Stan rybactwa w 2001 roku. Produkcja towarowa, ekonomika, zatrudnienie, odłowy wędkarskie, zarybienia, marketing, stan środowiska, operaty i obwody rybackie - red. A. Wołos, Wyd. IRS, 2002, s. 110

Stan rybactwa w 2001 roku. Produkcja towarowa, ekonomika, zatrudnienie, odłowy wędkarskie, zarybienia, marketing, stan środowiska, operaty i obwody rybackie - red. A. Wołos, Wyd. IRS, 2002, s. 110

WSTĘP

Niniejszy raport o stanie rybactwa jeziorowego i jego szeroko rozumianych uwarunkowaniach, jest w ogólnym kształcie zbieżny z raportami opracowanymi przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w poprzednich latach (Leopold i inni 1998, Wołos i inni 1999, 2000, 2001).

Na jego zawartość składają się wyniki analiz prowadzonych w obszarze następujących, tradycyjnie już badanych zagadnień:

uzupełnione nowym wątkiem, jakim są bardziej szczegółowe rozważania na temat znaczenia tzw. innych przychodów w działalności gospodarczej oraz związanych głównie z kreowaniem tych przychodów form promocji.

Przedstawiony Państwu do lektury raport powstał na bazie następujących materiałów i źródeł informacji:

Spis treści

WSTĘP

DYNAMIKA PRODUKCJI TOWAROWEJ Z JEZIOR

Wprowadzenie

Charakterystyka gospodarstw

Jeziorowa produkcja rybacka

Wydajność

Podsumowanie

STRUKTURA SPRZEDAŻY RYB W GOSPODARSTWACH RYBACKICH

WIELKOŚĆ I STRUKTURA ODŁOWÓW WĘDKARSKICH W 2001 ROKU

Wprowadzenie

Wielkość presji i odłowów wędkarskich

Struktura gatunkowa odłowów wędkarskich

Podsumowanie

DYNAMIKA ZATRUDNIENIA

EFEKTYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ

Wprowadzenie

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw w 2001 roku

Zmiany w sytuacji ekonomiczno-finansowej

INNE PRZYCHODY A FORMY PROMOCJI I REKLAMY STOSOWANE W RYBACTWIE

CENY RYB TOWAROWYCH I MATERIAŁU ZARYBIENIOWEGO W JEZIOROWYCH GOSPODARSTWACH RYBACKICH

STRUKTURA GATUNKOWA I WIELKOŚĆ ZARYBIEŃ JEZIOR W 2001 ROKU

Struktura gatunkowa zarybień 61

Wielkość zarybień 63

POWIERZCHNIE JEZIOR ZARYBIANE POSZCZEGÓLNYMI GATUNKAMI. STRUKTURA GATUNKOWA WARTOŚCI ZARYBIEŃ

OGÓLNA OCENA GOSPODARKI ZARYBIENIOWEJ PROWADZONEJ W JEZIORACH POLSKICH W ROKU 2001

OCENA STANU CZYSTOŚCI JEZIOR Z PUNKTU WIDZENIA ICH RYBACKIEGO UŻYTKOWANIA

OCENA SPORZĄDZANYCH OPERATÓW RYBACKICH W ŚWIETLE WYMOGU PROWADZENIA RACJONALNEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ

OCENA ISTNIEJĄCYCH PODZIAŁÓW JEZIOR NA OBWODY RYBACKIE W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ BIOLOGICZNYCH DANEGO OBSZARU WÓD ORAZ POTRZEB DOKONANIA PODZIAŁÓW OBWODÓW LUB ICH ŁĄCZENIA

PODSUMOWANIE

LITERATURA