Wykaz oferowanych

Broszur Rybackich

64. W. Dembiński, A. Chmielewski, 1973 - Połowy elektryczne. Cz. I. Przyrodnicze podstawy elektrycznych połowów ryb.

65. W. Dembiński, 1973 - Połowy elektryczne. Cz. II. Następstwa oddziaływania pola elektrycznego na ryby i bezkręgowe zwierzęta wodne.

69. Oprac. zbiorowe, 1973 - Mnich drewniany.

70. J. Włodek, 1973 - Znaczenie praktyczne i hodowlane systematyki zoologicznej (rasy, odmiany) karpia.

74. St. Rowiński, 1974 - Możliwości wykorzystania projektów typowych budowli wodno-melioracyjnych przez gospodarstwa rybackie.

76. K. Opuszyński, K. Bieniarz, 1974 - Światowe osiągnięcia w kontrolowanym rozrodzie i podchowie ryb w młodocianych stadiach rozwojowych. II. Rozród w warunkach sztucznych i podchów młodocianych stadiów ryb.

77. A. Korycka, 1974 - Przewodność elektryczna właściwa wód jeziorowych

81. E. Bogdan, 1974 - Przetrzymywanie narybku węgorza. I. Cel i warunki przetrzymywania.

82. E. Bogdan, 1974 - Przetrzymywanie narybku węgorza. II. Projektowanie przechowalni narybku.

95. H. Wilkońska, 1976 - Zalecenia - jak ustalać wymiary gospodarcze na przykładzie płoci.

96. J. Łaban, 1976 - Obsady dwusezonowe Ko/w/-K2 w Państwowym Gospodarstwie Rybackim Milicz.

97. K. Stasiniewicz, 1976 - Praktyczne efekty stosowania obsad dwusezonowych systemem Malika i Miączyńskiego w PGRyb. Kraków.

98. K. Bieniarz, P. Epler, M. Sokołowska, 1976 - Przegląd światowych badań nad chowem węgorzy w sztucznych warunkach.

99. J. Sosnowska, 1976 - Masowe pojawy fitoplanktonu i ich znaczenie w gospodarce rybackiej.

104. R. Kolman, M. Łuczyński, 1977 - Przegląd urządzeń do zmechanizowanego zadawania pasz.

105. E. Brzuska, 1977 - Metoda przyżyciowego określenia dojrzałości płciowej samic karpia w związku z iniekcjami homogenatu przysadki mózgowej karpia.

106. W. Wiśniewolski, 1978 - Początkowe wyniki chowu suma.

107. K. Goryczko, B. Gliszczyński, J. Kołacki, 1978 - Zimowa inkubacja ikry i produkcja narybku wczesnego pstrąga tęczowego jesiennego tarła w wodzie podgrzanej.

109. E. Bogdan, H. Kalinka, 1978 - Podchów wylęgu karpia w warunkach kontrolowanych. Cz. I. Techniczne zabezpieczenie podchowu wylęgu.

110. E. Bogdan, H. Kalinka, 1978 - Podchów wylęgu karpia w warunkach kontrolowanych. Cz. II. Biotechnika podchowu wylęgu.

111. T. Korulczyk, 1978 - Zarybianie jako główny czynnik gospodarki węgorzem w jeziorach.

112. W. Nowak, 1978 - Wpływ żyzności i specyfiki jezior na efekty gospodarki węgorzem.

113. L. Świerzowska, 1978 - Problemy właściwej eksploatacji węgorzy w jeziorach.

114. J. Szczerbowski, 1978 - Ocena tempa wzrostu sielawy, siei, leszcza, płoci i sandacza jako podstawy określania wymiaru gospodarczego.

115. K. Goryczko, 1979 - Szkic wytycznych do opracowywania programów hodowlanych dla projektowanych obiektów produkcyjnych pstrąga tęczowego.

116. S. Rowiński, 1978 - Urządzenia kontrolno-pomiarowe oraz metody obliczeń wodnych przy eksploatacji obiektów rybackich.

