Instytut   Rybactwa   Śródlądowego

im. STANISŁAWA  SAKOWICZAEXPRESS INFORMACJA

NR  1/2009

(kwartalnik)

 

 

 

                                                                                     Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Zdanowska

                                                                                                          mgr inż. Henryk Chmielewski

                                                                                                                 inż. Jadwiga Cupiał

 

 

                                                                   

Olsztyn 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA

Zespół redakcyjny:
mgr inż. Jadwiga Zdanowska
mgr inż. Henryk Chmielewski
inż. Jadwiga Cupiał

 

Kontakt:
Tel. (089) 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: din@infish.com.pl

 

© Copyright by
Instytut Rybactwa Śródlądowego
Olsztyn 2008

 

Wydawca:
Dział Wydawnictw
Instytutu Rybactwa Śródlądowego
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
Tel. (089) 524 10 15, 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl

 

 

 

 

RYBACTWO

*00055*          pl                         

Potrzeba specjalizacji w rybacko-rekreacyjnym użytkowaniu wód powierzchniowych. Różański, Sławomir. - Komun. Ryb. 2008 nr 5 (106)  s. 18-23, il. bibliogr. summ.

W ankietach od 1000 turystów na terenie północno-wschodnim Polski analizowano preferencje wypoczywających. Większość ankietowanych wolała wypoczywać najchętniej nad jeziorem (76,4 proc. ), na dzikiej plaży lub w lesie w niedużej odległości od kwatery oraz nad czystą wodą. Badania wskazują na konieczność specjalizacji w korzystaniu z wód powierzchniowych. Należy uwzględnić korzyści ekonomiczne i poprawić współpracę między rybactwem a rekreacją.  


*00057*          pl                         

[Dziewięćdziesiąta piąta] 95 rocznica powstania Biologicznej Doświadczalnej Stacji Rybackiej (Stacji Doświadczalnej Rybackiej) w Rudzie Malenieckiej. Śliwiński, Jerzy; Cieśla, Mirosław. - Komun. Ryb.  2008 nr 5 (106) s. 26-30, il. bibliogr.

W Stacji Rybackiej powstałej w 1912 r. w Rudzie Malenieckiej prowadzono prace doświadczalne z dziedziny rybactwa i hodowli ryb.  Produkowano materiał zarybieniowy wysokiej jakości; szerzono wiedzę rybacką, udzielano porad i instrukcji. Od 1927 r. placówka działała pod patronatem Zakładu Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW. Współzałożycielem i wieloletnim kierownikiem był prof. Franciszek Staff. W 2007 r. na budynku stacji odsłonięto tablicę pamiątkową.  


*00070*          pl                         

Program Wsparcia Sektora Rybackiego w latach 2007-2013. -  Komun. Ryb. 2008 nr 6 (107) s. 42-43

W programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" przewidziano środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, akwakultury, rybołówstwa śródlądowego, przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury oraz środki służące wspólnemu interesowi. Instytucją wdrażającą Program będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


*00075*          pl                         

Szkolenia z zakresu dobrostanu ryb dla sieci hipermarketów. Lirski, Andrzej; Kazuń, Krzysztof. - Mag. Przem. Ryb. 2008 nr 6 (66)  s. 57-58, il.

Scharakteryzowano kulturę sprzedaży ryb w Polsce. W listopadzie 2008 r. Instytut Rybactwa Śródlądowego zorganizował szkolenie dla pracowników działów rybnych sieci supermarketów w zakresie przepisów dotyczących handlu rybami. Podstawową tematyką szkolenia był dobrostan karpi w warunkach sprzedaży oraz humanitarne uśmiercanie ryb. Omówiono unijne i krajowe przepisy prawne dotyczące dobrostanu ryb oraz akcję o nazwie „Uwolnić karpia“.


*00101*          pl                         

Zakaz wstępu do obrębu hodowlanego. Radecki, Wojciech. -  Komun. Ryb. 2009 nr 1 (108) s. 38-39

Prawnik analizuje kiedy uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim ustanowionym na rzece, której odcinek przebiegający między stawami rybnymi został włączony do stawowego obrębu hodowlanego,  obowiązuje zakaz wstępu do obrębu hodowlanego bez uzgodnienia z rybakiem stawowym, dla którego ów obręb został ustanowiony.  


*00102*          pl                         

Współpraca polskich bibliotek i ośrodków informacji z zakresu rybactwa i nauk o wodzie. Zdanowska, Jadwiga. - Komun. Ryb. 2009 nr 1 (108) s. 39-40, il.

Podczas konferencji zatytułowanej: „Współpraca informacyjno-biblioteczna polskich ośrodków naukowych z zakresu rybactwa i nauk dotyczących środowiska wodnego“, zorganizowanej w dn.  17-18 września 2008 w Olsztynie, w Instytucie Rybactwa Śródlądowego,  przedstawiciele polskich ośrodków naukowych zaprezentowali unikatowe zasoby polskich bibliotek rybackich. Mówiono o tworzeniu baz bibliograficznych i wykorzystaniu baz pełnotekstowych, o uczestnictwie Polski w międzynarodowym systemie informacyjnym ASFIS oraz o działalności stowarzyszenia EURASLIC.


 

HYDROBIOLOGIA RYBACKA

*00045*          pl                         

Jeziora Puszczy Boreckiej - stan ekosystemów i kierunki ochrony.  Białokoz, Witold [red. ]; Chybowski, Łucjan [red. ]. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008, 95 ss. , il. +bibliogr. s. 91-95

W latach 1992-93 w pięciu jeziorach Puszczy Boreckiej: Litygajno, Łaźno, Piłwąg, Szwałk Mały, Szwałk Wielki, przeprowadzono kompleksowe badania obejmujące charakterystykę ich zlewni, stosunków hydrograficznych, hydrologicznych, morfometrii i morfologii, warunków fizyczno-chemicznych wód, makrofitów, fitoplanktonu, zooplanktonu i ichtiofauny. Badania powtórzono w latach 2001-03 uwzględniając w nich uprzednio zbadane elementy ekosystemów (z wyjątkiem zooplanktonu).  Przedstawiono charakterystykę zlewni jeziora Litygajno oraz ocenę zlewni górnego Ełku (Łaźnej Strugi) i podatność jezior na degradację.  


*00046*          pl                         

Stan środowiska jezior Puszczy Boreckiej. Pyka, Jakub; Błocka,  Barbara; Zdanowski, Bogusław. W: Jeziora Puszczy Boreckiej - stan ekosystemów i kierunki ochrony. Pod red. Witolda Białokoza i Łucjana Chybowskiego. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008  s. 29-42, il. +bibliogr.

Scharakteryzowano parametry limnologiczne i hydrologiczne jezior Puszczy Boreckiej. Omówiono wyniki badań stosunków termiczno-tlenowych, przezroczystości i składu chemicznego wody,  zawartości fosforu i azotu oraz stan czystości wody jezior: Litygajno, Łaźno, Piłwąg, Szwałk Mały, Szwałk Wielki, w okresach stagnacji letniej 1992 i 2001, stagnacji zimowej 1993 i 2003 oraz w okresie cyrkulacji wiosennej 1993 i 2001. Stwierdzono, że jeziora są zbiornikami słabo zagrożonymi eutrofizacją i charakteryzują się dobrym stanem środowiska.


*00047*          pl                         

Charakterystyka letniego fitoplanktonu w jeziorach Puszczy Boreckiej. Krzywosz, Wanda; Hutorowicz, Andrzej. W: Jeziora Puszczy Boreckiej - stan ekosystemów i kierunki ochrony. Pod red. Witolda Białokoza i Łucjana Chybowskiego. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008 s. 43-49, il. +bibliogr.  

W 2000 r. przeprowadzono badania biomasy, struktury i dominacji taksonów fitoplanktonu w pięciu jeziorach Puszczy Boreckiej: Litygajno, Łaźno, Piłwąg, Szwałk Mały, Szwałk Wielki. Omówiono zróżnicowanie składu taksonomicznego i biomasy fitoplanktonu między jeziorami. Porównano otrzymane wyniki z danymi z 1992 r. W badanych jeziorach stwierdzono istnienie korzystnej tendencji zmian, tylko w jeziorze Szwałk Mały zaobserwowano zakwit wody, spowodowany masowym wystąpieniem sinicy Aphanizomenon gracile.


*00048*          pl                         

Charakterystyka roślinności naczyniowej w jeziorach Puszczy Boreckiej. Krzywosz, Tadeusz; Radziej, Joachim. W: Jeziora Puszczy Boreckiej - stan ekosystemów i kierunki ochrony. Pod red. Witolda Białokoza i Łucjana Chybowskiego. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008     s. 51-64, il. +bibliogr.

W sierpniu 1992 i 2001 badano stan roślinności naczyniowej i jej zmienność w jeziorach: Litygajno, Łaźno, Piłwąg, Szwałk Wielki,  Szwałk Mały. Omówiono zasiedlenie strefy litoralu oraz rozmieszczenie roślinności wynurzonej, zanurzonej i o liściach pływających w poszczególnych jeziorach. W 2001 r. w jeziorach Litygajno, Łaźno i Szwałk Wielki obserwowano bogatszy skład gatunkowy roślinności zanurzonej i mniejszą jej zmienność niż w jeziorach Piłwąg i Szwałk Mały, gdzie wystąpił uboższy skład gatunkowy i większa zmienność. W badanych jeziorach występują gatunki roślin chronione, rzadkie i zagrożone.


*00050*          pl                         

Ocena stanu ekosystemów i kierunki ochrony ekosystemów jeziornych. Białokoz, Witold. W: Jeziora Puszczy Boreckiej - stan ekosystemów i kierunki ochrony. Pod red. Witolda Białokoza i Łucjana Chybowskiego. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008  s. 87-90, il. +bibliogr.

