OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-7/14 Usługa druku i dostawy dwóch monografii naukowych pt. „Jesiotr ostronosy - bałtycki (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill) - Program restytucji bałtyckiej populacji jesiotra ostronosego w Polsce” i „Aktualny stan i ochrona ginących populacji ryb jesiotrowatych” oraz broszury „Program konferencji i abstrakty”, wydawanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w ramach Projektu pilotażowego w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień. Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003/10/11)