Biotechnologia w akwakulturze, 2008 - Red. Z. Zakęś, J. Wolnicki, K. Demska-Zakęś, R. Kamiński, D. Ulikowski. Wyd. IRS, s. 410

Biotechnologia w akwakulturze, 2008 - Red. Z. Zakęś, J. Wolnicki, K. Demska-Zakęś, R. Kamiński, D. Ulikowski. Wyd. IRS, s. 410

Spis treści

Wstęp

Konrad Ocalewicz - Biotechnologiczne metody rozrodu ryb i ich wykorzystanie
w akwakulturze i ochronie zagrożonych gatunków

Marcin Kuciński, Małgorzata Jankun - Poliploidyzacja jako narzędzie w biotechnologii ważnych gospodarczo i ekologicznie gatunków ryb na świecie

Tomasz Liszewski, Małgorzata Jankun - Hybrydyzacja międzygatunkowa w akwakulturze

Piotr Hliwa, Krystyna Demska-Zakęś, Jarosław Król, Konrad Ocalewicz - Transgeneza – szansa dla akwakultury?

Henryk Kuźmiński - Manipulacje genetyczne na pstrągu tęczowym (Oncorhynchus mykiss)

Teresa Własow, Henryk Kuźminski, Joanna Korzuch, Anna Wiśniewska, Agata Kowalska - Elementy morfotyczne krwi pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis) poddanego triploidyzacji

Henryk Kuźmiński - Odwracanie płci fenotypowej u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)

Krystyna Demska-Zakęś, Wojciech Adamek, Piotr Hliwa, Jarosław Król, Monika Schützmann - Feminizacja suma afrykańskiego (Clarias gariepinus) – badania pilotażowe

Dorota Fopp-Bayat - Zastosowanie gynogenezy u ryb jesiotrowatych oraz weryfikacja jej skuteczności

Ryszard Kolman, Bożena Szczepkowska, Mirosław Szczepkowski, Barbara Jankowska, Aleksandra Kwiatkowska - Wpływ hybrydyzacji na behawior i cechy użytkowe ryb jesiotrowatych na przykładzie krzyżówek jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) z jesiotrem zielonym (Acipenser medirostris)

Teresa Własow, Dorota Fopp-Bayat, Paweł Woźnicki - Zmiany morfologiczne w krwi jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) poddanego triploidyzacji

Dariusz Kucharczyk, Katarzyna Targońska, Andrzej Szczerbowski, Marek J. Łuczynski, Andrzej Mamcarz, Maciej Kwiatkowski, Daniel Żarski, Roman Kujawa - Indukcja rozwoju gynogenetycznego jazia (Leuciscus idus) z zastosowaniem markera barwnego

Maciej Kwiatkowski, Dariusz Kucharczyk, Marek J. Łuczynski, Andrzej Szczerbowski, Jan Glogowski, Katarzyna Targońska, Andrzej Mamcarz - Wywołanie rozwoju androgenetycznego jazia (Leuciscus idus) z wykorzystaniem oocytów własnego i obcego gatunku

Henryk Białowąs - Efekt heterozji w rozrodzie karpia (Cyprinus carpio) 119

Elżbieta Brzuska - Efektywność rozrodu suma europejskiego (Silurus glanis) po stymulowaniu owulacji homogenatem przysadki mózgowej karpia, Ovopelem, LHRH-a lub Ovaprimem

Dariusz Ulikowski - Pierwsze udane dwukrotne tarło suma europejskiego (Silurus glanis) w jednym roku

Vida Žiliukiené, Valdemaras Žiliukas - Sztuczne tarło szczupaka (Esox lucius) –
rozwiązania litewskie

Daniel Żarski, Dariusz Kucharczyk, Katarzyna Targońska, Rafał Chwaluczyk, Sławomir Krejszeff, Maciej Kwiatkowski, Marta Jamróz - Wpływ środka hormonalnego Ovaprim na efektywność rozrodu bolenia (Aspius aspius) w warunkach kontrolowanych

Marta Jamróz, Anna Hakuć-Błażowska, Dariusz Kucharczyk, Maciej Kwiatkowski, Katarzyna Targońska, Daniel Żarski, Andrzej Mamcarz - Wpływ stosowania preparatu Ovaprim na efekty pozasezonowego oraz sezonowego rozrodu jazia (Leuciscus idus) w warunkach kontrolowanych

Katarzyna Targońska, Dariusz Kucharczyk, Jan Glogowski, Roman Kujawa, Andrzej Mamcarz - Rozród leszcza (Abramis brama) w warunkach kontrolowanych

Adam Tański, Krzysztof Formicki, Małgorzata Bonisławska, Agata Korzelecka-Orkisz, Aleksander Winnicki - Możliwości wspomagania naturalnego rozrodu łososia atlantyckiego (Salmo salar) i troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) w zlewni rzeki Iny

Jan Glogowski, Beata Irena Cejko, Radosław K. Kowalski - Krótkookresowe przechowywanie nasienia ryb – z tlenem czy bez?

Andrzej Ciereszko, Grzegorz J. Dietrich, Mariola Wojtczak, Marek Sobocki, Piotr Hliwa, Henryk Kuźmiński, Stefan Dobosz, Mariola Słowińska, Joanna Nynca - Kriokonserwacja nasienia tarlaków autochtonicznej populacji siei wędrownej (Coregonus lavaretus) z jeziora Łebsko

Piotr Hliwa, Grzegorz J. Dietrich, Mariola Wojtczak, Joanna Nynca, Marek Sobocki, Robert Stabinski, Andrzej Ciereszko - Morfologia męskiego układu płciowego siei (Coregonus lavaretus)

Grzegorz J. Dietrich, Aneta Andronowska, Mariola Wojtczak, Piotr Hliwa, Robert Stabiński, Joanna Nynca, Andrzej Ciereszko - Charakterystyka plemników sielawy (Coregonus albula)

Beata Irena Cejko, Katarzyna Targońska, Dariusz Kucharczyk, Jan Glogowski - Sezonowe zmiany jakości nasienia brzany (Barbus barbus) oraz wpływ stymulacji hormonalnej na jego wybrane parametry

Roman Kujawa, Andrzej Bronicki, Dariusz Kucharczyk, Andrzej Mamcarz - Wpływ zmiennych warunków termicznych na przebieg inkubacji ikry bolenia (Aspius aspius) w warunkach kontrolowanych

Adam Brysiewicz, Agata Korzelecka-Orkisz, Krzysztof Formicki, Adam Tański, Dorota Pawlos, Aleksander Winnicki - Wpływ stałego pola magnetycznego na rozwój embrionalny sielawy (Coregonus albula)

Agata Korzelecka-Orkisz, Izabella Smaruj, Krzysztof Formicki, Piotr Robakowski, Aleksander Winnicki - Wybrane aspekty przebiegu embriogenezy suma indyjskiego (Heteropneustes fossilis)

Joanna Szulc, Aleksander Winnicki, Krzysztof Formicki - Środowiskowe uwarunkowania ultrastrukturalnej budowy osłonek jajowych ryb

Jarosław Król, Krystyna Demska-Zakęś, Piotr Hliwa - „Siostrzany” kanibalizm – istotny problem w akwakulturze ryb drapieżnych

Zdzisław Zakęś, Agata Kowalska, Krystyna Demska-Zakęś - Efektywność podchowu larw sandacza (Sander lucioperca) – wpływ diety

Zdzisław Zakęś, Agata Kowalska, Sylwia Jarmołowicz, Konrad Partyka, Mirosław Szczepkowski - Napełnianie pęcherza pławnego przez larwy sandacza (Sander lucioperca) – porównanie efektów stosowania dwóch metod usuwania błony powierzchniowej z basenów podchowowych

Michał Kozłowski, Mirosław Szczepkowski, Krzysztof Wunderlich, Iwona Piotrowska, Bożena Szczepkowska - Zastosowanie paszy pływającej w podchowie narybku sandacza (Sander lucioperca)

Justyna Sikorska, Jacek Wolnicki, Rafał Kamiński, Valentina Stolovich, Sławomir Kwiatkowski - Wpływ diety na wzrost i skład chemiczny ciała larw brzany (Barbus barbus)

Jacek Kozłowski, Paweł Poczyczyński, Piotr Gomułka, Krzysztof Kozłowski, Łucjan Chybowski - Efekty podchowu larw sielawy (Coregonus albula) o skróconym terminie inkubacji ikry – porównanie różnych wariantów żywienia

Bożena Szczepkowska, Mirosław Szczepkowski, Krzysztof Wunderlich - Porównanie przydatności żywych naupliusów i suszonych cyst solowca jako dodatku do paszy w podchowie larw siei (Coregonus lavaretus)

Krzysztof Wunderlich, Mirosław Szczepkowski, Michał Kozłowski, Bożena Szczepkowska - Porównanie paszy pływającej i tonącej w podchowie narybku siei (Coregonus lavaretus)

Nijolé Kazlauskiené, Egidijus Leliűna, Vesta Arbačiauskiené-Skrodenyté, Milda Zita Vosyliené - Wpływ warunków środowiskowych na rozwój łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta) w Ośrodku Hodowli Ryb Łososiowatych Żeimena (Litwa)

Liongina Mickéniené, Guoda Mackevičiené, Virginija Pliűraité - Efektywność sztucznej inkubacji jaj raka szlachetnego (Astacus astacus) w inkubatorach typu fińskiego

Dorota Pawlos, Krzysztof Formicki, Aleksander Winnicki, Tadeusz Durkowski - Ultrastrukturalna budowa osłon jajowych raków

Dariusz Ulikowski, Tadeusz Krzywosz, Piotr Traczuk, Michał Kozłowski - Ocena przydatności trzech komercyjnych pasz dla ryb w podchowie młodocianych raków błotnych (Astacus leptodactylus)

Andrzej K. Siwicki, Krzysztof Kazuń, Yaniv Kotler, Elżbieta Terech-Majewska, Barbara Kazuń, Edward Głąbski - Protekcyjny efekt atenuowanej szczepionki przeciwko herpeswirusowi karpia 3 (CyHV-3) – badania doświadczalne

Piotr Gomułka, Agnieszka Kruszewska, Jerzy Antychowicz - Wpływ manipulacji termicznych na przebieg infekcji wirusem VHS u wylęgu szczupaka (Esox lucius) 355

Agnieszka Lepa, Andrzej K. Siwicki, Elżbieta Terech-Majewska - Diagnostyka molekularna chorób wirusowych ryb hodowlanych 361

Andrzej K. Siwicki, Henryk Kuźmiński, Małgorzata Jankun-Woźnicka, Joanna Małaczewska, Elżbieta Terech-Majewska, Edward Głąbski - Wpływ triploidyzacji i hybrydyzacji międzyrodzajowej pomiędzy pstrągiem źródlanym (Salvelinus fontinalis), pstrągiem tęczowym (Oncorhynchus mykiss) i pstrągiem potokowym (Salmo trutta trutta m. fario) na komórkowe i humoralne mechanizmy obronne i odporność przeciwzakaźną

Barbara Kazuń, Andrzej K. Siwicki, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbski - Diagnostyka różnicowa chorób bakteryjnych i ocena lekowrażliwości bakterii patogennych dla ryb

Krzysztof Kazuń, Barbara Kazuń, Wojciech Górecki, Andrzej K. Siwicki - Srebro koloidalne – możliwości zastosowania w rybactwie

Joanna Grudniewska, Elżbieta Terach-Majewska, Cezary L. Góral - Ocena skuteczności działania kwaśnego preparatu biobójczego w wylęgarni podczas inkubacji ikry oraz profilaktycznych kąpieli narybku pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)

Elżbieta Terech-Majewska, Joanna Grudniewska, Andrzej K. Siwicki - Immunotoksykologia i jej praktyczne znaczenie w akwakulturze