Choroby ryb hodowlanych. Red. A. K. Siwicki, J. Antychowicz, J. Waluga – Wyd. IRS, 1994, s. 376


Spis treści

WSTĘP

CHOROBY WIRUSOWE RYB (Andrzej K. Siwicki, Jerzy Antychowicz)

Choroby wirusowe ryb łososiowatych (20) - Choroby wirusowe ryb karpiowatych (24) -Diagnozowanie chorób wirusowych (26) - Zapobieganie i zwalczanie wirusowych chorób ryb (29) - Odkażanie (32) - Odkażanie ikry (33)

Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Red. A.K. Siwicki, Wyd. IRS, 1996 s. 180

CHOROBY BAKTERYJNE (Jerzy Antychowicz, Andrzej K. Siwicki, Alicja Kozińska)

Fleksibakterioza.

Czynnik etiologiczny (38) - Występowanie bakterii (38) - Występowanie choroby (38) -Patogeneza (39) - Objawy kliniczne (40) - Zmiany anatomopatologiczne (40) - Rozpoznawanie (41) - Zwalczanie (41) - Literatura (41)

Jersinioza.

Czynnik etiologiczny (42) - Występowanie bakterii (43) - Występowanie choroby (43) - Patogeneza (44) - Objawy (44) - Zmiany anatomopatologiczne (45) - Rozpoznawanie (45) - Zwalczanie (45) - Literatura (45)

Wibrioza

Czynnik etiologiczny (47) - Występowanie (47) - Patogeneza (48) - Objawy kliniczne (49) -Zmiany anatomopatologiczne (50) - Rozpoznawanie (50) - Zwalczanie (50) - Literatura (50)

Zimowa wibrioza (choroba Hitra).

Czynnik etiologiczny (51) - Występowanie (52) - Objawy kliniczne (52) - Zmiany anatomopatologiczne (52) - Rozpoznawanie (52) - Zwalczanie (52) - Literatura (53)

Erytrodermatitis i uogólniona infekcja Aeromonas hydrophila.

Etiologia (53) - Występowanie choroby (54) - Występowanie bakterii (54) - Patogeneza (56) - Objawy kliniczne (56) - Zmiany anatomopatologiczne (57) - Leczenie (57) -Rozpoznawanie (57) - Literatura (57)

Wrzodzienica

Czynnik etiologiczny (59) - Występowanie bakterii (59) - Występowanie choroby (60) -Patogeneza (61) - Objawy kliniczne (63) - Zmiany anatomopatologiczne (64) - Rozpoznawanie (64) - Zwalczanie (64) - Literatura (65)

Bakteryjna choroba nerek

Etiologia (66) - Występowanie bakterii (66) - Występowanie choroby (67) - Patogeneza (68) - Objawy kliniczne (69) - Rozpoznawanie (70) - Zwalczanie (70) - Literatura (71)

CHOROBY GRZYBICZE RYB (Krzysztof Kazuń, Andrzej K. Siwicki) .

Saprolegnioza (pleśniawka) (74) - Pleśniawka u tarlaków (77) - Pleśniawka ikry (78) -Przegląd środków stosowanych w profilaktyce i leczeniu saprolegniozy (78) - Zapobieganie (78) - Leczenie (78) - Metody fizyczne (79) - Metody chemiczne (79) -Herbicydy (81) -Insektycydy (83) - Fungicydy (83) - Produkty biologiczne (85) - Kontrola biologiczna (86) -Branchiomykoza (zgorzel skrzeli) (87) - Ichtiosporidioza (ichtiofonoza) (88) - Mukofiloza (90) - Literatura (90)

PIERWOTNIAKI PATOGENNE DLA RYB ŁOSOSIOWATYCH (Teresa Własow) .

METAZOA PATOGENNE DLA RYB ŁOSOSIOWATYCH (Jadwiga Wierzchowska) .

