbiornika Goczałkowice do celów modelowania i oceny procesów sedymentacyjnych osadów. Bojarski, Antoni; Mazoń, Stanisław; Opaliński, Paweł; Przecherski, Piotr;  Wolak, Andrzej. - Gosp. Wod. 2014 R. 74 nr 8 s. 283-285, il. bibliogr.

Przedstawiono zakres pomiarów batymetrycznych i wykonanych badań oraz sporzšdzono charakterystykę czaszy zbiornika Goczałkowice.  Wyniki umożliwiajš ocenę zachodzšcych procesów sedymentacyjnych w zbiorniku. Stwierdzono, że iloœć osadów dennych w czaszy zbiornika nie stanowi zagrożenia dla jego pojemnoœci, natomiast jakoœć wody zależy od drobnej frakcji osadów. W ocenie i prognozie procesów sedymentacyjnych zbiornika wykorzystano modelowanie numeryczne.


*00014*          pl

Cišgły monitoring automatyczny a monitoring klasyczny - alternatywa czy dopełnienie metod oceny jakoœci wody. Absalon, Damian; Łaszczyca, Piotr; Kostecki, Maciej; Matysik, Magdalena;  Ruman, Marek. - Gosp. Wod. 2014 R. 74 nr 8 s. 296-299, il. bibliogr.

Przedstawiono zalety i wady stosowania okresowego monitoringu klasycznego oraz automatycznego monitoringu cišgłego w ocenie jakoœci wody zbiornika goczałkowickiego. Konieczne staje się oprócz monitoringu, także modelowanie i prognozowanie stanu zbiorników wodnych. Stwierdzono, że wyniki uzyskane tymi metodami silnie korelujš ze sobš w pomiarach odczynu wody, stężenia chlorofilu-a, mętnoœci oraz przewodnictwa właœciwego.


*00015*          pl

Model ELCOM/CAEDYM dla zbiornika goczałkowickiego. Kliœ, Czesław; Łozowski, Bartosz; Ulańczyk, Rafał; Szot, Michał. -  Gosp. Wod. 2014 R. 74 nr 8 s. 306-307, il. bibliogr.

Przedstawiono funkcjonowanie ELCOM w modelowej i obserwowanej temperaturze wody w przekroju głębokoœci zbiornika wodnego oraz zmiennoœć stężeń substancji i organizmów w funkcjonowaniu modelu CAEDYM. Modele umożliwiajš œledzenie procesów biologicznych zachodzšcych w zbiorniku wodnym na tle zmian fizykochemicznych z uwzględnieniem zdarzeń hydrologicznych.


*00017*          pl

Co kryjš głębiny jezior?. Czarnecka, Magdalena. - Nasze Wody  2014 nr 2 (53) s. 28-29, il.

Omówiono funkcjonowanie najgłębszej strefy zbiorników wodnych tzw. profundalu. Zwrócono uwagę na warunki fizykochemiczne tej strefy, które majš wpływ na występowanie mikroorganizmów i bentosu, a także na przystosowanie organizmów do niekorzystnego œrodowiska np.  do obecnoœci hemoglobiny u larw ochotkowatych.


*00018*          pl

Sinica o kluczowym znaczeniu. Skubała, Piotr. - Aura 2014 nr 11  s. 30-31, il. bibliogr.

Zwrócono uwagę na Prochlorococcus marinus - gatunek należšcy do pikofitoplanktonu, najmniejszych i najliczniejszych cyjanobakterii (sinic). Organizm ten zasiedla trzy odmienne ekotypy, umożliwiajšce mu życie na różnych głębokoœciach w wodach oceanu. Przedstawiono także rolę tego gatunku w funkcjonowaniu biosfery.


*00019*          pl

Szczeżuja wielka Anodonta cygnea - rzadki mieszkaniec wód Warmii i Mazur. Szymkiewicz, Marian. - Natura. Przyroda Warmii i Mazur 2014  nr 2 (34) s. 15-17, il.

Opisano trzy gatunki szczeżui: Anodonta anatina, Anodonta complanata, Anodonta cygnea - występujšce w wodach Warmii i Mazur.  Zasiedlajš one płytkie, muliste, małe jeziora, zamulone zatoki i mielizny w dużych zbiornikach, stawy rybne, glinianki, starorzecza, kanały, małe „oczka wodne“ i rozlewiska utworzone przez bobry.  Rozmnażajš się płciowo lub hermafrodytycznie. Opisano rolę szczeżui w oczyszczaniu wody.


*00020*          en

Trends in trace element concentrations in holocene bottom sediments of a Lake Wielki Staw in the Karkonosze Mountains. Trendy koncentracji pierwiastków œladowych w osadach holoceńskich jeziora Wielki Staw w Karkonoszach.  Kabała, Cezary; Bojko, Oskar.  - Pol. J. Env. Stud. 2014 vol. 23 nr 2 s. 357-362, il. bibliogr.

Omówiono wyniki analiz zawartoœci i rozkładu pierwiastków œladowych (Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, Cr, Mn) na tle fizyko-chemicznych właœciwoœci osadów dennych (pH, TOC) w górskim jeziorze w Karkonoszach. W profilu (rdzeń długoœci 11 m) reprezentatywnego dla całego okresu holoceńskiego stwierdzono, że œrednia koncentracja badanych pierwiastków jest niższa niż w nizinnych jeziorach Polski, a jest zbliżona do wartoœci charakterystycznych dla gleb górskich i torfowisk oraz skorelowana z zawartoœciš materii organicznej.


*00021*          en

Enviornmental variables of small mid-field water bodies and the presence of Rotifera groups of different ecological requirements. Czynniki œrodowiskowe warunkujšce występowanie zespołów Rotifera o odmiennych wymaganiach ekologicznych w małych œródpolnych zbiornikach wodnych.  Kuczyńska-Kippen, Natalia. - Pol. J. Env. Stud. 2014 vol. 23 nr 2 s. 373-378, il. bibliogr.

Przedstawiono wyniki analizy statystycznej rozmieszczenia wrotków na tle bio- i abiotycznych czynników œrodowiska w 55. stawach (o powierzchni 0,02-5 ha) położonych na terenach rolniczych Wielkopolski. Wrotki z rodzajów typowo pelagicznych (Brachionus, Keratella, Polyartha, Pompholyx) występowały w stawach o większej powierzchni i głębokoœci, głównie w strefie otwartej wody.  Rozmieszczenie warunkowane było dodatkowo obecnoœciš ryb, brakiem zacienienia, wysokimi koncentracjami fosforu i chlorofilu a. Wrotki z rodzajów litoralowych (Cephalodella, Colurella, Lecane, Lepadella) zasiedlały zacienionš strefę w płykich, bezrybnych stawach o dużej przezroczystoœci, niższym pH i wysokiej koncentracji materii organicznej.


*00022*          en

Diel horizontal distribution of psammonic Ciliates and Rotifers in shallow eutrophic lake. Dobowe zmiany w rozmieszczeniu orzęsków i wrotków psammonowych w płytkim jeziorze eutroficznym. Nawrot, Dorota; Mieczan, Tomasz. - Pol. J. Env. Stud. 2014 vol. 23 nr 2 s. 419-425,  il. bibliogr.

Okreœlano zmiany strukturalne orzęsków i wrotków psammonowych w cyklu dobowym w płytkim, eutroficznym jeziorze Sumin (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Analiza prób psammonu w trzech strefach: euarenal, higro- i hydroarenal, wykazała wyraŸne różnice dobowe w strukturze jakoœciowej i iloœciowej pomiędzy badanymi mikrosiedliskami. Największe zagęszczenie i bogactwo gatunkowe orzęsków odnotowano w strefie higroarenalu, natomiast wrotków w strefach hydroarenalu i higroarenalu. Bezpoœreni wpływ na występowanie pierwotniaków i drobnych Metazoa miała zawartoœć w wodzie fosforu i materii organicznej. Zagęszczenie orzęsków ponadto było determinowane zawartoœciš fosforanów i azotanów, a wrotków odczynem wody.


*00023*          en

Four-year study on phytoplankton biodiversity in a small hypertrophic lake affected by water blooms of toxigenic cyanobacteria. Czteroletnie badania bioróżnorodnoœci fitoplanktonu w małym hypertroficznym jeziorze obcišżonym zakwitami toksynotwórczych sinic.  Toporowska, Magdalena; Pawlik-Skowrońska, Barbara. - Pol. J. Env. Stud. 2014 vol. 23 nr 2 s. 491-499, il. bibliogr.

Opisano wpływ zakwitów toksycznych sinic na bioróżnorodnoœć fitoplanktonu w płytkim, hypertroficznym Jeziorze Syczyńskim w latach 2006-09. Stwierdzono, że rozwój jednogatunkowych sinic może znaczšco obniżać bogactwo gatunkowe fitoplanktonu w badanym jeziorze. Podczas nasilonego rozwoju sinicy Planktothrix agardhii zaobserwowano redukcję liczebnoœci (od 34 do 66 proc. ) i zróżnicowania gatunkowego fitoplanktonu (4-9 krotny spadek). Natomiast krótkotrwały rozwój sinic Dolichospermum spp. i/lub Cuspidothrix issatschenkoi produkujšcych anatoksynę-a nie miał istotnego wpływu na bioróżnorodnoœć zespołów fitoplanktonu


*00024*          en

Application of GIS and GPS tools in qualification and classification of a lake’s ecological status. Zastosowanie technik GIS i GPS w kwalifikacji i klasyfikacji ekologicznego statusu jezior. Dynowski, Piotr; róbek-Sokolnik, Anna; Ciecierska, Hanna; Dziedzic, Jan; Piotrowicz, Ryszard; Hołdyński, Czesław. -  Pol. J. Env. Stud. 2014 vol. 23 nr 2 s. 639-645, il. bibliogr.

Opisano wykorzystanie technik GIS i GPS jako narzędzi wspomagajšcych gromadzenie danych terenowych w procesie oceny i klasyfikacji ekologicznego statusu jezior na podstawie oceny jakoœciowo-iloœciowej makrofitów na przykładzie Jeziora Długiego na Pojezierzu Mazurskim. Zastosowanie techniki GIS w połšczeniu z metodš nurkowš pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnych wyników przy szacowaniu roœlinnoœci podwodnej niż w przypadku stosowania metod tradycyjncyh (metody kotwicowej). W zależnoœci od zastosowanej metody status badanego jeziora oceniono jako dobry (metoda kotwicowa) lub dobry/umiarkowany (GIS i metoda nurkowa).


*00025*          en

Effects of hydrological and physicochemical factors on phytoplankton communities in floodplain lakes. Wpływ czynników hydrologicznych i fizykochemicznych na zespoły fitoplanktonowe starorzeczy.  Grabowska, Magdalena; Glińska-Lewczuk, Katarzyna;  Obolewski, Krystian; Burandt, Paweł; Kobus, Szymon; Dunalska, Julita; Kujawa, Roman; GoŸdziejewska, Anna; Skrzypczak, Andrzej. -  Pol. J. Env. Stud. 2014 vol. 23 nr 3 s. 713-725, il. bibliogr.

Badano fitoplankton w trzech starorzeczach œrodkowej Biebrzy, różnišcych się stopniem połšczenia z nurtem głównym rzeki (zamknięte, półotwarte, otwarte). Wykazano, że skład jakoœciowo-iloœciowy oraz zagęszczenie fitoplanktonu było zależne od charakteru hydrologicznego połšczenia starorzecza z rzekš i wielkoœci przepływu. Wœród 245 gatunków fitoplanktonu dominowały okrzemki (99) i zielenice (74).  Największy wzrost zagęszczenia fitoplanktonu notowano latem w starorzeczach o charakterze półotwartym.


*00028*          en

Changes in the trophic status of three mountain lakes - natural or anthropogenic process?. Zmiany statusu troficznego trzech jezior górskich - proces naturalny czy antropogeniczny?.  Sienkiewicz, Elwira; Gšsiorowski, Michał. - Pol. J. Env. Stud. 2014  vol. 23 nr 3 s. 875-892, il. bibliogr.

Badano wpływ turystyki na zmiany warunków troficznych w trzech jeziorach tatrzańskich: Morskie Oko, Przedni Staw, Czarny Staw Gšsienicowy. Badania dotyczyły okresu ostatniego stulecia. Na podstawie analizy okrzemek zdeponowanych w osadach dennych (metoda DI-TP) odtworzono historyczne zmiany zawartoœci fosforu w wodzie badanych zbiorników na przestrzeni wielolecia. Stwierdzono, że obserwowany w ubiegłym wieku (głównie ostatnie 50 lat) sukcesywny wzrost żyznoœci jezior, oprócz wpływu zmian klimatycznych, był zwišzany ze zwiększeniem presji turystycznej w tym rejonie.


*00029*          en

Variation in phyto- and zooplankton of restored Lake Uzarzewskie. Zmiennoœć fitoplanktonu i zooplanktonu w rekultywowanym Jeziorze Uzarzewskim.  Kozak, Anna; Gołdyn, Ryszard.  - Pol. J. Env. Stud. 2014 vol. 23 nr 4 s. 1201-1209, il. bibliogr.

Opisano zmiany jakoœciowo-iloœciowe fitoplanktonu i zooplanktonu w małym, hypertroficznym Jeziorze Uzarzewskim o pow. 10,6 ha w Wielkopolsce. Od 2006 r. w jeziorze tym prowadzono zabiegi rekultywacyjne polegajšce na stršcaniu fosforu i napowietrzaniu hypolimnionu. Badania terenowe w 2012 r. wykazały, że pod względem jakoœciwoym fitoplankton został zdominowany przez zielenice, a iloœciowym przez sinice i okrzemki (zwłaszcza latem i jesieniš) oraz złotowiciowce i kryptofity (w okresie zimowym). W składzie taksonomicznym zooplanktonu stwierdzono 55 gatunków wrotków oraz 25 gatunków skorupiaków, z czego 11 należało do Cladocera a 14 do Copepoda.


*00039*          pl

Biocenoza zanurzonych makrofitów w Warcie poniżej tamy. Lik, Joanna; Leszczyńska, Joanna; Dukowska, Małgorzata; Szczerkowska-Majchrzak, Eliza; Grzybkowska, Maria. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2014 t. 27 s. 103-127, il. bibliogr. summ.

Od czerwca do sierpnia 2013 r. badano dwa rodzaje siedlisk: H1 - zlokalizowane w strefie brzegowej rzeki Warty (1. 5 km poniżej zbiornika zaporowego Jeziorsko); H2 - w strefie przejœciowej między brzegiem a nurtem. Analizowano znaczenie roœlinnoœci zanurzonej dla bentosu, fauny naroœlinnej i zooplanktonu, jak również dla żerujšcych w tym siedlisku ryb. Całkowite œrednie zagęszczenie makrobezkręgowców bentosowych różniło się istotnie statystycznie pomiędzy siedliskami i było wyższe w H1. Taksonami dominujšcymi w osadach dennych obu siedlisk były skšposzczety i muchówki z rodziny ochotkowatych. W badanym odcinku Warty stwierdzono występowanie 15 gatunków ryb z 7 rodzin. Omówiono sezonowš dynamikę zmian liczebnoœci ichtiofauny w okresie badawczym.


*00065*          en

Assessment of DDT, HCH and PCB pollution of lake sediments in Poland. Oszacowanie zanieczyszczeń DDT, HCH i PCB w osadach dennych jezior w Polsce.  Bojakowska, Izabela; Stasiuk, Marzena;  Gšsior, Jolanta; Wołkowicz, Wojciech. - Limnol. Rev. 2014 vol. 14 nr 2  s. 63-74, il. bibliogr.

W latach 2010-2013 przeanalizowano 528 próbek osadów dennych z różnych jezior polskich badajšc 7 kongenerów PCB, izomery HCH oraz DDT, DDE i DDD. Badania wykazały powszechne występowanie węglowodorów chlorowanych w analizowanych osadach. Obecnoœć HCH stwierdzono w 83,71 proc. , a DDT i PCB w 98,86 proc. próbek. Maksymalne zawartoœci HCH wynosiły 60,7 ng/g, a - DDT 602,9 ng/g, zaœ PCB - 50,7 ng/g osadów. Œrednie zawartoœci tych zwišzków wynosiły odpowiednio 6,3; 19,2 i 2,8 ng/g osadów. Wysokie zawartoœci DDT występowały w osadach jezior na terenie miast, a najwyższe zawartoœci HCH występowały w jeziorach użytkowanych turystycznie.


*00066*          en

Factors affecting the distribution pattern of aquatic macrophytes. Czynniki oddziałujšce na model rozmieszczenia roœlin wodnych. Dar, Naseer A. ; Pandit, Ashok K. ; Ganai, Bashir A. -  Limnol. Rev. 2014 vol. 14 nr 2 s. 75-81, il. bibliogr.

Roœliny wodne sš ważnym elementem ekosystemów słodkowodnych, pełnišc w nich różnorodne funkcje. Sš one zwišzane z ich rozmieszczeniem zależnym od wielorakich czynników, takich jak: œwiatło, temperatura wody, zmiany jakoœci wody, zasobnoœć w nutrienty, skład osadów dennych, fluktuacje poziomu wody. Pierwszorzędnymi czynnikami sš œwiatło i temperatura wody. Skład osadów wpływa na tempo wzrostu roœlin. Rozważano zarówno biotyczne jak i abiotyczne czynniki oddziałujšce na występowanie roœlin wodnych, ich skład gatunkowy, rozmieszczenie i różnorodnoœć oraz zagęszczenie.


*00067*          en

Taxonomic features of fruits and seeds of Nymphaea and Nuphar taxa of the Southern Baltic region. Cechy taksonomiczne owoców i nasion taksonów Nymphaea i Nuphar z rejonu południowego Bałtyku.   Latowski, Karol; Toma, Cezary; Dšbrowska, Magdalena; Zviedre, Egita.  - Limnol. Rev. 2014 vol. 14 nr 2 s. 83-91, il. bibliogr.

Przeprowadzono badania, których celem było ustalenie cech diagnostycznych pozwalajšcych zidentyfikować taksony Nymphaea i Nuphar na podstawie owoców i nasion. Taksony te należš do rodziny grzybieniowatych (Nymphaeacea). Próbki pobierano na terenie Polski, Łotwy i Estonii. Podczas badań posługiwano się mikroskopami, optycznym i elektronicznym. Brano pod uwagę różne cechy nasion i owoców: ubarwienie, nakrapianie, kształty, znamiona, gruboœć różnych elementów. Opisane cechy użyto do charakterystyki taksonomicznej badanych roœlin.


*00075*          en

Determining the spring biomass peak of the smallest plankters in selected vendace lakes in Western Pomerania. Okreœlanie wiosennego szczytu biomasy najmniejszych form planktonowych w wybranych jeziorach sielawowych na Pomorzu Zachodnim [Polska].  Domagała, Józef; Sługocki, Łukasz; Czerniawski, Robert; Pilecka-Rapacz, Małgorzata. - Arch. Pol. Fish. 2014 vol. 22 fasc. 4 s. 289-297, il.   bibliogr.

Okreœlano szczyt występowania najmniejszych organizmów planktonowych, które sš Ÿródłem pokarmu dla larw sielawy (Coregonus albula L. ). Okreœlano tygodniowe zmiany biomasy zooplanktonu, szczególnie wrotków i naupliusów, w powišzaniu ze zmianami podstawowych parametrów fizyko-chemicznych wody jeziornej. Uzyskane wyniki wykazały najwyższš obfitoœć najmniejszych form planktonowych w powišzaniu z temperaturš, która okazała się podstawowym wskaŸnikiem decydujšcym o biomasie małych organizmów planktonowych. W zwišzku z tym zarybianie jezior larwami sielawy powinno być zsynchronizowane z temperaturš i być zbieżne ze szczytem biomasy wrotków i naupliusów, które sš podstawowym pokarmem larw sielawy.


*00076*          en

Denitrification in biofilm configured horizontal flow woodchip bioreactor: effect of hydraulic retention time and biomass growth.  Denitryfikacja na błonie biologicznej skonfigurowana przepływem poziomym przez bioreaktor zrębowy: wpływ czasu retencji hydraulicznej i wzrostu biomasy. Damaraju, Sivaramakrishna; Singh, Umesh K. ;  Sreekanth, Desi; Bhandari, Alok. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2015  vol. 15 nr 1 s. 39-48, il. bibliogr.

Usuwanie azotanów i azotynów z wód jest ważne ze względu na problemy zdrowotne w odniesieniu do wody pitnej. Badano wpływ czasu retencji hydraulicznej (HRT), objętoœciowego natężenia ładowania (VLR) i temperatury na denitryfikację na błonie biologicznej. W czasie badań stosowano trzy poziomy HRT w zakresie od 4 do 12 godzin; podczas 8 godzin efektywnoœć denitryfikacji wynosiła około 99 proc.  Na denitryfikację oddziaływało pH w zakresie 6. 5-7. 2 i temperatura wody w zakresie 17-20 st. Cel. Na podstawie badań wywnioskowano, że przepływ poziomy przez bioreaktor wspomaga denitryfikację.


*00077*          en

Microhabitat hydraulics predict algae growth in running systems.  Hyraulika mikrosiedliska przewiduje wzrost glonów w systemach płynšcych. Cardoso-Leite, Ricardo; Guillermo-Ferreira, Rhainer;  Novaes, Marcos C. ; Tonetto, Aurelio F. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol.  2015 vol. 15 nr 1 s. 49-52, il. bibliogr.

Właœciwoœci chropowatoœci powierzchni zostały uznane za istotny czynnik wzrostu glonów; chropowate powierzchnie prowadzš do zwiększenia akumulacji glonów. Przeprowadzono eksperyment, w którym badano wpływ wzrastajšcego poziomu chropowatoœci w odniesieniu do różnych warunków przepływu. W wolniejszym przepływie progi stymulacyjne nie występowały (pokrycie glonami było wysokie na wszystkich poziomach chropowatoœci), podczas gdy w szybszym przepływie obserowano zróżnicowane pokrycie glonami. Uznano, że dynamika hydrauliczna może regulować mechanizmy progów stymulacyjnych chropowatoœci, a szczyt akumulacji glonów jest bezpoœrednio zależny od tych warunków.


*00078*          pl

Małże z rodziny skójkowatych (Unionidae) w systemie rzeczno-jeziornym Krutyni (Pojezierze Mazurskie). Lewandowski, Krzysztof; Jakubik, Beata. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2014 t. 70 z. 5  s. 423-430, il. bibliogr. summ.

W latach 2008-2011 skład gatunkowy małży skójkowatych w 19 jeziorach, przez które przepływa rzeka Krutynia, oraz w samej rzece, nie ulega zmianie w porównaniu z danymi literaturowymi sprzed 20, 30 i 100 lat. W systemie rzeczno-jeziornym spoœród wszystkich gatunków małży najliczniej występowała skójka zaostrzona (Unio tumidas) w odcinkach rzecznych stanowišca 65,5 proc. małży, a w jeziorach - 70 proc. W rzece Krutyni stwierdzono również obecnoœć szczeżui pospolitej (16,5 proc. ), skójki malarskiej (10,3 proc.), szczeżui wielkiej (5,2 proc. ), a w mniejszych iloœciach - skójki gruboskorupowej i spłaszczonej. W jeziorach występowała też szczeżuja pospolita (14,6 proc. ), skójka malarska (8,3 proc.) i szczeżuja wielka (7,1 proc. ).


*00087*          pl

Zapobieganie deficytom tlenu i zjawisku „przyduchy“ w zbiornikach wodnych w okresie zimowym. Sitarek, Marcin; Dziaman, Robert. - Prz. Ryb. 2015 nr 1 (139) s. 23, il. bibliogr.

Przedstawiono opracowanš przez Marcina Sitarka metodę polegajšcš na uruchomieniu naturalnych procesów samooczyszczania się zbiornika wodnego i przywrócenia równowagi biologicznej i biochemicznej całego biotopu. Wykorzystuje się do tego odpowiednio dobrane i wyselekcjonowane szczepy mikroorganizmów. Działania te należy indywidualnie dostosować do warunków panujšcych w konkretnym zbiorniku wodnym.


 

AKWAKULTURA

*00085*          pl

Wybrane informacje na temat polskiej akwakultury w 2013 roku na podstawie analizy kwestionariuszy RRW-22. Lirski, Andrzej;  Myszkowski, Leszek. - Prz. Ryb. 2015 nr 1 (139) s. 13-15, il.

Kwestionariusze RRW-22, pochodzšce od 892 podmiotów ze wszystkich województw, zawierały informacje o wartoœci produkcji ikry, ryb i skorupiaków przeznaczonych do konsumpcji. Dominujšcymi gatunkami były karp (53,7 proc. ) i pstršg (39,3 proc. ), zmniejszyła się produkcja ryb roœlinożernych, wzrosła zaœ produkcja ryb jesiotrowatych.


 

HODOWLA RYB

*00001*          pl

Uwarunkowania racjonalnej gospodarki rybackiej w zbiornikach zaporowych. Wiœniewolski, Wiesław. W: Opracowanie rybackiego modelu zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów ryb w zbiornikach zaporowych. Pod. red. Wiesława Wiœniewolskiego, Pawła Burasa.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2014   s. 11-28, il. +bibliogr. 68 poz.

Podano definicję i charakterystykę ogólnš zbiorników zaporowych oraz kolejne fazy formowania się ichtiofauny w nizinnych zbiornikach oraz prawidłowoœci zmian w jej strukturze wraz z upływem kolejnych lat istnienia zbiornika. Omówiono instrumenty oddziaływania gospodarki rybackiej na ichtiofaunę: eksploatację połowowš, zarybianie oraz ochronę tarlisk, zimowisk i szlaków migracji ryb.  Przedstawiono zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w zbiornikach zaporowych, dostosowanej do uwarunkowań przyrodniczych oraz funkcji zbiornika.


*00002*          pl

Analiza gospodarki rybackiej prowadzonej w wybranych zbiornikach zaporowych w latach 2002-2013. Czerwiński, Tomasz. W: Opracowanie rybackiego modelu zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów ryb w zbiornikach zaporowych. Pod. red. Wiesława Wiœniewolskiego, Pawła Burasa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2014     s. 29-38, il. +bibliogr. 6 poz.

Przedstawiono strukturę gatunkowš połowów rybackich dla dwóch szeœcioletnich okresów: 2002-2007 i 2008-2013 oraz wydajnoœć połowów gospodarczych w latach 2002-2013 w zbiornikach: Goczałkowice, Siemianówka, Włocławek, Zegrze. W analizowanych zbiornikach œrednia z wielolecia wydajnoœć połowów wahała się od 5,20 do 21,97 kg/ha.  Zanotowano spadek intensywnoœci eksploatacji gatunków niezarybianych, głównie drobnych karpiowatych. W latach 2002-2007 w odłowach dominowały gatunki karpiowate, w tym duży i œredni leszcz, a w kolejnych latach - duże sortymenty leszcza.


*00005*          pl

Badania hydroakustyczne ichtiofauny Zbiornika Zegrzyńskiego.  Doroszczyk, Lech; Długoszewski, Bronisław; Wiœniewolski, Wiesław. W:  Opracowanie rybackiego modelu zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów ryb w zbiornikach zaporowych. Pod. red. Wiesława Wiœniewolskiego, Pawła Burasa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2014    s. 65-77, il. +bibliogr. 54 poz.

Badania hydroakustyczne na trzech akwenach Zbiornika Zegrzyńskiego przeprowadzono w lipcu 2014 roku w porze nocnej za pomocš echosondy Simrad EY-500. Podano rozkład œrednich iloœci ech odbitych od ryb zarejestrowanych na transektach poszczególnych akwenów oraz rozkład przestrzenny rozmieszczenia ryb. Uzyskane wyniki wskazywały na nierównomierne rozmieszczenie ryb w zbiorniku oraz na ich dużš liczebnoœć i potwierdziły wysokš biomasę ryb. Metoda ta jest użyteczna i wygodna w zastosowaniu, ale wymaga łšczenia z wynikiem odłowu ryb sieciami i wędkami.


*00006*          pl

Zasoby pokarmowe ryb niedrapieżnych ze szczególnym uwzględnieniem leszcza w Zbiorniku Zegrzyńskim. Prus, Paweł. W:  Opracowanie rybackiego modelu zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów ryb w zbiornikach zaporowych. Pod. red. Wiesława Wiœniewolskiego, Pawła Burasa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2014    s. 79-113, il. +bibliogr. 129 poz.

W latach 1999-2004 oraz w roku 2009 w Zbiorniku Zegrzyńskim prowadzono badania bentosu w celu okreœlenia dynamiki zmian jego liczebnoœci i zmian struktury wielkoœciowej Chironomus sp. Łšcznš produkcję bentosu w Zbiorniku Zegrzyńskim oszacowano na 30,55 t/ha/rok zaœ produkcję ryb niedrapieżnych na 1,62 t/ha/rok. Całkowita produkcja bentosu przekracza zapotrzebowanie energetyczne ryb niedrapieżnych o 41 proc. Produkcja Chironomus sp. wynosi 8700 kg/ha/rok i pokrywa 76 proc. zapotrzebowania populacji leszcza w badanym zbiorniku.


*00008*          pl

Zastosowanie modelu symulacyjnego do oceny populacji ryb w zbiornikach zaporowych. Szlakowski, Jacek. W: Opracowanie rybackiego modelu zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów ryb w zbiornikach zaporowych. Pod. red. Wiesława Wiœniewolskiego, Pawła Burasa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2014    s. 135-144, il. +bibliogr. 23 poz.

Przedstawiono symulacyjny model eksploatacji populacji ryb YPR (yield per recruit) do budowy którego wymagane sš parametry wzrostu długoœci i zależnoœci masa-długoœć. Zadaniem modelu jest wizualizacja oddziaływania eksploatacji rybackiej (wyrażonej wielkoœciš rocznego tempa eksploatacji) i wymiaru ochronnego na stado ryb. Do modelowania wykorzystano populację sandacza ze Zbiornika Zegrzyńskiego.


*00016*          pl

Badania ichtiofauny jako podstawa racjonalnej gospodarki rybackiej i zarzšdzania zbiornikiem zaporowym na przykładzie zbiornika goczałkowickiego. Łozowski, Bartosz; Małkowski, Eugeniusz;  WoŸnica, Andrzej; Łaszczyca, Piotr; Koprowski, Robert; Wróbel, Zygmunt; Pasierbiński, Andrzej; Migula, Paweł; Gwiadza, Robert;  Pszczeliński, Łukasz; Siudy, Andrzej. - Gosp. Wod. 2014 R. 74 nr 8  s. 308-311, il. bibliogr.

Omówiono narzędzia wspomagajšce gospodarkę rybackš oraz różne metody oceny stanu ichtiofauny w zbiorniku wodnym na przykładzie Jeziora Goczałkowickiego. Przedstawiono wady i zalety odłowów włokiem, elektroodłowów, użycia zestawów nordyckich (NORDIC Nets), połowów na jednostkę nakładów (CPUE) oraz szacowania liczebnoœci ryb w zbiorniku za pomocš obrazów sonarowych. Odłowy wykonane zestawami nordyckimi pozwalajš okreœlić skład gatunkowy, liczebnoœć i biomasę populacji ryb. Do oceny iloœciowej ichtiofauny od wielu lat wykorzystuje się sonary.


*00033*          pl

Restytucja jesiotra ostronosego w Polsce. Krajowa produkcja ryb jesiotrowatych. - Nasze Wody 2014 nr 3 (54) s. 6-7, il.     Oprac. na podstawie publikacji „Rybactwo polskie, rybacy, organizacje rybackie“

Zwrócono uwagę na opracowane technologie chowu ryb jesiotrowatych, które stały się podstawš do prac nad restytucjš jesiotra ostronosego w Polsce. W cišgu 8 lat pilotażowych zarybień Wisły i Drwęcy wpuszczono 370 tys. sztuk wylęgu i narybku. Produkcja ryb jesiotrowatych jest unifikowana przez Organizację Producentów Ryb Jesiotrowatych.


*00046*          pl

Kalendarz hodowcy stawowego. Guziur, Janusz. - Prz. Ryb. 2014 nr 6 (138) s. 21-23, il.

W listopadzie na stawach prowadzone sš odłowy ryb i prace pielęgnacyjne, a w magazynach ma miejsce opieka nad materiałem obsadowym oraz handlówkš. W grudniu następuje magazynowanie ryb handlowych, kontynuowana jest opieka nad zimujšcymi rybami obsadowymi, prowadzona jest sprzedaż œwišteczna ryb, odbywajš się prace porzšdkowe oraz zapisy produkcyjne i gospodarcze. Podano zasady transportu ryb żywych.


*00047*          pl

Kalendarz dla rybaków jeziorowych. Czarkowski, Tomasz K. -  Prz. Ryb. 2014 nr 6 (138) s. 24-26, il.

W listopadzie i grudniu w gospodarstwie rybackim prowadzone sš połowy tarlaków koregonidów, odbywa się sztuczne tarło koregonidów, a ich ikra jest następnie inkubowana w wylęgarni. Odbywajš się połowy ryb drapieżnych i karpiowatych. W miesišcach tych obowišzuje zakaz połowu jesiotra, certy, łososia, miętusa, troci i pstršga potokowego, a także siei, sielawy, suma i raka szlechetnego oraz błotnego.


*00056*          pl

Polska akwakultura w 2013 roku na podstawie analizy kwestionariuszy RRW-22. Cz. 1. Lirski, Andrzej; Myszkowski, Leszek. -  Komun. Ryb. 2014 nr 6 (143) s. 24-27, il.

Kwestionariusze RRW-22 zawierały informacje od 892 podmiotów działajšcych w akwakulturze, reprezentujšcych wszystkie województwa.  Przedstawiono w nich dane dotyczšce wielkoœci produkcji ikry, ryb i skorupiaków przeznaczonych do konsumpcji oraz produkcji, sprzedaży i wartoœci materiału obsadowego i zarybieniowego. Podano ranking cen jednostkowych poszczególnych gatunków ryb i skorupiaków oraz strukturę i wielkoœć zatrudnienia w sektorze akwakultury. Łšczna wartoœć produkcji akwakultury w 2013 roku wyniosła 457 mln złotych.


*00062*          en

Karyological study in backcross hybrids between the sterlet, Acipenser ruthenus, and kaluga, A. dauricus (Actinopterygii: Acipenseriformes: Acipenseridae): A. ruthenus x (A. ruthenus x A.  dauricus) and A. dauricus x (A. ruthenus x A. dauricus). Badania kariologiczne u hybrydów wstecznych między sterletem, Acipenser ruthenus, a kaługš, A. dauricus (Actinopterygii: Acipenseriformes: Acipenseridae): A. ruthenus x (A. ruthenus x A. dauricus) i A.  dauricus x (A. ruthenus x A. dauricus).  Vasil’ev, Victor P. ;  Rachek, Eugene I. ; Lebedeva, Elena B. ; Vasil’eva, Ekaterina D. - Acta Ichth. Piscat. 2014 vol. 34 nr 4 s. 301-308, il. bibliogr.

W rosyjskiej stacji eksperymentalnej TINRO przeprowadzono badania kariologiczne rocznych hybrydów sterleta i kaługi analizujšc od 1 do 23 płytek metafazowych. U 14 hybrydów wstecznych sterleta (sterlet x kaługa) stwierdzono od 139 do 157 chromosomów, zaœ u pozostałych liczba chromosomów wynosiła od 178 do 184. Wœród hybrydów wstecznych kaługi liczba chromosomów wynosiła dla 11 osobników od 201 do 214, a u trzech osobników 219-223. Mechanizmów mejozy nie udało się wyjaœnić.


*00070*          en

Characterization of growth and biochemical comparison of sterlet, Acipenser ruthenus L. , juveniles from the Dniester population reared in RAS. Charakterystyka wzrostu i składu biochemicznego młodocianych sterletów, Acipenser ruthenus L. , z populacji dniestrzańskiej hodowanych w RAS.  Khudyi, Oleksyi;  Kolman, Ryszard; Khuda, Lidia; Marchenko, Mykhailo; Terteryan, Larisa. - Arch. Pol. Fish. 2014 vol. 22 fasc. 4 s. 249-256, il. bibliogr.

Selekty i tarlaki sterleta, pochodzšce z naturalnej populacji dniestrzańskiej (Ukraina), hodowano w obiegu zamkniętym (RAS) w naturalnych warunkach. Kontrolowano temperaturę wody, nasycenie tlenem, poziom amoniaku i azotynów. Podczas hodowli notowano tempo wzrostu ryb oraz skład biochemiczny larw, a póŸniej osobników młodocianych. Potwierdzono, że podczas żywienia endogenicznego nastšpiło dwukrotne obniżenie zawartoœci białka i tłuszczu w ciele larw. Żywienie miało istotny wpływ na tempo wzrostu sterleta. Dzienny przyrost masy ciała ryb żywionych paszš Skretting wynosił 1,91 proc. , a paszš Aller - 0,97 proc. Dodatkowo sterlety z pierwszej grupy żywieniowej charakteryzowały się wyższš zawartoœciš białka i tłuszczu w wštrobie i mięœniach.


*00095*          pl

Polska akwakultura w 2013 roku na podstawie analizy kwestionariuszy RRW-22. Cz. 2. Lirski, Andrzej; Myszkowski, Leszek. -  Komun. Ryb. 2015 nr 1 (144) s. 12-18, il. bibliogr.

W ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej zebrano dane od 892 podmiotów prowadzšcych gospodarkę rybackš w podziale na województwa. Podano strukturę wielkoœci gospodarstw stawowych produkujšcych karpia w stawach ziemnych oraz liczbę podmiotów użytkujšcych stawy betonowe. Przedstawiono wielkoœć produkcji ryb konsumpcyjnych, ranking cen, iloœć materiału obsadowego ryb, skorupiaków i mięczaków. Podano wielkoœć zatrudnienia i wartoœć sprzedanych ryb przypadajšcš na zatrudnionego.


 

CHOROBY RYB

*00044*          pl

Choroby wirusowe jesiotrów. Zagrożenia dla ekosystemów. Kempter, Jolanta; Hofsoe, Paulina. - Prz. Ryb. 2014 nr 6 (138) s. 13-15, il.

Podano charakterystyki chorób występujšcych u jesiotrów: choroby iridowirusowej białego jesiotra (WSIV), choroby herpeswirusowej jesiotra typu 1 (AciHV-1) i typu 2 (AciHV-2) i choroby papovawirusowej białego jesiotra (WSPV). Omówiono Ÿródła infekcji, objawy i diagnozowanie.


*00048*          pl

Terminarz ichtiopatologa. Porady ichtiopatologiczne w sezonie hodowlanym karpia. Cz. 1: Zima (grudzień, styczeń, luty). Niemczuk, Wiktor. - Prz. Ryb. 2014 nr 6 (138) s. 28-32, il.

Ryby przeznaczone do grudniowej sprzedaży powinny być odpowiednio magazynowane, odławiane i transportowane, żeby obniżyć ich reakcję na stres. Karpie narażone sš też na inwazję pasożytniczych pierwotniaków Chilodonella rozwijajšcych się na skrzelach i skórze oraz grzybów z rodzajów Saprolegnia i Achlya. Może nastšpić obłożenie ciała ryby œluzem. Zagrożeniem dla ryb mogš też być wydry i bobry.


*00053*          pl

Monitorowanie i ocena stanu zdrowia węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L. ) w Polsce. Robak, Stanisław; Siwicki, Andrzej K. ; Kazuń, Barbara; Kazuń, Krzysztof; Lepa, Agnieszka; Schulz, Patrycja; Kaczorek, Edyta; Szczucińska, Ewa; Terech-Majewska, Elżbieta. - Komun. Ryb. 2014 nr 6 (143) s. 7-14, il. bibliogr. summ.

Badaniami objęto węgorze przeznaczone do zarybiania wód otwartych, podchowywane w obiegach zamkniętych w kraju i zagranicš oraz węgorze odławiane z polskich wód. Przeprowadzono badania kliniczne, anatomopatologiczne, parazytologiczne, mikologiczne, wirusologiczne, bakteriologiczne, hematologiczne, biochemiczne i immunologiczne. Wykazano dobrš kondycję i wysoki potencjał odpornoœci przeciwzakaŸnej u węgorza przeznaczonego do zarybiania. U węgorzy bytujšcych w wodach otwartych stwierdzono niepokojšcy wzrost występowania nicienia Anguillicola crassus.


*00086*          pl

Terminarz ichtiopatologa. Cz. 2: Wiosna (marzec, kwiecień, maj).  Porady ichtiopatologiczne w sezonie hodowlanym. Niemczuk, Wiktor. -  Prz. Ryb. 2015 nr 1 (139) s. 18-22, il.

W marcu na stawach kończone sš prace naprawcze (uszczelnianie grobli i mnichów) oraz prowadzone jest wapnowanie w celach sanitarnych i nawozowo-buforujšcych. Kolejnym działaniem hodowców jest dokarmianie obsad, badanie ichtiopatologiczne materiału zarybieniowego oraz prowadzenie zabiegów profilaktyczno-leczniczych.  Materiał zarybieniowy musi być odpowiednio przygotowany do transportu do celowego zbiornika.


*00088*          pl

Choroby wirusowe u raków. Kempter, Jolanta; Adamkowska, Natalia; Œmietana, Przemysław. - Prz. Ryb. 2015 nr 1 (139) s. 24-26, il.

Przedstawiono charakterystykę jednostek chorobowych występujšcych u raków (o podłożu wirusowym): Intranuclear bacilliform viruses IBV, Parvo-like viruses, Spawner-isolated mortality viruses (SMV), Infectious pancreatic necrosis virus (IPNV), Reo-like viruses, Toti-like virus, Picorna-like virus, Virus in gills in Astacus astacus.


*00089*          pl

Pstršg z plastykowym pierœcieniem. Cios, Stanisław. - Prz. Ryb.  2015 nr 1 (139) s. 26, il. bibliogr.

Opisano rzadki przypadek patologii u pstršga potokowego złowionego w Dunajcu w 2014 roku. Pstršg miał na ciele niebieski pierœcień z plastyku pochodzšcy z dużego kanistra. Œmieci wyrzucane przez ludzi do rzek stanowiš zagrożenie dla oganizmów w nich żyjšcych.


 

RYBY KARPIOWATE

*00011*          en

Physical changes in specimens of five species of Cyprinidae preserved in ethanol and frozen. Zmiany fizyczne pięciu gatunków karpiowatych podczas mrożenia i konserwacji w etanolu.  Korwin-Kossakowski, M. - J. Fish Biol. 2014 vol. 85 nr 3 s. 736-751, il.   bibliogr.

Opisano wpływ etanolu oraz mrożenia na zmiany masy i długoœci ciała larw ryb oraz na œrednicę ikry karpia, brzany, karasia, œwinki i lina. Stwierdzono, że zmiany badanych parametrów sš zależne od metody konserwacji, gatunku oraz stadium rozwojowego ryb. Najlepszš metodš konserwacji okazało się mrożenie do minus 20 st. C prób uprzednio zakonserwowanych w etanolu. Przy tej metodzie konserwacji najmniejsze, nieistotne statystycznie zmiany zanotowano w przypadku ikry karpia, a w pozostałych przypadkach zmiany były większe.  Oceniono różnice między rozmiarami larw ryb oraz ikry poszczególnych gatunków przed konserwacjš i po upływie 10, 50, 60 i 140 dni.


*00058*          pl

Konserwowanie ryb w 30 procentowym etanolu i temperaturze minus 20 st. C. Korwin-Kossakowski, Michał. - Komun. Ryb. 2014 nr 6 (143)  s. 32-35, il. bibliogr.

Porównywano zmiany rozmiarów zachodzšcych u larw karpia pod wpływem wielokrotnego konserwowania w 30 procentowym etanolu w temperaturze minus 20 st. C przez 10, 20 lub 50 dni. Larwy i osobniki młodociane brzany, œwinki, lina i karasia konserwowano w ten sposób jednokrotnie i badano po 60 dniach. Metoda okazała się prosta, tania, skuteczna i nieszkodliwa dla ludzi. U konserwowanych ryb została zachowana elastycznoœć, kolory, kształt ciała - elementy ułatwiajšce badania morfometryczne.


*00099*          pl

Konserwowanie ikry w 30 procentowym etanolu i temperaturze -20 st. Cel. Korwin-Kossakowski, Michał. - Komun. Ryb. 2015 nr 1 (144)  s. 33-34, il. bibliogr.

Jaja karpia i brzany konserwowano w 30-procentowym etanolu zamrożonym w temperaturze minus 20 st. Cel. i dla porównania w 6 st. Cel. Jaja karpia rozmrażano, fotografowano i ponownie zamrażano po 10, 30 i 50 dniach, zaœ jaja brzany rozmrażano po 60 dniach. Jaja karpia po rozmrożeniu po 10 dniach różniły się od œwieżych, ale po 50 dniach różnica była nieistotna. Œrednica jaj brzany zwiększyła się o 1,74 proc. w stosunku do jaj żywych. Opisana metoda konserwacji jaj nadaje się do podstawowych obserwacji.


CHÓW I HODOWLA KARPIA

*00048*          pl

Terminarz ichtiopatologa. Porady ichtiopatologiczne w sezonie hodowlanym karpia. Cz. 1: Zima (grudzień, styczeń, luty). Niemczuk, Wiktor. - Prz. Ryb. 2014 nr 6 (138) s. 28-32, il.

Ryby przeznaczone do grudniowej sprzedaży powinny być odpowiednio magazynowane, odławiane i transportowane, żeby obniżyć ich reakcję na stres. Karpie narażone sš też na inwazję pasożytniczych pierwotniaków Chilodonella rozwijajšcych się na skrzelach i skórze oraz grzybów z rodzajów Saprolegnia i Achlya. Może nastšpić obłożenie ciała ryby œluzem. Zagrożeniem dla ryb mogš też być wydry i bobry.


*00082*          pl

Jak to z karpiem w dawnych czasach bywało... Aguirre, Grażyna K. - Mag. Przem. Ryb. 2014 nr 6 (102) s. 58-60

W Europie pierwsza historyczna informacja o karpiu, jako leku, pochodzi z klasztoru Benedyktynek (1098-1170) z Bawarii; o hodowli karpia w stawach informował nieco póŸniej mnich Albertus Magnus (1230-1310). Scharakteryzowano poczštki hodowli karpia w Polsce, które po raz pierwszy opisał Jan Długosz w 1466 r. Przedstawiono rys historyczny rozwoju hodowli karpia w Polsce i Europie od XVI w. do okresu likwidacji Państwowych Gospodarstw Rybackich (1990 r. ).


*00084*          pl

Kilka uwag na temat grudniowej sprzedaży karpia w 2015 roku.  Lirski, Andrzej. - Prz. Ryb. 2015 nr 1 (139) s. 11-12, il. bibliogr.

Podano wielkoœć produkcji karpia konsumpcyjnego w Polsce w latach 2007-2013 i œrednie ceny zbytu. Ceny karpia w sklepach sieciowych w grudniu 2014 wynosiły œrednio 8 zł/kg żywej ryby.  Produkcja karpia w 2014 roku zaspokoiła w 100 proc. popyt krajowy na ten gatunek. Wzrosło zainteresowanie karpiem przetworzonym, którego cena była jednak znacznie wyższa niż karpia żywego.


 

INNE KARPIOWATE

*00043*          pl

Problem deformacji u ryb karpiowatych pochodzšcych z akwakultury. Sikorska, Justyna. - Prz. Ryb. 2014 nr 6 (138) s. 9-12, il.

U ryb pochodzšcych z akwakultury najczęœciej występujš deformacje kręgosłupa (skolioza, lordoza, kifoza), niedorozwój pokryw skrzelowych, skrzywienie szczęk i promieni płetw, deformacje gałek ocznych oraz nienaturalne ubarwienie. Deformacje u ryb karpiowatych powstajš na tle pokarmowym przy żywieniu ryb paszami przemysłowymi.  Ryby te zawierajš mniej substancji mineralnych w ciele, majš niższš zawartoœć fosforu, wapnia i magnezu oraz cierpiš na niedobór witaminy C i silne otłuszczenie ciała.


*00054*          pl

Przeglšd metod podchowu brzany Barbus barbus (L. ) w larwalnym i młodocianym okresie życia w warunkach kontrolowanych. WoŸniak, Jan;  Kamiński, Rafał. - Komun. Ryb. 2014 nr 6 (143) s. 15-19, il. bibliogr.  summ.

Na podstawie literatury dotyczšcej hodowli brzany analizowano wpływ diety, temperatury oraz zagęszczenia obsad na przeżywalnoœć i tempo wzrostu w okresie larwalnym i młodocianym ryb. Podczas podchowu brzany w warunkach kontrolowanych uzyskano bardzo wysokš przeżywalnoœć w szerokim zakresie temperatur oraz zagęszczenia ryb.  Optymalna temperatura dla larw brzany wynosi 26-27 st. C, a dla ryb młodocianych 24-25 st. C. Jakoœć diety ma duże znaczenie w efektach podchowu; najlepsze wyniki osišgano przy karmieniu ryb œwieżo wyklutymi naupliusami solowca.


*00064*          en

Range expansion of Pachychilon macedonicum (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae) in Northern Greece. Poszerzenie zakresu występowania płoci macedońskiej, Pachychilon macedonicum (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae) w północnej Grecji.   Bobori, Dimitra C. ; Romanidis-Kyriakidis, Georgios; Ntislidou, Chrysoula; Petriki, Olga; Patsia, Athina. - Acta Ichth. Piscat. 2014  vol. 34 nr 4 s. 319-321, il. bibliogr.

Ryba karpiowata - płoć macedońska - Pachychilon macedonicum (Steindachner, 1892) jest gatunkiem endemicznym występujšcym tylko na Półwyspie Bałkańskim i ma ograniczony zasięg występowania w Grecji.  Gatunek ten żyje w licznych stadach na płyciznach obficie poroœniętych roœlinnoœciš. Przedstawiono naturalny zasięg jego występowania oraz nowe miejsca, gdzie został złowiony. Na nowe miejsca występowania tej ryby wpływ majš ludzie. Stwierdzono jej obecnoœć w potoku, który nie ma połšczenia z rzekš, gdzie naturalnie występuje. Mogło dojœć do przypadkowej introdukcji podczas transportu innych gatunków ryb.


*00073*          en

Cell composition of the head kidney of European chub (Squalius cephalus L. ). Skład komórek nerki głowowej klenia (Squalius cephalus L. ). Kondera, Elżbieta. - Arch. Pol. Fish. 2014 vol. 22 fasc. 4 s. 271-280, il. bibliogr.

Przeprowadzono ocenę iloœciowš i jakoœciowš rozwoju komórek krwi w nerce głowowej klenia. Zidentyfikowano 21 typów hematopoetycznych prekursorów i dojrzałych komórek w nerce głowowej wyizolowanej od 10 młodocianych kleni. Najliczniejsze były komórki limfoidalne, następnie granulocyty, erytrocyty, trombocyty, blasty i komórki monocytowe. Limfocyty najliczniej występowały w nerkach i komórkach limfoidalnych. Neutrofile najliczniej znajdowały się w komórkach granulocytowych. Erytropoetyczna seria składała się się z 5 stadiów: erytroblasty, bazofile, polichromatyki, ortochromatyki, erytrocyty.  Skład komórkowy hematopoetycznego układu krwotwórczego klenia był podobny jak u innych ryb, ale obserwowano różnice iloœciowe.


 

RYBY ŁOSOSIOWATE

*00049*          pl

Relacja z [Trzydziestej dziewištej] Krajowej Konferencji - Szkolenia dla Hodowców Ryb Łososiowatych, Gdańsk, 9-10 paŸdziernika 2014 r. Szmyt, Mariusz. - Prz. Ryb. 2014 nr 6 (138) s. 33-36, il.

Wykłady podczas dorocznej konferencji odbywały się w sesjach zatytułowanych : Rynek, Pienišdze, Zagadnienia prawne i rynkowe, Zdrowie i dobrostan. Międzynarodowy dzień konferencji był poœwięcony problemom pstršgarsta w Rumunii, Hiszpanii, Włoszech, Turcji i Litwie. Omówiono perspektywy rozwoju hodowli i rynku pstršga w Europie w latach 2014-2020 oraz zagadnienia certyfikacji produkcji pstršga.


 

INNE ŁOSOSIOWATE

*00009*          en

Genetic diversity within sea trout population from an intensively stocked southern Baltic river, based on microsatellite DNA analysis. Zróżnicowanie genetyczne wewnštrz populacji troci z intensywnie zarybianej rzeki południowego Bałtyku na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA. Bernaœ, R.; Burzyński, A.;  Dębowski, P.; Poćwierz-Kotus, A.; Wenne, R. - Fish. Manag. Ecol. 2014  vol.21 nr 5 s.398-409, il. bibliogr.

Przedstawiono wyniki badań z zakresu genetyki populacyjnej w celu oceny wpływu intensywnych zarybień od 2000 roku na strukturę populacji troci wędrownej z dorzecza rzeki Słupi. Na podstawie analizy statystycznej (AMOVA) dotyczšcej 10 loci mikrosatelitarnych stwierdzono istotne zróżnicowanie genetyczne badanej populacji. Największe różnice wykazano między osobnikami dzikimi z rzeki Kwaczej (bez zarybień) a hodowlanymi (z wylęgarni Lubaczewo). Uznano, że zmiany w puli genetycznej zwišzane były przede wszystkim z niewłaœciwš strukturš płci podczas sztucznego rozrodu (zbyt mała liczba samców wobec samic) lub z zaburzeniem homingu, a także wpływ mogła mieć obecnoœć osobników z innych populacji.


*00010*          en

Effect of cryopreservation on sperm motility parameters and fertilizing ability of brown trout semen. Wpływ kriokonserwacji na parametry ruchu plemników i zdolnoœć do zapłodnienia nasienia troci. Nynca, J.; Dietrich, G.J.; Dobosz, S.; Grudniewska, J.;  Ciereszko, A. - Aquaculture 2014 vol.433 s.62-65, il. bibliogr.

Badano jakoœć kriokonserwowanego nasienia troci (Salmo trutta m. fario). Przetestowano wpływ 0,18M stężenia glukozy w 9 proc. roztworze metanolu jako kriprotektanta, rozcieńczenie nasienia (1:5), czas stabilizacji nasienia przed zamrożeniem (15 min.) oraz 3 proporcje plemników do ikry (100 000:1, 300 000:1, 600 000:1) na parametry ruchu plemników (CASA), odsetek zapłodnienia ikry oraz przeżywalnoœć na etapie wylęgu. Zastosowana procedrura pozwoliła na uzyskanie nadzwyczaj wysokiego wskaŸnika ruchliwoœci plemników po rozmrożeniu (73,8 proc.) oraz bardzo wysokiego odsetka zapłodnienia (powyżej 90 proc.). Œmiertelnoœć ikry od zapłodnienia do wyklucia larw była bardzo niska i wahała się do 1,2 do 2,1 proc.


*00072*          en

Survival rate and growth in the wild of sea trout (Salmo trutta L.) fry obtained using frozen semen. Przeżywalnoœć i wzrost narybku dzikich troci (Salmo trutta L.) uzyskanych z mrożonego nasienia. Domagała, Józef; Dziewulska, Katarzyna; Czerniawski, Robert. - Arch.Pol.Fish. 2014 vol.22 fasc.4 s.265-270, il. bibliogr.

Oceniano wzrost i rozwój narybku troci uzyskanego z mrożonego metanolem (MeOH) lub dimetylosulfotlenkiem (DMSO) nasienia troci. Ikrę inkubowano i uzyskiwano wylęg w zamkniętym obiegu recyrkulacyjnym. Następnie trzy grupy wylęgu znakowano i zarybiano nimi potok. Ryby odłowione po 6 miesišcach mierzono, ważono i identyfikowano, z którego wariantu doœwiadczenia pochodziły. Użycie MeOH lub DMSO nie wpłynęło na uzyskane wyniki. Parametry te były podobne także w grupie, która przebywała w naturalnym œrodowisku. Użycie mrożonego nasienia troci do zapłodnienia ikry skutkuje normalnym procesem inkubacji i normalnym rozwojem larw i narybku troci.


*00098*          pl

Pierwsze sztuczne tarliska dla ryb łososiokształtnych w dorzeczu Drawy. Czerniawski, Robert; Domagała, Józef; Pilecka-Rapacz, Małgorzata. - Komun. Ryb. 2015 nr 1 (144) s.29-32, il. bibliogr.

Podano lokalizację sztucznych tarlisk dla ryb łososiowatych na dwóch ciekach (Sitna i Słopica) w zlewni rzeki Drawy oraz opisano prace podczas wykonywania tych tarlisk w czerwcu 2014 roku. W paŸdzierniku i listopadzie zaobserwowano gniazda tarłowe, najliczniejsze w Słopicy (na tarlisku nr 1 - 3 gniazda, na tarlisku nr 2 - 4 gniazda). Budowa tarlisk może przyczynić się do odbudowy populacji ryb łososiowatych w dorzeczu Drawy.


 

RYBY OKONIOWATE

*00052*          pl

Wybrane wskaŸniki podchowu samic i samców sandacza (Sander lucioperca) przetrzymywanych w systemach recyrkulacyjnych. Kowalska, Agata; Zakęœ, Zdzisław. - Komun. Ryb. 2014 nr 6 (143) s. 1-6, il.   bibliogr. summ.

Podczas podchowu sandacza o masie od 15 do 2000 g i wieku 0+, 1+, 2+, 3+ w systemie recyrkulacyjnym (RAS) okreœlano wskaŸniki hodowlane i płeć ryb. Analizowano współczynniki: zmiennoœci masy ciała CV, kondycji (K), kondycji Fultona (F), trzewiowosomatyczny (VSI), wštrobowosomatyczny (HSI), gonadosomatyczny (GSI). Odrębnej analizie poddano samce i samice. Uzyskanie porównywalnych wskaŸników dla obu płci wskazuje na brak zasadnoœci hodowli jednopłciowych populacji sandacza, zwłaszcza w poczštkowym okresie życia ryb.


*00061*          en

Otolithometry and scalimetry - two valid methods to describe the growth of peacock wrasse, Symphodus tinca (Actinopterygii: Perciformes: Labridae) from eastern Algeria. Otolitometria i pomiary łusek - dwie ważne metody okreœlania wzrostu wargacza, Symphodus tinca (Actinopterygii: Perciformes: Labridae) ze wschodniej Algierii. Boughamou, Naima; Derbal, Farid; Kara M. Hichem. - Acta Ichth. Piscat. 2014 vol. 34 nr 4 s. 285-293, il. bibliogr.

Badano wiek i wzrost wargaczy, ryb z rzędu okoniokształtnych, występujšcych w wodach œródziemnych. Posługiwano się dwoma metodami, analizš otolitów i pomiarem łusek. Badane ryby łowiono od stycznia do grudnia 2011 r. pobierajšc otolity od 515 ryb a łuski od 469 ryb.  Model wzrostu został opisany przy pomocy równania Bertalnffy’ego. Na podstawie otolitów œredniš długoœć wargaczy ustalono na 26,46 cm, a na podstawie łusek - 26,61 cm. Obie metody prowadziły do uzyskania podobnych wyników, więc obie uznano za przydatne, ale pobór łusek jest metodš łatwiejszš.


*00068*          en

Polyculture of juvenile pikeperch (Sander lucioperca (L. )) and sterlet (Acipenser ruthenus L. ) in a recirculating system. Polikultura juwenalnego sandacza (Sander lucioperca (L. )) i sterleta (Acipenser ruthenus L. ) w systemie recyrkulacyjnym. Kozłowski, Michał; Szczepkowski, Mirosław; Wunderlich, Krzysztof; Szczepkowska, Bożena; Piotrowska, Iwona. - Arch. Pol. Fish. 2014 vol. 22 fasc. 4  s. 237-242, il. bibliogr.

Badano możliwoœci stosowania polikultury dla młodocianych sandaczy i sterletów w obiegu zamkniętym. Zastosowano 3 warianty: chów sandacza w monokulturze (grupa S), chów sandacza w połšczeniu z 10 proc. obsadš sterleta (grupa S10) i z 20 proc. obsadš sterleta (grupa S20). Po 56 dniach zanotowano brak różnic w tempie wzrostu i przeżywalnoœci sandacza. Wartoœć współczynnika wykorzystania paszy w monokulturze wynosiła 1. 19, a w pozostałych grupach 0. 84 i 0. 74 (odpowiednio). Œrednia konsumpcja tlenu i wydalania amoniaku istotnie nie różniły się w poszczególnych grupach. Korzyœciš było uzyskanie pewnej iloœci sterletów przy tym samym zużyciu pasz.


 

RYBY WĘGORZOWATE

*00032*          pl

Węgorz. Kapusta, Andrzej. - Wiad. Węd. 2015 nr 1 (787) s. 51, il.

Przedstawiono ogólne informacje o węgorzu, gatunku katadromicznym, żyjšcym w wodach œródlšdowych, który na rozród wędruje do morza. Węgorz w wodach œródlšdowych wybiera ciepłe, stojšce i wolno płynšce wody. Tarło węgorza odbywa się na dużej głębokoœci w Morzu Sargassowym. W diecie węgorza występuje bentos, raki, ryby, a także ikra ryb z wiosennego tarła.


*00053*          pl

Monitorowanie i ocena stanu zdrowia węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L. ) w Polsce. Robak, Stanisław; Siwicki, Andrzej K. ; Kazuń, Barbara; Kazuń, Krzysztof; Lepa, Agnieszka; Schulz, Patrycja; Kaczorek, Edyta; Szczucińska, Ewa; Terech-Majewska, Elżbieta. - Komun. Ryb. 2014 nr 6 (143) s. 7-14, il. bibliogr. summ.

Badaniami objęto węgorze przeznaczone do zarybiania wód otwartych, podchowywane w obiegach zamkniętych w kraju i zagranicš oraz węgorze odławiane z polskich wód. Przeprowadzono badania kliniczne, anatomopatologiczne, parazytologiczne, mikologiczne, wirusologiczne, bakteriologiczne, hematologiczne, biochemiczne i immunologiczne. Wykazano dobrš kondycję i wysoki potencjał odpornoœci przeciwzakaŸnej u węgorza przeznaczonego do zarybiania. U węgorzy bytujšcych w wodach otwartych stwierdzono niepokojšcy wzrost występowania nicienia Anguillicola crassus.


*00055*          pl

Wielkoœć i charakterystyka zarybień obwodów rybackich węgorzem europejskim Anguilla anguilla L. w 2013 roku. Mickiewicz, Maciej;  Wołos, Arkadiusz. - Komun. Ryb. 2014 nr 6 (143) s. 20-21, il. bibliogr.

Na podstawie 64 kwestionariuszy od podmiotów użytkujšcych 293 862 ha wód w dorzeczu Wisły i Odry podano wielkoœć zarybień narybkiem podchowanym węgorza europejskiego oraz wskaŸniki dotyczšce zarybień w 2013 roku. Sš to: liczba wprowadzonych do wód węgorzy w przeliczeniu na jednostkę powierzchni akwenu, masa węgorzy, wartoœć zarybienia, cena narybku, udział powierzchni zarybianej węgorzem do powierzchni całkowitej wód. Całkowite zarybienie wód obwodów rybackich węgorzem wyniosło w 2013 roku 19889 kg i było wyższe o 1090 kg niż w 2012 roku.


 

RYBY LIPIENIOWATE

*00091*          pl

Najstarsze Ÿródła historyczne dotyczšce lipienia w Europie.  Cios, Stanisław. - Prz. Ryb. 2015 nr 1 (139) s. 29-31, il.

Lipień należy do ryb słodkowodnych często wzmiankowanych w najstarszych Ÿródłach historycznych. Przedstawiono opisy i Ÿródła ikonograficzne oraz omówiono szczególne znaczenie tego gatunku ryb słodkowodnych - lipienia - w kontekœcie kulturowym. Najwięcej opisów w literaturze europejskiej pochodzi z Włoch, a najstarsza wzmianka wystšpiła na przełomie II i III w. n. e.


*00092*          pl

Sposób wychowu narybku łososiowatego tudzież narybku karpia na wylęgarni i zarybiania nim rzek przez prof. dr Maksymiliana Nowickiego. Nowicki, Maksymilian. - Prz. Ryb. 2015 nr 1 (139) s. 32-33,  il.

Opisano kolejne zabiegi i czynnoœci podczas wychowu lipienia na podstawie danych opublikowanych w XIX w. (Nakładem c. k. Tow. gosp. gal. , Lwów, z drukarni „Gaz narod. “ J. Dobrzańskiego i K.  Gromana, 1879). Wychów przeprowadzano z użyciem wylęgarni kalifornijskiej, poczšwszy od pozyskania ikry, poprzez wylęganie, okres pęcherzykowy aż po narybek. Po 17 dniach podchowu narybek został wpuszczony do rzeki.


 

RYBY SIEJOWATE

*00075*          en

Determining the spring biomass peak of the smallest plankters in selected vendace lakes in Western Pomerania. Okreœlanie wiosennego szczytu biomasy najmniejszych form planktonowych w wybranych jeziorach sielawowych na Pomorzu Zachodnim [Polska].  Domagała, Józef; Sługocki, Łukasz; Czerniawski, Robert; Pilecka-Rapacz, Małgorzata. - Arch. Pol. Fish. 2014 vol. 22 fasc. 4 s. 289-297, il.   bibliogr.

Okreœlano szczyt występowania najmniejszych organizmów planktonowych, które sš Ÿródłem pokarmu dla larw sielawy (Coregonus albula L. ). Okreœlano tygodniowe zmiany biomasy zooplanktonu, szczególnie wrotków i naupliusów, w powišzaniu ze zmianami podstawowych parametrów fizyko-chemicznych wody jeziornej. Uzyskane wyniki wykazały najwyższš obfitoœć najmniejszych form planktonowych w powišzaniu z temperaturš, która okazała się podstawowym wskaŸnikiem decydujšcym o biomasie małych organizmów planktonowych. W zwišzku z tym zarybianie jezior larwami sielawy powinno być zsynchronizowane z temperaturš i być zbieżne ze szczytem biomasy wrotków i naupliusów, które sš podstawowym pokarmem larw sielawy.


 

INNE RYBY SŁODKOWODNE

*00059*          pl

Wykorzystanie muzealnych egzemplarzy jesiotrów ostronosych Acipenser oxyrinchus z bałtyckiej populacji do badań morfometrycznych. Kolman, Ryszard; Chmieliński, Piotr. - Komun. Ryb.  2014 nr 6 (143) s. 35-38, il. bibliogr.

Porównano wybrane cechy morfologiczne jesiotra zachodniego i jesiotra ostronosego. Wybrano trzy wskaŸniki pozwalajšce jednoznacznie wyróżnić te gatunki, sš to - liczebnoœć grzbietowych i bocznych płytek kostnych, ich rzeŸba i powierzchnia. U jesiotra ostronosego liczebnoœć płytek grzbietowych powinna być równa lub mniejsza niż 11, a bocznych równa lub mniejsza od 30. Analiza muzealnych okazów wykazała, że mylnie kwalifikowano je jako jesiotry zachodnie.


 

RYBY MORSKIE

*00063*          en

Abundance and distribution of larval herring, Clupea harengus (Actinopterygii: Clupeiformes: Clupeidae) in the Pomeranian Bay, Baltic Sea as an indicator of spawning sites. Liczebnoœć i rozmieszczenie larw œledzi, Clupea harengus (Actinopterygii: Clupeiformes: Clupeidae) w Zatoce Pomorskiej Morza Bałtyckiego jako wskaŸnik miejsc tarliskowych. Fey, Dariusz P.; Szkudlarek-Pawełczyk, Agnieszka; WoŸniczka, Adam. - Acta Ichth. Piscat. 2014 vol. 34 nr 4 s. 309-317, il. bibliogr.

Larwy œledzi o długoœci w zakresie 6-9 mm odławiano w latach 1992-1996, 1998 i 2007-2011 na 6-10 stanowiskach w Zatoce Pomorskiej używajšc sieci o rozmiarach oczek 505 mikrometrów. Larwy œledzi o rozmiarach poniżej 10 mm pochodzšce z wiosennego tarła łowiono od połowy kwietnia do końca czerwca. Największš liczebnoœć larw (od 50 do 667 osob. /100 m szeœc. ) uzyskiwano w latach 1992-1998. W latach 2007-2011 dzienne odłowy wahały się od 54 do 482 osob. /100 m szeœc.  Uznano, że badany rejon Zatoki Pomorskiej pełni funkcję tarlisk dla œledzi.


 

EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

*00074*          en

Administrative, legal, natural, and socioeconomic factors that impede the functioning and development of inland fisheries in Poland.  Czynniki administracyjne, prawne, przyrodnicze i socjoekonomiczne, które utrudniajš funkcjonowanie i rozwój rybactwa œródlšdowego w Polsce.  Mickiewicz, Maciej; Wołos, Arkadiusz. - Arch. Pol. Fish.  2014 vol. 22 fasc. 4 s. 281-288, il. bibliogr.

Przedstawiono wyniki badań kwestionariuszowych z gospodarstw rybackich. Celem badań było zweryfikowanie czynników oddziałujšcych negatywnie na funckjonowanie i rozwój rybactwa. Utrudnieniem było znalezienie odpowiednich, uniwersalnych wskaŸników, a następnie okreœlenie ich skali. Analizowano takie czynniki jaj: drapieżnictwo kormoranów wobec ichtiofauny, kłusownictwo, problemy administracyjne (słabe prawo, biurokracja, brak kompetencji), nie egzekwowanie regulacji i prawa lub ich brak, nadmierne opłaty lisingowe, eutrofizacja wody i zanieczyszczanie wód, rozwój rekreacji, ekoterroryzm, dodatkowe opłaty, trudnoœci ze sprzedażš ryb, presja rybactwa rekreacyjnego (wędkarstwa).


*00093*          pl

Charakterystyka, preferencje i opinie konsumentów ryb bezpoœrednio korzystajšcych z oferty gospodarstw rybackich.  Czarkowski, Tomasz K. ; Stabiński, Robert. - Komun. Ryb. 2015 nr 1 (144) s. 1-6, il. bibliogr. summ.

Scharakteryzowano konsumentów nabywajšcych ryby w punktach sprzedaży lub smażalniach należšcych do przedsiębiorstw rybackich w północno-wschodniej Polsce. Zbadano preferencje konsumentów dotyczšce lokalnych ryb jeziorowych. Klienci najczęœciej kupowali sielawę, pstršga tęczowego, okonia i szczupaka, a w smażalniach: lina, szczupaka, sandacza, okonia. Asortyment dostępnych ryb oceniano jako œredni lub dobry. Większoœć respondentów podkreœlała, że ryby łowione przez rybaków w lokalnych wodach to atrakcyjny produkt spożywczy chętnie nabywany przez turystów.


*00094*          pl

Prawo pierwszeństwa w zawieraniu umów użytkowania obwodów rybackich - zasady i uwarunkowania. Stróżyk-Kowalska, Anna. -  Komun. Ryb. 2015 nr 1 (144) s. 7-11, il. bibliogr. summ.

Ustawa o rybactwie œródlšdowym z 1 listopada 2013 r. pozwoliła uprawnionym do rybactwa stosować prawo pierwszeństwa. W pierwszym roku obowišzywania tej regulacji prawnej zastosowano je w 14 z 16 obwodów rybackich. Możliwoœć stosowania prawa pierwszeństwa zakończy się w 2023, 2024, 2025 i 2034 roku, kiedy zakończš się umowy dotyczšce jezior przepływowych, podpisane przez Agencję Nieruchomoœci Rolnych Skarbu Państwa. W podanym okresie wygaœnie ponad 400 takich umów. Społecznoœć rybacka oczekiwała przedłużenia umów na kolejne okresy.


*00096*          pl

Gospodarka rybacka w œródlšdowych wodach płynšcych w 2013 roku.  Cz. 1: Uprawnieni do rybactwa, obwody rybackie, połowy gospodarcze i zatrudnienie. Wołos, Arkadiusz; Draszkiewicz-Mioduszewska, Hanna;  Mickiewicz, Maciej. - Komun. Ryb. 2015 nr 1 (144) s. 19-24, il.   bibliogr.

Analizowano kwestionariusze statystyczne RRW-23 wypełnione przez 389 podmiotów gospodarczych użytkujšcych 390944,1110 ha publicznych œródlšdowych wód powierzchniowych płynšcych. Uprawnieni do rybactwa to osoby prawne (38,82 proc. ), osoby fizyczne (59,38 proc. ) i inne (1,80 proc. ) gospodarujšce na 1717 obwodach rybackich (1215 to obwody jeziorowe, 414 rzeczne, 88 jest ustanowionych na zbiornikach zaporowych). W 2013 roku połowy wyniosły 2707 ton ryb towarowych i obejmowały 33 gatunki. Całkowita wielkoœć zatrudnienia wynosiła 1760,6 etatów pełnych lub okresowych. Zwiększyła się liczba zatrudnionych rybaków, zaœ zmniejszyła liczba osób nie będšcych rybakami.


 

WĘDKARSTWO

*00003*          pl

Presja i połowy wędkarskie w wybranych zbiornikach zaporowych - potencjał produkcyjny, konsekwencje gospodarcze i ekologiczne. Wołos, Arkadiusz. W: Opracowanie rybackiego modelu zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów ryb w zbiornikach zaporowych. Pod.  red. Wiesława Wiœniewolskiego, Pawła Burasa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2014     s. 39-54, il. +bibliogr. 33 poz.

Analizowano rejestry połowów wędkarskich w zbiornikach zaporowych położonych w dorzeczu Wisły, użytkowanych przez okręgi PZW w Bielsku Białej, Katowicach i przez Okręg Mazowiecki. Były to zbiorniki: Tresna, Poršbka, Rybnik, Dziećkowice, Przeczyce, Kozłowa Góra, Pogoria, Zegrze. Podano charakterystykę presji i połowów wędkarskich, potencjał produkcyjny zbiorników, strukturę gatunkowš połowów i œredniš masę leszcza w połowach. Omówiono gospodarkę zarybieniowš i jej efektywnoœć oraz konsekwencje gospodarcze i ekologiczne połowów wędkarskich.


*00007*          pl

Wędkarskie połowy ryb w Zbiorniku Zegrzyńskim. Buras, Paweł;  Borzęcka, Irena. W: Opracowanie rybackiego modelu zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów ryb w zbiornikach zaporowych. Pod.  red. Wiesława Wiœniewolskiego, Pawła Burasa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2014     s. 115-134, il. +bibliogr. 36 poz.

Badano skład gatunkowy i strukturę połowów wędkarskich w Zbiorniku Zegrzyńskim w poszczególnych okresach roku w latach 2013-2014. Przedstawiono frekwencję na łowisku, nakład połowowy, oszacowanš wielkoœć połowów, rodzaje używanych wędek i efektywnoœć połowów wędkarskich. Omówiono zmiany w intensywnoœci łowienia sieciami i wędkami na przykładzie populacji leszcza. Wielkoœć połowów wędkarskich w badanym okresie wyniosła 22,7 ton latem i 2,7 ton zimš, co dało œredniš wydajnoć letniš 9,1 kg/ha i 1,1 kg/ha zimš.  Dominujšcymi gatunkami były leszcz, okoń, kršp i płoć.


*00097*          pl

Gospodarowanie populacjami ryb w rybołówstwie rekreacyjnym: metody regulowania eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów ochronnych. Kapusta, Andrzej; Czarkowski, Tomasz K. -  Komun. Ryb. 2015 nr 1 (144) s. 24-29, il. bibliogr.

Przedstawiono metody regulowania połowów komercyjnych i rekreacyjnych. Omówiono podstawowe typy wymiarów ochronnych ryb stosowane w zarzšdzaniu rybołówstwem rekreacyjnym, ukazane wraz z celem zarzšdzania i strukturš wielkoœciowš i wiekowš populacji ryb.  Stosowane wymiary ochronne to: wymiar minimalny, maksymalny, widełkowy zamknięty, widełkowy otwarty i całkowity (złów i wypuœć).  Omówiono w jakich warunkach stosuje się poszczególne wymiary ochronne. Wymieniono skargi i oczekiwania łowišcych i sugerowane rozwišzania zarzšdzajšcych łowiskami.


 

URZĽDZENIA DO CHOWU I HODOWLI RYB

*00045*          pl

Wyniki monitoringu przepławki dla ryb przy MEW na rzece Gwdzie w Tarnówce w latach 2008-2013. Czarnecki, Maciej. - Prz. Ryb. 2014 nr 6 (138) s. 16-20, il.

Monitoring przepławki prowadzono za poœrednictwem kamery podwodnej, poprzez bezpoœrednie obserwacje ryb w przepławce oraz poprzez odłowy kontrolne w rzece powyżej spiętrzenia. Stwierdzono przemieszczanie się 16 gatunków ryb występujšcych w rzece. Przepławka jest wykorzystywana przez gatunki bytujšce stale w tym miejscu, jak płoć i ukleja, przy czym płoć okazała się najczęœciej i najliczniej migrujšcym gatunkiem. Najintensywniejsze migracje stwierdzono wiosnš.

 

ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD

*00026*          en

A survey on nitrogen and phosphor compound variation processes in wastewater stabilization ponds. Ocena zmian procesów oczyszczania œcieków ze zwišzków azotowych i fosforowych w stawach stabilizacyjnych.  Pirsaheb, Meghdad; Fazlzadehdavil, Mehdi;  Hazrati, Sadegh; Sharafi, Kiomars; Khodadadi, Tarokh; Safari, Yahya.  - Pol. J. Env. Stud. 2014 vol. 23 nr 3 s. 831-834, il. bibliogr.

Opisano efektywnoœć usuwania zwišzków azotowych i fosforowych w poszczególnych kategoriach stawów stabilizacyjnych oczyszczalni œcieków w Iranie (Islamabad Gharb). Skutecznoœć procesu usuwania wynosiła dla zwišzków azotowych do 58,8 proc. , a dla zwišzków fosforowych do 20,9 proc. Największš rolę w tym procesie odgrywały stawy fakultatywne lub stawy aerobowe. Podniesienie efektywnoœci usuwania zwišzków fosforowych w tej oczyszczalni wymaga zwiększenia iloœci stawów stabilizacyjnych.


*00030*          en

Assessment of lake bottom sediment pollution by lead and cadmium. Ocena zanieczyszczenia osadów dennych jeziora ołowiem i kadmem. Paliulis, Dainius. - Pol. J. Env. Stud. 2014 vol. 23 nr 4  s. 1273-1279, il. bibliogr.

Analizowano zanieczyszczenie osadów dennych jeziora ołowiem (Pb) i kadmem (Cd) oraz zależnoœci między ich koncentracjš a parametrami fizyko-chemicznymi wody, zawartoœciš materii organicznej i pH w małym jeziorze Sudotelis o pow. 10,09 ha na Litwie. Jezioro było przez wiele lat odbieralnikiem œcieków komunalnych i przemysłowych.  Stwierdzono, że obecna koncentracja Pb i Cd oraz zawartoœć materii organicznej  (odpowiednio: 0,42-12,73 i 0,02-6,89 mg/kg oraz 10,37-76,5 proc. ) pozwala na bezpieczne wykorzystanie osadu z tego jeziora jako nawozu do celów rolniczych. Zależnoœci między badanymi czynnikami charakteryzowały się niskimi współczynnikami korelacji.


*00031*          en

Concentrations of metals in water of unmonitored lakes near a landscape park. Koncentracje metali w wodzie niemonitorowanych jezior leżšcych w pobliżu parku krajobrazowego. GwoŸdziński, Krzysztof; Mazur, Janusz; Pienišżek, Anna. - Pol. J. Env. Stud. 2014  vol. 23 nr 4 s. 1317-1321, il. bibliogr.

Badano zawartoœć metali w wodzie czterech jezior (BrzeŸno, Młosino Wielkie, Młosino Małe, Raduń) położonych w Borach Tucholskich na skraju Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Metodš atomowej spektrometrii absorpcyjnej okreœlono koncentrację metali alkalicznych (Na, K, Ca, Mg) i ciężkich (Zn, Mn, Fe, Cu, Cr, Ni, Pb, Cd).  Największe stężenie metali ciężkich stwierdzono w jeziorze Młosino Małe, przy czym poziomy te były dużo niższe niż przeciętnie notowane w pozostałych jeziorach polskich. Wynikało to z ich usytuowania głównie na obszarach leœnych, z dala od Ÿródeł potencjalnego skażenia.


 

OCHRONA GATUNKOWA

*00004*          pl

Skład pokarmu kormoranów z kolonii lęgowych i noclegowisk położonych w rejonie zbiorników zaporowych: Solińskiego, Myczkowce, Mokrzec, Zegrzyńskiego, Włocławskiego i Koronowskiego. Wzištek, Bogdan. W: Opracowanie rybackiego modelu zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów ryb w zbiornikach zaporowych. Pod. red. Wiesława Wiœniewolskiego, Pawła Burasa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2014

    s. 55-64, il. +bibliogr. 12 poz.

Skład pokarmu kormoranów badano na podstawie wypluwek i ryb wykrztuszonych, które zbierano na terenie kolonii lęgowych i noclegowisk kormoranów. Gatunki ryb-ofiar kormoranów podzielono na 4 grupy: zagrożone wyginięciem, objęte ochronš œcisłš, cenne gospodarczo, ryby o mniejszym znaczeniu. Przedstawiono udział liczbowy i wagowy poszczególnych gatunków ryb-ofiar stwierdzonych w pokarmie kormoranów. Podstawę diety kormoranów stanowiły najczęœciej okoń, płoć, jazgarz i œwinka (50 proc. biomasy pokarmowej). Zaznaczył sie duży udział gatunków zaliczanych do grupy zagrożonych (œwinka, brzana, boleń).


 

GOSPODARKA WODNA

*00013*          pl

Innowacyjne metody monitoringu jako przyszłoœć zintegrowanych analiz œrodowiskowych w racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi.  Łaszczyca, Piotr; Augustyniak, Maria; Pasierbiński, Andrzej;  Małkowski, Eugeniusz; Kwaœniewski, Mirosław; WoŸnica, Andrzej;  Migula, Paweł. - Gosp. Wod. 2014 R. 74 nr 8 s. 292-295, il. bibliogr.

Przedstawiono nowe metody monitoringu biologicznego prowadzonego w zbiorniku goczałkowickim w latach 2010-2014. Zakres monitoringu obejmował wczesne ostrzeganie o zagrożeniach zbiornika, kontrolę działania filtra biologicznego oraz metody molekularne monitoringu mikroorganizmów w oparciu o analizę makroczšsteczek kwasów tłuszczowych, białek i kwasów nukleinowych.


*00034*          pl

Zintegrowane czy adaptacyjne zarzšdzanie zasobami wodnymi?.  Czarnecka, Magdalena. - Nasze Wody 2014 nr 3 (54) s. 28-29, il.

Próby stworzenia nowoczesnego systemu zarzšdzania zasobami wodnymi wymagajš zintegrowanych działań obejmujšcych różne dyscypliny naukowe i gospodarcze. Omówiono plusy i minusy adaptacyjnego systemu zarzšdzania oraz koniecznoœć koordynacji i optymalizacji działań oraz wzajemnych połšczeń między ekonomiš, politykš i praktykš. Za najbardziej zadawalajšcy system można uznać stosowanie zintegrowanego zarzšdzania z podejœciem adaptacyjnym.


 

POŁOWY RYB, SPRZĘT POŁOWOWY

*00081*          pl

Zarzutnia ręczna, wychodzšce z użycia narzędzie rybackie.  Draganik, Bohdan; Wyszyński, Mirosław. - Mag. Przem. Ryb. 2014 nr 6 (102) s. 32-34, il.

Omówiono budowę i sposób użycia zarzutni ręcznej, narzędzia do połowu ryb używanego już około tysišc lat temu na Bliskim Wschodzie.  Jego używanie rozprzestrzeniało się, dotarło do Grecji a następnie do innych krajów europejskich. Opisano połowy przy pomocy zarzutni stosowane w wodach litewskich rzek. Scharakteryzowano technikę operowania tym narzędziem w trakcie połowu ryb.


 

SKORUPIAKI I MIĘCZAKI UŻYTKOWE

*00071*          en

Interaction between juvenile narrow-claw crayfish, Astacus leptodactylus (Eschscholtz), and common water frog, Rana esculenta (L. ), tadpoles or common blue damselfly, Enallagma cyathigerum (Charpentier), larvae during rearing under controlled conditions. Interakcje między młodocianymi rakami, Astacus leptodactylus (Eschscholtz), a kijankami żaby pospolitej, Rana esculenta (L. ), lub larwami nimfy stawowej, Enallagma cyathigerum (Charpentier), podczas wychowu w warunakch kontrolowanych. Ulikowski, Dariusz;  Piotrowska, Iwona; Chybowski, Łucjan; Krzywosz, Tadeusz; Traczuk, Piotr. - Arch. Pol. Fish. 2014 vol. 22 fasc. 4 257-265, il. bibliogr.

Badano wzajemne oddziaływanie między młodocianymi rakami a kijankami żaby i larwami nimfy stawowej w warunkach kontrolowanych.  Interakcje miały pozytywny wpływ na przeżywalnoœć raków, a różnice były nieistotne statystycznie. Młodociane raki atakowały kijanki i larwy nimfy, ale same rzadko stawały się ofiarami. Ofiarami stawały się tylko podczas wczesnych stadiów życia lub podczas linienia. Po 30 dniach doœwiadczenia interakcje między rakami a kijankami i między rakami a larwami nimfy nie miały wpływu na wzrost raków. W póŸniejszym okresie kanibalizm w większym stopniu determinował wzrost raków i był większym zagrożeniem niż interakcje między badanymi zwierzętami.


*00079*          pl

Nowe stanowiska raka szlachetnego Astacus astacus w południowej i zachodniej Polsce. Bonk, Maciej; Budzik, Krystian M. ; Baœ, Grzegorz; Budzik, Karolina A. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2014 t. 70 z. 5  s. 452-457, il. bibliogr. summ.

W latach 2005-2014 stwierdzono osiem nowych stanowisk raka szlachetnego, w województwie œwiętokrzyskim - cztery, w województwie małopolskim - trzy oraz jedno w województwie dolnoœlšskim. Omówiono morfometrię poszczególnych stanowisk oraz zagrożenia antropogeniczne i naturalne. Wykazano, że badane stanowiska raka szlechetnego należy traktować jako reliktowe, będšce pozostałoœciš po wczeœniejszych, większych jego populacjach. Rak szlachetny w Polsce podlega ochronie gatunkowej, a w Unii Europejskiej jest objęty Dyrektywš Siedliskowš.


 

PRZETWÓRSTWO RYBNE

*00051*          pl

Karp (Cyprinus carpio) - słodycz kuchni rybnej (Kucharstwo rybne w Polsce od XVI w. do poczštku XX w. ). Cios, Stanisław. - Prz. Ryb.  2014 nr 6 (138) s. 43-45, il. bibliogr.

Omówiono walory smakowe potraw przyrzšdzanych z różnych częœci ciała karpia, takich jak głowa, język, ikra i mlecz rybi.  Przedstawiono potrawy z karpia opisane w literaturze: karp gotowany, karp z miodownikiem i rodzynkami, karp na szaro, karp wędzony, karp na czarno i w sosie. Podano wykaz potraw z karpia reklamowanych przez warszawskie restauracje na łamach Kuriera Warszawskiego w latach 1833-1848.


*00080*          pl                                         

Roœnie apetyt konsumentów na certyfikowane ryby i owoce morza.  Skawińska, Katarzyna. - Mag. Przem. Ryb. 2014 nr 6 (102) s. 28-29, il.

Na zlecenie Marine Stewardship Council (MSC) - Rady Zarzšdzania Zasobami Morskimi - w 2014 r. przeprowadzono badania dotyczšce konsumpcji ryb i owoców morza, w których wzięło udział 9000 respondentów z 15 krajów, w tym także po raz pierwszy z Polski.  Analizowano oczekiwania konsumentów i ich zaufanie do certyfikowanych marek np. z logo MSC. Wykazano, że produkty z logo MSC majš największš rozpoznawalnoœć. Najważniejszym czynnikiem decydujšcym o zakupie produktów rybnych i owoców morza jest cena, następnie identyfikowalnoœć oraz pochodzenie ze zrównoważonych Ÿródeł.