prof. dr hab. Arkadiusz Wołos

Kontakt
Telefon: 
+48 89 524 10 45

wykształcenie

Stopień naukowy magistra inżyniera rybactwa śródlądowego uzyskał w kwietniu 1982 roku na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1990 r. ukończył kurs akwakultury w Duńskim Centrum Akwakultury w Horsens, następnie w 1991 r. kurs planowania i zarządzania w akwakulturze w University of Hull, oraz w 1992 r. kurs marketingu w Sparsholt College Hampshire.

 

przebieg zatrudnienia

Po ukończeniu studiów odbył staż w Zakładzie Rybackim Olsztyn, a od 1982 roku zatrudniony został w IRS w Olsztynie. Stopień doktora uzyskał w 1993 r., a doktora habilitowanego w 2001 r., w Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

 

zainteresowania badawcze

Poczynając od pracy magisterskiej, poprzez rozprawę doktorską i habilitacyjną, jego zainteresowania badawcze skupiały się na szeroko pojętej gospodarce rybacko-wędkarskiej oraz ekologicznych, ekonomicznych i społecznych aspektach wędkarskiego użytkowania wód śródlądowych. Zajmuje się badaniem efektywności gospodarki rybacko-wędkarskiej z punktu widzenia teorii rozwoju zrównoważonego, tzn. prowadzenia takiej gospodarki, która jest ekologicznie bezpieczna, społecznie potrzebna i uzasadniona ekonomicznie. Nadrzędnym kryterium podejmowanych przez niego badań jest realna możliwość zastosowania ich wyników w praktyce, a więc w prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej. Istotnym kierunkiem podejmowanych badań jest monitorowanie jeziorowej produkcji rybackiej oraz sytuacji ekonomicznej jeziorowych gospodarstw rybackich, gospodarstw karpiowych oraz ośrodków hodowli pstrąga tęczowego w Polsce.

 

udział w projektach badawczych

- Projekt badawczy Nr 5 PO6E 053 08  pt. „Doskonalenie metod oceny efektywności zarybień oraz opracowanie zasad alokacji materiału zarybieniowego w celu optymalizacji gospodarki koregonidami”.

- Projekt badawczy Nr 5 PO6E 054 10  pt. „Intensywne zagospodarowanie wędkarskie zbiorników wodnych w celu wzrostu produkcji rybackiej i jej rentowności”.

- Projekt badawczy Nr 5 PO6J 017 14 pt. „Ekonomiczne skutki procesu eutrofizacji oraz analiza i ocena metod przeciwdziałania tym skutkom w rybactwie śródlądowym”.

- Projekt badawczy Nr 3 PO6Z 005 25 pt. „Waloryzacja pozaprodukcyjnej funkcji kompleksowej gospodarki rybacko-wędkarskiej i ocena roli tej gospodarki w procesie ekorozwoju”.

- Projekt realizowany w latach 1997-2005 zatytułowany „Monitoring i ocena produkcyjnych, ekonomicznych i ekologicznych uwarunkowań rozwoju rybactwa jeziorowego”, dofinansowywany przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie.

- Projekt zrealizowany w 2008 roku, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006”, zatytułowany ”Poprawa stanu wiedzy i przejrzystości w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w wodach śródlądowych”.

- Projekt zrealizowany w 2009 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zatytułowany „Diagnoza aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju rybactwa śródlądowego i nadbrzeżnych obszarów rybackich w województwie warmińsko-mazurskim”.

- W latach 2007-2009 członek międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt „Definition of data collection needs for aquaculture” (Reference No. FISH/2006/15 – Lot 6) na mocy umowy z Framian BV.

- Projekt realizowany rokrocznie od roku 2005 na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zatytułowany „Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej”.

 

osiągnięcia organizacyjne

-         w latach 1987-1988 ekspert Grupy Roboczej ds. Zbiorników Zaporowych przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie;

-         obecnie kierownik Grupy Roboczej ds. Rejestracji Połowów Wędkarskich przy ZG PZW w Warszawie;

-         w latach 1992-1994 v-ce koordynator i jeden z głównych realizatorów programu TEMPUS „Improvement of the Aquaculture Training in Poland” (JEP 2016-92/2);

-         od 1993 roku ekspert ds. rybactwa jeziorowego na liście Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa;

-         funkcja sekretarza EIFAC/FAO Symposium „Social, Economic and  Management Aspects of Recreational Fisheries” (Dublin, Irlandia, 1996);

-         przewodniczący komitetu organizacyjnego czternastu Krajowych Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych (1996-2009) oraz seminariów „Aktualne Problemy Rybactwa Śródlądowego” (Olsztyn, 1994), „Sandacz– gospodarka rybacka–eutrofizacja (Ostrowiec, 1996), „Gospodarowanie koregonidami. Uwarunkowania i efektywność” (Olsztyn, 1998), „Łowiska specjalne. Organizacja i zarządzanie” (Olsztyn, 1999);

-         w latach 1995-1997 kierownik projektu badawczego nr 5 PO6E 05308 „Doskonalenie metod oceny efektywności zarybień oraz opracowanie zasad alokacji materiału zarybieniowego w celu optymalizacji gospodarki koregonidami”;

