Stan i uwarunkowania funkcjonowania rybactwa w 2003 roku - red. M. Mickiewicz, A. Wołos, Wyd. IRS 2004, s. 97

Stan i uwarunkowania funkcjonowania rybactwa w 2003 roku - red. M. Mickiewicz, A. Wołos, Wyd. IRS 2004, s. 97

Spis treści

Arkadiusz Wołos, Hanna Mioduszewska, Maciej Mickiewicz - Jeziorowa produkcja rybacka w 2003 roku – podstawowe dane i prawidłowości

Maciej Mickiewicz - Stan jeziorowej gospodarki zarybieniowej w 2003 roku i jego porównanie z gospodarką zarybieniową prowadzoną przez podmioty uprawnione do rybackiego użytkowania
jezior w roku 2002

Arkadiusz Wołos, Tomasz Czerwiński, Maciej Mickiewicz - Sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstw rybackich w 2003 roku

Wojciech Radecki - Rybactwo i wędkarstwo a nowe przepisy o ochronie przyrody

Mirosław Szczepkowski, Bożena Szczepkowska - Próba oceny przejścia na pokarm naturalny narybku ryb drapieżnych pochodzącego z intensywnego chowu na paszach sztucznych

Wiesław Wiśniewolski, Arkadiusz Wołos, Stanisław Falkowski - Ichtiofauna jako wskaźnik stanu troficznego zbiorników zaporowych

Stanisław Falkowski - Sieja (Coregonus lavaretus sp.) w gospodarce jeziorowej w 2003 roku

Rafał Kamiński, Jacek Wolnicki, Sławomir Kwiatkowski - Wpływ intensywności karmienia paszą i pokarmem naturalnym na wzrost, jakość i koszt produkcji materiału zarybieniowego lina Tinca tinca (L.) w warunkach kontrolowanych

Hanna Mioduszewska, Arkadiusz Wołos - Problematyka nęcenia – aspekty ekologiczne, społeczne i ekonomiczne

Uwagi na temat ochrony i gospodarowania węgorzem europejskim

Janusz Wrona, Janusz Guziur - Gospodarka rybacka w zbiorniku zaporowym Poraj

Oferta firmy POWERSOFT dla gospodarki rybackiej