Rybactwo śródlądowe - praca zbiorowa pod red. J.A. Szczerbowskiego, 1993, Wyd. IRS, s. 570


Autorzy:
Jan A. Szczerbowski
Bogusław Zdanowski
Andrzej Krüger
Wiktor Dembiński
Krzysztof Goryczko
Konstanty Lossow
Ryszard Bartel
Maria Studnicka
Janusz Zamojski

Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Red. A.K. Siwicki, Wyd. IRS, 1996 s. 180

Spis treści

PRZEDMOWA 11

Wstęp 13


Wody śródlądowe (J. A. Szczerbowski i współautorzy) 19

Charakterystyka ogólna 19

Rzeki 22

Klasyfikacja rzek 26

Zbiorniki zaporowe 32

Klasyfikacja zbiorników 35

Jeziora 39

Klasyfikacja jezior 43

Stawy 50

Stawy pstrągowe K. Goryczko 51

Stawy karpiowe A. Krüger 53

Środowisko wodne i występujące w nim organizmy (J. A. Szczerbowski, B. Zdanowski) 63

Czynniki abiotyczne 63

Morfologia zbiorników 63

Ruchy wody 64

Temperatura 68

Światło 73

Rozpuszczone gazy 77

Tlen 77

Dwutlenek węgla 83

Azot 84

Metan 84

Siarkowodór 84

Amoniak i inne gazy 84

Odczyn wody 85

Skład chemiczny wody 88

Zasolenie 91

Pierwiastki biogenne 92

Węgiel 92

Fosfor 93

Azot 94

Krzem 94

Siarka 95

Żelazo 95

Mikroelementy 95

Związki organiczne 96

Zawiesina i osady denne 99

Czynniki biotyczne (J. A. Szczerbowski) 102

Podział ekologiczny 102

Drobnoustroje 102

Roślinność wyższa 105

Zwierzęta 110

Pierwotniaki 110

Gąbki 111

Jamochłony 111

Płazińce 112

Wrotki 112

Pierścienice 112

Pijawki 113

Mięczaki 113

Stawonogi 113

Pajęczaki 115

Owady 116

Ryby 119

Płazy 120

Ptaki 121

Ssaki 123

Eutrofizacja wód (B. Zdanowski) 124

Charakterystyka ogólna 124

Zasobność jezior w biogeny 125

Dopływ biogenów ze zlewni 126

Dopływ biogenów z osadów dennych 128

Rola ryb w krążeniu materii 129

Zmiany w środowisku pod wpływem eutrofizacji 132

Wpływ eutrofizacji na ryby 135

Zanieczyszczenie wód K. Lossow 137

Stan czystości wód w Polsce 137

Główne źródła zanieczyszczeń wód 138

Wpływ ścieków na odbiornik 141

Samooczyszczanie wód 146

Oczyszczanie ścieków 149

Przeróbka osadów ściekowych 156

Ekologiczne podstawy rybactwa (J. A. Szczerbowski) 159

Warunki produkcji 159

Zagęszczenie populacji 168

Rozrodczość 169

Śmiertelność 172

Struktura wieku 175

Rozwój populacji 177

Długość życia i tempo wzrostu 178

Przemieszczanie się populacji 179

Produkcja 180

Interakcje między gatunkami i odżywianie się ryb 182

Wpływ połowów na populację 184

Biologia, znaczenie gospodarcze, chów i hodowla oraz odłowy raków, minogów i ryb 187