-         w latach 1999-2005 kierownik projektu pt. „Monitoring i ocena produkcyjnych, ekonomicznych i ekologicznych uwarunkowań rozwoju rybactwa jeziorowego”, realizowanego na mocy umów z AWRSP w Warszawie; 

-         w latach 2003-2005 kierownik projektu badawczego nr 3 PO6Z00525 „Waloryzacja poza-produkcyjnej funkcji kompleksowej gospodarki rybacko-wędkarskiej i ocena roli tej gospodarki w procesie ekorozwoju”;

-         od roku 2005 kierownik projektu Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej obejmującego akwakulturę i rybactwo w obwodach rybackich w Polsce;

-         w latach 2003-2007 członek Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;

-         w latach 2001-2008 pełnił funkcję krajowego korespondenta Komisji Doradczej ds. Europejskiego Rybactwa Śródlądowego przy FAO (EIFAC/FAO);

-         w latach 2003-2004 pełnił honorową funkcję krajowego oficera łącznikowego między Rządem RP a Komisją Doradczą ds. Europejskiego Rybactwa Śródlądowego przy FAO (EIFAC/FAO) w celu organizacji przez Polskę i EIFAC/FAO 23 Sesji tej organizacji oraz Symposium on Aquaculture Development – Partnership Between Science and Producer Associations (Wierzba, 29.05 – 2.06. 2004).

-         od roku 2001 redaktor naczelny Komunikatów Rybackich;

-         od roku 2008 (do 2012) członek Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;

-         w 2009 roku kierownik projektu „Diagnoza aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju rybactwa śródlądowego i nadbrzeżnych obszarów rybackich w województwie warmińsko-mazurskim”;

-         od 2001 roku do chwili obecnej kierownik Zakładu Bioekonomiki Rybactwa w Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

 

uzyskane nagrody i wyróżnienia

Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych” przyznana  w 2001 roku za udział w realizacji pracy zespołowej pt.: „Doskonalenie metod oceny efektywności zarybień oraz opracowanie zasad alokacji materiału zarybieniowego w celu optymalizacji gospodarki koregonidami”. W 2001 roku odznaczony medalem „Zasłużony dla rolnictwa”.

 

dorobek naukowy

W dorobku publikacyjnym posiada 291 różnej rangi opracowań, w tym 39 oryginalnych rozpraw naukowych, 32 rozdziały w podręcznikach, skryptach i broszurach oraz 109 publikacji w monografiach

 

ważniejsze publikacje naukowe

Bnińska M., Wołos A. 2001 - Management of selected Polish commercial and recreational fisheries activities - Fisheries Management and Ecology 8(4-5): 333-343.

Wołos A., Leopold M., Bnińska M. 2002 - Analysis of vendace (Coregonus albula L.) and European whitefish (Coregonus lavaretus L.) fisheries in Polish lakes - Arch. Hydrobiol. Spec. Issues Advanc. Limnol. 57: 129-142.

Mickiewicz M., Wołos A., Leopold M. 2003 - Effectiveness of fisheries management in eutrophic lakes near Mrągowo (Norteastern Poland) - Arch. Pol. Fish. 11(1): 123-139.

Falkowski S., Wołos A. 2007 - Whitefish, Coregonus lavaretus (L.), in the fisheries management of lake Gołdopiwo (northeastern Poland) from 1950 to 2005 - Arch. Pol. Fish. 15, 2: 103-116.

Wołos A., Draszkiewicz-Mioduszewska H., Schramm H.L. 2007 - Socio-economic analysis of competitive fishing in Poland - In: Global Challenges in Recreational Fisheries (ed. Ø. Aas), Blackwell Publishing: 249-254.

Wołos A., Wiśniewolski W. 2009 - Fish stock assessment in dam reservoirs located in the upper Vistula and Warta river catchment areas, based on angling catch records - Arch. Pol. Fish. 17, 2: 53-64.

Wiśniewolski W., Wołos A., Borzęcka I. 2009 - Assessment of anglers’ catches in dam reservoirs on the example of Zegrze Dam Reservoir - Arch. Pol. Fish. 17: 211-220.

Wołos A., Zdanowski B., Wierzchowska M. 2009 - Long-term changes in commercial fish catches in Lake Mamry Północne (northeastern Poland) on the background of physical, chemical, and biological data - Arch. Pol. Fish. 17: 195-210.

Wołos A., Zdanowski B., Wierzchowska M. 2009 - Changes in the trophic state of Lake Niegocin based on physical, chemical, biological, and commercial fisheries data. Arch. Pol. Fish. 17: 179-194.

Zdanowski B., Wołos A., Wierzchowska M. 2009 - Change patterns in the trophic state of Lake Mamry Północne and Lake Niegocin (Masurian Lake District, Poland -  Limnological Review 9, 1: 39-60.

 

ważniejsze opracowania o charakterze aplikacyjnym (ekspertyzy, opinie)

Autorstwo i/lub współautorstwo 170 ekspertyz i opinii, 146 operatów wodnoprawnych i rybackich oraz około 250 opinii o operatach rybackich. Autorstwo i/lub współautorstwo licznych ekspertyz dla gospodarstw rybackich, okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego i innych podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych użytkujących rybacko jeziora, rzeki i zbiorniki zaporowe. Współautorstwo ekspertyz i opinii dla organów administracji rządowej i samorządowej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Nieruchomości Rolnych, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie).