prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski

Kontakt
Telefon: 
+48 604 207 925

Pozycja zawodowa: profesor, kierownik Zakładu Rybactwa Rzecznego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im St. Sakowicza, ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno.

 

Wykształcenie:

 • 1974 r.: mgr inż. rolnictwa,  specjalność rybactwo, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Akademia Rolnicza w Warszawie. Praca magisterska pt. „Kształtowanie się warunków tlenowych, CO2, pH i temperatury w różnych biotopach stawów”, promotor prof. dr hab. Kazimierz Stegman.
 • 1987 r.: dr inż. nauk rolniczych w zakresie rybactwa, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Rozprawa doktorska pt. „Możliwości chowu suma (Silurus glanis L.) w stawach centralnej Polski, w świetle wybranych elementów biologii gatunku”, promotor doc. dr  Stanisław Bontemps.
 • 2003 r.: dr hab. inż. w zakresie rybactwa, specjalność rybactwo w rzekach i zbiornikach zaporowych, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Rozprawa habilitacyjna „Zmiany w składzie ichtiofauny, jej biomasa oraz odłowy w wybranych zbiornikach zaporowych Polski”.
 • 2013 r.: profesor nauk rolniczych z nadania Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Przebieg pracy naukowej:

 • 1974 – 1975: stażysta, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanislawa Sakowicza w Olsztynie, Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu;
 • 1975 – 1978:  pracownik inżynieryjno-techniczny, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanislawa Sakowicza w Olsztynie, Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu;
 • 1978 – 1987: starszy asystent, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu;
 • 1987 – 2003: adiunkt, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanislawa Sakowicza w Olsztynie, Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu;
 • 2003 - docent, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanislawa Sakowicza w Olsztynie, Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu, kierownik zakładu.
 • 2010 - 2013 profesor nadzwyczajny, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanislawa Sakowicza w Olsztynie, Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu, kierownik zakładu.
 • 2013 profesor zwyczajny, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanislawa Sakowicza w Olsztynie, Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu, kierownik zakładu.

 

Zainteresowania badawcze:

 • monitoring ichtiofauny jako podstawa oceny ekologicznego stanu rzek, możliwości rybackiego użytkowania zasobów ryb oraz potrzeb ochrony i restytucji gatunków,
 • odtwarzanie drożności rzek dla migracji ryb, oceny funkcjonowania przepławek, ochrona ryb na ujęciach i elektrowniach wodnych,
 • ocena wpływu antropogenicznych oddziaływań (regulacje, zabudowa, zanieczyszczanie)  na ekosystem rzeczny i zespoły ryb oraz możliwości minimalizacji negatywnych skutków,
 • formowanie się ichtiofauny zbiorników zaporowych i wpływu na przebieg tego procesu eksploatacji połowowej oraz zarybiania, jako narzędzi biomanipulacji,
 • oceny eksploatacji połowowej (gospodarczej, wędkarskiej), jako podstawy szacowania biomasy ryb.

 

Dorobek naukowy:

Łącznie 147 publikacji, 12 przekładów książek specjalistycznych, redakcja 3 wydawnictw książkowych i naukowych, 497 ekspertyz i opinii

 • Oryginalne prace twórcze –36.
 • Wydawnictwa zwarte (monograficzne) – 55.
 • Artykuły popularno-naukowe – 56.
 • Przekłady książek z zakresu ichtiobiologii, akwarystyki, wędkarstwa – 12.
 • Doniesienia konferencyjne – 114.
 • Ważniejsze nieopublikowane opracowania:
  1. Opracowania projektowo studialne – 126,
  2. Operaty wodnoprawne i rybackie – 155,
  3. Opinie – 216,
  4. Recenzja rozprawy doktorskiej – 1,
  5. Recenzje wydawnictw monograficznych – 3,
  6. Recenzje projektów w konkursach NCBR – 2
 • Recenzje na zlecenie redakcji czasopism naukowych krajowych –  18.
 • Redakcja wydawnictw książkowych i naukowych – 3.

 

Udział w projektach badawczych i innych:

            W okresie pracy zawodowej uczestnictwo w realizacji 46 projektów badawczych o charakterze naukowym i wdrożeniowym. W 31 projektach jako koordynator.

 

Projekty wybrane, realizowane od 2005 roku.

