Aktualne problemy rybactwa. Red. A. Wołos - 1994, s. 182


WSTĘP

„Przez naukę rybacką rozumiemy zastosowanie wiedzy naukowej o populacjach ryb do rozwiązywania problemów dotyczących osiągania optymalnej produkcji rybackiej, wyrażonej bądź w tonach, bądź w godzinach przyjemności wędkowania.”

             W.H. Everhart, A.W. Eipper, W.D. Youngs

Aktualne problemy rybactwa. Red. A. Wołos - 1994, s. 182

Te słowa napisane 20 lat temu i zaczerpnięte z książki „Principles of Fishery Science (Podstawy Nauki Rybackiej) ", nic nie straciły na aktualności i stanowią odpowiednie motto do niniejszego opracowania. Jest to zbiór materiałów szkoleniowych, wydany w ramach programu „Improvement of The Aquaculture Training in Poland (Doskonalenie systemu nauczania w zakresie akwakultury w Polsce) ". Program ten realizuje Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i SGGW w Warszawie z pomocą Biura EWG TEMPUS w Brukseli, duńskim Centrum Akwakultury w Silkeborgu, belgijskim Centrum Artemii w Gandawie, angielskim College Hampshire w Sparsholt i włoskim Instytutem Biologicznej Eksploatacji Lagun w Lesinie.

W niniejszym zbiorze staramy się przybliżyć szereg problemów jeziorowej gospodarki rybackiej, niektóre sposoby ich rozwiązania, a także ocenić jej stan i perspektywy rozwoju. Nie rezygnując z niektórych tematów „tradycyjnych", koncentrujemy się na tematach „nowych" i najbardziej aktualnych np. marketingu, echolokacji i wędkarstwie. Przedstawiony Państwu zbiór jest wyrazem zmian zachodzących nie tylko w samym rybactwie, ale także zmian w podejściu do rybactwa, które przestaje być traktowane jako li tylko dział produkcji żywności. Zmiany te sprawiają, że przed kadrą menedżerską, ichtiologami i rybakami stoją dziś nowe wyzwania.

Wydając go pragniemy także podziękować za blisko 3-letnią współpracę: Claesowi Mathiesen z Centrum Akwakultury w Silkeborgu - pomysłodawcy i głównemu koordynatorowi projektu TEMPUS, Chrisowi Seagrave i jego kolegom z koledżu w Sparsholt, Patricowi Soorgeloos, Philipowi Dhert i zespołowi z Centrum Artemii w Gandawie oraz Pasqualle Trotta z Instytutu w Lesinie.

                                                            Arkadiusz WołosSpis treści

Współczesne zasady jeziorowej gospodarki rybackiej ......................................7

Aktualny stan. rybactwa jeziorowego w Polsce.............................................. 13

Wprowadzenie do marketingu...........................................................................27

Potrzeby, preferencje i wymagania konsumenta ryb słodkowodnych .........41

Gospodarka rybacka a degradacja jezior ..........................................................47

Praktyczne metody analizy efektywności zarybiania jezior .........................51

Stan i perspektywy gospodarki sieją ..............................................................71

Efektywność zarybień koregonidami .............................................................79

Podchów narybku letniego sandacza na paszy sztucznej ..............................95

Solowiec (Artemia sp.) - cykl życiowy oraz znaczenie dla rybactwa ....... 107

Wędkarstwo jako element użytkowania jezior ............................................119

„Put-and-take" • nowy model łowiska wędkarskiego ...............................133

Troć jeziorowa w wodach suwalszczyzny ..................................................141

Zastosowanie hydroakustyki w badaniach ekologiczno-rybackich ......... 151

Wybrane problemy zdrowotne węgorza europejskiego ............................. 179

Problem ekonomicznej oceny wartości obiektów rybackich ................... 187