Zaproszenie do składania ofert - Sondaż cenowy

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej oraz organizacja wycieczki tematycznej w celu przeprowadzenia konferencji „Wylęgarnia 2019” w ramach projektu, pn. „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”. Działanie „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów”, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia 508/2014 w ramach Priorytetu 2 – „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”. WoD – OR14-6521.6-OR1400002/17