Rozród, podchów, profilaktyka ryb sumokształtnych i innych gatunków, 2005 - Red. Z. Zakęś. Wyd. IRS, s. 244

Rozród, podchów, profilaktyka ryb sumokształtnych i innych gatunków, 2005 - Red. Z. Zakęś. Wyd. IRS, s. 244

Spis treści

Wstęp

Elżbieta Brzuska – Badania nad efektami rozrodu suma afrykańskiego (Clarias gariepinus Burchell) po hormonalnym stymulowaniu owulacji przeprowadzone w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

Jerzy Adamek, Elżbieta Brzuska – Kontrolowany rozród suma afrykańskiego (Heterobranchus
longifilis) po stymulowaniu owulacji Ovopelem oraz hCG  

Dariusz Ulikowski – Sterowanie terminem rozrodu suma europejskiego (Silurus glanis L.)

Krystyna Demska-Zakęś, Piotr Hliwa, Zdzisław Zakęś – Hormonalne manipulacje płcią
ryb sumokształtnych       

Marek J. Łuczyński, Andrzej Szczerbowski – Wybrane możliwości doskonalenia rozrodu i stosowania manipulacji genomowych w akwakulturze suma europejskiego
(Silurus glanis L.)     

Dariusz Ulikowski – Technologia chowu suma europejskiego (Silurus glanis) w obiegach recyrkulacyjnych

Jacek Sadowski – Technologia sadzowego chowu suma europejskiego (Silurus glanis L.) w wodach pochłodniczych na przykładzie kanału zrzutowego elektrowni „Dolna Odra”  

Bartosz Wudarczak, Jan Mazurkiewicz, Antoni Przybył – Wykorzystanie pasz o zróżnicowanym poziomie białka w podchowie narybku suma europejskiego (Silurus glanis L.)

Piotr Robakowski, Wawrzyniec Wawrzyniak – Porównanie wybranych pasz i żywego zooplanktonu we wczesnym podchowie larw suma indyjskiego (Heteropneustes fossilis)  

N.A. Sidorov, N.N. Sazanova, L.V. Alekseeva, V.A. Tyurenkov, A.A. Tyurenkov – Wpływ b-karotenu zawartego w preparacie Vitaton na wzrost wylęgu suma kanałowego (Ictalurus punctatus) 

Agata Kowalska, Barbara Jankowska, Zdzisław Zakęś, Tomasz Żmijewski, Dariusz Ulikowski – Ryby sumowate – źródło cennych lipidów w diecie człowieka

Maciej Pilarczyk, Jerzy Adamek, Henryk Białowąs – Porównanie parametrów technologicznych i jakościowych mięsa dwóch gatunków suma afrykańskiego (Clarias gariepinus i Heterobranchus longifilis) oraz krzyżówki C. gariepinus ´ H. longifilis

Andrzej K. Siwicki, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbski, Elżbieta Terech-Majewska – Zagrożenia zdrowotne w podchowach ryb sumowatych    

Andrzej K. Siwicki, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbski, Barbara Kazuń, Magdalena Majewicz-Żbikowska – Stymulowanie odporności przeciwzakaźnej w intensywnych systemach chowu ryb sumowatych    

Barbara Kazuń, Andrzej K. Siwicki, Edward Głąbski, Krzysztof Kazuń, Magdalena Majewicz-Żbikowska – Iridowirusy – nowy problem w hodowli ryb sumowatych

Krzysztof Kazuń, Andrzej K. Siwicki, Edward Głąbski – Stosowanie środków antystresowych w hodowli ryb sumowatych  

Zdzisław Zakęś, Wojciech Kowalski, Mirosław Szczepkowski, Krystyna Demska-Zakęś – Zmiany masy ciała samic sandacza (Sander lucioperca) w trakcie sztucznego rozrodu  

Krystyna Demska-Zakęś, Jan Glogowski, Zdzisław Zakęś – Charakterystyka parametrów ruchu plemników sandacza eksponowanego na działanie 4-nonylfenolu  

Maciej Szkudlarek – Zraszanie powierzchni wody w basenach podchowowych jako metoda
przeciwdziałania syndromowi braku napełniania pęcherza pławnego u larw sandacza (Sander lucioperca (L.))

Andrzej Szczerbowski, Maciej Szkudlarek, Marek J. Łuczyński – Adaptacja narybku letniego okonia (Perca fluviatilis L.) do chowu w zamkniętym obiegu wody

Mirosław Szczepkowski, Bożena Szczepkowska – Wyniki podchowu narybku szczupaka (Esox lucius) przy różnych zagęszczeniach obsad

Agata Korzelecka-Orkisz, Małgorzata Bonisławska, Joanna Szulc, Krzysztof Formicki, Aleksander Winnicki – Morfomechaniczne osobliwości rozwoju zarodkowego miętusa (Lota lota (L.))

Andrzej Sobociński, Marcin Biernaczyk, Joanna Szulc, Krzysztof Formicki, Aleksander Winnicki – Zmiany wytrzymałości osłonek jajowych troci (Salmo trutta m. trutta L.) z kilku rzek polskiego wybrzeża w wieloleciu   

Ryszard Kolman, Mirosław Szczepkowski – Odklejanie ikry ryb jesiotrowatych w roztworze taniny

Dariusz Kaczmarczyk – Możliwości szacowania zmienności genetycznej w obrębie populacji oraz dystansu genetycznego pomiędzy populacjami wiosłonosa amerykańskiego na podstawie polimorfizmu mikrosatelitarnego DNA   

Izabella Smaruj, Adam Brysiewicz, Agata Korzelecka-Orkisz, Krzysztof Formicki, Aleksander Winnicki – Specyfika rozrodu i rozwoju embrionalnego brzanki sumatrzańskiej (Puntius tetrazona Bleeker)

Krystyna Demska-Zakęś, Piotr Hliwa, Aleksandra Gancarczyk, Jarosław Gancarczyk – Rozwój jajnika dojrzałych płciowo samic klenia (Leuciscus cephalus) z Drawieńskiego Parku Narodowego    

Rafał Pender, Adam Tański – Wyniki sztucznego tarła certy (Vimba vimba (L.)) z rzeki Regi

Jacek Wolnicki, Leszek Myszkowski – Co za dużo to niezdrowo – żywienie młodocianych ryb karpiowatych paszą wysokotłuszczową w warunkach kontrolowanych  

Bożena Szczepkowska, Mirosław Szczepkowski – Wpływ czasu żywienia na wyniki chowu narybku siei (Coregonus lavaretus) w obiegu recyrkulacyjnym    

Mirosław Szczepkowski, Bożena Szczepkowski – Chów selektów siei (Coregonus lavaretus) w obiegu recyrkulacyjnym

Dorota Pawlos, Krzysztof Formicki, Aleksander Winnicki – Wybrane elementy rozwoju zarodkowego raka pręgowatego (Orconectes limosus Raf.)

Dariusz Ulikowski, Tadeusz Krzywosz – Porównanie różnych metod pozyskania larw raków na przykładzie raka błotnego (Astacus leptodactylus Esch.)