1.      Monitoring stanu ichtiofauny i gospodarki rybackiej w obwodzie nr 2 rzeki Wisła oraz zbiornika Domaniów na rzece Radomka nr 1

Kierownik projektu - doc. dr hab. W. Wiśniewolski

Umowa na rzecz Okręgu Radomskiego Polskiego Związku Wędkarskiego, zrealizowana w latach 2007-2009.


2.     
Ocena stanu ichtiofauny, w tym pogłowia karpia w Zbiorniku Brody Iłżeckie i zbiorniku Wióry oraz wykonanie odłowów regulujących pogłowie karpia

Kierownik projektu - doc. dr hab. W. Wiśniewolski

Umowa na rzecz Okręgu Kieleckiego Polskiego Związku Wędkarskiego, zrealizowana w 2009 roku.


3.     
Ocena presji i połowów wędkarskich w obwodach rybackich użytkowanych przez Mazowiecki Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Kierownictwo projektu - doc. dr hab. W. Wiśniewolski, doc. dr hab. A. Wołos.

Umowa na rzecz Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, zrealizowana w latach 2005-2008.

4.      Analiza wpływu budowy elektrowni na wodę i ichtiofaunę rzeki Wisły

Kierownik projektu - doc. dr hab. W. Wiśniewolski

Umowa na rzecz Vattenfall Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zrealizowana w latach 2008-2009.


5.     
Poprawa struktury gatunkowej oraz kondycji zespołu ichtiofauny rzeki Narew metodą zarybiania

Kierownik projektu - doc. dr hab. W. Wiśniewolski

Umowa na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie, zrealizowana w latach 2004-2005.

6.      Monitoring przepławki dla ryb przy Elektrowni Wodnej Bukówka

Kierownik projektu - doc. dr hab. W. Wiśniewolski

Umowa na rzecz Zespołu Elektrowni Wodnych Dychów SA realizowana w latach 2008-2013.

7.      Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP

Kierownik projektu - doc. dr hab. W. Wiśniewolski

Umowa na rzecz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zrealizowana w latach 2009-2010.

8.      Przetestowanie Europejskiego Indeksu Rybnego dla potrzeb oceny stanu ekologicznego rzek Polski

Kierownik projektu - doc. dr hab. W. Wiśniewolski

Umowa na rzecz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zrealizowana w 2006 roku.


9.      Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu. (Development and validation methods for integrated assessment of ecological status of rivers and lakes to suport river  basin management plans).

Kierownik części dotyczącej oceny ichtiofauny rzek - dr hab. W. Wiśniewolski   prof. IRS.

Projekt finansowany ze środków Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych, Umowa PNRF-220-AI-1/07, zrealizowany w latach 2008-2011.

10.  Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – rzeki.

Kierownik projektu – prof. dr hab. W. Wiśniewolski

Umowa nr 9/2011/F na rzecz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zrealizowana w latach 2011-2013.


11. 
Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP

Kierownik projektu – dr hab. W. Wiśniewolski prof. IRS

Umowa nr 346/09/Wn50/NE-WU-Tx/D  na rzecz Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zrealizowana w latach 2009-2010.


12. 
Sixth Framework Programme, Priority FP6-2005-SSP-5-A "Improvement and spatial extension of the European Fish Index" (EFI+)

Koordynator części projektu realizowanej przez Polskę – doc. dr hab. Wiesław Wiśniewolski

Projekt finansowany przez Komisję Europejską (Kontrakt nr 044096), zrealizowany w latach 2006-2009.


13. 
Opracowanie rybackiego modelu zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów ryb w zbiornikach zaporowych, na przykładzie Zbiornika Zegrzyńskiego.

Kierownik projektu – prof. dr hab. W. Wiśniewolski

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 3.1. Działania wspólne. Umowa Nr 00002-61720-OR0700001/12/13 między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie a Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie. Główny wykonawca Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza. Zakończenie projektu 31.12.2014.


14. 
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla budowy zapory i elektrowni na Wiśle poniżej Włocławka. Ichtiofauna i Hydrobiologia.

Kierownik projektu –dr hab. W. Wiśniewolski prof. IRS

Projekt realizowany na podstawie umowy pomiędzy Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o. o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie a Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza. Realizacja w latach 2010-2013.


15. 
Monitoring naukowy funkcjonowania przepławki dla ryb przy Elektrowni Wodnej na jazie w Rzeszowie, w km 63+760 biegu rzeki Wisłok.

Kierownik projektu – prof. dr hab. W. Wiśniewolski IRS

Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z ESI Sp. z o.o. ul. Zielona 4, Łomianki. Zakończenie projektu 31.12.2016.

