Rybactwo 2002 - red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS 2003, s. 151


Rybactwo 2002 - red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS 2003, s. 151

Spis treści

Słowo wstępne ...........................5

Arkadiusz Wołos, Hanna Mioduszewska, Maciej Mickiewicz - 2002 rok w jeziorowej produkcji
rybackiej – podstawowe dane i prawidłowości ...............7

Maciej Mickiewicz - Jeziorowa gospodarka zarybieniowa w 2002 roku - wielkość zarybień,
ich wartość oraz powierzchnie zarybione poszczególnymi gatunkami .............17

Arkadiusz Wołos, Tomasz Czerwiński, Maciej Mickiewicz - Sytuacja ekonomiczno-finansowa
gospodarstw rybackich w 2002 roku ..........31

Wojciech Radecki - Uprawniony do rybactwa a inni korzystający z tej samej wody .......37

Jacek Wolnicki, Rafał Kamiński, Michał Korwin-Kossakowski, Leszek Myszkowski, L. Andrzej Stanny - Produkcja materiału zarybieniowego lina Tinca tinca (L.) w warunkach kontrolowanych – wpływ diety na cechy jakościowe ryb .....................49

Mirosław Cieśla, Zbigniew Kaczkowski - Znakowanie karpiowatych ryb reofilnych – kilka spostrzeżeń praktycznych ...................................55

Andrzej Łakomy - Gospodarka rybacka na wodach wchodzących w skład zbiorników retencyjnych – analiza porównawcza okresów przed i po dokonaniu piętrzeń na przykładzie zbiornika Wonieść ....61

Stanisław Falkowski, Wiesław Wiśniewolski - Gospodarka rybacka w wybranych zbiornikach
zaporowych Polski .................71

A.M. Bagrov, Yu.I Ilyasov, Z.I. Shinakova, N.P. Novozhenin, S.E. Lizunov, S.I. Shcherban’ - Sytuacja ekologiczna i zasoby rybne jeziora Pleshcheevo (Rosja, obw. jarosławski) ..............79

L.V. Kamlyuk - Zasady funkcjonowania kompleksu planktonowego stawów z allochtonicznym typem chowu ryb .........................91

Konchits V.V., Stolovich V.N. - Rybactwo jeziorowe na Białorusi, stan obecny i perspektywy .....95

V.V. Konchits, V.N. Stolovich - Rola nauki w rozwoju gospodarki rybackiej, stanowiącej źródło białka spożywczego dla mieszkańców Białorusi ......................103

Yu.V. Pilipienko, I.M. Herman - Biomelioracyjny wpływ introdukowanych ryb na ekosystemy małych zbiorników zaporowych .................111

Servetnik G.E. - Rolnicze zbiorniki wodne: stan i perspektywy ich kompleksowego zagospodarowania ............................................115

V.P. Dolinski, A.M. Tretyak, A.E. Onuchenko - Problemy zwiększenia produktywności i ocena struktury gatunkowej ichtiocenoz wód śródlądowych Ukrainy ...............................131

I.M. Sherman, V.P. Dolinskij, V.Yu. Shevchenko - Współczesne problemy gospodarki rybami jesiotrowatymi na Ukrainie .....................139

M.V.Grynzevsky - Rybacka produkcja jeziorowa na Ukrainie w powiązaniu ze strategią rozwoju sektora rybackiego ....................147

