dr inż. Rafał Kamiński

Kontakt
Telefon: 
+48 22 756 20 44/88

Wykształcenie

 • 1994, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, magister inżynier rybactwa
 • 2006, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, doktor nauk rolniczych

 

Przebieg zatrudnienia

 • 1994-1998: Zakład Rybactwa Stawowego w Żabieńcu, pracownik techniczny
 • 1998-2006: Zakład Rybactwa Stawowego w Żabieńcu, asystent
 • 2006-obecnie: Zakład Rybactwa Stawowego w Żabieńcu, adiunkt

 

Główne zainteresowania badawcze

 • opracowanie metod sterowania cyklem rozrodczym i dojrzewaniem gonad ryb karpiowatych
 • opracowanie możliwie bezinwazyjnej metody oceny dojrzałości do rozrodu samic ryb karpiowatych
 • doskonalenie metod podchowu ryb w larwalnym oraz młodocianym okresie życia
 • opracowanie metody zapobiegania deformacjom szkieletu powstającym u młodocianych ryb intensywnie żywionych paszami komercyjnymi
 • zastosowanie metod hodowlanych dla ochrony gatunków ryb zagrożonych wyginięciem

 

Członkostwo w radach naukowych i organizacjach

 • 2011-obecnie: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne

 

Granty

 • 2001-2004: projekt badawczy KBN nr 6 P04G 055 21 pt. „Biotechniki kontrolowanego rozrodu i wychowu materiału zarybieniowego strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Dybowski, 1916) oraz genetyczne podstawy jego wykorzystania do czynnej ochrony gatunku” (wykonawca).
 • 2008-2011: projekt badawczy MNiSW nr N N311 2975 35 pt. „Wykorzystanie pokarmu naturalnego i temperatury wody do zapobiegania deformacjom szkieletu u młodocianych ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych” (kierownik).
 • 2010-2013: projekt badawczy MNiSW nr N N311 3248 39 pt. „Określenie wielkości, struktury płciowej i wiekowej oraz zmienności genetycznej zagrożonego gatunku ryby, strzebli błotnej Eupallasella percnurus, jako podstawa jej czynnej ochrony w Polsce” (wykonawca).
 • 2011-2014: projekt badawczy NCN nr 2011/01/D/NZ9/00254 pt. „Opracowanie metod utrzymywania w warunkach kontrolowanych i wykorzystywania do rozrodu stada podstawowego strzebli błotnej Eupallasella percnurus oraz kriokonserwowania jej nasienia do celów czynnej ochrony gatunku” (wykonawca).
 • 2015-2018 – projekt badawczy NCN  nr 2014/15/B/NZ9/05240 pt. „Zastosowanie technik biologii molekularnej i kriokonserwacji nasienia oraz technik bioinformatycznych w tworzeniu banku genów zagrożonego gatunku ryby, strzebli błotnej (Eupallasella percnurus)” (wykonawca)

 

Nagrody i wyróżnienia

 • 2006: nagroda Dyrektora IRS za wyróżnioną rozprawę doktorską w 2006 r.
 • 2007: nagroda Dyrektora IRS za dorobek naukowy w 2006 r.
 • 2012: nagroda Dyrektora IRS za upowszechnianie osiągnięć naukowych w liczących się czasopismach w 2011 r.
 • 2013: nagroda Dyrektora IRS za upowszechnianie osiągnięć naukowych w liczących się czasopismach w 2012 r.
 • 2015: nagroda Dyrektora IRS za dorobek naukowy

 

Dorobek naukowy

Łącznie 111 publikacji (40 oryginalnych prac twórczych, 35 rozdziałów w wydawnictwach książkowych i 36 artykułów popularnonaukowych), 77 doniesień konferencyjnych (53 referaty i 24 postery), redakcja 2 wydawnictw książkowych.

 

