Stanisław Cios, 2007 - Ryby w życiu Polaków od X do XIX w. - Wyd. IRS, s. 252

Wstęp

„Prowadzę was teraz, kochani Ziomkowie, do klasy bardzo ważnej stworzeń, która najbieglejszych fizyków jeszcze długo trudnościami swymi dręczyć będzie. Ryby teraz rozważać będziemy, bez których większa część ludzi, osobliwie tych, co nad morzami i w zimnych oraz nieżyznych krajach mieszkają, żyć by nie mogli” (Sandner 1786).

Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Red. A.K. Siwicki, Wyd. IRS, 1996 s. 180

Współcześnie wiedza na temat fauny Polski w dawnych czasach jest mała. Można to wiązać z niewielką liczbą dawnych prac przyrodniczych, a także brakiem szerszego zainteresowania ze strony współczesnych badaczy. Większość badań nad historią zoologii sprowadza się do badań historii nauki, czyli działalności przyrodników. Ten stan rzeczy wynika z niewielkiej ilości łatwo dostępnych materiałów, które mogłyby stanowić podstawę prac historyczno-przyrodniczych.

Do najpospolitszych i mających największe znaczenie gospodarce zwierząt w Polsce należały ryby. Jednakże zdecydowana większość prac z historii rybactwa była poświęcona gospodarce stawowej, cechom rybackim i niektórym technikom połowu. W zasadzie najwięcej publikacji poświęconych rybom w dawnych czasach, głównie średniowiecza, jest z zakresu archeoichtiologii.

Celem niniejszej pracy jest próba częściowego wypełnienia luki w naszej wiedzy o dawnej ichtiofaunie. W szczególności autor podjął się próby określenia znaczenia ryb w dawnej Polsce. Opisano więc szereg kwestii związanych z konsumpcją i ochroną ryb, a także ich rolę jako przedmiotu handlu i składnika obciążeń feudalnych, oraz stosunek do nich i sposobu ich pozyskania. Szczegółowo omówiono poszczególne gatunki ryb, na ile pozwalały dostępne materiały.

Znajomość problematyki dawnego rybactwa ma znaczenie nie tylko dla poznania stosunków społeczno-gospodarczych w przeszłości, ale również dla współczesnych badań faunistycznych i analizy wpływu działań gospodarczych na środowisko naturalne. Pozwala lepiej zrozumieć między innymi zmiany w wielkości populacji i zasięgu występowania niektórych gatunków ryb spowodowane działalnością człowieka. Wiedzę z historii rybactwa wykorzystuje się również w badaniach lingwistycznych, etnograficznych i archeologicznych.

Praca obejmuje zasadniczo okres od średniowiecza do lat 70. XIX w., choć odniesiono się także do okresu od końca paleolitu do średniowiecza. Za takim zakresem czasowym przemawiają następujące argumenty:

Regularne badania nad naszą ichtiofauną rozpoczęto dopiero w połowie XIX w. (głównie Wałecki 1863a, b, 1864). Następnie silny impuls badaniom nadało powstanie Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie w 1879 r.

Do drugiej połowy XIX w. w Polsce zachowało się wiele elementów tradycyjnego rybactwa i zwyczajów z nim związanych. Ostateczny rozpad feudalizmu w naszym kraju przypada bowiem na lata 60. XIX w.

Największe zmiany w naszej ichtiofaunie zaszły w XIX w., głównie pod wpływem zanieczyszczenia wód otwartych ściekami przemysłowymi, a także w efekcie zmian w środowisku związanych z rozwojem rolnictwa. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku ryb łososiowatych (Cios 2003b).

Zasięg geograficzny pracy zasadniczo obejmuje obecne terytorium Polski. Jednakże z uwagi na zmiany terytorialne kraju w opisywanym okresie konieczne jest uwzględnienie również informacji z ziem Polski w granicach z XVII i XVIII w. Przemawiają za tym liczne i wartościowe zapisy z dawnej wschodniej części kraju, pozwalające lepiej zrozumieć stosunek Polaków do ryb, ich połowu i konsumpcji. Ponadto wiele zapisów, zwłaszcza zawartych w poezji i prozie, trudno jest przypisać do konkretnych terenów, choć większość informacji z pewnością dotyczy okolic położonych w dorzeczu Wisły. Relatywnie mało jest natomiast informacji w języku polskim dotyczących dorzecza Odry i Pomorza. Poznanie sytuacji na tych terenach wymaga sięgnięcia do źródeł niemieckich.

W pracy uwzględniono ryby słodkowodne, dwuśrodowiskowe (bieługę, certę, ciosę, jesiotra, łososia i węgorza) i niektóre morskie, w tym gatunki importowane (dorsza, flądrę, sztokfisza i śledzia). Ujęto też minogi, nie będące rybami, ale z zasady traktowane łącznie z nimi w rybactwie. Układ systematyczny i nazewnictwo ryb przyjęto za pracą „Ryby słodkowodne Polski“ (2000).

Spis treści

Wstęp                     5

Rozdział I. Charakterystyka źródeł                    7

Rozdział II. Ryby w życiu społecznym                    11

2.1. Konsumpcja ryb do XIX w.                    11

       Okres do IX w.                    11

       Okres od X do XVI w.                    12

       Okres od XVII do XIX w.                    16

       Rola ryb z wód otwartych                    25

2.2. Początki racjonalnego gospodarowania zasobami rybnymi                    27

2.3. Niektóre sposoby szczególnego wykorzystania ryb                    32

       Ryby jako dar                    32

       Ryby jako prowiant dla wojska                    35

       Spożycie ryb na Wigilię                    37

2.4. Stosunek społeczeństwa do ryb i ich połowu                    39

       Pozycja rybaka i rybołówstwa                    39

       Połów ryb w celach rekreacyjnych                    47

       Połów na wędkę                    48

       Pozostałe metody połowu rekreacyjnego                    54

       Połów ryb a myślistwo                    57

       Zainteresowanie rybami wyższych sfer w Polsce                    59

Rozdział III. Ryby w życiu gospodarczym                    63

3.1. Handel rybami                    63

       Handel wewnętrzny                    63

       Handel zagraniczny                    70

3.2. Przetwórstwo i konserwacja ryb                    76

3.3. Świadczenia z tytułu wykonywania prawa połowu ryb                    82

       Czynsz                    84

       Danina                    88

       Robocizna                    95

       Społeczne i ekonomiczne skutki wysokich podatków w rybołówstwie                    98

Rozdział IV. Społeczne i gospodarcze znaczenie poszczególnych gatunków                    103

Uwagi końcowe                    187

Słowniczek niektórych terminów rybackich                    193

Wykaz skrótów                    195

Pozostałe źródła i literatura                    203