Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych, 1999 – red. B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak, s. 562

Spis treści

Wprowadzenie 9

Anna Hillbricht-Ilkowska - JEZIORO A KRAJOBRAZ: ZWIĄZKI EKOLOGICZNE, WNIOSKI DLA OCHRONY .... 19

Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Red. A.K. Siwicki, Wyd. IRS, 1996 s. 180

Tadeusz J. Chmielewski, Stanisław Radwan - RENATURALIZACJA EKOSYSTEMÓW WODNO – TORFOWISKOWYCH NA POJEZIERZU ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIM W 6 LAT PO INGERENCJI ...41

Stanisław Radwan, Tadeusz J. Chmielewski, Joanna Sender - RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA I KRAJOBRAZOWA EKOSYSTEMÓW WODNYCH I TORFOWISKOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO .....59

Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska - STRUKTURA FIZYCZNOGEOGRAFICZNA UKŁADU KRAJOBRAZOWEGO ZLEWNIA-JEZIORO I JEJ WPŁYW NA TEMPO NATURALNEJ EUTROFIZACJI JEZIOR .77

Maciej Kamiński, Bogusław Zdanowski - OCHRONA EKOSYSTEMÓW WODNYCH WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO ....85

Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska - CHARAKTERYSTYKA HYDROGRAFICZNA WIGIERSKIEGO
PARKU NARODOWEGO 99

Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska - BILANS WODNY JEZIORA WIGRY W LATACH 1981-1995 ..113

Andrzej Górniak - DYNAMIKA POZIOMU WÓD, TEMPERATURY I ZJAWISK LODOWYCH JEZIORA WIGRY ....129

Andrzej Górniak, Piotr Zieliński - ROZPUSZCZONE ZWIĄZKI WĘGLA ORGANICZNEGO W JEZIORZE WIGRY .141

Lech Kufel - TRANSPORT PIERWIASTKÓW BIOGENNYCH W ZLEWNIACH MAZURSKIEGO
PARKU KRAJOBRAZOWEGO ....153

Marek Kruk, Katarzyna Podbielska - ODPŁYWY SKŁADNIKÓW MINERALNYCH ZE ZLEWNI MAZURSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO I JEGO ROLNICZEJ OTULINY ....167

Halina Szyper, Ryszard Gołdyn, Wanda Romanowicz - OBCIĄŻENIE JEZIOR WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZWIĄZKAMI AZOTU I FOSFORU .....171

Henryk Janukowicz - AKUMULACJA METALI CIĘŻKICH W JEZIORZE MIEDWIE. CZ. I. ZANIECZYSZCZENIE WODY I OSADÓW .....185

Henryk Janukowicz - AKUMULACJA METALI CIĘŻKICH W JEZIORZE MIEDWIE. CZ. II. FORMY METALI CIĘŻKICH W OSADZIE DENNYM ...189

WALORYZACJA EKOSYSTEMÓW WODNYCH .....193

Robert Olszewski - SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (SIP) O ZBIORNIKU WODNYM
I JEGO ZLEWNI NA PRZYKŁADZIE JEZIORA WIGRY ....195

Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Katarzyna Nosal - ZASTOSOWANIE GEOGRAFICZNEGO SYSTEMU INFORMACJI (GIS) W OCENIE TEMPA NATURALNEJ EUTROFIZACJI JEZIOR WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO ...203

Stanisław Niewolak - OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA I STANU SANITARNO–BAKTERIOLOGICZNEGO WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH NA OBSZARZE WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO W LATACH 1994–1996 .....231

Bogusław Zdanowski - EUTROFIZACJA JEZIOR WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO: ZAGROŻENIE I OCENA .....261

Andrzej Hutorowicz - ZBIOROWISKO FITOPLANKTONU JAKO WSKAŹNIK EUTROFIZACJI JEZIORA WIGRY .....279

Jolanta Ejsmont-Karabin, Andrzej Karabin - ZESPÓŁ STRATYFIKOWANYCH TERMICZNIE JEZIOR WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO - PRÓBA WALORYZACJI EKOLOGICZNEJ PRZY UŻYCIU WSKAŹNIKÓW ZOOPLANKTONOWYCH .289

Dorota Górniak, Aleksander Świątecki - MIKROORGANIZMY WODNE JEZIORA HAŃCZA ..305

Anna Pankiewicz - MYKOFLORA Z RODZAJU Pythium NIEKTÓRYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ JEZIORA WIGRY 317

Jan Dziedzic - STAN POZNANIA HYDROFITÓW I ICH ZESPOŁÓW W JEZIORACH WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO ..323

Hanna Ciecierska - ZRÓŻNICOWANIE FITOCENOTYCZNE I OCENA STANU JEZIORA MOKRE W MAZURSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM .333

Zbigniew Endler, Joanna Duriasz - ROZLEWISKO MORĄSKIE .....347

Wanda Krzywosz, Andrzej Hutorowicz - FITOPLANKTON JEZIOR WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO 351

Andrzej Górniak, Magdalena Grabowska, Paweł Dobrzyń - FITOPLANKTON TRZECH JEZIOR DYSTROFICZNYCH WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO .....361

Andrzej Karabin, Jolanta Ejsmont-Karabin - JEZIORO WIGRY – WIELOLETNIA SUKCESJA ZESPOŁÓW Rotifera i Crustacea ....371

Jolanta Ejsmont-Karabin - ZESPOŁY Rotifera STREFY PRZYBRZEŻNEJ MAŁYCH, HUMUSOWYCH JEZIOR WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z ZAZNACZENIEM GATUNKÓW NOWYCH I RZADKICH W FAUNIE POLSKI ..389

Andrzej Karabin - ZESPOŁY Crustacea STREFY PRZYBRZEŻNEJ HUMUSOWYCH JEZIOR WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO ..405

Mariola Kozłowska - WPŁYW TROFII NA STRUKTURĘ JAKOŚCIOWĄ I ILOŚCIOWĄ ZOOPLANKTONU W NIEKTÓRYCH ZBIORNIKACH WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I JEZIORA HAŃCZA ....417

Andrzej Górniak, Paweł Dobrzyń - ZOOPLANKTON SKORUPIAKOWY TRZECH JEZIOR DYSTROFICZNYCH WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO .....435

Mirosław Grużewski - MIĘCZAKI RZEKI KAMIONKI W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM ...449

Andrzej Kołodziejczyk - MIĘCZAKI LITORALU JEZIORA WIGRY ...457

Tadeusz Krzywosz - ASTAKOFAUNA POLSKI: HISTORIA, STAN OBECNY, PERSPEKTYWY 467

Jerzy Mastyński, Wojciech Andrzejewski - OCENA PRESJI WĘDKARSKIEJ NA JEZIORO ŁÓDZKO-DYMACZEWSKIE W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM ..483

Małgorzata Woźniak, Andrzej Martyniak, Piotr Hliwa, Jacek Kozłowski - KONCENTRACJA KAROTENOIDÓW W ORGANIZMIE CERTY (Vimba vimba L.) Z JEZIORA OSTROWIECKIEGO W DRAWIEŃSKIM PARKU NARODOWYM ....489

Piotr Hliwa, Andrzej Martyniak, Krystyna Demska-Zakęś, Jarosław Gancarczyk, Jacek Kozłowski - PŁODNOŚĆ CERTY Vimba vimba (L.) Z DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ...495

Piotr Hliwa, Andrzej Martyniak, Bogdan Wziątek, Piotr Dębowski, Jacek Kozłowski - STRUKTURA WIEKOWA I TEMPO WZROSTU CERTY Vimba vimba (L.) WYSTĘPUJĄCEJ W OBRĘBIE DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ...499

Piotr Hliwa, Bogdan Wziątek, Andrzej Martyniak, Hanna Kamińska, Jacek Kozłowski - PREFERENCJE POKARMOWE CERTY Vimba vimba (L.) W JEZIORZE OSTROWIECKIM (DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY) .505

Piotr Gomułka, Teresa Własow, Andrzej Martyniak, Jacek Kozłowski, Piotr Hliwa - FAUNA PASOŻYTNICZA CERTY Vimba vimba (L.) Z JEZ. OSTROWIECKIEGO W DRAWIEŃSKIM PARKU NARODOWYM 509

Andrzej Martyniak, Bogdan Wziątek, Urszula Szymańska Jacek Kozłowski, Aleksandra Gancarczyk - ODŻYWIANIE SIĘ WYDRY Lutra lutra (L.) W DRAWIEŃSKIM PARKU NARODOWYM ...515

Łucjan Chybowski, Witold Białokoz - DYNAMIKA ZESPOŁÓW ICHTIOFAUNY JEZIORA WIGRY 521

Witold Białokoz, Łucjan Chybowski - STRUKTURA ICHTIOFAUNY RZEK WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO .....527

Andrzej Świerzowski - LOKALIZACJA I SZACOWANIE ZASOBÓW RYB PELAGICZNYCH METODĄ AKUSTYCZNO-POŁOWOWĄ W WYBRANYCH JEZIORACH WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO .....535

Witold Białokoz, Łucjan Chybowski, Tadeusz Krzywosz - OCHRONA ICHTIOFAUNY W WODACH WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO ..557