16.  Badania ichtiofauny w latach 2014-2015 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – rzeki.

Kierownik projektu – prof. dr hab. W. Wiśniewolski

Umowa nr 25/2014/F na rzecz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowana w latach 2014-2016.

 

Publikacje wybrane

 1. Wiśniewolski W., 1987. Gospodarcze połowy ryb w Wiśle, Odrze i Warcie, w latach 1953-1978. Roczniki Nauk Rolniczych, H, T. 101, z. 2: 71-114.
 2. Wiśniewolski W., 1988. Fecundity of catfish (Silurus glanis L.) from the rivers Vistula and Bug. Acta Ichthyologica et Piscatoria Szczecin, Vol. XVIII, Fasc. 1: 25-34.
 3. Wiśniewolski W., 1989. Zuchtmöglichkeiten  des  Welses  in  Teichen in Polen. Roczniki Nauk Rolniczych, H, T. 102, z. 1: 131-167.
 4. Wiśniewolski W., Górczyński J., Mądry W., 1989. Versuch  der Geschlechtsbestimmung  beim Wels,  Silurus glanis L.,  mit  Hilfe  der Diskriminanzanalyse  von  Brustflossendaten.  Aquatic Sciences, Basel, 51, 3: 249-259.
 5. Wiśniewolski W., Nabiałek J., 1993. Tag retention and survival of  fish tagged in controlled pond experiments. Aquatic Sciences, Basel, 55, 2: 143-152
 6. Sterzyńska M., Dyrcz A., Gębczyńska Z., Lesiński G., Raczyński J., Romanowski J., Wiśniewolski W., 1998. Review of the faunistic study of the Biebrza National Park – bibliography. Frag. Faun. 41. 16: 213 – 232.
 7. Backiel T., W. Wiśniewolski, I. Borzęcka, P. Buras, J. Szlakowski, M. Woźniewski, 2000. Fish assemblages in almost wild and regulated large river stretches. Pol. Arch. Hydrobiol. 47, 1: 29-44.
 8. Wiśniewolski  W.,  1997. Ekologiczne  przejścia  dla ryb,  czyli  możliwości przeciwdziałania niekorzystnym dla ichtiofauny skutkom progowej zabudowy rzek. Materiały uzupełniające. Rocz. Nauk. PZW. Wędkarstwo w ochronie rybostanów, s. 127 – 136.
 9. Backiel T., W. Wiśniewolski , I. Borzęcka, P. Buras, J. Szlakowski, M. Woźniewski, 2000. Ichtiofauna w odcinku Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Narwi. W: Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). Red. J.M. Matuszkiewicz, E. Roo-Zielińska. Dokumentacja Geograficzna 19: 97-107.
 10. Szlakowski J., Wiśniewolski W., 2001. Biomasa ryb Zbiornika Zegrzyńskiego w aspekcie ich eksploatacji na przykładzie krąpia, Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758). Supplementa ad Acta Hydrobiologica, 1: 67-76, Kraków.
 11. Wiśniewolski W., 2001. Siemianówka Reservoir and Water Ecosystems of the Narew National Park. Publication of the Institute of Geophysic of the Polish  Academy of Sciences. Monographic Volume E-2 (325) “WATER QUALITY ISSUES IN THE UPPER NAREW VALLEY”: 175-181.
 12. Wiśniewolski W., 2002. Zmiany w składzie ichtiofauny, jej biomasa oraz odłowy w wybranych zbiornikach zaporowych Polski. Arch. Pol. Fish., Vol. 10, (2): 5-73.
 13. Wiśniewolski W., 2002. Czynniki sprzyjające i szkodliwe dla rozwoju i utrzymania populacji ryb w wodach płynących. Supplementa ad Acta Hydrobiologica, Vol. 3: 1-28, Kraków.
 14. Wiśniewolski W., 2003. Możliwości przeciwdziałania skutkom przegradzania rzek i odtwarzania szlaków migracji ryb. Supplementa ad Acta Hydrobiologica 6: 45-64.
 15. Wiśniewolski W., Borzęcka I., Buras P., Szlakowski J., Wołos A. 2004. Odłowy wędkarskie i sieciowe - wzajemne relacje, na przykładzie zbiorników zaporowych: Zegrzyńskiego i Siemianówka. Arch. Pol. Fish. Vol. 12 (2): 353-366 .
 16. Witkowski A., Bartel R., Kolman R., Wiśniewolski W., 2004. Realizacja programu  restytucji ryb wędrownych w dorzeczach Wisły i Odry. Arch. Pol. Fish. Vol. 12 (2): 319-334.
 17. Wiśniewolski W., Augustyn L., Bartel R., Depowski R., Dębowski P., Klich M., Kolman R., Witkowski A. 2004. Restytucja ryb wędrownych a drożność polskich rzek. WWF Polska Warszawa, ss. 42.
 18. Wiśniewolski W. and Engel J. (Edit.), 2006. Restoring migratory fish and connectivity of rivers in Poland. Monographic. Wydawnictwo IRS Olsztyn. ss. 82.
 19. Bartel R., Wiśniewolski W., Prus P., 2007. Impact of the Włocławek dam on migratory fish in the Vistula River. Arch. Pol. Fish. Vol. 15, Fasc. 2: 141-156.
 20. De Leeuw J.J., Bujse A.D., Haidvogl G., Łapińska M., Noble R., Repecka R., Virbickas T., Wiśniewolski W., Wolter C. 2007. Challenges in developing fish-based ecological assessment methods for large floodplain rivers. Fisheries Management and Ecology 14: 483-494.
 21. Wiśniewolski W., 2008. Hydroelectric facilities and fish. Arch. Pol. Fish. Vol. 16, Fasc. 2: 203-212.
 22. Mokwa M., Wiśniewolski W. (red.), 2008. Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Monografia naukowa. Wydawnictwo Edukacyjne Wrocław, ss. 198.
 23. Prus P., Wiśniewolski W., Szlakowski J., Borzęcka I., Buras P., Błachuta J., Dębowski P., Jelonek M., Klich M., Kukuła K., Ligięza J., Przybylski M., Radtke G., Witkowski A., Żurek R. 2009 – „Rozwój ogólnoeuropejskiej metody oceny stanu ekologicznego rzek w oparciu o ichtiofaunę – Europejski Wskaźniki Ichtiologiczny (EFI+)”. Nauka, Przyroda, Technologie 2009 tom 3, zesz. 3 #98, ss. 15.
 24. Wiśniewolski W., 2009. Uwarunkowania i prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej w zbiornikach zaporowych. Rocz. Nauk. PZW, t. 22: 141-161.
 25. Wiśniewolski W., Ligięza J., Prus P., Buras P., Szlakowski J., Borzęcka I. 2009 – „Znaczenie naturalnych siedlisk w korycie rzeki oraz jej łączności ze starorzeczami dla składu ichtiofauny na przykładzie środkowej i dolnej Wisły”. Nauka, Przyroda, Technologie 2009 tom 3, zesz. 3 #107. ss. 10.
 26. Wiśniewolski W., Prus P., 2009. Preliminary criteria for ecological status assessment index for dam reservoirs on the basis of the ichthyofauna assemblages. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Land Reclamation. No 41 (2): 131-142 .
 27. Wiśniewolski W., Wołos A., Borzęcka I., 2009. Assessing Engling catches in dam reservoirs on the example of Zegrze Dam Reservoir. Arch. Pol. Fish. Vol. 17, Fasc. 4: 211-220.
 28. Wołos A., Wiśniewolski W., 2009. Fish stock assessment in dam reservoirs located in the upper Vistula and Warta river catchment areas based on Engling catch records. Arch. Pol. Fish. Vol. 17, Fasc. 1: 45-52.
 29. Błachuta J., Rosa J., Wiśniewolski W., Zgrabczyński J., Bartel R., Białokoz W., Borzęcka I., Chybowski Ł., Depowski R., Dębowski P., Domagała J., Drożdzyński K., Hausa P., Kukuła K., Kubacka D., Kulesza K., Ligęza J., Ludwiczak M., Pawłowski M., Picińska-Faltynowicz J., Lisiński K., Witkowski A., Zgrabczyński D., Zgrabczyńska M., 2010. Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa, ss.56.
 30. Wiśniewolski W., Borzęcka I., Buras P. 2011. Changes occurring over time in commercially exploited fish assemblages in lowland dam reservoirs. Arch. Pol. Fish. 19: 267-283.
 31. Wiśniewolski W., Ligięza J., 2011. Ichthyofauna of selected water bodies and the Vistula River in Warsaw. Frag. Faun. 54 (1): 59-76.
 32. Godlewska M., Frouzova J., Kubecka J., Wiśniewolski W., Szlakowski J. 2012. Comparison of hydroacoustic estimates with fish census in shallow Malta Reservoir – which TS/L regression to use in horizontal beam applications. Fisheries Research, Vol. 123-124: 90-97.
 33. Borzęcka I., Buras P., Szlakowski J., GasińskiZ., Wiśniewolski W. 2012. The fish fauna in selected rivers of the Masovian Lowland. Frag. Faun. 55 (1): 75-90.
 34. Adamczyk M., Prus P., Wiśniewolski W.2013. Możliwości zastosowania Europejskiego Wskaźnika ichtiologicznego (EFI+) do oceny stanu ekologicznego rzek Polski. Rocz. Nauk. PZW 26: 21–51.
 35. Doroszczyk L., Długoszewski B., Kanigowska E., Wiśniewolski W., Godlewska M. 2013. Spatial and temporal variability of a vendace (Coregonus albula (L.)) population in Lake Pluszne, Poland, based on hydroacoustics and trawl catches. Advanc. Limnol. 64: 171–187.
 36. Parasiewicz P., Rogers J. N., Gortazar J., Vezza P., Wiśniewolski W.&  C. Comglio., 2013. The MesoHABSIM Simulation Model – development and applications. In Maddock I., Harby A., Kemp P., Wood P. Ecohydraulics: an integrated approach. John Wiley & Sons Ltd. p. 109-124.
 37. Prus P., Adamczyk M., Buras P., Wiśniewolski W.,2013. Metody oceny stanu środowiska rzek  w oparciu o ichtiofaunę. W: Ciecierska H., Dynowska M. (red.) Biologiczne metody oceny stanu środowiska, T. II. Ekosystemy wodne, Wydawnictwo Mantis, Olsztyn: 125-162.nr ISBN 978-83-62860-19-7.
 38. Wiśniewolski W., Buras P. (red.), 2014. Opracowanie rybackiego modelu zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów ryb w zbiornikach zaporowych. Wyd. IRS Olsztyn, ss. 144.