SŁOWO WSTĘPNE

Już po raz ósmy z kolei oddajemy do rąk Czytelników zbiorek opracowań dotyczących aktualnych problemów rybactwa śródlądowego. Również po raz ósmy organizujemy Krajową Konferencję Rybackich Użytkowników Jezior – tym razem w Centrum Konferencyjnym Polskiej Akademii Nauk w Wierzbie. Zarówno nazwa naszego spotkania, jak i jego miejsce – na styku trzech jezior: Mikołajskiego, Bełdany i największego w Polsce jeziora Śniardwy – powinny świadczyć o tematyce konferencji, czyli jeziorowej gospodarce rybackiej. Jest tak jednak nie do końca. W niniejszym zbiorku opracowań, będącym odzwierciedleniem tematów poruszanych na VIII KKRUJ, znajdują się bowiem nie tylko rozdziały związane z rybactwem jeziorowym. Oczywiście tak jak co roku przedstawiony w nim został aktualny stan jeziorowej produkcji rybackiej, gospodarki zarybieniowej oraz sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotów gospodarujących na jeziorach. Ale Czytelnik znajdzie tutaj również tematykę związaną z Prawem wodnym, produkcją materiału zarybieniowego, gospodarką rybacką prowadzoną na sztucznych zbiornikach utworzonych przez człowieka, a nawet rozdział dotyczący technologii znakowania typowo rzecznych ryb karpiowatych. Tak więc wydaje się, iż mówienie tylko i wyłącznie o rybactwie jeziorowym, w kontekście zawartości niniejszego zbiorku, jest znacznym zawężeniem. Dlatego też zatytułowany został po prostu „Rybactwo 2002”. Taki tytuł oddaje bowiem najpełniej jego treść.

Druga część zbiorku to opracowania gości zagranicznych VIII KKRUJ, tym razem naszych sąsiadów ze wschodu, tzn. przedstawicieli nauki rybackiej z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Warto bowiem znać problemy i stan aktualny gospodarki rybackiej w ich krajach, tym bardziej obecnie, kiedy to tyle mówi się o wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, zapominając najwyraźniej, że Polska ma również sąsiadów którzy nie są członkami tej organizacji, a dla naszej gospodarki współpraca z tymi krajami może mieć znaczenie co najmniej tak ważne, jak współpraca z krajami Unii.

Życząc wszystkim owocnej lektury niniejszego zbiorku, pragnę w imieniu całej załogi Zakładu Bioekonomiki Instytutu Rybactwa Śródlądowego podziękować naszym wypróbowanym respondentom – użytkownikom jezior a także zbiorników zaporowych – za rokroczne udzielanie nam informacji, dzięki którym możliwe jest opracowywanie najbardziej aktualnych danych dotyczących rybactwa w Polsce oraz przekazanie ich w formie niniejszego zbiorku opracowań do rąk wszystkich zainteresowanych.

Na zakończenie, jako motto, wybór jakże trafnych spostrzeżeń na temat dawnej i obecnej, jednoczącej się Europy, napisanych przez znakomitego historyka i pisarza Normana Daviesa.

Maciej Mickiewicz

„Europę (...) nieraz przyrównywano do orkiestry. Zdarzają się momenty, w których pewne instrumenty grają mniejszą rolę albo nawet zupełnie milkną. Ale przez to nie przestaje istnieć cały zespół”.

„Prawa do nazwy „Europa” – podobnie jak prawa do wcześniejszej etykiety „chrześcijaństwo” – nie może sobie zatem przywłaszczyć żadna z części kontynentu. Europa Wschodnia nie jest mniej europejska tylko dlatego, że jest uboga, słabiej rozwinięta (...). Przeciwnie właśnie dlatego, że tak wielu rzeczy ją pozbawiono, stała się pod wieloma względami bardziej europejska i mocniej przywiązana do wartości, które bogaci mieszkańcy Zachodu skłonni są uznawać za oczywiste i same przez się rozumiane. Nie można także odrzucać Europy Wschodniej dlatego, że jest „inna”. Wszystkie kraje Europy są „inne”. Nad przepaściami różnic wznoszą się mosty podobieństw”.

„Europa nie zjednoczy się ostatecznie w najbliższej przyszłości. Ale może nie będzie już tak bardzo podzielona jak dawniej. Jeśli szczęście się do niej uśmiechnie, bariery fizyczne i psychologiczne okażą się mniej bezwzględne, niż to bywało za ludzkiej pamięci. Europa wciąż pędzi".

Norman Davies, Europa, 1998