Stan i uwarunkowania gospodarki rybackiej prowadzonej w wodach śródlądowych - red. A Mickiewicz, Wyd. IRS, 2008, s. 229

Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Red. A.K. Siwicki, Wyd. IRS, 1996 s. 180

Spis treści

Arkadiusz Wołos, Maciej Mickiewicz, Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska - Analiza jeziorowej produkcji rybackiejw 2007 roku

Maciej Mickiewicz - Jeziorowa gospodarka zarybieniowa w 2007 roku

Arkadiusz Wołos, Maciej Mickiewicz - Sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotów
uprawnionych do rybackiego użytkowania jezior w 2007 roku

Arkadiusz Wołos, Andrzej Lirski, Tomasz Czerwiński, Konrad Turkowski - Sytuacja
ekonomiczno-finansowa rybactwa śródlądowego w 2007 roku

Jadwiga Seremak-Bulge - Rynek i spożycie ryb w 2007 roku oraz perspektywy ich rozwoju

Stanisław Falkowski - Gospodarka rybacka w wybranych zbiornikach zaporowych w 2007 roku

Małgorzata Kasperek-Kawałek, Tomasz Kiedryński - Wykonywanie uprawnień właścicielskich przez dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w zakresie rybackiego korzystania z wód płynących

Wojciech Radecki - Zagadnienia prawne obwodów rybackich

Elżbieta Mróz - Zasady klasyfikowania działalności rybackiej i wędkarskiej wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Igor Wawrzyniak - Ochrona populacji węgorza europejskiego w świetle nowych, międzynarodowych przepisów prawnych

Wiesław Wiśniewolski - Racjonalne zarybianie jako element proekologicznego gospodarowania rybackiego w rzecznych obwodach rybackich

Zofia Miłkowska, Janusz Wrona - Możliwości pozyskiwania środków finansowych z unijnych funduszy strukturalnych przez sektor rybactwa śródlądowego w Polsce w latach 2007-2013

Stanisław Robak - Tryb i zasady opiniowania przez Instytut Rybactwa Śródlądowego projektów realizowanych w ramach unijnego Sektorowego Programu
Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”

Stanisław Falkowski - Ocena sporządzania operatów rybackich opiniowanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Mirosław Cieśla, Jerzy Śliwiński, Ryszard Wojda - Wychów materiału zarybieniowego karpiowatych ryb reofilnych w stawach karpiowych

Mirosław Cieśla, Jerzy Śliwiński, Ryszard Wojda - Wychów materiału zarybieniowego ryb drapieżnych w stawach karpiowych

Zdzisław Zakęś - Ostatnie osiągnięcia w kontrolowanym rozrodzie sandacza i ich praktyczne znacznie

Jacek Kozłowski, Paweł Poczyczyński, Piotr Gomułka - Możliwość wykorzystania w gospodarce jeziorowej podchowanego materiału zarybieniowego sielawy o wczesnym terminie wyklucia

Maciej Szkudlarek, Marek J. Łuczyński, Andrzej Szczerbowski - Projekt innowacyjny
w zakresie stymulowania wzrostu produkcji materiału zarybieniowego cennych gatunków ryb, ze szczególnym uwzględnieniem szczupaka. Założenia projektu i przebieg prac (projekt OR14-61535OR1400007/06)

Arkadiusz Wołos - Rejestracja połowów wędkarskich a racjonalna gospodarka rybacka

Lech Doroszczyk, Bronisław Długoszewski, Ewa Kanigowska - Hydroakustyczne
metody szacowania pogłowia ryb w wodach śródlądowych