TASIEMCZYCE KARPIA (Jan Żelazny, Jerzy Antychowicz)


Botriocefaloza. 149

Wstęp (149) - Charakterystyka czynnika etiologicznego (151) -Patogenność dla ryb (151)

- Rozwój pasożyta (152) - Objawy kliniczne (154) - Zmiany anatomopatologiczne (154)

- Rozpoznawanie (155) - Zasady zwalczania (155) - Profilaktyka (157) -Dehelmintyzacja zarażonych ryb (158) - Dezynfekcja (159)

Kawioza.160

Wstęp (160) - Charakterystyka czynnika etiologicznego (161) - Patogenność dla ryb (161)

- Rozwój pasożyta (162) - Objawy kliniczne (163) - Zmiany anatomopatologiczne (163)

- Rozpoznawanie (163) - Zasady zwalczania (164)

Kariofiloza. 164

Wstęp (164) - Charakterystyka czynnika etiologicznego (165) - Patogenność dla ryb (165)

- Rozwój pasożyta (165) - Obraz choroby (166) - Rozpoznawanie i zwalczanie (166) -Piśmiennictwo (166) x

STRES MANIPULACYJNY U RYB (Jerzy Antychowicz, Maria Wejman) 167

Wstęp (167) - Zmiany zachodzące w organizmie (164) - Zmiany zachodzące w układzie wydzielania wewnętrznego (164) - Przyspieszenie transportu tlenu (170) - Zaburzenia w gospodarce wodnej i w równowadze elektrolitów (172) - Zwiększenie koncentracji substancji odżywczych we krwi (179) - Wyczerpanie zasobów energetycznych organizmu i kwasica metaboliczna (181) - Mobilizacja obronnych sił organizmu (185) - Obniżenie odporności na choroby (186) - Występowanie objawów chorobowych (189) - Rozpoznawanie stresu u ryb (190) - Zapobieganie (192) - Piśmiennictwo (196)

ZNACZENIE STRESU W CHOWIE I HODOWLI RYB (Krzysztof Kazuń, Andrzej K. Siwicki) 199

ŚRODOWISKOWE CHOROBY RYB (Jerzy Antychowicz, Maria Wejman). 203

Przyducha.205

Wstęp (205) - Etiologia (206) - Czynniki Wpływające na koncentrację tlenu w wodzie (206) - Rośliny (206) - Dwutlenek węgla (207) - Substancje mineralne (207) - Naświetlenie (207) - Substancje organiczne (209) - Temperatura (210) - Ciśnienie atmosferyczne (211)- Falowanie, przemieszczanie i przepływ (215) - Czynniki wpływające na zapotrzebowanie ryb na tlen (216) - Gatunek (216) - Wiek i wielkość (218) - Szybkość przemiany materii (215) - Temperatura (220) - Koncentracja dwutlenku węgla (220) - Odczyn wody i krwi (223) - Szybkość zachodzących zmian w koncentracji tlenu i dwutlenku węgla w wodzie (223) - Występowanie deficytu tlenu (224) - Fizjologia i patologia oddychania (224) - Pobieranie tlenu (225) - Wydalanie dwutlenku węgla (284) - Adaptacja do obniżonej koncentracji tlenu w wodzie (230) - Objawy kliniczne (231) - Zmiany w zachowaniu ryb i w wyglądzie skrzeli (231) - Zmiany w układzie krwionośnym (233) -Zmiany w tkance mięśniowej (234) - Zmiany w układzie moczowym (235) - Zmiany anatomopatologiczne (235) - Rozpoznawanie wystąpienia deficytu tlenu (236) - Zapobieganie i zwalczanie deficytu tlenu (236) - Piśmiennictwo (240)

Branchionekroza karpi 242

Etiologia (242) - Wysoki odczyn wody (243) - Nadmierny rozwój fitoplanktonu i glonów nitkowatych (243) - Deficyt wapnia (247) - Nadmierna koncentraq'a amoniaku w środowisku wodnym (251) - Źródła amoniaku w stawie (253) - Toksyczność amoniaku dla ryb (255) - Występowanie branchionekrozy (259) - Patogeneza (261) - Objawy kliniczne (263)

- Zmiany anatomopatologiczne (264) - Zmiany w skrzelach (265) - Zmiany w układzie krwionośnym i w narządach wewnętrznych (266) - Rozpoznawanie (267) - Zwalczanie (268) - Profilaktyka (268) - Terapia (271) - Piśmiennictwo (273)


Choroba siarkowodorowa 274

Etiologia (274)-Patogeneza (280)-Objawy (282)-Profilaktyka (284)-Piśmiennictwo (287)

Choroba gazowa 288

Wstęp (288) - Etiologia - czynniki powodujące powstanie przesycenia gazowego wody (288) - Występowanie (290) - Patogeneza (291) - Objawy (292) - Zmiany anatomopato-logiczne (295) - Zmiany makroskopowe (295) - Zmiany mikroskopowe (296) -Rozpoz-' nawanie (297) - Zwalczanie (298) - Piśmiennictwo (295)

Methemoglobinemia ryb - zatrucie azotynami. 300

Etiologia - czynniki związane z powstawaniem azotynów w środowisku wodnym (300) - Mineralizacja (300) - Nitryfikacja (301) - Temperatura (303) - Odczyn wody (303) - Jony wapnia (304) - Koncentracja tlenu (304) - Dysymilacja (305) - Występowanie związków azotu (306) - Patogeneza (308) - Objawy kliniczne (314) - Zmiany anatomopatologiczne (315) - Rozpoznawanie (315) - Profilaktyka (316) - Piśmiennictwo (316)

WPŁYW SKAŻENIA ŚRODOWISKA NA MECHANIZMY OBRONNE RYB

(Leszek Myszkowski, Maria Studnicka). 319

Immunotoksyczne działanie pestycydów (320) - Insektycydy chlorowcopochodne (320) -Insektycydy fosforoorganiczne (321) - Herbicydy (322) - Atrazyna (322) - Inne herbicydy (322) - Fungicydy (323) - Immunotoksyczny wpływ zanieczyszczeń organicznych (323) -Fenol (323) - Węglowodory aromatyczne (323) - Jon azotynowy (324) - Metale ciężkie i jony metali (324) - Magnez (325) - Cynk (325) - Miedź (325) - Ołów (325) - Rtęć (325) -Podsumowanie (326)

WPŁYW ŻYWIENIA RYB NA ŚRODOWISKO (Tage Yiggo Hansm). 327

Białka (327) - Tłuszcze (328) - Węglowodany (329) - Związki mineralne (329) - Witaminy (330)

PROFILAKTYKA OGÓLNA W CHOWIE I HODOWLI RYB (Piotr Gomutka, Andrzej K. Siwicki). 331

Dezynfekcja (331) - Żywienie ryb (335) - Witaminy (336) - Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (336)- Witaminy rozpuszczalne w wodzie (337)- Związki mineralne (340) -Makroelementy (341) - Mikroelementy (341) - Literatura (342)

PROFILAKTYKA OGÓLNA W CHOWIE I HODOWLI KARPIA Wysiani Wojda). 343

IMMUNOPROFILAKTYKA NIESWOISTA I SWOISTA U RYB (Andrzej K. Siwicki, Jerzy Antychawicz). 349

Układ immunologiczny ryb (350) - Immunoprofilaktyka - jej znaczenie w rybactwie (351) -Stymulowanie odporności nieswoistej (immunoprofilaktyka nieswoista) (353) - Immunoprofilaktyka swoista (stosowanie szczepień ochronnych) (356)

OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA LEKÓW PRZECIWBAKTERYJNYCH

(Andrzej K. Siwicki, Piotr Gomułka) 363

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE (WETERYNARYJNE) DOTYCZĄCE CHOWU I OBROTU RYBAMI W POLSCE I EC (Jerzy Antychowicz, Andrzej K. Siwicki) 369

ROLA I STRUKTURA WETERYNARYJNYCH PLACÓWEK ICHTIOPATOLOGICZNYCH SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ I KONTROLĘ WETERYNARYJNĄ NAD GOSPODARSTWAMI RYBACKIMI (Jerzy Antychowicz, Andrzej K. Siwicki). 375