Na podstawie oceny zlewni jezior Puszczy Boreckiej (Litygajno,  Łaźno, Piłwąg, Szwałk Mały, Szwałk Wielki), ich morfometrii i właściwości fizyczno-chemicznych wód oraz składników biotycznych ekosystemów, stwierdzono że jeziora te powinne być traktowane jako zbiorniki harmonijne, mało zakłócone czynnikami antropogenicznymi.  Omówiono działania ukierunkowane na ochronę tych jezior. Najcenniejsze fragmenty Puszczy Boreckiej są objęte ochroną rezerwatową, a cały obszar został uznany za ostoję ptaków o randze europejskiej i znalazł się na liście projektu Natura 2000.  


 

AKWAKULTURA

*00067*          pl                         

Międzynarodowa Konferencja Aquaculture Europe’08 Kraków, 15-18 września 2008. Kamler, Ewa; Lirski, Andrzej. - Komun. Ryb. 2008 nr 6 (107) s. 24-32, il. bibliogr.

Przedstawiono konferencję zatytułowaną: Gospodarowanie zasobami: naturalne, ludzkie i materialne zasoby, warunkujące zrównoważony rozwój akwakultury. Ponad 700 uczestników z 55 krajów wygłasiło referaty, przedstawiło różnorodne prezentacje i postery. Tematyka konferencji dotyczyła zagadnień akwakultury, zwłaszcza systemów recyrkulacyjnych, genetyki, fizjologii gamet, żywienia, chorób ryb i ich dobrostanu. Konferencji towarzyszyły targi i „Dzień hodowcy“.  


 

HODOWLA RYB

*00017*          pl                         

Usłużny Instytut Rybactwa. Opinia prawnika. Koźmiński, Wojciech.  - Węd. Świat 2009 nr 3 (159) s. 54-55, il.

Przytoczono i skomentowano fragmenty artykułu z „Komunikatów Rybackich“ odnoszące się do zasad zarybiania wód otwartych gatunkami obcymi. W komentarzu zwrócono uwagę na złą, zdaniem autora,  interpretcję przepisu zawartego w art. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym. Największe kontrowersje dotyczą karpia; czy jako obcy gatunek hodowlany może być wpuszczany do jezior?


*00018*          pl                         

Pstrągarnie. Radecki, Wojciech. - Węd. Pol. 2009 nr 2 (216)  s. 68-69, il.

Omówiono obowiązki ciążące na prowadzących pstrągarnie i inne obiekty hodowli ryb w odniesieniu do środowiska wodnego. Wyjaśniono kwestie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.


*00025*          pl                         

Wpływ hybrydyzacji na behawior i cechy użytkowe ryb jesiotrowatych na przykładzie krzyżówek jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) z jesiotrem zielonym (Acipenser medirostris).  Kolman, Ryszard; Szczepkowska, Bożena; Szczepkowski, Mirosław;  Jankowska, Barbara; Kwiatkowska, Aleksandra. W: Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in. Olsztyn: Wydaw. IRS  2008 s. 85-93, il. +bibliogr. 12 poz.

Omówiono cechy merystyczne wylęgu jesiotra syberyjskiego i zielonego jak również hybrydów obu gatunków. Analizowano ich wydajność rzeźną i jakość mięsa. Wykazano, że hybrydy charakteryzują się mniejszą wydajnością fileta, ale dostarczają więcej, w porównaniu z formą macierzystą, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy n-3. Hybrydy jesiotra syberyjskiego i zielonego odznaczają się wyższymi wskaźnikami hodowlanymi niż jesiotr syberyjski, najbardziej popularny gatunek jesiotra w hodowli na terenie Polski.


*00053*          pl                         

Znakowanie ryb w Polsce w 2007 roku. Skóra, Michał E. ; Bartel, Ryszard. - Komun. Ryb. 2008 nr 5 (106) s. 11-14, il. summ.

Zestawiono gatunki ryb znakowanych w Polsce w 2007 r. Podano wiek, rodzaj materiału zarybieniowego, liczbę i miejsca oraz datę wypuszczania ryb, a także serię i numery znaczków. Przedstawiono osoby i instytucje znakujące oraz podmioty finansujące akcję. W 2007 r. poznakowano 727 000 szt. ryb przez obcięcie płetwy tłuszczowej,  ponad 54 tys. ryb oznakowano znaczkami typu Carlin, a u pewnej liczby ryb zastosowano znaczki telemetryczne.


*00059*          pl                         

[Dwudziesta druga] XXII Konferencja „Wylęgarnia 2008" 2-5 września 2008, Serwy k. Augustowa i Troki k. Wilna. Ulikowski,  Dariusz. - Komun. Ryb. 2008 nr 5 (106) s. 34-36, il.

Podczas trzech sesji referatowych w Polsce i jednej na Litwie wygłoszono 25 referatów dotyczących biotechnologii w akwakulturze.  Omawiano wpływ diety na efektywność podchowu larw ryb, znaczenie immunotoksykologii w akwakulturze, biotechnologię rozrodu gatunków ryb zagrożonych, manipulacje genetyczne, poliploidyzację, produkcję jednopłciowych stad ryb. Omawiane zagadnienia przedstawiano w aspektach metodycznych i praktycznych.


*00065*          pl                         

Zarybianie karpiem wód, na których ustanowiono obwody rybackie.  Mickiewicz, Maciej; Wołos, Arkadiusz. - Komun. Ryb. 2008 nr 6 (107)  s. 19-21

Przedstawiono oficjalną opinię Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie dotyczącą zarybiania wód otwartych gatunkami obcymi,  głównie karpiem i karasiem srebrzystym. Według obowiązujących przepisów prawnych zarybianie karpiem i karasiem jest zgodne z prawem, jeśli jest dokonywane na podstawie pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego.


*00066*          pl                         

Karp i karaś srebrzysty. Radecki, Wojciech. - Komun. Ryb. 2008 nr 6 (107) s. 21-24

Przedstawiono stanowisko prawnika na temat zarybiania wód otwartych karpiem i karasiem srebrzystym bez zezwolenia ministra.  Prawnik proponuje nowelizację art. 3 ustawy rybackiej lub negatywne opiniowanie przez uprawnione jednostki naukowe operatów rybackich przewidujących zarybianie wód niektórymi gatunkami.


*00073*          pl                         

Czarne złoto made in Poland. Relacja z [Drugiej] II Konferencji - Szkolenia „Hodowla jesiotra“. Kulikowski, Tomasz. - Mag. Przem. Ryb.  2008 nr 6 (66) s. 50-52, il.

Scharakteryzowano stan i rozwój produkcji jesiotra w akwakulturze Polski i innych krajów europejskich. Analizowano: problemy dotyczące żywienia jesiotrów, dokonywanie właściwego wyboru kierunku ich produkcji, sposoby pozyskiwania ikry z przeznaczeniem na kawior, prace nad restytucją. Konferencja miała charakter szkolenia w zakresie hodowli jesiotra - odbyła się 5 listopada 2008 w Falentach.  


*00074*          pl                         

Więcej szczupaka w polskich jeziorach. Kulikowski, Tomasz. -  Mag. Przem. Ryb. 2008 nr 6 (66) s. 53-55, il.

W Giżycku (23-24 października 2008) odbyło się szkolenie dla hodowców i dzierżawców wód w ramach projektu Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie o nazwie: „Projekt innowacyjny w zakresie stymulowania wzrostu produkcji materiału zarybieniowego cennych gatunków ryb, ze szczególnym uwzględnieniem szczupaka“. Omówiono aktualne rozwiązania stosowane w wylęgarnictwie. Opisano budowę i funkcjonowanie przenośnej wylęgarnio-podchowalni.


*00078*          pl                         

Opinia w sprawie zarybiania wód otwartych tzw. gatunkami obcymi,  przede wszystkim karpiem i karasiem srebrzystym. Mickiewicz, Maciej;  Wołos Arkadiusz. - Prz. Ryb. 2008 R. 33 nr 6 s. 49-54

W oparciu o przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym oraz opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, stwierdzono że zarybianie wód karpiem i karasiem srebrzystym jest zgodne z prawem, jeśli dokonane jest na podstawie pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego.


*00091*          pl                         

Przyszłość należy do jesiotra. Pyć, Anna. - Prz. Ryb. 2009 nr 1 (103) s. 9, il.

Podczas konferencji zorganizowanej przez Aller Aqua w 2008 roku w Falentach z udziałem 120 uczestników z Polski, Rosji, Litwy, Włoch,  Niemiec, Finlandii, Danii i Kanady, wymieniono informacje i doświadczenia na temat hodowli i zbytu jesiotra.


*00098*          pl                         

Zarybianie polskich obszarów morskich w 2007 roku. Bartel,  Ryszard; Kardela, Janina. - Komun. Ryb. 2009 nr 1 (108) s. 19-26, il.   bibliogr. summ.

Podano liczby wpuszczonego materiału zarybieniowego i hodowców,  którzy go wyprodukowali oraz miejsca zarybienia. Akcje odbywały się w ramach programu „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2007 roku“.  Materiał zarybieniowy stanowiły smolty, narybek i wylęg troci,  łososia, sieji, certy i węgorza. Wymieniono zarybiane obwody rybackie oraz przedstawiono cennik materiału zarybieniowego.


*00099*          pl                         

Produkcja rybacka prowadzona w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli w 2007 roku według informacji zawartych w kwestionariuszu RRW-22. Lirski, Andrzej;  Myszkowski, Leszek. - Komun. Ryb. 2009 nr 1 (108) s. 27-32, il.   bibliogr. summ.

