Ryby drapieżne. Rozród, podchów, profilaktyka, 2003 - red. Z. Zakęś i in., Wyd. IRS, s. 233

Ryby drapieżne. Rozród, podchów, profilaktyka, 2003 - red. Z. Zakęś i in., Wyd. IRS, s. 233

Spis treści

Wstęp

Zdzisław Zakęś - Wybrane aspekty rozrodu i podchowu sandacza w warunkach kontrolowanych

Mirosław Szczepkowski, Zdzisław Zakęś - Zasady postępowania z tarlakami sandacza przygotowywanymi do tarła sztucznego w warunkach kontrolowanych

Krystyna Demska-Zakęś, Zdzisław Zakęś - Krótkoterminowe przechowywanie nasienia sandacza

Maciej Szkudlarek - Obiecujące wyniki podchowu larw sandacza w obiegach zamkniętych

Agata Kowalska, Krystyna Demska-Zakęś, Zdzisław Zakęś - Krytyczne okresy w intensywnym podchowie larw sandacza, Sander lucioperca (L.)

Andrzej Szczerbowski , Dariusz Kucharczyk, Marek J. Łuczyński - Wybrane aspekty produkcji okonia w zamkniętych obiegach wody

Dariusz Ulikowski - Wybrane aspekty rozrodu i wstępnego podchowu suma europejskiego (Silurus glanis L.)

Jacek Kozłowski, Paweł Poczyczyński - Wpływ oświetlenia zbiorników i zagęszczenia obsad na wyniki podchowu larw suma europejskiego (Silurus glanis L.)

Roman Kujawa, Dariusz Kucharczyk, Andrzej Mamcarz - Biotechnika wychowu miętusa (Lota lota L.) w warunkach kontrolowanych

Mirosław Szczepkowski, Bożena Szczepkowska - Porównanie trzech pasz w podchowie larw szczupaka (Esox lucius L.)

Bożena Szczepkowska, Mirosław Szczepkowski - Wzrost narybku szczupaka (Esox lucius L.) karmionego różnymi dawkami paszy

Agata Korzelecka-Orkisz, Andrzej Sobociński, Krzysztof Formicki, Aleksander Winnicki - Wpływ pola magnetycznego na motorykę embrionalną szczupaka Esox lucius L.

Marek J. Łuczyński, Andrzej Szczerbowski, Piotr Gomułka - Zabiegi profilaktyczne i terapeutyczne w trakcie inkubacji ikry i podchowu wylęgu szczupaka

Piotr Gomułka, Jerzy Antychowicz, Teresa Własow, Beata Cejko, Marek J. Łuczyński, Andrzej Szczerbowski - Nowy szczep wirusa infekujący wylęg szczupaka

Leszek Augustyn, Andrzej Witkowski, Mieczysław Kowalewski - Sztuczny rozród głowacicy - Hucho hucho (L.)

Zbigniew Kaczkowski, Stefan Dobosz, Maciej Zalewski, Krzysztof Goryczko, Sebastian Ratajski - Triploidalny materiał zarybieniowy – byty sprzeczne z naturą czy ratunek dla naturalnych zespołów ryb

Marcin Sadowski, Adam Tański, Krzysztof Formicki, Aleksander Winnicki - Zachowanie się larw troci (Salmo trutta L.) w stałym polu magnetycznym

Jacek Kozłowski, Paweł Poczyczyński, Łucjan Chybowski, Dariusz Ulikowski - Brak efektu stymulacji przyrostu u młodocianych stadiów lipienia (Thymallus thymallus) żywionych paszami z dodatkiem 17 a-metylotestosteronu, 11 b-hydroksyandrostenedionu i 3,5,3’-trijodotyroniny

Małgorzata Woźniak, Rafał Chwaluczyk, Anna Wiśniewska - Koncentracja karotenoidów w ikrze i w wylęgu pstrąga tęczowego Oncorhynchus mykiss

Roman Kujawa , Dariusz Kucharczyk , Andrzej Mamcarz - Kanibalizm u larw ryb drapieżnych hodowanych w niewoli

Zbigniew Kaczkowski, Mirosław Cieśla, Piotr Frankiewicz, Maciej Zalewski - Kontrolowane systemy hodowlane – wpływ biotechnologii na ekologię ryb drapieżnych

Ryszard Kolman, Mirosław Szczepkowski - Nowy hybryd zwrotny jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri Br.) i krzyżówki jesiotra syberyjskiego z jesiotrem zielonym (A. baeri x A. medirostris Ayres) – sztuczne tarło i przetrzymywanie wylęgu

Mirosław Szczepkowski, Ryszard Kolman - Wzrost i wykorzystanie paszy u selektów i tarlaków ryb jesiotrowatych

Katarzyna Targońska-Dietrich, Dariusz Kucharczyk, Krzysztof Kupren, Roman Kujawa, Andrzej Mamcarz, Elżbieta Wyszomirska, Zbigniew Kaczkowski - Rozród jelca (Leuciscus leuciscus) w warunkach kontrolowanych

Krzysztof Kupren, Dariusz Kucharczyk, Katarzyna Targońska-Dietrich, Andrzej Mamcarz, Elżbieta Wyszomirska, Roman Kujawa - Pozasezonowy rozród jelca (Leuciscus leuciscus L.) w warunkach kontrolowanych

Piotr Hliwa, Jarosław Król, Radosław Kowalski, Jan Glogowski - Wyznaczniki jakościowe i biochemiczne nasienia certy Vimba vimba (L.)

Maciej Jasiński, Krzysztof Formicki, Aleksander Winnicki - Możliwość praktycznego zastosowania farmaceutyków w procesie wylęgania się larw karpia (Cyprinus carpio L.)

Rafał Kamiński, Michał Korwin-Kossakowski, Leszek Myszkowski, Jacek Wolnicki - Manipulacje pokarmem żywym i starterem we wczesnym podchowie strzebli błotnej

Jacek Wolnicki, Rafał Kamiński, Leszek Myszkowski, Jan Mazurkiewicz, Antoni Przybył, L. Andrzej Stanny - Nowe startery dla ryb karpiowatych – porównanie przydatności w podchowie stadiów młodocianych

Andrzej Kowalski - Próba podchowu wylęgu kiełbia Gobio gobio w warunkach kontrolowanych

Teresa Własow, Piotr Gomułka, Katarzyna Mełgwa, Marek J. Łuczyński, Andrzej Szczerbowski - Zmiany histologiczne w grasicy narybku jazia Leuciscus idus L. wywołane działaniem nadtlenku wodoru

Dorota Pawlos, Przemysław Śmietana, Krzysztof Formicki, Aleksander Winnicki - Rozwój zarodkowy raka sygnałowego (Pacifastacus leniusculus Dana)

Joanna Grudniewska, Andrzej K. Siwicki, Alicja Szabuniewicz, Elżbieta Terech-Majewska - Nowe środki dezynfekcyjne w wylęgarni