Zasady systematyki i nazewnictwa J. A. Szczerbowski 187

Raki J. A. Szczerbowski 188

Rak szlachetny 189

Rak błotny 189

Rak pręgowaty 189

Rak amerykański 189

Zasady pozyskiwania i wychowu raków 190

Minogi J. A. Szczerbowski 193

Minog morski 193

Minog rzeczny 194

Minog strumieniowy 194

Ryby J. A. Szczerbowski i współautorzy 194

Jesiotrowate 198

Bieługa 200

Sterlet (czeczuga) 200

Jesiotr syberyjski 200

Jesiotr rosyjski 200

Jesiotr zachodni 200

Węgorzowate 201

Węgorz europejski 201

Łososiowate 208

Łosoś R. Bartel 209

Troć R. Bartel. 211

Troć morska 211

Troć jeziorowa 214

Pstrąg potokowy R. Bartel 215

Pstrąg tęczowy K. Goryczko 216

Chów i hodowla. 218

Rozród 222

Wychów narybku 222

Wychów ryb towarowych 226

Żywienie 227

Pstrąg źródlany K. Goryczko 233

Głowacica - K. Goryczko 234

Głąbielowate 236

Sielawa 237

Sieja 241

Peluga 247

Lipieniowate 249

Lipień 249

Stynkowate 251

Stynka 252

Muławkowate 252

Muławka. 252

Szczupakowate 253

Szczupak 253

Karpiowate 259

Płoć, płotka 259

Jelec 261

Kleń 261

Jaź 262

Strzebla przekopowa 263

Strzebla potokowa 263

Wzdręga, krasnopiórka 264

Amur biały 264

Boleń, rap 267

Słonecznica, owsianka 267

Lin 268

Świnka 270

Kiełb 271

Kiełb Kesslera 271

Kiełb białopłetwy 271

Brzana 271

Brzanka 272

Brzana karpacka (krągłołuska) 272

Ukleja 272

Piekielnica, szweja, bystrzanka 273

Krąp 273

Leszcz 274

Rozpiór, siniec 277

Certa 277

Ciosa 280

Różanka, siekierka 280

Karaś pospolity 280

Karaś chiński 282

Karp A. Krüger 284

Chów stada podstawowego 288

Rozród 289

Podchów wylęgu 292

Chów materiału obsadowego w pierwszym roku 295

Chów materiału zarybieniowego w drugim roku 306

Chów ryb konsumpcyjnych 310

Chów karpia w jeziorach 312

Tołpyga biała 314

Tołpyga pstra 320

Kozowate 321

Śliz 321

Koza 322

Koza złotawa 322

Piskorz 322

Sumowate 322

Sum 322

Sumikowate 325

Sumik karłowaty 325

Dorszowate 325

Miętus 326

Ciernikowate 326

Cierniczek 326

Ciernik, kolka, kat 327

Głowaczowate 327

Głowacz białopłetwy 327

Głowacz pręgopłetwy. 328

Kolcowate 328

Bass wielkogębowy 329

Bass słoneczny 330

Okoniowate 330

Sandacz 331

Okoń 337

Jazgarz 338

Gospodarka rybacka (J. A. Szczerbowski i współautorzy) 341

Podstawy prawne 341

Rybactwo śródlądowe w Polsce 343

Podstawowe zasady i elementy gospodarowania 347

Rybactwo w potokach i rzekach 348

Rybactwo w zbiornikach zaporowych 349

Rybactwo jeziorowe 350

Rybactwo stawowe A. Krüger 353

Chów ryb metodami przemysłowymi 362

Melioracje rybackie 366

Zabiegi melioracyjne w wodach płynących 368

Zabiegi melioracyjne w wodach stojących 376

Poprawianie warunków rozrodu 378

Zapobieganie przyduchom 379

Rekultywacja jezior 380

Sztuczny rozród ryb, inkubacja ikry i wychów materiału zarybieniowego A. Krüger, K. Goryczko, J. A. Szczerbowski 382

Pozyskiwanie, przewożenie i przetrzymywanie tarlaków 382

Hypofizacja 384

Usypianie ryb 389

Sztuczne tarło 391

Warunki inkubacji ikry 397

Pielęgnacja ikry i wylęgu 402

Przewożenie materiału zarybieniowego 406

Zarybianie 418

Zarybianie potoków i rzek 418

Zarybianie jezior i zbiorników zaporowych 421

Introdukcja i aklimatyzacja 423

Ochrona ryb 425

Narzędzia i metody połowu ryb W. Dembiński 428

Surowce i materiały używane do budowy narzędzi połowu 428

Włókna 428

Przędza 429

Wyroby powroźnicze 431

Liny stalowe i włókienno-stalowe 434

Charakterystyka techniczna rybackich wyrobów sieciowych 434

Podstawowe prace sieciarskie 439

Krojenie sieci 439

Łączenie sieci 440

Obsadzanie sieci 441

Zbrojenie narzędzi połowu 445

Rodzaje narzędzi i sposoby ich stosowania 447

Okrężnice 447

Niewody 450

Narzędzia włóczone 458

Dragi 459

Narzędzia podrywkowe 459

Narzędzia nakrywkowe 460

Narzędzia zastawne 460

Narzędzia pułapkowe 462

Narzędzia haczykowe 473

Narzędzia kolne 474

Urządzenia odłowowe 475

Elektryczne połowy ryb 476

Magazynowanie, wstępne zabezpieczenie i transport ryb towarowych J. Zamojski 479

Magazynowanie ryb żywych 482

Transport ryb żywych 488

Ryby świeże 490

Metody przedłużania trwałości ryb świeżych 491

Ryby mrożone 495

Wpływ mrożenia na jakość surowca rybnego 496

Warunki przechowywania ryb mrożonych 497

Transport chłodniczy 498

Śnięcie ryb i szkody w rybactwie 499

Szkody rybackie w stawach 500

Szkody w rybactwie jeziorowym i rzecznym 501


Zdrowotność ryb M. Studnicka 505

Wpływ stresu na organizm ryb 505

Zapobieganie stanom stresowym 507

Odporność i zakażenie 510

Patogenność drobnoustrojów 510

Czynniki odporności nieswoistej i swoistej 511

Stymulowanie odporności nieswoistej 513

Wpływ żywienia na zdrowotność ryb 515

Wybrane choroby ryb 517

Choroby wirusowe 517

Choroby bakteryjne 519

Erytrodermatitis 519

Wrzodzienica 519

Vibrioza 520

Myksobakteriozy 520

Zapalenie pęcherza pławnego 520

Choroby grzybicze 522

Choroby pasożytnicze 523

Choroby nowotworowe 523

Choroby środowiskowe 524

Branchionekroza (martwicze zapalenie skrzeli) 524

Profilaktyka ogólna 524


Literatura 527

Skorowidz nazw, terminów polskich i łacińskich oraz nazwisk 545