Dane zawarte w kwestionariuszu RRW-22 za 2007 rok pochodzą od 164 podmiotów prowadzących chów i hodowlę ryb, co stanowi 40, 1 proc.  teoretycznej powierzchni stawów w Polsce. W kwestionariuszu podano liczbę i powierzchnię stawów ziemnych i betonowych, produkcję ryb,  skorupiaków i mięczaków oraz materiału obsadowego. Omówiono formy prawne uprawnionych do rybactwa oraz zatrudnienie.


 

ROZRÓD RYB

*00004*          pl                         

Szata godowa krajowych ryb słodkowodnych. Kujawa, Roman. - Nasze Akwarium 2009 nr 106 s. 14-16, il.

U większości gatunków ryb nie występuje dymorfizm płciowy.  Natomiast w okresie godowym, przedtarłowym, u wielu gatunków ryb samce zmieniają ubarwienie pod wpływem hormonów płciowych. Opisano typy komórek pigmentowych, które nadają barwę rybom oraz postać szaty godowej (oprócz ubarwienia, wysypka „perełkowa“, zmiana kształtu ciała) u niektórych gatunków (pstrąg źródlany, strzebla potokowa,  ciernik, lipień, piekielnica, różanka, czebaczek amurski, płoć, jaź,  jelec, kleń, łosoś).


*00021*          pl                         

Wpływ temperatury na różnicowanie płci u ryb. Łapa, Piotr. -  Nasze Akwarium 2009 nr 107 s. 27-30, il.

Omówiono mechanizmy (zwłaszcza wpływ temperatury) determinujące stosunek płci w populacjach ryb oraz spodziewane konsekwencje ocieplenia klimatu. W przypadku naturalnych populacji ryb, wzrost temperatury powoduje zwiększenie udziału samców, zaś obniżenie temperatury powoduje zwiększenie liczebności samic. Zaobserwowano wpływ podniesienia temperatury na rozwój gonad u ryb. Przedstawiono przewidywany stosunek płci w populacjach różnych gatunków ryb, gdyby nastąpił wzrost temperatury wody o 1, 5 lub 4 st. C.


*00054*          pl                         

Sztuczny rozród, transport i inkubacja ikry oraz podchów wylęgu jesiotra ostronosego Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill.  Kolman, Ryszard; Wiszniewski, Grzegorz. - Komun. Ryb. 2008 nr 5 (106)  s. 15-17, il. bibliogr. summ.

Opisano przebieg, warunki i wyniki podchowu zapłodnionej ikry jesiotra ostronosego (ok. 80 tys. ziaren) przewiezionej z Kanday do Polski w lipcu 2008 r. Przeżywalność ikry podczas inkubacji była wysoka i wynosiła 92 proc. , zaś tempo wzrostu wylęgu, a potem narybku nie było wysokie i wynosiło po 55 dniach od wyklucia się 212 mg.  


*00056*          pl                         

Obserwacje podczas połowów i tarła jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrhynchus. Szczepkowski, Mirosław; Gessner, Joern;  Jóźwiak, Wojciech. - Komun. Ryb. 2008 nr 5 (106) s. 24-26, il. bibliogr.  

Omówiono przebieg prac podczas tarła jesiotra ostronosego z rzeki Świętego Jana w Kanadzie począwszy od złowienia jesiotrów w warunkach naturalnych, przez wytypowanie tarlaków do sztucznego rozrodu, tarło i inkubację ikry, a następnie transport lotniczy wylęgu do Europy. Opisano wyposażenie wylęgarni ryb w St. Andrews (Kanada).


*00096*          pl                         

Wstępne wyniki inkubacji ikry jesiotra ostronosego Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill na substracie mineralnym. Duda,  Arkadiusz; Wiszniewski, Grzegorz; Kolman, Ryszard; Dryl, Bartłomiej.  - Komun. Ryb. 2009 nr 1 (108) s. 10-14, il. bibliogr. summ.  

Badano przebieg inkubacji ikry jesiotra ostronosego w warunkach naturalnych w rzece Drwęca i w basenach modelowego obiegu zamkniętego na substracie mineralnym z kamieni i żwiru. Omówiono uzyskane średnie masy i długości, przeżywalność oraz zachowania larw. Stwierdzono znacznie mniejszą przeżywalność wylęgu jesiotra z zastosowaniem substratu mineralnego w stosunku do inkubacji na ramkach wylęgarniczych.


 

ŻYWIENIE I ODŻYWIANIE SIĘ RYB

*00005*          pl                         

Dodatki do karm i rola składników balastowych w diecie ryb.  Górecki, Wojciech. - Nasze Akwarium 2009 nr 106 s. 48-50, il. bibliogr.

Opisano działanie popularnych dodatków w karmach dla ryb (metionina, lizyna, l-karnityna, beta-glukan, lecytyna, czosnek),  coraz częściej stosowanych probiotyków i prebiotyków (żywe lub liofilizowane mikroorganizmy oraz niesione przez nie substancje) oraz enzymów (ułatwiają rozkład składników paszowych), a także barwników i substancji smakowo-zapachowych.


 

CHOROBY RYB

*00012*          pl                         

Epidemia zabija trocie. Pietrzak, Roman. - Węd. Świat 2009 nr 1 (157) s. 16-17, il.

Wrzodziejąca martwica skóry (UDN) po raz pierwszy wystąpiła u łososi i troci w Wielkiej Brytanii w latach 1873-1911. W Polsce po raz pierwszy tę chorobę na masową skalę odnotowano niedawno. Główne źródło UDN nie jest znane, a przyczyną śnięć jest grzyb Saprolegnia parasitica, który zaraża uszkodzoną skórę ryb. Z organizmu chorej troci ze Słupi wyizolowano bakterię Aeromonas salmonicida. Epidemię wywołało prawdopodobnie używanie do sztucznego tarła zarażonych tarlaków.


*00038*          pl                         

Protekcyjny efekt atenuowanej szczepionki przeciwko herpeswirusowi karpia 3 (CyHV-3) - badania doświadczalne. Siwicki,  Andrzej K. ; Kazuń, Krzysztof; Kotler, Yaniv; Terech-Majewska,  Elżbieta; Kazuń, Barbara; Głąbski, Edward. W: Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in. Olsztyn: Wydaw. IRS  2008  s. 347-354, il. +bibliogr. 18 poz.

Przedstawiono rodzaje, działanie oraz skuteczność szczepionek stosowanych w akwakulturze. Omówiono badania nad efektywnością stosowania izraelskiej szczepionki KoVax przeciwko herpeswirusowi u narybku karpia w zróżnicowanych warunkach temperaturowych. Wykazano wysoką skuteczność szczepionki w warunkach chowu w Polsce.  


*00039*          pl                         

Diagnostyka molekularna chorób wirusowych ryb hodowlanych. Lepa,  Agnieszka; Siwicki, Andrzej K. ; Terech-Majewska, Elżbieta. W:  Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2008  s. 361-366, il. +bibliogr. 10 poz.

Omówiono molekularne metody diagnostyki przy zastosowaniu analizy techniką PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) oraz przykłady chorób wirusowych ryb diagnozowanych tą metodą. Podano zalety i wady stosowania techniki PCR.


*00041*          pl                         

Diagnostyka różnicowa chorób bakteryjnych i ocena lekowrażliwości bakterii patogennych dla ryb. Kazuń, Barbara;  Siwicki, Andrzej K. ; Kazuń, Krzysztof; Głąbski, Edward. W:  Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2008   s. 377-381, il. +bibliogr. 2 poz.

Przedstawiono etapy postępowania rozpoznawczego bakterii powodujących choroby ryb: badanie mikroskopowe, badanie hodowlane (posiew na podłożach), badanie biochemicze i badanie wrażliwości na chemioterapeutyki.


*00042*          pl                         

Srebro koloidalne - możliwości zastosowania w rybactwie. Kazuń,  Krzsztof; Kazuń, Barbara; Górecki, Wojciech; Siwicki, Andrzej K. W:  Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2008 s. 383-393, il. +bibliogr. 6 poz.

Badano przydatność koloidu srebra jako preparatu pielęgnacyjnego dla ryb ozdobnych. Określano toksyczność koloidu srebra dla ryb akwariowych, bakterii, grzybów i pasożytów zewnętrznych ryb. Badano też wpływ preparatu na larwy i osobniki młodociane ryb pielęgnicowatych. Oceniano możliwość zastosowania preparatu w zwalczaniu schorzeń bakteryjnych u ryb akwariowych.


*00043*          pl                         

Ocena skuteczności działania kwaśnego preparatu biobójczego w wylęgarni podczas inkubacji ikry oraz profilaktycznych kąpieli narybku pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss). Grudniewska, Joanna; Terech-Majewska, Elżbieta; Góral, Cezary L. W: Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in. Olsztyn: Wydaw. IRS  2008  s. 395-401, il. +bibliogr. 8 poz.

Badano toksyczność preparatu „Dezynfektant CIP“ oraz jego skuteczność w zwalczniu grzybów pleśniowych z rodzaju Saprolegnia i Achlya, rozwijających się na inkubowanej ikrze. Określano skuteczne stężenia preparatu do przeprowadzenia profilaktycznych kąpieli przeciwgrzybiczych ikry oraz profilaktycznych kąpieli u narybku pstrąga tęczowego.


*00044*          pl                         

Immunotoksykologia i jej praktyczne znaczenie w akwakulturze.  Terech-Majewska, Elżbieta; Grudniewska, Joanna; Siwicki, Andrzej K.  W: Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2008 s. 403-410 +bibliogr. 28 poz.

Przedstawiono czynniki stanowiące zagrożenie dla układu immunologicznego ryb: stres; substancje chemicze - pestycydy,  herbicydy, metale ciężkie; leki (tetracykliny, chinolony,  sulfonamidy, florfenikol); cyjanotoksyny produkowane przez bakterie.  Opisano mechanizmy działania tych czynników.


*00052*          pl                         

Zagrożenia wynikające z niewłaściwego stosowania chemioterapeutyków w chowie i hodowli ryb. Siwicki, Andrzej K. ;  Kazuń, Barbara; Głąbski, Edward; Kazuń, Krzysztof; Terech-Majewska,  Elżbieta. - Komun. Ryb. 2008 nr 5 (106) s. 7-10, bibliogr. summ.

Przedstawiono rodzaje oraz charakterystykę działania chemioterapeutyków stosowanych w rybactwie. Podano podstawowe zasady wykorzystania tych preparatów w hodowli ryb oraz błędy najczęściej popełniane przez hodowców i lekarzy weterynarii.


*00064*          pl                         

Granulaty profilaktyczno-lecznicze - aktualny stan wiedzy.  Siwicki, Andrzej K. ; Baranowski, Paweł; Głąbski, Edward; Kazuń,  Krzysztof. - Komun. Ryb. 2008 nr 6 (107) s. 16-18, bibliogr. summ.  

Podano definicję granulatu interwencyjnego, wymogi jakie powinien spełniać oraz zasady stosowania (czas i dawka). W Instytucie Rybactwa Śródlądowego we współpracy z firmą Bestfeed opracowano oryginalne receptury granulatów zawierające wysoce skuteczne chemioterapeutyki, biostymulatory, biomodulatory i preparaty przeciwrobacze.


 

RYBY KARPIOWATE

CHÓW I HODOWLA KARPIA

*00051*          pl                         

Prognoza jesiennej produkcji stawowej w 2008 roku na podstawie badań ankietowych. Lirski, Andrzej; Myszkowski, Leszek. - Komun. Ryb.  2008 nr 5 (106) s. 1-6, il. bibliogr. summ.

Na podstawie ankiet wypełnionych wiosną 2008 roku przez hodowców karpia gospodarujących w 65 obiektach stawowych o łącznej powierzchni około 20 tys. ha, podano charakterystykę gospodarstw rybackich,  wykorzystanie powierzchni stawowej oraz prognozę produkcji karpia (narybku, kroczka i karpia handlowego) w 2008 r. Uzyskane wyniki ekstrapolowano na całą powierzchnię krajową stawów. Szacowna produkcja wynosi 15000 - 18000 ton, co oznacza utrzymywanie się trendu spadkowego.


*00071*          pl                         

Sprzedaż karpia - potrzeba nowego spojrzenia. Lirski, Andrzej. - Mag. Przem. Ryb. 2008 nr 5 (65) s. 45-48, il.

Omówiono sprzedaż karpia z produkcji krajowej oraz import karpia handlowego w 2007 r. Analizowano działania mające na celu zmianę specyfiki sprzedaży karpia konsumpcyjnego. Opisano znaczenie festynów rybackich odbywających się w Bawarii (Niemcy) w promowaniu konsumpcji karpia wśród mieszkańców regionów, w których znajdują się gospodarstwa rybackie, karpiowe bądź pstrągowe.


*00088*          en                         

Use of Prussian carp, Carassius gibelio, pituitaries in the artificial propagation of female common carp, Cyprinus carpio. Zastosowanie przysadek mózgowych karasia srebrzystego, Carassius gibelio, w sztucznym rozrodzie samic karpia, Cyprinus carpio.  Kosti, Evangelia; Perdikaris, Costats; Athanassopoulou, Fotini;  Chantzaropoulos, Athanasios; Vavatsikos, Marios; Ergolavou, Anna;  Bithava, Constantina; Paschos, Ioannis. - Acta Ichth. Piscat. 2008  vol. 38 nr 2 s. 121-125, il. bibliogr.

Pozyskano 204 przysadki mózgowe od karasi srebrzystych w Jeziorze Pamvotis (Grecja). Użyto je do hypofizacji 30 samic karpia.  W doświadczeniu użyto też 30 samic karpia kontrolnych, nie poddanych iniekcji przysadką. Sukces rozrodczy wynosił 73, 3 proc. wytartej ikry dla samic hypofizowanych i 66, 7 proc. dla kontrolnych, zaś procent wylęgania się ikry wynosił odpowiednio, 85, 2 i 89, 6 proc. Uznano, że przysadki mózgowe karasia mogą być przydatne do hypofizacji karpia.


 

INNE KARPIOWATE

*00026*          pl

Indukcja rozwoju gynogenetycznego jazia (Leuciscus idus) z zastosowaniem markera barwnego. Kucharczyk, Dariusz; Targońska,  Katarzyna; Szczerbowski, Andrzej; Łuczyński, Marek J. ; Mamcarz,  Andrzej; Kwiatkowski, Maciej; Żarski, Daniel; Kujawa, Roman. W:  Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2008 s. 101-107, il. +bibliogr. 15 poz.

Opisano przebieg inaktywacji materiału genetycznego plemników jazia (ryby karpiowatej) oraz proces gynogenezy u tego gatunku. W grupach badawczych stwierdzono obecność osobników diploidalnych i haploidalnych. Nie otrzymano wyłącznie diploidalnego potomstwa gynogenetycznego. Najwyższy procent osobników gynogenetycznych uzyskano w grupach poddanych 3-minutowemu szokowi termicznemu w 14 minucie po zaplemnieniu. Omówiono przeżywalność embrionów jazia do stadium zaoczkowania oraz do stadium wylęgu.


*00027*          pl

Wywołanie rozwoju androgenetycznego jazia (Leuciscu idus) z wykorzystaniem oocytów własnego i obcego gatunku. Kwiatkowski,  Maciej; Kucharczyk, Dariusz; Łuczyński, Marek J. ; Szczerbowski,  Andrzej; Glogowski, Jan; Targońska, Katarzyna; Mamcarz, Andrzej. W:  Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2008 s. 109-117, il. +bibliogr. 31 poz.

Omówiono inaktywację genetyczną oocytów i androgenezę przy użyciu ikry jazia i jelca. Po dokonaniu indukcji rozwoju androgenetycznego jazia, zaplemnione oocyty z inaktywowanym jądrem poddano szokowi z użyciem promieni ultrafioletowych. Najlepszym momentem do zatrzymania pierwszego podziału komórkowego był czas 3 godziny i 20 minut od zaplemnienia. Scharakteryzowano zmiany zachodzące u potomstwa androgenetycznego w trakcie podchowu.


*00033*          pl

Wpływ diety na wzrost i skład chemiczny ciała larw brzany (Barbus barbus). Sikorska, Justyna; Wolnicki, Jacek; Kamiński, Rafał; Stolovich, Valentina; Kwiatkowski, Sławomir. W: Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in. Olsztyn: Wydaw. IRS  2008

Podano skład chemiczny czterech diet (naupliusy solowca,  startery Ewos, Aller i Start) podawanych larwom brzany w akwariach doświadczalnych oraz skład chemiczny ciała larw po zakończeniu doświadczenia. Stwierdzono spadek zawartości popiołu i minerałów w ciele ryb żywionych paszami w porównaniu z grupą żywioną nauplisami solowca.


*00060*          pl

Częstotliwość żywienia a zapotrzebowanie tlenowe i wydalanie amoniaku przez juwenalnego lina (Tinca tinca). Zakęś, Zdzisław;  Demska-Zakęś, Krystyna; Jarocki, Przemysław; Stawecki, Konrad. -  Komun. Ryb. 2008 nr 6 (107) s. 1-4, il. bibliogr.

Młodocianego lina podchowywano komercyjną paszą sztuczną w obiegach zamkniętych w trzech wariantach częstotliwości żywienia: jednokrotnie, trzykrotnie na dobę oraz przez 19 godzin na dobę.  Zwiększenie częstotliwości żywienia istotnie obniża dobowe fluktuacje zapotrzebowania tlenowego i produkcji amoniaku, przez co stabilizuje parametry jakości wody.


*00062*          pl

Połowy tarlaków certy z rzeki Regi w roku 2008. Bartel, Ryszard; Pender, Rafał; Tański, Adam; Potkański, Łukasz; Pilch Emilian. -  Komun. Ryb. 2008 nr 6 (107) s. 11-13, il. bibliogr. summ.

Przedstawiono 14 rejonów tarliskowych certy w rzece Rega na odcinku między Gryficami a Trzebiatowem. Podano liczbę odłowionych samic i samców, stopień dojrzałości oraz wymiary ryb. Liczba pozyskanych ryb była ściśle uzależniona od temperatury wody (najwięcej odławiano w temperaturze powyżej 15 st. C).


*00068*          pl                         

[Fifth] Vth International Workshop on Biology and Culture of the tench Tinca tinca (L. ) (29. 09 - 3. 10. 2008 r. , Ceresole d’Alba,  Włochy). [Piąte] V-te Międzynarodowe Warsztaty o biologii i hodowli lina Tinca tinca (L. ) (29. 09 - 3. 10. 2008 r. , Ceresole d’Alba,  Włochy). Sikorska, Justyna; Wolnicki, Jacek. - Komun. Ryb. 2008 nr 6 (107) s. 34-36, il.

Reprezentanci 12 krajów przedstawili referaty i postery dotyczące różnych aspektów hodowli lina: żywienia, genetyki, rozrodu,  kontrolowanego podchowu, hodowli, toksykologii i chorób występujących u tego gatunku. Pracownicy IRS omawiali podchów młodocianego lina w warunkach kontrolowanych.


 

RYBY ŁOSOSIOWATE

*00007*          pl

Salmo trutta - biologiczna epopeja. Oględzki, Paweł. - Wiad. Węd.  2009 nr 2 (716) s. 8-10, il.

Omówiono pozycję systematyczną gatunku ryb Salmo trutta zwracając uwagę na formy (łac. morpha) różniące się wyglądem i zwyczajami. Opisano wymagania środowiskowe i pokarmowe pstrąga potokowego Salmo trutta morpha fario, występującego w krainie lipienia i brzany oraz w rzekach Pomorza. Zwrócono uwagę na tarło tych ryb i wędrówki tarłowe.


*00079*          pl

Biotechnologia a gospodarka wędkarska - banki nasienia i androgeneza jako narzędzia ochrony i odnowy cennych stad i zagrożonych gatunków ryb. Łuczyński, Mirosław; Ocalewicz, Konrad. -  Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2008 t. 21 s. 5-22, il. bibliogr. summ.      Appendix

Omówiono zastosowanie inżynierii genomowej w akwakulturze.  Scharakteryzowano znaczenie procesu kriokonserwacji nasienia dającego możliwość ratowania gatunków ginących, sztucznego rozrodu ryb czy tworzenia hybrydów międzygatunkowych. Opisano przebieg wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej androgenezy ryb łososiowatych.


 

BIOLOGIA PSTRĄGA

*00008*          pl                         

Pstrągi świata. Paruzel, Marian. - Wiad. Węd. 2009 nr 2 (716)  s. 11-13, il.

Przedstawiono zasięg występowania, miejsca wsiedlania oraz wybrane ciekawostki z biologii gatunków, podgatunków, odmian i form ryb z rodziny łososiowatych. Najbardziej rozpowszechniony jest pstrąg potokowy, który w Europie zasiedla wody na zachód od Peczory po wschodnie rzeki Uralu, Amu-darii i Morza Aralskiego, a na południu - Afrykę Północną. Opisano inne formy występujące w Polsce, pstrąga tęczowego i źródlanego, a także formy nie występujące w Polsce.  


 

CHÓW I HODOWLA PSTRĄGA

*00009*          pl                         

Zarybiać czy nie zarybiać pstrągiem?. Oględzki, Paweł. -  Wiad. Węd. 2009 nr 2 (716) s. 14-15, il.

Decyzja o zarybieniu rzek pstrągami musi uwzględniać specyficzne wymagania siedliskowe, pokarmowe i tarłowe tych ryb. Zarybiane rzeki powinne charakteryzować się rozwiniętą linią brzegową, obecnością naturalnych przeszkód w nurcie, zróżnicowaną prędkością przepływu,  czystą wodą i dobrym natlenieniem. Zarybienia nie powinne odbywać się „na dziko“, lecz po konsultacjach ze specjalistami.


*00022*          pl                         

Manipulacje genetyczne na pstrągu tęczowym (Oncorhynchus mykiss). Kuźmiński, Henryk. W: Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008    s. 57-63, il. +bibliogr. 25 poz.

W oparciu o własne stado tarlakowe pstrąga tęczowego przeprowadzono badania nad gynogenezą i poliploidyzacją ikry, którą w temperaturze 10 st. C poddano szokowi ciśnieniowemu. Najwyższą śmiertelność manipulowanych genetycznie ryb zanotowano w okresie inkubacji jaj od ich zapłodnienia do satdium zaoczkowania. Omówiono przebieg procesów gynogenezy mitotycznej, tetraploidyzacji oraz androgenezy.


*00023*          pl                         

Elementy morfotyczne krwi pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis) poddanego triploidyzacji. Własow, Teresa; Kuźmiński,  Henryk; Korzuch, Joanna; Wiśnieska, Anna; Kowalska, Agata. W:  Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2008  s. 65-68, il. +bibliogr. 10 poz.

Przedstawiono charakterystykę diploidalnych i triploidalnych pstrągów źródlanych oraz badania morfometryczne ich krwi obwodowej.  We krwi obwodowej triploidów narybku stwierdzono istotnie wyższy niż u osobników diploidalnych udział erytrocytów z jądrem podzielonym.  Zaprezentowano profil krwinek białych diploidalnych i triploidalnych pstrągów źródlanych oraz udział patologicznych form erytrocytów i limfocytów u obu grup.


*00024*          pl                         

Odwracanie płci fenotypowej u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss). Kuźmiński, Henryk. W: Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008   s. 69-71, il. +bibliogr. 8 poz.

Omówiono przebieg badań nad odwróceniem płci fenotypowej u jednopłciowych populacji samiczych pstrąga tęczowego. Przedstawiono rozwój gonad w okresie rozrodczym u osobników w wieku 3+ i 5+, które przez 50 dni żywuiono starterem pstrągowym BioOptimal z dodatkiem 11 beta-hydroksyandrostenedionu. Scharakteryzowano strukturę płci fenotypowej badanych osobników. Podano masę jąder, trzewi i ryby patroszonej w masie całkowitej maskulinizowanych samic.


*00040*          pl                         

Wpływ triploidyzacji i hybrydyzacji międzyrodzajowej pomiędzy pstrągiem źródlanym (Salvelinus fontinalis), pstrągiem tęczowym (Oncorhynchus mykiss) i pstrągiem potokowym (Salmo trutta trutta m.  fario) na komórkowe i humoralne mechanizmy obronne i odporność przeciwzakaźną. Siwicki, Andrzej K. ; Kuźmiński, Henryk; Jankun-Woźnicka, Małgorzata; Małaczewska, Joanna; Terech-Majewska,  Elżbieta; Głąbski, Edward. W: Biotechnologia w akwakulturze. Pod red.  Zdzisława Zakęsia i in. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008    s. 367-375, il. +bibliogr. 16 poz.

Uzyskane krzyżówki międzyrodzajowe pstrąga źródlanego, tęczowego i potokowego po 22 miesiącach chowu poddano badaniom immunologicznym.  Wykazano ścisłą zależność między poziomami aktywności odporności komórkowej i humoralnej a przeżywalnością w poszczególnych liniach hodowlanych ryb. Podano wyniki chowu: długość, masę, przeżywalność ryb. Najlepsze efekty uzyskały triploidalne krzyżówki między pstrągiem tęczowym i źródlanym.


 

INNE ŁOSOSIOWATE

*00013*          pl                         

Zdrowe łososie. Cz. 2. Kolendowicz, Jacek. - Węd. Świat 2009 nr 2 (158) s. 8-15, il.

Opisano kanadyjski ośrodek hodowli łososi „Weaver Creek Spawning Channel“ wybudowany w 1965 r. Realizuje on zasadę produkcji zdrowych łososi bez ingerencji człowieka w naturalne tarło, zapewniając rybom jedynie stabilne, optymalne warunki bytowania. Łososie odbywają tarło w sztucznym kanale o szerokości 6 m i długości 3 km, zaprojektowanym w formie meandrów, ze żwirowym dnem. Połowy łososi w rzece Weaver Creek są znacznie wyższe po wybudowaniu kanału tarłowego.  


*00093*          pl                         

Pomorski łosoś z reńskim rodowodem. Materiały historyczne.  Moskwa, Georg. - Prz. Ryb. 2009 nr 1 (103) s. 24-26, il.

Dokonano przeglądu wiedzy o występowaniu ryb łososiowatych na Pomorzu w XVIII i XIX wieku. Omówiono rybostan Wieprzy, Słupi,  Łupawy, Łeby, Grabowej i innych rzk pomorskich oraz dane z akcji zarybieniowych.


 

 

RYBY OKONIOWATE

*00030*          pl                         

Efektywność podchowu larw sandacza (Sander lucioperca) - wpływ diety. Zakęś, Zdzisław; Kowlska, Agata; Demska-Zakęś, Krystyna. W:  Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2008   s. 257-268, il. +bibliogr. 12 poz.

Badano wpływ czasu podawania pokarmu mieszanego (solowiec - Artemia sp. i pasza sztuczna) oraz rodzaju paszy sztucznej na efekty podchowu larw sandacza. Stwierdzono, że dwutygodniowy okres stosowania larw solowca zapewnia uzyskanie materiału zarybieniowego,  który można żywić wyłącznie paszą sztuczną. Właściwsze okazało się stosowanie pasz sztucznych przeznaczonych dla ryb słodkowodnych w porównaniu z paszami przeznaczonymi dla ryb morskich, które nie zaspokajają potrzeb pokarmowych larw sandacza.


*00031*          pl                         

Napełnianie pęcherza pławnego przez larwy sandacza (Sander lucioperca) - porównanie efektów stosowania dwóch metod usuwania błony powierzchniowej z basenów podchowowych. Zakęś, Zdzisław;  Kowalska, Agata; Jarmołowicz, Sylwia; Partyka, Konrad; Szczepkowski,  Mirosław. W: Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008  s. 269-277, il. +bibliogr. 11 poz.

Larwy sandacza żywione pokarmem mieszanym przetrzymywano w basenach podchowowych z obiegiem recyrkulowanym. Rozbijanie błony powierzchniowej wody odbywało się dwoma metodami: przy pomocy natrysku lub przy pomocy strumieniowego zgarniacza błony powierzchniowej. Stosowanie natrysku okazało się korzystniejsze dla rozwoju larw sandacza i uzyskania lepszych efektów podchowu.  


Zastosowanie paszy pływającej w podchowie narybku sandacza (Sander lucioperca). Kozłowski, Michał; Szczepkowski, Mirosław;  Wunderlich, Krzysztof; Piotrowska, Iwona; Szczepkowska, Bożena. W:  Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2008   s. 279-283, il. +bibliogr. 3 poz.

Porównano wyniki podchowu juwenalnego sandacza żywionego standardową paszą tonącą i pływającą. Pasza pływająca choć jest łatwo dostępna dla ryb, nie jest chętnie wyjadana przez narybek. Pasza tonąca jest w większości wybierana bezpośrednio po jej wpadnięciu do wody. Dla narybku sandacza jest możliwe stosowanie paszy pływającej,  ale po okresie przyzwyczajenia do niej ryb.


*00061*          pl                         

Podchów larw sandacza, Sander lucioperca (L. ) w obiegu recyrkulacyjnym - wpływ poziomu zagęszczenia obsad. Szkudlarek,  Maciej; Zakęś, Zdzisław. - Komun. Ryb. 2008 nr 6 (107) s. 4-10, il.   bibliogr.

Larwy sandacza żywiono w obiegu recyrkulacyjnym pokarmem mieszanym i paszą sztuczną w różnych wariantach zagęszczenia obsad.  Badano wzrost, wypełnienie pęcherza pławnego, przeżywalność,  śmiertelność oraz kanibalizm sandacza. We wczesnym okresie rozwoju zadowalające wyniki uzyskano przy zagęszczeniu 100 szt. /l, ale począwszy od trzeciego tygodnia podchowu obsady należy znacznie zredukować do 6-15 szt/l.


*00094*          pl                         

Wpływ stosowania dużych zagęszczeń obsad wylęgu sandacza (Sander lucioperca) na efekty jego podchowu w skali półtechnicznej.  Szczepkowski, Mirosław; Zakęś, Zdzisław; Kozłowski, Michał;  Piotrowska, Iwona; Szczepkowska, Bożena; Wunderlich, Krzysztof. -  Komun. Ryb. 2009 nr 1 (108) s. 1-4, il. bibliogr. summ.

Badano wpływ dużych początkowych obsad sandacza na wzrost,  przeżywalność, efektywność wykorzystania pasz i wypełnienie pęcherza pławnego przez wylęg  w obiegu recyrkulacyjnym. Przy niższym zagęszczeniu (250 szt. /l) ryby osiągały wyższą masę ciała,  korzystniejsze wartości współczynnika pokarmowego pasz. W tych warunkach większy odsetek wylęgu zdołał wypełnić pęcherz pławny, ale przeżywalność była niższa niż w większym zagęszczeniu (350 szt. /l).  Główną przyczyną śnięć był kanibalizm. Efekty podchowu uznano za satysfakcjonujące.


 

RYBY WĘGORZOWATE

*00086*          en                         

The effectiveness of glass eel stocking in the Vistula Lagoon,  Poland. Efektywność zarybiania węgorzem szklistym Zalewu Wiślanego, Polska. Psuty, Iwona; Draganik, Bohdan. - Acta Ichth. Piscat. 2008 vol. 38 nr 2 s. 103-111, il. bibliogr.

Regularne zarybienia Zalewu Wiślanego odbywały się w latach 1970-1994. Przedstawiono oficjalne statystyki odłowów dla całego zalewu (z podziałem na część polską i rosyjską) z lat 1948-2004.  Następnie uwględniono dane połowowe z lat 1970-2007 na podstawie „szarej literatury“ i wywiadów z rybakami i inspektorami rybołówstwa.  Efektywność zarybiania obliczono przy pomocy wskaźników odłowów i śmiertelności. Zarybienia zalewu węgorzem były efektywne, gdyż powodowały wzrost liczebności populacji tego gatunku oraz intensyfikację odłowów.


*00087*          en                         

Changes of the eel fishery patterns in the Vistula Lagoon,  Poland. Zmiany modelu połowów węgorza w Zalewie Wiślanym,  Polska. Psuty, Iwona; Draganik, Bohdan. - Acta Ichth. Piscat. 2008  vol. 38 nr 2 s. 113-120, il. bibliogr.

Żaki stosowane do połowów węgorza są narzędziem odławiającym wiele gatunków ryb, więc oddziałują na lokalne zasoby rybne, dlatego warto rozważyć możliwość zastosowania innych narzędzi połowów.  Przeanalizowano połowy żakowe węgorza w lat 2000-2007 w Zalewie Wiślanym. Dane uzyskano od Regionalnego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego. Załamanie się połowów węgorza w 2003 r. wynikało z zaprzestania akcji zarybieniowych. Wskazane byłoby zredukowanie użycia żaków w połowach ryb w zalewie.


*00095*          pl

Gospodarka węgorzowa w jeziorach polskich. Cz. 1: Gospodarka węgorzowa w jeziorach dorzecza Wisły w latach 1973-2004. Wołos,  Arkadiusz; Mickiewicz, Maciej; Czerwiński, Tomasz. - Komun. Ryb. 2009  nr 1 (108) s. 5-9, il. bibliogr. summ.

Przedstawiono dane dotyczące całkowitych odłowów gospodarczych ryb i odłowów gospodarczych węgorza oraz ich wydajność w grupie 138 jezior zlewni Wisły w latach 1973-2004. Podano dane o zarybieniach węgorzem w podziale na węgorzyka montee i węgorzyka podchowanego.  Omówiono wędkarskie odłowy węgorza w latach 2004-2006 i odłowy w gospodarstwach rybackich w latach 2000-2004; wynosiły one odpowiednio: 25, 3 i 80, 4 ton.


 

RYBY SIEJOWATE

*00029*          pl

Kriokonserwacja nasienia tarlaków autochtonicznej populacji siei wędrownej (Coregonus lavaretus) z jeziora Łebsko. Ciereszko, Andrzej; Dietrich, Grzegorz J. ; Wojtczak, Mariola; Sobocki, Marek; Hliwa,  Piotr; Kuźmiński, Henryk; Dobosz, Stefan; Słowińska, Mariola; Nynca,  Joanna. W: Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008  s. 187-194, il. +bibliogr. 19 poz.

W 2006 i 2007 r. przeprowadzono kriokonserwację nasienia samców siei wędrownej pochodzącej z jeziora Łebsko. Zabiegu zamrażania nasienia dokonano przy pomocy czterech krioprotektorów: glicerolu,  dimetylosulfotlenku, dimetyloacetamidu i metanolu. Omówiono podstawowe parametry mlecza oraz przebieg proceu kriokonserwacji.  Stwierdzono przydatność metanolu do kriokonserwacji nasienia ryb.


*00034*          pl

Efekty podchowu larw sielawy (Coregonus albula) o skróconym terminie inkubacji ikry - porównanie różnych wariantów żywienia.  Kozłowski, Jacek; Poczyczyński, Paweł; Gomułka, Piotr; Kozłowski,  Krzysztof; Chybowski, Łucjan. W: Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008  s. 289-298, il. +bibliogr. 38 poz.

Porównywano średnią długość całkowitą, średnią masę ciałą,  śmiertelność i biomasę larw sielawy o skróconym okresie inkubacji ikry, podchowywanej w trzech wariantach żywienia. Wykazano dobre efekty przy zastosowaniu przez pierwsze cztery tygodnie żywienia zdekapsułowanych jaj solowca, naupliusów solowca oraz specjalistycznej paszy startowej. Najlepiej przyrastały ryby żywione naupliusami.


*00035*          pl

Porównanie przydatności żywych naupliusów i suszonych cyst solowca jako dodatku do paszy w podchowie larw siei (Coregonus lavaretus). Szczepkowska, Bożena; Szczepkowski, Mirosław; Wunderlich,  Krzysztof. W: Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008  s. 299-303, il. +bibliogr. 4 poz.

Porównano wyniki kontrolowanego podchowu larw siei (masę ciała,  tempo wzrostu, przeżywalność, współczynnik pokarmowy) żywionych paszą startową z dodatkiem żywych naupliusów lub zdekapsułowanych suszonych cyst solowca. Lepsze wyniki uzyskano z wykorzystaniem żywych naupliusów, ale zaletą zdekapsułowanych cyst jest niska cena oraz łatwość stosowania.


*00036*          pl

Porównanie paszy pływającej i tonącej w podchowie narybku siei (Coregonus lavaretus). Wunderlich, Krzysztof; Szczepkowski, Mirosław; Kozłowski, Michał; Szczepkowska, Bożena. W: Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in. Olsztyn: Wydaw. IRS  2008  s. 305-309, il. +bibliogr. 4 poz.

Omówiono parametry przemysłowych pasz: pływającej i tonącej,  testowanych przy karmieniu narybku siei jeziorowej w basenach recyrkulacyjnych. Porównano wyniki podchowu siei: długość i masę ciała, przyrost, przeżywalność, współczynnik pokarmowy oraz procent ryb z deformacjami. Wykazano identyczną przydatność obu rodzajów pasz w warunkach kontrolowanych podchowalni.


 

RYBY SUMOWATE

*00028*          pl

Pierwsze udane dwukrotne tarło suma europejskiego (Silurus glanis) w jednym roku. Ulikowski, Dariusz. W: Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in. Olsztyn: Wydaw. IRS  2008  s. 139-142, il. +bibliogr. 11 poz.

Omówiono wyniki udanego, dwukrotnego tarła suma europejskiego przeprowadzonego z udziałem 4-letnich samic wyhodowanych w pełnym cyklu, od wylęgu do tarlaków. Chów odbywał się w basenach z obiegiem recyrkulowanym. Ryby były żywione wyłącznie paszą sztuczną. Wyniki badań porównano z wynikami jednokrotnego w roku rozordu suma.  Gotowość do drugiego tarła ryby uzyskują nawet po 50 dniach przy termice wody w zakresie 15-20 st. C.


*00085*          en                         

Evaluation of selected feeds differing in dietary lipids levels in feeding juveniles of wels catfish, Silurus glanis L. Ocena wybranych pasz różniących się poziomem lipidów w żywieniu młodocianych sumów europejskich, Silurus glanis L. Mazurkiewicz,  Jan; Przybył, Antoni; Golski, Janusz. - Acta Ichth. Piscat. 2008  vol. 38 nr 2 s. 91-96, il. bibliogr.

Narybek suma europejskiego o średnim ciężarze 55 g żywiono przez 60 dni czterema paszami komercyjnymi w zbiornikach przepływowych.  Pasze zawierały 45 proc. białka i zróżnicowany poziom tłuszczu: 15,  20, 25 i 30 proc. Najwyższy ciężar ciała uzyskały ryby na paszy zawierającej 20 proc. tłuszczu. Uznano, że zbilansowanie pasz pod kątem ustalenia dla ryb optymalnego zapotrzebowania na tłuszcz,  powinno być priorytetem dla hodowców.


*00089*          en                         

First record of the leopard pleco, Pterygoplichthys gibbiceps (Actinopterygii, Loricariidae) in the Brda River in the centre of Bydgoszcz (Northern Poland). Pierwsze odnotowanie zbrojnika lamparciego, Pterygoplichthys gibbiceps (Actinopterygii, Loricariidae) w rzece Brda w centrum Bydgoszczy (Północna Polska ).  Keszka, Sławomir; Panicz, Remigiusz; Tański, Adam. - Acta Ichth. Piscat. 2008 vol. 38 nr 2 s. 135-138, il. bibliogr.

Po raz pierwszy w Polsce odnotowano występowanie zbrojnika lamparciego w wodach otwartych, w rzece Brda przepływającej przez centrum miasta. Ryba ta, należąca do rzędu sumokształtnych, pochodzi z Ameryki Południowej i jest na całym świecie hodowana w akwariach. Złowiony 11 września 2006 r. przez wędkarza, na głębokości około 2 m,  okaz ważył 732 g. Jest to kolejny gatunek obcy dla rodzimej ichtiofauny.


 

INNE RYBY SŁODKOWODNE

*00011*          pl

Trawianka Perccottus glenii. Witkowski, Andrzej. - Węd. Pol. 2008 nr 12 (214) s. 18-20, il.

Opisano wygląd, biologię oraz historię rozprzestrzeniania się w Europie i Polsce trawianki - inwazyjnego gatunku ryb, pochodzącego z Azji. W Polsce trawianka po raz pierwszy została odnotowana w 1993 r.  w starorzeczu Wisły. W ciągu zaledwie 6-7 lat zasiedliła środkowy i dolny odcinek Wisły. Trawianka jest drapieżnym gatunkiem ryb i powoduje wyraźne zmiany w rodzimej ichtiofaunie.


 

RYBY MORSKIE

*00097*          pl

Sezonowa zmienność występowania wybranych gatunków ryb Zatoki Puckiej zewnętrznej. Wałowski, Jakub. - Komun. Ryb. 2009 nr 1 (108)  s. 15-18, il. bibliogr. summ.

Podano średnie oraz minimalne i maksymalne długości najliczniej łowionych ryb w Zatoce Puckiej w latach 2006-2008. Były to: ciernik,  babka mała, tobiasz, stornia. Przedstawiono liczebności złowionych ryb w ciagu roku. Większe odłowy ciernika świadczą o nasilającej się eutrofizacji akwenu.


 

POŁOWY RYB, SPRZĘT POŁOWOWY

*00049*          pl

Charakterystyka ichtiofauny jezior Puszczy Boreckiej. Białokoz,  Witold; Chybowski, Łucjan. W: Jeziora Puszczy Boreckiej - stan ekosystemów i kierunki ochrony. Pod red. Witolda Białokoza i Łucjana Chybowskiego. Olsztyn: Wydaw. IRS 2008 s. 65-86, il. +bibliogr.

Scharakteryzowano skład gatunkowy i strukturę ichtiofauny jezior Puszczy Boreckiej: Litygajno, Łaźno, Piłwąg, Szwałk Mały, Szwałk Wielki - na podstawie odłowów ryb z lat 1970-1982 i 1987-2001 oraz doświadczalnych odłowów z 1992 r. W jeziorach tych stwierdzono występowanie 26 gatunków ryb, w tym 21 gatunków notowanych w statystykach połowowych a 5 gatunków nienotowanych. Najbardziej różnorodna ichtiofauna występowała w jeziorze Łaźno (26 gatunków ryb). W pozostałych jeziorach ichtiofauna była uboższa, a we wszystkich jeziorach dominowały ryby karpiowate.


 

EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

*00072*          pl

Program wsparcia sektora rybackiego w latach 2007-2013. -  Mag. Przem. Ryb. 2008 nr 6 (66) s. 48-49

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządza programem operacyjnym zatytułowanym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", który jest kontynuacją pomocy finansowej Unii Europejskiej. Aktualnie trwają prace nad ustawą, która określi ramy prawne wdrażania osi priorytetowych tego programu (dostosowanie floty rybackiej; akwakultura, rybactwo śródlądowe, przetwórstwo; środki służące wspólnemu interesowi).  Instytucją pośrednicząca jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


*00090*          pl

Trup w szafie, czyli import karpia. Lirski, Andrzej. - Prz. Ryb.  2009 nr 1 (103) s. 7-8, il.

Podano wielkość importu karpia w latach 1924-1935 i na przełomie XX i XXI wieku: 1995-2007. Omówiono chłonność polskiego rynku rybnego oraz problemy spowodowane wzrostem importu karpia.


*00100*          pl

Propozycja zasad korzystania przez stawowe gospodarstwa typu karpiowego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) na działania wodnośrodowiskowe. Cieśla, Mirosław; Śliwiński, Jerzy;  Wojda, Ryszard. - Komun. Ryb. 2009 nr 1 (108) s. 33-37, bibliogr.

Naukowcy z SGGW w Warszawie przedstawili propozycje zasad, na podstawie których stawowe gospodarstwa rybackie mogłyby ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków unijnych. Omówiono kryteria przyznawania rekompensat na działania wodnośrodowiskowe, dostępność beneficjentów oraz pakiety działań (tradycyjne stawy typu karpiowego oraz zrównoważona gospodarka stawowa).


 

ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD

*00014*          pl

Wpływ antropopresji na zmiany stężenia związków azotu i fosforu w latach 2002-2004 w wodach powierzchniowych w zlewni rzeki Płonia.  Gałczyńska, Małgorzata; Nowicka, Monika; Landsberg-Uczciwek,  Małgorzata. - Fol. Univ. Agric. Stetin. -Agric. Aliment. Pisc. Zoot. 2008  t. 262 z. 6 s. 25-36, il. bibliogr. summ.

W latach 2002-04 wykonano oznaczenia zawartości związków biogennych (azotu amonowego, azotanowego, amonowego, ortofosforanów,  fosforu ogólnego) w zlewni rzeki Płoni, prawobrzeżnego dopływu Odry.  Omówiono zakresy stężeń badanych związków N i P na punktach monitoringowych. Do najczystszych zaliczono wody Ostrowicy i Płoni poniżej jeziora Miedwie. Większy udział formy azotanowej nad amonową odnotowano w wodach Gowienicy. Wysokie stężenia fosforu ogólnego wynikają z rolniczego charakteru zanieczyszczeń badanej zlewni.  


*00016*          pl                         

Eutrofizacja wód - problem cywilizacji. Gałczyński, Łukasz. -  Gaz Woda 2008 t. 82 nr 12 s. 34-37, il. bibliogr.

Opisano rozwój procesów eutrofizacji w ekosystemach wodnych w Europie i na świecie oraz ich przyczyny i główne czynniki je wywołujące. Omówiono negatywne skutki eutrofizacji w środowisku z punktu widzenia ekologii, oddziaływania na ludzkie zdrowie, ekonomii i estetyki. Podano wskaźniki stosowane przy ocenie eutrofiacji śródlądowych wód powierzchniowych i wód morskich z uwzględnieniem ich wartości granicznych.


*00020*          pl                         

Stopień akumulacji metali w tkankach miękkich mięczaków ujścia Odry i wybranych jezior Pomorza Zachodniego. Piotrowski, Stanisław. - Gosp. Wod. 2009 R. 69 nr 1 s. 34-38, il. bibliogr.

Omówiono zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Co, Cd, Hg) w tkankach 8 gatunków małży i 6 gatunków ślimaków słodkowodnych w ujściu rzeki Odry i w 5 jeziorach Pomorza Zachodniego. Wyniki porównano z normami dla ryb w Polsce oraz z zawartymi w przepisach Unii Europejskiej (EC No 466/2001) oraz w normach australijskich i chińskich.


 

OCHRONA GATUNKOWA

*00058*          pl                         

Obręby hodowlane a Natura 2000. Radecki, Wojciech. - Komun. Ryb.  2008 nr 5 (106) s. 31-32

Prawnik dowodzi na podstawie obowiązujących przepisów, że brakuje podstaw, aby odmówić ustanowienia obrębu hodowlanego na stawach rybnych z powodu możliwości strzelania do ptaków wodnych (kormoranów czarnych i czapli siwych) objętych ochroną gatunkową. Nie ma znaczenia fakt, że w pobliżu znajdują się obszary chronione Natura 2000.


 

GOSPODARKA WODNA

*00001*          pl                         

Ramowa Dyrektywa Wodna: geologiczne aspekty wyznaczania typów wód rzek. Walczykiewicz, Tomasz; Rataj, Celina. - Chrońmy Przyr. Ojcz.  2008 R. 64 z. 5 s. 7-27, il. bibliogr. summ.

Przedstawiono założenia Ramowej Dyrektywy Wodnej opublikowanej 22 grudnia 2000 r. ; jej celem jest osiągnięcie dobrego stanu i potencjału wód do 2015 r. Scharakteryzowano metodyczne założenia wyznaczania typów i jednolitych części rzek. Na obszarze Polski określono 26 typów rzek, a w ich obrębie 4508 jednolitych części wód.  Zgodnie z przyjętym dla rzek abiotycznym systemem typologicznym A,  wszystkie cieki posiadają: jednoznaczny kod i nazwę dla JCWP (jednolita część wód powierzchniowych), kod dorzecza, kod ekoregionu,  atrybut sztucznej lub silnie zmienionej części wód, typ cieków,  atrybut JCWP zagrożenia bądź niezagrożenia spełnienia dobrego stanu wód do 2015 r.


*00002*          pl                         

Ramowa Dyrektywa Wodna: znaczące oddziaływania antropogeniczne na wody rzek Polski. Barszczyńska, Małgorzata; Kubacka, Danuta. -  Chrońmy Przyr. Ojcz. 2008 R. 64 z. 5 s. 28-42, il. bibliogr. summ.  

Założeniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) jest uzyskanie przez państwa członkowskie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (JCWP) do 2015 r. Omówiono dane potrzebne do wyznaczania znaczących oddziaływań antropogenicznych na wody rzek polskich w oparciu o ocenę połączonych sąsiednich JCWP, które nazwano scalonymi częściami wód powierzchniowych (SCWP). Na obszarze Polski wyznaczono 1065 SCWP.  Analizowano zagrożenia w osiągnięciu celów jakie stawia RDW do 2015 r.


*00003*          pl                         

Sposoby osiagnięcia celów Ramowej Dyrektywy Wodnej: realizacja programów działań. Walczykiewicz, Tomasz; Rataj, Celina. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2008 R. 64 z. 5 s. 43-59, il. bibliogr. summ.  

Przedstawiono harmonogram wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) - 2000/60/WE. Omówiono prace wykonane przy ocenie stanu jakości wód powierzchniowych dla obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wyszczególniono główne cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, podziemnych i obszarów chronionych stawiane przez RDW, na bazie których są tworzone programy działań dla obszarów dorzeczy. Scharakteryzowano metody oceny efektów działań w postaci monitoringu stanu wód.


*00015*          pl                         

Ryby płaczą w polskich rzekach. Deklaracje a praktyka. Cz. 2: Uczyć się na błędach innych. Żurek, Roman. - Gosp. Wod. 2008 R. 68 nr 11 s. 437-441, il. bibliogr.

Wykazano niekorzystny wpływ zabudowy, przegradzania i niszczenia koryt rzek, dewastacji potoków bądź usuwania lasów łęgowych, na migracje ryb w ciekach oraz spadek liczby tarlisk. Na przykładzie rzeki Ren przedstawiono program mający na celu przeprowadzenie jej renaturalizacji do 2020 r.


*00076*          pl                         

Odmładzanie i . . . degradowanie rzeki Łyny. Guziur, Janusz. -  Prz. Ryb. 2008 R. 33 nr 6 s. 35-39, il.

Przedstawiono ważniejsze rzeki i kanały Pojezierza Mazurskiego.  Opisano źródliska oraz tereny przez które przepływa rzeka Łyna - główny ciek Warmii. Omówiono stan czystości rzeki.


 

WĘDKARSTWO

*00006*          pl                         

Jezioro Ińsko. Paruzel, Marian. - Wiad. Węd. 2009 nr 1 (715)  s. 78-79, il.

Opisano jezioro Ińsko (dane morfometryczne i batymetryczne oraz roślinność, ryby i warunki wędkowania), które jest położone na północno-zachodnich krańcach Pojezierza Drawskiego. Jezioro należy do typu rybackiego sielawowego. W skład dość bogatej ichtiofauny wchodzą szczupaki (18 proc. ryb w odłowach kontrolnych) i okonie (10 proc. ),  a także sielawa, stynka, wiele gatunków ryb karpiowatych, występują też miętusy i węgorze.


*00010*          pl                         

Jezioro Kielarskie. Paruzel, Marian. - Wiad. Węd. 2009 nr 2 (716) s. 80-81, il.

Opisano przepływowe Jezioro Kielarskie, jego dane morfometryczne i batymetryczne, linię brzegową, roślinność wodną. To jezioro,  położone na Pojezierzu Mazurskim, jest zaliczane do typu rybackiego linowo-szczupakowego. Posiada ono bogatą ichtiofaunę, więc jest atrakcyjne jako łowisko wędkarskie. Oprócz licznych gatunków karpiowatych, można w nim spotkać szczupaki, okonie, węgorze, a także bolenia przedostającego się do jeziora z rzeki Łyny.


*00019*          pl                         

Jezioro Woświn. Paruzel, Marian. - Wiad. Węd. 2009 nr 3 (717)  s. 78-79, il.

Opisano plan batymetryczny i uwarunkowania przyrodnicze przepływowego jeziora Woświn, położonego w województwie zachodniopomorskim. Ichtiofauna składa się z 16 gatunków; oprócz wielu ryb karpiowatych występują w nim: szczupak, okoń, węgorz,  miętus, nieliczne sieje i sielawy. Dla wędkarzy jezioro jest atrakcyjnym łowiskiem.


*00084*          pl                         

Ichtiofauna systemu rzeki Sanny. Pietraszewski, Dariusz;  Marszał, Lidia; Zięba, Grzegorz; Przybylski, Mirosław; Zieliński,  Piotr. - Rocz. Nauk. Pol. Zw. Węd. 2008 t. 21 s. 129-146, il. bibliogr.  summ.

W latach 2006-07 przeprowadzono badania ichtiofauny rzeki Sanna (prawobrzeżnego dopływu Wisły) oraz jej dopływów: Stanianka,  Karasiówka, Tuczyn. Na 20 stanowiskach złowiono 5452 sztuk ryb o łącznej masie 182, 6 kg, wśrod których zidentyfikowano 28 gatunków ryb i jeden gatunek minoga strumieniowego. Pod względem liczebności (42, 6 proc. ), biomasy (40, 9 proc. ) i stałości występowania (85 proc. ) zdecydowanie dominowała płoć. Subdominantami są: okoń, śliz,  szczupak, kiełb. Przedstawiono dane o połowach wędkarskich i inne informacje dotyczące systemu rzeki Sanny uzyskane w miejscowym okręgu PZW w Tarnobrzegu.


 

SKORUPIAKI I MIĘCZAKI UŻYTKOWE

*00037*          pl                         

Ocena przydatności trzech komercyjnych pasz dla ryb w podchowie młodocianych raków błotnych (Astacus leptodactylus). Ulikowski,  Dariusz; Krzywosz, Tadeusz; Traczuk, Piotr; Kozłowski, Michał. W:  Biotechnologia w akwakulturze. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in.  Olsztyn: Wydaw. IRS 2008  s. 339-345, il. +bibliogr. 17 poz.

Młodociane osobniki raka błotnego, po pierwszej wylince, żywiono trzema paszami: Perla Larva Proactive 3, 0 - paszą dla wylęgu i narybku ryb morskich; TroCo Broodstock EX - paszą tarlakową dla pstrągów; Sturio T-1p - paszą narybkową dla jesiotrów. Omówiono wpływ poszczególnych pasz na przeżywalność raków, ich biomasę, tempo wzrostu oraz masę ciała i jej przyrost. Wykazano, że jedynie pasza Perla Larva Proactive spełnia oczekiwania hodowców raków (uzyskiwanie akceptowanej przeżywalności i zadowalającego tempa wzrostu raków).  


*00069*          pl                         

Aktualne problemy astakologii na świecie - 17 Międzynarodowa Konferencja Astakologów Freshwater Crayfish, 4-8 sierpnia 2008 Kuopio, Finlandia. Ulikowski, Dariusz; Pawlos, Dorota; Śmietana,  Przemysław. - Komun. Ryb. 2008 nr 6 (107) s. 36-38, il.

W trakcie konferencji przedstawiciele różnych instytucji z 35 państw prezentowali 100 referatów i posterów na temat aktualnego stanu badań w dziedzinie ochrony, biologii i akwakultury raków.  Poruszano zagadnienia biotechnologiczne, wylęgarniczo-podchowowe oraz analizowano wskaźniki hodowlane.


 

PRZETWÓRSTWO RYBNE

*00063*          pl                         

Przyśpieszony termin pozyskiwania ikry konsumpcyjnej od jesiotrów syberyjskich Acipenser baerii Brandt. Kolman, Ryszard;  Mokrzycki, Henryk; Fopp, Elżbieta; Kowalski, Kazimierz. - Komun. Ryb.  2008 nr 6 (107) s. 14-15, il. bibliogr. summ.

Przeprowadzono eksperymentalny przyspieszony pobór ikry od samic jesiotra pochodzących ze sztucznego rozrodu, chowanych w warunkach akwakultury. Zastosowanie krótkiego okresu zimowania ryb pozwoliło przyspieszyć termin poboru ikry o około dwa miesiące w porównaniu z dotychczasową technologią.


*00077*          pl                         

Ryba? - ależ tak!. Kuczyński, Mirosław. - Prz. Ryb. 2008 R. 33 nr 6 s. 40-48

Omówiono wartości odżywcze i smakowe ryb, preferncje konsumentów przy zakupie ryb i produktów rybnych oraz czynności podczas wstępnej obróbki ryb, zwłaszcza karpia. Podano kilka nowych przepisów na przyrządzanie ryb.