Wybrane publikacje naukowe

 1. Dietrich G., Wolnicki J., Słowińska M., Sikorska J., Hliwa P., Kamiński R., Liszewska E., Ciereszko A. 2015 – Short-term storage and cryopreservation of lake minnow (Eupallasella percnurus (Pallas, 1814)) sperm – Journal of Applied Ichthyology 31: 75-78.
 2. Dietrich G., Pecio A., Sikorska J., Wolnicki J., Słowińska J., Hliwa P., Kamiński R., Andronowska A., Ciereszko A. 2014 – Semen biology of lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.) – Journal of Fish Biology 85: 446-455.
 3. Woźniak J., Kamiński R. 2014 – Przegląd metod podchowu brzany Barbus barbus (L.) w larwalnym i młodocianym okresie życia w warunkach kontrolowanych – Komunikaty Rybackie 6: 15-19.
 4. Sikorska J., Wałowski J., Kaminski R., Wolnicki J. 2013 – Potencjał wzrostowy larw trawianki Perccottus glenii Dyb. w warunkach kontrolowanych - implikacje dla rodzimych gatunków ryb – Komunikaty Rybackie 2: 5-9.
 5. Kamiński R., Wolnicki J., Sikorska J., Garcia V. 2013 – Effects of temperature on growth, survival and body composition in larvae of barbel, Barbus barbus (L.) – Aquaculture International 21: 829-841.
 6. Kamler E., Kamiński R., Wolnicki J., Sikorska J., Wałowski J. 2012 – Effects of diet and temperature on condition, proximate composition and three major macro elements, Ca, P and Mg, in barbel Barbus barbus juveniles – Reviews in Fish Biology and Fisheries 22: 767-777.
 7. Sikorska J., Wolnicki J., Kamiński R. 2012 – Effect of different diets on body mineral content, growth and survival of barbel Barbus barbus  (L.) larvae reared under controlled conditions – Archives of Polish Fisheries 20: 3-10.
 8. Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Wolnicki J. 2012 – Effects of photothermal manipulations on the artificial reproduction of barbel Barbus barbus (L.): a pilot study – Acta Ichthyologica et Piscatoria42: 329-333.
 9. Dietrich G., Wolnicki J., Słowińska M., Sikorska J., Hliwa P., Kamiński R., Ciereszko A. 2011 – Preliminary characteristics of lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.), semen – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 133-136.
 10. Hliwa P., Wolnicki J., Król J., Sikorska J., Kamiński R., Ciereszko A. 2011 – State of lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), gonads during pre-spawning season – preliminary results – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 137-143.
 11. Kamiński R., Wolnicki J., Sikorska J. 2011 – Physical and chemical water properties in water bodies inhabited by the endangered lake minnow,  Eupallasella percnurus (Pall.), in central Poland – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 153-159.
 12. Radtke G., Wolnicki J., Kamiński R. 2011 – Occurrence, threats and protection of the endangered lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), in Pomorskie Voivodeship in Poland – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 183-193.
 13. Sikorska J., Wolnicki J., Kamiński R. 2011 – Size and structure of a new lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.) population established by translocations – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 195-200.
 14. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J., Kusznierz J., Radtke G. 2011 –  Lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in Poland – past and present occurrence and protection – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 217-222.
 15. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2011 – Occurrence, threats and active protection of the lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), in Mazowieckie Voivodeship in Poland – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 209-216.
 16. Kamiński R., Kamler E., Wolnicki J., Sikorska J., Wałowski J. 2010 – Condition, growth and food conversion in barbel, Barbus barbus (L.) juveniles under different temperature/ diet combinations – Journal of Thermal Biology 35: 422-427.
 17. Wolnicki J., Sikorska J., Kamiński R. 2009 – Response of larval and juvenile rudd Scardinius erythrophthalmus (L.) to different diets under controlled conditions – Czech Journal of Animal Science 54, 7: 331-337.
 18. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J., Kusznierz J. 2008 – Assessment of the size and structure of lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) population inhabiting a small water body in Central Poland – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego – OL PAN 5, 2: 181-189.
 19. Kamler E., Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2008 – Fatty acid composition, growth and morphological deformities in juvenile cyprinid, Scardinius erythrophthalmus fed formulated diet supplemented with natural food – Aquaculture 278/1-4: 69-76.
 20. Witeska M., Kozińska A., Wolnicki J., Sikorska J., Kaminski R., Pruska A. 2007 – Diet-influenced Performance of Juvenile Common Carp (Cyprinus carpio L.) after Experimental Aeromonas Infection – The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh59: 146-154.
 21. Kamiński R., Kamler E., Korwin-Kossakowski M., Myszkowski L., Wolnicki J. 2006 – Effects of different incubation temperatures on the yolk-feeding stage of Eupallasella percnurus (Pallas) – Journal of Fish Biology 68: 1077-1090.
 22. Kamler E., Myszkowski L., Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Wolnicki J. 2006 – Does overfeeding affect tench Tinca tinca (L.) juveniles – Aquaculture International 14: 99-111.
 23. Kusznierz J., Borsuk P., Kamiński R., Koper M., Myszkowski L., Popović D., Wolnicki J., Stanković A. 2006 – Low genetic variability among the lake minnow Eupallasella percnurus (Cypriniformes, Cyprinidae) populations in Poland – Fisheries Management and Ecology 13: 131-134.
 24. Myszkowski L., Kamiński R., Kamler E. 2006 – Compensatory growth and matter or energy deposition in Vimba vimba juveniles fed natural food or a formulated diet – Folia Zoologica 55: 211-222.
 25. Wolnicki J., Myszkowski L., Korwin-Kossakowski M., Kamiński R., Stanny L.A. 2006 – Effects of different diets on juvenile tench, Tinca tinca (L.), reared under controlled conditions – Aquaculture International 14: 89-98.
 26. Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Kusznierz J., Myszkowski L., Wolnicki J. 2005 – Response of a juvenile cyprinid, lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas), to different diets – Aquaculture International 13: 479-486.