H. Chmielewski - Jezioro Łańskie - Plan Batymetryczny . Wyd. IRS, 2007 (format A2)

H. Chmielewski - Jezioro Łańskie - Plan Batymetryczny . Wyd. IRS, 2007

Powiat ........................................... olsztyński

Gmina ........................................... Stawiguda

Dorzecze ....................................... Łyna

Wysokość nad poziomem morza ...... 134,7 m

Powierzchnia jeziora (P) ................. 1042,3 ha

Powierzchnia wysp .......................... 7,3 ha

Głębokość maks. - głębokość śred. 53,0 m - 16,0 m

Długość maks. - szerokość maks. 10000 m - 2200 m

Długość linii brzegowej (L): ............ 33400 m

Dzierżawca: Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o.

Największe i najgłębsze jezioro Pojezierza Olsztyńskiego, położone około 15 km na południe od Olsztyna w rozległych Lasach Ramuckich na obrzeżach historycznej Warmii.

Rynnowe jezioro o bardzo rozwiniętej linii brzegowej z wieloma zatokami, półwyspami oraz czterema wyspami (łączna pow. 7,3 ha). Największa wyspa o pow. około 5 ha, zalesiona, nosi nazwę Stodółka, znajduje się w północnym krańcu jeziora w pobliżu ujścia rzeki Łyny.

Rzeźba dna bardzo urozmaicona z licznymi głęboczkami, górkami podwodnymi; stoki ławicy przybrzeżnej w wielu miejscach środkowej części jeziora stromo opadające ku głębi, przy krańcach północnych i południowych łagodne. Ławica przybrzeżna piaszczysto-mulista, dno podobnie, miejscami kamieniste.Roślinność skąpa. Szuwary, z przewagą trzciny, wąskimi pasami porastają odcinki linii brzegowej; duże partie brzegów pozbawione są roślinności. Roślinność zanurzona, wśród której dominują moczarka kanadyjska i rogatek, obficiej występuje na łagodnie opadających stokach ławicy.

Jezioro sielawowe o urozmaiconym pogłowiu ryb; występują m.in. sielawa, sieja, leszcz, okoń, szczupak, płoć, lin, węgorz. Przez zbiornik przepływa rzeka Łyna, wpada u południowych krańców, a uchodzi u północno-wschodnich wyprowadzając wody do jeziora Ustrych.

Obrzeża jeziora są wysokie, pagórkowate, miejscami strome. Otoczenie tworzą rozległe lasy. W północno-wschodnich krańcach jezioro sąsiaduje z rezerwatem Las Warmiński. Rezerwat ustanowiony w 1982 r. w celu zachowania zespołów leśnych i wodnych charakterystycznych dla Pojezierza Olsztyńskiego. Na terenie rezerwatu znajdują się śródleśne jeziora, malowniczy przełom Łyny, stanowiska rzadkich i chronionych zwierząt i roślin. Rezerwat o powierzchni około 2000 ha leży między J. Łańskim a wsią Ruś na terenie gmin Stawiguda i Purda

Dojazd do jeziora od strony Olsztyna możliwy kilkoma drogami, m.in. drogą nr 51 do Stawigudy, a następnie na południe przez wieś Pluski do wsi Rybaki albo drogą nr 598 (kierunek Butryny - Jedwabno) po ok. 15 km od Olsztyna śródleśną drogą w kierunku zachodnim do zbliżenia z jeziorem i zlokalizowanych tam ośrodków wypoczynkowych (Cyranka, Kormoran). Wokół jeziora malownicze leśne drogi o twardej nawierzchni. Do niedawna okolice te były terenami zamkniętymi.

Północna część jeziora powyżej półwyspu Lalka oraz sąsiadujące jezioro Ustrych i pobliskie jeziora: Jełguń, Oczko, Galik są wyłączone z wędkowania. Południowa część Jeziora Łańskiego stanowi łowisko wędkarskie specjalne udostępniane za podwyższoną opłatą - sprzedaż zezwoleń w Gospodarstwie Rybackim Szwaderki, w Rybaczówce w Pluskach. W otoczeniu jeziora kilka ośrodków wypoczynkowych.