dr hab. inż. Łucjan Chybowski, Profesor IRS

Kontakt
Telefon: 
+48 87 428 38 81

Wykształcenie:

1980 - Magister inżynier rybactwa śródlądowego - Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego.

 

Uzyskane stopnie naukowe:

1994 - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, doktor nauk rolniczych w zakresie rybactwa śródlądowego,

2008 - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie rybactwa śródlądowego.

 

Przebieg zatrudnienia

1979 - 1983: Agrokompleks Kętrzyn, specjalista ds. rybactwa,

1983 – 1986: Zakład Rybactwa Jeziorowego, specjalista,

1986 – 1989: Zakład Rybactwa Jeziorowego, st. specjalista,

1989 – 1994: Zakład Rybactwa Jeziorowego, asystent,

1994 – 2009: Zakład Rybactwa Jeziorowego, adiunkt,

od 2009: Zakład Rybactwa Jeziorowego, docent.

 

Zainteresowania badawcze:

-         rybactwo jeziorowe,

-         biologia ryb i raków,

-         dynamika zespołów ichtiofauny,

-         modelowanie populacji ryb,

-         czynna i bierna ochrona ichtiofauny.

 

Bieżąca problematyka badawcza:

-         efektywność naturalnego rozrodu ryb jeziorowych,

-         restytucja troci jeziorowej,

-         biologia raka pręgowatego,

-         kształtowanie zespołów ichtiofauny jezior w warunkach komercyjnej gospodarki rybackiej i na obszarach chronionych;

-         czynna ochrona ekosystemów wodnych,

-         tworzenie empirycznych modeli ichtioekologicznych,

-         ocena stanu ekologicznego jezior na podstawie ichtiofauny.

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

  • Białokoz W., Chybowski Ł., Krzywosz T. 1996 - Ginące gatunki raków w województwie suwalskim. Zoologica Poloniae, 41, suppl., s. 87-91.
  • Brylińska M., Chybowski Ł., Boguszewski A. 2002 – Reproductive biology of burbot, Lota lota lota, in Lake Hańcza Poland. Folia Zool. – 51(2): 141-148.
  • Chybowski Ł. 2000 – Sumik afrykański, klarias Clarias gariepinus (Burchell, 1822). W Ed. Brylińska M. Ryby słodkowodne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, 360-362.
  • Chybowski Ł. 2007 - Morphometrics, fecundity, density, and feeding intensity of the spinycheek crayfish Orconectes limosus (Raf.) in natural conditions - Arch. Ryb. Pol. 15, 3: 175-241.
  • Chybowski Ł., Białokoz W., Krzywosz T. 1994 - Troć jeziorowa w wodach Suwalszczyzny. W: Aktualne problemy rybactwa jeziorowego, s. 141-149 - Wydawnictwo IRS, Olsztyn.
  • Chybowski Ł., Białokoz W., Krzywosz T. 2005 – Ryby (Pisces) i raki (Decapoda) jeziora Oświn. W „Jezioro Oświn i okolice”. Ed. Gromadzki M. i Wiśniewski J. R. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 2005. 165-182.
  • Chybowski Ł., Juchno D. 2002 - Histological analysis of the annual cycle of gonad development in the male spiny-cheek crayfish Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Crustacea, Decapoda). Arch. Ryb. Pol. 10, 2: 241-253.
  • Juchno D., Chybowski Ł. 2003 - Histological analysis of gonad development in female spiny-cheek crayfish Orconectes limosus Raf. Arch. Pol. Fish. Vol. 11, Fasc 1: 69-78.
  • Kopiejewska W., Terlecki J., Chybowski Ł. 2003 – Varied somatic growth and sex cell development in reciprocal hybrids of roach Rutilus rutilus (L.) and ide Leuciscus idus (L.). Arch. Pol. Fish. Vol. 11, Fasc 1: 33-44.
  • Łuczyński M., Dembiński W., Chybowski Ł. 1986 - Controlling rate of egg development in vendace (Coregonus albula L.) to increase larval growth rate in stocked lakes. Aquaculture, 51: 195-205.

 

Opracowania o charakterze aplikacyjnym:

-         Plany ochrony ekosystemów wodnych Wigierskiego Parku Narodowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Borów Tucholskich i Narwiańskiego Parku Narodowego.

-         Plany ochrony ekosystemów wodnych rezerwatów przyrody jezior: Hańcza, Dobskie, Pogubie Wielkie, Nidzkie i Kolno.

-         Analizy ichtiofauny i wytyczne prowadzenia gospodarki rybackiej do planów ochrony rezerwatów przyrody jezior: Hańcza, Dobskie, Pogubie Wielkie, Nidzkie i Kolno.

-         Operaty gospodarki rybackiej w obwodach rybackich.

-         Opinie o stanie pogłowia ryb i możliwościach prowadzenia gospodarki rybackiej.

-         Oceny tempa wzrostu i struktury populacji ryb w jeziorach.

-         Programy restrukturyzacji zakładów wchodzących w skład Gospodarstwa Rybackiego Zasobu Skarbu Państwa w Giżycku.

-         Projekt badawczy wykonywany na zlecenie GIOŚ: „Opracowanie i testowanie Jeziorowego Indeksu Rybnego do oceny stanu ekologicznego jezior Polski”.

-         Polsko-norweski projekt badawczy (2008-2010): „Development and validation methods for integrated assessment of ecological status of rivers and lakes to suport river basin management plans” (Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu).