Ekosystemy wodne Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, 2004 - Pod red. B. Zdanowskiego, A. Hutorowicza, W. Białokoza - Wyd IRS, s. 258Spis treści

I. WPROWADZENIE

Bogusław Zdanowski - Ogólna charakterystyka ekosystemów wodnych Parku Narodowego „Bory tucholskie” 7

Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Red. A.K. Siwicki, Wyd. IRS, 1996 s. 180

II. WARUNKI ŚRODOWISKOWE JEZIOR PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE”

Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska - Podatność jezior na eutrofizację

Bogusław Zdanowski, Konrad Stawecki, Stanisław Prusik, Joanna Hutorowicz - Fizykochemiczne właściwości wód

Bogusław Zdanowski, Konrad Stawecki - Zagrożenia antropogeniczne jezior

Rajmund Jan Wiśniewski, Bogusław Zdanowski - Osady denne jezior

Rajmund Jan Wiśniewski, Bogusław Zdanowski - Udział osadów dennych w krążeniu w jeziorach biopierwiastków: fosforu i azotu

III. ELEMENTY STRUKTURY BIOTYCZNEJ JEZIOR PARKU NARODOWEGO„BORY TUCHOLSKIE”

Joanna Królikowska, Joanna Wróbel, Andrzej Hutorowicz - Flora ekosystemów wodnych

Andrzej Hutorowicz, Joanna Królikowska, Joanna Wróbel - Zbiorowiska roślin wodnychi szuwarowych

Andrzej Hutorowicz, Joanna Hutorowicz - Koncentracja barwników fotosyntetycznych

Andrzej Hutorowicz, Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke - Zbiorowiska fitoplanktonu

Aleksander Świątecki, Galina Olejnik, Wojciech D. Marchlik, Sylwia Lew, Konrad Stawecki -Bakterioplankton

Jacek Tunowski - Zooplankton

Andrzej Kraszewski, Jarosław Ciemiński, Lucyna Koprowska - Makrobezkręgowce

Tadeusz Krzywosz, Łucjan Chybowski - Astakofauna

Stanisław Robak, Witold Białokoz, Łucjan Chybowski - Ichtiofauna

IV. WALORYZACJA JEZIOR PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE”

Witold Białokoz, Łucjan Chybowski, Andrzej Hutorowicz, Bogusław Zdanowski -Zasoby przyrody i zasady ochrony jezior