OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-5/15 Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) pochodzącego z sezonu 2014/2015 realizowana w ramach Operacja PT. „Zarybienie w sezonie 2014/2015 wód dorzecza Odry, Wisły, Pregoły i Zalewu Wiślanego narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa Nr 00004-61721-OR1400001/14. UWAGA!!! Zmieniono datę wniesienia wadium na 16-04-2014 do godz. 10:00. Zmieniono Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.