Stan rybactwa w 2000 roku. Wybrane uwarunkowania środowiskowe i prawno-administracyjne funkcjonowania
gospodarstw rybackich - red. A. Wołos, Wyd. IRS, 2001, s. 88

Stan rybactwa w 2000 roku. Wybrane uwarunkowania środowiskowe i prawno-administracyjne funkcjonowania gospodarstw rybackich - red. A. Wołos, Wyd. IRS, 2001, s. 88

I.WSTĘP

Zapraszamy do lektury i przestudiowania kolejnego raportu o stanie rybactwa jeziorowego w Polsce. Raport niniejszy, tak jak trzy poprzednie (Leopold i inni, 1998; Wołos i inni, 1999, 2000) skupia się na następujących, systematycznie już badanych zagadnieniach:

Wskazane wiodące problemy badawcze zostały w tym roku uzupełnione o następujące zagadnienia istotne w codziennym funkcjonowaniu gospodarstw:

Opracowanie powstało na bazie następujących materiałów i źródeł informacji: