Rozród, podchów, profilaktyka ryb rzadkich i chronionych oraz innych gatunków, 2010 - Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska, Wyd. IRS, s. 277

Biotechnologia w akwakulturze, 2008 - Red. Z. Zakęś, J. Wolnicki, K. Demska-Zakęś, R. Kamiński, D. Ulikowski. Wyd. IRS, s. 410

Spis treści

Wstęp

Agata Kowalska, Zdzisław Zakęś - Status ekologiczny rodzimych gatunków ryb występujących w Polsce

Radosław K. Kowalski, Agata Kowalska, Konrad Ocalewicz - Nowe perspektywy w ochronie zagrożonych gatunków – mrożenie ikry, zarodków i rodzicielstwo zastępcze u ryb

Andrzej Kapusta - Co po wylęgarni? Zastosowanie telemetrii w ochronie zagrożonych gatunków ryb

Rafał Kamiński, Jacek Wolnicki - Metody produkcji materiału zarybieniowego strzebli błotnej (Eupallasella percnurus) dla potrzeb aktywnej ochrony gatunku

Piotr Hliwa, Sławomir Krejszeff, Jarosław Król, Piotr Gomułka - Pozasezonowy kontrolowany rozród piskorza (Misgurnus fossilis) z zastosowaniem Ovopelu

Jarosław Król, Sławomir Krejszeff, Piotr Hliwa - Rozwój embrionalny piskorza (Misgurnus fossilis)

Dorota Fopp-Bayat, Anna M. Wiśniewska - Analiza genetyczna siei (Coregonus lavaretus) z jeziora Łebsko – zastosowanie mikrosatelitarnego DNA

Piotr Hliwa, Andrzej Martyniak, Jacek Kozłowski, Piotr Gomułka, Jarosław Król, Katarzyna Stańczak, Adam M. Lejk, Tomasz Bockenheimer, Wojciech Pobłocki - Przyżyciowa ocena dojrzałości samic siei (Coregonus lavaretus f. lavaretus) z jeziora Łebsko w okresie przedtarłowym

Joanna Nynca, Grzegorz J. Dietrich, Mariola A. Dietrich, Mariola Słowińska, Ewa Liszewska, Halina Karol, Andrzej Martyniak, Andrzej Ciereszko - Charakterystyka świeżego i kriokonserwowanego nasienia siei łebskiej (Coregonus lavaretus)

Andrzej Martyniak, Katarzyna Stańczak, Adam M. Lejk, Jacek Kozłowski, Bogdan Wziątek, Piotr Hliwa - Struktura wiekowa populacji tarłowej siei (Coregonus lavaretus lavaretus) z jeziora Łebsko oraz strefy przyujściowej rzeki Łeby

Andrzej Martyniak, Katarzyna Stańczak, Jacek Kozłowski, Bogdan Wziątek, Adam M. Lejk, Piotr Hliwa - Wstępne efekty zarybień sieją (Coregonus lavaretus lavaretus) jeziora Łebsko w latach 2004-2009

Krzysztof Wunderlich, Mirosław Szczepkowski, Michał Kozłowski, Bożena Szczepkowska, Iwona Piotrowska - Porównanie efektów stosowania pasz pływających w podchowie selektów siei (Coregonus lavaretus) w wieku 1+

Krzysztof Wunderlich, Mirosław Szczepkowski, Michał Kozłowski, Bożena Szczepkowska - Wpływ metod podawania paszy oraz modelowania wielkości dobowej dawki pokarmowej na wyniki chowu narybku siei (Coregonus lavaretus)

Radosław K. Kowalski, Piotr Hliwa, Beata I. Cejko, Jarosław Król, Grzegorz J. Dietrich, Robert Stabiński, Andrzej Ciereszko - Sztuczny rozród stynki (Osmerus eperlanus) z zastosowaniem nasienia przechowywanego w warunkach chłodniczych

Katarzyna Dryl, Roman Kujawa, Dorota Juchno, Alicja Boroń, Jan Glogowski, Radosław K. Kowalski - Perspektywy zastosowania rozcieńczalników nasienia w rozrodzie kozy (Cobitis taenia) – poprawa jakości nasienia w warunkach in vitro

Beata Sarosiek, Katarzyna Dryl, Jan Glogowski, Beata I. Cejko, Adam Rzemieniecki, Radosław Kowalski - System CASA i jego zastosowanie w wyborze optymalnego krioprotektora dla nasienia jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii)

Mirosław Szczepkowski, Bożena Szczepkowska, Ryszard Kolman, Iwona Piotrowska - Zastosowanie solowca (Artemia salina) we wstępnym podchowie larw jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus) – wyniki i obserwacje podczas chowu w skali półtechnicznej

Bożena Szczepkowska, Mirosław Szczepkowski, Ryszard Kolman, Iwona Piotrowska - Porównanie wyników chowu jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus) przewożonego do Polski w formie ikry lub larw

Lidia Skuza, Magdalena Achrem, Robert Czerniawski, Józef Domagała - Ocena zmienności genetycznej pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) i troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) z Regi, Chojnówki i trzech cieków zlewni Drawy za pomocą markerów mikrosatelitarnych

Adam M. Lejk, Grzegorz Radtke, Andrzej Martyniak - Charakterystyka wybranych parametrów gniazd tarłowych troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) w dorzeczu rzeki Łeby

Joanna Grudniewska, Robert Czerniawski, Krzysztof Goryczko, Józef Domagała - Porównanie tempa wzrostu narybku lipienia (Thymallus thymallus) w warunkach hodowlanych i naturalnych

Adam Brysiewicz, Krzysztof Formicki, Adam Tański, Aleksander Winnicki, Agata Korzelecka-Orkisz, Joanna Szulc - Melanofory w embriogenezie ryb i wpływ na nie pola magnetycznego

Stanisław Robak, Piotr Przystawik, Piotr Chmieliński, Robert Stabiński - Jakość narybku szklistego węgorza europejskiego (Anguilla anguilla) sprowadzanego w celu jego podchowu

Joanna Grudniewska, Elżbieta Terech-Majewska, Edward Głąbski, Stefan Dobosz, Andrzej K. Siwicki - Immunoprofilaktyka nieswoista i swoista u tarlaków pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario)

Małgorzata Bonisławska, Izabella Smaruj, Joanna Szulc, Krzysztof Formicki - Wpływ zawiesin występujących w wodzie na embriogenezę szczupaka (Esox lucius)

Zdzisław Zakęś, Mirosław Szczepkowski, Konrad Partyka, Krzysztof Wunderlich, Marek Hopko - Pozasezonowy rozród hodowlanego sandacza (Sander lucioperca)

Elżbieta Brzuska - Badania nad wpływem interakcji pomiędzy stymulatorem owulacji a wiekiem samic na efektywność kontrolowanego rozrodu karpia (Cyprinus carpio)

Jan Mazurkiewicz, Antoni Przybył - Probiotyki i prebiotyki w żywieniu karpia (Cyprinus carpio)

Jakub Wałowski, Rafał Kamiński, Jacek Wolnicki - Postęp w żywieniu młodocianych ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych? Wykorzystanie paszy Aller Performa do podchowu lina (Tinca tinca)

Bożena Szczepkowska, Mirosław Szczepkowski, Iwona Piotrowska, Michał Kozłowski, Krzysztof Wunderlich - Wpływ żywienia na wzrost i wybrane cechy biometryczne narybku karasia pospolitego (Carassius carassius)

Henryk Kuźmiński, Konrad Ocalewicz, Stefan Dobosz - Androgeneza międzygatunkowa pomiędzy pstrągiem źródlanym (Salvelinus fontinalis) i palią alpejską (S. alpinus) oraz ich hybrydami (S. fontinalis × S. alpinus)

Agata Kowalska, Radosław Kowalski, Zdzisław Zakęś, Marek Hopko, Sylwia Jarmołowicz, Konrad Partyka - Medaka (Oryzias latipes) - modelowy gatunek ryby i perspektywy jego zastosowania w badaniach naukowych prowadzonych w Polsce

Dariusz Ulikowski - Wybrane metody produkcji materiału obsadowego raków