Instytut   Rybactwa   Œródlšdowego

im. STANISŁAWA  SAKOWICZAEXPRESS INFORMACJA

NR  2/2015

(kwartalnik)

 

 

 

                                                  Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanowska

                                                                  mgr inż. Henryk Chmielewski

                                                                   inż. Jadwiga Cupiał

 

 

 

 

                                                                           

Olsztyn 2015

 

 

 

 

REDAKCJA

Zespół redakcyjny:
mgr inż. Jadwiga Zdanowska
mgr inż. Henryk Chmielewski
inż. Jadwiga Cupiał

 

Kontakt:
Tel. (089) 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: din@infish.com.pl

 

Š Copyright by
Instytut Rybactwa Œródlšdowego
Olsztyn 2010

 

Wydawca:
Dział Wydawnictw
Instytutu Rybactwa Œródlšdowego
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
Tel. (089) 524 10 15, 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl

 

 

 

 

 

 

Częœć rekordów została opracowana w Centralnej Bibliotece Rolniczej
w Warszawie oraz w innych oœrodkach naukowych.
Dziękujemy za ich udostępnienie.

 

 

 

RYBACTWO

*00017*          pl

Rybackie użytkowanie jezior - wybrane aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne. Turkowski, Konrad. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich - częœć 2. Pod red. M. Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2014  s.9-24, il. +bibliogr. 19 poz.

Opisano znaczenie pojęcia „dobra publiczne“ w œwietle regulacji prawnych i ekonomicznych. Scharakteryzowano funkcje użytkowe i wartoœć jezior. Omówiono uregulowania prawne dotyczšce własnoœci, gospodarowania i korzystania z jezior publicznych. Okreœlono prawa własnoœci wód i prawa rybackiego użytkowania jezior na przykładzie rybactwa œródlšdowego w Finlandii.


*00018*          pl

Operat rybacki jako podstawa racjonalnej gospodarki rybackiej.  Mickiewicz, Maciej. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich - częœć 2. Pod red. M. Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2014  s.25-40

Przedstawiono informacje o danych wymaganych przy sporzšdzaniu operatu rybackiego zgodnie z Rozporzšdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które weszło w życie 15 grudnia 2013 r. Omówiono interpretację jego poszczególnych zapisów oraz znaczenie częœci graficznej dołšczonej do tego dokumentu. Scharakteryzowano przebieg opiniowania operatów rybackich. Załšczono tekst jednolity Rozporzšdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie operatu rybackiego.


*00019*          pl

Porównanie rybactwa i wędkarstwa jako dwóch form eksploatacji ichtiofauny. Czerwiński, Tomasz. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich - częœć 2. Pod red. M. Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2014    s.41-52, il. +bibliogr. 14 poz.

Scharakteryzowano specyfikę dwóch form eksploatacji zasobów rybnych: rybactwa i wędkarstwa. Omówiono problemy współczesnego rybactwa œródlšdowego, w którym gospodarka towarowa ulega zmianie na proœrodowiskowš gospodarkę rybacko-wędkarskš. Analizowano argument radykalnych œrodowisk wędkarskich i ekologicznych sugerujšcych zaprzestania jakichkolwiek połowów profesjonalnych, a także wyeliminowanie zarybień wód œródlšdowych.


*00023*          pl

Kormoran czarny - zarys biologii, występowanie na terenie Polski i wpływ na zrównoważonš gospodarkę rybackš. Traczuk, Piotr;  Chybowski, Łucjan; Ulikowski, Dariusz. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich - częœć 2. Pod red. M. Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2014 s.99-114, il. +bibliogr. 27 poz.

Omówiono biologię kormorana oraz rozmieszczenie, liczebnoœć i wielkoœć jego kolonii. Przedstawiono liczebnoœć gniazd kormoranów w poszczególnych koloniach lęgowych w latach: 1992, 2005, 2011, 2013. Wykazano, że łšczna masa zjadanych przez kormorany ryb jest oszacowana na ok. 10 000 ton, co znacznie przewyższa wielkoœć połowów gospodarczych. Skład diety kormorana czarnego jest zróżnicowany w poszczególnych koloniach i zależy od ich usytuowania.


*00082*          pl

Rybactwo - rybołówstwo. Pomieszanie pojęć i ... upór?.  Okoniewski, Zygmunt; Guziur, Janusz. - Prz.Ryb. 2015 nr 2 (140)  s.29-31, il.

Podano podstawy słowotwórstwa oraz znaczenie terminów rybactwo i rybołówstwo dawniej i dziœ. Rybactwo jest terminem ogólniejszym, zawierajšcym zarówno pojęcie rybołówstwo, jak i chów i hodowlę ryb. Można go podzielić na specjalizacje: morskie, œródlšdowe, wędkarstwo. Załšczono wykaz wybranych pojęć i nazw zwišzanych z rybactwem na podstawie Encyklopedii Rybackiej.


*00083*          pl

Symbolika ryby i miejsce ryb w diecie klasztornej. Cz.1: Zarys problemu. Wyrwa, Andrzej M. - Prz.Ryb. 2015 nr 2 (140) s.36-41, il.

Omówiono i zilustrowano symbolikę ryby występujšcš w wierzeniach, mitologii, rytuałach, zabobonach i heraldyce rodowej. Analizowano zagadnienia zwišzane z obecnoœciš ryb na stołach klasztornych na przestrzeni wieków. Uzależniona była ona od reguły zakonu i okresu roku liturgicznego.


*00090*          pl

Rybacki Uniwersytet Prawniczy - teoria i praktyczna wiedza dla hodowców ryb. Kulikowski, Tomasz. - Mag. Przem. Ryb. 2015 nr 2 (104)  s.47-48, il.

Opisano cykl szkoleń organizowanych w I kwartale 2015 roku przez Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp“ w Bronisławowie, Toruniu i Kielcach. Tematyka trzyczęœciowego cyklu Rybackiego Uniwersytetu Prawniczego dotyczyła uwarunkowań prawnych funkcjonowania obiektów akwakultury. Obejmowała bezpieczeństwo produkcji żywnoœci w małych przetwórniach rybnych, podatek dochodowy od osób prawnych, dodatkowe formy działalnoœci gospodarstw rybackich. Omawiano też zagadnienia prawa pracy, prawo wieczystoksięgowe oraz kwestie ochrony intelektualnej - rejestrację znaków towarowych oraz prawo autorskie.


 

HYDROBIOLOGIA RYBACKA

*00001*          pl

Rangia cuneata - nowy, obcy gatunek małża w Zalewie Wiœlanym.  Drgas, Aleksander; Kornijów, Ryszard. - Wiad.Ryb. 2015 nr 1-2 (203)  s.16-18, il. bibliogr.

W 2011 roku stwierdzono występowanie w polskich wodach Zalewu Wiœlanego małża z rodziny Mactridae - Rangia cuneata - pochodzšcego z atlantyckiego wybrzeża Ameryki Północnej. Scharakteryzowano jego morfologię, zasięg występowania, liczebnoœć, tolerancję na wysokie i niskie temperatury wody. Opisano znaczenie ekonomiczne i komercyjne tego filtratora w jego pierwotnym rejonie występowania w Jeziorze Pontchartrain koło Nowego Orleanu.


*00013*          pl

Wpływ dominacji i stałoœci występowania sinic na mechanizm zmian struktury fitoplanktonu w Jeziorze Kortowskim. Jaworska, Bożena;  Zdanowski, Bogusław; Bowszys, Magdalena; Koszałka, Jacek. -  Ochr.Œrod. 2014 vol.36 nr 4 s.15-22, il. bibliogr. summ.

W Jeziorze Kortowskim przeprowadzono analizę jakoœciowš i iloœciowš fitoplanktonu w latach 1987-1990 oraz w 1999 i 2009-2010. Stwierdzono, że stałe i dominujšce gatunki występujšce w fitoplanktonie tego jeziora należš do Cyanopropkaryota, Bacillariophyceae i Chlorophyta, a jednorazowo do Dinophyceae. Fitoplankton w Jeziorze Kortowskim podlegał zmianom, których przebieg był rezultatem wzrostu dominacji i stałoœci występowania sinic. Tempo zmian kształtowały dodatkowo czynniki hydrologiczne i klimatyczne. Omówiono negatywny wpływ sinic na zmiany w fitoplanktonie jeziora.


*00022*          pl

Czy ustanawianie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 musi wišzać się z ograniczaniem działalnoœci rybackiej? Przykład jezior ramienicowych. Hutorowicz, Andrzej. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich - częœć 2. Pod red. M. Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2014  s.83-97, il. +bibliogr. 24 poz.

Przedstawiono ochronę obszarów Natura 2000 na przykładzie dwóch jezior ramienicowych: Jeziora Woszczelskiego i Jeziora Wukœniki. Opisano ich morfometrię, roœlinnoœć zanurzonš i wynurzonš oraz prowadzonš na nich wieloletniš gospodarkę rybackš. Analizowano ochronę unikatowych siedlisk, w tym ochronę ramienic. Wykazano, że gospodarka rybacka na jeziorach ramienicowych jest czynnikiem strukturotwórczym, a jej prowadzenie winno być każdorazowo indywidualnie analizowane.


*00069*          en

Roosting colony of cormorants (Phalacrocorax carbo sinensis L.) as a source of nutrients for the lake. Osiadłe kolonie kormoranów (Phalacrocorax carbo sinensis L.) jako Ÿródło nutrientów dla jeziora. Klimaszyk, Piotr; Joniak, Tomasz; Rzymski, Piotr. -  Limnol.Rev. 2014 vol.14 nr 3 s.111-119, il. bibliogr.

Na brzegu Jeziora Góreckiego (Wielkopolski Park Narodowy) od 2005 r. obserwowano stopniowe powiększanie się populacji kormoranów. Jesieniš 2008 r. było tam ponad 100 ptaków, a w latach 2009-2012 liczba ta przekroczyła 250 osobników. W latach 2009-2012 prowadzono badania o wpływie kormoranów na akumulację azotu, fosforu i innych elementów w tym ekosystemie. Wyniki wykazały, że kolonie kormoranów istotnie oddziałujš na chemię gleby powodujšc akumulację azotu i fosforu do głębokoœci 20 cm. Wzbogacenie gleby na linii brzegowej w nutrienty skutkuje transportem tych elementów do jeziora. Powiększajšce się kolonie kormoranów przyczyniajš się do wzrostu eutrofizacji wód powierzchniowych.


*00070*          en

Changes in the surface area of lakes in the Gwda River basin. Zmiany powierzchni jezior w dorzeczu Rzeki Gwdy. Kubiak-Wójcicka, Katarzyna; Lewandowska, Izabela. - Limnol.Rev. 2014  vol.14 nr 3 s.121-129, il. bibliogr.

Przedstawiono zmiany powierzchni jezior na terenie dorzecza Gwdy (Pojezierze Pomorskie) na podstawie materiałów kartograficznych z okresu od poczštku XX wieku do czasów obecnych. Punktem odniesienia były mapy z 2010 r. dotyczšce wszystkich jezior o powierzchni powyżej 1 ha. Do porównań użyto niemieckie mapy topograficzne w skali 1:25000 z okresu między 1919 a 1944 rokiem. Łšczna powierzchnia jezior wynosiła 12783,62 ha, a obecnie wynosi 12318,53 ha. Z obliczeń wynika, że do chwili obecnej powierzchnia jezior obniżyła się o 465,09 ha. Chociaż ogólna tendencja jest spadkowa, to w niektórych przypadkach powierzchnia jezior powiększyła się. Do tych zmian przyczyniajš się prace hydrotechniczne.


*00071*          en

Optical properties of Polish lakes: the Secchi disc transparency. Właœciwoœci optyczne jezior polskich: widzialnoœć kršżka Secchi’ego. Borowiak, Dariusz. - Limnol.Rev. 2014 vol.14 nr 3 s.131-144, il. bibliogr.

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Œrodowiska zgromadziły w latach 1991-2013 dane o przezroczystoœci wody największych jezior polskich. Pomiary widzialnoœci kršżka Secchi’ego wykonane wiosnš i latem dotyczyły 706 jezior o powierzchni powyżej 50 ha. Œrednia przezroczystoœć jezior wynosiła 1,87 m. Paramter ten posłużył do utworzenia trzech kategorii jezior: o przezroczystoœci wysokiej 3,05 m; œredniej 1,99-2,11 m; niskiej 1,22-1,52 m. Widzialnoœć kršżka Secchi’ego analizowano również w powišzaniu z barwš materii organicznej i zawiesinš, a także z uwzględnieniem koncentracji chlorofilu a.


*00080*          pl

Osady denne. Sitarek, Marcin; Dziaman, Robert. - Prz.Ryb. 2015  nr 2 (140) s.22-23, il. bibliogr.

Omówiono powstawanie, właœciwoœci i rolę osadów dennych w zbiornikach wodnych. Przedstawiono sposoby usuwania nadmiaru osadów ze zbiorników: mechaniczne i biologiczne. Metoda biologiczna opracowana i opatentowana przez Marcina Sitarka wykorzystuje odpowiednio dobrane i wyselekcjowane preparaty biologicznie czynne. Jest przyjazna dla œrodowiska.


*00088*          en

Changes in macrophyte communities in Lake Swarzędzkie after the first year of restoration. Zmiany w zbiorowiskach makrofitów w Jeziorze Swarzędzkim po pierwszym roku rekultywacji. Rosińska, Joanna; Gołdyn, Ryszard. - Arch.Pol.Fish. 2015 vol.23 fasc.1 s.43-52,  il. bibliogr.

Jezioro Swarzędzkie koło Poznania było jeziorem hypertroficznym ze względu na wysokš zawartoœć nutrientów, zakwity sinicowe i używanie go do celów rekreacyjnych, zwłaszcza jako kšpieliska. Pierwsze próby ochrony tego jeziora podjęto w 1991 r., a program rekultywacyjny trwał do 2011 r. Ocenę obecnego stanu i rozmieszczenia roœlinnoœci przeprowadzono w sierpniu 2012 r. Obserwowano 9 zespołów roœlinnych, z których dominowały trzy: Phragmitetum communies, Typhetum angustifoliae, Nupharo-Nymphaeetum albae. Poza tym istotnie obniżyły się koncentracje chlorofilu-a i azotu całkowitego, stopniowo malała zawiesina a wzrastała przezroczytoœć.


 

AKWAKULTURA

*00021*          pl

Dobrostan w kontekœcie zrównoważonego rozwoju. Lirski, Andrzej. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich - częœć 2. Pod red. M. Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2014  s.69-81, il. +bibliogr. 7 poz.

Przedstawiono zagadnienia zwišzane ze zrównoważonym rozwojem sektora akwakultury w Unii Europejskiej oraz unijne przepisy ustawodawcze zwišzane z dobrostanem ryb. Pierwszy oficjalny dokument dotyczšcy dobrostanu ryb pochodzšcych z akwakultury opublikowano 5 grudnia 2005 r. Opisano znaczenie badań naukowych w zakresie dobrostanu ryb na tworzone prawodawstwo. Proces legislacyjny nie jest jeszcze zakończony. Analizowano okreœlenie i pomiar dobrostanu ryb na podstawie wybranych jego wskaŸników.


*00037*          pl

Preparaty mikrobiologiczne w akwakulturze. Demska-Zakęœ, Krystyna; Sikora, Agnieszka; Gomułka, Piotr. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.55-66, il. +bibliogr. 58 poz.

Przedstawiono znaczenie preparatów mikrobiologicznych, probiotyków i efektywnych mikroorganizmów (EM) w akwakulturze. Scharakteryzowano komercyjne preparaty probiotyczne testowane i zalecane dla akwakultury, podawane rybom w pokarmach. Dotychczas przeprowadzono niewiele badań dotyczšcych wpływu EM na œrodowisko wodne, mimo to znajdujš one zastosowanie jako preparaty poprawiajšce jakoœć. Preparaty efektywnych mikroorganizmów to preparaty zawierajšce hodowlę wielu niepatogennych szczepów mikroorganizmów koegzystujšcych ze sobš. Sš dostępne w formie płynnej, liofilizowanej lub w postaci melasy.


*00047*          pl

Wstępne badania dotyczšce podchowu larw minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis) w warunkach kontrolowanych. Kujawa, Roman;  Cejko, Beata I.; Furgała-Selezniow, Grażyna; Fopp-Bayat, Dorota;  Biegaj, Mateusz. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.163-170, il. +bibliogr. 14 poz.

Przeprowadzono 30-dniowy podchów larw minoga rzecznego w akwariach z obiegiem zamkniętym. Dno akwariów było pokryte gruboziarnistym piaskiem o warstwie 2-3 cm, a temperatura wody wynosiła 20 st.C. Pierwszym pokarmem larw minoga była pasza Hikari Plankton (pełnowartoœciowy pokarm roœlinny bogaty w białko glonów Spirulina), po 4 dniach podawano żywe naupliusy solowca. W ostatnim dniu podchowu œrednia masa osobnicza wahała się od 18 do 31 mg, a długoœć ciała od 17,4 do 21,1 cm. Stwierdzono, że podchów larw minoga w warunkach kontrolowanych jest możliwy.


*00048*          pl

Rozwój larwalny minoga rzecznego (Lampetra fluviatlis) w warunkach kontrolowanych - badania wstępne. Kujawa, Roman;  Furgała-Selezniow, Grażyna; Cejko, Beata I.; Fopp-Bayat, Dorota;  Biegaj, Mateusz. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015   s.171-177, il. +bibliogr. 14 poz.

Przeœledzono rozwój larwalny minoga rzecznego w warunkach kontrolowanych od momentu pojawienia się pierwszych larw. Wyniki dokumentowano wykonujšc zdjęcia kamerš cyfrowš. Omówiono zaobserwowane zmiany kształtu ciała larw minoga, kształtowanie się aparatu gębowego oraz czas występowania poszczególnych cech. Długoœć ciała larw minoga po wykluciu wahała się od 3,4 do 3,7 mm.


*00050*          pl

Charakterystyka nasienia minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis) - badania wstępne. Cejko, Beata I.; Judycka, Sylwia; Kujawa, Roman. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2015  s.189-197, il. +bibliogr. 19 poz.

Analizowano jakoœć nasienia minoga rzecznego pozyskanego z wód Zalewu Wiœlanego. Badano objętoœć nasienia oraz ruchliwoœć plemników przy wykorzystaniu kilku płynów aktywujšcych o odmiennych składach chemicznych, różnym pH i osmolalnoœci. Przedstawiono parametry ruchliwoœci plemników po zastosowaniu każdego z oœmiu płynów aktywujšcych.


*00067*          pl

Kwaœne preparaty biobójcze - pozytywne i negatywne aspekty ich stosowania w akwakulturze. Terech-Majewska, E.; Drzewiecka, A.;  Strzyżewska, E.; Grudniewska, J.; Szarek, J.; Siwicki, A.K. W:  Globalizacja i regionalizacja w ochronie œrodowiska. Praca zbiorowa.  Gdańsk: Wydaw.GSW 2014  s.409-419, il. +bibliogr. 23 poz.

Zaprezentowano przekrój aktualnej wiedzy na temat zalet i wad kwaœnych preparatów dezynfekcyjnych: IXONOS, CIP, OXIM, STERIDIAL, zalecanych obecnie w akwakulturze do kšpieli leczniczych dla ryb i do odkażania sprzętu hodowlanego. Preparaty te sš dopuszczone do stosowania w przemyœle spożywczym, ale w żadnym kraju na œwiecie nie sš zarejestrowane dla ryb. W œwietle dostępnej literatury w Polsce sš najlepiej poznane, przebadane i polecane jako alternatywa dla klasycznych œrodków dezynfekcyjnych w profilaktyce i leczeniu chorób ryb.


 

RYBACKIE ZAGOSPODAROWANIE WÓD

*00005*          pl

Gospodarka na zbiornikach zaporowych. Oprac. (ZIEL). - Wiad.Węd. 2015 nr 2 (788) s.63, il.

Omówiono uwarunkowania racjonalnej gospodarki rybackiej, strukturę ichtiofauny oraz połowy ryb na wybranych zbiornikach zaporowych. Stwierdzono, że zbiorniki te sš narażone na eutrofizację, co sprzyja wzrostowi biomasy ryb karpiowatych kosztem ryb drapieżnych. Zwrócono także uwagę na ogromne straty rybackie spowodowane przez kormorany.


 

BIOLOGIA RYB

*00010*          pl

Wędrówki ryb rzecznych. Kapusta, Andrzej. - Wiad.Węd. 2015 nr 4 (790) s.75-77, il.

Wyjaœniono czynniki wpływajšce na zjawisko migracji różnych gatunków ryb. Wędrówki ryb sš kontrolowane przez czynniki genetyczne, homing, bodŸce zwišzane z żerowaniem, a także warunki œrodowiskowe. Migracje ryb sš uzależnione od natężenia œwiatła, temperatury wody, przepływów i natlenienia wody. Przepływy wody w rzekach sš ważnym bodŸcem migracji tarłowych. Natomiast wędrówki ryb utrudniajš budowle hydrotechniczne np. tamy, jazy.


*00024*          pl

Zagrożenia ichtiofauny przy realizacji inwestycji wodnych i sposoby minimalizowania ich skutków. Wiœniewolski, Wiesław; Borzęcka, Irena; Prus, Paweł; Adamczyk, Mikołaj; Ligięza, Janusz. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich - częœć 2. Pod red. M. Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2014  s.115-137, il. +bibliogr. 97 poz.

Omówiono bezpoœrednie i poœrednie oddziaływanie inwestycji realizowanych w œrodowisku wodnym na ichtiofaunę. Scharakteryzowano główne okresy migracji tarłowych ryb słodkowodnych oraz terminy tarła i wymagania rozrodcze ryb w wodach œródlšdowych Polski. Wyszczególniono działania dotyczšce ochrony ryb podczas planowanych ingerencji w œrodowisko wodne.


*00086*          en

Histomorphological study of the gut development pattern in early life history stages of featherback, Chitala chitala (Hamilton) . Histomorfologiczne badania rozwoju przewodu pokarmowego brzeszczotka czarnoplamego, Chitala chitala (Hamilton), we wczesnych stadiach rozwoju. Mitra, Anisa; Mukhopadhyay, Pratap K.; Homechaudhuri, Sumit. - Arch.Pol.Fish. 2015 vol.23 fasc.1 s.25-35, il. bibliogr.

Badano rozwój morfologiczny i histologiczny układu pokarmowego azjatyckiej ryby słodkowodnej, Chitala chitala, przez 30 dni od dnia wylęgu. Zidentyfikowano 3 stadia rozwojowe: endotroficzne (do 8 dnia), endo-egzotroficzne (od 8 do 12 dnia), egzotroficzne (od 12 do 30 dnia). Na poczštku otwór gębowy wylęgu był zamknięty, a układ pokarmowy był prostš tubš. Od 8 dnia otwór gębowy się otwierał i pojawiał się przełyk. Między 6 a 8 dniem zaobserwowano poczštki wštroby i trzustki. Komórki przełyku, zęby i kubki smakowe rozwijały się 2 dni po otwarciu otworu gębowego. Żołšdek, jego gruczoły, odŸwiernik i jelita kształtowały się od 7 do 12 dnia rozwoju. Uzyskane informacje mogš być wykorzystane podczas technik akwakultury dla tego gatunku.


 

HODOWLA RYB

*00025*          pl

Ogólne zasady postępowania z rybami i doboru urzšdzeń hodowlanych przy produkcji materiału zarybieniowego. Szczepkowski, Mirosław; Szczepkowska, Bożena. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich - częœć 2. Pod red. M. Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2014  s.139-151, il. +bibliogr. 34 poz.

Omówiono czynniki majšce wpływ na jakoœć materiału zarybieniowego: warunki fizyko-chemiczne wody, dobór odpowiednich basenów i oœwietlenia, manipulacje hodowlane oraz żywienie ryb. Scharakteryzowano zasady postępowania z rybami przed zarybieniem. Opisano działania pozwalajšce na uniknięcie problemów wystepujšcych podczas sztucznego rozrodu ryb, jak również zasady postępowania z tarlakami.


        9

*00034*          pl

Wspomaganie dojrzewania biofiltrów w systemach recyrkulacyjnych. Zakęœ, Zdzisław; Stawecki, Konrad; Pyka, Jakub P. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015     s.11-22, il. +bibliogr. 15 poz.

Omówiono znaczenie, rodzaje i funkcjonowanie filtrów biologicznych w obiegach RAS (systemach recyrkulacyjnych), w szczególnoœci biofiltrów fluidalnych. Proces standardowego dojrzewania biofiltrów trwa około 40-60 dni ze względu na wolne tempo namnażania się bakterii nitryfikacyjnych. Porównano metody wspomagania dojrzewania złoża biologicznego przy pomocy różnych metod np. poprzez zaszczepienie biofiltrów bakteriami nitryfikacyjnymi i dodaniu do RAS soli azotowych lub zastosowanie biofiltra typu PolyGeser. Dzięki tym zabiegom okres dojrzewania RAS skracał się do 12-13 dni.


*00035*          pl

Wpływ parametrów technicznych basenów i właœciwoœci fizycznych pasz komponowanych na efekty podchowu ryb. Rożyński, Maciej; Zakęœ, Zdzisław. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.23-38, il. +bibliogr. 65 poz.

Na podstawie wyników opublikowanych i badań własnych omówiono wpływ kształtu i koloru œcian basenów podchowowych, jak również parametrów fizycznych pasz na efekty podchowu ryb w różnych stadiach rozwojowych. Wykazano, że kolor œcian wpływa istotniej na efekty podchowu larw ryb niż na osobniki młodociane. Stosowane kolory œcian basenów (zielony, niebieski, szary, żółty, czarny) w sposób zróżnicowany wpływały na poszczególne gatunki ryb. Analizowano znaczenie wielkoœci i kształu granul stosowanej paszy oraz ich teksturę i sposób opadania na tempo wzrostu i efektywnoœć karmienia ryb.


*00038*          pl

Problemy chowu larw i młodocianych stadiów ryb jesiotrowatych.  Szczepkowski, Mirosław; Szczepkowska, Bożena. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.67-75, il. +bibliogr. 17 poz.

Omówiono specyfikę chowu jesiotra syberyjskiego od zapłodnionej ikry, uzyskanej w wyniku sztucznego rozrodu, poprzez podchów larw do stadiów młodocianych. Opisano problemy występujšce podczas wyklucia larw jesiotra i rozpoczęcia żywienia egzogennego. W trakcie chowu stadiów młodocianych jesiotra zaobserwowano występowanie zaburzeń przemian gazowych o nieznanej etiologii oraz chorób wywoływanych przez pierwotniaki, a także urazy mechaniczne.


 

ROZRÓD RYB

*00012*          pl

Tropheus moorii - ab ovo. Prusińska, Maja. - Tanganika Mag. 2014 nr 15 s.34-39, il. bibliogr.

Przedstawiono występowanie, budowę, rozmnażanie i odżywianie ryby z gatunku Tropheus moorii, zamieszkujšcej przybrzeżne wody Jeziora Tanganika. Trofeusy sš gębaczami; zebranš ikrę (ok. 20 ziaren) samica inkubuje w jamie gębowej około czterech tygodni, potem następuje uwolnienie zupełnie rozwiniętych młodych rybek. Opisano proces rozrodu trofeusów i przebieg ich opieki nad potomstwem.


*00028*          pl

Żywienie tarlaków - wpływ na jakoœć i iloœć pozyskiwanych produktów płciowych. Kowalska, Agata. W: Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry - możliwoœci aplikacyjne w rozrodzie ryb łososiowatych. Materiały konferencyjne. Pod red. J. Glogowskiego.  Olsztyn: Inst. Rozrodu Zwierzšt i Badań Żywnoœci PAN 2014  s.23-34, il. +bibliogr. 34 poz.

Omówiono wpływ stosowania diety reprodukcyjnej na wydajnoœć rozrodczš ryb. Scharakteryzowano oddziaływanie żywienia ryb na porę ich pierwszego tarła, płodnoœć, wielkoœć i skład chemiczny oocytów oraz jakoœć nasienia. Analizowano sezonowe zmiany dawek paszy dla poszczególnych gatunków ryb i uzyskiwanie poprawy parametrów ich rozrodu.


*00031*          pl

Biotechnologiczne podstawy restytucji jesiotra w Polsce.  Szczepkowska, Bożena; Szczepkowski, Mirosław. W: Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry - możliwoœci aplikacyjne w rozrodzie ryb jesiotrowatych. Pod red. J. Glogowskiego. Olsztyn: Inst. Rozrodu Zwierzšt i Badań Żywnoœci PAN 2014  s.6-15, il. +bibliogr. 20 poz.

W latach 90-tych XX wieku rozpoczęto prace nad restytucjš jesiotra w Polsce w oparciu o populację jesiotra ostronosego z rzeki Œw. Jana (Kanada). Opisano przebieg sztucznego rozrodu dzikich tarlaków i tworzenie stad tarłowych, jak również chów jesiotra ostronosego w warunkach kontrolowanych. W 2006 roku zapoczštkowano zarybianie dorzecza Wisły i Odry różnymi formami znakowanego materiału zarybieniowego jesiotra (larwami lub narybkiem). Znakowanie umożliwi ocenę efektywnoœci zarybień i da podstawę do wyboru optymalnych technik zarybieniowych.


*00032*          pl

Pozyskiwanie ikry jesiotrów. Szczepkowski, Mirosław. W:  Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry - możliwoœci aplikacyjne w rozrodzie ryb jesiotrowatych. Pod red. J. Glogowskiego. Olsztyn:  Inst. Rozrodu Zwierzšt i Badań Żywnoœci PAN 2014  s.17-27, il. +bibliogr. 20 poz.

Przedstawiono elementy sztucznego rozrodu jesiotrów ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania ikry. Scharakteryzowano warunki dojrzewania tarlaków jesiotra, rozpoznawanie ich płci oraz stopień dojrzałoœci rozrodczej i stymulacji hormonalnej. Omówiono trzy metody pozyskiwania ikry: klasycznš, poprzez nacinanie jajowodów (metoda Podushki), poprzez pobieranie ikry cewnikiem. Zwrócono uwagę na problemy pojawiajšce się podczas pozyskiwania ikry.


*00057*          pl

Nowa metoda kriokonserwacji nasienia jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii). Judycka, Sylwia; Szczepkowski, Mirosław;  Szczepkowska, Bożena; Ciereszko, Andrzej; Dietrich, Grzegorz J. W:  Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.261-270, il. +bibliogr. 18 poz.

Testowano rozrzedzalnik glukoza-metanol (GM) do kriokonserwacji nasienia jesiotra syberyjskiego oraz wpływ stężenia glukozy w rozrzedzalniku na ruchliowœć plemników. Wysokie wartoœci ruchliwoœci plemników po rozmrożeniu uzyskano stosujšc 0,1M glukozę w 15 proc. metanolu. Parametry ruchliwoœci oraz zdolnoœć zapładniajšcš nasienia kriokonserwowanego GM była podobna przy zastosowaniu rozrzedzalnika TSKM (Tris-sacharoza-KCl-metanol). Ekwilibracja nasienia przez 30 minut w roztworze glukozy i metanolu nie wpłynęła na ruchliwoœć plemników. Nasienie po rozmrożeniu może być przechowywane do 30 minut bez obniżenia jego jakoœci.


*00059*          pl

Zastosowanie hormonów steroidowych do inwersji płci gonadowej jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) - badania wstępne.  Demska-Zakęœ, Krystyna; Suski, Michał; Szczepkowski, Mirosław; Zakęœ, Zdzisław. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2015    s.283-295, il. +bibliogr. 32 poz.

Badano wpływ podawania w paszy 17 alfa-metylotestosteronu lub 17 beta-estradiolu na układ rozrodczy (strukturę płci i współczynnik gonadosomatyczny) oraz wartoœci podstawowych wskaŸników hodowlanych (długoœć i masę ciała) jesiotra syberyjskiego. 17 beta-estradiol stosowany w dawce 3 ppm przez 60 dni nie spowodował feminizacji jesiotra, ale 17 alfa-metylotestosteron przyczynił się do zmniejszenia udziału samic w grupie doœwiadczalnej. Testowane hormony w dawce 3 ppm nie wpłynęły istotnie na wsakŸniki hodowlane. Badania potwierdziły przydatnoœć steroidów do inwersji płci, ale wymagane sš dalsze badania dotyczšce dawek i czasu aplikowania hormonów.


 

ŻYWIENIE I ODŻYWIANIE SIĘ RYB

*00011*          pl

Chów i hodowla. Wpływ diety (pasza przemysłowa v. pokarm naturalny) na skład chemiczny ciała u młodych stadiów ryb karpiowatych. Sikorska, Justyna. - Mag.Wet. on-line 2014 , 5 s., il. bibliogr.  http://www.magwet.pl/index.php

Analizowano wpływ stosowania pasz startowych na zawartoœć wszystkich substancji mineralnych w ciele młodych stadiów ryb karpiowatych. Zaobserwowane deformacje ciała, otłuszczenia i brak apetytu u ryb sš konsekwencjš żywienia ich wyłšcznie paszami startowymi. Wykazano, że najlepszym rozwišzaniem w żywieniu młodych stadiów ryb karpiowatych, jest ekstensywne stosowanie pasz przemysłoych i wzbogacanie diety ryb w pokarm naturalny.


*00036*          pl

Wykorzystanie żywego pokarmu w żywieniu larw ryb. Kowalska, Agata; Zakęœ, Zdzisław. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.39-54, il. +bibliogr. 59 poz.

Omówiono fizjologię trawienia i znaczenie pokarmu żywego w diecie larw ryb. Opisano właœciwoœci żywego pokarmu: glonów, zooplanktonu (wrotki, solowiec, widłonogi) oraz nicieni. Przedstawiono wskaŸniki przeżywalnoœci karpia, siei, sandacza, amura białego, tołpygi pstrej i suma szerokogłowego żywionych różnym pokarmem naturalnym. Analizowano znaczenie i wpływ udoskonalania jakoœci pasz sztucznych z wykorzystaniem różnych Ÿródeł białka i tłuszczu na przyswajalnoœć składników odżywczych przez larwy ryb.


*00041*          pl

Zastosowanie paszy Aller ArtEX 2 we wczesnym etapie podchowu wybranych gatunków ryb. Król, Jarosław; Wittbrodt, Mikołaj; Wysocki, Daniel; Zieliński, Emil; Łakomiak, Szymon; Hliwa, Piotr. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.97-113, il. +bibliogr. 46 poz.

Badano możliwoœć zastšpienia solowca w żywieniu larw karpia i jesiotra syberyjskiego paszš komercyjnš Aller ArtEX 2, a także ustalano optymalny czas przejœcia z żywienia mieszanego u larw okonia na wyłšczne żywienie paszš komercyjnš. Omówiono wartoœci wskaŸników hodowlanych na poczštku i po zakończeniu 14-dniowego podchowu wymienionych gatunków ryb. Podchów larw karpia w systemach recyrkulacyjnych z wykorzystaniem paszy jest zadowalajšcy, pod warunkiem wspomagania żywienia ryb pokarmem żywym. W przypadku żywienia larw jesiotra możliwe było stosowanie wyłšcznie paszy komercyjnej. W podchowie okonia możliwe jest stosunkowo wczesne zastšpienie pokarmu naturalnego testowanš paszš.


*00087*          en

Cultivating Moina macrocopa Straus in different media using carotenogenic yeast Rhodotorula. Hodowla Moina macrocopa Straus w różnych œrodowiskach z użyciem karotenogenicznych drożdży Rhodotorula. Kushniryk, Olga; Khudyi, Oleksii; Khuda, Lidiia;  Kolman, Ryszard; Marchenko, Mykhailo. - Arch.Pol.Fish. 2015 vol.23 fasc.1 s.37-42, il. bibliogr.

Badano możliwoœć użycia karotenogenicznych drożdży z rodzaju Rhodotorula jako pokarmu w hodowli Moina macrocopa. Wyniki wykazały, że zastšpienie tradycyjnych substratów pokarmowych do hodowli żywego pokarmu dla ryb przyniosło pozytywne rezultaty. Nastšpiło wzbogacenie M. macrocopa w karotenoidy. Zaproponowana metoda była mniej kosztowna od dotychczas stsowanych. Hodowla żywego pokarmu dla ryb w akwakulturze z użyciem drożdży okazała się skuteczna i warta zalecenia.


 

CHOROBY RYB

*00079*          pl

Terminarz ichtiopatologa. Porady ichtiopatologiczne w sezonie hodowlanym. Cz.3: Lato (czerwiec, lipiec, sierpień). Niemczuk, Wiktor. - Prz. Ryb. 2015 nr 2 (140) s.18-21, il.

W miesišcach letnich u narybku letniego karpia mogš występować inwazje przywr skrzelowych oraz pasożytniczych skorupiaków (splewek). Koszenie stawów zapobiega występowaniu chorób bakteryjnych, zaœ kontrolne odłowy służš do sprawdzenia stanu zdrowotnego ryb. Można zaobserwować zewnętrzne objawy chorób infekcyjnych, jak zmiany na skórze. Ryby mogš też być atakowane przez grzybiczš zgorzel skrzeli. W czasie goršcego lata trzeba kontrolować poziom wody w stawach oraz tlenu w wodzie, żeby nie dopuœcić do przyduchy.


 

RYBY KARPIOWATE

*00011*          pl

Chów i hodowla. Wpływ diety (pasza przemysłowa v. pokarm naturalny) na skład chemiczny ciała u młodych stadiów ryb karpiowatych. Sikorska, Justyna. - Mag. Wet. on-line 2014 , 5 s., il. bibliogr.  http://www.magwet.pl/index.php

Analizowano wpływ stosowania pasz startowych na zawartoœć wszystkich substancji mineralnych w ciele młodych stadiów ryb karpiowatych. Zaobserwowane deformacje ciała, otłuszczenia i brak apetytu u ryb sš konsekwencjš żywienia ich wyłšcznie paszami startowymi. Wykazano, że najlepszym rozwišzaniem w żywieniu młodych stadiów ryb karpiowatych, jest ekstensywne stosowanie pasz przemysłoych i wzbogacanie diety ryb w pokarm naturalny.


 

CHÓW I HODOWLA KARPIA

*00033*          pl

Intensyfikacyjne aspekty chowu karpia. Lirski, Andrzej. W:  Zagrożenia i ochrona zdrowia ryb. Monografia pod red. J. Żelaznego i M. Reicherta. Puławy: Wydaw. PIWet-PIB 2014  s.7-24, il. +bibliogr. 23 poz.

Omówiono metody intensyfikacji produkcji karpia w gospodarstwach karpiowych. Scharakteryzowano parametry różnorodnych systemów jego chowu: ekstensywnego, niskointensywnego, intensywnego, wysokointesywnego oraz zintegrowanego intensywno-ekstensywnego. W celu zobrazowania ekonomicznych efektów intensyfikacji produkcji ryb w stawach przedstawiono analizę ekonomicznš stosowanych technologii na Węgrzech, gdzie podobnie jak w Polsce stosuje się trzyletni system chowu karpia.


*00068*          pl

Dobro narodowe tanio sprzedam. Kulikowski, Tomasz. -  Mag. Przem. Ryb. 2015 nr 1 (103) s.59-60, il.

Analizowano opłacalnoœć produkcji karpia, którego sprzedawano w grudniu 2014 roku w sieci sklepów Tesco po 7,99 zł/kg, a w sklepach Lidl płaty z karpia kupowano po 9,99 zł/kg. Porównano ceny zbytu karpi w sieciach handlowych i w sklepach przy gospodarstwach rybackich. Rozważano perspektywy rynku karpia w Polsce.


 

INNE KARPIOWATE

*00004*          pl

Atlas ryb polskich. Czerwona jak płoć. Kapusta, Andrzej. -  Wiad.Węd. 2015 nr 2 (788) s.51, il.

Przedstawiono krótkie informacje o płoci, gatunku euro-azjatyckim, zasiedlajšcym wody œródlšdowe oraz zbiorniki słonowodne. Czerwono-pomarańczowe ubarwienie płetw brzusznych, piersiowych i odbytowej oraz tęczówki oka to jej łatwo rozpoznawalne cechy. Płoć odbywa wędrówki tarłowe, a także wędrówki zwišzane z żerowaniem. Płocie w cišgu dnia przebywajš wœród roœlinnoœci wodnej, a o zmierzchu wędrujš w kierunku pelagialu w poszukiwaniu pokarmu.


*00007*          pl

Atlas ryb polskich. JaŸ. Kapusta, Andrzej. - Wiad.Węd. 2015 nr 3 (789) s.51, il.

Przedstawiono ogólne informacje o jaziu (Leuciscus idus), gatunku drapieżnym, należšcym do rodziny karpiowatych. JaŸ jest gatunkiem rzecznym, ale zasiedla także jeziora przepływowe, zbiorniki zaporowe, kanały melioracyjne i wysłodzone zatoki morskie. Na przełomie lutego i marca jazie tworzš stada tarłowe wędrujšce do rzek. Tarło odbywa się w kwietniu i na poczštku maja przy temperaturze wody 6-8 st.Cel.


*00009*          pl

Atlas ryb polskich. Kleń. Kapusta, Andrzej. - Wiad.Węd. 2015 nr 4 (790) s.51, il.

Przedstawiono informacje o kleniu, jedynym gatunku w Polsce należšcym do rodzaju Squalius. Kleń jest gatunkiem rzecznym, ale zasiedla także jeziora przepływowe, zbiorniki zaporowe oraz starorzecza. W maju i w czerwcu klenie odbywajš kilkunastokilometrowe wędrówki na tarliska do rzek o wodzie dobrze natlenionej wybierajšc podłoża żwirowe. Zanieczyszczenia wód i przekształcenia siedlisk wpływajš na liczebnoœć klenia w naszych wodach.


*00043*          pl

Wpływ stosowania pasz na skład chemiczny ciała młodocianych ryb karpiowatych - porównanie osobników z deformacjami i bez nich. Sikorska, Justyna. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.127-133, il. +bibliogr. 11 poz.

        14

Porównano skład chemiczny ciała młodocianych ryb karpiowatych (lina, klenia, wzdręgi i karasia pospolitego) po 60 dniach intensywnego żywienia ryb paszš Aller Futura. Częœć ryb charakteryzowała się prawidłowym pokrojem, a częœć wykazywała deformacje (ich udział wahał się od 42 do 78 proc.). Ryby karpiowate z deformacjami zawierały w składzie chemicznym ciała istotnie więcej tłuszczu, a mniej popiołu niż ryby o prawidłowej budowie. Omówiono zawartoœć rozpuszczalnej w tłuszczach witaminy D u osobników karasia pospolitego z deformacjami ciała.


*00044*          pl

Ocena stanu wiedzy na temat metod i wyników kontrolowanego podchowu wczesnych stadiów karasia pospolitego (Carassius carassius). Wach, Stefan; Sikorska, Justyna. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.135-142, il. +bibliogr. 16 poz.

Przedstawiono przyczyny spadku liczebnoœci naturalnych populacji karasia pospolitego w jego siedliskach. Analizowano podchów larw oraz osobników młodocianych karasia pospolitego w warunkach kontrolowanych. Wykazano, że przy wstępnym żywieniu larw pokarmem naturalnym (œwieżo wyklutymi larwami solowca) i przejœciu na żywienie starterem po 10 dniach uzyskuje się wysokš przeżywalnoœć ryb (od 89,4 do 94,7 proc.). Opisano znaczenie żywienia oraz jego wpływ na deformacje ciała u osobników młodocianych karasia.


*00049*          pl

Rozwój zarodków oraz larw różanki (Rhodeus sericeus) uzyskanych w efekcie rozrodu kontrolowanego. Kujawa, Roman. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.179-188, il. +bibliogr. 17 poz.

Obserwowano przebieg rozrodu kontrolowanego różanki oraz rozwój embrionów i larw poza małżem (szczeżujš). Opisano i udokumentowano kamerš cyfrowš poszczególne fazy rozwoju zarodkowego oraz larwalnego różanki. Stwierdzono, że przy zapewnieniu optymalnych warunków, możliwe jest romnażanie tego gatunku w warunkach kontrolowanych.


*00064*          pl

Czynna ochrona zagrożonego gatunku z użyciem materiału zarybieniowego z warunków kontrolowanych na przykładzie strzebli błotnej (Eupallasella percnurus). Wolnicki, Jacek; Kamiński, Rafał;  Sikorska, Justyna; Kaczmarczyk, Dariusz; Radtke, Grzegorz. W:  Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.341-360, il. +bibliogr. 27 poz.

W latach 2004-2014 prowadzono próby inicjowania nowych populacji strzebli błotnej w oœmiu małych zbiornikach wodnych w województwie mazowieckim. Były to: Działy Czarnowskie, Kowalicha, Łojków, Okuniew, Dobczyn, Lasków i dwie torfianki. Materiał zarybieniowy stanowiło 16,5 tys. młodocianych osobników pochodzšcych ze zbiorników Kręgulec i Kowalicha. Nieudane okazały się wsiedlenia strzebli do zbiorników Okuniew i Dobczyn. Badania zmiennoœci genetycznej 12 polskich populacji strzebli wykazały wysokš zmiennoœć genetycznš ryb ze stanowisk Kowalicha i Łojków.


*00075*          en

Presence of Acapoeta tanganicae (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae) within the Lake Rukwa catchment supports historic riverine connectivity with Lake Tanganyika. Obecnoœć Acapoeta tanganicae (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae) w zlewni Jeziora Rukwa podtrzymuje tezę o historycznym połšczeniu rzecznym z Jeziorem Tanganika. Genner, Martin J.; Turner, George F.; Smith, Alan; Mzighani, Semvua; Ngatunga, Benjamin P. - Acta Ichth.Piscat.  2015 vol.45 nr 1 s.109-112, il. bibliogr.

Biogeografia ryb słodkowodnych pozwala zgłębić przeszłoœć połšczeń systemów rzecznych. Odnotowano po raz pierwszy obecnoœć dużych karpiowatych z gatunku Acapoeta tanganicae (duże brzany) w zlewni Jeziora Rukwa leżšcego we wschodniej częœci doliny Rowu Afrykańskiego. Poczštkowo ten gatunek uważano za endemiczny dla Jeziora Tanganika i połšczonych z tym jeziorem rzek. Obecnoœć A. tanganicae w Jeziorze Rukwa potwierdza, że w holocenie istniały bezpoœrednie połšczenia zlewni obu jezior.


 

RYBY ŁOSOSIOWATE

*00026*          pl

Rozród ryb łososiowatych w nowoczesnych wylęgarniach - automatyzacja pozyskiwania i inkubacji ikry. Dobosz, Stefan. W:  Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry - możliwoœci aplikacyjne w rozrodzie ryb łososiowatych. Materiały konferencyjne. Pod red. J. Glogowskiego. Olsztyn: Inst. Rozrodu Zwierzšt i Badań Żywnoœci PAN  2014  s.6-15 +bibliogr. 18 poz.

Opisano doskonalenie metod hodowli ryb łososiowatych w warunkach kontrolowanych. Przedstawiono sposób przeprowadzenia tarła od momentu przygotowania ryb do tarła, pozyskania ikry, zapłodnienia jaj, a następnie przygotowanie ikry do inkubacji i inkubowanie ikry zapłodnionej. W celu poprawy parametrów tarła ryb łososiowatych zastosowano metodę „tarła pneumatycznego“, nad którš aktualnie trwajš badania.


*00027*          pl

Zabiegi pielęgnacyjne u tarlaków ryb łososiowatych - przeglšd stosowanych technik. Grudniewska, Joanna. W: Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry - możliwoœci aplikacyjne w rozrodzie ryb łososiowatych. Materiały konferencyjne. Pod red. J. Glogowskiego.  Olsztyn: Inst. Rozrodu Zwierzšt i Badań Żywnoœci PAN 2014  s.16-22 +bibliogr. 11 poz.

Przedstawiono wpływ warunków chowu tarlaków ryb łososiowatych na ich stan zdrowotny i kondycję. Omówiono właœciwe postępowanie z tarlakami przy budowaniu stada tarłowego, właœciwš selekcję ryb i ich odpowiednie żywienie, jak również ochronę tarlaków przed stresem w okresie około-tarłowym. W celu poprawy stanu zdrowotnego ryb zalecono stosowanie immunoprofilaktyki nieswoistej i swoistej. Wskazano na koniecznoœć dbania o higienę sprzętu oraz urzšdzeń hodowlanych.


*00039*          pl

Wykorzystanie żywego pokarmu w podchowie wylęgu ryb łososiowatych. Czerniawski, Robert; Domagała, Józef; Pilecka-Rapacz, Małgorzata; Krepski, Tomasz; Sługocki, Łukasz. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.77-86, il. +bibliogr. 36 poz.

Analizowano dotychczasowe wyniki badań uzyskane w podchowie larw i narybku ryb łososiowatych żywionych pokarmem żywym i paszš sztucznš. Wykazano, że w pierwszych tygodniach podchowu larw ryb łososiowatych najwłaœciwszym pokarmem jest zooplankton. Zooplankton, dzięki gwałtownym ruchom, prowokuje młode ryby do ataku, chwytania i zjadania. Ten sposób odżywiania się skutkuje wykształceniem u larw ryb cech właœciwych dla drapieżników już na etapie podchowu. Zaobserwowano mniejszš œmiertelnoœć ryb karmionych zooplanktonem niż przy stosowaniu pasz sztucznych,


 

CHÓW I HODOWLA PSTRĽGA

*00029*          pl

Tarło pneumatyczne pstršga potokowego i pstršga tęczowego - wpływ na jakoœć i iloœć pozyskanych produktów płciowych oraz œmiertelnoœć potarłowš. Cejko, Beata I.; Kowalski, Radosław K. W:  Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry - możliwoœci aplikacyjne w rozrodzie ryb łososiowatych. Materiały konferencyjne. Pod red. J. Glogowskiego. Olsztyn: Inst. Rozrodu Zwierzšt i Badań Żywnoœci PAN  2014  s.35-46, il. +bibliogr. 12 poz.

Porównano pozyskiwanie ikry metodš tradycyjnš z metodš pneumatycznš. Opisano zalety metody pneumatycznej i jej efektywnoœć. Metoda ta pozwala na uzyskanie większych iloœci oocytów i nie powoduje wyższej œmiertelnoœci wœród tarlaków.


*00053*          pl

Przechowywanie seksowanego nasienia ryb łososiowatych w iloœciach produkcyjnych - wyzwania technologiczne i innowacyjne rozwišzania. Kowalski, Radosław K.; Dryl, Katarzyna; Ilgert, Jarosław; Jesiołowski, Marcin. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.219-229, il. +bibliogr. 21 poz.

Nasienie pozyskane od maskulinizowanych samic pstršga tęczowego przechowywano w 3 różnych pojemnikach (w probówkach, zlewkach i moczówkach) w różnych objętoœciach z użyciem buforu bez alginianu sodu oraz z 0.8 proc. dodatkiem alginianu sodu. Analizowano ruchliwoœć plemników w czasie przechowywania. Nasienie przechowywane w moczówkach miało najwyższš ruchliwoœć (powyżej 70 proc.). Dodatek alginianu sodu pozwala na przechowywanie iloœci nasienia niezbędnego do przeprowadzenia rozrodu ryb na skalę produkcyjnš. W moczówkach można przechowywać 9 ml nasienia do 14 dni od pobrania bez znaczšcej utraty jakoœci.


*00054*          pl

Alternatywny mechanizm stymulacji dojrzewania nasienia neosamców pstršga tęczowego (Oncorhnychus mykiss). Ciereszko, Andrzej;  Dietrich, Grzegorz J.; Nynca, Joanna; Dobosz, Stefan; Krom, Janusz. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn:  Wydaw. IRS 2015  s.231-240, il. +bibliogr. 19 poz.

Porównywano przydatnoœć rozrzedzalnika GM (glukoza i metanol) oraz ASP (sztuczna plazma nasienia) do dojrzewania nasienia neosamców pstršga tęczowego. Badano parametry ruchu plemników oraz zdolnoœć zapładniajšcš nasienia po inkubacji w obydwu roztworach. Efektywnoœć rozrzedzalnika GM nie różniła się od ASP w zakresie stymulacji ruchliwoœci plemników, ale istotne różnice dotyczyły innych parametrów. Zdolnoœć zapładniajšcš plemników rozrzedzonych GM była niższa w porównaniu do ASP. Optymalny czas dojrzewania nasienia wynosi 15 minut inkubacji w rozrzedzalniku GM.


*00056*          pl

Proteomika i jej zastosowanie w badaniach nasienia pstršga tęczowego (Oncorynchus mykiss). Nynca, Joanna; Ciereszko, Andrzej. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015   s.253-260, il. +bibliogr. 12 poz.

Proteomika jest definiowana jako nauka zajmujšca się komponentem białkowym kodowanym przez genom. Omówiono dwie metody badawcze stosowane w proteomice: elektroforeza dwukierunkowa (rozdział, trawienie i identyfikacja białek) oraz metoda „shotgun“ (trawienie mieszaniny białek i rozdział uzyskanych peptydów). Przy zastosowaniu elektroforezy, spektrometrii mas i chromatografii cieczowej scharakteryzowano proteom plazmy nasienia i proteom plemników pstršga tęczowego. Zidentyfikowano 358 białek nasienia pstršga (152 białka plazmy nasienia oraz 206 białek plemnikowych), z czego 25 proc. białek jest wspólnych dla plazmy nasienia i plemników. Badano zmiany w proteomie nasienia w wyniku kriokonserwacji.


*00060*          pl

Efektywnoœć maskulinizacji samiczego stada pstršga tęczowego (Oncorynchus mykiss) po zastosowaniu dwóch naturalnych androgenów.  Król, Jarosław; Knop, Marcin; Ziomek, Elżbieta; Hliwa, Piotr. W:  Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015   s.297-311, il. +bibliogr. 37 poz.

Badano skutecznoœć hormonów steroidowych (11beta-hydroksyandrostenedionu i androstenedionu w dawkach 20 mg/kg masy ciała) przy przeprowadzaniu maskulinizacji jednopłciowej populacji pstršga tęczowego. Okreœlono wpływ obu hormonów na parametry hodowlane narybku pstršga, przeprowadzono analizy histologiczne oraz ustalono proporcje płci w poszczególnych grupach doœwiadczalnych. Zastosowanie androstenedionu w celu maskulinizacji okazało się nieskuteczne, natomiast po podaniu 11beta-hydroksyandrostenedionu uzyskano 77 proc. maskulinizowanych osobników. Przeżywalnoœć pstršgów w tych doœwiadczeniach wynosiła ponad 85 proc.


 

INNE ŁOSOSIOWATE

*00030*          pl

Tarło pneumatyczne pstršga Ÿródlanego i palii alpejskiej - wpływ na jakoœć i iloœć pozyskanych produktów płciowych oraz œmiertelnoœć potarłowš. Judycka, Sylwia; Pirtań, Ziemowit. W: Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry - możliwoœci aplikacyjne w rozrodzie ryb łososiowatych. Materiały konferencyjne. Pod red. J. Glogowskiego.  Olsztyn: Inst. Rozrodu Zwierzšt i Badań Żywnoœci PAN 2014  s.47-60, il. +bibliogr. 6 poz.

Scharakteryzowano zalety i wady ryb z rodzaju Salvelinus (pstršga Ÿródlanego i palii alpejskiej) z punktu widzenia hodowli tych gatunków. Do doœwiadczeń użyto po 100 tarlaków pstršga i palii i przeprowadzono tarło pneumatyczne. Metoda pneumatyczna okazała się technikš nieinwazyjnš pozwalajšcš uzyskać materiał porównywalny do techniki ręcznej. Uzyskana ikra była dobrej jakoœci i cechowała się małym zróżnicowaniem.


*00055*          pl

Kriokonserwacja nasienia głowacicy (Hucho hucho) oraz lipienia (Thymallus thymallus). Nynca, Joanna; Dietrich, Grzegorz J.;  Grudniewska, Joanna; Dobosz, Stefan; Liszewska, Ewa; Krzyœ, Maksymilian; Rożyński, Rafał; Ciereszko, Andrzej. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015     s.241-251, il. +bibliogr. 23 poz.

