Wylęgarnia 2001-2002. Red. Z. Okoniewski, E. Brzuska, Wyd. IRS, 2002, s. 258

Wylęgarnia 2001-2002. Red. Z. Okoniewski, E. Brzuska, Wyd. IRS, 2002, s. 258

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

PODSTAWY

Piotr Epler, Włodzimierz Popek - Abecadło rozrodu ryb
Krzysztof Goryczko - Akwakultura – kierunki rozwoju

ROZRÓD

Leszek Augustyn - Sztuczny rozród świnki Chondrostoma nasus (L.) i brzany Barbus barbus (L.) z Popradu

Elżbieta Brzuska, Jerzy Adamek - Wpływ masy ciała samic oraz czasu wystąpienia owulacji po hypofizacji na efekty rozrodu suma europejskiego (Silurus glanis L.)

Krzysztof Formicki, Aleksander Winnicki - Możliwości zastosowania niektórych farmaceutyków do skracania czasu wykluwania się larw ryb

Robert Jończyk, Ryszard Wojda, Mirosław Cieśla, Jerzy Śliwiński - Stymulacja rozrodu oraz warunki inkubacji ikry karpiowatych ryb reofilnych w Rybackiej Stacji Doświadczalnej Łąki Jaktorowskie SGGW

Rafał Kamiński, Michał Korwin-Kossakowski, Jan Kusznierz, Leszek Myszkowski, Jacek Wolnicki - Rozród strzebli błotnej Eupallasella perenurus w warunkach laboratoryjnych

Rafał Kamiński, Jacek Wolnicki, Leszek Myszkowski - Wzrost oraz gotowość rozrodcza samców brzany, certy, klenia i świnki w warunkach kontrolowanych

Mariusz Kleszcz, Jacek Wolnicki - Kontrolowany rozród certy Vimba vimba (L.) z dorzecza Odry

Dariusz Kucharczyk, Jolanta Perkowska, Roman Kujawa, Andrzej Mamcarz - Optimum termiczne inkubacji ikry w zależności od pochodzenia tarlaków na przykładzie jelca

Roman Kujawa, Dorota Juchno, Alicja Boroń - Rozród i podchów ryb rodzaju Cobitis w warunkach kontrolowanych

Roman Kujawa, Dariusz Kucharczyk - Przyczyny i skutki przedwczesnego wykluwania się ryb karpiowatych na przykładzie jazia (Leuciscus idus L.)

Roman Kujawa, Dariusz Kucharczyk, Andrzej Mamcarz - Wpływ temperatury na rozwój embrionalny na przykładzie miętusa (Lota lota L.)

Henryk Kuźmiński - Inkubacja ikry siei wędrownej (Coregonus lavaretus lavaretus L.) pozyskanej od tarlaków z hodowli basenowej w ZHRŁ Rutki, z uwzględnieniem możliwości opóźniania terminu wyklucia

Tamas Müller, T. Binder, A. Tóth, M. Bercsényi - Induced maturation and successful egg release in the European eel (Anguilla anguilla L.)

Tamas Müller, T. Binder, B. Váradi, M. Bercsényi - Some characteristics of the reproduction of European eel

Zygmunt J. Okoniewski - Trudności w dawkowaniu przysadek mózgowych karpi

Zygmunt J. Okoniewski, Helena Kłodzińska - Krajowy Bank Hormonów do Rozrodu Ryb, Rybackiego Zakładu Doświadczalnego IRS

Ryszard Polechoński, Wojciech Dobicki, Mariusz Kleszcz - Próba zastosowania ekstraktu grejpfrutowego do zwalczania pleśniawki ikry pstrąga tęczowego Oncorhynchus mykiss

Dariusz Ulikowski - Dojrzewanie oocytów suma europejskiego (Silurus glanis L.) po iniekcji Ovopelu i CPE

Jacek Wolnicki, Leszek Myszkowski, Rafał Kamiński - Trzy lata wychowu stada podstawowego brzany Barbus barbus w warunkach kontrolowanych. Pierwszy rozród oraz produkcja materiału zarybieniowego

Zdzisław Zakęś, Krystyna Demska-Zakęś - Kontrolowany, stymulowany hormonalnie rozród sandacza

PODCHÓW I CHÓW MŁODYCH STADIÓW

Mirosław Cieśla - Pokarm jazia (Leuciscus idus L.) i świnki (Chondrostoma nasus L.) wzrastających w polikulturze na przesadkach I9

Zbigniew Kaczkowski - Wrotki - alternatywny żywy pokarm dla wczesnych stadiów rozwojowych ryb

Michał Korwin-Kossakowski, Rafał Kamiński - „Złote oczy“ amura białego Ctenopharyngodon idella (Val.) - wirus, bakteria czy ...?

Michał Korwin-Kossakowski, Teresa Ostaszewska, Rafał Kamiński - Zmiany w pęcherzu pławnym młodocianego karpia Cyprinus carpio L. pod wpływem azotynów7

Roman Kujawa - Wpływ braku pokarmu na przeżywalność wylęgu szczelinowca (Neolamprologus longior) umieszczonego w wodzie o różnych temperaturach

Roman Kujawa, Maciej Klimański, Dariusz Kucharczyk - Wpływ stosowania 2-fenoksyetanolu na młodociane stadia rozwojowe miętusa (Lota lota L.)

Roman Kujawa, Dariusz Kucharczyk, Andrzej Mamcarz - Wykorzystanie sadzów jeziorowych do niekonwencjonalnych metod podchowu wylęgu ryb słodkowodnych

Roman Kujawa, Andrzej Mamcarz, Dariusz Kucharczyk - Deformacje wylęgu suma (Silurus glanis L.)

Henryk Kuźmiński, Andrzej Stanny - Czy pasza sztuczna może być substytutem pokarmu naturalnego w żywieniu larw siei?

Mirosław Szczepkowski, Ryszard Kolman - Wstępna ocena efektów chowu narybku jesiotrów uzyskanych w wyniku przyspieszonego tarła

OCHRONA I RESTYTUCJA RYB

Ryszard Bartel - Możliwości restytucji łososia (Salmo salar L.) w Odrze w świetle dotychczasowych doświadczeń

Mieczysław Kowalewski - Biotechnika hodowli lipienia stosowana w Ośrodku Zarybieniowym w Łopusznej

Henryk Kuźmiński, Wojciech Pelczarski, Stefan Dobosz - Aktywna ochrona siei wędrownej (Coregonus lavaretus lavaretus, L. 1758) w Polsce w latach 1993-2001

Dariusz Kucharczyk, Andrzej Szczerbowski, Marek J. Łuczyński - Możliwość zastosowania manipulacji genomowych do restytucji zagrożonych gatunków ryb

Ewa Styczyńska-Jurewicz, Lubov I. Semenenko, E.I. Myroshnychenko - Aklimatyzacja i akwakultura pilengasa (Mugil soiuy Basilewsky 1855)

INNE

Dariusz Kucharczyk - Program AQUA-FLOW Network – propozycje i szanse dla nauki i praktyki

Bekh Vitaliy, Oleksik Vasiliy - Selection of common carp in Ukraine - current situation and perspectives

Olga Matlakowa - Kilka uwag na temat wylęgarnictwa

Wykaz prac i doniesień opublikowanych w innych wydawnictwach i nie złożonych do druku 257