Rybactwo jeziorowe. IV Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Dadaj, 1999 – red. A. Wołos, s. 144


Spis treści

Marian Leopold, Arkadiusz Wołos - Analiza stanu jeziorowej produkcji rybackiej w 1998 roku ........7

Marian Leopold, Arkadiusz Wołos - Ocena kondycji ekonomicznej jeziorowych gospodarstw rybackich w 1998 roku ........17

Rybactwo jeziorowe. IV Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Dadaj, 1999 – red. A. Wołos, s. 144

Maciej Mickiewicz, Arkadiusz Wołos - Charakterystyka zarybień przepro-wadzonych przez użytkowników jezior w 1998 roku .....23

Maria Bnińska - Uwagi o efektywności zarybień i perspektywach gospodarki szczupakiem....33

Ian G. Cowx - The importance of planning in the rehabilitation of freshwater fisheries ...........43

Ian G. Cowx - Znaczenie planowania w działaniach na rzecz poprawy jakości środowiska i usprawnienia gospodarki rybackiej w wodach śródlądowych ..........55

Wojciech Radecki - Zagadnienia prawne rybactwa i wędkarstwa w nowym podziale administracyjnym państwa ...................................69

Andrzej Świerzowski - Analiza i optymalizacja eksploatacji jeziorowych zasobów sielawy ......81

Zdzisław Zakęś, Krystyna Demska – Zakęś - Kilka praktycznych uwag dotyczących kontrolowanego rozrodu sandacza ...............................93

Jacek Wolnicki, Mariusz Kleszcz, Rafał Kamiński, Michał Korwin-Kossakowski, Leszek Myszkowski - Miętus - nowy gatunek w rodzimej akwakulturze (wybrane aspekty rozrodu, wychowu narybku w stawach oraz kontrolowanego podchowu wylęgu)................................ 99

Mamcarz Andrzej, Kucharczyk Dariusz, Kujawa Roman - Polskie badania nad sztucznym rozrodem i wychowem ryb jeziorowych - stan aktualny .......................107

Mieczysław Borczochowski - Przetwórstwo i mechanizacja obróbki ryb jeziorowych 121

Andrzej Abramczyk - W poszukiwaniu granicy pomiędzy sukcesem ochrony kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo sinensis) a plagą w rybactwie na przykładzie jeziora Selment Wielki ....137