Instytut Rybactwa Śródlądowego

im. STANISŁAWA  SAKOWICZAEXPRES INFORMACJA
(czasopismo abstraktowe)

NR  3/2004

 

 

 

 

                                        Redakcja:           mgr inż. Jadwiga Zdanowska

                                                              mgr inż. Henryk Chmielewski

                                                                   inż. Jadwiga Cupiał

                                                              mgr inż. Alicja Robak

 

 

 

Olsztyn 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja

 

Zespół redakcyjny:

mgr inż. Jadwiga Zdanowska

mgr inż. Henryk Chmielewski

inż. Jadwiga Cupiał

mgr inż. Alicja Robak

 

Kontakt:

Tel. (089) 524 01 71, fax (089) 524 05 05

E-mail: din@infish.com.pl

 

 

© Copyright by
   Instytut Rybactwa Śródlądowego
   Olsztyn 2004

 

 

Wydawca:

Dział Wydawnictw

Instytutu Rybactwa Śródlądowego

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10

Tel. (089) 524 10 15, 524 01 71, fax (089) 524 05 05

E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

RYBACTWO

*00001*          en                         

Fishing in Europe. (Rybactwo w Europie). Belgium: European Commision 2000-2004

Czasopismo wydawane przez organy Unii Europejskiej dotyczące wspólnej polityki rybackiej w Europie. Ukazuje się z częstotliwością 5 razy w roku. Zawiera omówienia różnych aspektów rybackich, strategii rozwoju rybołówstwa morskiego oraz akwakultury. W Olsztynie jest dostępne w Bibliotece IRS oraz w Centrum Dokumentacji Europejskiej UWM - ul. Oczapowskiego 4. W Internecie można korzystać z formy elektronicznej czasopisma pod adresem: http://www. europa. eu.int.comm/fisheries/doc_et_publ/pub_en. htm (odnaleźć podpunkt Magazines, gdzie jest wersja on-line Fishing in Europe).


*00031*          pl                         

PROFET workshop „Rybactwo śródlądowe i akwakultura“. 20-21 luty 2004 - Budapeszt (Węgry). Daczka, Anna. - Prz. Ryb. 2004 R. 29 nr 2  s. 46-50

Przedstawiono uczestników oraz główne zagadnienia poruszane podczas szkolenia zorganizowanego przez Węgierski Związek Rybaków oraz FEAP (Federację Europejskich Producentów Akwakultury). Tematyka sześciu sesji obejmowała: rybactwo i akwakulturę w Europie, działania i stan sektora, zdrowotność ryb, wyzwania ochrony środowiska, zagadnienia socjo-ekonomiczne, przyszłość akwakultury.


*00037*          pl                         

Wybrane zagadnienia ustanawiania obwodów rybackich. Stachowiak, Piotr. - Komun. Ryb. 2004 nr 1 (78) s. 13-18

Skomentowano i zinterpretowano przepisy z Ustawy o rybactwie śródlądowym i z ustawy Prawo wodne pod kątem ustanawiania obwodów rybackich i gospodarowania w tych obwodach.


*00041*          pl                         

Zarządzanie informacją w naukach o środowisku wodnym i rybactwie. Zdanowska, Jadwiga. - Komun. Ryb. 2004 nr 1 (78) s. 30-32

Podczas konferencji EURASLIC-u - stowarzyszenia zajmującego się wymianą informacji w naukach z zakresu środowiska wodnego i rybactwa, poruszano zagadnienia dotyczące przechodzenia od mediów drukowanych na elektroniczne, katalogowania w Internecie oraz sieci roboczych wymiany informacji. Zaprezentowano bazy danych z dziedziny rybactwa.  Baza AGORA udostępnia nieodpłatnie czasopisma elektroniczne do poziomu abstraktu pod adresem internetowym: www. aginternnetwork org/en/.


*00042*          pl                         

Dostęp do jeziora. Radecki, Wojciech. - Komun. Ryb. 2004 nr 1 (78) s. 32-33

Prawnik komentuje przepisy jakie stosuje się, jeżeli uprawniony do rybactwa na jeziorze przepływowym musi, aby dostać się do jeziora, przechodzić bądź przejeżdżać przez grunty stanowiące cudzą własność.  


*00043*          pl                         

Dwunasta kadencja Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego.  Hutorowicz, Andrzej. - Komun. Ryb. 2004 nr 1 (78) s. 34-36

Na podstawie zachowanych dokumentów przedstawiono skład, zakres uprawnień oraz podejmowane tematy kolejnych posiedzeń Rady Naukowej IRS począwszy od 1956 roku.


*00044*          pl                         

Europejskie fundusze na rozwój rybactwa śródlądowego. Wołos, Arkadiusz; Okoniewski, Zygmunt; Czerwiński, Tomasz. - Komun. Ryb. 2004 nr 2 (79) s. 1-3, il.

Podano zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych, które będą udostępniane podmiotom działającym w branży rybackiej w ramach Finansowego Instrumentu Sterowania Rybactwem (skrót ang. FIFG).  Omówiono pięć działań w sektorze rybactwa śródlądowego, w których przewidziano pomoc finansową UE. Są to: ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybacka infrastruktura portowa, przetwórstwo i rynek zbytu, rybołówstwo śródlądowe.


*00045*          pl                         

DEKLARACJA uczestników konferencji międzynarodowej Senatu RP „Perspektywy rybactwa śródlądowego w jednoczącej się Europie“. -  Komun. Ryb. 2004 nr 2 (79) s. 4-5

Uczestnicy konferencji powołali międzynarodową grupę inicjatywną do spraw koordynacji działań środowiska rybaków śródlądowych, która opracuje założenia działalności w sektorze rybackim po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Przedstawiono wnioski dotyczące przepisów UE i przepisów krajowych mające na celu rozwój rybactwa śródlądowego.  


*00052*          pl                         

Charakterystyka meteorologiczna sezonów hodowlanego 2003 i zimowego 2002/2003. Augustyn, Danuta. - Komun. Ryb. 2004 nr 2 (79)  s. 26-28, il.

W Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu scharakteryzowano czynniki hydrologiczno-meteorologiczne: temperaturę powietrza i wody, usłonecznienie i opady w sezonie hodowlanym 2003.  Podano temperatury wody w zimochowach i okres zalegania pokrywy lodowej zimą 2002/2003.


*00053*          pl                         

Informacje w internecie na stronach www IRS. Zdanowska, Jadwiga; Chmielewski, Henryk. - Komun. Ryb. 2004 nr 2 (79) s. 28-29

Omówiono możliwość korzystania z elektronicznego czasopisma abstraktowego - Expres Informacja - o tematyce rybackiej. Jest ono udostępniane na stronach internetowych Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Prezentowane opisy publikacji są odzwierciedleniem nowoopracowanych rekordów do bazy SIGZ-IR. Na stronach www.infish.com.pl można się też m. in. zapoznać z działalnością wydawniczą IRS.


*00097*          pl                         

Stan i uwarunkowania rozwoju rybactwa śródlądowego w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej. Szczerbowski, Jan A. W:  Ogólnopolska Konferencja: Stan badań naukowych, jakości wód i praktyki rybackiej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej.  Mater. Konf., Międzyzdroje, 26-28 czerwca 2003. Szczecin: Wydaw. AR  2003 s. 57-65, il. +bibliogr. 15 poz. summ.

Przedstawiono odłowy i produkcję organizmów wodnych (głównie ryb) w Polsce i na świecie. Scharakteryzowano stan rybactwa w Polsce po 1945 r. oraz perspektywy jego rozwoju w świetle wymogów Komisji Europejskiej.
HYDROBIOLOGIA RYBACKA

*00021*          en                         

Recognition and awareness-raising of toxic cyanobacterial blooms and associated poisoings at Lake Barlewickie, Poland, in 1884 and recent cyanobacterial toxin analyses. Rozpoznanie i uświadamianie toksyczności zakwitów sinicowych w połączeniu z zatruciem w Jeziorze Barlewickim, Polska, w 1884, a obecne analizy toksyn cyanobakterii.  Codd, Geoffrey A.; Oberemm, Axel; Tarczyńska, Małgorzata. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 1 s. 3-6,  bibliogr.

W 1884 r. Berthold Benecke opisał masową śmiertelność ryb, ptaków i zwierząt domowych oraz podrażnienia skóry występujące u ludzi nad Jeziorem Barlewickim (Polska północna). Próbki piany pobrane w tym miejscu ponad 100 lat później zawierały hepatkosyny cyanobakterii, neurotoksyczne microcystyny - RR. Przedyskutowano ustalenia Benecke’go z aktualnymi danymi na temat zakwitów sinicowych.


*00022*          en                         

Oxygen regime improvement in large, lowland reservoirs during the winter period for reduction of fish suffocation: the example of the Dnieper reservoirs, Ukraine. Poprawianie warunków tlenowych w dużych, nizinnych zbiornikach zaporowych w okresie zimowym dla zmniejszenia przyduchy ryb: na przykładzie zbiorników dnieprzańskich, Ukraina. Timchenko, Vladimir M.; Oksiyuk, Olga P.; Lucas, Martyn C. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 1 s. 17-25, il. bibliogr.  

Opisano dwie metody poprawiania natlenienia wody w kaskadowych zbiornikach dnieprzańskich (Kyiv, Kaniv, Kremenchuk), nad którymi znajdują się elektrownie wodne. Jedną z metod jest powiększanie strefy otwartej wody, wolnej od lodu, poprzez przelewanie wody przez zaporę. Druga metoda polega na krótkotrwałym podniesieniu poziomu wody w zbiorniku poprzez mieszanie w strefie głębszej, gdzie zimują ryby. Przedstawiono matematyczne wzory obliczania efektywności tych metod.


*00025*          en                         

Influence of reed belt on the chemical characteristics of sediment interstitial water. Oddziaływanie pasa trzcin na charakterystykę chemiczną wody interstycjalnej w osadach dennych.  Agoston-Szabo, Edit. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 1  s. 67-76, il. bibliogr.

Zmiany składu chemicznego wody interstycjalnej badano wśród trzcinowiska jeziora Fertoe (Neusidler See) leżącego na granicy między Austrią a Węgrami. Wraz z głębokością wzrastała przewodność elektrolityczna oraz koncentracje Cl, S, Na, K, Mg, Ca i NH4+, zaś obniżeniu ulegała zawartość SO4(-2), pH, potencjał redox i temperatura. Charakterystyka chemiczna wody zmieniała się też w zależności od tego, czy pobierano wodę do analiz wśród zdrowych, czy uschniętych pędów trzciny, lub w pobliżu pasa trzcin, ale w miejscu otwartej wody.


*00056*          en                         

[VII Limnological Conference „The natural and anthropogenic transformation of lakes“]. [Siódma] VII Konferencja Limnologiczna „Naturalne i antropogeniczne przekształcenia jezior“. Jaśkowski, Bartłomiej [red. ]. Kielce: Inst. Geogr. Akad. Świętokrz. 2003 283 s., il.   +streszcz. Limnol. Rev. vol. 3

 Tom zawiera prace przedstawione na VII Konferencji Limnologicznej zorganizowanej przez Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej w dn. 9-11 października 2003 r. Tematyka prac oscylowała wokół zmian hydro-chemicznych i hydrologicznych obserwowanych w jeziorach. Niektóre prace dotyczyły pokrywy lodowej, zmian powierzchni jezior i linii brzegowej, a także intensywności wymiany wody oraz charakterystyki zlewni z uwzględnieniem antropopresji.


*00058*          en                         

Influence of catchment on trends in nitrates and phosphates concentrations in waters of Lake Gardno. Oddziaływanie zlewni na trendy koncentracji azotanów i fosforanów w wodach Jeziora Gardno. Cieśliński, Roman. - Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 41-46, il. bibliogr.  streszcz.

Wpływ zlewni na kocentracje azotu i fosforu badano w 2002 r. na 13 stanowiskach przymorskiego jeziora Gardno. Analizowano w jakim stopniu zlewnia przeciwdziała intruzji wód morskich z Bałtyku.  Uznano, że wpływ użytkowanej rolniczo zlewni na sezonowe i przestrzenne zmiany koncentracji azotu i fosforu jest bardzo silny, natomiast intruzja wód morskich nie miała większego znaczenia.  


*00059*          en                         

Lake Łebsko in the light of current hydrochemical research. Jezioro Łebsko w świetle aktualnych badań hydrochemicznych.  Cieśliński, Roman. - Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 47-52, il. bibliogr.  streszcz.

W 2002 r. analizowano wody powierzchniowe, nadenne i interstycjalne jeziora Łebsko na podstawie zdjęć terenowych oraz próbek wody i osadów, które odwirowywano. Oznaczano stężenia chlorków, siarczanów, sodu, potasu, wapnia, magnezu, twardości węglanowej, twardości ogólnej oraz określano pH wody i przewodność właściwą. Najwyższe wartości analizowanych parametrów uzyskano dla wód interstycjalnych. Przypuszcza się, że dopływ wód słonych Bałtyku wpływa na uzyskane rezultaty, obserwowane są wzrosty wszystkich wskaźników odmorskich.


*00061*          en                         

Variability of dissolved organic carbon (DOC) and particulate organic carbon (POC) in the waters of Lake Wigry. Zmienność rozpuszczonego (DOC) i cząsteczkowego (POC) węgla organicznego w wodach jeziora Wigry. Dunalska, Julita; Zdanowski, Bogusław;  Stawecki, Konrad. - Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 59-64, il. bibliogr.  streszcz.

Badano sezonową zmienność zawartości węgla rozpuszczonego i cząsteczkowego w wodach jeziora Wigry w latach 2001-2002. DOC był formą dominującą w jeziorze, a jego maksymalne stężenie notowano wiosną. Na podstawie oceny stopnia zeutrofizowania wód, za najbardziej zanieczyszczoną uznano Zatokę Zadworze, a Ploso Zachodnie było czystsze. Eutrofizację jeziora ogranicza strącanie materii organicznej i fosforu na związkach wapnia i kompleksach SH-Fe.  


*00063*          en                         

Natural and anthropogenic transformations of Wielki Staw Lake in Karkonosze Mountains during the last 200 years reflected by changes of diatomic and cladoceran assemblages. Naturalne i antropogeniczne transformacje jeziora Wielki Staw w Karkonoszach w ciągu ostatnich 200 lat odzwierciedlone poprzez zmiany zbiorowisk okrzemek i wioślarek.  Gąsiorowski, Michał; Sienkiewicz, Elwira. -  Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 73-77, il. bibliogr. streszcz.  

Badano szczątki wioślarek i okrzemek w górnej 10 cm warstwie osadów dennych Wielkiego Stawu, największego jeziora w Karkonoszach.  Na tej podstawie analizowano zmiany wartości pH i warunków troficznych. Wśród wioślarek dominowały gatunki litoralne, a wśród okrzemek - formy acidofilne i obojętne. Rekonstrukcja pH wykazała, że zmienność tego parametru mieściła się w zakresie 5. 11-5. 44.  


*00067*          en                         

Physical-limnological manifestations of present transformations of chosen lakes of Suwalskie Lakeland. Objawy fizyczno-limnologiczne obecnych przemian wybranych jezior Pojezierza Suwalskiego.  Lange, Władysław; Maślanka, Wojciech; Nowiński, Kamil. - Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 135-142, il. bibliogr. streszcz.  

Analizowano wskaźniki odporności na antropopresję oraz podatność na degradację w 16 jeziorach suwalskich (Czarne Bitkowskie, Czarne k.  Rospudy, Hańcza, Jaczno, Jegłówek, Kameduł, Kojle, Kopane, Okrągłe, Perty, Pogorzałek, Potopy, Przechodnie, Skazdubek, Szurpiły, Wysokie). Badano pionowe rozkłady temperatur, przewodności, zawartości tlenu, pH, a także zawartość nutrientów, chlorofilu-a oraz widzialność. Oceniano stopień nasilenia procesów eutrofizacyjnych.  


*00069*          en                         

Natural regularities in variation of electrolytic conductivity of water in chosen lakes of Southern Baltic Lakelands. Naturalne prawidłowości w zmienności przewodności elektrolitycznej wody wybranych jezior Pojezierza Południowobałtyckiego. Maślanka, Wojciech; Lange, Władysław; Nowiński, Kamil. - Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 151-158, il. bibliogr. streszcz.

Pomiar przewodności elektrolitycznej wody jeziora pozwala na oszacowanie innych parametrów środowiska, ale interpretacja wyników nie jest prosta. Analizowano przewodność elektrolityczną wody 116 jezior w różnych okresach roku, a także strukturę zasilania i klasy czystości wody. Do interpretacji najbardziej okazały się przydatne wyniki z okresu cyrkulacji wiosennej w relacji do maksymalnych gradientów w okresie letnim.


*00071*          en                         

Baseline versus background concentrations of trace elements in sediments of Lake Wigry, NE Poland. Oczekiwane wobec rzeczywistych koncentracji pierwiastków śladowych w osadach dennych jeziora Wigry, Polska północno-wschodnia. Migaszewski, Zdzisław M.; Gałuszka, Agnieszka; Pasławski, Piotr. - Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 165-171, il.   bibliogr. streszcz.

Badano osady współczesne i kopalne jeziora Wigry oraz dopływających do niego rzek. Analizowano zawartości: Al, As, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn oraz pH i materię organiczną. Z wyjątkiem As, Ba, Fe i Mn, zawartości metali ciężkich we współczesnych osadach nie przekraczają poziomów ustalonych dla osadów niezanieczyszczonych.


*00072*          en                         

Tendency of changes in malacofauna of Dąbie Lake (Western Pomerania) in years 1954-2000. Tendencje zmian w malakofaunie jeziora Dąbie (Pomorze Zachodnie) w latach 1954-2000. Piotrowski, Stanisław. - Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 189-196, il. bibliogr.  streszcz.

Próby mięczaków w Jeziorze Dąbie pobierano przy pomocy czerpacza Van Veena w latach 1999-2000, a uzyskane wyniki porównano z badaniami przeprowadzonymi w latach ubiegłych. Zidentyfikowano 41 gatunków mięczaków, spośród których 20 jest gatunkami prawnie chronionymi.  Znaczny wzrost ilościowy dotyczy Dreissena polymorpha, a zdaje się całkowicie zaniknął Unio crassus.


*00073*          en                         

Recent sediments of the Wigry Lake (Szyja Basin), NE Poland. Współczesne osady denne jeziora Wigry (Ploso Szyja), Polska północno-wschodnia. Rutkowski, Jacek; Król, Katarzyna;  Krzysztofiak, Lech; Prosowicz, Dorota. - Limnol. Rev. 2003 vol. 3  s. 197-203, il. bibliogr. streszcz.

W Plosie Szyja, środkowej części jeziora Wigry, na głębokości 73 m, przeprowadzono badania sejsmoakustyczne osadów dennych, określając ich konfigurację, budowę geologiczną i charakterystykę fizyko-chemiczną. Stwierdzono w nich przewagę osadów węglanowych. W głębszych miejscach osadzały się drobnoziarniste gytie wapienne, a na płyciznach - frakcje gruboziarniste. Opisano też barwy osadów i skład chemiczny w profilu pionowym.


*00075*          en                         

Seasonal changes in phosphorous concentrations in the waters of Lake Wigry. Zmiany sezonowe koncentracji fosforanów w wodach jeziora Wigry. Stawecki, Konrad; Zdanowski, Bogusław; Dunalska, Julita. - Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 217-222, il. bibliogr. streszcz.  

Sezonowość koncentracji fosforanów i ortofosforanów w wodach jeziora Wigry analizowano w latach 2000-2002. Najwyższe koncentracje odnotowywano podczas cyrkulacji wiosennej i jesiennej, a najniższe późną wiosną po ustabilizowaniu się stratyfikacji termicznej. Podczas stagnacji letniej w hypolimnionie występował wzrost fosforanów, wskutek wzbogacenia wewnętrznego z osadów dennych.


*00076*          en                         

Picoplankton versus other size fractions of phytoplankton in lakes with varied trophic state. Pikoplankton wobec innych frakcji wielkościowych fitoplanktonu w jeziorach o różnym stanie troficznym.  Szeląg-Wasilewska, Elżbieta. - Limnol. Rev. 2003 vol. 3  s. 229-234, il. bibliogr. streszcz.

Badano skład gatunkowy i strukturę wielkościową fitoplanktonu trzech zróżnicowanych troficznie jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego (Skrzynka, Kociołek, Góreckie). W analizie mikroskopowej stosowano dwie metody liczenia komórek, na filtrach nukleoporowych i w komorach cylindrycznych. Średnia liczebność autotroficznego pikoplanktonu obniżała się wraz ze wzrostem trofii jeziora. Najwyższy udział tej frakcji w ogólnej biomasie fitoplanktonu stwierdzono w mezotroficznym jeziorze Kociołek.


*00077*          en                         

Cladoceran succession in lakes and peat bogs of Łęczna-Włodawa Lake District. Sukcesja wioślarek w jeziorach i torfowiskach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Szeroczyńska, Krystyna. -  Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 235-242, il. bibliogr. streszcz.  

Badania paleolimnologiczne Cladocera (wioślarek) pozwoliły na rekonstrukcję rozwoju zbiorników wodnych (jeziora Karaśnego i torfowisk - Durne Bagno i Krowie Bagno). Szczątki Cladocera analizowano pod względem jakościowym i ilościowym. Badane torfowiska w okresach późnoglacjalnym i holoceńskim miały okresy o charakterze typowo jeziornym. Procesy spłycania i zarastania zależały od zmian klimatycznych i wielkości zbiorników.


*00093*          pl                         

Stan obecny i perspektywy poprawy jakości wód powierzchniowych a rozwój akwakultury i rybactwa śródlądowego w Polsce. Chojnacki, Janusz C. W: Ogólnopolska Konferencja: Stan badań naukowych, jakości wód i praktyki rybackiej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej.  Mater. Konf., Międzyzdroje, 26-28 czerwca 2003. Szczecin: Wydaw. AR  2003    s. 17-33, il. +bibliogr. 56 poz. summ.

Scharakteryzowano stan polskich wód powierzchniowych, w szczególności stan środowiska wodnego na Pomorzu Zachodnim.  Analizowano wpływ rozwoju rybactwa śródlądowego na jakość środowiska wód powierzchniowych. Scharakteryzowano kryteria oceny jakości wód w Unii Europejskiej.
AKWAKULTURA

*00093*          pl                         

Stan obecny i perspektywy poprawy jakości wód powierzchniowych a rozwój akwakultury i rybactwa śródlądowego w Polsce. Chojnacki, Janusz C. W: Ogólnopolska Konferencja: Stan badań naukowych, jakości wód i praktyki rybackiej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej.  Mater. Konf., Międzyzdroje, 26-28 czerwca 2003. Szczecin: Wydaw. AR  2003     s. 17-33, il. +bibliogr. 56 poz. summ.

Scharakteryzowano stan polskich wód powierzchniowych, w szczególności stan środowiska wodnego na Pomorzu Zachodnim.  Analizowano wpływ rozwoju rybactwa śródlądowego na jakość środowiska wód powierzchniowych. Scharakteryzowano kryteria oceny jakości wód w Unii Europejskiej.


*00094*          pl                         

Kierunki rozwoju polskiej akwakultury i służącej jej nauki w najbliższym dziesięcioleciu (2003-2013). Goryczko, Krzysztof; Guziur, Janusz. W: Ogólnopolska Konferencja: Stan badań naukowych, jakości wód i praktyki rybackiej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej.  Mater. Konf., Międzyzdroje, 26-28 czerwca 2003. Szczecin: Wydaw. AR  2003     s. 34-37, il. +bibliogr. 4 poz. summ.

Omówiono rozwój polskiej akwakultury na tle unijnego Roboczego Dokumentu o Hodowli Ryb opublikowanego w lipcu 2002 r. przez Parlament Europejski. Scharakteryzowano jednostki naukowe kształcące przyszłą kadrę rybacką w Polsce. Przedstawiono kierunki strategiczne dla rozwoju polskiej akwakultury.
RYBACKIE ZAGOSPODAROWANIE WÓD

*00006*          pl                         

Odpowiedzialność za następstwa nieracjonalnej gospodarki rybackiej. Radecki, Wojciech. - Węd. Pol. 2004 nr 4 (158) s. 68-70, il.  

Opisano prawne konsekwencje wynikające z zaniechania dostatecznych zarybień rybami drapieżnymi przez uprawnionego do rybactwa w danym obwodzie rybackim. Prowadzi to do zakłóceń ekologicznych, zerwania łańcucha pokarmowego, nadmiernego rozwoju glonów i sinic, a w dalszej konsekwencji do masowych śnięć ryb.  


*00010*          pl                         

Wpływ nowo powstałego zbiornika zaporowego Klimkówka na ichtiofaunę dorzecza Ropy. Augustyn, Leszek; Bartel, Ryszard; Epler, Piotr. - Rocz. Nauk. Zoot. 2003 z. 17/2 Supl. s. 597-601, il. bibliogr.  summ.

Omówiono zmiany składu i struktury ichtiofauny rzeki Ropy, lewobrzeżnego dopływu Wisłoki, powyżej i poniżej zbiornika zaporowego w latach 1989-1992 i 2000-2002 oraz potoku Zdynia. Scharakteryzowano negatywny wpływ budowy zapory na środowisko dorzecza Ropy.  


*00013*          en                         

The variablility of spatial distribution and density of fish in the Klimkówka Dam Reservoir. Przestrzenne zróżnicowanie zagęszczenia ryb w Zbiorniku Zaporowym Klimkówka. Świerzowski, Andrzej. - Hydroacoustics, Gdynia 2002/2003 vol. 6 s. 69-78, il.   bibliogr.

Próby hydroakustyczne wykonano w zbiorniku Klimkówka (pow. 306 ha, pojemność 43,5 hm sześc. ) na rzece Ropie, przy zastosowaniu echosondy Simrad EY 500. Sporządzono mapy przestrzennego rozmieszczenia ryb nocą i dniem. Określano strukturę gatunkową, rozmiary ryb, ich liczebność i biomasę. Średnie zagęszczenie ryb w całym zbiorniku wynosiło 638 ryb/ha. Stwierdzono występowanie 9 gatunków, wśród których brakowało introdukowanych uprzednio ryb łososiowatych. Biomasę oszacowano na 11,5 ton (44,4 kg/ha).  
BIOLOGIA RYB

*00009*          pl                         

Ichtiofauna dorzecza Łososiny. Augustyn, Leszek; Bartel, Ryszard; Epler, Piotr. - Rocz. Nauk. Zoot. 2003 z. 17/2 Supl. s. 591-595,  il. bibliogr. summ.

W 2002 r. w dorzeczu Łososiny, lewobrzeżnym dopływie Dunajca, stwierdzono występowanie 15 gatunków ryb należących do 5 rodzin.  Opisano liczebność i masę dominujących gatunków ryb złowionych na poszczególnych stanowiskach dorzecza oraz ich strukturę gatunkową. W ichtiofaunie dominowały następujące gatunki ryb: kleń, brzanka, strzebla potokowa, śliz.


*00035*          pl                         

Badania ichtiofaunistyczne oraz ichtiobiologiczne niektórych rzek Polski Południowej. Cz. 1: Badania ichtiofaunistyczne. Epler, Piotr; Sokołowska-Mikołajczyk, Mirosława. - Komun. Ryb. 2004 nr 1 (78) s. 6-9, il. bibliogr.

Porównano skład jakościowy i ilościowy ichtiofauny w Wiśle w okolicach Krakowa w latach 1948, 1963-1969, 1997 i 2001. Omówiono zmiany stanu ichtiofauny rzek: Dłubni, Skawinki, Raby, Ropy oraz Łososiny pod wpływem antropopresji.


*00046*          pl                         

Badania ichtiobiologiczne wybranych rzek Polski Południowej.  Cz. 2: Wzrost i pokarm niektórych gatunków ryb. Epler, Piotr;  Sokołowska-Mikołajczyk, Mirosława. - Komun. Ryb. 2004 nr 2 (79) s. 5-9,  il. bibliogr.

Badano wiek i tempo wzrostu klenia ze Skawinki, Wisły i Dunajca, brzany z Popradu i Dunajca, lipienia z Popradu, sandacza i szczupaka ze Zbiornika Dobczyckiego. Wiek oznaczano na podstawie łusek, a tempo wzrostu - metodą odczytów wstecznych.


*00083*          en                         

The growth rate of the six selected fish species inhabiting in the Polish part of the Vistula Lagoon. Tempo wzrostu sześciu wybranych gatunków ryb bytujących w polskiej części Zalewu Wiślanego. Trella, Kordian. - Bull. Sea Fish. Inst. 2003 nr 3 (160)  s. 61-73, il. bibliogr.

U sześciu gatunków ryb złowionych w latach 1991-2001 przy pomocy żaków zbadano wzrost oraz opracowano modele wzrostu. W przypadku okonia, ciosy i wzdręgi tempo wzrostu miało charakter liniowy. Wzrost pozostałych gatunków (płoci, jazgarza, stynki) miał przebieg zgodny z równaniem von Bertalanffy’ego. Przedstawiono na wykresach zależności między długością a wiekiem ryb oraz między ciężarem a długością ryb.  


*00087*          pl                         

Ryby dorzecza Słupi i Łupawy. Dębowski, Piotr. W: Zasoby przyrodnicze dorzecza Słupi i Łupawy. Mater. do monogr. z. 1. Pod red.  Włodzimierza Lipczyńskigo. Słupsk: Związek Miast i Gmin 2002     s. 96-106, il.

Scharakteryzowano morfometrię oraz skład gatunkowy ichtiofauny dopływów rzeki Słupi. Łącznie w rzekach dorzecza Słupi występują 24 gatunki ryb i minogów. W ichtiofaunie dominują: pstrągi potokowe, trocie, cierniki, głowacze białopłetwe. Wykazano negatywny wpływ przegradzania rzek, zanieczyszczeń i kłusownictwa na ichtiofaunę Słupi.
HODOWLA RYB

*00040*          pl                         

Genetyka ryb. [Cz. ] 9: Genetyczne i środowiskowe składowe fenotypu osobnika (Kapuscinski i Jacobson 1987). Łuczyński, Mirosław.  - Komun. Ryb. 2004 nr 1 (78) s. 27-30, il. bibliogr.

Podano definicję wartości genotypowej i fenotypowej osobnika oraz wzajemne związki między fenotypem a jego genotypem i środowiskiem, w którym osobnik się rozwijał. Omówiono addywne i nieaddywne składniki wartości genotypowej osobnika. Efekt składania addywnego polega na kumulowaniu wkładu alleli wszystkich loci, zaś efekt składnika nieaadywnego zachodzi podczas interakcji pomiędzy loci.


*00048*          pl                         

Genetyka ryb. [Cz. ] 10: Składowe zmienności ilościowych cech fenotypowych w populacjach ryb (Tave 1986). Łuczyński, Mirosław. -  Komun. Ryb. 2004 nr 2 (79) s. 11-14, il. bibliogr.

Omówiono składowe całkowitej zmienności genetycznej: zmienność genetyczną addytywną, dominacyjną i epistatyczną. Podano przykład obliczania parametrów zmienności ilościowej cechy fenotypowej wg.  podanych wzorów matematycznych.


*00090*          pl                         

Stan rybactwa jeziorowego w 2002 roku. Produkcja towarowa, odłowy wędkarskie, ekonomika, zatrudnienie, struktura przychodów, zarybienia, stan środowiska, obwody rybackie i typ gospodarki rybackiej. Wołos, Arkadiusz; Mioduszewska, Hanna; Mickiewicz, Maciej; Czerwiński, Tomasz; Chmielewski, Henryk. Olsztyn: Wydaw. IRS 2003 99 s., il. +bibliogr. 50 poz.

W oparciu o dane pochodzące od 62 podmiotów gospodarczych użytkujących jeziora znajdujące się w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa analizowano ich produkcję rybacką, sytuację ekonomiczno-finansową oraz gospodarkę zarybieniową. Na podstawie danych uzyskanych metodą ankietyzacji scharakteryzowano wielkość i strukturę połowów wędkarskich. W 2002 r. całkowita produkcja ryb konsumpcyjnych wynosiła 2732,1 t. Oceniono stan środowiska jezior i obwody rybackie pod kątem prowadzenia racjonalnej gospodarki jeziorowej.
ŻYWIENIE I ODŻYWIANIE SIĘ RYB

*00004*          pl                         

Wąchacze i smakosze [ryby]. Borys, Waldemar. - Węd. Pol. 2004 nr 4 (158) s. 34-35, il.

Opisano różnice w rozmieszczeniu receptorów zmysłów węchu i smaku u ryb oraz zachowanie się różnych gatunków ryb podczas odżywiania się. Ryby tworzą chemiczny wzorzec pokarmu, który jest zapamiętywany i wykorzystywany podczas jego wykrywania i lokalizowania. Wykorzystują przy tym węch i smak, oba zmysły wyraźnie rozdzielone pod względem anatomicznym.


 

CHOROBY RYB

*00014*          en                         

Influence of methisoprinol on the replication of rhabdoviruses isolated from carp (Cyprinus carpio) and catfish (Ictalurus melas): in vitro study. Wpływ metizoprinolu na replikację rabdowirusów wyizolowanych od karpia (Cyprinus carpio) i sumika czarnego (Ictalurus melax): badania in vitro.  Siwicki, A. K.; Pozet, F.;  Morand, M.; Kazuń, B.; Trapkowska, S.; Małaczewska, J. - Pol. J. Vet. Sci. 2003 vol. 6 nr 1 s. 47-50, il. bibliogr.  

Określano wpływ metizoprinolu in vitro na replikację SVCV oraz wirusa wyizolowanego od sumika czarnego na podstawie pomiarów syntezy ich RNA. Badane wirusy namnażano w EPC oraz hodowlach zawierających metizoprinol (0, 100, 300, 400 i 500 mikrog/ml medium - Glasgow MEM).  Stwierdzono silny hamujący wpływ metizoprinolu na replikację RNA obydwóch wirusów. Najwyższą skuteczność stwierdzono w przypadku dawek 400 i 500 mikrog/ml.


*00015*          en                         

Immunomodulatory activity of the dimerized lysozyme KLP - 602 after earlier suppresion by atrazine in carp (Cyprinus carpio L. ).  Immunomodulacyjna aktywność dimeru lizozymu KLP-602 u karpia (Cyprinus carpio L. ) po wcześniejszej supresji atrazyną.  Rymuszka, A.; Siwicki, A. K. - Pol. J. Vet. Sci. 2003 vol. 6 nr 3 s. 43-46, il.   bibliogr.  (IV Congress of Veterinary Immunology, 11-12 Sept 2003.  Proceedings)

Określano możliwości modulowania komórkowej odpowiedzi immunologicznej. W badaniach in vitro ryby były intoksykowane atrazyną w dawce 1/4 LD50, a następnie (po 48 h) podawano dimer lizozymu KLP-602 (w dawce 0,02 mg/kg masy ciała). Po 2, 3, 5, 7 i 10 dniach od intoksykacji wyizolowano komórki z krwi oraz przednercza, po czym zbadano aktywność metaboliczną fagocytów oraz zdolność proliferacyjną limfocytów T i B. Podawanie dimeru lizozymu KLP-602 stymuluje i poprawia działanie niesprawnego systemu odpornościowego ryb.


*00016*          en                         

Cell-mediated immunity in yellow forms of rainbow trout. Odporność komórkowa żółtych form pstrąga tęczowego. Siwicki, A.;  Dobosz, S.; Goryczko, K.; Kuźmiński, H.; Kohlmann, K.; Trapkowska, S.; Kazuń, B. - Pol. J. Vet. Sci. 2003 vol. 6 nr 3 s. 49-50, il. bibliogr.      (IV Congress of Veterinary Immunology, 11-12 Sept 2003. Proceedings)

Wyniki badań wskazują, że pstrągi o dzikim (naturalnym) zabarwieniu charakteryzują się wyższą mataboliczną i bujczą aktywnością fagocytów we krwi niż ich formy kolorowe (palomino) lub albinotyczne. Odpowiedź proliferacyjna limfocytów stymulowanych ConA i LPS miała w obydwu przypadkach podobny charakter, przy czym u pstrąga o dzikim ubarwieniu była statystycznie wyższa niż u pozostałych form (palomino i albinosów).


*00017*          en                         

In vitro immunomodulating influence of methisoprinol on the head kidney phagocyte and lymphocyte activity after suppression induced by VHSV in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Immunomodulacyjny wpływ metizoprinolu in vitro na fagocytarną i limfocytarną aktywność nerki głowowej po supresji wywołanej przez VHSV u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss). Siwicki, A. K.; Morand, M.; Kazuń, B.;  Trapkowska, S.; Pozet, F. - Pol. J. Vet. Sci. 2003 vol. 6 nr 3 s. 51-53,  il. bibliogr.   (IV Congress of Veterinary Immunology, 11-12 Sept 2003.  Proceedings)

Określano wpływ metizoprinolu in vitro na aktywność limfocytów i fagocytów nerki głowowej (NG) pstrąga tęczowego po supresji wywołanej VHSV. Stwierdzono, że VHSV powodował statystycznie istotne obniżenie nagłej aktywności oddechowej fagocytów NG oraz odpowiedzi proliferacyjnej limfocytów stymulowanych ConA. Metizoprinol w koncentracji 100 mikrog/ml modulował i przywracał aktywność fagocytów i limfocytów obniżoną po supresji VHSV.


*00029*          pl                         

Nowa choroba karpi czy powtórka z historii?. Stasiniewicz, Krzysztof. - Prz. Ryb. 2004 R. 29 nr 2 s. 34-36, il.

Omówiono rozwój choroby: flawobakteriozy w godpodarstwach karpiowych Polski południowej od roku 2002 i porównano z posocznicą karpi, która wystąpiła masowo w latach 40-tych i 50-tych ubiegłego wieku.


*00084*          pl                         

Nowe kierunki w ochronie zdrowia ryb a obowiązujące wymogi UE.  Siwicki, A. K.; Kazuń, K.; Głąbski, E. W: Możliwości dostosowania się polskiego przetwórstwa ryb do wymogów, aktualnych w systemie prawnym Unii Europejskiej. Jastrzębia Góra, 3-4 października 2003 roku.  Gdańsk: Pomorski Woj. Lekarz Wet. 2003 [5] s.

Przedstawiono najnowsze kierunki zapobiegania chorobom ryb, które opierają się na wczesnym i szybkim diagnozowaniu chorób, stosowaniu immunoprofilaktyki nieswoistej, opracowywaniu szczepionek nowej generacji oraz intensyfikacji badań selekcyjnych. Podano wymogi UE dotyczące nadzoru weterynaryjnego nad hodowlą, obrotem i przetwórstwem ryb.


*00085*          pl                         

Wpływ zakaźnych chorób ryb na jakość środków spożywczych.  Siwicki, A. K.; Terech-Majewska, E.; Kazuń, B. W: Możliwości dostosowania się polskiego przetwórstwa ryb do wymogów, aktualnych w systemie prawnym Unii Europejskiej. Jastrzębia Góra, 3-4 października 2003 roku. Gdańsk: Pomorski Woj. Lekarz Wet. 2003 [7] s.

Omówiono budowę wirusów, postacie występowania, wrażliwość na działanie czynników fizycznych i chemicznych, drogi zakażenia oraz choroby wirusowe ryb powodujące duże straty ekonomiczne.  Przedstawiono choroby bakteryjne (edwardsielozę, jersiniozę, wrzodzienicę, vibriozę) oraz choroby grzybicze mające istotny wpływ na jakość środków spożywczych pochodzenia rybnego.


*00089*          pl                         

Pasożyty (Metazoa) płoci Rutilus rutilus (L. ) w jeziorach Pojezierza Mazurskiego jako wskaźnik jakości środowiska wodnego.  Dzika, Ewa. W: Rozprawy i Monografie nr 73. Olsztyn: Wydaw. UWM 2003     81 s., il. +bibliogr. 152 poz. summ.

W latach 1998-1999 badano parazytologiczne zgrupowania pasożytów płoci w jeziorach (Dgał Wielki, Warniak, Ukiel, Wulpińskie) różniących się morfometrią, stopniem eutrofizacji i zanieczyszczenia.  Wykazano zależność między składem i strukturą zgrupowań pasożytów a presją człowieka na środowisko oraz podobieństwo w strukturze zgrupowań złożonych pasożytów płoci między jeziorami o zbliżonej charakterystyce. Zgrupowania złożone (pasożyty allogeniczne, oczu i skrzeli) mogą być wykorzystywane jako indykatory jakości biotopu.  


*00096*          pl                         

Nowe kierunki w ochronie zdrowia ryb a obowiązujące wymogi Unii Europejskiej. Siwicki, Andrzej K. W: Ogólnopolska Konferencja: Stan badań naukowych, jakości wód i praktyki rybackiej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Mater. Konf., Międzyzdroje, 26-28 czerwca 2003. Szczecin: Wydaw. AR 2003     s. 54-56 +summ.

Przedstawiono nowe kierunki metod profilaktyki zapobiegania chorobom ryb oraz doskonalenie metod terapii opartych na skutecznych lekach, niskotoksycznych antybiotykach czy chemioterapeutykach.  Wskazano na wymogi Unii Europejskiej w zakresie zdrowia ryb dotyczące nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad rozrodem, hodowlą, obrotem i przetwórstwem ryb.
RYBY KARPIOWATE

CHÓW I HODOWLA KARPIA

*00011*          en                         

Health status, blood picture and heavy metal concentrations in tissues of carp (Cyprinus carpio L. ) in their third year of rearing in ponds fertilized with cattle slurry. Stan zdrowia, obraz krwi i zawartość metali ciężkich w tkankach karpia (Cyprinus carpio L. ) w trzecim roku chowu w stawach nawożonych gnojowicą bydlęcą.  Ligaszewski, Maciej; Łysak, Antoni; Pilarczyk, Andrzej. -  Ann. Anim. Sci. 2003 vol. 3 nr 2 s. 377-388, il. bibliogr. summ.  

W latach 1998-2000 w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki ziemne stawy produkcyjne nawożono gnojowicą bydlęcą (biotechnologicznie zmineralizowaną lub napowietrzaną). Stan zdrowia i kondycja karpi były najlepsze ze stawu nawożonego gnojowicą zmineralizowaną, pomimo najwyższego poziomu azotynów w wodzie i wysokiego poziomu methemoglobiny we krwi ryb. W tkankach karpi ze stawów nawożonych obu formami gnojowicy, akumulacja cynku, miedzi i kadmu była niższa, niż u ryb ze stawu kontrolnego, w przeciwieństwie do zawartości ołowiu.


*00027*          pl                         

A miała być tragiczna produkcja - czyli o chowie i zbycie karpia w 2003 roku oraz prognozie na rok 2004. Lirski, Andrzej; Myszkowski, Leszek. - Prz. Ryb. 2004 R. 29 nr 2 s. 23-29, il.

Przedstawiono czynniki determinujące produkcję i zbyt karpia w sezonie hodowlanym 2003 r. Analizowano wielkość produkcji karpia handlowego w ostatnim dziesięcioleciu oraz perspektywy na rok 2004.  
INNE KARPIOWATE

*00002*          pl                         

Nowi goście w naszej ichtiofaunie - czebaczek amurski (Pseudorasbora parva Temminck and Schlegel, 1846). Kujawa, Roman. -  Nasze Akwarium 2004 nr 54 s. 48-49, il.

Opisano wygląd, preferencje pokarmowe i rozmnażanie się czebaczka amurskiego (rodzina Cyprinidae), który naturalnie występuje w wodach słodkich Chin, Korei, Japonii, Tajwanu oraz dorzecza Amuru.  Ryba ta dorasta zaledwie do 8-12 cm, a dojrzałość płciową może osiągać już w pierwszym roku życia.


*00020*          en                         

Selected biological parameters and the abundance of the spawning population of roach Rutilus rutilus (L. ) from lakes Gardno and Łebsko. Wybrane parametry biologiczne i liczebność populacji tarłowej płoci Rutilus rutilus (L. ) z jezior Gardno i Łebsko.  Hornatkiewicz-Żbik, Anna; Ciepielewski, Władysław. - E-journal Pol. Agric. Univ. -Fisheries 2003 vol. 6 iss. 2 19 s., il. bibliogr.      (www. ejpau. media. pl/series/)

Badania przeprowadzono w latach 1987-92 w jeziorach przymorskich na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Płoć w tych jeziorach jest drugim po leszczu gatunkiem ryb karpiowatych, dominującym w połowach rybackich. W eksploatowanych populacjach płoci dominowały samice (odpowiednio 62,4 i 64,3 proc. połowu w jeziorach Gardno i Łebsko).  Najliczniejszą generację w badanych jeziorach tworzyło pokolenie z 1985 r. O wielkości stad tarłowych decydowały najmłodsze grupy wieku: 2+, 3+, 4+ z wyraźnie dominującymi czterolatkami w jeziorze Gardno i trzylatkami w jeziorze Łebsko.


*00082*          en                         

The growth rate and condition of asp Aspius aspius (L., 1758) from Międzyodrze waters. Wzrost i kondycja bolenia, Aspius aspius (L., 1758) w wodach Międzyodrza. Kompowski, Andrzej; Neja, Zbigniew. - Bull. Sea Fish. Inst. 2003 nr 3 (160) s. 47-59, il. bibliogr.

Przeanalizowano tempo wzrostu i kondycję bolenia, narybku w wieku 0+ o długości 23-83 mm i osobników dorosłych w wieku od 2+ do 10+ o długości 16. 9 - 64. 3 mm. Na podstawie odczytów wstecznych stwierdzono, że proces zakładania się łusek u tego gatunku rozpoczyna się przy długości około 13 mm. Różnice w tempie wzrostu między samcami a samicami nie były istotne statystycznie. Zależność między masą ciała (W, g) a długością (L, cm) badanych ryb można opisać równaniem W=0. 075L(3. 1964). Tempo wzrostu bolenia w wodach Międzyodrza w porównaniu do innych populacji tego gatunku - uznano za średnie.


 

RYBY SZCZUPAKOWATE

*00033*          pl                         

Wpływ zagęszczenia obsady na wyniki wychowu narybku szczupka (Esox lucius). Szczepkowska, Bożena; Szczepkowski, Mirosław. -  Komun. Ryb. 2004 nr 1 (78) s. 1-3, il.

Badano wpływ różnych gęstości obsad (1-4 szt. /l) narybku szczupaka na wyniki wychowu basenowego w momencie rozpoczynania drapieżniczego trybu życia przy zastosowaniu w żywieniu pasz Trouvit Nutra Amino Balance o zróżnicowanej granulacji. Gęstość obsady wpłynęła na wzrost masy i długości ciała ryb.

 
RYBY OKONIOWATE

*00018*          en                         

Effects of feeding regimes on growth, within-group weight variability, and chemical composition on the juvenile zander, Sander lucioperca (L. ). Wpływ warunków żywienia na wzrost, wewnątrzgrupowe zróżnicowanie wielkości i skład chemiczny ciała juwenalnego sandacza, Sander lucioperca (L. ).  Zakęś, Zdzisław;  Szkudlarek, Maciej; Woźniak, Małgorzata; Demska-Zakęś, Krystyna;  Czerniak, Stanisław. - E-journal Pol. Agric. Univ. -Fisheries 2003 vol. 6 iss. 1, 11 s., il. bibliogr.  (www.ejpau.media.pl/series/)

Narybek sandacza o początkowej masie jednostkowej ciała 25 g podchowywano w recyrkulacyjnym obiegu wody przez 42 dni. Stwierdzono, że zwiększenie dawki pokarmowej w granicach od 1,2 do 2,0 proc. masy obsady istotnie determinowało wzrost i skład chemiczny (głównie zawartość tłuszczu) ciała badanych ryb oraz efektywność wykorzystania przez nie paszy sztucznej. Nie zaobserwowano wpływu zróżnicowania poziomu żywienia na wewnątrzgrupowy rozkład wielkości ryb.  


*00019*          en                         

Fatty acid profile and meat utility of wild and cultured zander, Sander lucioperca (L. ). Profile kwasów tłuszczowych i użyteczność mięsa dzikiego oraz hodowlanego sandacza, Sander lucioperca (L. ).  Jankowska, Barbara; Zakęś, Zdzisław; Żmijewski, Tomasz; Szczepkowski, Mirosław. - E-journal Pol. Agric. Univ. -Fisheries 2003 vol. 6 iss. 1, 10 s., il. bibliogr. (www.ejpau.media.pl/series/)

Analizowano profile kwasów tłuszczowych oraz wartość rzeźną mięsa dzikich i hodowlanych sandaczy, żywionych paszą sztuczną (granulatem pstrągowym) oraz rybami (płocią, okoniem i jazgarzem).  Najwyższy poziom tłuszczu ogólnego w mięśniach stwierdzono u ryb hodowlanych, żywionych paszą sztuczną (2. 78 proc. ), najniższy u ryb dzikich (0. 96 proc. ). U wszystkich grup sandaczy zawartości białka i składników mineralnych były zbliżone (odpowiednio ok. 18 i 1 proc.  masy tkanki mięśniowej).


 

RYBY SIEJOWATE

*00012*          en                         

In situ measurements of the target strength of vendace (Coregonus albula L. ) in Lake Pluszne. Pomiary in situ siły celu dla sielawy (Coregonus albula L. ) w jeziorze Plusze. Świerzowski, Andrzej; Godlewska, Małgorzata. - Hydroacoustics, Gdynia 2002/2003  vol. 6 s. 59-68, il. bibliogr.

Przedstawiono wstępną dyskusję wyników pierwszej polskiej próby określenia in situ siły celu TS (dB) dla sielawy (rozmiar akustyczny w funkcji długości ciała L w cm). Badania przeprowadzono w pelagialu jeziora Plusznego (pow. 600 ha) na głębokości 51 m, wykorzystując echosondę badawczą Simrad EY 500 w wersji z rozszczepioną wiązką sondującą. Dane pomiarowe opracowywano za pomocą systemu analizy danych akustycznych metodą „śledzenia śladów“ (nazwa ang. „trace tracking“) z programem EP500.
RYBY BASSOWATE

*00023*          en                         

Comparison of inhibiting effects of low water temperature and high stocking density on reproduction in female Micropterus salmoides (L. ). Porównanie hamującego wpływu niskiej temperatury wody i wysokiego zagęszczenia obsady na rozrodczość samic Micropterus salmoides (L. ). Martin, Maryse; Goubier, Vincent; Hardy, Isabelle; Exbrayat, Jean M. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 1  s. 49-55, il. bibliogr.

Trzy grupy ryb pochodzące z tej samej populacji bassa wielkogębowego hodowano w różnych warunkach. Samice hodowane w klimacie umiarkowanym w niskim zagęszczeniu (ok. 0. 9 t/ha) tarły się w okresie maj-czerwiec, a ich oocyty ulegały degeneracji w ciągu lata. Ryby hodowane w tym samym klimacie, ale w dużym zagęszczeniu (ok. 4 t/ha) oraz ryby przebywające w klimacie zimnym, nie przystępowały do tarła. Badania histologiczne wykazały, że oocyty tych ryb po przeniesieniu do dogodnych warunków, dojrzewały prawidłowo.  
RYBY SUMOWATE

*00034*          pl                         

Kaszubskie sumy. Ulikowski, Dariusz. - Komun. Ryb. 2004 nr 1 (78) s. 3-6, il. bibliogr.

Opisano obiekty, urządzenia i wyposażenie małego Gospodarstwa Rolno-Rybackiego w Karsinie na Pojezierzu Pomorskim oraz jego osiagnięcia w chowie suma.


 

INNE RYBY SŁODKOWODNE

*00024*          en                         

Effect of zeolite (sodium aluminosilicate) on the removal of copper from water and fish and an improvement of RNA:DNA ratio in Oreochromis mossambicus (Peters). Wpływ zeolitu (glinokrzemianu sodu) na usuwanie miedzi z wody i ryb oraz poprawienie wskaźnika RNA:DNA u Oreochromis mossambicus (Peters). James, Raja; Sampath, Kunchitham; Jeyamary, Rani; Selvamani, Palavesam. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 1 s. 57-65, il. bibliogr.  

Przeprowadzono eksperymenty z udziałem tilapii, Oreochromis mossambicus, dotyczące toksyczności miedzi wobec ryb i wpływu dodania zeolitu do wody. LC50-96h dla miedzi u badanego gatunku ryb wynosiło 4. 27 ppm. Podawanie zeolitu do wody powodowało wzrost RNA, zawartości białka w mięśniach i stosunku RNA:DNA u ryb. Spośród stosowanych dawek (0,5 - 8,0 g/dm3) za optymalne uznano dodanie zeolitu w ilości 2 g/dm3.


*00050*          pl                         

Nowe stanowisko trawianki (Perccottus glenii Dybowski 1877).  Andrzejewski, Wojciech; Mastyński, Jerzy. - Komun. Ryb. 2004 nr 2 (79) s. 22-23, il. bibliogr.

Przedstawiono występowanie na świecie i rozprzestrzenianie się, nazewnictwo, budowę, odżywianie się i rozród trawianki - ryby z rodziny Eleotrididae. Opisano populację trawianki stwierdzoną w 2002 r. w stawie w Niewieścinie w województwie kujawsko-pomorskim.  


*00054*          pl                         

Zbiory zoologiczne Muzeum im. Prof. Janiny Wengris w Katedrze Zoologii. [Cz. ] 4: Ryby kostnojęzykokształtne (Osteoglossiformes) Afryki. Boroń, Alicja; Szlachciak, Jolanta. - Komun. Ryb. 2004 nr 2 (79) s. 30-33, il. bibliogr.

Podano stanowisko systematyczne, występowaie, budowę i fizjologię przedstawicieli ryb słodkowodnych z rodzin: Osteoglossidae (Heterotis niloticus), Notopteridae (Xenomystus nigri), Mormyridae oraz Gymnarchidae (Gymnarchus niloticus).
EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

*00030*          pl                         

Aukcja Rybna w Ustce jako jeden z instrumentów porządkowania rynku rybnego. Marczyński, Andrzej. - Prz. Ryb. 2004 R. 29 nr 2 s. 37-39,  il.

Przedstawiono udziałowców oraz kolejne etapy organizacji i budowy Aukcji Rybnej w Ustce, gdzie będzie prowadzona sprzedaż ryb i „owoców morza“ na rynek krajowy, unijny i eksport poza Unię Europejską.


*00038*          pl                         

Sposób oceny wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej - próba zastosowania metody w stosunku do gospodarstw jeziorowych w Polsce. Worniałło, Jerzy. - Komun. Ryb. 2004 nr 1 (78)  s. 18-19+22, il. bibliogr.

Przedstawiono dwa rodzaje klasyfikacji gospodarstw rolnych stosowane w krajach UE oraz omówiono współczynniki służące do oceny wielkości ekonomicznej gospodarstw: NB nadwyżka bezpośrednia i SNB standardowa nadwyżka bezpośrednia. Zastosowano opisane metody do oceny gospodarstw jeziorowych w Polsce na podstawie danych ankietowych z 2002 r.


*00090*          pl                         

Stan rybactwa jeziorowego w 2002 roku. Produkcja towarowa, odłowy wędkarskie, ekonomika, zatrudnienie, struktura przychodów, zarybienia, stan środowiska, obwody rybackie i typ gospodarki rybackiej. Wołos, Arkadiusz; Mioduszewska, Hanna; Mickiewicz, Maciej; Czerwiński, Tomasz; Chmielewski, Henryk. Olsztyn: Wydaw. IRS 2003 99 s., il. +bibliogr. 50 poz.

W oparciu o dane pochodzące od 62 podmiotów gospodarczych użytkujących jeziora znajdujące się w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa analizowano ich produkcję rybacką, sytuację ekonomiczno-finansową oraz gospodarkę zarybieniową. Na podstawie danych uzyskanych metodą ankietyzacji scharakteryzowano wielkość i strukturę połowów wędkarskich. W 2002 r. całkowita produkcja ryb konsumpcyjnych wynosiła 2732,1 t. Oceniono stan środowiska jezior i obwody rybackie pod kątem prowadzenia racjonalnej gospodarki jeziorowej.


*00095*          pl                         

Strategia rozwoju rybactwa. Jak wykorzystać w rybactwie polskim fundusze strukturalne UE?. Okoniewski, Zygmunt J. W: Ogólnopolska Konferencja: Stan badań naukowych, jakości wód i praktyki rybackiej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Mater. Konf., Międzyzdroje, 26-28 czerwca 2003. Szczecin: Wydaw. AR 2003     s. 38-43 +bibliogr. 6 poz. summ.

Scharakteryzowano cele, formę i sposób funkcjonowania programów Unii Europejskiej służących pomocą w rozwoju rybactwa: PHARE, SAPARD, CEP, FIFG, SPO. Wskazano na problemy rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego w Polsce.
POŁOWY RYB, SPRZĘT POŁOWOWY

*00049*          pl                        

Ryby drapieżne kompleksu jezior konińskich - odłowy, zarybienia, perpsektywy. Ciepielewski, Władysław; Dominiak, Jan. - Komun. Ryb. 2004 nr 2 (79) s. 14-19+22, il. bibliogr.

Zestawiono wielkość odłowów i zarybień w podgrzanych jeziorach konińskich: Licheńskim, Pątnowskim, Gosławskim, Wąsosko-Mikorzyńskim i Ślesińskim w latach 1997-2003. Porównano odłowy rybackie kilku gatunków ryb i oszacowano wg. przyjętych założeń odłowy wędkarskie.  Wykazano wysoką presję wędkarską na tych jeziorach.
WĘDKARSTWO

*00005*          pl                         

Jezioro na wczesną wiosnę. Krempy, Wacław. - Węd. Pol. 2004 nr 4 (158) s. 36-37+40, il.

Opisano leżące w pobliżu Lidzbarka Welskiego (woj. warmińsko-mazurskie) płytkie (maks. gł. 5,2 m) Jezioro Hartowieckie (74 ha). Jest to dość atrakcyjne dla wędkarzy łowisko okoni i linów.  Wymieniono też inne łowiska znajdujące się w tej okolicy (Wapienniki - stawy powstałe po wydobyciu kredy, oraz rzekę Wel).


*00007*          pl                         

Jezioro Lipie. Czerniejewski, Przemysław. - Węd. Pol. 2004 nr 4 (158) s. 74-77, il.

Jezioro Lipie (pow. 174 ha, dł. 2700 m, gł. maks. 42 m), zwane też Długim, znajduje się na Pojezierzu Dobiegniewskim. Jest ono zaliczane do zbiorników sielawowych, jednak obecnie są tu poławiane głównie ryby karpiowate, a z drapieżnych okonie i szczupaki. Opisano je jako łowisko atrakcyjne dla wędkarzy.


*00039*          pl                         

Problem nęcenia a ekonomiczne znaczenie przemysłu wędkarskiego.  Mioduszewska, Hanna; Wołos, Arkadiusz. - Komun. Ryb. 2004 nr 1 (78)  s. 23-27, il. bibliogr.

Na podstawie badań ankietowych omówiono rodzaje, ilości i wartość zanęt sprzedawanych w sklepach wędkarskich. Przedstawiono stan polskiego przemysłu wędkarskiego, wielkość zatrudnienia i wpływy ze sprzedaży.


*00049*          pl                         

Ryby drapieżne kompleksu jezior konińskich - odłowy, zarybienia, perpsektywy. Ciepielewski, Władysław; Dominiak, Jan. - Komun. Ryb. 2004 nr 2 (79) s. 14-19+22, il. bibliogr.

Zestawiono wielkość odłowów i zarybień w podgrzanych jeziorach konińskich: Licheńskim, Pątnowskim, Gosławskim, Wąsosko-Mikorzyńskim i Ślesińskim w latach 1997-2003. Porównano odłowy rybackie kilku gatunków ryb i oszacowano wg. przyjętych założeń odłowy wędkarskie.  Wykazano wysoką presję wędkarską na tych jeziorach.


*00090*          pl                         

Stan rybactwa jeziorowego w 2002 roku. Produkcja towarowa, odłowy wędkarskie, ekonomika, zatrudnienie, struktura przychodów, zarybienia, stan środowiska, obwody rybackie i typ gospodarki rybackiej. Wołos, Arkadiusz; Mioduszewska, Hanna; Mickiewicz, Maciej; Czerwiński, Tomasz; Chmielewski, Henryk. Olsztyn: Wydaw. IRS 2003, 99 s., il. +bibliogr. 50 poz.

W oparciu o dane pochodzące od 62 podmiotów gospodarczych użytkujących jeziora znajdujące się w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa analizowano ich produkcję rybacką, sytuację ekonomiczno-finansową oraz gospodarkę zarybieniową. Na podstawie danych uzyskanych metodą ankietyzacji scharakteryzowano wielkość i strukturę połowów wędkarskich. W 2002 r. całkowita produkcja ryb konsumpcyjnych wynosiła 2732,1 t. Oceniono stan środowiska jezior i obwody rybackie pod kątem prowadzenia racjonalnej gospodarki jeziorowej.


*00091*          pl                         

Rejestracja połowów wędkarskich w wodach użytkowanych przez Jeleniogórski, Legnicki, Wałbrzyski i Wrocławski Okręg PZW. Sezon 2002. Wołos, Arkadiusz; Teodorowicz, Mariusz; Mioduszewska, Hanna;  Czerwiński, Tomasz; Chmielewski, Henryk; Grzegorczyk, Jarmila;  Miętus, Andrzej. Olsztyn: Wydaw. SPW „Edycja“ 2003 154 s., il.     

Kompleksowa analiza rejestrów zwróconych przez wędkarzy po zakończeniu sezonu 2002 z uwzględnieniem danych dotyczących wód poszczególnych okręgów traktowanych jako całość i w podziale na rzeki nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe i inne wody zaliczane do stojących oraz łowisk wędkarskich.


*00092*          pl                         

Rejestracja połowów wędkarskich w okręgach Polskiego Związku Wędkarskiego. Katowice - Bielsko Biała - Częstochowa. Sezon 2002.  Wołos, Arkadiusz; Teodorowicz, Mariusz; Chmielewski, Henryk;  Mickiewicz, Maciej; Czerwiński, Tomasz; Grzegorczyk, Jarmila; Miętus, Andrzej. Olsztyn: Wydaw. SPW „Edycja“ 2003 198 s., il.

Przedstawiono dane dotyczące wód użytkowanych przez poszczególne okręgi PZW oraz rezultaty połowów dokonanych przez członków tych okręgów. Dokonano oceny gospodarki najważniejszymi gatunkami ryb oraz oceny efektywności wybranych łowisk wędkarskich.
BUDOWNICTWO WODNE

*00032*          pl                         

Wymogi formalnoprawne renowacji stawów. Radecki, Wojciech. -  Prz. Ryb. 2004 R. 29 nr 2 s. 60-64

Prawnik na podstawie Prawa budowlanego i Prawa wodnego wyjaśnia, jakie prace wykonywane na stawach rybnych wymagają pozwolenia wodnoprawnego. Pomaga rozróżnić czym jest „renowacja istniejącego stawu“, a co określa się mianem remontu. Bieżąca konserwacja nie wymaga żadnej decyzji administracyjnej. Powierzchnia stawu, z punktu widzenia prawnego, nie ma znaczenia.


*00055*          pl                         

Przepławki w istniejących obiektach. Radecki, Wojciech. -  Komun. Ryb. 2004 nr 2 (79) s. 33-35

Prawnik dowodzi, że w świetle obowiązujących przepisów istnieje możliwość wyegzekwowania budowy przepławek dla ryb przy urządzeniach piętrzących wybudowanych przed 5 kwietnia 1997 roku.


 

URZĄDZENIA DO CHOWU I HODOWLI RYB

*00028*          pl                        

Kolejny krok w kierunku rozwoju wylęgarnictwa ryb - nowa wylęgarnia w Żabieńcu. Galli, Andrzej; Wolnicki, Jacek. - Prz. Ryb.  2004 R. 29 nr 2 s. 29-34, il.

Zilustrowano fotograficznie wylęgarnię wybudowaną i zmodernizowaną w Zakładzie Rybactwa Stawowego IRS w Żabieńcu k.  Warszawy. Prowadzone są tam programy badawcze dotyczące rozrodu zagrożonych gatunków ryb, wymagających restytucji, do których zalicza się m. in. takie gatunki jak: certa, brzana, świnka, strzebla, piekielnica.
ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD

*00024*          en                         

Effect of zeolite (sodium aluminosilicate) on the removal of copper from water and fish and an improvement of RNA:DNA ratio in Oreochromis mossambicus (Peters). Wpływ zeolitu (glinokrzemianu sodu) na usuwanie miedzi z wody i ryb oraz poprawienie wskaźnika RNA:DNA u Oreochromis mossambicus (Peters). James, Raja; Sampath, Kunchitham; Jeyamary, Rani; Selvamani, Palavesam. - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 2004 vol. 4 nr 1 s. 57-65, il. bibliogr.  

Przeprowadzono eksperymenty z udziałem tilapii, Oreochromis mossambicus, dotyczące toksyczności miedzi wobec ryb i wpływu dodania zeolitu do wody. LC50-96h dla miedzi u badanego gatunku ryb wynosiło 4. 27 ppm. Podawanie zeolitu do wody powodowało wzrost RNA, zawartości białka w mięśniach i stosunku RNA:DNA u ryb. Spośród stosowanych dawek (0,5 - 8,0 g/dm3) za optymalne uznano dodanie zeolitu w ilości 2 g/dm3.


*00056*          en                        

[VII Limnological Conference „The natural and anthropogenic transformation of lakes“]. [Siódma] VII Konferencja Limnologiczna „Naturalne i antropogeniczne przekształcenia jezior“. Jaśkowski, Bartłomiej [red. ]. Kielce: Inst. Geogr. Akad. Świętokrz. 2003 283 s., il.   +streszcz. Limnol. Rev. vol. 3

Tom zawiera prace przedstawione na VII Konferencji Limnologicznej zorganizowanej przez Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej w dn. 9-11 października 2003 r. Tematyka prac oscylowała wokół zmian hydro-chemicznych i hydrologicznych obserwowanych w jeziorach. Niektóre prace dotyczyły pokrywy lodowej, zmian powierzchni jezior i linii brzegowej, a także intensywności wymiany wody oraz charakterystyki zlewni z uwzględnieniem antropopresji.


*00060*          en                         

Changes in water quality of Polish lakes in the years 1991-2000 (based on lake monitoring results). Zmiany jakości wody w jeziorach polskich w latach 1991-2000 (w oparciu o wyniki monitoringu jezior). Cydzik, Dorota; Soszka, Hanna. - Limnol. Rev. 2003 vol. 3  s. 53-57, il. bibliogr. streszcz.

Na podstawie monitoringu jezior prowadzonym przez inspektoraty ochrony środowiska analizowano zmiany wartości wskaźników eutrofizacji wód: fosfor całkowity, azot całkowity i mineralny, chlorofil-a oraz przezroczystość wody. Analizie poddano 449 jezior na podstawie danych z lat 1991-1995, 567 jezior z lat 1996-2000 i 116 jezior badanych w obu okresach. Stężenia związków biogennych ulegały w ostatnich latach obniżeniu dzięki ograniczaniu antropopresji (zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków i zużycia nawozów), nadal jednak mogą jeszcze pojawiać się zakwity glonów.


*00062*          en                         

Effectiveness of the aluminium coagulant (PAX) in reducing internal loading in Lake Głęboczek. Efektywność koagulantu glinowego (PAX) w redukcji obciążenia wewnętrznego w Jeziorze Głęboczek. Gawrońska, Helena; Lossow, Konstanty; Łopata, Michał. - Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 65-71, il. bibliogr. streszcz.  

Wprowadzenie koagulantu glinowego (PAX) do wód niewielkiego jeziora (pow. 19,1 ha) niedaleko Tucholi spowodowało zmiany składu chemicznego osadów dennych, ale głównie w warstwie powierzchniowej (0-5 cm). Nastąpił wzrost zawartości glinu oraz fosforu mineralnego.  Dodanie PAX polepszyło zdolności sorpcyjne osadów dennych. W wodach międzyosadowych i nadosadowych znacząco obniżyła się zawartość fosforu. Nie zaobserwowano wpływu tej metody rekultywacji na zawartość azotu.


*00064*          en                         

Potentiality to use diatomite for shallow-water reservoirs restoration. Potencjalne zastosowanie diatomitów do rekultywacji płytko-wodnych zbiorników. Głażewski, Roman; Parszuto, Krystyna. - Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 79-82, il. bibliogr. streszcz.  

Badano laboratoryjnie możliwość użycia diatomitów karpackich do blokowania zasilania wewnętrznego wód nadosadowych w biogeny. Do doświadczeń pobrano osady denne z Jeziora Długiego w Olsztynie.  Wykazano skuteczność stosowania diatomitów modyfikowanych jonami Al3+ w zmniejszaniu stężenia jonów fosforanowych. Diatomity można też modyfikować jonami żelaza, chociaż wtedy będą miały mniejszą skuteczność, ale za to korzystna będzie ich mniejsza toksyczność.  


*00065*          en                         

The water quality of Ostrowskie Lake and factors determining its quality. Jakość wody Jeziora Ostrowskiego i wskaźniki określające tę jakość. Goszczyński, Jacek. - Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 83-89,  il. bibliogr. streszcz.

Wyniki monitoringu wód Jeziora Ostrowskiego (pow. 314,5 ha) na Pojezierzu Gnieźnieńskim wykazały powstawanie letniej stratyfikacji termiczno-tlenowej. Zawartość tlenu na poszczególnych stanowiskach była zróżnicowana, podobnie jak widzialność krążka Sechciego. Masowy rozwój fitoplanktonu był 13-krotnie wyższy w plosie zachodnim zaliczonym do III klasy czystości, niż w plosie wschodnim, zaliczonym do II klasy czystości. Na pogorszenie jakości wód jeziora wpłynęło obniżenie lustra wody.


*00066*          en                        

Mass balance calculations of nitrogen and phosphorus for Swarzędzkie Lake. Obliczanie ładunków azotu i fosforu dla Jeziora Swarzędzkiego. Kowalczewska-Madura, Katarzyna. - Limnol. Rev. 2003  vol. 3 s. 113-118, il. bibliogr. streszcz.

Hypertroficzne Jezioro Swarzędzkie jest zasilane zanieczyszczonymi wodami rzeki Cybiny oraz potoku Mielcuch. Dobowy dopływ azotu przekracza 3500 kg, a fosforu 23,92 kg. Porównanie ładunków azotu i fosforu dopływających z odprowadzanymi wykazało przewagę procesów sedymentacyjnych tych pierwiastków. Zródła zewnętrzne wpływają na przeciążenie jeziora ładunkiem fosforu 9-krotnie i ładunkiem azotu 80-krotnie.


*00068*          en                         

The changes of the Starogrodzkie Lakes and their basin in the light of palynological and physical-chemical analysis. Zmiany w Jeziorach Starogrodzkich i ich zlewni w świetle analiz palinologicznych i fizyko-chemicznych.  Marszelewski, Włodzimierz;  Noryśkiewicz, Bożena. - Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 143-150, il.   bibliogr. streszcz.

Na podstawie badań palinologicznych, malakologicznych i fizyko-chemicznych opisano genezę Jezior Starogrodzkich, które powstały ze starorzecza Wisły pod koniec okresu subborealnego i początkowo stanowiły jeden zbiornik. Oceniano  przebieg sedymentacji, wpływ średniowiecznego osadnictwa, odlesienia oraz współczesnego zanieczyszczenia ściekami z cukrowni, co okazało się największym zagrożeniem. Obecnie zalecana jest rekultywacja tych jezior.  


*00070*          en                        

Characteristics of limnologic seasons in restored Lake Kortowskie in years 1952-2002. Charakterystyka sezonów limnologicznych w rekultywowanym Jeziorze Kortowskim w latach 1952-2002.  Mientki, Czesław; Wiśniewski, Grzegorz. - Limnol. Rev.  2003 vol. 3 s. 159-164, il. bibliogr. streszcz.

Jezioro Kortowskie (o pow. 89. 7 ha) należy do zbiorników holomiktycznych ze zmienną cyrkulacją. Oprócz zmiennych warunków meteorologicznych na jego charakter limnologiczny wpływa eksperyment usuwania wód z hypolimnionu kontynuowany od 1956 r. Cyrkulacja wiosenna w tym jeziorze średnio trwała 41. 2 dni (najwcześniej zaczęła się 12 stycznia 1989 r. ), a jesienna - 72. 8 dni. Stagnacja letnia najwcześniej była obserwowana w 1991 r., bo już 12 kwietnia. Pokrywa lodowa średnio utrzymuje się 94 dni.


*00079*          en                         

Hydrochemical properties of a meromictic Lake Zapadłe. Właściwości hydrochemiczne meromiktycznego Jeziora Zapadłego.  Teodorowicz, Mariusz; Dunalska, Julita; Górniak, Dorota. -  Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 249-254, il. bibliogr. streszcz.  

Małe, meromiktyczne Jezioro Zapadłe (o pow. 4,6 ha, maks. gł. 18 m) w pobliżu Łukty badano od kwietnia 2001 do stycznia 2002. Wyniki fizykochemiczne analizy wody wskazują na eutroficzny charakter jeziora. Poniżej 10 m głębokości są stale obserwowane warunki anaerobowe oraz brak pełnego mieszania. W warstwie przydennej występowały wysokie koncentracje biogenów.


*00080*          en                         

Optimization of phosphate inactivation process with ferric chloride in Lake Łasińskie sediments. Optymalizacja procesu inaktywacji fosforanów przy pomocy chlorków żelaza w osadach dennych Jeziora Łasińskiego. Wiśniewski, Ryszard; Kopeć, Dariusz; Kopeć, Jarosław. - Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 261-267, il. bibliogr. streszcz.  

Oceniano skuteczność użycia chlorków żelaza do inaktywacji fosforanów w osadach dennych rekultywowanego jeziora. Analizowano wpływ pH i bagrowania na ten proces oraz badano przeżywalność wybranych grup hydrobiontów. Maksymalną inaktywację fosforanów w osadach dennych jeziora uzyskano stosując dawkę 8,5 cm sześc. przy pH 6. 0. W stężeniu tym przeżywały Daphnia magna i larwy Chironomidae.  


*00081*          en                         

Thermal properties of Lake Kortowskie restored in 1952 through 2002 by the method of hypolimnetic withdrawal. Właściwości termiczne Jeziora Kortowskiego rekultywowanego od 1952 do 2002 metodą usuwania wód hypolimnionu. Wiśniewski, Grzegorz; Mientki, Czesław.  - Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 269-276, il. bibliogr. streszcz.  

Jezioro Kortowskie rekultywowano metodą usuwania wód z hypolimnionu od 1956 r. Przedstawione wyniki badań temperatury w warstwach powierzchniowych, w metalimnionie i w warstwach naddennych z okresu stagnacji letniej dotyczą lat 1952-2002. Średnia temperatura powierzchniowa dla tego okresu wynosiła 22,6 i 22,8 st. Cel. dla części północnej i południowej (odpowiednio). Usuwanie wody z hypolimnionu w części południowej nie miało wpływu na temperaturę wód jeziora.


*00086*          pl                         

Woda jako potencjalne źródło infekcji dla zwierząt i człowieka.  Siwicki, A. K. W: Możliwości dostosowania się polskiego przetwórstwa ryb do wymogów, aktualnych w systemie prawnym Unii Europejskiej.  Jastrzębia Góra, 3-4 października 2003 roku. Gdańsk: Pomorski Woj.  Lekarz Wet. 2003 [6] s.

Omówiono mikroorganizmy autochtoniczne i allochtoniczne występujące w wodzie oraz choroby przenoszone drogą wodną.  Przedstawiono wymagania dotyczące kontroli sanitarno-bakteriologicznej wód przeznaczonych do picia i na potrzeby gospodarcze oraz wód w zbiornikch powierzchniowych.
OCHRONA GATUNKOWA

*00003*          pl                        

Park Krajobrazowy „Dolina Słupi“. Miller, Marcin. - Wiad. Węd.  2004 nr 4 (658) s. 86-87, il.

Opisano walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe największego w województwie pomorskim (37040 ha) Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi“, który obejmuje obszar środkowego i dolnego biegu rzeki. Florę reprezentuje 748 gatunków, a najcenniejszymi przedstawicielami są gatunki reliktowe, poryblin i lobelia. Na faunę składa się: 8 gatunków płazów, 5 - gadów, 41 - ssaków, oraz 24 gatunki ryb i minogów. Największym jeziorem Parku jest jezioro Jasień (590 ha).


*00008*          pl                         

Strzebla błotna. Wolnicki, Jacek; Kusznierz, Jan. - Przyr. Pol.  2003 nr 4 s. 20, il.

Opisano występowanie strzebli błotnej, Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) w Polsce i na świecie. Scharakteryzowano jej morfologię, rozród i odżywianie się. W Polsce strzebla błotna jest umieszczona w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek krytycznie zagrożony.


*00026*          pl                         

Nasze ryby. Parposz. Alosa fallax (Lacepede, 1803). Heese, Tomasz. - Prz. Ryb. 2004 R. 29 nr 2 s. 15-22, il.

Omówiono morfologię, anatomię, ubarwienie, dymorfizm płciowy oraz biologię anadromicznej ryby wędrownej - parposza. Opisano zasięg występowania, znaczenie gospodarcze i ochronę.


*00028*          pl                         

Kolejny krok w kierunku rozwoju wylęgarnictwa ryb - nowa wylęgarnia w Żabieńcu. Galli, Andrzej; Wolnicki, Jacek. - Prz. Ryb.  2004 R. 29 nr 2 s. 29-34, il.

Zilustrowano fotograficznie wylęgarnię wybudowaną i zmodernizowaną w Zakładzie Rybactwa Stawowego IRS w Żabieńcu k.  Warszawy. Prowadzone są tam programy badawcze dotyczące rozrodu zagrożonych gatunków ryb, wymagających restytucji, do których zalicza się m. in. takie gatunki jak: certa, brzana, świnka, strzebla,


*00088*          pl                         

Fauna i problemy jej ochrony. Gromadzki, Maciej; Bartel, Ryszard. W: Materiały do monografii przyrodniczej Regionu Gdańskiego.  T. 9. Gdańsk: Wydaw. Marpress 2003

    s. 105-129, il. +bibliogr. 46 poz. summ.

Przedstawiono wykaz i charakterystykę gatunków zwierząt występujących na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego.  Ichtiofauna wód parku liczy 31 gatunków, a wśród nich występują trzy gatunki zagrożone wyginięciem: różanka, piskorz, troć jeziorowa.  Rodzina minogowatych jest reprezentowana przez minoga strumieniowego, a raki przez raka pręgowatego. Dokładniejsze dane o ichtiofaunie (skład gatunkowy, wielkość połowów) podano dla większych jezior leżących na terenie parku. Omówiono zasady ochrony fauny i gospodarowania oraz propozycje utworzenia nowych rezerwatów przyrody.  


 

GOSPODARKA WODNA

*00056*          en                         

[VII Limnological Conference „The natural and anthropogenic transformation of lakes“]. [Siódma] VII Konferencja Limnologiczna „Naturalne i antropogeniczne przekształcenia jezior“. Jaśkowski, Bartłomiej [red. ]. Kielce: Inst. Geogr. Akad. Świętokrz. 2003 283 s., il.   +streszcz. Limnol. Rev. vol. 3

Tom zawiera prace przedstawione na VII Konferencji Limnologicznej zorganizowanej przez Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej w dn. 9-11 października 2003 r. Tematyka prac oscylowała wokół zmian hydro-chemicznych i hydrologicznych obserwowanych w jeziorach. Niektóre prace dotyczyły pokrywy lodowej, zmian powierzchni jezior i linii brzegowej, a także intensywności wymiany wody oraz charakterystyki zlewni z uwzględnieniem antropopresji.


*00057*          en                         

Role of lakes without outflow in shaping conditions of water circulation in the catchment. Rola jezior bezodpływowych w kształtowniu warunków obiegu wody w zlewni. Borowiak, Dariusz;  Barańczuk, Jacek; Marchlewicz, Rafał. - Limnol. Rev. 2003 vol. 3  s. 25-30, il. bibliogr. streszcz.

Analizowano bilans wodny 31 jezior bezodpływowych wododziałowej części Pojezierza Kaszubskiego. Na podstawie danych z wielolecia obliczono średnie roczne straty wynikające z infiltracji. Zasilanie wód podziemnych w badanej zlewni wynosiło od 210 do 156 mm.  Utrzymywanie bezodpływowości jezior prowadzi do wzrostu jeziorności lub utrzymywania się wysokiego wskaźnika infiltracji.


*00074*          en                        

Ice sheet in the lakes of the Polish lowland. Distrubution, differences and trends. Pokrywa lodowa na jeziorach Niżu Polskiego. Rozmieszczenie, różnice i trendy. Skowron, Rajmund. -  Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 205-212, il. bibliogr. streszcz.  

Przedstawiono lokalizację, charakterystykę morfometryczną, klasy czystości oraz występowanie pokrywy lodowej (okres zalegania i miąższość) na 21 jeziorach: Sławskie, Gopło, Biskupińskie, Duże Żnińskie, Osiek, Lubie, Sępolińskie, Charzykowskie, Jamno, Nidzkie, Mikołajskie, Ełckie, Studzieniczne, Serwy, Hańcza. Pokrywa lodowa zalegała od 53. 5 do 99. 2 dni z trendem ujemnym (0. 8-0. 9 dni/rok) w ostatnich latach.


*00078*          en                         

Lake water level fluctuation and hydrological balance of Konin lakes in heavy anthropopressure conditions. Wahania poziomu wody jeziornej i bilans hydrologiczny jezior konińskich w warunkach silnej antropopresji. Sziwa, Ryszard; Jańczak, Jerzy; Kowalik, Andrzej;  Brodzińska, Barbara. - Limnol. Rev. 2003 vol. 3 s. 243-248, il. bibliogr.   streszcz.

Jeziora konińskie są włączone w obieg chłodzeniowy elektrowni Pątnów i Konin. Ich poziom wody jest regulowany sztucznie, co prowadzi do negatywnych skutków w sytuacji zbyt niskiego poziomu wody. Odsłanianie litoralu latem zagraża życiu wielu gatunków roślin i zwierząt. Zaproponowano podwyższenie poziomów piętrzenia wody w tych jeziorach: wysokiego do 84,2 m; średniego do 83,8 m i niskiego do 83,4 m (0,13-0,33 m powyżej obecnie obowiązującego).
SKORUPIAKI I MIĘCZAKI UŻYTKOWE

*00036*          pl                         

Charakterystyka wartości użytkowej i spożywczej raków.  Konieczny, Piotr; Mastyński, Jerzy; Andrzejewski, Wojciech. -  Komun. Ryb. 2004 nr 1 (78) s. 10-12, il. bibliogr.

Omówiono wartość odżywczą, smakową, wydajność mięsną oraz zasady obróbki i przetwórstwa na skalę przemysłową raków.


*00047*          pl                         

„Pancerne“ kłopoty raków. Ulikowski, Dariusz. - Komun. Ryb. 2004  nr 2 (79) s. 9-11, il. bibliogr.

Larwy raka błotnego podchowywano w basenach hodowlanych w dwóch wariantach żywienia. Bez względu na stosowaną dietę 19 proc.  osobników nie zdołało zrzucić starego pancerza. W okresie wylinek obserwowano zjawisko kanibalizmu wśród raków.
PRZETWÓRSTWO RYBNE

*00051*          pl                        

Mały zakład przetwórstwa ryb słodkowodnych. Borczochowski, Mieczysław. - Komun. Ryb. 2004 nr 2 (79) s. 24-26, il.

Przedstawiono wytyczne do założeń budowy obiektu przetwórstwa ryb słodkowodnych, gdzie będzie prowadzona obróbka ryb świeżych z własnej hodowli i połowów jeziorowych oraz wędzenie ryb na gorąco i zimno.


*00085*          pl                         

Wpływ zakaźnych chorób ryb na jakość środków spożywczych.  Siwicki, A. K.; Terech-Majewska, E.; Kazuń, B. W: Możliwości dostosowania się polskiego przetwórstwa ryb do wymogów, aktualnych w systemie prawnym Unii Europejskiej. Jastrzębia Góra, 3-4 października 2003 roku. Gdańsk: Pomorski Woj. Lekarz Wet. 2003  [7] s.

Omówiono budowę wirusów, postacie występowania, wrażliwość na działanie czynników fizycznych i chemicznych, drogi zakażenia oraz choroby wirusowe ryb powodujące duże straty ekonomiczne.  Przedstawiono choroby bakteryjne (edwardsielozę, jersiniozę, wrzodzienicę, vibriozę) oraz choroby grzybicze mające istotny wpływ na jakość środków spożywczych pochodzenia rybnego.