 

Członkostwo w radach naukowych i organizacjach, uprawnienia:

 • 1986 - 1996 - Grupa Robocza ds. Rybactwa w Zbiornikach Zaporowych, przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie. Członek.
 • 1997 - biegły w zakresie ochrony przyrody z listy Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
 • 1999 - biegły w zakresie ochrony przyrody z listy Wojewody Mazowieckiego.
 • 1998 Grupa Robocza ds. Ochrony Gatunkowej Ryb, przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego. Członek.
 • 2003 Rada Naukowa Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza. Członek.
 • 2004 – 2012 - Rada Naukowa Dorzecza Sanu, Wisłoka i Wisłoki przy Podkarpackich Okręgach Polskiego Związku Wędkarskiego. Członek / vc. przewodniczący
 • 2005 Rada Naukowa Narwiańskiego Parku Narodowego. Członek.
 • 2005 - 2007 - Rada Naukowa ds. Gospodarki Rybackiej przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie. Członek.
 • 2007 Rada Społeczno-Naukowa Welskiego Parku Krajobrazowego. Vice przewodniczący / członek.
 • 2014 Rada Naukowa przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie. Członek.
 • 2004 - 2007 - Grupa robocza "Biologiczna ocena wód powierzchniowych na podstawie ryb" przy Ministerstwie Środowiska. Członek.
 • 2005 Zespół ds. opiniowania operatów rybackich, powołany przez Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza. Członek.
 • 2007 - 2008 - Komisji ds. udziału Społeczeństwa przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Członek.
 • 2008 Komitet Gospodarki Wodnej przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Sekcja Ochrony Środowiska Wodnego. Członek.
 • 2008 Komisja ds. Zagospodarowania Wód przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie. Członek.
 • 2009 Zespół ds. Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członek.
 • 2011 Regionalna Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Warszawie. Członek.
 • 2011 Komisja Egzaminacyjna w przewodach doktorskich prowadzonych w Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza. V-ce przewodniczący.
 • 2011 Komisja ds. przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza. Członek.
 • 2011 Komisja ds. okresowej oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczych w Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza. Członek.
 • 2011 - Zespół d/s opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. Członek.
 • 1998 Polskie Towarzystwo Rybackie. Członek.
 • 1966 Polski Związek Wędkarski. Członek.