Sprawdzono przydatnoœć metody kriokonserwacji nasienia głowacicy oraz lipienia z wykorzystaniem 0,18M glukozy w 9 proc. metanolu jako rozrzedzalniku. Porównano parametry ruchu plemników oraz zdolnoœć zapładniajšcš konserwowanego nasienia obydwu gatunków. Uzyskano wysokš zdolnoœć zapładniajšcš kriokonserwowanego nasienia przy jednoczesnym zastosowaniu niskiego stosunku plemników na ziarno ikry zarówno u głowacicy jak i lipienia. Wykazano też różnice w zdolnoœci zapłodnienia oraz parametrach ruchu plemników między obu gatunkami. Powyższa metoda krikonserwacji może być wdrożona do praktyki wylęgarniczej przydatnej przy zabiegach restytucji głowacicy i lipienia.


*00061*          pl

Analiza genetyczna stad tarłowych głowacicy (Hucho hucho) z Polski, Niemiec, Słowacji i Ukrainy przy zastosowaniu wybranych markerów mikrosatelitarnego DNA. Kuciński, Marcin; Fopp-Bayat, Dorota; Liszewski, Tomasz; Svinger, Viktor; Lebeda, Ievgen; Kolman, Ryszard; Łšczyńska, Beata. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015    s.313-324, il. +bibliogr. 55 poz.

Wykonano analizę zmiennoœci genetycznej stad głowacicy pochodzšcych z Polski, Niemiec, Słowacji i Ukrainy. Badano bogactwo alleliczne, liczbę alleli obserwowanych, wskaŸnik bioróżnorodnoœci, wskaŸnik polimorficznoœci genetycznej, heterozygotycznoœć, współczynnik inbredu oraz wskaŸnik dyferencjacji. Najwyższy poziom zmiennoœci genetycznej cechowały stada ryb z Niemiec, zaœ najniższy z Ukrainy. Ryby pochodzšce z Polski i Ukrainy cechowały się najbardziej zbliżonš strukturš genetycznš, dlatego głowacica z Ukrainy jest najlepszym materiałem do uzupełnienia puli genetycznej polskiego stada tych ryb.


        18

*00066*          pl

Odtworzenie populacji ryb łososiowatych w wodach litewskich.  Leliuna, Egidijus; Sirvinska, Alina; Gecys, Valdas. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015     s.363-365, il. +bibliogr. 3 poz.

W ramach programów realizowanych na Litwie od 1997 roku w celu odtworzenia zasobów łososia i troci prowadzony jest sztuczny rozród tych gatunków. Prowadzone sš badania nad genetycznš różnorodnoœciš dzikich populacji łososia i troci oraz populacji pochodzšcych z zarybień. Cechy genetyczne sš analizowane na podstawie polimorfizmu fragmentów mitochondrialnego DNA. Podano liczbę zarybień narybkiem letnim i smoltami łososia i troci rzek litewskich w latach 2000-2014.


*00084*          en

Historical occurrence and extinction of Atlantic salmon in the River Elbe from the fourteenth to the twentieth centuries. Historyczne występowanie i wyginięcie łososia atlantyckiego w rzece Elbie od czternastego do dwudziestego wieku. Andreska, Jan; Hanel, Lubomir. - Arch.Pol.Fish. 2015 vol.23 fasc.1 s.3-16, il. bibliogr.

Przedstawiono dane o występowaniu, biologii i pochodzeniu łososia atlantyckiego, Salmo salar L. (Salmoniformes) w dorzeczu Łaby (zlewnia Morza Północnego) od XIV do XX wieku. Opisano historyczne metody połowów łososia w Europie i prawnš ochronę na terenie Bohemii. Łosoœ jest modelowym gatunkiem, który został wytępiony wskutek zmian antropogenicznych. Takie działania jak regulacja rzek, budowa zapór i innych barier na rzekach, a także zanieczyszczenie wody i przełowienie, doprowadziły do wyginięcia łososia.


*00085*          en

Information on huchen, Hucho hucho (L.), from historical Polish sources. Informacje o głowacicy, Hucho hucho (L.), z historycznych Ÿródeł polskich. Cios, Stanisław. - Arch.Pol.Fish. 2015 vol.23 fasc.1 s.17-24, il. bibliogr.

Przedstawiono historyczne informacje o głowacicy, Hucho hucho (L.), w polskich Ÿródłach od XVI do poczštku XX w., gdy gatunek ten występował w dorzeczach następujšcych rzek: Dunaj, Prut, Dniestr, Wisła. Relacje dotyczš rozmieszczenia głowacicy, jej znaczenia ekonomicznego, wartoœci kulinarnych, metod połowów oraz sztucznego rozrodu i naturalnego rozmnażania. Na szczególnš uwagę zasługuje występowanie głowacicy w Dniestrze do poczštków XVIII w., ponieważ rzeka ta nie jest wymieniana jako miejsce naturalnego występowania tego gatunku. Wyginięcie głowacicy ma zwišzek ze zmianami antropogenicznymi, a zwłaszcza z intensywnym rozwojem rolnictwa.


 

RYBY SZCZUPAKOWATE

*00014*          pl

Atlas ryb polskich. Szczupak. Kapusta, Andrzej. - Wiad. Węd. 2015 nr 5 (791) s.51, il.

Przedstawiono ogólne informacje o szczupaku, jedynym gatunku w Polsce należšcym do rodziny szczupakowatych. Szczupak zasiedla rzeki, jeziora, słabo zasolone zatoki i morskie wody przybrzeżne. Jego ubarwienie harmonizuje z roœlinnoœciš wodnš, wœród której najczęœciej przebywa. Jako drapieżnik odgrywa ważnš funkcję ekologicznš w zbiornikach, dlatego powinien być objęty szczególnš ochronš. Ochronš również powinne być objęte jego siedliska.


*00015*          pl

        19

Ekologia szczupaka. Kapusta, Andrzej. - Wiad.Węd. 2015 nr 5 (791) s.77-79, il.

Przedstawiono badania prowadzone w płytkim mezotroficznym jeziorze Warniak dotyczšce ekologii szczupaka i jego wędrówek. Szczupaki nie utrzymujš stałych terytoriów, a ich występowanie zwišzane jest z jeziorowym siedliskiem. W wodach dominujš osobniki juwenalne oraz osobniki dorosłe nieznacznie przekraczajšce wymiar ochronny. Przedstawiono także zagrożenia wpływajšce na populacje szczupaka w jeziorze.


*00051*          pl

Efektywna metoda kriokonserwacji nasienia szczupaka (Esox lucius). Dietrich, Grzegorz J.; Nynca, Joanna; Szczepkowski, Mirosław; Ciereszko, Andrzej. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015    s.199-205, il. +bibliogr. 11 poz.

Przedstawiono efektywnš metodę kriokonserwacji nasienia szczupaka z użyciem rozrzedzalnika zawierajšcego 0,19 M glukozę w 9 proc. metanolu. Stosowano szeœciokrotne rozrzedzenie nasienia (1 częœć nasienia na 5 częœci rozrzedzalnika) oraz 15 min. okres ekwilibracji nasienia. Uzyskano wysoki odsetek ruchliwych plemników (70 proc.) oraz wysokš zdolnoœć zapładniajšcš mierzonš odsetkiem wylęgniętych larw. Wykazano, że zdolnoœć zapładniajšca rozmrożonego nasienia szczupaka nie różni się istotnie od nasienia œwieżego. Opisana metodyka może być wdrażana do praktyki wylęgarniczej.


*00052*          pl

Nowatorska metoda pozyskiwania oocytów szczupaka (Esox lucius) w warunkach kontrolowanych. Cejko, Beata I.; Sarosiek, Beata;  Krejszeff, Sławomir; Judycka, Sylwia; Szczepkowski, Mirosław;  Szczepkowska, Bożena; Kowalski, Radosław K. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.207-218, il. +bibliogr. 26 poz.

Przetestowano w warunkach kontrolowanych nowš pneumatycznš metodę pozyskiwania oocytów szczupaka wykorzystujšcš sprężone powietrze i porównano do metody standardowej (ręcznej). Testowano kilka płynów do aktywacji plemników oraz do zapłodnienia ikry szczupaka. Nie stwierdzono istotnych różnic w wartoœciach płodnoœci gospodarczej oraz pH ikry w zależnoœci od zastosowanej metody poboru ikry. Wyższy odsetek zapłodnienia ikry pozyskanej metodš pneumatycznš oraz wyklucia larw uzyskano przy użyciu płynu Woynarovicha (w porównaniu do roztworu Biliarda i wody wylęgarniczej).


 

RYBY OKONIOWATE

*00046*          pl

Efekty podchowu sandacza (Sander lucioperca) ze sterletem (Acipenser ruthenus) w systemie recyrkulacyjnym. Kozłowski, Michał;  Szczepkowski, Mirosław; Wunderlich, Krzysztof; Zakęœ, Zdzisław. W:  Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.151-162, il. +bibliogr. 16 poz.

Przeprowadzono dwa doœwiadczenia podchowu młodocianego sandacza ze sterletem o różnej poczštkowej masie ciała w obiegach zamkniętych (RAS). W grupie S podchów sandacza odbywał się bez dodatkowej obsady sterletem; w grupie S10 podchów sandacza odbywał sie z dodatkiem 10 proc. obsady sterleta; w grupie S20 dodatek sterleta wynosił 20 proc. biomasy sandacza. Omówiono wyniki wspólnego podchowu obu gatunków ryb. Okazało się, że zastosowanie mieszanych obsad sandacza i sterleta zwiększa efektywnoœć ekonomicznš podchowu ryb.


*00073*          en

Cannibalism in cultured Eurasian perch, Perca fluviatlis (Actinopterygii: Perciformes: Percidae) - implication of maternal influence, kinship, and sex ratio of progenies. Kanibalizm w hodowli okonia pospolitego, Perca fluviatlis (Actinopterygii: Perciformes: Percidae) - implikacje wpływu matczynego, pokrewieństwa i stosunek płci u potomstwa. Król, Jarosław; Dauchot, Nicolas;  N.M.Mandiki, Syaghalirwa; Van Cutsem, Pierre; Kestemont, Patrick. -  Acta Ichth.Piscat. 2015 vol.45 nr 1 s.65-73, il. bibliogr.

Kanibalizm jest jednym z głównych czynników wpływajšcych na wzrost i przeżywalnoœć ryb, zwłaszcza w okresie larwalnym i młodocianym. Zjawisko to badano u okonia pospolitego w mieszanych grupach o różnym stopniu pokrewieństwa, a także w grupach składajšcych się tylko z samic. Grupy larw okonia hodowano razem od 10-tego do 77-tego dnia życia w temperaturze wody 22 st.Cel. i w warunkach oœwietlenia 16 L : 8 D. Pod koniec eksperymentu nie stwierdzono płciowego dimorfizmu wzrostu ani kanibalizmu zależnego od płci. Nie było istotnego wpływu pokrewieństwa na przeżywalnoœć i kanibalizm.


 

RYBY LIPIENIOWATE

*00045*          pl

Wybrane aspekty podchowu narybku lipienia europejskiego (Thymallus thymallus) w zamkniętym obiegu wody. Szmyt, Mariusz;  WoŸniak, Małgorzata; Lejk, Adam M.; Grudniewska, Joanna; Dobosz, Stefan; Polewacz, Adam. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.143-150, il. +bibliogr. 18 poz.

Omówiono wyniki badań 297-dniowego podchowu narybku lipienia europejskiego w zamkniętym obiegu wody (RAS). Narybek o œredniej masie 1,5 g żywiono paszami Aller Performa EX i Aller Silver. Zaobserwowano znaczne zróżnicowanie osobnicze pod koniec podchowu, najmniejszy osobnik ważył 22 g i miał 16,1 cm długoœci, a największy miał, odpowiednio, 309,4 g i 30,5 cm. Przeżywalnoœć narybku wahała się od 84,62 do 99,83 proc. Mimo zadowalajšcych wyników, uznano, że należy kontynuować badania w celu poprawy wartoœci pozostałych parametrów hodowlanych.


*00055*          pl

Kriokonserwacja nasienia głowacicy (Hucho hucho) oraz lipienia (Thymallus thymallus). Nynca, Joanna; Dietrich, Grzegorz J.;  Grudniewska, Joanna; Dobosz, Stefan; Liszewska, Ewa; Krzyœ, Maksymilian; Rożyński, Rafał; Ciereszko, Andrzej. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.241-251, il. +bibliogr. 23 poz.

Sprawdzono przydatnoœć metody kriokonserwacji nasienia głowacicy oraz lipienia z wykorzystaniem 0,18M glukozy w 9 proc. metanolu jako rozrzedzalniku. Porównano parametry ruchu plemników oraz zdolnoœć zapładniajšcš konserwowanego nasienia obydwu gatunków. Uzyskano wysokš zdolnoœć zapładniajšcš kriokonserwowanego nasienia przy jednoczesnym zastosowaniu niskiego stosunku plemników na ziarno ikry zarówno u głowacicy jak i lipienia. Wykazano też różnice w zdolnoœci zapłodnienia oraz parametrach ruchu plemników między obu gatunkami. Powyższa metoda krikonserwacji może być wdrożona do praktyki wylęgarniczej przydatnej przy zabiegach restytucji głowacicy i lipienia.


 

RYBY SIEJOWATE

*00062*          pl

Charakterystyka genetyczna wybranych stad tarłowych siei jeziorowej (Coregonus lavaretus) pochodzšcych z obiektów akwakultury. Fopp-Bayat, Dorota; Kuciński, Marcin; Łšczyńska, Beata; Liszewski, Tomasz; Szczepkowski, Mirosław. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.325-332, il. +bibliogr. 23 poz.

Badano podstawowe parametry genetyczne czterech stad siei jeziorowej z jezior: Gaładuœ, Wisztynieckie, Mamry i Bytyń, utrzymywanych w warunkach akwakultury. Porównywano heterozygotycznoœć, indeks bioróżnorodnoœci, wskaŸnik zmiennoœci genetycznej, współczynnik inbredu, dystans genetyczny oraz wskaŸnik dyferencjacji. Najwyższy poziom deferencjacji wystšpił między stadami z jezior Wisztynieckiego i Bytyń, zaœ najniższy z jezior Wisztynieckiego i Gaładuœ. Najwyższy wskaŸnik dystansu genetycznego zaobserwowano pomiędzy stadami z jezior Wisztynieckiego i Mamry, a najniższy z jezior Wisztynieckiego i Gaładuœ.


 

RYBY SUMOWATE

*00058*          pl

Badania nad efektami rozrodu suma europejskiego (Silurus glanis) - interakcja pomiędzy stymulatorem owulacji a masš ciała samic.  Brzuska, Elżbieta. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.271-282, il. +bibliogr. 31 poz.

Owulację podczas rozrodu suma europejskiego z dwóch klas wielkoœci (poniżej i powyżej 6,3 kg) stymulowano różnymi dawkami homogenatu przysadki karpia (CPH), Ovopelu, Ovaprimu oraz Daginu. Badano wpływ stymulatora oraz wpływ masy ciała ryb na masę i jakoœć pozyskiwanych jaj. Po zastosowaniu każdego ze stymulatorów od samic lżejszych pozyskano niższš masę ikry w porównaniu do samic cięższych. Wyższš jakoœć ikry od samic lżejszych stwierdzono po dodaniu Ovopelu. Po stymulacji Ovaprimem w grupie ryb o masie powyżej 6,3 kg wyższy był procent żywych zarodków. Po zastosowaniu Daginu ikra obu grup samic była podobnej jakoœci i charakteryzowała się najwyższym procentem żywych zarodków.


*00063*          pl

Zastosowanie wybranych fragmentów mikrosatelitarnego DNA do okreœlenia zmiennoœci genetycznej stad tarłowych suma europejskiego (Silurus glanis). Liszewski, Tomasz; Kuciński, Marcin; Krzyœków, Anna; Łšczyńska, Beata; Fopp-Bayat, Dorota. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.333-340, il. +bibliogr. 38 poz.

Przeprowadzono analizę mikrosatelitarnych fragmentów genomowego DNA stada hodowlanego suma europejskiego pochodzšcego z Gospodarstwa Rybackiego Wšsosze. Okreœlono paramtery genetyczne opisujšce badane stado: liczbę alleli, heterozygotycznoœć, wskaŸnik polimorficznoœci, wskaŸnik bioróżnorodnoœci oraz współczynnik inbredu. Uzyskane dane będš wykorzystane w zabiegach selekcyjnych oraz posłużš do optymalnego doboru par tarłowych podczas sztucznego rozrodu.


*00089*          en

Intraspecific morphological variation between cultured and wild Clarias gariepinus (Burchell) (Clariidae, Siluriformes). Wewnštrzgatunkowa zmiennoœć morfologiczna między hodowlanym a dzikim Clarias gariepinus (Burchell) (Clariidae, Siluriformes). Solomon, Shola G.; Okomoda, Victor T.; Ogbenyikwu, Abel I. - Arch.Pol.Fish.  2015 vol.23 fasc.1 s.53-61, il. bibliogr.

Badano morfologiczne zróżnicowanie między hodowlanym a dzikim sumem afrykańskim. Ryby dzikie łowiono w rzece Benue (Nigeria), a hodowlane pochodziły z farmy rybnej Uniwersytetu Rolniczego w Makurdi (Nigeria). Wyniki wykazały istotne zróżnicowanie morfologiczne zależne od płci u ryb z różnych œrodowisk. Istotne różnice dotyczyły wszystkich pomiarów morfometrycznych i trzech z pięciu pomiarów merystycznych. Analizy dyskryminacyjne i analizy skupień parametrów morfometrycznych wykazały wysoki stopień rozbieżnoœci między populacjami, czego nie stwierdzono dla cech merystycznych. Różnice morfometryczne mogły wynikać z czynników genetycznych lub œrodowiskowych, albo z połšczenia obu czynników.


 

INNE RYBY SŁODKOWODNE

*00042*          pl

Czy możliwe jest zastšpienie pokarmu żywego na wczesnym etapie podchowu larw miętusa (Lota lota)?. Król, Jarosław; Stańczak, Katarzyna; Hliwa, Piotr. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.115-125, il. +bibliogr. 30 poz.

Przeprowadzono w RAS (systemie recyrkulacyjnym) 14-dniowy podchów larw miętusa w czterech grupach doœwiadczalnych. Jednš grupę larw żywiono wyłšcznie solowcem, dwie grupy żywiono systemem mieszanym, a w przypadku czwartej grupy larwy żywiono do 6-tego dnia eksperymentu solowcem, a następnie paszš. Omówiono wartoœci wskaŸników hodowlanych na poczštku i po zakończeniu eksperymentu. Stwierdzono, że podawanie miętusowi w wieku 18 dni paszy Aller ArtEX 2 łšcznie z solowcem umożliwia uzyskanie bardzo dobrej przeżywalnoœci i stosunkowo dobrych przyrostów ryb.


*00086*          en

Histomorphological study of the gut development pattern in early life history stages of featherback, Chitala chitala (Hamilton) . Histomorfologiczne badania rozwoju przewodu pokarmowego brzeszczotka czarnoplamego, Chitala chitala (Hamilton), we wczesnych stadiach rozwoju. Mitra, Anisa; Mukhopadhyay, Pratap K.; Homechaudhuri, Sumit. - Arch.Pol.Fish. 2015 vol.23 fasc.1 s.25-35, il. bibliogr.

Badano rozwój morfologiczny i histologiczny układu pokarmowego azjatyckiej ryby słodkowodnej, Chitala chitala, przez 30 dni od dnia wylęgu. Zidentyfikowano 3 stadia rozwojowe: endotroficzne (do 8 dnia), endo-egzotroficzne (od 8 do 12 dnia), egzotroficzne (od 12 do 30 dnia). Na poczštku otwór gębowy wylęgu był zamknięty, a układ pokarmowy był prostš tubš. Od 8 dnia otwór gębowy się otwierał i pojawiał się przełyk. Między 6 a 8 dniem zaobserwowano poczštki wštroby i trzustki. Komórki przełyku, zęby i kubki smakowe rozwijały się 2 dni po otwarciu otworu gębowego. Żołšdek, jego gruczoły, odŸwiernik i jelita kształtowały się od 7 do 12 dnia rozwoju. Uzyskane informacje mogš być wykorzystane podczas technik akwakultury dla tego gatunku.


 

POŁOWY RYB, SPRZĘT POŁOWOWY

*00002*          pl

Połowy na wodach Zalewu Wiœlanego (2011-2014). Trella, Kordian. - Wiad.Ryb. 2015 nr 1-2 (203) s.18-20, il.

Omówiono gospodarkę rybackš na Zalewie Wiœlanym w latach 2011-2014. Połowy na wodach Zalewu Wiœlanego prowadzone sš przez rybaków łodziowych używajšcych corocznie od 85 do 94 łodzi. W omawianym okresie złowiono 9798,1 ton ryb (bez uwzględnienia łososiowatych). Opisano sprzęt stosowany do połowu ryb, okresy ochronne dla ryb, wielkoœć połowów poszczególnych gatunków oraz wykorzystanie kwot połowowych leszcza i sandacza.


*00003*          pl

„Odwracanie kota ogonem“ w rybołówstwie. Historiam nescire hoc est semper puerum esse (Nie znać historii, to być zawsze dzieckiem).  Draganik, Bogdan. - Wiad.Ryb. 2015 nr 1-2 (203) s.21-24, il.

Opisano znaczenie oczka, najmniejszego elementu tkaniny sieciowej służšcej do konstrukcji sieci rybackich. Scharakteryzowano różnego rodzaju tkaniny sieciowe i zastosowany w nich układ oczek. Przedstawiono rys historyczny sieci stosowanych do połowu ryb. Omówiono konstrukcję włoków używanych do połowu dorsza zaleconych rozporzšdzeniem Rady Wspólnoty Europejskiej (2187/2005), w którym kształt oczka jest taki jak w sieciach z XVIII wieku.


*00008*          pl

Wymiary widełkowe - zalety i zagrożenia. Kapusta, Andrzej. -  Wiad.Węd. 2015 nr 3 (789) s.72-74, il.

Omówiono różne regulacje prawne dotyczšce połowów ryb. W amatorskich połowach dominujš limity ochronne oraz wymiary ochronne oparte na długoœciach ryb i okresach ochronnych. Stosuje się także wymiary ochronne obejmujšce minimalne i maksymalne wymiary ochronne oraz wymiary ochronne otwarte i zamknięte. Ograniczenia połowu ryb mogš zwiększać wielkoœć łowionych osobników oraz mogš wpływać na strukturę wielkoœciowš populacji ryb.


*00065*          pl

Struktura wartoœci odłowów ryb i zarybień w jeziorach przed i po transformacji własnoœciowej rybactwa w Polsce. Mickiewicz, Maciej;  Trella, Marek. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.351-362, il. +bibliogr. 21 poz.

W oparciu o dane z lat 1973-1982 i 1995-2004 analizowano wielkoœć rybackich odłowów ryb i dokonanych zarybień na podstawie ksišg gospodarczych 300 jezior o łšcznej powierzchni 116736 ha położonych na pojezierzach: Mazurskim, Wielkopolskim i Pomorskim. Przedmiotem analizy były następujšce gatunki: węgorz, sieja, sielawa, szczupak, sandacz, sum, lin, karaœ pospolity, karaœ srebrzysty, karp, amur biały, tołpyga biała, tołpyga pstra. Wartoœć odłowów wszystkich ryb w latach 1973-1982 była dwukrotnie wyższa, zaœ wartoœć materiału zarybieniowego ponad 7,5 razy wyższa niż w latach 1995-2004.


*00074*          en

Determining the severity of skin injuries of red mullet, Mullus barbatus (Actinopterygii: Perciformes: Mullidae), inflicted during escape from trawl codend. Okreœlenie stopnia obrażeń skóry u barweny, Mullus barbatus (Actinopterygii: Perciformes: Mullidae), powstałych podczas ucieczki z worka włoka. Duzbastilar, Faik O.;  Laleli, Tarkan; Ozgul, Aytac; Metin, Gulnur. - Acta Ichth.Piscat.  2015 vol.45 nr 1 s.75-83, il. bibliogr.

Ryby uciekajšce z sieci sš narażone na uszkodzenia skóry, co czyni je podatnymi na infekcje bakteryjne i grzybicze, a w następstwie zwiększa ich œmiertelnoœć. Badano barweny pod kštem ucieczek z włoka, co powodowało uszkodzenia ich ciał. Tempo ucieczek ryb badano we włokach, którego worki (kutle) miały oczka o œrednicy 40, 44 lub 50 mm. Tempo ucieczek ryb wynosiło odpowiednio: 26,3 proc., 46,3 proc., 27,4 proc. W wyniku ucieczek 323 sztuk ryb poniosło œmierć. U uciekajšcyh ryb stwierdzono różnego typu uszkodzenia płetw: rozdarcia (58 proc.), złamania (44,5 proc.), utratę płetwy (6,2 proc.). Nie stwierdzono zwišzku między wielkoœciš ryb, a skalš strat.


 

WĘDKARSTWO

*00016*          pl

Wędkarze wyrzuceni z jezior - cišg dalszy. Wołos, Arkadiusz. - Węd.Œwiat 2015 nr 5 (233) s.76, il.

Przedstawiono fragmenty opinii Instytut Rybactwa Œródlšdowego na temat możliwoœci zezwolenia na amatorski połów ryb na wodach nie oddanych w użytkowanie rybackie. Warunkiem umożliwiajšcym wydanie zezwoleń na taki połów ryb jest posiadanie przez Regionalny Zarzšd Gospodarki Wodnej zaopiniowanego operatu rybackiego. (Do artykułu dołšczono komentarz redakcji.)


*00019*          pl

Porównanie rybactwa i wędkarstwa jako dwóch form eksploatacji ichtiofauny. Czerwiński, Tomasz. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich - częœć 2. Pod red. M. Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2014  s.41-52, il. +bibliogr. 14 poz.

Scharakteryzowano specyfikę dwóch form eksploatacji zasobów rybnych: rybactwa i wędkarstwa. Omówiono problemy współczesnego rybactwa œródlšdowego, w którym gospodarka towarowa ulega zmianie na proœrodowiskowš gospodarkę rybacko-wędkarskš. Analizowano argument radykalnych œrodowisk wędkarskich i ekologicznych sugerujšcych zaprzestania jakichkolwiek połowów profesjonalnych, a także wyeliminowanie zarybień wód œródlšdowych.


*00020*          pl

Alternatywne modele wędkarskiego zagospodarowania łowisk – Catch and Release, No Kill, górne wymiary ochronne. Trella, Marek; Wołos, Arkadiusz. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich - częœć 2. Pod red. M. Mickiewicza i A. Wołosa.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2014   s.53-64, il.

Omówiono cele i kierunki funkcjonowania dwóch metod łowienia ryb popularnych wœród wędkarzy: Catch and Release (złów i wypuœć) czy No Kill (nie zabijaj). Przedstawiono opinie œrodowiska wędkarskiego i poza wędkarskiego dotyczšce wprowadzenia na łowiska specjalne zasad przestrzegania wymiarów ochronnych dla ryb. Analizowano normy i wartoœci, które powinna uwzględniać etyka wędkarska.


 

ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD

*00006*          pl

Jeziora osuwiskowe w Karpatach - perspektywy ich ochrony.  Cebulski, Jarosław; Franczak, Paweł. - Aura 2015 nr 1 s.9-12, il. bibliogr.

Przedstawiono wyniki inwentaryzacji jezior osuwiskowych w Karpatach prowadzonej w latach 2012-2013. Zwrócono uwagę na prawne aspekty ochrony tych jezior, 31 z nich nie jest objętych ochronš prawnš, 19 jezior leży w parkach narodowych, 8 okreœlono jako geostanowiska, natomiast 7 jezior zakwalifikowano jako rezerwaty przyrody.


 

GOSPODARKA WODNA

*00024*          pl

Zagrożenia ichtiofauny przy realizacji inwestycji wodnych i sposoby minimalizowania ich skutków. Wiœniewolski, Wiesław; Borzęcka, Irena; Prus, Paweł; Adamczyk, Mikołaj; Ligięza, Janusz. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich - częœć 2. Pod red. M. Mickiewicza i A. Wołosa. Olsztyn: Wydaw. IRS 2014  s.115-137, il. +bibliogr. 97 poz.

Omówiono bezpoœrednie i poœrednie oddziaływanie inwestycji realizowanych w œrodowisku wodnym na ichtiofaunę. Scharakteryzowano główne okresy migracji tarłowych ryb słodkowodnych oraz terminy tarła i wymagania rozrodcze ryb w wodach sródlšdowych Polski. Wyszczególniono działania dotyczšce ochrony ryb podczas planowanych ingerencji w œrodowisko wodne.


*00076*          en

Is the hydrological function of Lake Wigry changing?. Czy hydrologiczne funkcjonowanie Jeziora Wigry ulega zmianom?.  Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta. - Limnol.Rev. 2014 vol.14 nr 4  s.161-167, il. bibliogr.

Rozważano, czy w ostatnich latach nastšpiły zmiany w obiegu wody w Jeziorze Wigry, głównym zbiorniku wodnym Wigierskiego Parku Narodowego. Jezioro to o powierzchni 2163,3 ha i głębokoœci 73 m jest dziesištym pod względem pojemnoœci zbiornikiem w Polsce. Oceniano pojemnoœć i tendencje wymiany wody w dopływach. Wykazano, że w ostanich latach pozioma wymiana wody została zredukowana. Dopływ do jeziora, głównie dzięki rzece Czarna Hańcza, wzrósł, ale odpływ wody z jeziora zmalał. W oparciu o bilans wodny jeziora analizowano, jak te zmiany rzutujš na strukturę obiegu wody w jeziorze.


*00077*          en

Outflows of groundwater in lakes: case study of Lake Raduńskie Górne. Wypływy wód podziemnych z jezior: studium przypadku Jeziora Raduńskiego Górnego. Cieœliński, Roman; Piekarz, Jacek. -  Limnol.Rev. 2014 vol.14 nr 4 s.169-179, il. bibliogr.

Celem pracy było zlokalizowanie i opisanie wypływu wód podziemnych (gruntowych) w wybranych basenach jeziornych. Przypuszczano, że tego typu jeziora występujš na Pojezierzu Kaszubskim. Badania przeprowadzono w okresie od stycznia 2011 do wrzeœnia 2012 w północno-wschodniej częœci Jeziora Raduńskiego Górnego. Obserwacje prowadzono przy pomocy kamer podwodnych. W czasie badań stwierdzono obecnoœć 4 podwodnych wypływów wód gruntowych. Zaproponowano stosowanie nowej nomenklatury na okreœlenie tego typu cieków.


*00078*          en

Dynamics and consequences of water level fluctuations of selected lakes in the catchment of the Ostrowo-Gopło Channel. Dynamika i konsekwencje wahań poziomu wody w wybranych jeziorach zlewni Kanału Ostrowo-Gopło. Piasecki, Adam; Marszelewski, Włodzimierz. - Limnol.Rev. 2014 vol.14 nr 4 s.187-194, il. bibliogr.

Omówiono wahania poziomu wody w jeziorach i zwišzane z nimi zmiany powierzchni jezior oraz zasobów wodnych w latach 1992-2011. Na podstawie badań terenowych na Pojezierzu Kaszubskim przeanalizowano szczegółowo rok hydrologiczny 2011. Zmiany hydrologiczne w jeziorach występujš przy nieoczekiwanych zjawiskach, takich jak ulewne deszcze lub gwałtowne roztopy. Zmiany wystšpiły też po renowacji kanałów łšczšcych jeziora. Silne współzależnoœci odnotowuje się, gdy zachodzš różnice między parowaniem wody a opadami atmosferycznymi. W œrednich rocznych przedziałach poziomów wody w jeziorach w latach 1992-2010 występowały różnice.


*00081*          pl

Stawy to nie tylko hodowla ryb. Moje refleksje z XX Karpiówki.  Litwin, Sławomir. - Prz.Ryb. 2015 nr 2 (140) s.27-28, il.

Obrady dorocznej konferencji karpia zdominował temat podatku od pobieranej wody na stawy rybne. Przedstawiono stanowisko Ministra Œródowiska oraz postulaty rybaków dotyczšce projektowanej ustawy prawo wodne w odniesieniu do akwakultury.


 

SKORUPIAKI I MIĘCZAKI UŻYTKOWE

*00040*          pl

Podchów raków - wyzwania, osišgnięcia, perspektywy. Ulikowski, Dariusz; Chybowski, Łucjan; Traczuk, Piotr. W: Podchowy organizmów wodnych - osišgnięcia, wyzwania, perspektywy. Pod red. Z. Zakęsia, K. Demskiej-Zakęœ, A. Kowalskiej. Olsztyn: Wydaw. IRS 2015  s.87-96, il. +bibliogr. 21 poz.

Przedstawiono problemy zwišzane z podchowem młodocianych raków podczas wylinki, a szczególnš uwagę zwrócono na straty spowodowane kanibalizmem. Omówiono sposoby ograniczania tego zjawiska. Aktualnie najbardziej opłacalna jest produkcja podchowanego materiału obsadowego raka, głównie na potrzeby restytucji, w ramach czynnej ochrony gatunków ginšcych. Scharakteryzowano odżywianie się młodocianych raków, dobór diety i sposób żywienia oraz zagęszczenie obsad.


*00087*          en

Cultivating Moina macrocopa Straus in different media using carotenogenic yeast Rhodotorula. Hodowla Moina macrocopa Straus w różnych œrodowiskach z użyciem karotenogenicznych drożdży Rhodotorula. Kushniryk, Olga; Khudyi, Oleksii; Khuda, Lidiia;  Kolman, Ryszard; Marchenko, Mykhailo. - Arch.Pol.Fish. 2015 vol.23 fasc.1 s.37-42, il. bibliogr.

Badano możliwoœć użycia karotenogenicznych drożdży z rodzaju Rhodotorula jako pokarmu w hodowli Moina macrocopa. Wyniki wykazały, że zastšpienie tradycyjnych substratów pokarmowych do hodowli żywego pokarmu dla ryb przyniosło pozytywne rezultaty. Nastšpiło wzbogacenie M. macrocopa w karotenoidy. Zaproponowana metoda była mniej kosztowna od dotychczas stsowanych. Hodowla żywego pokarmu dla ryb w akwakulturze z użyciem drożdży okazała się skuteczna i warta zalecenia.