Ochrona i rekultywacja wód Wielkich Jezior Mazurskich narzędziem rozwoju naukowego, gospodarczego, społecznego i kulturowego regionu - Red. I. Jasser, S. Robak, B. Zdanowski, Wyd. IRS 2008, s. 183

Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Red. A.K. Siwicki, Wyd. IRS, 1996 s. 180

Spis treści

Anna Hillbricht-Ilkowska, Iwona Jasser, Bogusław Zdanowski - Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ekosystemów wodnych Wielkich Jezior Mazurskich – spojrzenie ekologiczne, perspektywy ochrony

Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska - Obieg wody w systemie Wielkich Jezior Mazurskich

Lech Kufel - Wpływ zlewni na jakość wód systemu Wielkich Jezior Mazurskich

Waldemar Siuda - Fosfor, azot i węgiel a ewolucja statusu troficznego Wielkich Jezior Mazurskich (WJM)

Andrzej Hutorowicz - Fitoplankton – symptom i bioindykator zmian troficznych w Wielkich Jeziorach Mazurskich

Teresa Ozimek - Roślinność i jej znaczenie dla zachowania czystości wód i występowania ichtiofauny w Wielkich Jeziorach Mazurskich

Ryszard J. Chróst - Mikroorganizmy wodne a natlenienie wód – rola w eutrofizacji jezior

Helena Gawrońska, Konstanty Lossow - Rekultywacja jezior – ograniczenia i wskazania praktyczne

Arkadiusz Wołos, Tomasz Czerwiński - Gospodarka rybacka na tle stanu środowiska
Wielkich Jezior Mazurskich

Anna Hornatkiewicz-Żbik, Krystyna Kozłowska - Wdrażanie racjonalnej gospodarki rybackiej na jeziorach województwa warmińsko-mazurskiego

Ewa Stajuda, Zdzisław Suski, Katarzyna Niezbecka - Dokonania samorządów lokalnych regionu Wielkich Jezior Mazurskich w zakresie ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami punktowymi. Realizacja Programu „MASTERPLAN” dla regionu WJM

Jarosław Sarnowski - Finansowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013