117. K. Bieniarz, A. Cedrowski, E. Bogdan, F. Markiewicz, 1979 - Przegląd wyników badań krajowych nad chowem węgorzy w sztucznych warunkach.

118. A. Krüger, 1979 - Wykorzystanie deszczowni w gospodarce rybackiej.

119. T. Backiel, 1979 - O zanieczyszczeniach wód powodowanych chowem ryb.

121. K. Opuszyński, 1979 - Produkcja materiału zarybieniowego tołpygi białej. Cz. I. Podstawy przyrodnicze.

122. E. Grygierek, 1979 - Zastosowanie wody amoniakalnej do regulowania biocenozy stawów rybnych.

123. B. Gliszczyński, 1979 - Technologia produkcji pstrąga tęczowego. Metody obliczania optymalnych obsad.

124. B. Gliszczyński, 1979 - Technologia produkcji pstrąga tęczowego. Wychów tarlaków, pozyskiwanie i inkubacja ikry.

125. B. Gliszczyński, 1979 - Technologia produkcji pstrąga tęczowego. Pasze i żywienie pstrągów.

126. B. Gliszczyński, 1979 - Technologia produkcji pstrąga tęczowego. Wychów pstrągów.

127. Z. Dombke, R. Maciejewski, 1980 - Podchów wylęgu karpia w Zakładzie Rybackim Pogórze.

128. M. Woźniewski, A. Littak, K. Opuszyński, 1980 - Produkcja materiału zarybieniowego tołpygi białej. Cz. II. Podchów wylęgu w warunkach kontrolowanych.

129. A. Littak, M. Woźniewski, K. Opuszyński, 1980 - Wczesny podchów wylęgu karpia w kontrolowanych warunkach środowiskowych.

130. M. Nowak, T. Mejza, Z. Rychlicki, 1980 - Zasady użytkowego krzyżowania karpi (Cyprinus carpio L.).

131. Cz. Malczewski, 1980 - Niektóre wytyczne projektowania budowy i odbudowy stawowych obiektów rybackich.

134. M. Leopold, 1981 - Walory chowu ryb w porównaniu z innymi formami produkcji zwierzęcej.

137. E. Grygierek, 1982 - Elementy racjonalnej technologii chowu kroczków karpia.

138. B. Dąbrowski, 1983 - Klimat a chów ryb w stawach.

140. M. Łuczyński, R. Kolman, W. Dembiński, L. Chybowski, 1984 - Biotechnologia produkcji wylęgu sielawy o opóźnionym terminie wyklucia.

141. M. Leopold, M. Bnińska, 1985 - Zwiększenie efektywności zarybiania jezior narybkiem szklistym węgorza.

142. J. Worniałło, K. Szlażyńska, 1985 - Uproszczona metoda obliczania kosztów produkcji pstrąga.

144. A. Lirski, G. Okoniewska, J. Wolnicki, M. Woźniewski, K. Opuszyński, 1988 - Porównanie wartości wylęgu i podchowanego wylęgu karpia oraz ryb roślinożernych jako materiału zarybieniowego.

145. J. Wolnicki, G. Okoniewska, W. Opuszyńska, K. Opuszyński, 1988 - Podchów wylęgu ryb karpiowatych w stawach zasilanych wodą podgrzaną.

146. A.M. Szumiec, 1988 - Termiczne warunki chowu karpi w stawach.

147. J. Guziur, 1988 - Gospodarka rybacka w zalewiskach o podłożu gyttjowym.

148. K. Lossow, A. Martyniak, J. Szczerbowski 1988 - Napowietrzanie jako metoda rekultywacji małych jezior i podstawa intensyfikacji produkcji ryb.

149. A Krüger, D. Niewiadomska-Krüger, 1990 - Dopuszczalne stężenie mineralnych związków azotowych w wodach do chowu i hodowli ryb karpiowatych.

