Ryszard Wojda, 2023 - Chów i hodowla karpia. wydanie V, wznowione, poprawione i uzupełnione, Wyd. IRS, s. 457

Ryszard Wojda, 2023 - Chów i hodowla karpia. wydanie V, wznowione, poprawione i uzupełnione, Wyd. IRS, s. 457

Spis treści

PRZEDMOWA

Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

1.1. Rys historyczny rozwoju hodowli ryb w stawach
1.2. Gospodarcze znaczenie chowu karpi w stawach
1.2.1. Wydajność rzeźna mięsa karpia
1.3. Pozaprodukcyjne walory stawów i ich rola w ekosystemach wodnych kraju
1.4. Podstawy prawne
1.5. Przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia ryb

Rozdział 2. BIOLOGIA I HODOWLA KARPIA

2.1. Biologia i zalety hodowlane karpia
2.2. Historia hodowli karpia w Polsce
2.3. Podstawy prowadzenia prac genetyczno-selekcyjnych w hodowli karpia
2.4. Zasady przeprowadzania selekcji
2.4.1. Technika przeprowadzania prac selekcyjnych

Rozdział 3. CHARAKTERYSTYKA STAWU JAKO ŚRODOWISKA CHOWU RYB

3.1. Podział ogólny stawów
3.2. Morfologia i produkcja biologiczna stawu
3.3. Środowisko wodne
3.3.1. Charakterystyka wód do zalewu stawów
3.3.2. Temperatura wody i jej wpływ na produkcję
3.3.3. Rola światła w produkcji stawowej
3.3.4. Wielkość, głębokość stawów i stosowanie przepływu wody
3.4. Podstawowe elementy chemizmu wody
3.4.1. Skład chemiczny wody
3.4.2. Zawartość tlenu w wodzie
3.4.3. Dwutlenek węgla
3.4.4. Odczyn wody
3.4.5. Składniki mineralne
3.5. Dno stawu
3.6. Organizmy wodne roślinne
3.7. Wodne organizmy zwierzęce 103

Rozdział 4. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O GOSPODARCE WODNEJ I BUDOWNICTWIE STAWOWYM

4.1. Techniczna charakterystyka stawów
4.2. Kategorie stawów w gospodarstwie karpiowym
4.3. Charakterystyka kategorii stawów
4.4. Gospodarka wodna w stawach
4.4.1. Charakterystyka wód do zalewu stawów
4.4.2. Zapotrzebowanie na wodę w gospodarstwie karpiowym
4.4.3. Zużycie wody w gospodarstwie karpiowym
4.5. Ujęcie, doprowadzenie i odprowadzenie wody
4.6. Elementy składowe stawu
4.7. Inne budowle i urządzenia hydrotechniczne w gospodarstwie karpiowym

Rozdział 5. METODY CHOWU

5.1. Stosowanie obsad klasowych i mieszanych w wychowie ryb
5.2. Ekstensywna i intensywna gospodarka stawowa
5.2.1. Podział poziomu chowu nisko intensywnego
5.3. Wychów materiału obsadowego karpia
5.3.1. Opieka nad tarlakami, płodność, przygotowanie i przeprowadzanie tarła
5.3.2. Hypofizacja
5.3.3. Rozwój ikry
5.3.4. Odłów wylęgu z tarlisk i jego liczenie
5.3.5. Wychów narybku letniego
5.3.6. Wychów narybku jesiennego w przesadkach II
5.3.7. Inne metody wychowu narybku
5.3.8. Wychów dwuletniego materiału zarybieniowego – kroczków karpia
5.3.9. Zimowanie materiału zarybieniowego
5.4. Produkcja ryb towarowych
5.4.1. Wybór metod produkcji
5.4.2. Wysokość intensyfikacji produkcji
5.4.3. Przygotowanie stawów do zalewu
5.4.4. Obsługa stawów w sezonie letnim
5.4.5. Termin odłowów
5.5. Magazynowanie ryb towarowych
5.5.1. Przygotowanie magazynów
5.5.2. Gęstość obsady

Rozdział 6. ODŁOWY RYB

6.1. Organizacja – ogólne zasady i terminy odłowów
6.1.1. Czynności podczas odłowu
6.1.2. Odłów karpi z rybami dodatkowymi
6.2. Sposoby odławiania ryb
6.3. Sprzęt i urządzenia do odłowu ryb ze stawów

Rozdział 7. ŻYWIENIE KARPI

7.1. Korzyści z żywienia karpi
7.2. Budowa przewodu pokarmowego karpia
7.3. Sposób pobierania i trawienie pokarmu
7.4. Zapotrzebowanie pokarmowe karpi
7.5. Charakterystyka ważniejszych pasz stosowanych w żywieniu karpi
7.6. Przygotowanie pasz do karmienia
7.7. Preliminowanie ilości pasz
7.7.1. Częstotliwość zadawania paszy
7.7.2. Metoda Grygierek i Okoniewskiej
7.8. Zadawanie pasz
7.8.1. Sposoby zadawania paszy
7.8.2. Odłowy kontrolne ryb
7.8.3. Wpływ temperatury
7.8.4. Zawartość tlenu w wodzie

Rozdział 8. PODNOSZENIE KULTURY STAWÓW

8.1. Osuszanie dna stawowego
8.2. Uprawy mechaniczne i użytkowanie rolnicze stawów
8.2.1. Przesadki I
8.2.2. Przesadki II
8.2.3. Zimochowy
8.2.4. Stawy kroczkowe i towarowe
8.3. Regulowanie stopnia zarastania stawów

Rozdział 9. NAWOŻENIE STAWÓW

9.1. Ogólne zasady nawożenia
9.1.1. Poglądy na wpływ fitoplanktonu na żyzność stawu
9.2. Nawożenie organiczne
9.3. Nawożenie mineralne
9.4. Wapnowanie stawów

Rozdział 10. CHÓW RYB DODATKOWYCH W STAWACH KARPIOWYCH

10.1. Cel i znaczenie hodowli innych gatunków ryb
10.2. Ogólne założenia hodowlane
10.3. Metody wychowu ryb dodatkowych w stawach karpiowych
10.3.1. Ryby łososiowate
10.3.2. Ryby drapieżne
10.3.3. Ryby karpiowate
10.3.4. Ryby roślinożerne
10.3.5. Gatunki reofilne

Rozdział 11. PROFILAKTYKA I HIGIENA STAWÓW

11.1. Wymagania dotyczące właściwości środowiska wodnego
11.2. Przestrzeganie podstawowych zasad racjonalnej hodowli
11.3. Dezynfekcja stawów oraz narzędzi i sprzętu
11.4. Stosowanie nurtów hodowlanych jako metody zwiększającej profilaktykę w wychowie karpi, według prof. Stegmana

Rozdział 12. ORGANIZACJA PRODUKCJI W GOSPODARSTWIE STAWOWYM

12.1. Podstawowe pojęcia dotyczące normowania obsad karpi
12.2. Prowadzenie księgowości rybackiej
12.3. Obliczanie wielkości obsady

Rozdział 13. SZKODNIKI RYB

Rozdział 14. ŁOWISKA WĘDKARSKIE W GOSPODARSTWACH KARPIOWYCH

14. 1. Geneza powstawania łowisk wędkarskich w obiektach stawowych
14.2. Podstawowe wiadomości o wędkowaniu
14.3. Potrzeby i wymagania wędkarzy
14.3.1. Hierarchia wędkarskich walorów turystycznych
14.3.2. Charakterystyka presji wędkarskiej na łowiskach
14.3.3. Formy promocji łowisk wędkarskich na stawach
14.4. Organizacja łowisk
14.4.1. Wybór stawu, przygotowanie zaplecza dla łowiska
14.4.2. Opracowanie regulaminu i warunków wędkowania
14.5. Gęstość obsady ryb na łowisku oraz wysokość opłat za wędkowanie
14.6. Kalendarz codziennych czynności przy obsłudze łowiska
14.7. Opłacalność łowiska

Rozdział 15. CERTYFIKOWANA EKOLOGICZNA PRODUKCJA KARPIA 405

15.1. Podstawy prawne, jednostki nadzorujące i certyfikujące ekologiczną produkcję w gospodarstwach karpiowych
15.2. Wymagania formalne
15.3. Postępowanie hodowcy w celu rozpoczęcia ekologicznej produkcji karpi
15.4. Zasady organizacji produkcji i wychowu karpi
15.4.1. Rozród karpi i wychów narybku letniego
15.4.2. Wychów starszego materiału obsadowego i karpi konsumpcyjnych
15.4.3. Zasady żywienia karpi w certyfikowanej produkcji ekologicznej
15.4.4. Nadzór weterynaryjny, profilaktyka i leczenie ryb

Rozdział 16. KALENDARZ PRAC W GOSPODARSTWIE KARPIOWYM

Rozdział 17. SPIS LITERATURY

INDEKS RZECZOWY, NAZWISK I NAZW ŁACIŃSKICH