Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków, 2004 - Red. Z. Zakęś, R. Kolman, K. Demska-Zakęś, T. Krzywosz. Wyd. IRS, s. 215

Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków, 2004 - Red. Z. Zakęś, R. Kolman, K. Demska-Zakęś, T. Krzywosz. Wyd. IRS, s. 215

Spis treści

Wstęp

Ryszard Kolman - Wybrane problemy dotyczące rozrodu i podchowu wylęgu ryb
jesiotrowatych

Ryszard Kolman, Elżbieta Fopp, Andrzej Fopp - Porównanie efektywności działania
preparatów hormonalnych do stymulacji dojrzewania jesiotra syberyjskiego
(Acipenser baerii)

N.A. Kozovkova, W.D. Krylova - Metody hormonalnej stymulacji tarlaków ryb
jesiotrowatych

I.M. Sherman, V.J. Shewchenko, V.A. Korniyenko, N.A. Gorshkova - Porównanie efektywności preparatów hormonalnych do stymulacji rozrodu wiosłonosa

Jan Glogowski, Ryszard Kolman, Adam Rzemieniecki, Grzegorz Dietrich, Wiesław
Demianowicz, Piotr Sieczyński, Beata Sarosiek, Joanna Wysocka, Radosław Kowalski, Mariola Wojtczak, Andrzej Ciereszko - Biologia nasienia ryb jesiotrowatych i jego kriokonserwacja

Grzegorz Dietrich, Radosław Kowalski, Mariola Wojtczak, Adam Rzemieniecki, Andrzej Ciereszko, Jan Glogowski - Zastosowanie komputerowej analizy ruchu plemników (CASA) do określenia wpływu subletalnych dawek metali ciężkich na plemniki ryb jesiotrowatych   

Devrim MemiŐ, Ertan Ercan - Status hodowli ryb jesiotrowatych (Acipenseridae) w Turcji

A. Trietiak, A. Onuchenko, B. Gankiewich, A. Piekarskii - Stan i perspektywy rozrodu wiosłonosa w akwakulturze centralnych i północnych regionów Ukrainy

S.B. Podushka - Identyfikacja przynależności podgatunkowej tarlaków jesiotra rosyjskiego hodowanych w Karmanowskim Gospodarstwie Rybackim

Mirosław Szczepkowski, Ryszard Kolman, Bożena Szczepkowska - Zastosowanie różnych pasz w podchowie wstępnym larw jesiotrów

I.M. Sherman, Ryszard Kolman, V.Yu. Shevchenko, N.A. Gorshkova - Odżywianie się i żywienie wiosłonosa we wczesnym okresie postembrionalnym

Mirosław Szczepkowski, Ryszard Kolman, Bożena Szczepkowska - Porównanie wybranych wskaźników biotechnicznych młodocianego sterleta (Acipenser ruthenus) i jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii)

I.M. Sherman, V.A. Korniyenko, V.Yu. Shevchenko - Modelowanie i prognozowanie efektywności biotechniki produkcji jesiotra rosyjskiego

E.A. Gamygin, S.V. Ponomariov, A.A. Tiurienkov - Zastosowanie b-karotenu w mieszankach pasz sztucznych dla narybku jesiotrowatych

A.A. Perednya, E.A. Gamygin - Wpływ chitozanu na wzrost i niektóre wskaźniki fizjologiczne ryb jesiotrowatych  

Konrad Dabrowski - Zapotrzebowanie na witaminy C oraz E u ryb jesiotrowatych  

Mirosław Szczepkowski, Ryszard Kolman, Bożena Szczepkowska - Wpływ dawki paszy na wzrost, konsumpcję tlenu i wydalanie amoniaku przez narybek bestera (Huso huso ´ Acipenser ruthenus)  

Dariusz Ulikowski - Chów sumów i jesiotrów w polikulturze   

Zdzisław Zakęś, Krystyna Demska-Zakęś, Mirosław Szczepkowski - Stymulacja fototermiczna i hormonalna rozrodu sandacza w warunkach kontrolowanych

Radosław Kowalski, Beata Sarosiek, Zdzisław Zakęś, Aneta Szpyrka, Beata Cejko, Andrzej Ciereszko, Jan Glogowski - Zastosowanie komputerowej analizy ruchu plemników (CASA) oraz analizy komet w celu określenia przydatności nasienia sandacza do krótkookresowego przechowywania

Beata Sarosiek, Radosław Kowalski, Zdzisław Zakęś, Grzegorz Dietrich, Beata Cejko, Jan Glogowski - Charakterystyka parametrów ruchu plemników sandacza wyznaczonych przy zastosowaniu komputerowej analizy ruchu plemników (CASA)  

Marek J. Łuczyński, Andrzej Szczerbowski, Dariusz Kucharczyk - Wykorzystanie manipulacji genomowych w akwakulturze okonia (Perca fluviatilis L.)

Andrzej Szczerbowski, Marek J. Łuczyński, Dariusz Kucharczyk - Tucz okonia
(Perca fluviatilis) w zamkniętych obiegach wody

E. G. Lesnikova, E. I. Khrustalev - Optymalizacja biotechniki sztucznego rozrodu szczupaka (Esox lucius L.) w basenie Zalewu Kurońskiego

Antoni Przybył, Jan Mazurkiewicz, Bartosz Wudarczak, Janusz Golski - Zastosowanie hydrolizatu rybnego w starterach dla larw szczupaka (Esox lucius L.)

Jerzy Adamek, Jacek Sadowski, Magdalena Wielopolska, Maciej Kiełpiński - Wpływ wielkości dawki i rodzaju paszy na podstawowe wskaźniki chowu narybku suma afrykańskiego (Clarias gariepinus (Burchell 1822)) w obiegu recyrkulacyjnym

Jacek Kozłowski, Łucjan Chybowski, Paweł Poczyczyński, Joanna Krzywosz - Wpływ 17 a-metylotestosteronu na wzrost larw suma europejskiego (Silurus glanis)  

Paweł Poczyczyński, Łucjan Chybowski, Dariusz Ulikowski, Jacek Kozłowski - Porównanie przydatności mrożonego zooplanktonu i paszy pstrągowej w długotrwałym podchowie basenowym larw siei (Coregonus lavaretus)  

V.V. Olifirenko, E.Yu. Pilipenko - Stosowanie biostymulatorów w sztucznym rozrodzie ryb karpiowatych

G.G. Serpunin, E.I. Khrustalev, K.B. Khainovskii, T.M. Kurpapova - Sztuczny rozród certy (Vimba vimba L.) w warunkach obwodu kaliningradzkiego

V.G. Rylov, Yu.V. Pilipenko - Określenie różnic w biotechnicznych wariantach rozrodu ryb pelagofilnych  

Dariusz Ulikowski, Tadeusz Krzywosz - Wpływ konkurencji międzygatunkowej na wyniki chowu raków błotnych (Astacus leptodactylus Esch.) i sygnałowych (Pacifastacus leniusculus Dana)       169

Andrzej K. Siwicki, Krzysztof Kazuń, Elżbieta Terech-Majewska, Edward Głąbski, Sylwia Trapkowska - Ochrona zdrowia tarlaków w intensywnych systemach chowu  

Agata Kowalska, Zdzisław Zakęś - Etiologiczne aspekty deformacji ciała ryb  

Elżbieta Terech-Majewska, Joanna Grudniewska, Krzysztof Goryczko, Halina Kolman, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbski, Andrzej K. Siwicki - Chloramina T i B – zastosowanie w akwakulturze

Joanna Grudniewska, Ewa Brzezicka, Alicja Szabuniewicz - Skuteczność ozonowania wody podczas inkubacji ikry pstrąga tęczowego

Jacek Wolnicki, Andrzej Galli, Andrzej Karpiński - Modernizacja wylęgarni ryb Zakładu Rybactwa Stawowego w Żabieńcu