150. M. Januszko, 1990 - Regulowanie poziomu i struktury glonów stawów rybnych przez zróżnicowanie nawożenia.

151. K. Bieniarz, P. Epler, J. Rząsa, 1990 - Endokrynologia ryb.

152. D. Dutkiewicz, Z. Karnicki, 1991 - Maszyny do obróbki ryb słodkowodnych powstałe w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni.

153. A. Krüger, G. Okoniewska 1991 - Chów narybku z wylęgu (z przesadkowaniem czy bez?).

154. A. Krüger, 1991 - Technologie chowu karpia konsumpcyjnego.

155. A. Siwicki, 1991 - Stymulowanie odporności nieswoistej w chowie i hodowli ryb.

156. A. Wołos, M. Cieśla, J. Wierzchowska, 1991 - Osiągnięcia w chowie pstrąga tęczowego w Danii. Cz. I. Nowoczesny ośrodek pstrągowy.

157. A. Wołos, M. Cieśla, J. Wierzchowska, 1991 - Osiągnięcia w chowie pstrąga tęczowego w Danii. Cz. II. Pasze i techniki karmienia.

158. A. Krüger, 1993 - Zastosowanie herbicydu Roundup w rybactwie stawowym.

159. W. Górny, J. Wolnicki, 1993 - Technologia podchowu wylęgu szczupaka w warunkach kontrolowanych.

160. T. Mejza, 1993 - Prace hodowlane w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze nad wyprowadzeniem linii i hybrydów karpi o wysokich cechach produkcyjnych.

161. J. Wolnicki, W. Górny, 1993 - Podchów wylęgu ryb karpiowatych w kontrolowanych warunkach środowiskowych.

162. B. Kozłowski, 1994 - Praktyka hormonalnej stymulacji rozrodu ryb karpiowatych.

163. J. Worniałło, 1994 - Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstw rybackich. Część I. Sposób przeprowadzania analizy finansowej.

164. A. Karpiński, 1994 - Jakość wody w intensywnej gospodarce rybackiej.

165. J. Worniałło, 1994 - Elementy uproszczonej rachunkowości rybackiej.

166. A. Wołos, 1994 - Urządzanie łowisk wędkarskich w małych zbiornikach wodnych.

167. B. Tucholski, 1994 - Chów ryb w stawach zasilanych biologicznie oczyszczonymi ściekami.

171. Z. Wajdowicz, 1995 - Obrzeżna zabudowa zbiorników zaporowych.

173. H. Kuźmiński, S. Dobosz, 1996 - Produkcja materiału zarybieniowego siei (Coregonus lavaretus L.) w oparciu o hodowlane stado tarlakowe.

174. K. Turkowski, 1996 - Podstawy prawne gospodarowania na stawach rybnych wg stanu na dzień 29 lutego 1996 r.

175. Z. Zakęś, 1997 - Produkcja materiału zarybieniowego sandacza w warunkach kontrolowanych

176. J. Filipiak, 1997 - Białko i lipidy w żywieniu karpi (Cyprinus carpio L.)

177. R. Kolman, 1998 - Chów ryb jesiotrowatych

178. A. Przybył, 1999 - Procesy technologiczne w konfekcjonowaniu pasz dla ryb

179. P. Epler, T. Mikołajczyk, J. Chyb, 1999 - Nowe technologie produkcji narybku karpia (stymulacja hormonalna rozrodu oraz oddziaływanie czynników środowiska)

180. R. Kolman, 1999 - Zamknięte obiegi wody do produkcji wylęgu i narybku

181. J. Cupiał, 2000 - Katalog czasopism biblioteki Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

182. K. Kazuń, A. K. Siwicki, 2001 – Zastosowanie preparatu Propiscin do znieczulenia ogólnego i transportu ryb

183. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, 2001 – Rozród sandacza w sadzach jeziorowych

185. P. Stachowiak, 2003 - Operat rybacki.