Ogłoszenie o pracy - Główny Księgowy

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

 

Opis stanowiska

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą funkcjonująca w oparciu o ustawę o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383), od ponad 60 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Do głównych obowiązków będzie należało:  

 • Prowadzenie rachunkowości Instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Sporządzanie planu finansowego Instytutu, bilansu i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt;
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • Dokonywanie wstępnej kontroli:
  a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, składek, potrąceń oraz nad terminowym ich przekazywaniem;
 • Obsługa komputerowych programów finansowych, w tym m.in. sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS, obsługa programu PŁATNIK;
 • Nadzór nad prawidłowością sporządzania deklaracji lub sprawozdań finansowych do ZUS, US, GUS, MRiRW, ARMIR, oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami;
 • Aktualizacja planu kont oraz instrukcji regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej Instytutu;
 • Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych oraz dokumentów pracowniczych;
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Instytutu z rachunków bankowych w systemie bankowości elektronicznej;
 • Nadzór nad sporządzaniem PIT-ów;
 • Nadzór nad realizacją umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;
 • Nadzór nad prowadzeniem ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych i ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Nadzór nad budżetami projektów grantowych;
 • Pomoc w przygotowaniu wniosków projektowych;
 • Nadzór nad gospodarką finansową Rybackich Zakładów Doświadczalnych;
 • Doświadczenie w budowaniu strategii rozwoju Instytutu;
 • Wykonywanie czynności administracyjnych oraz innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora Instytutu należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagania

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać następujące niezbędne wymagania zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500):

 • Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej;
 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Nie być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Nie mieć orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • Posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • Spełniać jeden z poniższych warunków:
  a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  b) mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego;
  c) posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1 będzie dodatkowym atutem,

b) znajomość ustaw: o finansach publicznych, o instytutach badawczych, prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prawo zamówień publicznych i wynikających z nich rozporządzeń,

c) bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania.

Oferujemy

 • pracę w stabilnym Instytucie o ugruntowanej pozycji naukowo-badawczej,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C-V i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 12 października 2021 r.
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu,
 • miejsce składania dokumentów:
  Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
  z dopiskiem na kopercie – nabór na stanowisko Głównego księgowego.

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie informuje Panią/Pana, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie pod adresem ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 95026, adres strony internetowej: www.infish.com.pl, e-mail: IRS@infish.com.pl, numer telefonu 89-5240171, zwany dalej Administratorem;

2) Zgodnie  z art.158 ust.1 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych inspektorem ochrony danych został dotychczasowy administrator bezpieczeństwa informacji Elżbieta Józefczyk, tel. 89-5241061, e-mail  e.jozefczyk@infish.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Instytut  i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. udzielonej przez Pana  zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.;

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym i podmiotom publicznym w ramach posiadanych uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) osobom świadczącym usługi księgowe i pomoc prawną dla Administratora;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. Po tym okresie zostaną zwrócone na podany przez Pana adres.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi niezbędny warunek zawarcia umowy z Administratorem.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem się z  informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

 

                                                                                                                                               ………………………………………..…………..

                                                                                                                                               (data i czytelny podpis kandydata)

Olsztyn, dn. 13.09.2021 r.